Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00055 006317 19007550 na godz. na dobę w sumie
Pułapki small biznesu. 133 mity, które niszczą Twoją firmę. - książka
Pułapki small biznesu. 133 mity, które niszczą Twoją firmę. - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3075-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> mała firma
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stereotypy z natury rzeczy opierają się na niedokładnej wiedzy i powszechnych opiniach. Także utarte poglądy na temat prowadzenia firmy mogą bardzo pomóc w jej... upadku. Wiadomo, że na polityce, piłce nożnej i prowadzeniu biznesu teoretycznie znają się wszyscy - szczególnie ci, którzy nie mają z tymi dziedzinami wiele wspólnego. Dlatego, by uniknąć strzelenia samobójczej bramki, lepiej sięgnij po rzetelną i praktyczną dawkę informacji.

Schematy, według których działają osoby otwierające firmy, często są do siebie podobne. Tak samo jak pytania, które sobie zadają, i mity, w które wierzą. W tej książce prawdziwe odpowiedzi na realne pytania przedsiębiorców zostały zebrane w formie krótkich, konkretnych porad. Wykorzystaj je. Po co masz powielać te same błędy, które popełniło przed Tobą już wiele osób?

Nie zakładaj firmy, opierając się na 'dobrych radach' wszechwiedzących życzliwych. Skorzystaj z doświadczenia eksperta! Marek Jankowski to praktyk biznesowy oraz wydawca czasopisma branżowego. Były reporter radiowy, współpracował również z prasą i telewizją. Wspiera małe firmy - takie jak Twoja - w ich codziennej działalności. Przytoczone w tej książce sytuacje są z życia wzięte i mają oparcie w uznanych regułach, którym podlegają firmy działające w gospodarce wolnorynkowej.

Dowiedz się:Czytaj blog Mitologia small biznesuMarek Jankowski - przedsiębiorca, absolwent ekonomii i dziennikarz. Właściciel firmy Atomedia Consulting wydającej czasopismo dla przedsiębiorców 'Branża Dziecięca', kierowane do firm oferujących zabawki i artykuły dziecięce. Doradca w zakresie marketingu i public relations. Jest założycielem i prowadzącym jednego z pierwszych w Polsce centrów edukacyjnych, które oferuje zajęcia i produkty wspomagające rozwój niemowląt i małych dzieci. W prosty sposób wyjaśnia najbardziej zawiłe tematy, ale niekiedy potrafi także skomplikować nawet te najprostsze.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Pułapki small biznesu. 133 mity, które niszczą Twoją firmę Autor: Marek Jankowski ISBN: 978-83-246-3075-2 Format: 140 × 208, stron: 192 Stereotypy z natury rzeczy opierają się na niedokładnej wiedzy i powszechnych opiniach. Także utarte poglądy na temat prowadzenia firmy mogą bardzo pomóc w jej… upadku. Wiadomo, że na polityce, piłce nożnej i prowadzeniu biznesu teoretycznie znają się wszyscy — szczególnie ci, którzy nie mają z tymi dziedzinami wiele wspólnego. Dlatego, by uniknąć strzelenia samobójczej bramki, lepiej sięgnij po rzetelną i praktyczną dawkę informacji. Schematy, według których działają osoby otwierające firmy, często są do siebie podobne. Tak samo jak pytania, które sobie zadają, i mity, w które wierzą. W tej książce prawdziwe odpowiedzi na realne pytania przedsiębiorców zostały zebrane w formie krótkich, konkretnych porad. Wykorzystaj je. Po co masz powielać te same błędy, które popełniło przed Tobą już wiele osób? Nie zakładaj firmy, opierając się na „dobrych radach” wszechwiedzących życzliwych. Skorzystaj z doświadczenia eksperta! Marek Jankowski to praktyk biznesowy oraz wydawca czasopisma branżowego. Były reporter radiowy, współpracował również z prasą i telewizją. Wspiera małe firmy — takie jak Twoja — w ich codziennej działalności. Przytoczone w tej książce sytuacje są z życia wzięte i mają oparcie w uznanych regułach, którym podlegają firmy działające w gospodarce wolnorynkowej. Dowiedz się: • Czy na genialnych pomysłach da się zarobić? • Na czym można zaoszczędzić, uruchamiając firmę? • Jak nie marnować pieniędzy na reklamę i efektywnie wykorzystać internet? • Kiedy kryzys może być szansą na rozwój? • Jak sprawić, aby klient polecał nas swoim znajomym? IDŹ DO:  Spis treści  Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:  Katalog online  Bestsellery  Nowe książki  Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE:  Zamów informacje o nowościach  Zamów cennik CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl Spis treħci Wstēp. Dlaczego zakãadajĎc firmē, nie warto sãuchaĄ rad znajomych ....................................5 Od pomysãu do planu biznesowego ..................................9 Niezbēdne przygotowania ........................................... 47 Niech Ciē zobaczĎ ..................................................... 79 Trudne poczĎtki ......................................................107 Z klientem za pan brat ..............................................151 Podziēkowania ........................................................187 Bibliografia .............................................................189 N i e z b ē d n e p r z y g o t o w a n i a 57 Mit 38.: Umowy najmu skãadajĎ siē ze standardowych zapisów; kaijda jest taka sama RzeczywistoħĄ: Brak precyzyjnych zapisów w umowie najmu moije Ciē duijo kosztowaĄ Kiedy podpisywaïem umowÚ najmu mojego pierwszego biura w ĝy- ciu, nie miaïem w tej dziedzinie ĝadnego doĂwiadczenia. Wynajmu- jÈcy podkreĂlaï m.in. bezpieczeñstwo. WejĂcie do budynku byïo stale obserwowane przez portiera z firmy ochroniarskiej. Dodatkowo dwa razy na dobÚ robiï on obchód po wszystkich piÚtrach. W umowie z wynajmujÈcym byï zapis, ĝe tego rodzaju ochrona jest wliczona w cenÚ najmu. Nie przyszïo mi do gïowy, by doprecyzowaÊ elemen- ty tego dokumentu, a tym bardziej dodatkowo ubezpieczyÊ biuro na wypadek kradzieĝy. Dopiero kiedy podczas mojego urlopu zïodziej wyïamaï zamek i wyniósï z firmy komputer wraz ze wszystkimi danymi, zdaïem so- bie sprawÚ, ĝe ta umowa nie dawaïa mi ĝadnych gwarancji bezpie- czeñstwa. Próbowaïem dochodziÊ swoich praw u wïaĂciciela budynku, któ- ry przecieĝ zapewniaï, ĝe obiekt jest chroniony. Wymiana korespon- dencji byïa krótka. Ja zwróciïem siÚ do wïaĂciciela posesji z pyta- niem, w jakiej formie zamierza wyrównaÊ moje straty. On odpisaï, ĝe o ĝadnym wyrównywaniu nie ma mowy. Ja zaproponowaïem, by wartoĂÊ skradzionego komputera odliczyï mi od kolejnych czynszów. On przysïaï wymówienie umowy ze skutkiem natychmiastowym (do czego zgodnie z umowÈ miaï prawo, ale nie zakïadaïem, ĝe kiedy- kolwiek z skorzysta z takiej moĝliwoĂci). Jednym z zapisów, na które koniecznie powinieneĂ zwróciÊ uwa- gÚ, jest ograniczenie nieuzasadnionych podwyĝek czynszu. Zadbaj o to, ĝeby w umowie znalazï siÚ np. taki zapis: „Czynsz moĝe byÊ waloryzowany nie czÚĂciej niĝ raz w roku, nie wiÚcej niĝ o wskaěnik 58 P U â A P K I S M A L L B I Z N E S U wzrostu cen towarów i usïug konsumpcyjnych ogïoszony obwiesz- czeniem prezesa GUS dla dwunastu poprzednich miesiÚcy”. I jeszcze jedno ostrzeĝenie. Jeĝeli zbyt mocno zwiÈĝesz siÚ z kon- kretnÈ lokalizacjÈ — np. oznakujesz trasy dojazdowe w caïym mie- Ăcie, umieĂcisz adres firmy w jej nazwie, wykupisz reklamÚ na pla- nie miasta itp. — bÚdziesz miaï nie lada problem, gdy okaĝe siÚ, ĝe wïaĂciciel budynku postanowi wypowiedzieÊ Ci umowÚ najmu. Mit 39.: Skoro ktoħ wynajmuje lokale biurowe, to sĎ one gotowe do peãnienia tej funkcji RzeczywistoħĄ: Zawsze przed wynajēciem biura sprawdı, czy znajduje siē w nim to, czego potrzebujesz Wynajmowanie lokali firmom to taki sam biznes jak kaĝdy inny. WïaĂciciele pomieszczeñ czÚsto wyolbrzymiajÈ zalety swojej oferty i skrzÚtnie ukrywajÈ jej wady. Doskonale wiedzÈ, ĝe przeprowadzka firmy to skomplikowane zadanie logistyczne. Jeĝeli wiÚc juĝ podpi- szesz umowÚ najmu, raczej zrobisz wszystko, ĝeby dopasowaÊ siÚ do istniejÈcych warunków, niĝ zdecydujesz siÚ na szukanie innego lokum. Dlatego zastanawiajÈc siÚ nad wyborem siedziby dla swojej firmy, weě pod uwagÚ poniĝsze czynniki: „ Swoboda dostÚpu — czy bÚdziesz mógï dostaÊ siÚ do biura póěnym wieczorem albo w weekend. „ Bezpieczeñstwo — czy w budynku jest ochrona i system alarmowy, kto ponosi odpowiedzialnoĂÊ za straty w razie kradzieĝy z wïamaniem. „ OĂwietlenie — czy w pomieszczeniu sÈ duĝe okna, czy punkty oĂwietleniowe sÈ rozmieszczone tak, aby gwarantowaÊ komfort pracy. N i e z b ē d n e p r z y g o t o w a n i a 59 „ Temperatura — czy pomieszczenie jest klimatyzowane lub wentylowane, kiedy dokïadnie ogrzewanie jest uruchamiane w sezonie jesiennym i wyïÈczane wiosnÈ. „ Haïas — czy okna sÈ szczelne, czy w pobliĝu nie ma ruchliwej ulicy lub firmy prowadzÈcej dziaïalnoĂÊ, której towarzyszy uciÈĝliwy haïas. „ Infrastruktura — z usïug jakich firm telekomunikacyjnych i dostawców internetu moĝesz korzystaÊ w budynku, czy Twoja sieÊ komórkowa ma tam zasiÚg. „ Serwis — jaki jest tryb zgïaszania awarii i maksymalny czas oczekiwania na ich usuniÚcie. „ Toalety — czy jest w nich papier, mydïo, papierowe rÚczniki, kogo powiadomiÊ w razie ich braku i jak szybko niedobory sÈ uzupeïniane. „ Zaplecze socjalne — czy jest dostÚpne miejsce do przygotowywania i spoĝywania posiïków. „ Dodatkowe usïugi — czy w cenie najmu jest np. sprzÈtanie biura (jeĝeli tak, to w jakim zakresie). „ Podjazd pod budynek i winda — czy jeĝeli trzeba bÚdzie wnieĂÊ do biura coĂ ciÚĝkiego, nie bÚdziesz skazany na děwiganie tego przez caïe podwórko, a póěniej taszczenie po schodach. „ Parking — czy sÈ miejsca parkingowe dostÚpne tylko dla najemców lub najemców i klientów, czy trzeba za nie dodatkowo pïaciÊ, a jeĝeli nie ma takich miejsc, czy moĝliwe jest parkowanie w innych miejscach w pobliĝu budynku. Porozmawiaj nie tylko z wïaĂcicielem, lecz takĝe z innymi najem- cami, jeĝeli chcesz mieÊ pewnoĂÊ, ĝe dokonujesz trafnego wyboru. 60 P U â A P K I S M A L L B I Z N E S U Mit 40.: W biurze musisz mieĄ faks, zszywacz, dziurkacz i spinacze biurowe RzeczywistoħĄ: Im mniej papierowych dokumentów, tym lepiej Papier odchodzi w przeszïoĂÊ. Coraz wiÚcej dokumentów przesyïa siÚ i przechowuje w formie elektronicznej. To oznacza, ĝe niektóre elementy wyposaĝenia biura, które w XX wieku byïy nieodzowne, dziĂ stajÈ siÚ nieprzydatne. Faks coraz czÚĂciej zastÚpowany jest e-mailem. Nie ma sensu kupowaÊ urzÈdzenia za kilkaset zïotych, a juĝ z pewnoĂciÈ nie przed rozpoczÚciem dziaïalnoĂci. Jeĝeli juĝ zaczniesz prowadziÊ biznes i okaĝe siÚ, ĝe kontrahenci wymagajÈ do Ciebie wysyïania lub od- bierania faksów, wybierz raczej faks wirtualny niĝ tradycyjne urzÈ- dzenie, które zajmuje miejsce na biurku. Zasada dziaïania wirtualnego faksu jest bardzo prosta. Wykupu- jesz numer — nieróĝniÈcy siÚ niczym od zwykïego numeru telefo- nicznego — na który inni mogÈ wysyïaÊ do Ciebie tradycyjne faksy. Róĝnica jest tylko taka, ĝe zamiast za kaĝdym razem zadrukowywaÊ kolejne arkusze papieru, otrzymujesz na swojÈ skrzynkÚ e-mailowÈ plik PDF z treĂciÈ dokumentu. Moĝesz jÈ przejrzeÊ, wydrukowaÊ na papierze, zachowaÊ w formie elektronicznej albo usunÈÊ, nie do- dajÈc przy tym pracy sïuĝbom oczyszczania miasta. Wysyïanie faksu jest równie ïatwe. Wystarczy to, co chcesz wy- sïaÊ, dodaÊ jako zaïÈcznik do e-maila i wysïaÊ na podany przez ope- ratora adres. Im mniej masz niepotrzebnych papierków, tym taniej wyposa- ĝysz biuro w meble i akcesoria typu zszywacz czy dziurkacz; tym ïatwiej odszukasz potrzebne dokumenty; tym mniejsze ryzyko, ĝe ktoĂ znajdzie w Twoich Ămieciach jakieĂ dane osobowe i zrobi afe- rÚ na caïÈ PolskÚ. Wreszcie — tym wiÚksza szansa, ĝe umówi siÚ z TobÈ miïoĂniczka ekologii, której zaimponowaïeĂ troskÈ o natu- ralny drzewostan Rzeczpospolitej. N i e z b ē d n e p r z y g o t o w a n i a 61 Mit 41.: Najãatwiej wygraĄ z konkurencjĎ poprzez oferowanie niijszej ceny RzeczywistoħĄ: Zawsze znajdzie siē ktoħ, kto zaoferuje to samo 10 groszy taniej Wydaje siÚ to oczywiste: klienci szukajÈ najtañszych ofert. Ale nie zajdziesz daleko, jeĂli bÚdziesz walczyÊ z konkurencjÈ wyïÈcznie tÈ broniÈ. Zastanów siÚ. Gdyby rzeczywiĂcie zawsze decydowaïa cena, wszy- scy mylibyĂmy zÚby pastÈ marki Tesco, jeědzili 20-letnimi samocho- dami i oglÈdali wyïÈcznie te kanaïy telewizyjne, które sÈ dostÚpne za darmo z anten naziemnych. A jak nietrudno zauwaĝyÊ, tylko nie- wielka czÚĂÊ konsumentów postÚpuje w ten sposób. I robiÈ to raczej z koniecznoĂci niĝ z wyboru. Oferowanie atrakcyjnych cen na poczÈtku dziaïalnoĂci moĝe byÊ konieczne. Nie masz przecieĝ jeszcze grona staïych klientów, któ- rzy zapewniajÈ Ci regularne przychody. Nie moĝesz poszczyciÊ siÚ dobrÈ reputacjÈ, bo nikt nie zna Twojej firmy. Przekonanie rynku o wysokiej jakoĂci Twoich produktów nie bÚdzie ïatwe, skoro jesz- cze nikt nie miaï okazji ich wypróbowaÊ. Utrzymywanie najniĝszych cen w dïuĝszej perspektywie jest jed- nak ryzykowne. „ Niska cena kojarzy siÚ ze zïÈ jakoĂciÈ. Klienci majÈcy wiÚksze wymagania i skïonni dodatkowo za nie zapïaciÊ bÚdÈ omijaÊ TwojÈ firmÚ. „ Niska cena nie sprzyja budowaniu lojalnoĂci. Klient „niskobudĝetowy” jest lojalny wobec ceny, a nie firmy, która jÈ oferuje. Jeĝeli ktoĂ zaproponuje mu to samo kilka groszy taniej, bez wahania CiÚ zostawi. „ Niska cena zagraĝa rentownoĂci przedsiÚbiorstwa. Jeĝeli nie bÚdziesz w stanie utrzymaÊ w ryzach kosztów, marĝe mogÈ nie zaspokajaÊ Twoich potrzeb. 62 P U â A P K I S M A L L B I Z N E S U „Najbiedniejsi i najbogatsi to stosunkowo wÈskie grupy” — po- wiedziaï mi kiedyĂ doĂwiadczony handlowiec z Warszawy. — „Naj- wiÚcej jest przeciÚtnych, takich, których wprawdzie nie staÊ na luk- sus, ale nie chcÈ teĝ kupowaÊ byle czego. Najbezpieczniej buduje siÚ biznes wïaĂnie na nich”. Mit 42.: To konkurencja powinna siē mnie baĄ RzeczywistoħĄ: Lekcewaijenie konkurencji to kiepski pomysã To prawda, ĝe nowy gracz wchodzÈcy na rynek moĝe wywoïaÊ spo- ro zamieszania. OczywiĂcie, konkurencja moĝe byÊ rozleniwiona i z opóěnieniem reagowaÊ na nowe wyzwania. Ale to nie znaczy, ĝe powinieneĂ lekcewaĝyÊ tych, którzy byli w branĝy przed TobÈ. Konkurencja ma doĂwiadczenie, którego Tobie brakuje. Zdo- byïa juĝ staïych klientów, którzy niekoniecznie bÚdÈ skïonni przejĂÊ do Ciebie, choÊby z powodu przyzwyczajenia. Nierzadko utrzymu- je z nimi osobiste kontakty, które w biznesie bardzo duĝo znaczÈ. Zna oferty poszczególnych dostawców i wie, jakich klientów lepiej unikaÊ, bo ociÈgajÈ siÚ z pïaceniem. Gdy wchodzisz na rynek, na którym dziaïajÈ inni, siïÈ rzeczy je- steĂ do nich porównywany. Nie wystarczy, ĝe zaoferujesz tyle samo co oni. Musisz mieÊ albo coĂ innego (ĝeby unikaÊ bezpoĂredniej konfrontacji), albo wszystko, co majÈ oni, i jeszcze wiÚcej (ĝeby udo- wodniÊ swojÈ przewagÚ). Ani w jednym, ani w drugim przypadku nie masz gwarancji, ĝe konkurencja podda siÚ bez walki. Powiem wiÚcej: moĝesz byÊ pewien, ĝe bÚdzie broniÊ swojego terytorium. Przygotuj siÚ na walkÚ cenowÈ, do której tamci sÈ prawdopodob- nie lepiej przygotowani od Ciebie. Nie zdziw siÚ, jeĝeli niektóre drzwi pozostanÈ dla Ciebie zamkniÚte bez ĝadnych racjonalnych powo- dów. Wiedz, ĝe inni mogÈ CiÚ oczerniaÊ, wyĂmiewaÊ i kwestionowaÊ TwojÈ wiarygodnoĂÊ. A Ty — przynajmniej na poczÈtku — nie bÚ- dziesz dysponowaï silnymi argumentami, ĝeby sobie z tym radziÊ.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pułapki small biznesu. 133 mity, które niszczą Twoją firmę.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: