Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00518 011358 10698815 na godz. na dobę w sumie
Rachunkowość podatkowa. Zadania, pytania, testy - ebook/pdf
Rachunkowość podatkowa. Zadania, pytania, testy - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 317
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6173-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Oddajemy w ręce Czytelników piąte wydanie, zaktualizowane, bardzo dobrze przyjętego zbioru zadań do rachunkowości podatkowej.

Książka przedstawia stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 r.

W interpretacji przepisów podatkowych bardzo przydatne są przykłady praktyczne. Książka zawiera zadania, pytania i testy, co ułatwia zrozumienie skomplikowanych przepisów podatkowych.

W książce wyodrębniono trzy części.

Część pierwsza prezentuje zadania z rozwiązaniami i wyjaśnieniami oraz zadania do samodzielnej nauki, co ułatwi identyfikację przychodów i kosztów ich uzyskania osób prawnych i fizycznych oraz rozliczenie podatku VAT należnego i naliczonego.

Część druga zawiera pytania i odpowiedzi. Materiał został opracowany m.in. na podstawie wyroków sądów administracyjnych, orzecznictwa ETS, urzędowych interpretacji prawa podatkowego oraz materiałów informacyjnych Krajowej Informacji Podatkowej.

Część trzecia zawiera testy wraz z kluczem, które pomogą sprawdzić poziom posiadanej wiedzy i utrwalić zdobyte umiejętności

Książka jest przeznaczona dla studentów na kierunkach ekonomii i prawa. Może być również wykorzystana przez księgowych do udoskonalenia umiejętności rozliczeń podatkowych.

Plusem tej pozycji jest ilość przygotowanych przez Autorki zadań/pytań do własnego rozwiązania ./.../. Podkreślenia wymaga, iż pozycja ta ukazuje najistotniejsze – z punktu widzenia podatnika – problemy podatkowe w formie przykładów liczbowych wraz z rozwiązaniami (przedkłada ukazanie wykorzystania wiedzy podatkowej w pracy/życiu codziennym nad rozważania teoretyczne).

Ryszard Kubacki,

doradca podatkowy, specjalista w dziedzinie prawa podatkowego i materialnego prawa karnego skarbowego

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Część I Zadania Rozdział 1 Ordynacja podatkowa 1.1. Terminy regulacji zobowiązań podatkowych Zadanie 1 Założenia Janusz Mizera nie wpłacił do 30 kwietnia 2014 r. podatku należnego z rozliczenia do- chodów za 2013 r., ponieważ nie posiada niezbędnej kwoty. Polecenie Z jakich form pomocy może skorzystać Janusz Mizera? RoZwiąZanie Janusz Mizera może wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o roz- łożenie zapłaty podatku na raty lub odroczenie płatności. We wniosku złożonym do 30 kwietnia 2014 r. powinien wskazać przyczynę takiej prośby. Jeżeli naczelnik urzędu skarbowego rozłoży zapłatę podatku na raty lub odroczy termin płatności podatku, pobierze od podatnika opłatę prolongacyjną w wysokości połowy stawki odsetek za zwłokę. 13 Ordynacja podatkowa Niewywiązywanie się z płatności podatków spowoduje obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę. Długotrwałe uchylanie się od płatności podatku powoduje odpowiedzial- ność karnoskarbową. Podstawową karą jest w takim wypadku grzywna w wysokości od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (2014 r. – 1680 zł) lub mandat karny w wysokości nieprzekraczającej dwukrotności minimal- nego wynagrodzenia. Zadanie 2 Założenia Tomasz Borkowski ma wątpliwości w sprawie zaliczenia wydatku do kosztów uzyska- nia przychodów. Oczekuje odpowiedzi od organu podatkowego. Polecenie Do kogo może zwrócić się Tomasz Borkowski? RoZwiąZanie Interpretacje podatkowe od 1 marca 2011 r. wydaje minister finansów za pośrednic- twem czterech izb skarbowych: 1) Izby Skarbowej w Bydgoszczy, właściwej dla województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego; 2) Izby Skarbowej w Katowicach, właściwej dla województw: małopolskiego, podkar- 3) Izby Skarbowej w Poznaniu, właściwej dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego, packiego, śląskiego; wielkopolskiego; skiego, świętokrzyskiego; 4) Izby Skarbowej w Łodzi, właściwej dla województw: lubelskiego, łódzkiego, opol- 5) Izby Skarbowej w Warszawie, właściwej dla województwa mazowieckiego oraz dla podatników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą. W  celu uzyskania odpowiedzi należy wypełnić wniosek o  wydanie interpretacji ORD-IN, wysłać go do właściwej izby skarbowej oraz uiścić opłatę w kasie organu lub na konto bankowe w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku w kwocie 40 zł. Odpowiedź powinna być udzielona w ciągu 3 miesięcy. 14 Terminy regulacji zobowiązań podatkowych Zadanie 3 Założenia Andrzej Zimny likwiduje działalność z powodu wyjazdu za granicę. Nie ma warunków na przechowywanie ksiąg podatkowych. Polecenie Jakie sankcje grożą Andrzejowi Zimnemu za nieprzechowywanie ksiąg podatkowych? RoZwiąZanie Sankcje za nieprzechowywanie ksiąg podatkowych według kodeksu karnego skarbo- wego są następujące: 1) kara grzywny do 240 stawek dziennych za nieprzechowywanie: • księgi rachunkowej, • podatkowej księgi przychodów i rozchodów, • ewidencji oraz rejestru, • zapisu kasy rejestrującej. wyjaśnienia Ustalając stawkę dzienną sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobi- ste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wygrodzenia ani też przekraczać jej czterystu- krotności (min. wynagrodzenie w 2014 r. – 1680 zł). Zadanie 4 Założenia Danuta Mądra likwiduje działalność gospodarczą i nie wie co zrobić z dokumentacją firmy. Polecenie Jak długo należy przechowywać dokumentację podatkową? 15 Ordynacja podatkowa RoZwiąZanie Do końca 2020 r. należy przechowywać dokumenty związane z zobowiązaniem podat- kowym za 2014 r. Jednocześnie w 2014 r. może wystąpić kontrola prawidłowości rozli- czeń podatkowych nawet od 2008 r. wyjaśnienia Podatnicy zobowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i zwią- zane z prowadzeniem dokumenty przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Według definicji przyjętej w ustawie Or- dynacja podatkowa, księgami podatkowymi są: księgi rachunkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencje i rejestry. Taki sam okres przechowywania dokumentów dotyczy podatników VAT. Zobowiązani są oni przechowywać oryginały i kopie faktur oraz faktury korygujące, a także ich dupli- katy do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Podobnie, jeśli chodzi o  osoby fizyczne rozliczające podatek dochodowy PIT. W praktyce na podatnikach spoczywa obowiązek gromadzenia kserokopii nie tylko zeznań rocznych, ale również dokumentów potwierdzających wydatki odliczone w ra- mach ulg podatkowych, wydatki zaliczone do kosztów uzyskania przychody – a nie- uwzględnione w drukach PIT przesyłanych przez płatników, a także inne dokumenty uzyskane od organów związane z procedurą podatkową. Warto zaznaczyć, że w przypadku likwidacji osoby prawnej lub jednostki organi- zacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej należy powiadomić pisemnie właściwy organ podatkowy o miejscu przechowywania dokumentów podatkowych, najpóźniej ostatniego dnia działania tych podmiotów. Zadanie 5 Założenia Podatnik wysłał do izby skarbowej wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji do- tyczącej podatku VAT w zakresie sposobu wykazywania nazw sprzedawanych towarów i usług na paragonie fiskalnym. Polecenie W jakim terminie powinien otrzymać odpowiedź? 16 Terminy regulacji zobowiązań podatkowych RoZwiąZanie Izba skarbowa powinna wydać indywidualną interpretację przepisów podatkowych w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Stanowi o tym art. 14d Ordynacji po- datkowej. W tym terminie urzędnicy mają jednak obowiązek tylko sporządzić pisemną wykładnię przepisów podatkowych w danej sprawie. Adresat może otrzymać ją po tym czasie. W razie gdy ten termin wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatko- wych nie zostanie dotrzymany, powstaje tzw. „milcząca interpretacja”. Uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym termin upłynął, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w  pełnym zakresie. Minister Finansów ma jednak prawo zmienić ją z urzędu, jeżeli stwierdził jej nieprawidłowość, uwzględniając w  szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości UE. Zadanie 6 Założenia Podatnik otrzymał z urzędu skarbowego zawiadomienie, że będzie miał kontrolę po- datkową. Przygotowując się do kontroli, zauważył błąd w rozliczeniach podatkowych. Sporządził korektę deklaracji przed przybyciem kontroli. Polecenie Czy korekta deklaracji będzie przyjęta i czy grozi mu kara za złożenie korekty? RoZwiąZanie Podatnik, po otrzymaniu z urzędu skarbowego zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, może przed jej faktycznym rozpoczęciem poprawić rozliczenia, które mają być weryfikowane. Uprawnienie do skorygowania błędnie sporządzonej de- klaracji jest zawieszone w czasie trwania kontroli podatkowej – w zakresie nią objętym. Korekty nie można złożyć w okresie: od momentu okazania legitymacji służbowych przez pracowników urzędu skarbowego i doręczenia podatnikowi lub uprawnionej oso- bie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli do dnia doręczenia protokołu. Niekaralność uzależniona jest jednak od spełnienia trzech warunków. Po pierw- sze, trzeba złożyć prawnie skuteczną, w rozumieniu Ordynacji podatkowej lub ustawy 17 Ordynacja podatkowa o kontroli skarbowej, korektę deklaracji. Po drugie, wymagane jest przedłożenie uza- sadnienia przyczyn dokonania korekty. Po trzecie, należy uiścić całą należność publicz- noprawną, która z powodu błędu została uszczuplona lub narażona na uszczuplenie. Wpłaty dokonuje się niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony or- gan. wyjaśnienia Gdy deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi zasadami, organ podatkowy może ją sam skorygować. Jest to możliwe, jeżeli zmiana wysokości zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza 1000 zł. 1. Organ uwierzytelnia kopię skorygowanej deklaracji i doręcza ją podatnikowi wraz z informacją o związanych z korektą zmianach (lub ich braku) dotyczących wysoko- ści zobowiązania, kwoty nadpłaty, zwrotu podatku lub wysokości straty. 2. Podatnik ma 14 dni, licząc od doręczenia mu uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji, na wniesienie sprzeciwu do urzędu skarbowego. W takiej sytuacji korek- ta zostanie anulowana. 3. Podatnik, który nie ma zastrzeżeń do poprawionej przez urzędników deklaracji, nie musi nic robić. Niewniesienie sprzeciwu w terminie 14 dni powoduje, że korekta będzie prawnie skuteczna i wywoła takie skutki, jakby to sam podatnik poprawił swoje zeznanie. Wzór uzasadnienia korekty deklaracji Szczecin, 7 kwietnia 2014 r. Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Szczecin W  związku z  art.  81 § 2 ustawy z  29  sierpnia 1997  r. –  Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) wyjaśniam, że 7 kwietnia 2014 r. dokonałem korekty deklaracji VAT-7 za luty 2014 r. Korekta została sporządzona w  związku z  odnalezieniem zagubionej faktury nr 107/2014 dotyczącej zakupu towarów dokonanego 5 stycznia 2014 r. W wyniku tego powstała zaległość podatkowa w wysokości 900 zł, którą wraz z należnymi odsetkami za zwłokę uiściłem 7 kwietnia 2014 r. na konto Urzędu Skarbowego. Jednocześnie oświadczam, że rozliczenie za okres, którego dotyczy korekta, nie jest przedmiotem toczącego się postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej. 18 Naliczanie odsetek od nieterminowych płatności zobowiązań podatkowych 1.2. Naliczanie odsetek od nieterminowych płatności zobowiązań podatkowych Zadanie 7 Założenia Spółka z o.o. ALFA 25 lutego 2014 r. złożyła deklarację podatkową VAT-7, wykazując zobo- wiązanie podatkowe w kwocie 15 000 zł. Ze względu na sytuację finansową firmy wpłata nie została dokonana w terminie płatności, tj. do 25 lutego, lecz dopiero 10 marca 2014 r. Polecenie Ustalić kwotę odsetek od należności budżetowych. RoZwiąZanie Odsetki należy liczyć od 26 lutego 2014 r. do 10 marca 2014 r. (razem jest to 13 dni), według wzoru, przyjmując przykładowe odsetki w wysokości 10 : K z × × L O 365 , Kz – kwota zaległości, L – liczba dni zwłoki, O  – stawka odsetek za zwłokę w stosunku rocznym, 365 – liczba dni w roku. 15 000 zł × 13 × 10 365 = 19 500 zł 365 = 53,42 zł. Po zaokrągleniu odsetki wyniosą 53 zł. wyjaśnienia Wysokość odsetek zależy od wielu czynników, m.in. od okresu zaległości. Odsetki liczy się od dnia następnego po dniu, w którym podatnik miał obowiązek uiścić zobowiąza- nie i liczone są do dnia zapłaty zadłużenia. 19 Ordynacja podatkowa Obowiązują przy tym pewne dodatkowe zasady: 1) jeżeli termin zapłaty podatku przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, to ostateczny dzień zapłaty podatku przesuwa się na pierwszy dzień „robo- czy”, zatem odsetki nalicza się od dnia następnego po tym dniu; 2) ostatnim dniem, za który podatnik musi zapłacić odsetki jest dzień, w którym regu- luje zaległość – czyli jeżeli wpłaty zaległości dokonuje np. w dniu 10 marca 2014 r., za ten dzień również musi zapłacić odsetki. Zadanie 8 Założenia Zobowiązanie podatkowe w podatku VAT za maj 2014 r. wyniosło 40 000 zł. Termin płatności upływał 25 czerwca 2014 r., ale podatek zapłacono 3 sierpnia 20114 r. Polecenie Ustalić kwotę odsetek, przyjmując, że do 27 czerwca 2014 r. obowiązywała stawka odsetek 11,5 , a od 28 czerwca 2014 r. – 11 . RoZwiąZanie Do 27 czerwca 2014 r. obowiązywała stawka odsetek 11,5 , natomiast od 28 czerwca 2014 r. – 11 . Należy zatem odrębnie wyliczyć odsetki według określonych stawek: 1) według stawki 11,5 za 26–27 czerwca 2014 r. 40 000 zł × 2 × 11,5 365 = 25,21 zł, 2) według stawki 11 za okres od 28 czerwca 2014 r. do 3 sierpnia 2014 r. 40 000 zł × 37 × 11 365 = 446,03 zł. Łącznie odsetki liczone do 3 sierpnia 2014 r. wyniosą 25,21 zł + 446,03 zł = 471,24 zł, czyli po zaokrągleniu 471 zł. 20 Rozdział 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 2.1. Przychody i koszty ich uzyskania Zadanie 9 Założenia Firma „Emily” wykazuje w ewidencji księgowej następujące pozycje przychodów: 1) kwoty należne ze sprzedaży produktów 2) zobowiązania umorzone w bankowym postępowaniu ugodowym 3) nieodpłatnie otrzymane technologie w ramach pomocy organizacji międzynarodowych 4) przedpłaty na dostawę produktów 5) przychody odpisane wcześniej jako nieściągalne 123 000 zł 74 000 zł 150 000 zł 18 000 zł 5 000 zł 370 000 zł Razem: Polecenie Ustalić wartość przychodów opodatkowanych. 21
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rachunkowość podatkowa. Zadania, pytania, testy
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: