Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00108 012484 16912776 na godz. na dobę w sumie
Rada ministrów jako organ inicjujący postępowanie ustawodawcze - ebook/pdf
Rada ministrów jako organ inicjujący postępowanie ustawodawcze - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 283
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9613-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rada Ministrów jest jednym z podmiotów konstytucyjnie uprawnionych do wnoszenia do Sejmu projektów ustaw. Zakres rządowych projektów ustaw, ich liczba oraz skuteczność polegająca na akceptowaniu przez parlament wniesionych projektów czyni z Rady Ministrów zdecydowanego lidera wśród podmiotów, które inicjują postępowanie ustawodawcze. W książce szczegółowo omówiona jest rządowa procedura, w ramach której przygotowywane są rządowe projekty ustaw. Analizowane jest ustrojowe znaczenie, jakie ma prawo inicjatywy ustawodawczej dla Rady Ministrów jako organu władzy wykonawczej. Szczególną uwagę Autor poświęca sposobowi funkcjonowania Rady Ministrów jako organu kolegialnego, któremu przewodniczy premier o określonej konstytucyjnie pozycji. Jest to pierwsza publikacja tak dokładnie omawiająca ten etap prac prawodawczych, tym bardziej interesująca, że Autor przez 8 lat odpowiadał za sprawność i efektywność rządowej legislacji. Połączenie analizy teoretycznej z praktycznym doświadczeniem jest niewątpliwą największą zaletą książki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiają- ce w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwe- go ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnopo- równawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznic twa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach. Rada Ministrów jest jednym z podmiotów konstytucyjnie uprawnionych do wnoszenia do Sejmu projektów ustaw. Zakres rządowych projektów ustaw, ich liczba oraz skuteczność polegająca na akceptowaniu przez parlament wniesionych projektów czyni z Rady Ministrów zdecydowanego lidera wśród podmiotów, które inicjują postępowanie ustawodawcze. W książce szczegółowo omówiona jest rządowa procedura, w ramach której przygo- towywane są rządowe projekty ustaw. Analizowane jest ustrojowe znacze- nie, jakie ma prawo inicjatywy ustawodawczej dla Rady Ministrów jako or- ganu władzy wykonawczej. Szczególną uwagę Autor poświęca sposobowi funkcjonowania Rady Ministrów jako organu kolegialnego, któremu prze- wodniczy premier o określonej konstytucyjnie pozycji. Jest to pierwsza publikacja tak dokładnie omawiająca ten etap prac prawodawczych, tym bardziej interesująca, że Autor przez 8 lat odpowiadał za sprawność i efek- tywność rządowej legislacji. Połączenie analizy teoretycznej z praktycznym doświadczeniem jest niewątpliwie największą zaletą książki. Maciej Berek – doktor nauk prawnych, radca p rawny, adiunkt na Wydzia- le Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w latach 2007–2015 prezes Rządowego Centrum Legislacji i sekretarz Rady Ministrów, członek, a następnie wiceprzewodniczący Zespołu do Spraw Programowania Prac Rządu. E I N A W O P Ę T S O P Y C Ą U C N J J I I N A G R O O K A J W Ó R T S I N M A D A R I E Z C W A D O W A T S U MONOGRAFIE PRAWNICZE RADA MINISTRÓW JAKO ORGAN INICJUJĄCY POSTĘPOWANIE USTAWODAWCZE MACIEJ BEREK www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 K E R E B . M ISBN 978-83-255-9612-5 Cena: 99,00 zł Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MACIEJ BEREK • RADA MINISTRÓW JAKO ORGAN INICJUJĄCY POSTĘPOWANIE USTAWODAWCZE Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Witold Kurowski STOSUNEK PRACY WYNIKAJĄCY Z UMOWY W PRAWIE PRYWATNYM MIĘDZYNARODOWYM Małgorzata Sieradzka CHARAKTER PRAWNY POSTĘPOWANIA I RODZAJE ROZSTRZYGNIĘĆ WYDAWANYCH W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW Marcin Menkes GOVERNANCE GOSPODARCZY – STUDIUM PRAWNO- MIĘDZYNARODOWE Małgorzata Wach-Pawliczak WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA ZE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Anna Walaszek-Pyzioł (red.) INTERDYSCYPLINARNE PROBLEMY NIELEGALNEGO POBORU ENERGII. STUDIUM PRAWNE Sabina Kubsik PRZEDKONTRAKTOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA Z TYTUŁU NIEUCZCIWYCH NEGOCJACJI Marcin Asłanowicz POZYCJA PRAWNA ARBITRA W ARBITRAŻU HANDLOWYM www.ksiegarnia.beck.pl RADA MINISTRÓW JAKO ORGAN INICJUJĄCY POSTĘPOWANIE USTAWODAWCZE MACIEJ BEREK WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Aneta Gacka-Asiewicz © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9612-5 ISBN e-book 978-83-255-9613-2 Spis treści VII Od Autora .................................................................................................................. IX Wykaz skrótów .......................................................................................................... XI Bibliografia ................................................................................................................ Akty normatywne ..................................................................................................... XXVII Orzecznictwo ............................................................................................................. XXXI Wstęp ........................................................................................................................... XXXIII Rozdział I. Pojęcie inicjatywy ustawodawczej ................................................... 1 Rozdział II. Specyfika prawa inicjatywy ustawodawczej przysługującego Radzie Ministrów .............................................................................................. § 1. Istota władzy wykonawczej a wykonywanie inicjatywy 13 ustawodawczej ............................................................................................ § 2. Kolegialność działania Rady Ministrów ................................................ § 3. Rada Ministrów a Prezydent w wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej ............................................................................................ § 4. Obowiązki Rady Ministrów wykonującej prawo inicjatywy ustawodawczej ............................................................................................ § 5. Pozostałe formy wpływania przez Radę Ministrów na inicjatywy ustawodawcze ............................................................................................. Rozdział III. Planowanie działalności legislacyjnej Rady Ministrów ........... § 1. Prawny obowiązek planowania działalności legislacyjnej Rady Ministrów .................................................................................................... § 2. Planowanie działalności legislacyjnej a konstytucyjne prawo dostępu do informacji .............................................................................. § 3. Planowanie działalności legislacyjnej jako element organizacji pracy ............................................................................................................. § 4. Praktyczna realizacja obowiązku planowania prac legislacyjnych .... § 5. Skutki wadliwego planowania działalności legislacyjnej ..................... § 6. Nowy model planowania działalności legislacyjnej ............................. Rozdział IV. Organizacja prac ustawodawczych Rady Ministrów ............... § 1. Rządowa procedura prawodawcza – wprowadzenie ........................... § 2. Prace wewnątrzresortowe ........................................................................ § 3. Uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne, opiniowanie 13 22 27 37 43 49 49 54 56 58 63 66 77 77 79 85 V Spis treści § 4. Stały Komitet Rady Ministrów ............................................................... § 5. Komisja prawnicza .................................................................................... § 6. Pozostałe organy pomocnicze Rady Ministrów: Komitet do Spraw Europejskich, Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów ......................................................................... § 7. Sekretarz Rady Ministrów ....................................................................... § 8. Posiedzenia Rady Ministrów oraz obiegowy tryb rozpatrywania projektów dokumentów rządowych ....................................................... § 9. Założenia do projektów ustaw – (nietrwała?) zmiana w rządowej procedurze .................................................................................................. § 10. Odrębności proceduralne ......................................................................... § 11. Wpływ procedury na jakość prawa ........................................................ Rozdział V. Rola Prezesa Rady Ministrów w wykonywaniu przez Radę Ministrów inicjatywy ustawodawczej ........................................................... Rozdział VI. Wykonywanie przez Radę Ministrów prawa inicjatywy ustawodawczej .................................................................................................... § 1. Zakres rządowych inicjatyw ustawodawczych ..................................... § 2. Ustawa budżetowa ..................................................................................... § 3. Inne ustawy dotyczące finansów państwa ............................................ § 4. Ustawy wyrażające zgodę na ratyfikację umów międzynarodowych § 5. Ustawy regulujące stosunki z kościołami i związkami wyznaniowymi ........................................................................................... § 6. Ustawy wykonujące orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ............ § 7. Ustawy implementujące prawo Unii Europejskiej ............................... § 8. Prawo inicjatywy ustawodawczej a orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego ........................................................................................ Rozdział VII. Pilne projekty ustaw ...................................................................... § 1. Zakres przedmiotowy ............................................................................... § 2. Tryb rozpatrywania ................................................................................... § 3. Korzystanie przez Radę Ministrów z trybu pilnego ............................ Zakończenie ............................................................................................................... 99 107 113 119 121 130 136 140 149 167 167 175 187 190 195 198 201 206 211 211 220 225 237 VI Od Autora Książka stanowi nieznacznie zmodyfikowaną, uzupełnioną oraz zaktualizowaną wersję rozprawy doktorskiej obronionej przeze mnie w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Słowa wdzięczności kieruję pod adresem Promotora rozprawy prof. dr. hab. Marka Zubika za cierpliwe, wytrwałe oraz umiejętne wspieranie mnie w przygotowaniu rozprawy oraz bezcenne dyskusje o wielu zagadnieniach objętych pracą. Serdeczne podziękowania kie- ruję do Recenzentów dysertacji: prof. dr. hab. Krzysztofa Skotnickiego oraz prof. dr. hab. Janusza Trzcińskiego za pełne życzliwego wsparcia wnikliwe uwagi, które pozwoliły mi także udoskonalić tekst niniejszej publikacji. Wyrażam także podziękowanie Pracownikom Rządowego Centrum Legislacji oraz Departamentu Rady Ministrów i Departamentu Komitetu Rady Ministrów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z którymi 8 lat współpracy stanowiło źródło bezcennych do- świadczeń obrazujących rządowe procedury legislacyjne. Autor Prezentowany w książce stan prawny jest aktualny na dzień 1 lutego 2017 r. VII Wykaz skrótów 1. Akty prawne DziałAdmRzU ................................ ustawa z 4.9.1997 r. o działach administracji rządo- FinPublU ........................................ ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych Konstytucja RP .............................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.2997 r. wej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 546 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.) LobbingU ........................................ ustawa z 7.7.2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 248) OrdPodU ........................................ ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) RadaMinistrówU ........................... ustawa z 8.8.1996 r. o Radzie Ministrów Regulamin pracy Rady Mini- strów ................................................ (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 392 ze zm.) uchwała Nr 190 Rady Ministrów z 29.10.2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2013 r. poz. 979) Regulamin Sejmu .......................... uchwała Sejmu Polskiej z 30.7.1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. M.P. z 2012 r. poz. 32 ze zm.) Rzeczypospolitej ZwZawU ......................................... ustawa z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1881) 2. Czasopisma i publikatory Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw GSP .................................................. Gdańskie Studia Prawnicze M.P. ................................................. Monitor Polski OTK ZU ......................................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy PiP ................................................... Państwo i Prawo PPK .................................................. Przegląd Prawa Konstytucyjnego Przegl. Sejm. ................................... Przegląd Sejmowy RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny IX Wykaz skrótów 3. Inne skróty BIP ................................................... Biuletyn Informacji Publicznej KNF ................................................. Komisja Nadzoru Finansowego KPRM .............................................. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów OSR .................................................. ocena skutków regulacji RCL .................................................. Rządowe Centrum Legislacji X Bibliografia I. Wydawnictwa zwarte i ciągłe Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2007 Balicki R., Weto prezydenckie jako element postępowania legislacyjnego, Przegl. Sejm. 1999, Nr 3 Bałaban A., Reguły ustrojowe w zakresie form aktów prawnych Rady Ministrów, [w:] A. Bałaban (red.), Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, Kraków 2002 Bałaban A., Prawna regulacja procesu legislacyjnego, [w:] A. Malinowski (red.), Zarys metodyki pracy legislatora. Ustawy. Akty wykonawcze. Prawo miejscowe, War- szawa 2009 Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycz- nych, Kraków 2004 Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2008 Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009 Banaszak B., Rada Ministrów, [w:] B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Ad- ministracja publiczna, t. I: Ustrój administracji państwowej centralnej, Warszawa 2012 Barcz J., Grzelak A., Kapko M., Siwek A., Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki pra- wodawczej. Zapewnienie skuteczności prawa Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym, Warszawa 2009 Berek M., Przyszłość legislacji, [w:] W. Staśkiewicz, T. Stawecki (red.), Dyskrecjonalność w prawie, Warszawa 2010 2011, Nr 1 Berek M., Planowanie działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Przegląd Legislacyjny Berek M., System stanowienia prawa. Uwagi na tle procesu legislacyjnego – ze szcze- gólnym uwzględnieniem etapu prac rządowych, [w:] Forum Debaty Publicznej, Sprawne i służebne państwo, Kancelaria Prezydenta, Warszawa 2011 Berek M., O konsultacjach społecznych bez przekłamań, Rzeczpospolita z 8.2.2012 r. Berek M., Konstytucyjne ramy wykonywania przez Prezesa Rady Ministrów funk- cji przewodniczącego kolegialnego organu władzy publicznej, [w:] E. Gdulewicz, W. Orłowski, S. Patyra (red.), 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, Lublin 2015 Berek M., Założenia do projektów ustaw – proceduralne superfluum czy obowiązek demokratycznego projektodawcy?, Przegląd Legislacyjny 2016, Nr 3 XI Bibliografia Białończyk W., Kasiak Ł., Procedura ustawodawcza, [w:] J. Krawczyk (red.), Procedury tworzenia aktów prawnych, Warszawa 2013 Bierć A., Proceduralne aspekty tworzenia dobrego prawa, Przegląd Legislacyjny 2002, Nr 1 Bierć A., Proceduralne aspekty tworzenia dobrego prawa, [w:] Konferencja „Legislacja w praktyce”, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2002 Bierć A., Procedura prawodawcza a dobre prawo, Przegląd Legislacyjny 2006, Nr 1 Biernat S., Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich, [w:] J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2003 Ciapała J., Udział Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ustawodawstwie, Przegl. Sejm. 1997, Nr 3 Chorążewska A., Model prezydentury w praktyce politycznej po wejściu w życie Kon- stytucji RP z 1997 r., Warszawa 2008 Chruściak R., Zmiany w trybie przygotowywania rządowych projektów ustaw, Przegląd Legislacyjny 2009, Nr 3 Czechowski P., Gebethner S., Gersdorf M., Wawrzyniak J., Organizacja i przebieg prac legislacyjnych w ministerstwach, Przegląd Legislacyjny 2006, Nr 1 Czeszejko-Sochacki Z., O niektórych problemach konstytucyjnej procedury legislacyj- nej, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja. Wybory. Parlament. Studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, Warszawa 2000 Chybalski P., Szczególne tryby stanowienia ustaw i inne gwarancje proceduralne, [w:] P. Radziewicz (red.), Kontrola legalności ustawy w Sejmie, Warszawa 2015 Dudek D., Prezydent a rząd – rozdział kompetencji i zadań ustrojowych, [w:] M. Zu- bik (red.), Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce. 51. Ogólnopol- ski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Warszawa 19–21 czerwca 2009 r., Warszawa 2010 Dudzic A., Deficyt ustawodawczy Sejmu RP po wejściu Polski do UE – wybrane reflek- sje, [w:] E. Gdulewicz, W. Orłowski, S. Patyra (red.), 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, Lublin 2015 Działocha K., W sprawie dopuszczalności kontroli Sejmu nad pilnymi projektami ustaw (art. 16 Małej Konstytucji i art. 123 Konstytucji RP), GSP 1998, t. 3 Działocha K., Komentarze do artykułów Konstytucji, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, Warszawa 1999 Działocha K., Wpływ Konstytucji i orzecznictwa TK na tworzenie ustaw, Przegląd Le- gislacyjny 2006, Nr 1 Działocha K., W sprawie dyskontynuacji prac legislacyjnych nad projektem ustawy budżetowej. Opinie sporządzone przez członków Rady Legislacyjnej dla Prezesa Rady Ministrów, Przegl. Sejm. 2006, Nr 3 Działocha K., „Ustanawiamy (...) prawa podstawowe dla państwa oparte na (...) współ- działaniu władz, dialogu społecznym...”, [w:] Preambuła Konstytucji Rzeczypo- spolitej Polskiej, „Studia i Materiały TK” 2009, t. XXXII XII Bibliografia Działocha K., O pojęciu wykonywania orzeczeń TK, [w:] R. Balicki, M. Masternak-Ku- biak (red.), W służbie dobru wspólnemu. Księga jubileuszowa dedykowana Pro- fesorowi Januszowi Trzcińskiemu, Warszawa 2012 Działocha K., Pojęcie wykonywania orzeczeń TK, [w:] K. Działocha, S. Jarosz-Żukow- ska (red.), Wykonywanie orzeczeń TK w praktyce konstytucyjnej organów pań- stwa, Warszawa 2013 Garlicki L., Opinia w sprawie dopuszczalności zastosowania pilnego trybu ustawodaw- czego do uchwalenia ustawy nowelizującej ustawę budżetową, Przegl. Sejm. 1994, Nr 3 Garlicki L., Opinia: Konstytucyjne wymagania odnośnie do projektu ustawy budżeto- wej, Przegl. Sejm. 1995, Nr 3 Garlicki L., Komentarze do artykułów Konstytucji, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, Warszawa 2001 Garlicki L., Rada Ministrów: powoływanie – kontrola – odpowiedzialność, [w:] A. Ba- łaban (red.), Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, Kraków 2002 Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2004 Garlicki L., Komentarze do artykułów Konstytucji, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. V, Warszawa 2007 Garlicki L., Zubik M., Ustawa w systemie źródeł prawa, [w:] A. Szmyt (red.), Konstytu- cyjny system źródeł prawa w praktyce, Warszawa 2005 Gdulewicz E., Mojak R., Rola ustrojowa i struktura organizacyjna Rady Ministrów, [w:] W. Skrzydło (red.), Ustrój i struktura aparatu państwowego i samorządu te- rytorialnego, Warszawa 1997 Gdulewicz E., Sejm i Senat, [w:] W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2008 Gebethner S., Propozycje doskonalenia procesu programowania (planowania) prac le- gislacyjnych w rządzie i Sejmie, Przegląd Legislacyjny 2006, Nr 1 Gebethner S., W sprawie dyskontynuacji prac legislacyjnych nad projektem ustawy budżetowej. Opinie sporządzone przez członków Rady Legislacyjnej dla Prezesa Rady Ministrów, Przegl. Sejm. 2006, Nr 3 Gebethner S., W sprawie zakresu obowiązywania zasady dyskontynuacji w odniesie- niu do procedury uchwalania ustawy budżetowej. Opinie sporządzone dla Prezy- denta RP, Przegl. Sejm. 2006, Nr 3 Glajcar R., Relacje prezydenta z organami władzy ustawodawczej, [w:] R. Glajcar, M. Migalski (red.), Prezydent w Polsce po 1989 r. – studium politologiczne, War- szawa 2006 Goetz K.H., Zubek R., Stanowienie prawa w Polsce. Reguły legislacyjne a jakość usta- wodawstwa, Sprawne Państwo Program Ernst Young, Warszawa 2005 Gomułowicz A., Konstytucja a prowspólnotowa wykładnia prawa krajowego, [w:] J. Gó- ral, R. Hauser, J. Repel, M. Zirk-Sadowski, Ratio est anima legis. Księga jubile- uszowa ku czci Profesora Janusza Trzcińskiego, Warszawa 2007 XIII Bibliografia Górka K., Jawność posiedzeń Sejmu i Senatu oraz jej ograniczenia w Konstytucji RP, Warszawa 2014 Górzyńska T., Wpływ instytucji nieposiadających inicjatywy ustawodawczej na proces prawotwórczy. Wybrane przykłady, [w:] J. Wawrzyniak (red.), Tryb ustawodaw- czy a jakość prawa, Warszawa 2005 Gromski W., Cele postępowania ustawodawczego, [w:] J. Trzciński (red.), Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 1994 Grzybowski M., Konstytucyjne funkcje Rady Ministrów i formy ich praktycznej realiza- cji (próba typologii), [w:] M. Grzybowski (red.), System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006 Grzybowski M., System rządów (Sejm–Prezydent–Rada Ministrów), [w:] M. Grzy- bowski (red.), System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006 Grzybowski M., Prezes Rady Ministrów, [w:] B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, Administracja publiczna, t. I: Ustrój administracji państwowej centralnej, War- szawa 2012 Grzybowski M., System rządów w Rzeczypospolitej Polskiej: charakterystyka i diagnoza wątpliwości. Uwagi wprowadzające, PPK 2012, Nr 1 Gwiżdż A., Pilny projekt ustawy, [w:] J. Trzciński (red.), Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 1994 Haładyj M., Od liniowego do ciągłego procesu stanowienia regulacji, ThinkTank 2013, Nr 1 Jagielski J., Administracja centralna, [w:] Z. Cieślak, J. Jagielski, J. Lang, M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Prawo administracyjne, Warszawa 2001 Jagielski J., Administracja centralna, [w:] M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Jaskiernia J., Zasady demokratycznego państwa prawnego w sejmowym postępowaniu Warszawa 2011 ustawodawczym, Warszawa 1999 Jerzak M., Kitala M., Prawo w gospodarce. Metodyka oceny oddziaływania na gospo- darkę, Materiały i Studia, Narodowy Bank Polski Instytut Ekonomiczny, z. 276 Juchniewicz J., Dąbrowski M. Kompetencyjny charakter art. 126 Konstytucji RP, Przegl. Sejm. 2014, Nr 4 Kędziora P., Podmioty, którym przysługuje inicjatywa ustawodawcza, [w:] A. Malinow- ski (red.), Zarys metodyki pracy legislatora. Ustawy. Akty wykonawcze. Prawo miejscowe, Warszawa 2009 Kijowski M., Postępowanie legislacyjne z projektami ustaw ratyfikacyjnych. Uwagi na tle art. 89 Konstytucji, Przegl. Sejm. 2003, Nr 4 Koksanowicz G., Nadawanie biegu inicjatywom ustawodawczym w świetle postanowień regulaminu Sejmu, PPK 2012, Nr 1 Kopińska G., Makowski G., Waglowski P., Wiszowaty M.M., Tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw. Raport z badania nad sposobem prowadzenia kon- XIV Bibliografia sultacji publicznych i tworzenia dokumentów towarzyszących rządowym projek- tom ustaw w 2012 roku, Warszawa 2013 Kopińska G., Jakość konsultacji publicznych rządowych projektów ustaw, [w:] G. Ko- pińska, G. Makowski, P. Waglowski, M.M. Wiszowaty, Tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw. Raport z badania nad sposobem prowadzenia kon- sultacji publicznych i tworzenia dokumentów towarzyszących rządowym projek- tom ustaw w 2012 roku, Warszawa 2013 Kosikowski C., Odmienności w tworzeniu ustawy budżetowej, Przegl. Sejm. 1998, Nr 4 Kosikowski C., Stosowanie zasady dyskontynuacji wobec projektu ustawy budżetowej, Biuletyn BSiE Ekspertyzy i Opinie Prawne – Zasada dyskontynuacji prac Sejmu 2001, Nr 4 Kosikowski C., Stosowanie zasady dyskontynuacji wobec projektu ustawy budżetowej (opinia uzupełniająca), Biuletyn BSiE Ekspertyzy i Opinie Prawne – Zasada dys- kontynuacji prac Sejmu 2001, Nr 4 Kosikowski C., Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów w procesie tworzenia prawa, Przegląd Legislacyjny 2006, Nr 1 Kosikowski C., Zasięganie opinii i korzystanie z ekspertyz oraz przeprowadzanie kon- sultacji społecznych i dokonywanie uzgodnień w procesie tworzenia prawa i jego kontroli – rzeczywistość czy fikcja?, Przegląd Legislacyjny 2006, Nr 1 Kosikowski C., W sprawie dyskontynuacji prac legislacyjnych nad projektem ustawy budżetowej. Opinie sporządzone przez członków Rady Legislacyjnej dla Prezesa Rady Ministrów, Przegl. Sejm. 2006, Nr 3 Kościelniak G., Głos w dyskusji dotyczącej niewykonywania orzeczeń TK – obecny stan prawny i proponowane zmiany, Przegl. Sejm. 2015, Nr 1 Kowalik-Bańczyk K., Pojęcie zasady efektywności, [w:] A. Wróbel (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, t. II: Zasady – orzecznictwo – piśmiennictwo, M. Szwarc-Kuczer, K. Kowalik-Bańczyk (red.), Warszawa 2007 Kruk M., Prawo inicjatywy ustawodawczej w nowej Konstytucji RP, Przegl. Sejm. 1998, Kruk M., Prezydent czy premier w Radzie Europejskiej? Problemy konstytucyjno- Krzywoń A., Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Nr 2 prawne, Ius Novum 2008, Nr 4 Warszawa 2011 Krzywoń A., Konstytucyjna zasada wyłączności ustawy wobec możliwości jej realizacji we współczesnym systemie źródeł prawa, Przegląd Legislacyjny 2014, Nr 2 Kubuj K., Opinia w sprawie wykładni pojęcia z art. 37 ust. 2 Regulaminu Sejmu „pro- jekty ustaw [...] regulujące ustrój i właściwość władz publicznych, Przegl. Sejm. 2013, Nr 3 Kubuj K., Laskowska M., Kontrola dopuszczalności projektu ustawy, [w:] P. Radzie- wicz (red.), Kontrola legalności ustawy w Sejmie, Warszawa 2015 Kuca G., Zasada podziału władzy w Konstytucji RP z 1997 roku, Warszawa 2014 Kuciński J., Konstytucyjny ustrój państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003 XV Bibliografia Kuciński J., Legislatywa – egzekutywa – judykatywa: konstytucyjne instytucje i mecha- nizmy służące równowadze władz w polskim systemie trójpodziału, Warszawa 2010 Kuciński J., Wołpiuk W.J., Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczy- pospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2012 Kuczma P., Funkcje lobbingu, PiP 2012, Nr 8 Kudej M., Instytucje polskiego prawa parlamentarnego z zakresu legislacji, Katowice 1995 Nr 1 Kudej M., Postępowanie ustawodawcze w Sejmie RP, Warszawa 1998 Kulig A., Zasady funkcjonowania rządu, [w:] P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2004 Kulig A., Rada Ministrów, [w:] P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011 Leszczyńska K., Rada Ministrów i administracja rządowa – władza wykonawcza, [w:] Z. Szeliga (red.), Organy władzy publicznej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, Lublin 2006 Leszczyńska K., Tryb pracy Rady Ministrów w latach 1989–2001, Przegl. Sejm. 2006, Lewicka R., Kontrola prawotwórstwa administracji o charakterze powszechnie obowią- zującym, Warszawa 2008 Warszawa 2014 Markowska A., Waszyńska A. (oprac.), Rządowy proces legislacyjny – opis procedur, Mastalski R., Postępowanie Sejmu z projektem ustawy budżetowej, [w:] J. Trzciń- ski (red.), Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, War- szawa 1994 Mastalski R., Główne wady projektów ustaw w świetle opinii Rady Legislacyjnej, Prze- gląd Legislacyjny 2006, Nr 1 Mastalski R., W sprawie dyskontynuacji prac legislacyjnych nad projektem ustawy bu- dżetowej. Opinie sporządzone przez członków Rady Legislacyjnej dla Prezesa Rady Ministrów, Przegl. Sejm. 2006, Nr 3 Masternak-Kubiak M., Przestrzeganie prawa międzynarodowego w świetle Konstytucji Matczewski A., Zarządzanie projektami, [w:] A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządza- Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 2003 nie. Teoria i praktyka, Warszawa 2004 Kobylińska A., Makowski G., Solona-Lipiński M. (red.), Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce. Raport z monitoringu, Warszawa 2012 Mikuli P., Ustawy o ograniczonym zakresie przedmiotowym w systemie źródeł prawa w Polsce. Uwagi porządkujące, Przegl. Sejm. 2012, Nr 5 Mistygacz M., Rząd w procesie ustawodawczym w Polsce, Warszawa 2012 Mojak R., Pozycja ustrojowa i struktura władzy wykonawczej (problematyka stosunków między prezydentem a rządem), [w:] W. Skrzydło (red.), Ustrój i struktura aparatu państwowego i samorządu terytorialnego, Warszawa 1997 XVI Bibliografia Mojak R., Status ustrojowy Rady Ministrów w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Pol- skiej, [w:] W. Skrzydło, R. Mojak (red.), Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Pol- skiej w nowej Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Lublin 1998 Mojak R., Skład, organizacja wewnętrzna oraz zasady i tryb funkcjonowania Rady Mi- nistrów, [w:] A. Bałaban (red.), Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, Kraków 2002 Mojak R., Model prezydentury w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (regulacja konstytucyjna roli ustrojowej Prezydenta RP a praktyka po- lityczno-ustrojowa realizacji modelu ustrojowego prezydentury), [w:] M. Grzy- bowski (red.), System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006 Mojak R., Parlament a rząd w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2007 Mojak R., Prawnoustrojowa instytucjonalizacja odpowiedzialności politycznej mini- strów przed Prezesem Rady Ministrów w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., [w:] P. Tuleja, M. Florczak-Wątor, S. Kubas (red.), Prawa człowieka. Społeczeń- stwo obywatelskie. Państwo demokratyczne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Sarneckiemu, Warszawa 2010 Mojak R., Koncepcja ustrojowa władzy wykonawczej w Konstytucji Rzeczypospoli- tej Polskiej, [w:] A. Bałaban, P. Mijal (red.), Zasady Naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, materiały 52. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Kon- stytucyjnego w Międzyzdrojach (27–29 maja 2010 r.), Szczecin 2011 Mordwiłko J., O dwóch przypadkach interpretacji Konstytucji w świetle praktyki parla- mentarnej, [w:] L. Garlicki, A. Szmyt (red.), Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, Warszawa 2003 Mordwiłko J., Nadanie uprzednio wniesionemu projektowi ustawy klauzuli pilności, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, wybór i oprac. W. Od- rowąż-Sypniewski, t. I, Warszawa 2010 Mordwiłko J., Postępowanie z projektem ustawy uznanym przez rząd za pilny, [w:] Re- gulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, wybór i oprac. W. Odro- wąż-Sypniewski, t. I, Warszawa 2010 Olson David M., Od projektu do ustawy w praworządnym państwie. Organizacja, pro- cedura, polityka, [w:] H. Suchocka (red.), Tworzenie prawa w demokratycznym państwie prawnym, Warszawa 1992 Olson D.M., Demokratyczne instytucje legislacyjne. Ujęcie porównawcze, Warszawa 1999 Oniszczuk J., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie TK, Kraków 2000 Oniszczuk J., Demokracja, [w:] J. Oniszczuk (red.), Współczesne państwo w teorii i prak- tyce. Wybrane elementy, Warszawa 2008 Opaliński B., Rozdzielenie kompetencji władzy wykonawczej między Prezydenta RP oraz Radę Ministrów na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2012 XVII Bibliografia Opaliński B., Wykonywanie prawa inicjatywy ustawodawczej przez Prezydenta RP z perspektywy 15 lat obowiązywania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Prze- gląd Legislacyjny 2012, Nr 3 Opaliński B., Prawnoustrojowe uwarunkowania struktury Rady Ministrów, Przegląd Pach M., Przewodniczący określonego w ustawie komitetu jako członek Rady Mini- Legislacyjny 2013, Nr 1 strów, Przegl. Sejm. 2015, Nr 4 Patrzałek A., Szmyt A., Pojęcie prawa inicjatywy ustawodawczej, [w:] J. Trzciński (red.), Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 1994 Patyra S., Prawnoustrojowy status Prezesa Rady Ministrów w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2002 Patyra S., Pozycja ustrojowa i funkcje Prezesa Rady Ministrów – założenia konstytu- cyjne a praktyka, [w:] M. Grzybowski (red.), System rządów Rzeczypospolitej Pol- skiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006 Patyra S., Tryb pilny w teorii i praktyce procesu ustawodawczego pod rządami Konsty- Patyra S., Mechanizmy racjonalizacji procesu ustawodawczego w Polsce w zakresie rzą- tucji z 1997 r., PPK 2011, Nr 1 dowych projektów ustaw, Toruń 2012 Patyra S., Wpływ uprawnień Prezydenta RP w procesie ustawodawczym na kształto- wanie polityki Rady Ministrów, [w:] E. Gdulewicz, W. Orłowski, S. Patyra (red.), 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, Lu- blin 2015 Pietryka A., Kondycja procesu legislacyjnego a gwarancje ochrony praw człowieka – perspektywa pozarządowa, Warszawa 2012 Pisarska K., Państwo i ciała wpływające na wykonywanie władzy, [w:] J. Oniszczuk, Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, Warszawa 2008 Płowiec W., Wykonywanie orzeczeń TK przez naczelne organy władzy wykonawczej, [w:] K. Działocha, S. Jarosz-Żukowska (red.), Wykonywanie orzeczeń TK w prak- tyce konstytucyjnej organów państwa, Warszawa 2013 Preisner A., Ratyfikacja umów międzynarodowych, [w:] J. Trzciński (red.), Postępowa- nie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 1994 Przejrzystość procesu stanowienia prawa. Raport z realizacji projektu „Społeczny mo- nitoring procesu stanowienia prawa”, Warszawa 2008 Pytlik B., Cele i funkcje państwa, [w:] J. Oniszczuk (red.), Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, Warszawa 2008 Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów, Tworzenie prawa w Polsce – ocena i proponowane kierunki zmian, Raport Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, Przegląd Legislacyjny 2006, Nr 1 Reforma procesu stanowienia prawa, Zeszyty BRE Bank – CASE 2004, Nr 72 Repel J., komentarze do artykułów Konstytucji, [w:] J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczy- pospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., Wrocław 1998 Rost A., Instytucje polskiego prawa konstytucyjnego, Poznań 2005 XVIII Bibliografia Rydlewski G., Koalicje a system decyzyjny w praktyce działania Rady Ministrów i ad- ministracji rządowej, [w:] M. Grzybowski (red.), System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006 Rządowe Centrum Legislacji. 15 lat w historii tworzenia i ogłaszania prawa, Warszawa Sadowski W., Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego, [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, A. Wróbel (red.), t. II: Zasady – orzecznictwo – pi- śmiennictwo, M. Szwarc-Kuczer, K. Kowalik-Bańczyk (red.), Warszawa 2007 Salitra D., Zasady przyzwoitej legislacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 2015 2000 Sarnecki P., Idee przewodnie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Sarnecki P., Przemiany kompetencyjne Sejmu i Senatu w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 Przegl. Sejm. 2003, Nr 4 Przegl. Sejm. 1997, Nr 5 roku, GSP 1998, t. 3 Sarnecki P., Prezes Rady Ministrów w ewolucji przepisów ustrojowych III Rzeczypo- spolitej, [w:] M. Kudej (red.), W kręgu zagadnień konstytucyjnych. Profesorowi Eugeniuszowi Zwierzchowskiemu w darze, Katowice 1999 Sarnecki P., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów, Kraków Sarnecki P., komentarze do artykułów Konstytucji, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, Warszawa 2001 Sarnecki P., Zakres działania i funkcje Rady Ministrów, [w:] A. Bałaban (red.), Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, Kraków 2002 Sarnecki P., W sprawie znaczenia terminu z art. 225 Konstytucji RP – skrócenie kadencji Sejmu, Przegl. Sejm. 2006, Nr 3 Sarnecki P., komentarze do artykułów Konstytucji, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. V, Warszawa 2007 Sarnecki P., „ustanawiamy (...) prawa podstawowe dla państwa oparte na (...) współ- działaniu władz, dialogu społecznym...”, [w:] Preambuła Konstytucji Rzeczypo- spolitej Polskiej, Studia i Materiały TK 2009, t. XXXII Sarnecki P., Kierownicze kompetencje Prezesa Rady Ministrów w strukturze admini- stracji rządowej, Przegl. Sejm. 2011, Nr 3 Składowski K., [w:] W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Konstytucja Rze- czypospolitej Polskiej – Komentarz encyklopedyczny, Warszawa 2009 Skrzydło W., Ustawa o Radzie Ministrów, [w:] J. Trzciński, B. Banaszak (red.), Studia nad prawem konstytucyjnym. Dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze, Wrocław 1997 Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 2002 Skrzydło W., Współczesne modele ustrojowe usytuowania Rady Ministrów, [w:] A. Ba- łaban (red.), Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, Kraków 2002 Sokolewicz W., O osobliwościach ustawy budżetowej i trybu jej uchwalania, Przegląd Legislacyjny 2004, Nr 2 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rada ministrów jako organ inicjujący postępowanie ustawodawcze
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: