Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00288 006538 18632316 na godz. na dobę w sumie
Rada nadzorcza w spółce z o.o. Skuteczna kontrola w firmie - ebook/pdf
Rada nadzorcza w spółce z o.o. Skuteczna kontrola w firmie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 64
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2828-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jeśli w spółce powstały wątpliwości, czy należy powołać radę nadzorczą – niniejsza publikacja pomoże je rozwiać. Dzięki jej lekturze czytelnik zyska pewność, czy w jego spółce trzeba powołać ten organ kontrolny. Oprócz tego nasi eksperci wyjaśnią, kto może – a kto nie – zostać członkiem rady nadzorczej. Czytelnik dowie się także, jakie są kompetencje rady nadzorczej i zasady jej funkcjonowania.

Porady zawarte w publikacji pomogą także rozwiać wątpliwości, jakie postanowienia powinien zawierać regulamin rady nadzorczej. Informacje zawarte w broszurze ułatwią podjęcie decyzji, z ilu członków powinna składać się rada i jak długo powinna trwać ich kadencja. Podpowiemy także czy członkowie rady nadzorczej mogą pełnić swoją funkcję bez wynagrodzenia. Ponadto czytelnik znajdzie odpowiedź na pytanie, w jaki sposób rada nadzorcza podejmuje decyzje i czy mogą zostać podważone przez inne organy spółki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

biblioteczka spółki z o.o. Rada nadzorcza w spółce z o.o. SKUTECZNA KONTROLA W FIRMIE R a d a n a d z o r c z a w s p ó ł c e z o . o . S k u t e c z n a k o n t r o l a w f i r m i e 39,90 zł brutto UOQ 10 UOQ10 okladka.indd 1 UOQ10 okladka.indd 1 2/24/2014 3:33:16 PM 2/24/2014 3:33:16 PM Biblioteczka spółki z o.o. Rada nadzorcza w spółce z o.o. Skuteczna kontrola w fi rmie UOQ10 srodki.indd 1 UOQ10 srodki.indd 1 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 2/24/2014 3:29:21 PM 2/24/2014 3:29:21 PM Autorzy: dr Adam Opalski, radca prawny, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UW Tymon Betlej, doradca w spółkach kapitałowych Radosław Owczarkowski, prawnik Dyrektor wydawniczy: Marek Kutarba Wydawca: Weronika Wota Redaktor naczelny: Urszula Wróblewska Redaktor: Joanna Banasiak-Lach Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Korekta: Zespół Skład i łamanie: 6AN Druk: MDruk ISBN: 978-83-269-2828-4 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: spolkazoo@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Rada nadzorcza w spółce z o.o. wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w Radzie nadzorczej w spółce z o.o. oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja Rada nadzorcza w spółce z o.o. została przygotowana z zachowaniem naj- wyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji Rada nadzorcza w spółce z o.o. oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji Rada nadzorcza w spółce z o.o. lub w innych dostępnych elemen- tach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Centrum Obsługi Klienta: Tel: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl UOQ10 srodki.indd 2 UOQ10 srodki.indd 2 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 2/24/2014 3:29:59 PM 2/24/2014 3:29:59 PM Spis treści Wstęp .................................................................................... 3 Rozdział I Rada nadzorcza w spółce z o.o . .......................................... 7 Rozdział II Uprawnienia rady nadzorczej wobec zarządu ............... 11 Dyscyplinowanie zarządu ................................................... 24 Prawo powoływania i odwoływania członków zarządu ..... 37 Kwestionowanie decyzji rady nadzorczej przez zarząd ...... 38 Rozdział III Reprezentacja spółki przez radę nadzorczą ................... 41 Zakres reprezentacji spółki przez radę nadzorczą .............. 44 Sposób reprezentacji spółki przez radę nadzorczą .............. 47 Załącznik 1 Regulamin rady nadzorczej ............................................. 56 Załącznik 2 Wzór uchwały rady nadzorczej ....................................... 64 UOQ10 srodki.indd 3 UOQ10 srodki.indd 3 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 2/24/2014 3:29:59 PM 2/24/2014 3:29:59 PM UOQ10 srodki.indd 4 UOQ10 srodki.indd 4 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 2/24/2014 3:29:59 PM 2/24/2014 3:29:59 PM Wstęp Rada nadzorcza jest powoływana w spółkach z o.o. działających na większa skalę i jej kompetencje wobec zarządu można podzielić na uprawnienia nadzorczo-kontrolne, szczególne oraz dodatkowe, przyznawane przez wspólników. Niemniej jednak również w małych spółkach istnieje możliwość po- wołania tego organu. Wśród uprawnień dodatkowych rady nadzorczej najczęściej spotyka się prawo do udzielania zgody na pewne czynności zarządu oraz prawo zawieszania w czynnościach członków zarządu. Umowa spółki może rozszerzać zakres uprawnień rady nadzorczej bez przekazywania jej bezpośrednio kompetencji decyzyjnych, np. przez ustanowienie obowiązku uzyskiwania przez zarząd zgody rady, za każdym razem gdy dokonuje on określonych czynności. W związku z tym często pojawiają się pytania, w jaki sposób rada powinna podejmować decyzje, jakie będą konsekwencje braku takiej zgody. Przygotowaliśmy dla Państwa kolejną z serii „Bi- blioteczka spółki z o.o.” broszurę, w której nasi eksperci udzielą odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące funkcjonowania rady nadzorczej w spółce z o.o. Publikacja udziela odpowiedzi na wiele pytań związanych z funkcjonowaniem rady nadzorczej w spółce z o.o. UOQ10 srodki.indd 5 UOQ10 srodki.indd 5 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 2/24/2014 3:30:01 PM 2/24/2014 3:30:01 PM Wszystkie niezbędne zagadnienia, począwszy od po- wołania rady nadzorczej do zasad jej funkcjonowania, przedstawione są w zwięzłej formie i omówione przy- stępnym językiem. Zawiera ona praktyczne porady, które mogą okazać się pomocne, jeśli w spółce działa rada nadzorcza lub jest planowane jej powołanie. Na końcu broszury znajdą Państwo przykładowy regulamin rady nadzorczej wraz z objaśnieniami oraz wzór uchwały podjętej przez radę nadzorczą Z poważaniem Joanna Banasiak-Lach redaktor prowadzący UOQ10 srodki.indd 6 UOQ10 srodki.indd 6 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 2/24/2014 3:30:01 PM 2/24/2014 3:30:01 PM Rada nadzorcza w spółce z o.o. 7 Rozdział I Rada nadzorcza w spółce z o.o. Rada nadzorcza w spółce z o.o. jest organem kontroli. Sprawu- je stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dzie- dzinach, a przede wszystkim jest zobowiązana do corocznej, wszechstronnej oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania fi nansowego spółki za poprzedni rok obrotowy. Rada nadzorcza nie występuje we wszystkich spół- kach, ponieważ nie ma takiego prawnego obowiązku. W mniejszych fi rmach wspólnicy są w stanie samodzielnie kontrolować spółkę (przede wszystkim pracę zarządu), wykorzystując do tego m.in. przysługujące im, zgodnie z przepisem art. 212 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh), prawo tzw. indywidualnej kontroli. Spółka ma obowiązek powołania rady nadzorczej, gdy wspól- ników jest więcej niż 25, kapitał zakładowy zaś przekracza kwotę 500.000 zł, a także wtedy, gdy umowa spółki przewiduje powołanie rady bez względu na inne okoliczności. Powołanie rady nadzorczej Jeżeli oba te warunki zostaną spełnione lub nie będą spełnio- ne, ale wspólnicy uznają, że radę nadzorczą należy powołać, wspólnicy muszą uwzględnić powołanie rady nadzorczej w umowie spółki. Jeśli postanowią to przed podpisaniem pierwszej umowy spółki, muszą w niej podać pierwszy skład osobowy rady oraz długość jej kadencji. Jeżeli zdecydują o tym w trakcie działalności spółki, wtedy podejmują odpowiednią uchwałę w formie aktu notarialnego. Będzie ona podstawą do dokonania zmiany w umowie spółki. Biblioteczka spółki z o.o. www.doradcaprezesa.wip.pl UOQ10 srodki.indd 7 UOQ10 srodki.indd 7 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 2/24/2014 3:30:01 PM 2/24/2014 3:30:01 PM 8 Skład rady nadzorczej Zasady podejmowania uchwał Rada nadzorcza w spółce z o.o. W skład rady nadzorczej wchodzi co najmniej 3 członków, których wybiera zgromadzenie wspólników (mogą to być do- wolne osoby, także cudzoziemcy, istotne jest tylko, aby mieli zdolność do czynności prawnych). Rada jest więc organem kolegialnym i jako taka podejmuje decyzje w formie uchwał. Członkowie rady mogą także działać indywidualnie, wyko- nując samodzielnie czynności związane z nadzorem spółki (np. przeglądać księgi i dokumenty spółki, żądać wyjaśnień w konkretnych sprawach od członków zarządu spółki lub jej pracowników). Wnioski z tak przeprowadzonych czynności powinny być przekazywane radzie, która może wówczas zadecydować o podjęciu dalszych czynności nadzoru. Aby rada nadzorcza mogła podejmować uchwały, na posie- dzeniu musi być obecna co najmniej połowa jej członków, przy czym konieczne jest, aby wszyscy zostali poprawnie zaproszeni. Umowa spółki może przewidywać, że do po- dejmowania uchwał potrzebna jest większa liczba obecnych członków, a także że uchwały mogą zapadać tylko przy więk- szym odsetku głosujących za ich przyjęciem. Podobnie może wprowadzić możliwość głosowania poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozu- miewania się na odległość. Inne kwestie związane z funkcjonowaniem rady nadzorczej, takie jak wewnętrzna organizacja pracy rady lub sposób wyko- nywania poszczególnych czynności, może określać regulamin rady nadzorczej uchwalany przez zgromadzenie wspólników. Zgromadzenie może także upoważnić radę, aby ta sama dla siebie uchwaliła regulamin. Ustanie członkostwa w radzie następuje z chwilą wyga- śnięcia ich mandatów. Odwołanie członków rady nad- zorczej może nastąpić w każdym momencie na mocy www.doradcaprezesa.wip.pl Biblioteczka spółki z o.o. UOQ10 srodki.indd 8 UOQ10 srodki.indd 8 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 2/24/2014 3:30:02 PM 2/24/2014 3:30:02 PM Rada nadzorcza w spółce z o.o. 9 uchwały zgromadzenia wspólników. Jeśli wspólnicy przy- znali prawo powołania rady nadzorczej innym organom, nie stoi to na przeszkodzie aby zgromadzenie w drodze uchwały zdecydowało o odwołaniu członków rady. Co więcej wspólnicy zachowują prawo odwołania nawet jeżeli w umowie spółki scedowali to prawo np. na zarząd. Jest tak, ponieważ prawo odwołania członków rady nad- zorczej przez zgromadzenie wynika wprost z przepisów ksh. Uchwała może zostać podjęta na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników. Podstawa prawna:  art. 212–226 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Biblioteczka spółki z o.o. www.doradcaprezesa.wip.pl UOQ10 srodki.indd 9 UOQ10 srodki.indd 9 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 2/24/2014 3:30:02 PM 2/24/2014 3:30:02 PM biblioteczka spółki z o.o. Rada nadzorcza w spółce z o.o. SKUTECZNA KONTROLA W FIRMIE R a d a n a d z o r c z a w s p ó ł c e z o . o . S k u t e c z n a k o n t r o l a w f i r m i e 39,90 zł brutto UOQ 10 UOQ10 okladka.indd 1 UOQ10 okladka.indd 1 2/24/2014 3:33:16 PM 2/24/2014 3:33:16 PM
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rada nadzorcza w spółce z o.o. Skuteczna kontrola w firmie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: