Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00502 010145 17906813 na godz. na dobę w sumie
Rada pracowników w firmie - ebook/pdf
Rada pracowników w firmie - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 51
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0110-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> rynek pracy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jeżeli firma zatrudnia więcej niż 100 pracowników i nie działają w niej związki zawodowe, pracodawca powinien zorganizować wybory rady pracowników - nowego organu, z którym będzie konsultował najważniejsze decyzje ekonomiczne i informował o planach związanych z zatrudnieniem.

Od 24.03.2008 r. obowiązek ten będzie dotyczył także pracodawców zatrudniających więcej niż 50 pracowników.

Publikacja omawia takie zagadnienia jak:

W publikacji zamieszczono 20 gotowych wzorów dokumentów, które ułatwiają organizowanie wyborów i zapewnią sprawne funkcjonowanie rady.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rada pracowników w firmie wydanie 2. ISBN 978-83-255-0110-5 Autorzy: Przemysław Ciszek, Maciej Chakowski Redakcja: Małgorzata Budzich © Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa tel. (022) 33 77 600 fax (022) 33 77 601 Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Rady zawarte w niniejszej publikacji wyrażają punkt widzenia Autorów Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści I. Wprowadzenie ...................................................................................................................................................... II. Jak ustalić, czy pracodawca ma obowiązek stosować przepisy ustawy? ................................. 1. Ustalanie liczby zatrudnionych pracowników ...................................................................................... 2. Pracodawcy, u których obowiązki w zakresie informacji i konsultacji wykonują inne podmioty ................................................................................................................................................. 3. Porozumienie o „niestosowaniu ustawy” ............................................................................................... III. Zasady wyboru rady pracowników w zakładach pracy, w których nie działają związki zawodowe .............................................................................................. 1. Powiadomienie pracowników o osiągnięciu zatrudnienia wymaganego przy stosowaniu ustawy o informowaniu ............................................................................................. 2. Powiadomienie pracowników o prawie wyboru rady i jej uprawnieniach ................................ 3. Wystąpienie pracowników o zorganizowanie wyborów do rady pracowników ..................... 4. Wyznaczenie terminu wyborów do rady pracowników i powiadomienie załogi .................... 5. Zgłaszanie kandydatów do rady pracowników ................................................................................... 6. Ustalenie regulaminu komisji wyborczej i przekazanie go pracownikom ................................. 7. Przeprowadzenie wyborów ........................................................................................................................ 8. Ustalenie wyników wyborów ..................................................................................................................... 9. Zwołanie pierwszego zebrania rady pracowników ............................................................................ 10. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających ....................................................................................... 11. Zorganizowanie wyborów członków kolejnej rady ............................................................................ 12. Powiadomienie ministra .............................................................................................................................. IV. Zasady wyboru rady pracowników w zakładach pracy, w których działają związki zawodowe .............................................................................................................................................. 1. Wybór członków rady pracowników przez związki zawodowe ..................................................... 2. Powiadomienie pracowników o prawie wyboru rady i jej uprawnieniach w przypadku braku porozumienia pomiędzy związkami ............................................................... 3. Przeprowadzenie wyborów do rady pracowników ............................................................................ 4. Powiadomienie ministra .............................................................................................................................. V. Zasady ochrony szczególnej członków rad pracowników ............................................................... VI. Uprawnienia i obowiązki pracodawcy w zakresie informacji i konsultacji ............................. 1. Sposób konsultacji i informowania pracowników o sprawach firmy........................................... 2. Ochrona danych i tajemnic pracodawcy ................................................................................................ VII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy ........................................................................ VIII. Wzory dokumentów .......................................................................................................................................... A. Informacja o prawie wyboru rady pracowników i jej uprawnieniach(związki zawodowe) . B. Informacja o prawie wyboru rady pracowników i jej uprawnieniach(brak związków zawodowych) .................................................................................................................................................. C. Wniosek o przeprowadzenie wyborów do rady pracowników ..................................................... D. Powiadomienie o terminie wyborówi terminie zgłaszania kandydatów do rady pracowników .................................................................................................................................. E. Zgłoszenie kandydata do wyborów na członka rady pracowników ........................................... F. Regulamin komisji wyborczejds. Wyboru członków rady pracowników ................................... G. Lista pracowników posiadających bierne prawo wyborczedo rady pracowników ............... H. Karta do głosowaniaw wyborach na członków rady pracowników ............................................. I. Porozumienie pomiędzy zakładowymi organizacjamizwiązkowymi w sprawie powoływania i funkcjonowania rady pracowników .................................................... J. Informacja o niezawarciu porozumieniaprzez zakładowe organizacje związkowe .............. K. Powiadomienie o przeprowadzeniu dodatkowych wyborów do rady pracowników .......... L. Informacja o zwołaniu pierwszego posiedzenia rady pracowników .......................................... Ł. Protokół z posiedzenia rady pracowników nr ...................................................................................... M. Regulamin rady pracownikóww . .............................................................................................................. N. Wzór informacji o radzie pracowników................................................................................................... O. Zgoda na rozwiązanie umowy o pracę z członkiem rady pracownikóww ............................... P. Powiadomienie rady pracowników o sprawach niewymagających konsultacji ...................... R. Powiadomienie rady pracowników o sprawach wymagających konsultacji ........................... S. Wniosek o udostępnienie informacji radzie pracowników ............................................................. T. Wniosek o zwolnienie z obowiązku zachowania poufności ........................................................... 4 4 5 8 8 10 10 11 11 12 13 13 14 15 15 16 16 17 17 18 20 21 21 22 23 23 25 26 27 27 29 31 32 33 34 36 37 38 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 II. Jak ustalić, czy pracodawca ma obowiązek stosować przepisy ustawy? I. Wprowadzenie W dniu 25.5.2006 r. weszła w życie ustawa z 7.4.2006 r. o informowaniu pracowni­ ków i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550). Oznacza to, że pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą i zatrudniający określoną ilość pracowników są zobowiązani do stworzenia w zakładzie pracy mechanizmów po­ wiadamiania pracowników o istotnych wydarzeniach i decyzjach podejmowanych przez pracodawcę, a niekiedy do konsultowania ich z nimi. Stronę pracowniczą przy informowaniu i konsultacji reprezentuje tzw. rada pra­ cowników, czyli organ powoływany przez związki zawodowe lub w drodze wybo­ rów spośród pracowników danego zakładu pracy. Niezależnie więc od tego, czy w danym zakładzie pracy występują związki zawodowe – obowiązkowo będzie musiała powstać rada pracowników. Liczebność rady pracowników zależy od liczby pracowników zatrudnionych u da­ nego pracodawcy i wynosi odpowiednio (art. 3 ust. 1):   3 pracowników – gdy pracodawca zatrudnia od 50 do 250 osób,   5 pracowników – gdy pracodawca zatrudnia od 251 do 500 osób,  7 pracowników – gdy pracodawca zatrudnia powyżej 500 osób. Liczebność rady pracowników może ulec zmianie jedynie w następujących przy­ padkach:    gdy liczba związków zawodowych działających w zakładzie pracy jest większa niż wskazana powyżej liczba członków rady pracowniczej; w takim przypadku każda z organizacji związkowych wybiera jednego członka rady, chyba że związ­ ki ustalą inne zasady reprezentacji w radzie pracowników,    gdy działająca już rada pracowników ustali z pracodawcą inną niż wskazana po­ wyżej liczbę członków rady pracowników (nie mniej niż 3 członków). Pracodawcy nie mają więc możliwości zmiany liczebności rady samodzielnie. II. Jak ustalić, czy pracodawca ma obowiązek stosować przepisy ustawy? Docelowo ustawa ma dotyczyć (z pewnymi wyjątkami) pracodawców prowadzą­ cych działalność gospodarczą zatrudniających co najmniej 50 pracowników, jed­ nakże do dnia 23.3.2008 r. jej przepisy będą stosowane tylko do pracodawców zatrudniających co najmniej 100 pracowników (art. 26 ust. 1 ustawy). Ustalenie liczby zatrudnionych pracowników ma więc dla pracodawców podstawowe zna­ czenie, zwłaszcza w sytuacji, gdy stan zatrudnienia jest zmienny i oscyluje w gra­ nicach 50 lub 100 pracowników. 4 www.e-kadry.com.pl 1. Ustalanie liczby zatrudnionych pracowników  Kiedy powiadomić pracowników o liczbie zatrudnionych? Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy, po osiągnięciu wielkości zatrudnienia, wymaganej do stosowania ustawy o informowaniu, pracodawca niezwłocznie podaje tę informację do wiadomości pracowników w sposób u niego przyjęty. Oznacza to, że jeżeli okaże się (po obliczeniu wielkości zatrudnienia w sposób opisany poniżej), że liczba zatrudnionych pracowników jest równa co najmniej 100 (co najmniej 50 od 23.3.2008) należy przekazać taką informację pracownikom. Pracodawca na dzień 24.3.2008 ustalił, iż zatrudnienie w jego firmie jest na poziomie, który wymagany jest do stosowania ustawy o informowaniu. Informacja na ten temat została wywieszona na tablicy ogłoszeń w firmie. Dodatkowo pracodawca przesłał ją za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich pracowników. 1. Ustalanie liczby zatrudnionych pracowników Ustalenie liczby zatrudnionych pracowników jest sprawą kluczową, gdyż to od niej zależy, czy ustawa obejmie dany zakład pracy, czy też nie. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, liczbę zatrudnionych u pracodawcy pracowników ustala się na podstawie przeciętnej liczby zatrudnionych w ramach stosunku pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem powiadomienia o wyborach członków rady pracowników. Przepisy ustawy regulujące tę kwestię zostały sformułowane nieprecyzyjnie, co powo­ duje szereg utrudnień w zakresie realizowania obowiązku tworzenia rad pracowni­ ków. Nie jest jasne, dlaczego ustawodawca odwołał się w tym miejscu do daty związanej z wyborami do rady. Pracodawcy są zainteresowani ustaleniem liczby za­ trudnionych zanim przystąpią do organizacji wyborów. Wreszcie w przypadku, gdy radę utworzą związki zawodowe, pracodawca powinien jedynie poinformować pra­ cowników, iż osiągnął odpowiedni stan zatrudnienia. W tej sytuacji wyborów co do zasady nie będzie w ogóle (podobnie gdy w zakładzie pracy funkcjonuje tylko jeden związek zawodowy). Pracodawca nie będzie stosował ustawy, dopóki nie będzie pewny, czy ma taki obo­ wiązek, a teoretycznie nie ma możliwości sprawdzenia tego do czasu powiadomienia pracowników o wyborach. Procedura sprawdzania, czy należy stosować ustawę, powinna przebiegać następu­ jąco: 1. Pracodawca powinien ustalić, czy w danym momencie zatrudnia co najmniej 100 pracowników (co najmniej 50 po 23.3.2008 r.) Jeżeli wyniesie ono co naj­ mniej 100 (50 po 23.3.2008 r.) pracowników należy przejść do pkt. 2. Jeżeli pra­ cowników jest mniej, to nie obowiązku tworzenia rady pracowników. 2. Następnie pracodawca powinien ustalić przeciętną liczbę zatrudnionych na w okresie poprzednich 6 miesięcy. www.e-kadry.com.pl 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rada pracowników w firmie
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: