Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00052 004074 18668402 na godz. na dobę w sumie
RailsSpace. Tworzenie społecznościowych serwisów internetowych w Ruby on Rails - książka
RailsSpace. Tworzenie społecznościowych serwisów internetowych w Ruby on Rails - książka
Autor: , Liczba stron: 552
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1633-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> rails - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Poznaj Ruby on Rails i stwórz atrakcyjną witrynę społecznościową

Serwisy społecznościowe, które gromadzą ludzi o podobnych zainteresowaniach i umożliwiają komunikację między znajomymi, cieszą się ogromną i wciąż rosnącą popularnością. Dzięki temu, że pozwalają na wymianę opinii i ułatwiają podtrzymywanie globalnych kontaktów, stają się elementami strategii biznesowych i marketingowych wielu firm. Do budowania takich serwisów doskonale nadaje się Rails, który oferuje klientom witryny w pełni dopasowane do potrzeb ich użytkowników. Rails został napisany w dynamicznym obiektowym języku Ruby z użyciem architektury MVC. Ten framework wyróżniają przede wszystkim dwie reguły: reguła DRY, polegająca na unikaniu wykonywania tej samej pracy w różnych miejscach, oraz reguła CoC., która pozwala na zminimalizowanie niezbędnej konfiguracji przez zastępowanie jej gotowymi, domyślnymi, zalecanymi wzorcami. Rails umożliwia także użycie wtyczek, rozszerzających aplikacje o rozmaite funkcjonalności np. logowanie, wrzucanie i skalowanie obrazków czy tagowanie.

Książka 'RailsSpace. Tworzenie społecznościowych serwisów internetowych w Ruby on Rails' stanowi praktyczny kurs tworzenia interaktywnego serwisu społecznościowego. Za pomocą tego podręcznika nauczysz się budować taką witrynę, zaczynając od statycznej strony głównej, przez utworzenie mechanizmu rejestracji i uwierzytelnienia użytkowników, a kończąc na dynamicznej stronie WWW, z możliwością przesyłania obrazów i prowadzenia blogów, oraz systemie dodawania znajomych. Jeśli więc pragniesz stworzyć atrakcyjny i funkcjonalny serwis społecznościowy, przyciągający rzesze użytkowników ? książka z pewnością Ci w tym pomoże!

Samodzielnie zbuduj funkcjonalny serwis społecznościowy!!!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

RailsSpace. Tworzenie spo‡eczno(cid:156)ciowych serwis(cid:243)w internetowych w Ruby on Rails Autor: Michael Hartl, Aurelius Prochazka T‡umaczenie: Marcin Rog(cid:243)¿ ISBN: 978-83-246-1633-6 Tytu‡ orygina‡u: RailsSpace: Building a Social Networking Website with Ruby on Rails (Addison-Wesley Professional Ruby Series) Format: 172x245, stron: 552 Poznaj Ruby on Rails i stw(cid:243)rz atrakcyjn„ witrynŒ spo‡eczno(cid:156)ciow„ (cid:149) Jak konfigurowa(cid:230) sesje bazodanowe? (cid:149) Na czym polega trasowanie komentarzy? (cid:149) W jaki spos(cid:243)b przygotowa(cid:230) stronŒ przesy‡ania awatar(cid:243)w? Serwisy spo‡eczno(cid:156)ciowe, kt(cid:243)re gromadz„ ludzi o podobnych zainteresowaniach i umo¿liwiaj„ komunikacjŒ miŒdzy znajomymi, ciesz„ siŒ ogromn„ i wci„¿ rosn„c„ popularno(cid:156)ci„. DziŒki temu, ¿e pozwalaj„ na wymianŒ opinii i u‡atwiaj„ podtrzymywanie globalnych kontakt(cid:243)w, staj„ siŒ elementami strategii biznesowych i marketingowych wielu firm. Do budowania takich serwis(cid:243)w doskonale nadaje siŒ Rails, kt(cid:243)ry oferuje klientom witryny w pe‡ni dopasowane do potrzeb ich u¿ytkownik(cid:243)w. Rails zosta‡ napisany w dynamicznym obiektowym jŒzyku Ruby z u¿yciem architektury MVC. Ten framework wyr(cid:243)¿niaj„ przede wszystkim dwie regu‡y: regu‡a DRY, polegaj„ca na unikaniu wykonywania tej samej pracy w r(cid:243)¿nych miejscach, oraz regu‡a CoC., kt(cid:243)ra pozwala na zminimalizowanie niezbŒdnej konfiguracji przez zastŒpowanie jej gotowymi, domy(cid:156)lnymi, zalecanymi wzorcami. Rails umo¿liwia tak¿e u¿ycie wtyczek, rozszerzaj„cych aplikacje o rozmaite funkcjonalno(cid:156)ci np. logowanie, wrzucanie i skalowanie obrazk(cid:243)w czy tagowanie. Ksi„¿ka (cid:132)RailsSpace. Tworzenie spo‡eczno(cid:156)ciowych serwis(cid:243)w internetowych w Ruby on Rails(cid:148) stanowi praktyczny kurs tworzenia interaktywnego serwisu spo‡eczno(cid:156)ciowego. Za pomoc„ tego podrŒcznika nauczysz siŒ budowa(cid:230) tak„ witrynŒ, zaczynaj„c od statycznej strony g‡(cid:243)wnej, przez utworzenie mechanizmu rejestracji i uwierzytelnienia u¿ytkownik(cid:243)w, a koæcz„c na dynamicznej stronie WWW, z mo¿liwo(cid:156)ci„ przesy‡ania obraz(cid:243)w i prowadzenia blog(cid:243)w, oraz systemie dodawania znajomych. (cid:149) Konfigurowanie (cid:156)rodowiska programistycznego (cid:149) Modelowanie i rejestrowanie u¿ytkownik(cid:243)w (cid:149) Testowanie (cid:149) Ochrona stron (cid:149) Zaawansowane logowanie (cid:149) Aktualizacja informacji u¿ytkownika (cid:149) Tworzenie sieci spo‡ecznej (cid:149) Awatary (cid:149) Model znajomo(cid:156)ci (cid:149) Blogi w technologii REST (cid:149) Komentarze do blogu w technologii AJAX Samodzielnie zbuduj funkcjonalny serwis spo‡eczno(cid:156)ciowy!!! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl SPIS TREŚCI 5 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Część I Rozdział 2. 1.1.1. 1.1.2. Spis rysunków .................................................................................................... 13 Podziękowania .................................................................................................. 17 Wprowadzenie ..................................................................................................19 1.1. Dlaczego Rails? ...................................................................................... 19 Produktywność chce być wolna .......................................... 20 Ta produktywność nie jest wolna ....................................... 20 1.2. Dlaczego ta książka? ............................................................................. 21 1.3. Kto powinien przeczytać tę książkę? ................................................. 22 Jak czytać tę książkę? ............................................................. 22 Jak oglądać tę książkę? .......................................................... 23 1.4. Kilka historii związanych z Rails ........................................................ 23 1.4.1. Aure .......................................................................................... 23 1.4.2. Michael ..................................................................................... 25 1.3.1. 1.3.2. Podstawy ................................................................................. 29 Zaczynamy .........................................................................................................31 2.1. Przygotowania ....................................................................................... 31 2.1.1. Konfigurowanie środowiska programistycznego ............ 33 Praca z rails .............................................................................. 33 2.1.2. 2.1.3. Serwer deweloperski ............................................................. 35 2.2. Nasze pierwsze strony ......................................................................... 37 2.2.1. Generowanie kontrolera ....................................................... 38 2.2.2. Kontroler Site .......................................................................... 41 2.2.3. URL w Rails ............................................................................. 42 2.2.4. Zmienianie trasy ..................................................................... 44 2.3. Widoki w Rails ....................................................................................... 44 2.3.1. Osadzony Ruby (ERb) ........................................................... 45 6 RAILSSPACE 2.4. Układy ..................................................................................................... 47 ERb, akcje i zmienne egzemplarza ...................................... 48 2.4.1. 2.4.2. Powtórka: podział strony ...................................................... 50 2.4.3. Dodawanie nawigacji ............................................................ 50 Tablice asocjacyjne ................................................................. 51 2.4.4. 2.4.5. Symbole ................................................................................... 52 2.4.6. Dopracowywanie link_to ..................................................... 53 2.4.7. Kwestia stylu ........................................................................... 54 2.4.8. Dopracowywanie nawigacji ................................................. 55 2.4.9. Znajdź coś dla siebie .............................................................. 55 2.5. Programowanie ze stylem ................................................................... 56 Modelowanie użytkowników ........................................................................61 Tworzenie modelu User ....................................................................... 61 3.1. 3.1.1. Konfigurowanie bazy danych .............................................. 61 3.1.2. Migracje i model User ........................................................... 64 3.1.3. Pierwsza migracja użytkownika .......................................... 65 3.1.4. Rake migracji .......................................................................... 66 3.2. Walidacja modelu użytkownika ......................................................... 69 3.2.1. Konsola .................................................................................... 70 3.2.2. Prosta walidacja ...................................................................... 71 3.2.3. Walidacje w akcji .................................................................... 75 Poprawianie walidacji ........................................................... 75 3.2.4. 3.2.5. Porządne walidacje ................................................................ 77 3.2.6. Magiczne kolumny ................................................................ 80 3.3. Dalsze kroki w celu zapewnienia integralności danych (?) ........... 82 Rejestrowanie użytkowników .......................................................................85 4.1. Kontroler User ....................................................................................... 85 4.2. Rejestracja użytkownika — widok ..................................................... 86 4.2.1. Widok rejestracji — wygląd ................................................. 87 4.2.2. Omówienie widoku rejestracji ............................................. 91 4.2.3. Poprawianie formularza rejestracji ..................................... 93 4.2.4. Zabawa z formularzami i funkcją debug ........................... 95 4.3. Rejestracja użytkownika — akcja ....................................................... 97 4.3.1. Komunikaty o błędach formularza ................................... 103 4.3.2. Flash ....................................................................................... 108 4.3.3. Ukończona funkcja register ................................................ 110 4.3.4. Zarys głównej strony użytkownika .................................. 111 4.4. Dołączanie rejestracji .......................................................................... 113 4.4.1. Pliki pomocnicze .................................................................. 115 4.5. Przykładowy użytkownik .................................................................. 118 Rozpoczynamy testowanie ...........................................................................119 5.1. Nasza filozofia testowania ................................................................. 120 5.2. Konfiguracja testowej bazy danych ................................................. 120 Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. SPIS TREŚCI 7 Rozdział 6. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. Testowanie kontrolera Site ................................................................ 121 5.3.1. Niebanalny test ..................................................................... 122 5.3.2. Nadmiar testów? .................................................................. 125 Testowanie rejestracji ......................................................................... 126 5.4.1. Uruchamianie testów funkcjonalnych ............................. 126 Podstawowe testy rejestracji .............................................. 126 5.4.2. Testowanie rejestracji zakończonej powodzeniem ........ 129 5.4.3. 5.4.4. Testowanie rejestracji zakończonej niepowodzeniem .......................................... 130 5.4.5. Uruchamianie testów .......................................................... 133 5.4.6. Więcej testów rejestracji? .................................................... 133 Podstawowe testy modelu User ....................................................... 133 5.5.1. Podstawowe testy walidacji ............................................... 135 Szczegółowe testy modelu User ....................................................... 137 Testowanie niepowtarzalności .......................................... 138 5.6.1. Testowanie długości pseudonimu .................................... 139 5.6.2. 5.6.3. Skorzystaj z konsoli ............................................................. 140 Testowanie długości hasła .................................................. 142 5.6.4. 5.6.5. Testowanie wyrażeń regularnych ..................................... 144 5.6.6. Uruchamianie wszystkich testów ...................................... 151 Logowanie i wylogowywanie ......................................................................153 6.1. Utrzymywanie stanu za pomocą sesji ............................................. 154 6.1.1. Konfigurowanie sesji bazodanowych ............................... 154 Logowanie ............................................................................................ 156 6.2.1. Rejestrowanie stanu zalogowania ..................................... 156 6.2.2. Logowanie po zarejestrowaniu ......................................... 156 6.2.3. Debugowanie ze zmienną sesji .......................................... 157 6.2.4. Widok i akcja logowania ..................................................... 162 6.2.5. Testowanie poprawnego logowania ................................. 165 Testowanie nieprawidłowego logowania ........................ 167 6.2.6. 6.3. Wylogowanie ....................................................................................... 168 Testowanie wylogowania ................................................... 169 Testowanie nawigacji .......................................................... 170 6.4. Ochrona stron ...................................................................................... 173 6.4.1. Chronienie stron w głupi sposób ...................................... 173 6.4.2. Chronienie stron w mądry sposób .................................... 173 6.4.3. Testowanie chronienia ........................................................ 176 6.5. Przyjazne przekazywanie URL .............................................................. 178 6.5.1. Zmienna request .................................................................. 178 Przyjazne przekierowywanie po zalogowaniu ............... 181 6.5.2. 6.5.3. Przyjazne przekierowywanie po rejestracji ..................... 183 Przyjazne testowanie ........................................................... 184 6.5.4. 6.3.1. 6.3.2. 6.2. 8 RAILSSPACE Rozdział 7. Rozdział 8. 7.2. 6.6. Refaktoryzacja podstawowego logowania ..................................... 185 6.6.1. Zalogowany? ......................................................................... 186 6.6.2. Zaloguj! .................................................................................. 190 6.6.3. Wyloguj! ................................................................................ 193 6.6.4. Wyczyść hasło! ...................................................................... 194 6.6.5. Obsługa formularza bez powtórzeń ................................. 197 Przyjazne przekierowania bez powtórzeń ...................... 198 6.6.6. 6.6.7. Sprawdzamy poprawność .................................................. 200 Zaawansowane logowanie ............................................................................201 7.1. A więc chcesz być zapamiętany? ...................................................... 201 7.1.1. Pole opcji „zapamiętaj mnie” ............................................. 202 7.1.2. Atrybut „pamiętaj mnie” ..................................................... 205 7.1.3. Cookie „pamiętaj mnie” ...................................................... 206 Faktyczne zapamiętywanie użytkownika ....................................... 213 7.2.1. Cookie uwierzytelniające .................................................... 214 7.2.2. Pamiętanie, że zapamiętaliśmy .......................................... 216 7.2.3. Aktualizacja logout .............................................................. 218 7.2.4. Bardziej bezpieczny plik cookie ........................................ 220 7.2.5. Ukończone (?) funkcje ......................................................... 222 Testy zapamiętywania użytkowników ............................................ 224 7.3.1. Poprawione testy logowania .............................................. 224 7.3.2. Poprawiona funkcja wylogowania ................................... 230 Testy zaawansowane — testowanie integracji ............................... 230 7.4.1. Testowanie pamiętania cookie — pierwsze cięcie .......... 231 7.4.2. Testowanie testu — opowieść ku przestrodze ................ 233 7.4.3. Kilka refleksji dotyczących testowania w Rails ............... 235 Ponowna refaktoryzacja .................................................................... 235 7.5.1. Refaktoryzacja remember ................................................... 236 7.5.2. Refaktoryzacja forget ........................................................... 239 7.5.3. Jeszcze dwie poprawki ........................................................ 240 7.5.4. W pełni zrefaktoryzowana funkcja login ......................... 241 7.5.5. Kilka końcowych przemyśleń ............................................ 244 Aktualizacja informacji użytkownika ........................................................245 Sensowniejsza strona centrum użytkownika ................................. 246 8.1. 8.2. Aktualizacja adresu e-mail ................................................................. 246 8.3. Aktualizacja hasła ................................................................................ 248 8.3.1. Obsługa przesyłania haseł .................................................. 253 Testowanie edycji informacji o użytkownikach ............................ 257 Funkcje pomocnicze dla testów ......................................... 259 8.4.1. 8.4.2. Testowanie strony edycji .................................................... 262 8.4.3. Zaawansowany test ............................................................. 263 7.5. 7.3. 7.4. 8.4. SPIS TREŚCI 9 8.5. Części ..................................................................................................... 266 8.5.1. Dwie proste części ................................................................ 266 Bardziej zaawansowany plik części .................................. 267 8.5.2. 8.5.3. Problem, a później koniec ................................................... 270 8.5.4. Aktualizacja akcji login i register ....................................... 271 Część II Rozdział 9. Rozdział 10. 9.3. 9.2. Tworzenie sieci społecznościowej ................................... 275 Profile osobiste ................................................................................................277 9.1. Zaczątek profilu użytkownika .......................................................... 277 9.1.1. Adresy URL profilów ........................................................... 278 9.1.2. Kontroler i akcje profilu ...................................................... 280 Specyfikacja użytkownika ................................................................. 282 9.2.1. Generowanie modelu Spec ................................................ 282 9.2.2. Model Spec ............................................................................ 284 9.2.3. Łączenie modeli .................................................................... 286 Edycja specyfikacji użytkownika ...................................................... 288 9.3.1. Kontroler Spec ...................................................................... 288 9.3.2. Narzędzie dla HTML ........................................................... 290 9.3.3. Widok edycji specyfikacji ................................................... 292 9.3.4. Ochrona specyfikacji ........................................................... 293 Testowanie specyfikacji ...................................................... 295 9.3.5. 9.4. Aktualizacja centrum użytkownika ................................................. 299 9.4.1. Nowy widok centrum użytkownika ................................. 300 9.4.2. Pole specyfikacji ................................................................... 303 9.4.3. Trasy nazwane i adres URL profilu .................................. 305 9.4.4. Główna zawartość centrum użytkownika ....................... 307 9.5. Osobisty FAQ — zainteresowania i osobowość ............................. 310 9.5.1. Model FAQ ............................................................................ 311 9.5.2. Kontroler FAQ ...................................................................... 314 9.5.3. Edycja FAQ ........................................................................... 315 9.5.4. Dodawanie FAQ do centrum użytkownika .................... 317 9.5.5. Testy FAQ .............................................................................. 320 9.6. Upublicznianie profilu ....................................................................... 322 Społeczność .....................................................................................................325 10.1. Tworzenie społeczności (kontroler) ................................................. 325 10.2. Wprowadzanie przykładowych użytkowników ........................... 326 10.2.1. Zbieranie danych ................................................................. 327 10.2.2. Ładowanie danych .............................................................. 328 10.3. Spis członków społeczności ............................................................... 330 10.3.1. Nowy trik funkcji find ......................................................... 331 10.3.2. Akcja index ............................................................................ 334 10.3.3. Spis alfabetyczny .................................................................. 336 10.3.4. Wyświetlanie wyników indeksu ....................................... 338 10 RAILSSPACE 10.4. Dopracowywanie wyników .............................................................. 343 10.4.1. Dodawanie paginacji ........................................................... 343 10.4.2. Podsumowanie wyników ................................................... 347 Rozdział 11. Wyszukiwanie i przeglądanie ......................................................................349 11.1. Wyszukiwanie ..................................................................................... 349 11.1.1. Widoki wyszukiwania ......................................................... 350 11.1.2. Ferret ...................................................................................... 353 11.1.3. Wyszukiwanie za pomocą funkcji Rozdział 12. Rozdział 13. find_by_contents .................................................................. 355 11.1.4. Dodawanie paginacji do wyszukiwania .......................... 357 11.1.5. Wyjątek od reguły ................................................................ 361 11.2. Testowanie wyszukiwania ................................................................ 363 11.3. Rozpoczynamy przeglądanie ............................................................ 366 11.3.1. Strona przeglądania ............................................................. 366 11.3.2. Wyszukiwanie według wieku, płci i miejsca pobytu (na razie bez tego ostatniego) ............................................. 368 11.4. Miejsce pobytu ..................................................................................... 372 11.4.1. Lokalna baza danych informacji geograficznych ........... 373 11.4.2. Używanie GeoData do wyszukiwania według miejsca pobytu ....................................................... 375 11.4.3. Nazwy lokalizacji ................................................................. 378 11.4.4. Dodawanie walidacji przeglądarki ................................... 381 11.4.5. Ukończona strona główna społeczności .......................... 386 Awatary ............................................................................................................389 12.1. Przygotowania do przesłania awataru ............................................ 389 12.1.1. Dostosowywanie modelu ...................................................... 390 12.1.2. Strona przesyłania awatarów ................................................ 392 12.1.3. Plik części awataru .................................................................. 396 12.2. Operowanie na awatarach ................................................................ 397 12.2.1. ImageMagick i convert ........................................................... 398 12.2.2. Metoda save ............................................................................. 401 12.2.3. Dodawanie walidacji .............................................................. 402 12.2.4. Usuwanie awatarów ............................................................... 406 12.2.5. Testowanie awatarów ............................................................. 409 E-mail ................................................................................................................413 13.1. Action Mailer ........................................................................................ 413 13.1.1. Konfiguracja .......................................................................... 414 13.1.2. Przypominanie hasła ........................................................... 415 13.1.3. Tworzenie odnośnika i dostarczanie przypomnienia ..................................................................... 416 13.1.4. Testowanie przypominania ................................................ 420 13.2. Podwójnie ślepy system e-mail ......................................................... 423 13.2.1. Odnośnik e-mail ................................................................... 424 SPIS TREŚCI 11 Rozdział 14. Rozdział 15. 13.2.2. Akcja correspond i formularz e-mail ................................. 425 13.2.3. Wiadomość e-mail ................................................................ 427 13.2.4. Testowanie podwójnie ślepego systemu poczty elektronicznej .......................................................... 430 Znajomości .......................................................................................................435 14.1. Tworzenie modelu znajomości ......................................................... 435 14.1.1. Znajomości w abstrakcji ...................................................... 436 14.1.2. Model znajomości ................................................................ 437 14.1.3. Tworzenie oczekujących znajomości ................................ 439 14.1.4. Propozycja zawarcia znajomości ....................................... 440 14.1.5. Kończenie modelu Friendship ........................................... 441 14.1.6. Testowanie modelu Friendship ......................................... 443 14.2. Propozycje znajomości ....................................................................... 444 14.2.1. Odnośnik do propozycji znajomości ................................ 444 14.2.2. Sterowanie propozycją ........................................................ 446 14.3. Zarządzanie znajomościami .............................................................. 449 14.3.1. has_many :through .............................................................. 449 14.3.2. Centrum znajomości ............................................................ 452 14.3.3. Akcje dla znajomości ........................................................... 455 14.3.4. Testowanie propozycji znajomości ................................... 458 Blogi w technologii REST .............................................................................461 15.1. Zasługujemy na REST ........................................................................ 462 15.1.1. REST i CRUD ........................................................................ 463 15.1.2. Modyfikatory URL ............................................................... 465 15.1.3. Słoń;w pokoju ....................................................................... 466 15.1.4. Odpowiadanie na formaty i darmowe API ..................... 468 15.2. Rusztowania dla blogów zgodnych z REST ................................... 469 15.2.1. Pierwszy zasób REST ........................................................... 469 15.2.2. Wpisy do blogu .................................................................... 471 15.2.3. Kontroler Post ....................................................................... 474 15.3. Tworzenie prawdziwego blogu ........................................................ 478 15.3.1. Łączenie modeli .................................................................... 478 15.3.2. Trasowanie blogu i wpisu ................................................... 479 15.3.3. Kontroler Posts ..................................................................... 480 15.3.4. Zarządzanie blogiem ........................................................... 483 15.3.5. Tworzenie wpisów ............................................................... 485 15.3.6. Wyświetlanie wpisów ......................................................... 487 15.3.7. Edycja wpisów ...................................................................... 490 15.3.8. Publikowanie wpisów ......................................................... 493 15.3.9. Ostatni, denerwujący szczegół .......................................... 495 15.4. Testy REST ............................................................................................ 498 15.4.1. Domyślne testy funkcjonalne REST .................................. 498 15.4.2. Dwa niestandardowe testy ................................................. 501 12 RAILSSPACE Rozdział 16. Rozdział 17. Komentarze do blogu w technologii Ajax .................................................503 16.1. Komentarze zgodne z REST .............................................................. 503 16.1.1. Zasób Comments ................................................................. 504 16.1.2. Model i powiązania komentarza ....................................... 505 16.1.3. Kontroler Comments i zapobiegawczy widok części ........................................... 507 16.1.4. Trasowanie komentarzy ..................................................... 508 16.2. Wprowadzamy Ajaksa ....................................................................... 509 16.2.1. Nowe komentarze ................................................................ 510 16.2.2. Tworzenie komentarzy ....................................................... 514 16.2.3. Niszczenie komentarzy ....................................................... 517 16.3. Efekty wizualne ................................................................................... 519 16.3.1. Pliki RJS i pierwszy efekt .................................................... 520 13.3.2. Kolejne dwa efekty .............................................................. 521 16.3.3. Przycisk anuluj ..................................................................... 523 16.3.4. Zgrabna degradacja ............................................................. 524 16.4. Debugowanie i testowanie ................................................................ 526 16.4.1. Inne spojrzenie na new ....................................................... 526 16.4.2. Testowanie Ajax za pomocą xhr ........................................ 527 Co dalej? ...........................................................................................................529 17.1. Co należy wziąć pod uwagę? ............................................................ 529 17.1.1. Wybór sprzętu i oprogramowania .................................... 530 17.1.2. Praca w trybie produkcyjnym ............................................ 530 17.1.3. Minimalny serwer produkcyjny ........................................ 532 17.1.4. Skalowanie ............................................................................ 534 17.1.5. Podstawy administrowania ................................................ 536 17.2. Więcej Ruby on Rails .......................................................................... 539 Skorowidz .........................................................................................................541 ROZDZIAŁ 10. Społeczność Umożliwienie użytkownikom tworzenia i edycji profilów jest dobrym początkiem, ale jeżeli RailsSpace ma być przydatne swoim członkom, musimy im dać możliwość odna- lezienia siebie nawzajem. W tym i kolejnym rozdziale utworzymy trzy metody wyszu- kania użytkowników: 1. Prosty spis imion i nazwisk. 2. Przeglądanie według wieku, płci i miejsca pobytu. 3. Pełnotekstowe wyszukiwanie we wszystkich informacjach o użytkowniku, łącznie ze specyfikacją i FAQ. W tym rozdziale umieścimy w deweloperskiej bazie danych RailsSpace przykłado- wych użytkowników, aby nasze próby odnalezienia użytkownika nie były bezcelowe. Następnie utworzymy alfabetyczny spis społeczności, aby utworzyć najprostszą listę członków RailsSpace. Choć prosty, spis członków RailsSpace pozwoli nam poznać kilka nowych aspektów Rails, takich jak paginacja wyników oraz niesamowita elastycz- ność funkcji find. 10.1. TWORZENIE SPOŁECZNOŚCI (KONTROLER) Do wyszukania użytkownika będzie można użyć spisu członków społeczności, a także przeglądarki i wyszukiwarki użytkowników. „Przeglądać” i „wyszukiwać” są czasow- nikami, co sugeruje, że powinny być akcjami wewnątrz kontrolera. Chcemy kontynu- ować konwencję używania rzeczowników dla nazw kontrolerów, więc potrzebujemy odpowiedniego rzeczownika zbiorowego do opisania zbioru użytkowników, który może być przeglądany i przeszukiwany. Ponieważ wyszukiwanie będzie odbywało się w społeczności użytkowników, utworzymy kontroler Community (społeczność): 326 RAILSSPACE ruby script/generate controller Community index browse search exists app/controllers/ exists app/helpers/ create app/views/community exists test/functional/ create app/controllers/community_controller.rb create test/functional/community_controller_test.rb create app/helpers/community_helper.rb create app/views/community/index.rhtml create app/views/community/browse.rhtml create app/views/community/search.rhtml Dzięki temu użytkownicy będą mogli (na przykład) wyszukiwać innych użytkowni- ków z użyciem URL http://localhost:3000/community/search i podobnie dla przeglądania (akcja browse). Zaktualizujmy teraz pasek nawigacji: LISTING 10.1. app/views/layouts/application.rhtml . . . = nav_link Pomoc , site , help | = nav_link Społeczność , community , index . . . Dalszą część tego rozdziału oraz rozdział następny poświęcimy wypełnianiu kontro- lera Community. Jednak najpierw musimy rozwiązać problem podstawowy. W obecnej postaci wszystkie wysiłki podejmowane, by odnaleźć użytkowników RailsSpace, spełzną na niczym. 10.2. WPROWADZANIE PRZYKŁADOWYCH UŻYTKOWNIKÓW Ponieważ niszowa witryna społecznościowa, jaką jest RailsSpace, może mieć setki, a nawet tysiące użytkowników, powinniśmy ją rozwijać, stosując bazę danych zawie- rającą wiele przykładowych wpisów. Dzięki temu różne sposoby przeglądania i wyszu- kiwania będą zwracały realistyczną liczbę wyników. Jednakże w tej chwili dysponu- jemy tylko jednym użytkownikiem — naszym starym przyjacielem Foo Barem — a dodawanie użytkowników samodzielnie, tak jak to robiliśmy z Foo, byłoby niezwy- kle praco- i czasochłonne. Co więcej, nasza deweloperska baza danych jest podatna na zniszczenie przez migracje i inne katastrofy. Nawet gdybyśmy wprowadzili samodziel- nie dane wielu użytkowników, ryzykowalibyśmy utracenie tych danych. Rozdział 10. • SPOŁECZNOŚĆ 327 Naszym rozwiązaniem jest wykorzystanie komputera do ciężkiej pracy. Utworzymy pliki YAML zawierające przykładową bazę danych użytkowników (a także odpowia- dające im specyfikacje i FAQ). Następnie zautomatyzujemy ładowanie tych danych za pomocą własnego zadania Rake. 10.2.1. ZBIERANIE DANYCH W tym podrozdziale utworzymy przykładowe dane użytkowników, specyfikacje i FAQ w formacie YAML. Naszym źródłem będą informacje o wyróżnionych absolwentach (Distinguished Alumni) Caltechu, dostępne publicznie pod adresem: http://alumni/clatech.edu/distinguished_alumni. Jeżeli wolisz wypełnić pliki z danymi w inny sposób — nawet pisząc je samodzielnie — możesz to zrobić. Chodzi o to, aby mieć dane w formacie, który może być łatwo zała- dowany na żądanie, dzięki czemu w sytuacji, gdy coś się stanie bazie danych, będziemy mogli łatwo przywrócić jej poprzedni stan. Gdybyś był zwykłym śmiertelnikiem, musiałbyś samodzielnie przepisywać informacje ze strony Distinguished Alumni, ale ponieważ to Aure tworzył witrynę Caltech Alumni, przykładowe dane są dostępne do pobrania w formacie YAML: http://alumni.caltech.edu/distinguished_alumni/users.yml http://alumni.caltech.edu/distinguished_alumni/specs.yml http://alumni.caltech.edu/distinguished_alumni/faqs.yml. Te same pliki z danymi są dostępne pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/railsp. Aby uzyskać wyniki przedstawiane w tym rozdziale, powinieneś pobrać te pliki YAML i umieścić je w katalogu lib/tasks/sample_data (będzie to wymagało utworzenia katalogu sample_data). Przy okazji, dane o wyróżnionych absolwentach są mieszanką informacji prawdziwych i fałszywych. Użyliśmy prawdziwych imion i nazwisk oraz oficjalnych biografii (które wykorzystaliśmy w polu FAQ dla życiorysu), ale zmyśliliśmy daty urodzenia, miejsca pobytu i wiek. W przypadku miejsc pobytu umieściliśmy kody pocztowe w zakresie od 92101 (San Diego) do 98687 (Vancouver). W przypadku dat urodzenia tworzymy wrażenie, że absolwenci dostali nagrodę Distinguished Alumni w wieku 50 lat i przy- pisujemy im datę urodzenia 1 stycznia 50 lat przed otrzymaniem nagrody. 328 RAILSSPACE 10.2.2. ŁADOWANIE DANYCH Mając przykładowe dane użytkowników, musimy je skopiować z plików YAML do bazy danych. W zasadzie nadaje się do tego każda technika — możemy parsować plik, korzystając z Ruby (a nawet powiedzmy Perla, czy Pythona), ustanowić jakiegoś rodzaju połączenie bazy danych albo też jawnie wykonać wszystkie wstawienia. Jeżeli jednak się zastanowisz, Rails musi mieć już jakiś sposób, by to zrobić, ponieważ testy w Rails umieszczają w testowej bazie danych informacje z plików YAML, korzystając z plików fixture. Nasz sposób będzie polegał na zastosowaniu tego mechanizmu do wstawienia przykładowych danych do deweloperskiej bazy danych. Moglibyśmy napisać skrypt w czystym Ruby, aby wykonać wstawienie danych, ale rozwiązaniem bardziej zgodnym z duchem Rails jest utworzenie w tym celu własnego zadania Rake. Wiąże się to z napisaniem własnego Rakefile. Nie powinno zasko- czyć Cię, że na takie pliki Rakefile znajduje się specjalne miejsce w drzewie ka- talogów Rails — katalog lib/tasks (teraz już wiesz, czemu umieściliśmy dane w kata- logu lib/tasks/sample_data). Ponieważ nasze zadania Rake wiążą się z ładowaniem przykładowych danych, na- zwiemy nasz plik sample_data.rake. Pliki Rakefile zawierają serie zadań napisanych w Ruby. W naszym przypadku zdefiniujemy zadania load i delete: LISTING 10.2. lib/tasks/sample_data.rake # Zawiera zadania umożliwiające wczytanie i usunięcie przykładowych danych użytkowników require active_record require active_record/fixtures namespace :db do DATA_DIRECTORY = #{RAILS_ROOT}/lib/tasks/sample_data namespace :sample_data do TABLES = w(users specs faqs) MIN_USER_ID = 1000 # Początkowy identyfikator użytkownika w danych przykładowych desc Ładowanie przykładowych danych. task :load = :environment do |t| class_name = nil # Używamy nil, aby Rails sam wybrał klasę TABLES.each do |table_name| fixture = Fixtures.new(ActiveRecord::Base.connection, table_name, class_name, File.join(DATA_DIRECTORY, (cid:180)table_name.to_s)) fixture.insert_fixtures puts Załadowano dane z #{table_name}.yml end end desc Usuwa przykładowe dane task :delete = :environment do |t| Rozdział 10. • SPOŁECZNOŚĆ 329 User.delete_all( id = #{MIN_USER_ID} ) Spec.delete_all( user_id = #{MIN_USER_ID} ) Faq.delete_all( user_id = #{MIN_USER_ID} ) end end end Nasza metoda wczytywania danych wykorzystuje pliki fixture, więc u góry pliku Rakefile umieściliśmy deklarację require dla biblioteki fixtures Active Record. Zgodnie ze standardową praktyką w plikach Rakefile poprzedzamy każde zadanie opisem (desc). Dzięki temu, gdy zapytamy rake o dostępne zadania, opisy load i delete zostaną wyświetlone na liście: rake --tasks . . . rake db:sample_data:delete # Usuwa przykładowe dane rake db:sample_data:load # Ładowanie przykładowych danych . . . Zwróć uwagę, że poprzez umieszczenie definicji zadań w blokach namespace spra- wiamy, że zadania Rake mogą być wywoływane za pomocą tej samej składni, którą widzieliśmy przy okazji innych zadań, takiej jak: rake db:test:prepare Zadanie load tworzy fixture za pomocą metody Fixture.new, która przyjmuje połą- czenie do bazy danych, nazwę tabeli, nazwę klasy i pełną ścieżkę do danych fixture: Fixtures.new(connection, table_name, class_name, fixture_path) Ponieważ ustawiliśmy class_name na nil, Rails będzie próbował wywnioskować nazwę klasy z nazwy tablicy. Skonstruowaliśmy też różne ścieżki, korzystając z File. (cid:180)join, która tworzy ścieżkę do pliku odpowiednią dla danej platformy. Po utwo- rzeniu fixture wstawiamy dane do bazy, korzystając z metody insert_fixtures. Możemy cofnąć działanie load, stosując zadanie delete, wykorzystujące funkcję Active Record delete_all do usunięcia wszystkich danych odpowiadających użyt- kownikom, których identyfikator ma wartość większą niż 1000 (tym samym pozo- stawia użytkowników takich jak Foo Bar, których identyfikator ma mniejszą wartość). A skąd fixture wie o (na przykład) klasie User? I skąd wie, w jaki sposób połączyć się z bazą danych? Odpowiedź tkwi w magicznym wierszu: task :load = :environment do |t| (i podobnie dla zadania delete). Wiersz ten oznacza, że zadanie load zależy od śro- dowiska Rails. Rake odpowiada poprzez wczytanie lokalnego (deweloperskiego) 330 RAILSSPACE środowiska Rails, łącznie z modelami i połączeniami do bazy danych (które pobiera z pliku database.yml). Korzystając Rails do obsługi wszystkich tych szczegółów, Rake redukuje system do wcześniej rozwiązanego problemu. Jeżeli chcesz, aby Twoje wyniki były zgodne z naszymi, zanim przejdziesz dalej, uru- chom zadanie Rake, aby wczytać przykładowe dane: rake db:sample_data:load (in /rails/rails_space) Załadowano dane z users.yml Załadowano dane z specs.yml Załadowano dane z faqs.yml 10.3. SPIS CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI Tak jak w przypadku wszystkich pozostałych kontrolerów, utworzyliśmy akcję index dla kontrolera Community — ale po raz pierwszy nazwa „index” ma tu sens, ponie- waż możemy wykorzystać tę stronę jako alfabetyczny indeks (spis) członków społecz- ności RailsSpace. Projekt, który chodzi nam po głowie, jest prosty. Wystarczy połączyć każdą z liter alfabetu z użytkownikami RailsSpace, których nazwisko rozpoczyna się od tej litery. Implementacja tego projektu wymaga kilku różnych warstw, włącznie z paroma pli- kami części i opanowaniem nowych właściwości Active Record. Podczas implemen- towania różnych fragmentów warto wiedzieć, dokąd zmierzamy (rysunek 10.1). Zwróć uwagę, że adres URL http://localhost:3000/community/index/H zawiera cały zestaw parametrów — kontroler, akcję i identyfikator — obsługiwanych przez domyślną trasę w pliku routes.rb (punkt 2.2.4): LISTING 10.3. config/routes.rb ActionController::Routing::Routes.draw do |map| . . . # Install the default route as the lowest priority map.connect :controller/:action/:id end Warto wspomnieć, że każdy z tych trzech elementów jest dostępny w zmiennej params. Na przykład w tym przypadku params[:id] wynosi H. Rozdział 10. • SPOŁECZNOŚĆ 331 RYSUNEK 10.1. Ukończony spis społeczności (pokazany dla litery H) 10.3.1. NOWY TRIK FUNKCJI FIND Akcja index kontrolera Community będzie musiała wyszukać wszystkich użytkowni- ków, których inicjał nazwiska to podana litera. Jak pamiętamy z podrozdziału 9.2, informacje o imieniu i nazwisku znajdują się w specyfikacji użytkownika. Musimy w jakiś sposób przeszukać specyfikacje, aby odnaleźć odpowiednie nazwiska. 332 RAILSSPACE Moglibyśmy dokonać tego typu wyszukiwania za pomocą surowego kodu SQL, sto- sując symbol zastępczy do wyszukania wszystkich nazwisk rozpoczynających się (na przykład) literą N i wyświetleniu wyników w kolejności alfabetycznej według nazwiska1: SELECT * FROM specs WHERE last_name LIKE N ORDER BY last_name, first_name Co oczywiste, Active Record zapewnia warstwę abstrakcji dla tego typu zapytania. Bardziej zaskakujący jest fakt, że rozwiązanie wykorzystuje metodę find, którą wcze- śniej widzieliśmy przy wyszukiwaniu elementów według identyfikatora: User.find(session[:user_id]) To nie jest kres możliwości metody find. Jest to funkcja całkiem elastyczna, która potrafi wykonać wiele różnych zapytań. Konkretnie, przesyłając do funkcji find opcje :all, :conditions i :order, możemy wyszukać wszystkich użytkowników, których nazwiska rozpoczynają się od litery N: ruby script/console Loading development environment. initial = N Spec.find(:all, :conditions = last_name LIKE #{initial} , (cid:180)? :order = last_name, first_name ) = [# Spec:0x36390a4 @attributes={ city = , occupation = , (cid:180) birthdate = 19 36-01-01 , zip_code = 96012 , gender = Male , id = 731 , (cid:180) first_name = Ro ddam , user_id = 1117 , last_name = Narasimha , state = } , (cid:180)# Spec:0x3638 f3c @attributes={ city = , occupation = , (cid:180) birthdate = 1945-01-01 , zip_c ode = 96045 , gender = Male , id = 655 , first_name = Jerry , (cid:180) user_id = 1118 , last_name = Nelson , state = } , # Spec:0x3638dac (cid:180)@attributes={ cit y = , occupation = , birthdate = 1941-01-01 , (cid:180) zip_code = 96079 , gende r = Male , id = 713 , first_name = Navin , user_id = 1119 , (cid:180) last_name = Nigam , state = } , # Spec:0x3638ba4 @attributes={ city = , (cid:180) occupation = , birthdate = 1939-01-01 , zip_code = 96112 , gender = Male , (cid:180) id = 723 , first_name = Robert , user_id = 1120 , last_name = Noland , (cid:180) state = } 1 Posortowanie wyników według last_name, first_name porządkuje je najpierw według nazwiska, a potem imienia, dzięki czemu na przykład Michelle Feynman znajdzie się przed Richardem Feyn- manem, a oboje zostaną wyświetleni przed Murrayem Gellem-Manem. Rozdział 10. • SPOŁECZNOŚĆ 333 Powyższy kod daje taki sam wynik jak czysty SQL przedstawiony wcześniej i w obecnej postaci działa dobrze. Oczekujemy jednak, że w RailsSpace inicjał będzie pochodził z internetu i będzie dostarczany za pośrednictwem params[:id]. Ponieważ użytkow- nik może wpisać dowolny „inicjał”, złośliwy haker mógłby umieścić w params[:id] łańcuch zdolny do wykonania dowolnych instrukcji SQL — łącznie (ale nie tylko) z usunięciem bazy danych2. Aby zapobiec takiemu atakowi — zwanemu wstrzyknięciem kodu SQL — musimy zabezpieczyć wszystkie łańcuchy wstawiane do instrukcji SQL. W Active Record można to zrobić, używając znaku ? jako symbolu zastępczego: Spec.find(:all, :contditions = [ last_name LIKE ? , initial+ ], :order = last_name, first_name ) Dzięki temu, gdy użytkownik wpisze http://RailsSpace.com/community/index/ niebezpieczny łańcuch aby uruchomić niebezpieczne zapytanie, niebezpieczny łańcuch zostanie przekształ- cony na coś niegroźnego przed wstawieniem do klauzuli warunków. Tak się składa, że nie możemy napisać :condiotions = [ last_name LIKE ? , initial] ponieważ Rails próbowałby uruchomić zapytanie zawierające last_name LIKE N co jest nieprawidłowe. Zwróć uwagę, że w przypadku bezpiecznej wersji wartością :conditions nie jest łańcuch, a tablica, której pierwszy element jest łańcuchem zawierającym warunki, a kolejnymi elementami są łańcuchy, które powinny być zabezpieczane i wstawiane. Możemy wymusić kilka warunków, stosując kilka znaków zapytania3: Spec.find(:all, :conditions = [ first_nam = ? AND last_name = ? , Foo , Bar ]) Oczywiście w powyższym przypadku moglibyśmy również zapisać Spec.find_by_first_name_and_last_name( Foo , Bar ) A funkcja ta sama zastosuje zabezpieczenia. Jest to przykład tego, jak przy urucha- mianiu zapytań SQL Active Record umożliwia przechodzenie na różne poziomy abstrakcji, dając użytkownikowi to, co najlepsze z dwóch światów — domyślnie wygodę, a w ramach potrzeb maksimum możliwości (patrz ramka „Przebijanie się przez abstrakcję”). 2 Nawet jeżeli Rails będzie miał dostęp do bazy danych jako użytkownik MySQL z ograniczonymi prawami dostępu (a tak na pewno będzie w środowisku produkcyjnym), umożliwienie wydawania dowolnych poleceń wciąż jest Złe. 3 Drugi sposób wstawiania wielu warunków znajdziesz w punkcie 11.3.2. 334 RAILSSPACE Przebijanie się przez abstrakcję Jedną z głównych zasad projektowych Rails jest zapewnienie warstwy łatwych w użyciu funkcji wysokiego poziomu dla powszechnie wykonywanych zadań, ale również pozo- stawienie furtki do korzystania z warstw leżących poniżej. Na przykład widzieliśmy, że w celu odnalezienia użytkownika według pseudonimu i hasła Rails tworzy funkcję o nazwie User.find_by_screen_name_and_password(screen_name, password) Widzieliśmy również, jak zejść do niższej warstwy, korzystając z funkcji find: spec = Spec.find(:all, :conditions = last_name LIKE N , :order = last_name, first_name Jeżeli chcesz, możesz zejść do kolejnej warstwy i użyć czystego kodu SQL: spec = Spec.find_by_sql( SELECT * FROM specs WHERE last_name LIKE N ORDER BY last_name, first_name ) Jest to takie samo zapytanie jak powyższe, ale ponieważ find_by_sql stosuje czysty SQL, możemy w ten sposób dokonywać dowolnych zapytań4. A więc na przykład, jeżeli wąskim gardłem aplikacji jest jakieś nadmiernie rozbudowane zapytanie — co czasem można doskonale rozwiązać za pomocą czystego kodu SQL — zawsze możesz przejść do najniższej warstwy i utworzyć optymalne rozwiązanie. 10.3.2. AKCJA INDEX Jak wspominaliśmy wcześniej, spis członków społeczności będzie stanowił katalog użytkowników witryny RailsSpace. Dzięki nowym umiejętnościom, które nabyliśmy w pracy z Active Record, możemy pobrać dane użytkowników, których nazwisko roz- poczyna się określoną literą. Oprócz tego musimy tylko utworzyć kilka zmiennych egzemplarza do wykorzystania w widokach: LISTING 10.4. app/controllers/community_controller.rb class CommunityController ApplicationController helper :profile def index @title = Społeczność @letters = ABCĆDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUWXYZŹŻ .split( ) if params[:id] @initial = params[:id] specs = Spec.find(:all, 4 Dla naprawdę dowolnych zapytań możesz nawet użyć Active::Record::Base.connection.execute (cid:180)(query), gdzie query jest czystym poleceniem SQL, takim jak DROP TABLE users . Rozdział 10. • SPOŁECZNOŚĆ 335 :conditions = [ last_name like ? , (cid:180)@initial+ ], :order = last_name, first_name ) @users = specs.collect { |spec| spec.user } end end def browse end def search end end Zwróć uwagę, że dołączyliśmy plik pomocniczy Profile (stosując helper :profile), ponieważ w spisie członków społeczności użyjemy profile_for do utworzenia odnośników do profili użytkowników. W tej akcji znajduje się kilka nowych elementów składni Ruby. Pierwszym i najprost- szym jest ABCĆDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUWXYZŹŻ .split( ) Tworzona jest tablica łańcuchów, po jednym dla każdej litery alfabetu. Wykorzystu- jemy tutaj metodę split, którą możesz znać z Perla, Pythona lub jednego z wielu języków, w których istnieje podobna funkcja. Najczęściej funkcja split jest używana do dzielenia łańcucha na tablicę na podstawie białego znaku, ale może również dzielić na podstawie innych łańcuchów, co pokazuje ten przykład w irb: irb irb(main):001:0 foo bar baz .split = [ foo , bar , baz ] irb(main):002:0 1foo2fooredfoobluefoo .split( foo ) = [ 1 , 2 , red , blue ] W przypadku akcji index użycie pustego łańcucha rozdziela podany łańcuch na jego znaki składowe: irb(main):003:0 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ .split( ) = [ A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , (cid:180) N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z ] (Oczywiście moglibyśmy również napisać w(A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W X Y Z Ź Ż) jednak byłoby to więcej wpisywania, niż byśmy chcieli, a poza tym już najwyższy czas, abyśmy przedstawili istotną funkcję split). Drugim i bardziej istotnym fragmentem składni Ruby jest nasza metoda tworzenia zmiennej egzemplarza @users. W akcji index społeczności wiersz users = specs.collect { |spec| spec.user } 336 RAILSSPACE kroczy przez specs i tworzy tablicę odpowiednich użytkowników5. Jak możesz domy- śleć się z kontekstu, nawiasy klamrowe {…} są alternatywną składnią bloków Ruby. Działanie przedstawionego tu kodu jest w zasadzie identyczne6 jak składni, której uży- waliśmy poprzednio, czyli do…end: users = specs.collect do |spec| spec.user end Jeżeli chcesz, możesz użyć składni z nawiasami w kilku wierszach: users = specs.collect { |spec| spec.user } Wybór wersji jest po prostu kwestią konwencji. My przestrzegamy konwencji prezen- towanej w dwóch naszych ulubionych książkach o Ruby — Programowanie w języku Ruby oraz Ruby. Tao programowania w 400 przykładach: używaj składni z nawiasami w blokach jednowierszowych, a składni do…end w blokach wielowierszowych. 10.3.3. SPIS ALFABETYCZNY Czas zaprząc nasze zmienne egzemplarza do pracy w widoku spisu społeczności. Rozpoczniemy od samego wyświetlenia spisu, który będzie po prostu listą liter: LISTING 10.5. app/views/community/index.rhtml h2 = @title /h2 fieldset legend Spis alfabetyczny /legend @letters.each do |letter| letter_class = (letter == @initial) ? letter_current : (cid:180) letter = link_to letter, {:action = index , :id = letter }, :class = letter_class end br clear= all / /fieldset Iterujemy przez wszystkie litery alfabetu, korzystając z metody each (inny sposób znajdziesz w ramce „for letter in @letters?” ) i dla każdej litery definiujemy klasę CSS (za pomocą operatora trójkowego), aby określić, czy dana litera jest aktualnie wybrana. Następnie tworzymy odnośnik powrotny do strony index z bieżącą literą jako identyfikatorem (parametrem id). 5 Metodę collect widzieliśmy po raz pierwszy w punkcie 5.6.5 podczas tworzenia listy poprawnych adresów e-mail dla testowania walidacji. 6 Jedyną różnicą jest fakt, że nawiasy mają pierwszeństwo przed do…end, ale to rzadko ma znaczenie. Rozdział 10. • SPOŁECZNOŚĆ 337 for letter in @letters? Do skonstruowania listy alfabetycznej dla spisu członków społeczności używamy składni: @letters.each do |letter| . . . end Jest to w Ruby kanoniczny sposób iteracji przez tablicę, ale powinieneś wiedzieć, że wewnątrz widoków niektórzy programiści Rails wykorzystują składnię alternatywną: for letter in @letters . . . end Jest tak prawdopodobnie dlatego, że ich zdaniem taka składnia będzie bardziej zro- zumiała dla nie-programistów — na przykład projektantów stron — którzy mają szansę na nią natrafić. Nic nam nie przeszkadza w składni alternatywnej — jest taka sama jak główny kon- strukt pętli w Pythonie, który uwielbiamy — ale użycie each jest zdecydowanie bar- dziej „w stylu Ruby”: w tym języku zwykle do przesyłania instrukcji do obiektów używa się metod7 — w tym przypadku używamy each, aby „poinstruować” tablicę, by zwra- cała po kolei swoje elementy. Ponieważ nie widzimy przekonującego powodu, by rozdzielać style, pozostaniemy przy each nawet w widokach. Należy podkreślić, że nawiasy okrągłe wokół { :action = index , :id = letter } są niezbędne do wywołania link_to. Argumenty funkcji link_to mają postać: link_to(name, options = {}, html_options = nil) Potrzebujemy nawiasów klamrowych, aby określić, gdzie kończy się tablica asocjacyjna z opcjami, a zaczyna tablica asocjacyjna z opcjami HTML. Gdybyśmy napisali = link_to letter, :action = index , :id = letter, :class = (cid:180)letter_class cała tablica asocjacyjna :action = index , :id = letter, :class = letter_class zostałaby przyjęta jako options. W wyniku tego zamiast odnośników w postaci a href= /community/index/A class=letter A /a 7 Filozofia projektu, zwana „przesyłaniem komunikatów”, jest w dużej mierze inspirowana przez Smalltalk. 338 RAILSSPACE otrzymalibyśmy odnośniki w poniższej formie: a href= /community/index/A?class=letter A /a a zupełnie nie o to nam chodzi. Aby uzyskać żądany wygląd spisu społeczności, wykorzystamy niesamowite możli- wości CSS w nadawaniu stylu znacznikom zakotwiczenia (a). Wystarczy, że dodamy poniższe reguły do pliku site.css: LISTING 10.6. public/stylesheets/site.css /* Style dla społeczności */ a, a#visited { color: maroon; text-decoration: none; } .letter, .letter_current { width: 0.9em; text-align: center; border: 1px solid gray; background: #fff; padding: 5px 2px 1px 2px; float: left; margin: 2px } .letter:hover { background: #fe4; } .letter_current { background: #fe4; font-weight: bold; border: 1px solid black; } Strona spisu społeczności wygląda już całkiem dobrze (rysunek 10.2), choć jeszcze tak naprawdę nic nie robi. Zajmijmy się teraz drugą częścią. 10.3.4. WYŚWIETLANIE WYNIKÓW INDEKSU W punkcie 10.3.2 akcja index społeczności tworzyła zmienną egzemplarza @users, zawierającą użytkowników do wyświetlenia w widoku. Wykorzystamy tę zmienną w tabeli z wynikami, którą umieścimy w pliku części /app/views/community/_user_table. (cid:180)rhtml. Najpierw musimy wywołać ten plik części z pliku index.rhtml: Rozdział 10. • SPOŁECZNOŚĆ 339 RYSUNEK 10.2. Strona społeczności RailsSpace z ładnie wystylizowanym indeksem alfabetycznym LISTING 10.7. app/views/community/index.rhtml . . . = render :partial = user_table Ten plik będzie tworzył tabelę wyników (jeżeli będą jakieś wyniki do wyświetlenia) poprzez iterację przez zawartość zmiennej @users w celu utworzenia wiersza tabeli dla każdego użytkownika: LISTING 10.8. app/views/community/_user_table.rhtml if @users and not @users.empty? table class= users border= 0 cellpadding= 5 cellspacing= 1 tr class= header th Imię i nazwisko /th th Wiek /th th Płeć /th th Miejsce (cid:180)pobytu /th /tr @users.each do |user| tr class= = cycle( odd , even ) td = link_to user.name, profile_for(user) /td td = user.spec.age /td td = user.spec.gender /td td = user.spec.location /td /tr 340 RAILSSPACE end /table end Zwróć uwagę, że użycie funkcji pomocniczej cycle, która (domyślnie) zwraca raz jeden, raz drugi argument8, sprawiło, że przypisanie naprzemiennych stylów CSS jest banalne. Zwróć też uwagę, że w wywołaniu link_to użyliśmy funkcji profile_url wygene- rowanej przez regułę trasowania, którą wprowadziliśmy w punkcie 9.1.1: LISTING 10.9. config/routes.rb map.connect profile/:screen_name , :controller = profile , :action (cid:180)= show Użyliśmy również nowej metody name z modelu User, która zwraca imię i nazwisko użytkownika, jeżeli informacje te są dostępne, a w przeciwnym przypadku zwraca pseudonim: LISTING 10.10. app/models/user.rb # Zwraca rozsądną nazwę użytkownika def name spec.full_name.or_else(screen_name) end Tę funkcję można również wykorzystać w plikach app/views/user/index.rhtml (z punktu 9.4.4) oraz app/views/profile/show.rhtml (z podrozdziału 9.6). Jeżeli chcesz, zastosuj je w tych plikach. Aby nasz plik części działał, musimy zrobić jeszcze jedną rzecz — dodać metodę age do modelu Spec, aby @user.spec.age istniało: LISTING 10.11. app/models/spec.rb # Zwraca wiek obliczany na podstawie daty urodzenia def age return if birthdate.nil? today = Date.today if (today.month birthdate.month) or (today.month == birthdate.month and today.day = birthdate.day) # Urodziny już były w tym roku today.year - birthdate.year else today.year - birthdate.year - 1 end end 8 Bardziej wyrafinowane przykłady zastosowania cycle znajdziesz w API Rails. Rozdział 10. • SPOŁECZNOŚĆ 341 W zasadzie ukończyliśmy tworzenie funkcjonalności, co obrazuje rysunek 10.3, ale strona nie wygląda ładnie. Aby do wyników wyszukiwania dodać nieco stylu — na przykład naprzemienne stosowanie stylów dla wierszy na podstawie cycle — dodaj poniższe reguły do sekcji Style dla społeczności w pliku site.css: RYSUNEK 10.3. Ostateczna postać spisu społeczności LISTING 10.12. public/stylesheets/site.css /* Style dla społeczności */ . . . table.users { 342 RAILSSPACE background: #fff; margin-left: 2em; } table.users td.bottom { border-top: 1px solid #999; padding-top: 10px; } table.users th { color: white; background: maroon; font-weight: normal; } table.users th a { color: white; text-decoration: underline; } table.users tr.even { background: #ddd; } table.users tr.odd { background: #eee; } Musimy wprowadzić jeszcze jedną drobną zmianę, aby wszystko działało jak należy. Trzeba zmienić funkcję tworzenia odnośnika w pasku nawigacji w pliku pomocniczym Application: LISTING 10.13. app/helpers/application helper.rb # Zwraca odnośnik do wykorzystania w układzie nawigacji def nav_link(text, controller, action= index ) link_to_unless_current text, :id = nil, :action = action, :controller = controller end Powód, dla którego to niezbędne, jest dość subtelny. Bez jakiegokolwiek identyfika- tora w wywołaniu linkt_to_unless_current Rails nie będzie widział różnicy między /community/index a, powiedzmy, /community/index/A. W wyniku tego odnośnik Społecz- ność w pasku nawigacji nie będzie wyświetlany, dopóki nie dodamy opcji :id = nil. Musimy również zmodyfikować trasę dla głównej strony naszej witryny, aby wziąć pod uwagę obecność identyfikatora nil: Rozdział 10. • SPOŁECZNOŚĆ 343 LISTING 10.14. config/routes.rb . . . # You can have the root of your site routed with map.root # -- just remember to delete public/index.html. map.connect , :controller = site , :action = index , :id = (cid:180)nil . . . Dzięki temu / wciąż będzie automatycznie kierowało do /site/index. Po zajęciu się tym drobiazgiem ukończyliśmy w końcu spis członków społeczności (rysunek 10.4). 10.4. DOPRACOWYWANIE WYNIKÓW W tej chwili tabela świetnie wyświetla wyniki. Jest jednak kilka powszechnie stoso- wanych usprawnień, które poprawiają wygląd wyników, gdy do wyświetlenia jest stosunkowo sporo użytkowników. W tym podrozdziale pokażemy, jak łatwo w Rails można utworzyć paginację wyników, dzięki czemu odnośniki do list użytkowników będą wygodnie podzielone na mniejsze części. Dodamy również pomocne podsumowanie wyników, wskazujące, jak wiele wyników zostało odnalezionych. Jak możesz się spo- dziewać, utworzony w tym podrozdziale kod wykorzystamy później podczas imple- mentacji wyszukiwania i przeglądania. 10.4.1. DODAWANIE PAGINACJI9 Nasz spis członków społeczności powinien obsługiwać wiele stron wyników, dzięki czemu mimo powiększa
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

RailsSpace. Tworzenie społecznościowych serwisów internetowych w Ruby on Rails
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: