Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00107 007548 18451500 na godz. na dobę w sumie
Real World Adobe Photoshop CS2. Edycja polska - książka
Real World Adobe Photoshop CS2. Edycja polska - książka
Autor: , Liczba stron: 1096
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0241-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Photoshop CS2 jest najczęściej przedstawiany jako narzędzie, które pomaga tworzyć zapierające dech w piersiach efekty specjalne, wmontować swoją sylwetkę w alpejski pejzaż lub umieścić na stronie WWW animowany obraz GIF. Jednak zdecydowanie częściej aplikacja ta wykorzystywana jest do zadań o wiele bardziej 'przyziemnych', takich jak korekcja cyfrowych fotografii, retusz obrazów i przygotowywanie ich do druku w różnych rodzajach publikacji. Do tych celów Photoshop jest narzędziem wprost idealnym. Jednak do ich realizacji wymagana jest gruntowna znajomość jego możliwości. Większość użytkowników dochodzi do optymalnych rozwiązań drogą wielokrotnych prób i błędów, co często wymaga poświęcenia bardzo cennego czasu.

'Real World Adobe Photoshop CS2. Edycja polska' szczegółowo opisuje profesjonalne techniki stosowane przez cyfrowych artystów i projektantów. Jeśli więc szukasz podręcznika, dzięki któremu poznasz wszystkie zagadnienia związane z uzyskiwaniem obrazów najwyższej jakości, to właśnie jest książka dla Ciebie.

Czytając ją, dowiesz się, jak skalibrować monitor i skaner, jaki model barw wykorzystać w pracach przeznaczonych do druku oraz jak prawidłowo przeprowadzić korekcję tonalną i retusz obrazka. Nauczysz się obrabiać zdjęcia zapisane w formacie RAW, korzystać z kanałów i ścieżek, przygotowywać obrazy w trybie bichromii oraz dobierać format zapisu obrazka odpowiedni do formy jego prezentacji.

W książce poruszono między innymi:

Autorzy książki po raz kolejny postanowili podzielić się istotnymi faktami i wskazówkami, które pozwolą Czytelnikowi wykonać każde zadanie z najwyższą możliwą jakością i precyzją.

Odkryj tajniki Photoshopa i wykorzystaj wszystkie,
nawet najgłębiej ukryte możliwości tej aplikacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Real World Adobe Photoshop CS2. Edycja polska Autorzy: David Blatner, Bruce Fraser T³umaczenie: Piotr Cieœlak, £ukasz Nowakowski ISBN: 83-246-0241-0 Tytu³ orygina³u: Real World Adobe Photoshop CS2 Format: B5, stron: 1096 Photoshop CS2 jest najczêœciej przedstawiany jako narzêdzie, które pomaga tworzyæ zapieraj¹ce dech w piersiach efekty specjalne, wmontowaæ swoj¹ sylwetkê w alpejski pejza¿ lub umieœciæ na stronie WWW animowany obraz GIF. Jednak zdecydowanie czêœciej aplikacja ta wykorzystywana jest do zadañ o wiele bardziej „przyziemnych”, takich jak korekcja cyfrowych fotografii, retusz obrazów i przygotowywanie ich do druku w ró¿nych rodzajach publikacji. Do tych celów Photoshop jest narzêdziem wprost idealnym. Jednak do ich realizacji wymagana jest gruntowna znajomoœæ jego mo¿liwoœci. Wiêkszoœæ u¿ytkowników dochodzi do optymalnych rozwi¹zañ drog¹ wielokrotnych prób i b³êdów, co czêsto wymaga poœwiêcenia bardzo cennego czasu. „Real World Adobe Photoshop CS2. Edycja polska” szczegó³owo opisuje profesjonalne techniki stosowane przez cyfrowych artystów i projektantów. Jeœli wiêc szukasz podrêcznika, dziêki któremu poznasz wszystkie zagadnienia zwi¹zane z uzyskiwaniem obrazów najwy¿szej jakoœci, to w³aœnie jest ksi¹¿ka dla Ciebie. Czytaj¹c j¹, dowiesz siê, jak skalibrowaæ monitor i skaner, jaki model barw wykorzystaæ w pracach przeznaczonych do druku oraz jak prawid³owo przeprowadziæ korekcjê tonaln¹ i retusz obrazka. Nauczysz siê obrabiaæ zdjêcia zapisane w formacie RAW, korzystaæ z kana³ów i œcie¿ek, przygotowywaæ obrazy w trybie bichromii oraz dobieraæ format zapisu obrazka odpowiedni do formy jego prezentacji. W ksi¹¿ce poruszono miêdzy innymi: (cid:129) Dobór w³aœciwego sprzêtu do pracy (cid:129) Okna dialogowe, palety i narzêdzia Photoshopa CS2 (cid:129) Parametry obrazów: rozmiar, rozdzielczoœæ, g³êbia bitowa i tryb barwny (cid:129) Zarz¹dzanie kolorem i kalibracja sprzêtu (cid:129) Korekcja tonalna (cid:129) Techniki obróbki zdjêæ cyfrowych (cid:129) Metody zaznaczania fragmentów obrazu (cid:129) Wyostrzanie i usuwanie szumu (cid:129) Praca z plikami RAW (cid:129) Kolory dodatkowe i bichromia (cid:129) Reprodukowanie obrazów (cid:129) Skrypty i zadania (cid:129) Publikacja obrazów w sieci Autorzy ksi¹¿ki po raz kolejny postanowili podzieliæ siê istotnymi faktami i wskazówkami, które pozwol¹ Czytelnikowi wykonaæ ka¿de zadanie z najwy¿sz¹ mo¿liw¹ jakoœci¹ i precyzj¹. Odkryj tajniki Photoshopa i wykorzystaj wszystkie, nawet najg³êbiej ukryte mo¿liwoœci tej aplikacji Spis treści Wstęp. Photoshop w rzeczywistości ........................19 Zapytaj drukarza ..............................................................................................20 Intuicja ............................................................................................................... 20 Krok po kroku .................................................................................................. 20 Historia ma duże znaczenie ........................................................................ 21 Jak bardzo fotografi a? .................................................................................... 21 Stopień zrozumienia........................................................................................21 Organizacja książki ........................................................................................ 22 Nowe wydanie ...................................................................................................23 Słowo do użytkowników systemu Windows .............................................23 Dziękujemy .......................................................................................................23 O autorach .............................................. 25 Rozdział 1. Tworzenie systemu komputerowego dla Photoshopa ........................................ 27 Sprzęt ..................................................................................................................27 Wybór platformy ............................................................................................. 27 Pamięć RAM .................................................................................................... 29 Pamięć wirtualna ............................................................................................ 32 Monitory ............................................................................................................ 35 Moc Photoshopa ...............................................................................................37 Aktualizacja do nowej wersji ........................................................................39 _spis_tresci.indd 7 _spis_tresci.indd 7 7 2006-07-11 19:58:05 2006-07-11 19:58:05 8 Real World Adobe Photoshop CS2. Edycja polska Rozdział 2. Podstawowe wskazówki dotyczące użytkowania programu Photoshop .............. 39 Co nowego w wersji „CS2”? ........................................................................ 40 Okna ....................................................................................................................43 Nawigacja ...........................................................................................................45 Powiększenie .................................................................................................... 46 Poruszanie się po powierzchni obrazu ..................................................... 48 Paleta Navigator (Nawigator) ...................................................................... 52 Przesuwanie pikseli .........................................................................................52 Linie pomocnicze, siatki i wyrównywanie .............................................. 56 Okna dialogowe ................................................................................................60 Skróty klawiaturowe w oknach dialogowych ......................................... 61 Podglądy ............................................................................................................ 63 Okno dialogowe New (Nowy) ..................................................................... 64 Skróty klawiaturowe .......................................................................................66 Edytowanie menu .............................................................................................67 Obszary robocze ...............................................................................................69 Narzędzia ...........................................................................................................70 Ustawienia narzędzi ....................................................................................... 73 Kroplomierz...................................................................................................... 74 Narzędzie Gradient (Gradient) ................................................................... 76 Pędzle ................................................................................................................. 78 Narzędzie Cropping (Kadrowanie) ........................................................... 81 Narzędzie Eraser (Gumka) .......................................................................... 84 Narzędzie Measurement (Miarka) ............................................................ 86 Narzędzie Notes (Notatki) ........................................................................... 87 Palety ..................................................................................................................88 Paleta Layers (Warstwy) ............................................................................... 91 Paleta Layer Comps (Kompozycje warstw) ........................................... 94 Paleta Info ......................................................................................................... 98 Paleta Color (Kolor) ....................................................................................... 99 Program Bridge ..............................................................................................101 Ustawienia .......................................................................................................107 Gdy sprawy pójdą w złym kierunku ......................................................... 114 Paleta History (Historia) ............................................................................ 115 Jajka niespodzianki ....................................................................................... 121 Słowo o Photoshopie .................................................................................... 122 Piksele i ścieżki ............................................................................................................... 123 Rozdział 3. Podstawowe wiadomości o obrazach ........... 123 Piksele i obrazki ............................................................................................ 126 Rozmiary .........................................................................................................126 Głębia bitowa .................................................................................................127 Tryb obrazu ....................................................................................................130 _spis_tresci.indd 8 _spis_tresci.indd 8 2006-07-11 19:58:06 2006-07-11 19:58:06 Spis treści 9 Rozdzielczość ..................................................................................................131 Ile wystarczy? .................................................................................................132 Grafi ki monochromatyczne .......................................................................136 Grafi ka w skali szarości i grafi ka wielokolorowa ................................137 Druk w odcieniach szarości i w kolorze na drukarce atramentowej ..............................................................................................140 Druk na urządzeniach o ciągłej charakterystyce koloru ...................140 Obrazy publikowane na ekranie (multimedia i internet) ..................141 Skalowanie i ponowne próbkowanie .........................................................141 Ponowne próbkowanie „w górę” i „w dół” .............................................142 Tryb obrazu .....................................................................................................146 Tryb Bitmap (Bitmapa) ..............................................................................147 Tryb Grayscale (Skala szarości) ..............................................................147 Tryb Duotone (Bichromia) ........................................................................148 Tryb Indexed Color (Kolor indeksowany) ............................................149 Tryb RGB .......................................................................................................149 Tryb CMYK...................................................................................................150 Tryb Lab ..........................................................................................................150 Tryb Multichannel (Wielokanałowy) .....................................................152 Obraz bitmapowy a objętości plików ....................................................... 152 Obliczanie objętości pliku ..........................................................................153 Miliardy bitów ............................................................................................... 154 Rozdział 4. Podstawowe informacje o kolorze .............. 155 Kolory podstawowe ...................................................................................... 156 Addytywne i subtraktywne modele barw..............................................156 Ułomny świat .................................................................................................157 Koło kolorów ................................................................................................. 158 Nasycenie i jasność ......................................................................................159 Modele trójchromatyczne i przestrzenie barw .................................... 160 Wzajemne wpływy kolorów ........................................................................161 Kolor niezależny od urządzenia .................................................................164 Model Lab ....................................................................................................... 165 Praca z kolorami .............................................................................................166 Rozdział 5. Ustawienia koloru ....................................169 Kontrolowanie koloru ...................................................................................170 Zasada działania systemu zarządzania kolorem .....................................170 Komponenty systemu zarządzania kolorem ..........................................171 Przekazywanie informacji o kolorze .......................................................172 Zarządzanie kolorem w Photoshopie ........................................................175 Przestrzenie robocze i „poprawianie” monitora ..................................176 Zarządzanie kolorem — najważniejsze pojęcia ..................................... 180 Przestrzenie robocze i przestrzenie urządzeń ...................................... 180 Obrazy z profi lem i bez profi lu ................................................................ 182 Symulowanie wydruków próbnych ......................................................... 184 _spis_tresci.indd 9 _spis_tresci.indd 9 2006-07-11 19:58:06 2006-07-11 19:58:06 10 Real World Adobe Photoshop CS2. Edycja polska Photoshop a monitory .................................................................................. 185 Parametry kalibracji ..................................................................................... 189 Ustawienia monitora .................................................................................... 189 Narzędzia do tworzenia profi lów ............................................................. 193 Cele kalibracji ................................................................................................ 195 Błędne profi le monitora .............................................................................. 196 Ustawienia koloru ..........................................................................................197 Zestawy ustawień koloru ............................................................................ 197 Ustawienia dodatkowe .................................................................................200 Zestawy ustawień to dopiero początek ..................................................201 Przestrzeń robocza RGB ............................................................................. 201 Dlaczego używać przestrzeni roboczych RGB? ..................................202 Wybór przestrzeni roboczej RGB ...........................................................203 Jeszcze raz o zakresie kolorów ..................................................................204 Dodatkowe przestrzenie robocze RGB ..................................................208 Własne przestrzenie RGB .........................................................................212 Przestrzeń RGB urządzenia wyjściowego ............................................ 216 Wybór przestrzeni roboczej CMYK .........................................................217 Kwestia tworzenia własnych przestrzeni roboczych CMYK ......... 219 Edycja przestrzeni roboczej CMYK ...................................................... 219 Typowe ustawienia CMYK ........................................................................235 Rodziny profi lów maszyn drukarskich ..................................................237 Wybór przestrzeni roboczej skali szarości ............................................. 238 Własne ustawienia przestrzeni skali szarości ......................................238 Przestrzenie robocze kolorów dodatkowych .......................................... 240 Zasady zarządzania kolorem ...................................................................... 241 Komunikaty ostrzegawcze .........................................................................248 Ustawienia koloru — opcje zaawansowane ............................................ 252 Opcje konwersji .............................................................................................252 Parametry zaawansowane ...........................................................................256 Próbnik kolorów ............................................................................................ 257 Zarządzanie profi lami poza oknem Color Settings (Ustawienia koloru) .................................................................................. 258 Przydzielanie i konwertowanie profi lów ...............................................258 Przydzielanie profi lu kolorów ...................................................................259 Konwersja do profi lu ...................................................................................261 Ustawienia próby kolorów .......................................................................... 262 Okno Proof Setup (Ustawienia próby) ...................................................264 Menu Proof Setup (Ustawienia próby) ..................................................268 Konwersja podczas drukowania ................................................................ 269 Drukowanie z podglądem ...........................................................................270 Drukowanie .....................................................................................................273 To, co najważniejsze ..................................................................................... 274 Rozdział 6. Podstawy korekty tonalnej ........................275 Rozciąganie i ściskanie bitów .................................................................... 276 O utracie informacji z pewnym dystansem ..........................................279 _spis_tresci.indd 10 _spis_tresci.indd 10 2006-07-11 19:58:06 2006-07-11 19:58:06 Spis treści 11 Narzędzia do korekty tonalnej ................................................................... 283 Paleta Histogram........................................................................................... 283 Obcinanie wartości w jasnych i ciemnych obszarach........................284 Ile informacji znajduje się w obrazie? ....................................................285 Histogramy to uogólnienia ........................................................................286 Paleta Info ....................................................................................................... 287 Opcje palety Info ..........................................................................................287 Polecenia do korekcji tonalnej obrazu ..................................................... 289 Polecenie Levels (Poziomy)........................................................................ 290 Poziomy wejścia ............................................................................................291 Poziomy wyjścia ............................................................................................293 Dobrodziejstwa polecenia Levels (Poziomy) ........................................295 Polecenie Levels (Poziomy) „w kolorze” ................................................298 Polecenie Auto Color (Auto-kolor) ..........................................................303 Polecenie Curves (Krzywe) ........................................................................ 306 Problemy z kolorem ..................................................................................... 312 RGB kontra CMYK .....................................................................................313 Kiedy używać CMYK? ...............................................................................315 Kiedy używać przestrzeni RGB? .............................................................317 Polecenia Levels (Poziomy) i Curves (Krzywe) w praktyce .............. 318 Ocena jakości obrazu ................................................................................... 319 Przykłady analizy zdjęć ..............................................................................322 Porównanie poleceń Levels (Poziomy) i Curves (Krzywe) ..............339 Kroplomierze .................................................................................................341 Krzywe odręczne ..........................................................................................346 Powrót poleceń Levels (Poziomy) i Curves (Krzywe) ......................... 348 Barwa, nasycenie i jasność .......................................................................... 348 Opcja Colorize (Koloruj) ............................................................................350 Ustawienia i opcje w panelu Master (Podstawowy) ...........................351 Ustawienia w panelach kolorów ...............................................................353 Polecenie Replace Color (Zastąp kolor) .................................................. 366 Polecenie Selective Color (Kolor selektywny) ...................................... 367 Polecenie Channel Mixer (Mieszanie kanałów) .................................... 370 Polecenie Photo Filter (Filtr fotografi czny) ........................................... 370 Polecenie Shadow/Highlight (Cień/Światło) ........................................ 373 Narzędzia, których nie używamy .............................................................. 378 Polecenie Color Balance (Balans kolorów) ...........................................378 Polecenie Brightness/Contrast (Jasność/Kontrast) ............................378 Polecenie Match Color (Dopasuj kolor) ................................................379 Polecenie Gradient Map (Mapa gradientu) ..........................................379 Polecenie Exposure (Ekspozycja) ............................................................379 Polecenia Invert (Odwrotność), Equalize (Wyrównaj), Threshold (Próg) i Posterize (Posteryzacja) .....................................379 Polecenie Variations (Wariacje) ................................................................380 Narzędzia w rękach mistrza ....................................................................................380 _spis_tresci.indd 11 _spis_tresci.indd 11 2006-07-11 19:58:07 2006-07-11 19:58:07 12 Real World Adobe Photoshop CS2. Edycja polska Rozdział 7. Cyfrowa ciemnia ......................................381 Zalety warstw dopasowania .......................................................................382 Wady warstw dopasowania ........................................................................384 Podstawowe informacje o warstwach dopasowania .............................. 385 Tworzenie warstw dopasowania ...............................................................386 Edycja warstw dopasowania ......................................................................387 Proste warstwy dopasowania ..................................................................... 392 Zaznaczenia, maski i kanały ....................................................................... 392 Dlaczego elektroniczna taśma jest lepsza od tradycyjnej? ...............395 Cyfrowa taśma ochronna jest bardzo wygodna ....................................398 Warstwy dopasowania — informacje zaawansowane ........................... 402 Kopiowanie masek warstw.........................................................................404 Techniki maskowania ...................................................................................406 Warstwy dopasowania to nie wszystko .................................................... 408 Stosowanie trybów mieszania warstw ....................................................409 Tryby mieszania warstw .............................................................................410 Praktyczne przykłady związane z mieszaniem warstw ....................415 Zaawansowane techniki łączenia warstw ..............................................423 Sposoby dla leniuchów ................................................................................431 Poza warstwy dopasowania ......................................................................... 439 Zaawansowane mieszanie warstw rastrowych ....................................... 442 Łączenie warstw rastrowych .....................................................................444 Historia i wirtualne warstwy obrazu........................................................ 449 Wirtualne warstwy .......................................................................................450 Narzędzia związane z historią dokumentu ...........................................450 Łączenie możliwości, jakie daje paleta historii i tryby mieszania ....... 453 Perfekcyjne odbitki .......................................................................................456 Eksperymenty w cyfrowej ciemni .......................................................................463 Rozdział 8. Tworzenie selekcji ...................................465 Taśma ochronna a zaznaczenia w Photoshopie ..................................... 466 Narzędzia zaznaczania ................................................................................. 466 Proste narzędzia zaznaczania ....................................................................470 Lasso .................................................................................................................472 Różdżka ...........................................................................................................476 Zaznaczenia pływające ................................................................................479 Tryb szybkiej maski ..................................................................................... 480 Edycja szybkich masek ...............................................................................482 Antyaliasing i wtapianie .............................................................................. 484 Antyaliasing ....................................................................................................485 Wtapianie ........................................................................................................485 Kanały obrazu ................................................................................................ 487 Kanały alfa ......................................................................................................488 Wymiana kanałów między dokumentami ............................................492 Kanały kolorów .............................................................................................494 _spis_tresci.indd 12 _spis_tresci.indd 12 2006-07-11 19:58:07 2006-07-11 19:58:07 Spis treści 13 Menu Select (Zaznacz) ................................................................................ 497 Polecenie Grow (Powiększ) ........................................................................497 Polecenie Similar (Podobne)......................................................................499 Polecenie Color Range (Zakres koloru) ..................................................500 Zaznaczanie kolorów podstawowych ......................................................503 Opcje z menu Modify (Zmień) ................................................................506 Zaznaczenia i warstwy ..................................................................................511 Maski przezroczystości ..............................................................................511 Maski warstw .................................................................................................512 Warstwy w roli masek ................................................................................. 516 Zaznaczanie obiektów krok po kroku ...................................................... 518 Prosty kontur o ostrych krawędziach ...................................................... 518 Tworzenie zaznaczeń na podstawie kanałów ....................................... 518 Usuwanie podbarwień w trybie blokowania przezroczystości .......522 Retuszowanie krawędzi przy użyciu warstw dopasowania .............523 Maski, kanały i życie .................................................................................... 525 Rozdział 9. Ostrość, szczegóły i szum .........................527 Szczegóły i szum ..........................................................................................528 Wady obiektywu ............................................................................................528 Wyostrzanie ....................................................................................................529 Maska wyostrzająca .....................................................................................529 Jak działa Maska wyostrzająca? ................................................................. 531 Parametr Amount (Wartość) ......................................................................532 Parametr Radius (Promień) .......................................................................533 Parametr Threshold (Próg) ........................................................................534 Wszystko jest względne ..............................................................................536 Dobieranie wartości ..................................................................................... 537 Wyostrzanie — jak, kiedy i dlaczego? ...................................................... 538 Dlaczego wyostrzamy? ................................................................................539 Kiedy wyostrzać? ..........................................................................................542 Proces wyostrzania obrazu.........................................................................545 Techniki wyostrzania ................................................................................... 547 Wyostrzanie warstw .....................................................................................548 Maski krawędzi .............................................................................................549 Regulowanie szerokości zakresu tonalnego ..........................................552 Pędzle wyostrzające .....................................................................................554 Wyostrzanie bez użycia Maski wyostrzającej ........................................ 558 Wyostrzanie przy użyciu fi ltra High Pass (Górnoprzepustowy) .....559 Techniki stosowane w złożonych procesach wyostrzania ................... 560 Wyostrzanie wstępne ...................................................................................562 Wyostrzanie artystyczne ............................................................................562 Wyostrzanie na potrzeby druku ...............................................................562 Redukcja szumu ............................................................................................ 565 Redukcja szumu o niskim natężeniu fi ltrem Despeckle (Usuń kurz i rysy) ....................................................................................565 Filtr Reduce Noise (Redukcja szumu) ...................................................566 Posługiwanie się fi ltrem Reduce Noise (Redukcja szumu) .............571 _spis_tresci.indd 13 _spis_tresci.indd 13 2006-07-11 19:58:07 2006-07-11 19:58:07 14 Real World Adobe Photoshop CS2. Edycja polska Inteligentne wyostrzanie ............................................................................. 573 Wyostrzanie czy usuwanie rozmycia? ....................................................573 Wyostrzanie w trybie zaawansowanym .................................................574 Filtr Smart Sharpen (Inteligentne wyostrzenie) w działaniu ..........575 Korekta zniekształceń obiektywu ............................................................. 582 Elementy kontrolne fi ltra Lens Correction (Korekcja obiektywu)...... 584 Jak uniknąć przekłamań obrazu? .............................................................. 591 Rozdział 10. Kolory dodatkowe i bichromie....................593 Kolory dodatkowe w Photoshopie ...........................................................594 Kanały kolorów dodatkowych ................................................................... 595 Zastosowanie kolorów dodatkowych ......................................................598 Wycinanie a nadruk .....................................................................................600 Zalewkowanie, czyli budowanie pułapek ...............................................601 Zapisywanie obrazków wraz z kanałami kolorów dodatkowych ....604 Bichromie ....................................................................................................... 605 Rozszerzanie zakresu tonalnego ..............................................................606 Kolorowanie obrazów ..................................................................................606 Bichromie w Photoshopie ........................................................................... 608 Korekta wyglądu kolorów na ekranie .......................................................611 Korekta kolorów ............................................................................................611 Nadruk kolorów .............................................................................................612 Korygowanie kształtu krzywych ................................................................614 Rozszerzanie zakresu świateł i cieni.......................................................614 Tworzenie krzywych ...................................................................................617 Paleta Info ....................................................................................................... 618 Krzywe nie do pomyślenia ........................................................................621 Dostosowywanie spektrum tonalnego obrazu .....................................622 Tworzenie kolorowej wersji obrazka w skali szarości ......................... 623 Kolorowanie obrazków w skali szarości ................................................627 Symulowanie kolorów dodatkowych w przestrzeni CMYK .............. 628 Zapisywanie i drukowanie .......................................................................... 631 Kąty rastra.......................................................................................................634 Kolejność drukowania .................................................................................635 Próbne wydruki projektów zawierających kolory dodatkowe .........635 Miliardy odcieni szarości ............................................................................ 637 Rozdział 11. Praca z cyfrowymi fotografiami .................639 Warianty formatu RAW ............................................................................... 640 Czym jest plik RAW? ...................................................................................640 Dlaczego fotografować w trybie RAW?..................................................641 Camera Raw, Photoshop i Bridge .............................................................. 644 Anatomia okna dialogowego Camera Raw ............................................646 Opcje Camera Raw — ustawienia statyczne .......................................... 647 Pasek narzędzi ...............................................................................................647 Ustawienia podglądu zdjęcia ....................................................................651 _spis_tresci.indd 14 _spis_tresci.indd 14 2006-07-11 19:58:08 2006-07-11 19:58:08 Spis treści 15 Histogram i odczyt wartości RGB ............................................................ 653 Menu Settings (Ustawienia) ......................................................................654 Menu okna dialogowego Camera Raw ..................................................... 656 Preferencje ......................................................................................................656 Wczytywanie i zapisywanie ustawień ....................................................660 Eksportowanie ustawień .............................................................................660 Automatyczna korekcja zdjęcia ................................................................661 Defi niowanie standardowych ustawień aparatu ..................................663 Główne przyciski sterujące ........................................................................ 664 Opcje sterujące procesem przetwarzania zdjęcia .................................. 667 Ustawienia korekcji obrazu w oknie Camera Raw ............................... 668 Zakładka Adjust (Dopasuj) ........................................................................669 Edycja obrazu przy użyciu zakładki Adjust (Dopasuj) ....................677 Zakładka Detail (Szczegół) .......................................................................687 Zakładka Lens (Obiektyw) ........................................................................690 Zakładka Curve (Krzywa) ..........................................................................692 Zakładka Calibrate (Kalibruj) ...................................................................696 Tryb taśmy fi lmowej .................................................................................... 698 Synchronizacja ustawień ...........................................................................................699 Zapisywanie zdjęć w tle .............................................................................700 Program Adobe Bridge ................................................................................ 702 Uruchamianie programu Bridge ..............................................................702 Okna programu Bridge ................................................................................ 704 Konfi guracja okien ........................................................................................................704 Elementy interfejsu programu Bridge ..............................................................706 Narzędzia i przyciski w programie Bridge ...........................................707 Palety programu Bridge ..............................................................................710 Polecenia w menu programu Bridge .........................................................714 Preferencje i menu Bridge ..........................................................................714 Polecenie File Info (Informacje o pliku) i menu File (Plik) ............. 719 Zaznaczanie, wyszukiwanie i edytowanie przy użyciu poleceń z menu Edit (Edycja) ...............................................................721 Automatyzacja, pamięć podręczna i menu Tools (Narzędzia).........726 Etykiety, oceny oraz menu Label (Etykieta) .........................................728 Wyświetlanie i menu View (Widok).......................................................730 Menu Window (Okno) i konfi guracja programu Bridge ..................732 Praca w programie Bridge .......................................................................... 734 Najważniejsze zasady w procesach przetwarzania obrazu ................. 735 Zadania, które wykonywane są jednokrotnie .......................................736 Zadania zautomatyzowane .........................................................................736 Bądź metodyczny .........................................................................................737 Strategia i planowanie .................................................................................. 737 Pamięć podręczna programu Bridge .......................................................738 Strategie konfi gurowania ustawień..........................................................739 A co z nazwą? .................................................................................................740 Oceny i etykiety ............................................................................................740 Prostota stanowi strategię samą w sobie ...............................................741 Etapy przetwarzania ..................................................................................... 741 _spis_tresci.indd 15 _spis_tresci.indd 15 2006-07-11 19:58:08 2006-07-11 19:58:08 16 Real World Adobe Photoshop CS2. Edycja polska Pozyskiwanie obrazu .................................................................................... 742 Weryfi kacja zdjęć .......................................................................................... 743 Co trafi a do pamięci podręcznej? .............................................................744 Przerwa w generowaniu informacji dla pamięci podręcznej ...........746 Przetwarzanie kilku folderów ...................................................................747 Etap przedprodukcyjny ............................................................................... 747 Zaznaczanie i edycja ....................................................................................748 Oceny i etykiety ............................................................................................751 Stosowanie ustawień Camera Raw ..........................................................754 Sortowanie i zmiana nazwy .......................................................................756 Stosowanie słów kluczowych i metadanych ........................................757 Faza produkcyjna .......................................................................................... 759 Przetwarzanie w tle ......................................................................................759 Automatyczne konwersje zdjęć ................................................................760 Polecenie Batch (Wsad) ............................................................................... 760 Zasady przetwarzania wsadowego ...........................................................762 Rejestrowanie zadań na potrzeby przetwarzania wsadowego ............ 765 Proste zadanie — zapisywanie obrazu w formacie JPEG ................765 Złożone zadanie — tworzenie dokumentu gotowego do edycji ......769 Uruchamianie procesu wsadowego .......................................................... 772 Niech praca wre! ........................................................................................... 774 Najpierw podstawy .......................................................................................775 Rozdział 12. Podstawowe techniki edycyjne ...................775 Barwa szarości ............................................................................................... 776 Grafi ki monochromatyczne ........................................................................ 782 Skanowanie w skali szarości ......................................................................783 Rozdzielczość ................................................................................................783 Wyostrzanie ....................................................................................................787 Progi tonalne ..................................................................................................788 Odrastrowywanie obrazów ......................................................................... 790 Rozważania nad gęstością rastra ..............................................................791 Edycja obrazów HDR .................................................................................. 794 Tworzenie obrazów HDR ..........................................................................795 Zmniejszanie głębi bitowej obrazów HDR ..........................................799 Retusz .............................................................................................................. 804 Korygowanie drobnych niedoskonałości obrazu .................................804 Narzędzia Healing Brush (Pędzel korygujący) oraz Patch (Łatka) ....................................................................................805 Kurz i rysy ......................................................................................................810 Narzędzie Clone Stamp (Stempel) ..........................................................813 Efekt czerwonych oczu ...............................................................................815 Retuszowanie w perspektywie ................................................................. 818 Komponowanie obrazów ............................................................................. 821 Narzędzie Extract (Wydziel): maskowanie szybkie i zgrubne ........824 Narzędzie Photomerge (Łączenie obrazków) ......................................829 _spis_tresci.indd 16 _spis_tresci.indd 16 2006-07-11 19:58:08 2006-07-11 19:58:08 Spis treści 17 Wektory kontra piksele ................................................................................ 832 Polecenia Open (Otwórz) i Place (Umieść) ..........................................834 Obiekty inteligentne .....................................................................................836 Tworzenie i edycja ścieżek ........................................................................840 Przekształcanie ścieżek na zaznaczenia .................................................845 Przekształcanie zaznaczeń na ścieżki .....................................................847 Rasteryzacja ścieżek ....................................................................................847 Ścieżki odcinania ..........................................................................................848 Ścieżki odcinania warstw i kształty ........................................................852 Tekst i typografi a .......................................................................................... 859 Formatowanie tekstu ...................................................................................863 Filtry i efekty ................................................................................................. 872 Zadania, automatyzacja i skrypty .............................................................. 875 Zadania .............................................................................................................876 O czym należy pamiętać ............................................................................877 Zadania — podstawy ....................................................................................878 Rozwiązywanie problemów z zadaniami ..............................................884 Automatyzacja pracy ...................................................................................885 Zmienne ...........................................................................................................889 Skrypty.............................................................................................................892 Nowe możliwości .......................................................................................... 897 Przechowywanie obrazów ........................................................................... 899 Rozdział 13. Przechowywanie i reprodukowanie obrazów ........................899 Okno Save As (Zapisz jako) ....................................................................... 900 Opcje zapisu ...................................................................................................901 Opcje koloru ...................................................................................................904 Opcje podglądu .............................................................................................906 Formaty zapisu plików ................................................................................ 908 Format Photoshopa ......................................................................................909 Formaty zapisu plików przeznaczonych do druku ............................... 915 TIFF ..................................................................................................................915 Encapsulated PostScript (EPS) ................................................................921 DCS ..................................................................................................................927 PDF (Portable Document Format)..........................................................930 Formaty zapisu plików na potrzeby internetu i multimediów .......... 934 PICT .................................................................................................................934 CompuServe GIF ..........................................................................................935 JPEG .................................................................................................................936 Niszowe formaty zapisu plików ................................................................ 936 Kompresowanie plików ............................................................................... 945 Kompresja bezstratna ..................................................................................946 Kompresja stratna .........................................................................................947 Kompresować czy nie kompresować .......................................................950 Archiwizacja ...................................................................................................951 _spis_tresci.indd 17 _spis_tresci.indd 17 2006-07-11 19:58:09 2006-07-11 19:58:09 18 Real World Adobe Photoshop CS2. Edycja polska Obsługa metadanych w plikach ................................................................. 951 Metody reprodukowania obrazów ............................................................ 955 Obrazy o jednolitej ciągłości tonalnej i obrazy półtonowe ................. 956 Obrazy półtonowe .........................................................................................956 Reprodukowanie obrazów o jednolitej ciągłości tonalnej ................960 Raster w obrazach kolorowych — rozwiązania hybrydowe .............962 Przygotowanie obrazów ............................................................................... 968 Reprodukowanie obrazów w Photoshopie .............................................. 972 Drukowanie z podglądem ...........................................................................972 Opcje wyjściowe ...........................................................................................974 Opcje systemu zarządzania kolorem .......................................................982 Drukowanie w programach do składu publikacji ................................. 986 Drukowanie w programach QuarkXPress, InDesign i PageMaker ................................................................................................987 Publikowanie obrazów ................................................................................. 989 Rozdział 14. Internet i multimedia ...............................991 Przygotowywanie obrazów ......................................................................... 992 Korekta tonalna .............................................................................................992 Korekta kolorów ............................................................................................996 Rozdzielczość ................................................................................................998 Zapisywanie obrazów .................................................................................1000 Formaty plików przeznaczonych do wyświetlania na ekranie .......1001 Polecenie Save for Web (Zapisz dla Weba) ........................................ 1002 Format JPEG .............................................................................................. 1003 Format GIF ................................................................................................. 1007 Format PNG ................................................................................................1015 Format WBMP ............................................................................................1016 Pozostałe narzędzia w oknie Save for Web (Zapisz dla Weba) .......1016 Automatyczne generowanie kodu HTML...........................................1018 Inne narzędzia WWW ................................................................................1019 Odcięcia .........................................................................................................1019 Kolory indeksowane .................................................................................. 1029 Kolory bezpieczne dla WWW ............................................................... 1034 Galeria zdjęć ............................................................................................... 1036 Paleta Animation (Animacja)................................................................. 1040 Spojrzenie w przyszłość ............................................................................1043 Fotografie wykorzystane w książce ............................1045 Skorowidz ............................................1049 _spis_tresci.indd 18 _spis_tresci.indd 18 2006-07-11 19:58:09 2006-07-11 19:58:09 6 Podstawy korekty tonalnej Rozciąganie i ściskanie bitów Korekta tonalna — modyfi kacja jasności obrazów — to jedna z najpotężniej- szych i najskuteczniejszych funkcji programu Photoshop. Wydaje się niekiedy, że jej działanie jest niemal magiczne, lecz tak naprawdę nie ma tu nic nienauko- wego. Gdy zrozumiesz proces modyfi kacji tonalnej obrazu — wszystko wyda Ci się jasne i logiczne. Pogłębiona znajomość Photoshopa (i co ważniejsze — zyski czasowe) wynagrodzi Ci utratę „czarodziejskiej” mocy. Korekta tonalna jest kluczem do uzyskania prawidłowego kontrastu obrazu. Tworzy różnicę pomiędzy płaskim zdjęciem a zdjęciem doskonale wyekspo- nowanym, przyciągającym uwagę oglądającego. Jednak korekta tonalna idzie jeszcze dalej. Okazuje się, że modyfi kacja balansu kolorów na obrazie to nic innego jak korekta tonalna poszczególnych kanałów barwnych. Tak naprawdę każdy proces edycyjny wykonywany w Photoshopie po- wiązany jest z pewną korektą tonów. W rozdziale 7., zatytułowanym „Cyfrowa ciemnia”, pokażemy bardziej zaawansowane sposoby edycji obrazów oparte na korekcie tonalnej, ale w tym rozdziale omówimy podstawowe narzędzia do modyfi kacji tonów oraz efekty ich użycia. Większa część tego rozdziału poświęcona jest dwóm istotnym poleceniom: Levels (Poziomy) i Curves (Krzywe) — umiejętność posługiwania się tymi narzędziami stanowi pierwszy i najważ- niejszy krok do opanowania trudnej sztuki korekcji tonalnej w Photoshopie! Prócz nich znajdziesz w tym rozdziale opis kilku innych przydatnych poleceń z menu Image/Adjustments (Obrazek/Dopasuj). rozdzial_06-10.indd 275 rozdzial_06-10.indd 275 275 2006-07-11 20:13:42 2006-07-11 20:13:42 276 Real World Adobe Photoshop CS2. Edycja polska Rozciąganie i ściskanie bitów Obrazy, nad którymi pracujesz w Photoshopie, składają się prawdopodobnie z co najmniej jednego 8-bitowego kanału, w którym każdy piksel reprezentowany jest przez wartość od 0 (czerń) do 255 (biel). Obrazy w skali szarości składają się z tylko jednego takiego kanału, podczas gdy obrazy kolorowe mogą mieć ich trzy (RGB) lub cztery (CMYK). Jeśli jesteś żądny przygód, możesz spróbować edycji obrazów w trybie 16 bitów na kanał, co odpowiada zakresowi od 0 (czerń) do 32 768 (biel). Wykonując operacje korekty tonalnej, rozciągasz lub zwężasz różne fragmenty zakresu tonalnego, co pociąga za sobą nieodwracalną utratę informacji. Należy także pamiętać, że w przypadku kanałów o głębi 8-bitowej tracimy stosunkowo więcej informacji, niż ma to miejsce podczas edycji kanałów 16-bitowych. Aby się o tym przekonać, wykonaj następujący eksperyment: 1. Utwórz w Photoshopie nowy obraz w skali szarości o wymiarach 7 na 5 cali, w rozdzielczości 72 dpi, w trybie 8 bitów na kanał. 2. Za pomocą narzędzia Gradient (Gradient) utwórz poziomy gradient od czerni do bieli (trzeci na palecie standardowych gradientów w przyborniku dostępnym na pasku opcji), rozciągnięty na całą szerokość obrazu. 3. Z menu Image/Adjust (Obrazek/Dopasuj) wybierz polecenie Levels (Poziomy) i zmień parametr gamma — środkowe pole w grupie Input Levels (Poziomy wej- ścia) — na 2.20, a następnie kliknij OK (patrz rysunek 6.1). Zwróć uwagę na to, że półcienie stały się znacznie jaśniejsze, lecz możesz już dostrzec efekt pasmowania na ciemnych obszarach obrazu. 4. Ponownie wybierz polecenie Levels (Poziomy) i zmień parametr gamma na 0,5. Półcienie wyglądają teraz prawie jak na początku, lecz powinieneś dostrzec, że zamiast gładkiej gradacji na obrazie pojawiły się pasy (patrz rysunek 6.2). Co się zatem stało? Wykonując pierwszą modyfi kację parametru gamma, rozjaś- niłeś półcienie — rozciągając zakres cieni i kompresując zakres świateł. Za drugim razem przyciemniłeś półcienie, rozciągając światła i zwężając cienie. To rozciąganie i ściskanie spowodowało jednak utratę informacji o niektó- rych poziomach szarości. Zamiast gładkiego przejścia tonalnego, składającego się z pewnej liczby pikseli dla każdej wartości od 0 do 255, otrzymaliśmy hi- stogram, w którym niektóre z poziomów przestały istnieć — piksele o pewnych wartościach zostały usunięte. Gdybyśmy policzyli, okazałoby się, że utraciliśmy około 76 poziomów. rozdzial_06-10.indd 276 rozdzial_06-10.indd 276 2006-07-11 20:13:45 2006-07-11 20:13:45 Rozdział 6. Podstawy korekty tonalnej 277 Środkowe pole w grupie Input Levels (Poziomy wejścia), chociaż nie posiada wskazującej na to etykiety, służy do określania parametru gamma, który z kolei używany jest do modyfikacji półcieni na obrazie Rysunek 6.1. Modyfikacja parametru gamma Rysunek 6.2. Utrata informacji o obrazie podczas korekty tonalnej Chociaż wykonanie korekty tonów może być mało widoczne na obrazie, to jej wpływ na dane tworzące ten obraz jest ogromny, co ukazuje histogram Histogram dla szarego paska po prawej stronie obrazu Przed korektą tonalną Po dwóch modyfikacjach parametru gamma rozdzial_06-10.indd 277 rozdzial_06-10.indd 277 2006-07-11 20:13:45 2006-07-11 20:13:45 278 Real World Adobe Photoshop CS2. Edycja polska W miarę wykonywania kolejnych korekt tonalnych, smużenie będzie coraz większe i bardziej widoczne, ponieważ w tym procesie usuwanych jest coraz więcej informacji. Po wykonaniu sześciu korekcji parametru gamma zostanie tylko około 55 z 256 poziomów szarości. Nie ma możliwości odzyskania utraconych informacji. Teraz powtórz ten eksperyment, ale tym razem utwórz plik w trybie 16 bitów na kanał — w oknie dialogowym New (Nowy) z menu po prawej stronie listy Color Mode (Tryb koloru) wybierz pozycję 16-bit (16 bitów na kanał). Różnice pomiędzy efektami uzyskanymi w tych dwóch eksperymentach są znaczące (patrz rysunek 6.3). Rysunek 6.3. Utrata danych w procesie korekty tonalnej Histogram opisujący szary pasek po prawej stronie obrazu W przypadku obrazów z kanałami 16-bitowymi nadal tracimy pewną ilość danych, lecz efekt wizualny tej utraty jest znacznie mniej widoczny, co można z łatwością zaobserwować na histogramach edytowanego obrazu. Można zatem wnioskować, że obrazy w trybie 16 bitów na kanał oferują większy potencjał edycyjny niż te z kanałami 8-bitowymi Przed korektą tonalną Po dwóch korektach tonalnych rozdzial_06-10.indd 278 rozdzial_06-10.indd 278 2006-07-11 20:13:45 2006-07-11 20:13:45 Rozdział 6. Podstawy korekty tonalnej 279 Jak wspomnieliśmy już wcześniej, tego typu eksperyment obrazuje najczarniej- szy scenariusz, jaki może przytrafi ć się podczas korekcji obrazu. Żaden zaawan- sowany użytkownik Photoshopa ze znajomością podstawowych zasad rządzących retuszem obrazu nie przeprowadzałby kolejnych poprawek tonalnych, nie anulując uprzednio skutków poprzednich, nieudanych zmian (a Ty, przeczytawszy ten akapit, na pewno też nigdy już tego nie zrobisz!). Dwa najważniejsze wnioski, jakie płyną z wykonanych doświadczeń, brzmią następująco: Należy unikać nakładania na siebie kolejnych operacji związanych z korekcją obrazu, których efekty w pewnym stopniu się niwelują. Utrata danych w przypadku obrazów 16-bitowych jest znacznie mniejsza niż w przypadku zdjęć o głębi 8 bitów na kanał. Dowolna korekcja tonalna obrazu może mieć następujące skutki: Rozciągnięcie zakresu tonalnego sprawia, że piksele, których wartości są- siadowały ze sobą po korekcji, mogą zostać „odsunięte” od siebie na kilka poziomów. Zbyt intensywne zwiększanie różnic pomiędzy wartościami pik- seli prowadzi do utraty ciągłości gradientów i płynnych przejść tonalnych. W wielu miejscach obrazu mogą pojawić się wyraźne granice, rozdzielające kolejne wartości tonalne. Zawężanie, czyli mówiąc innymi słowy — kompresja zakresu tonalnego sprawia, że piksele, których wartości dotychczas były różne, znajdą się na tym samym poziomie jasności. Nadmierna kompresja zakresu tonalnego powoduje utratę cennych szczegółów obrazu. Mówiąc krótko, dowolna korekcja i retusz obrazu wymaga pewnych kompro- misów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ramce „Diabeł tkwi w szcze- gółach: problemy podczas korekty tonalnej” na następnej stronie. O utracie informacji z pewnym dystansem Ze zjawiskiem utraty informacji o obrazie mamy do czynienia od początku istnienia fotografi i. Otaczający nas świat epatuje nasz zmysł wzroku wspaniałymi obraza- mi, których kontrast może sięgać zawrotnych wartości — na przykład 100000:1. Po zarejestrowaniu go na kliszy lub przy użyciu matrycy światłoczułej aparatu cyfrowego kontrast sceny maleje — w przypadku szczególnie dobrych warunków i sprzętu — 10000:1. W chwili, gdy będziesz chciał odwzorować zdjęcie na papie- rowej odbitce, otrzymasz kontrast rzędu 500:1. rozdzial_06-10.indd 279 rozdzial_06-10.indd 279 2006-07-11 20:13:46 2006-07-11 20:13:46 280 Real World Adobe Photoshop CS2. Edycja polska Diabeł tkwi w szczegółach: problemy podczas korekty tonalnej Czym jest informacja o obra- zie? Otóż przylegające do siebie piksele o różnych war- tościach tworzą szczegóły obrazu. Jeśli różnica w war- tościach jest niewielka, nie zobaczysz jej (szczególnie na ciemnych obszarach obrazu), lecz wiemy, że gdzieś tkwi diabeł i może „wyjść”, gdy go skusimy. Możemy wyekspono- wać różnice pomiędzy pikse- lami, tym samym ujawniając szczegóły obrazu. Kolor szumu. Różnice nie zawsze jednak tkwią w szczegó- łach. Tanie skanery i aparaty cy- frowe rejestrujące obraz w trybie wysokiej czułości
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Real World Adobe Photoshop CS2. Edycja polska
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: