Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00027 006952 19929730 na godz. na dobę w sumie
Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Studium administracyjnoprawne - ebook/pdf
Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Studium administracyjnoprawne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 443
Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Humanitas" Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-66165-22-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jednym z motywów pracy było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czy obowiązujące ramy prawne zapewniają zadowalającą i efektywną współpracę pomiędzy administracją publiczną a organizacjami tzw. trzeciego sektora. Chodzi tu nie tylko o przepisy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – chociaż niewątpliwe mają one tutaj pozycję dominującą, ale w ogóle o przygotowanie administracji pod względem prawnym ustrojowym i czynnościowym (funkcjonalnym) do realizacji zadań publicznych w sposób uwzględniający w nim udział podmiotów spoza administracji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Realizacja zadań publicznych pRzez oRganizacje pozaRządowe Studium adminiStRacyjnopRawne Realizacja zadań publicznych pRzez oRganizacje pozaRządowe Studium adminiStRacyjnopRawne doRota FleSzeR SoSnowiec 2018 Recenzent prof. dr hab. Lidia Zacharko Projekt okładki Bartłomiej Dudek Korekta Laura Ryndak Copyright by ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec tel.: 32 363 12 25 Oficyna Wydawnicza „Humanitas” e-mail: wydawnictwo@humanitas.edu.pl dystrybucja@humanitas.edu.pl ISBN 978-83-66165-22-9 Sfinansowano z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 roku Wydziału Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Humanitas SpiS tReŚci Wykaz skrótów .............................................................................................................. 9 Wstęp ............................................................................................................................. 11 Rozdział 1 Organizacje pozarządowe i ich podstawy funkcjonowania ........................................... 23 1.1. Wolność zrzeszania się .......................................................................................... 23 1.1.1. Pojęcie wolności i praw człowieka ............................................................... 24 1.1.2. Wolność zrzeszania się w świetle Konstytucji RP ......................................... 28 1.1.3. Istota wolności zrzeszania się ...................................................................... 32 1.1.4. Wolność zrzeszania się podstawą istnienia społeczeństwa obywatelskiego ............................................................................................ 34 1.2 Społeczeństwo obywatelskie i jego istota ............................................................... 37 1.2.1. Zarys genezy rozwoju idei społeczeństwa obywatelskiego.......................... 37 1.2.2. Zakres pojęcia społeczeństwa obywatelskiego ........................................... 39 1.2.3. Rola organizacji pozarządowych w społeczeństwie obywatelskim ............. 45 1.3. Organizacje pozarządowe – charakterystyka, cechy, status prawny .................... 46 1.3.1. Pojęcie „organizacja pozarządowa” – założenia wstępne............................... 46 1.3.2. Organizacje pozarządowe a organizacje społeczne .................................... 48 1.3.3. Niezależność i działalność non profit istotą organizacji pozarządowych .... 51 1.3.4. Charakterystyka organizacji pozarządowych ............................................... 56 1.3.5. Funkcje organizacji pozarządowych ............................................................ 59 1.3.6. Organizacje pozarządowe na gruncie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ......................................................................... 61 Rozdział 2 Zadanie publiczne i jego determinanty ......................................................................... 69 2.1. Konstrukcja pojęcia zadania publicznego .............................................................. 69 2.2. Zadanie publiczne a interes publiczny ................................................................... 83 2.3. Zadanie publiczne a działalność pożytku publicznego .......................................... 89 Rozdział 3 Podstawy prawne realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe ....... 97 3.1. Znaczenie konstytucyjnej zasady pomocniczości dla realizacjizadań publicznych przez organizacje pozarządowe ......................... 97 3.1.1. Pomocniczość wytyczną podziału zadań publicznych ............................... 97 3.1.2. Pomocniczość (subsydiarność) jako gwarancja uczestnictwa organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych .......................................... 100 3.1.3. Udział organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych opiera się na zasadzie pomocniczości ........................................................ 104 3.2. Decentralizacja jako konsekwencja zasady pomocniczości ................................. 108 Spis treści 3.2.1. Znaczenie decentralizacji dla podziału zadań publicznych ........................ 108 3.2.2. Zasada decentralizacji a udział organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych ................................................................... 114 3.3. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego i jej wpływ na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe ........................ 116 3.3.1. Samodzielność zadaniowo – kompetencyjna jednostek samorządu terytorialnego przesłanką udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych ......................................... 116 3.3.2. Samodzielność a realizacja zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego ............................................................. 122 Rozdział 4 Wpływ zarządzania publicznego na sposób realizacji zadań publicznych .................. 127 4.1. Administrowanie czy zarządzanie publiczne – przesłanki wyboru sposobu zarządzania w administracji publicznej ................................................. 127 4.2. New Public Management jako koncepcja zarządzania publicznego .................... 130 4.3. Public Governance i zarządzanie sieciami powiązań publicznych ........................ 135 4.4. Koprodukcja (współtworzenie) zadań publicznych .............................................. 142 4.4.1. Koprodukcja jako innowacyjna forma zarządzania publicznego ............... 142 4.4.2. Rola koprodukcji w realizacji zadań publicznych ........................................ 150 Rozdział 5 Wybrane sposoby realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego ............................................................................................. 155 5.1. Uzasadnienie wykorzystywania niewładczych form realizacji zadań publicznych ................................................................................................. 155 5.2. Prywatyzacja zadań publicznych ........................................................................... 159 5.2.1. Przesłanki prywatyzacji zadań publicznych ................................................. 159 5.2.2. Istota prywatyzacji zadań publicznych ........................................................ 165 5.2.3. Formy prywatyzacji zadań publicznych ....................................................... 172 5.2.4. Granice prywatyzacji zadań publicznych .................................................... 174 5.3. Outsourcing czyli kontraktowanie zadań publicznych ........................................... 176 5.3.1. Geneza stosowania outsourcingu w sektorze prywatnym .......................... 176 5.3.2. Outsourcing w sektorze publicznym ............................................................ 178 5.3.3. Outsourcing jako element nowego zarządzania publicznego .................... 182 5.3.4. Istota outsourcingu usług publicznych ........................................................ 183 5.3.5. Umowne zlecanie zadań istotą oustourscingu ............................................ 186 5.4. Umowne wykonywanie zadań publicznych ........................................................... 187 5.4.1. Znaczenie umów w administracji publicznej – zagadnienia wstępne ......... 187 5.4.2. Umowa jako forma działania administracji publicznej ................................ 190 5.4.3. Umowa administracyjna – zakres pojęcia ................................................... 194 Rozdział 6 Realizacja zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi ........ 199 6.1. Idea współpraca organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi – zarys zagadnienia ......................................... 199 6.2. Zakres pojęcia współpraca .................................................................................... 203  Spis treści 6.3. Czynniki sprzyjające powstaniu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi ..................................... 209 6.4. Przesłanki podjęcia współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych .......................... 214 6.5. Bariery współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi ..... 221 6.6. Modele współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi .... 226 6.7. Etyczne aspekty współpracy w realizacji zadań publicznych ............................... 228 6.8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi na gruncie u.d.p.p. ....................... 233 6.9. Zasady współpracy na gruncie u.d.p.p. ................................................................ 241 6.9.1. Zasada pomocniczości .............................................................................. 242 6.9.2. Zasada suwerenności stron ......................................................................... 243 6.9.3. Zasada partnerstwa ..................................................................................... 244 6.9.4. Zasada efektywności ................................................................................... 248 6.9.5. Zasada uczciwej konkurencji ....................................................................... 249 6.9.6. Zasada jawności .......................................................................................... 250 Rozdział 7 Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na podstawie zlecania ................................................................................................. 253 7.1. Zlecanie zadań publicznych jako forma współpracy z organizacjami pozarządowym ............................................................................ 253 7.2. Formy zlecania zadań publicznych na gruncie u.d.p.p. ........................................ 258 7.2.1.Tryby zlecania zadań publicznych na gruncie u.d.p.p.. ................................ 258 7.2.2. Wysoka jakość wykonania danego zadania kryterium zlecenia jego realizacji ........................................................................................... 267 7.3. Otwarty konkurs ofert na zlecenie zadania publicznego ....................................... 268 7.3.1. Charakter prawny i specyfika ogłoszenia otwartego konkursu ofert ........... 268 7.3.2. Elementy ogłoszenia konkursu ofert ............................................................ 272 7.3.3. Sposoby ogłoszenia otwartego konkursu ofert ........................................... 279 7.3.4. Treść oferty realizacji zadania publicznego ................................................. 281 7.3.5. Pominięcie procedury konkursu ................................................................... 283 7.4 Komisje konkursowe do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert ............. 285 7.4.1. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert ................................... 285 7.4.2. Zadania komisji konkursowej ....................................................................... 288 7.4.3. Skład komisji konkursowej ........................................................................... 288 7.5. Procedura wyboru oferty ....................................................................................... 290 7.6. Umowa o powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych ........................ 293 7.6.1. Obowiązek zawarcia umowy o powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych ........................................................ 293 7.6.2. Czas zawarcia umowy o powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych ......................................................................... 296 7.6.3. Obowiązki organizacji pozarządowej związane z realizacją umowy o powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na gruncie u.d.p.p. ....................................................................................... 298 7.7. Kontrola i ocena realizacji zadania publicznego .................................................... 300 7.8. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego ................................................. 304 7.9. Udzielanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji celowych na cele publiczne na podstawie art. 221 u.f.p. ......................... 305  Spis treści 7.9.1. Dotowanie działalności organizacji pozarządowych na podstawie art. 221 u.f.p. – zagadnienia wprowadzające ........................... 305 7.9.2. Zakres podmiotowy dotacji celowej z art. 221 u.f.p. .................................... 307 7.9.3. Określenie trybu zlecenia zadania i udzielenia dotacji celowej ................... 309 7.9.4. Uchwała w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w u.d.p.p. .................................................... 311 7.9.5. Jawność postępowania o udzielenie dotacji ............................................... 316 Rozdział 8 Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu aktów normatywnych ........................ 319 8.1. Znaczenie konsultacji społecznych w działalności administracji publicznej ......... 319 8.2. Istota konsultacji społecznych ............................................................................... 321 8.3. Rola konsultacji społecznych w procesie podejmowania decyzji w sprawach Publicznych ........................................................................................ 323 8.4. Funkcje konsultacji społecznych ........................................................................... 335 8.5. Formy konsultacji społecznych .............................................................................. 337 8.6. Konsultacje na gruncie u.d.p.p. – zagadnienia wprowadzające ........................... 339 8.6.1. Zakres przedmiotowy konsultacji na gruncie u.d.p.p. ................................. 342 8.6.2. Uchwała o szczegółowym sposobie konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ........ 344 8.6.3. Charakter prawny uchwały o szczegółowych sposobach konsultowania .. 345 8.6.4. Projekty aktów prawa miejscowego jako przedmiot konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami ....... 347 8.6.5. Zakres podmiotowy konsultacji na podstawie art. 5 ust. 5 u.d.p.p. ............ 350 8.6.6. Zakres uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania, podjętej na podstawie art. 5 ust. 5 u.d.p.p. ................................................ 353 8.6.7. Nadużycie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego kompetencji prawotwórczych z art. 5 ust. 5 u.d.p.p. na gruncie orzecznictwa .............................................................................. 357 8.7. Relacje między samorządowymi konsultacjami społecznymi a konsultacjami z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami .................. 360 Rozdział 9 Realizacja zadań publicznych w formie inicjatywy lokalnej .......................................... 367 9.1 Inicjatywa lokalna jako forma realizacji zadań publicznych .................................... 367 9.2. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami istotą inicjatywy lokalnej .......................................................................................... 368 9.3. Inicjatywa w złożeniu wniosku o realizację inicjatywy lokalnej .............................. 372 9.4. Zadanie publiczne realizowane w ramach inicjatywy lokalnej ............................... 375 9.5. Charakter prawny wniosku o inicjatywę lokalną .................................................... 377 9.6. Procedura realizacji przedsięwzięć w ramach inicjatywy lokalnej ......................... 380 9.6.1.Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej ..................................... 380 9.6.2. Zakres przedmiotowy uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów wniosków o realizację zdania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej ......................................................................................... 382 9.6.3. Tryb oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej ........................................................................................ 384 8 Spis treści 9.6.4.Kryteria oceny wniosku o inicjatywę lokalną ................................................. 386 9.6.5. Ocena wniosku o inicjatywę lokalną dokonuje organy wykonawczy .......... 387 9.7. Umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej ............................................................... 389 9.7.1. Cywilnoprawny charakter umowy o wykonywanie inicjatywy lokalnej ........ 390 9.7.2. Obligatoryjne elementy umowy o realizację inicjatywy lokalnej ................. 391 9.8. Finansowanie inicjatywy lokalnej ................................................................... 394 Zakończenie .................................................................................................................. 397 Bibliografa ..................................................................................................................... 401 Wykaz źródeł prawa ...................................................................................................... 429 Wykaz orzecznictwa sądowego .................................................................................... 431 Wykaz orzecznictwa administracyjnego ...................................................................... 435 Wykaz tabel ................................................................................................................... 442 Wykaz skrótów Akty prawne KC – Kodeks cywilny z 23.04.1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) Konstytucja RP - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U., nr 78, poz. 483 ze zm.) KPA – Kodeks postępowania administracyjnego z 14.06.1960 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) u.d.p.p. – ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24.04.2003 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 450) u.f.p. ustawa o finansach publicznych z 27.08.2009 r. (tekst jedn. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) u.s.g. ustawa o samorządzie gminnym z 8.03.1990 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) u.s.p. ustawa o samorządzie powiatowym z 5.06.1998 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) u.s.w. ustawa o samorządzie województwa z 5.06.1998 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.) Inne Dz.U. Dziennik Ustaw M.P. Monitor Polski NSA Naczelny Sąd Administracyjny post. postanowienie TK Trybunał Konstytucyjny WSA Wojewódzki Sąd Administracyjny wyr. wyrok  wStĘp Dyskusja nad kondycją administracji publicznej, jej sprawnością i sku- tecznością w realizacji zadań publicznych jest nie tylko stale aktualna, ale jest wręcz dynamiczna. Poruszane są w niej stale nowe obszary, w których upatruje się oddziaływanie na kondycję współczesnej administracji publicz- nej. „Wpływ na istotę działania administracji publicznej wywiera zwłaszcza otoczenie zewnętrzne, zmuszając ją do uczenia się funkcjonowania w środo- wisku globalnym oraz wymagając od niej dobrego przygotowania organiza- cyjnego i szybkiej reakcji na zachodzące przemiany w państwie i w niej samej. Administracja publiczna ciągle ewoluuje, ciągle się zmienia, kształtując obli- cze sprawnego państwa i dobrej administracji, ulega dynamicznym zmianom i przekształceniom, które rzutują na wszystkie dziedziny życia codziennego obywateli”1. Stałym zadaniem publicznym staje się ciągłe polepszanie jako- ści i skuteczności zarządzania sprawami publicznymi, publicznymi finansami i majątkiem publicznym. Dzieje się tak także i z tego powodu, że od poziomu administracji publicznej może być zależna jakość funkcjonowania państwa jako całości oraz rozwój poszczególnych dziedzin i regionów2. Po latach bądź ignorowania, bądź wręcz zwalczania społeczeństwa oby- watelskiego wraz z jego ideą społeczną wyraźniej dzisiaj ono wraca do nor- malnego obiegu życia, także w sferze nauki3. Stąd naturalna konieczność uwzględnienia w nieco już szerszym zakresie problematyki dotyczącej relacji między administracją publiczną a sektorem obywatelskim4. Społeczeństwo obywatelskie dąży do zaspokojenia potrzeb swoich członków oraz czuje się współodpowiedzialne za ich los. Przejawem społeczeństwa obywatelskiego są instytucje powołane ustawą – działalność pożytku publicznego oraz wo- lontariat”5. W stosunkowo krótkim okresie czasu rozwinął się sektor pozarzą- dowy nazywany także trzecim sektorem, który co do istoty skupia aktywne 1 A. Panasiuk, Prawo podmiotowe jednostki do dobrej administracji jako wyznacznik sprawnego państwa, [w:] „Problemy Prawa i Administracji”, 2012, nr 1-2, s. 105-113. 2 T. Rabska, Wyzwania administracji publicznej w świetle integracji z Unią Europejską, [w:] A. Dębickiej, M. Dmo- chowskiego, B. Kudryckiej (red.), Profesjonalizm w administracji publicznej,, Białystok 2004, s. 56. Ibidem, s. 10. 3 J. Blicharz, Administracja publiczna i społeczeństwo obywatelskie w państwie prawa, Wrocław 2012, s. 10. 4 5 S. Bułajewski, Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miej- scowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, [w:] M. Falej, P. Malej, U. Szymańska (red.), Działalność organizacji pozarządowych – 10 lat doświadczeń pod rządami ustawy o działalności pożytku publicz- nego i wolontariacie, Olsztyn 2014, s. 142 i podana tam literatura. wstęp jednostki zrzeszające się w grupy, organizacje, które podejmują aktywność w wybranych przez siebie obszarach życia społecznego. „Organizacje poza- rządowe działają na rzecz dobra ogółu, nie będąc jednocześnie związany- mi z organami państwowymi”6. Obszarem aktywności tych organizacji jest najczęściej szeroko rozumiana pomoc społeczna, ochrona zdrowia i edu- kacja, czyli działania dla dobra publicznego. Są to organizacje wolontary- styczne (ochotnicze), ponieważ w większości opierają swą działalność na pracy wolontariuszy. Wreszcie są to również organizacje pomocowe – dla uwypuklenia ich działań skoncentrowanych na wspieraniu innych. Podobnie w innych systemach prawnych dla określenia organizacji trzeciego sektora używane są różne nazwy: charitable organizations, nonprofit organizations, voluntary sector czy independent sector. Każde z tych określeń odwołuje się do innej cechy charakteryzującej te organizacje i ją uwypukla7. Po za tym organizacje pozarządowe cechuje samorządność (self-governing). Oznacza ona wyposażenie ich w prawa kontroli nad swoimi aktywami. Organizacje non-profit muszą mieć własny zarząd, procedury postępowania i autonomię w podejmowaniu decyzji. Nie zaliczymy więc do sektora nonprofit organizacji, które co prawda formalnie są samodzielne, ale są tak ściśle kontrolowane przez państwo lub instytucje zależne od państwa (np. agencje państwowe), że w praktyce funkcjonują jako część aparatu państwowego8. Dlatego też nierzadko są przedstawiane jako alternatywa dla sektora publicznego, który ze swej istoty ma być niewydolny, nieefektywny i nie zaspokajający potrzeb w oczekiwanym i zadowalającym zakresie. Z wymienionych powyżej po- wodów organizacje pozarządowe traktowane są jako antidotum na niedo- skonałości w organizacji i sposobie działania w szczególności administracji publicznej. Szczególnie akcentowany jest tutaj niezarobkowy charakter tych organizacji, co ma dawać gwarancję jakości realizowanych zadań i szczegól- nie cenny wkład pracy własnej członków organizacji pozarządowych. Dzięki niemu uzyskiwać mamy indywidualne, spersonalizowane podejście adresa- tów działań tych organizacji. Akcentowanie tych walorów działalności organizacji pozarządowych, szczególnie przecież ważnych zwłaszcza w sferach realizowanych przez tzw. administrację świadczącą jest „szczególnie ważne ze względu na toczące się dziś w Polsce debaty nad rolą organizacji trzeciego sektora i instytucji ekonomii społecznej w sferze realizacji zadań publicznych. Warto w tym miej- scu zwrócić uwagę, że zarówno sektor pozarządowy, jak i sektor ekonomii społecznej jest reakcją na niezdolność tak rynku, jak i państwa w realiza- cji polityki spójności społeczno-gospodarczej, w szczególności w tworzeniu 6 7 8 Ibidem, s. 142 i podana tam literatura. J. Domidowska, Prowadzenie działalności..., op. cit., LEX 2017, 1.2.1. Pojęcia. Ibidem, LEX. 12 wstęp miejsc pracy i zwalczaniu wykluczenia społecznego9. Stąd też coraz waż- niejsze i wymagające poważnego traktowania stają się zagadnienia związa- ne z formą i zakresem udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych. Warto w tym miejscu podnieść, że wyzwania i oczekiwania społeczne wo- bec administracji publicznej powoduje wiele determinantów. Wynikają one z przekształceń o charakterze transformacji ustrojowej, wpływu czynników ustrojowych i politycznych, przemian społeczno-gospodarczych zachodzą- cych we współczesnym świecie, przeprowadzanych reform o charakterze menedżerskim i odnoszących się do zarządzania administracją publicz- ną, przyjmowanych strategii rozwoju państwa i administracji, globalizacji i wprowadzanych mechanizmów gospodarki wolnorynkowej oraz trendów do ekonomizacji działań administracji publicznej. Podane tutaj determinan- ty wpływające na kształtowanie się oczekiwań społecznych wobec admini- stracji publicznej, a następnie wyzwań, jakie przed nią są stawiane, to tylko wybrane przykłady procesów zachodzących we współczesnych państwach i w administracji publicznej10. Impulsem dla przeobrażeń współczesnego państwa i jego administracji są liberalne doktryny ekonomiczne, upowszech- niające się z coraz większą siłą zasady wolnego rynku oraz postępujący proces globalizacji rynków, finansów, technologii, istniejących modeli kultury, modeli konsumpcji, postępująca unifikacja i umiędzynarodowienie instytucji ustrojowo-prawnych, w tym standardów administracji publicznej11. Zadania publiczne, a ściślej ich realizację należy uznać za rację bytu ad- ministracji publicznej, zwłaszcza w jej podmiotowym znaczeniu. Charakter, liczba, przedmiot oraz specyfika tych zadań powinny stanowić odzwiercied- lenie potrzeb społeczeństwa i państwa. Potrzeb, których efektywne i spraw- ne zaspokajanie ma być udziałem struktur aparatu administracji publicznej. Katalog tych potrzeb, przekładających się na zadania powierzane do wy- konania administracji publicznej nie ma stałego charakteru. Zadania pub- liczne zmieniają się bowiem wraz z rozwojem cywilizacyjnym, koniunkturą gospodarczą, sytuacją polityczną, przeobrażeniami kulturowymi, zmianami klimatycznymi oraz z uwagi na wiele innych czynników12. Stąd stale aktual- nym zagadnieniem jest nie tylko zakres przedmiotowy zadań publicznych, ale także sposób ich wykonywania. 9 J. Blicharz, L. Zacharko (red.) Trzeci sektor i ekonomia społeczna. Uwarunkowania prawne. Kierunki działań. Wrocław 2017, s. 11. 10 R. Raszewska-Skałecka, Przestrzeń administracji świadczącej w sferze oświaty samorządowej, [w:] J. Zimmer- mann (red.), Przestrzeń w prawie administracyjnym, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 238-260 i podana tam literatura. 11 A. Błaś, Przeobrażenia administracji publicznej we współczesnym demokratycznym państwie prawa, [w:] E. Ura (red.), Jednostka, państwo, administracja – nowy wymiar, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2004, s. 31. 12 T. Bąkowski, Wstęp, [w:] Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań, LEX 2015. 13 wstęp Odpowiedzi w jaki sposób skutecznie realizować zadania publiczne miały dać koncepcje naukowe wypracowywane w zakresie zarządzania publiczne- go. Zresztą „Nowe zarządzanie publiczne (New Public Management, NPM) to wciąż istotny punkt odniesienia w dyskusjach na temat teorii i praktyki zarządzania publicznego. Nie ma w myśleniu o administracji publicznej kon- cepcji, która w równie efektowny, zrozumiały i prosty sposób odpowiadałaby na główne wyzwania organizacji administracji publicznej i wykonywania jej zadań. Po raz pierwszy w dyskursie na temat administracji publicznej teorety- kom NPM udało się sformułować zestaw chwytliwych, poręcznych sloganów, które nie tylko przebiły się w akademickiej debacie, ale przede wszystkim tra- fiły na podatny grunt polityczny. Oferowane przez NPM proste odpowiedzi na trudne pytania doskonale wpasowały się w zapoczątkowaną na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych poprzedniego stulecia epokę, w której na główne dylematy polityczne, społeczne i gospodarcze proponowano jed- nolitą receptę: więcej rynku i sektora prywatnego, mniej państwa i interwencji publiczne”13. Klasyczny model wykonywania zadań administracji świadczą- cej w oparciu o normy prawa publicznego i państwowe (publiczne) jednost- ki organizacyjne – zgodnie z dogmatami NPM – należałoby traktować jako z natury nieefektywny. W związku z tym nowe zarządzanie publiczne w sferze świadczenia usług publicznych opiera się na haśle urynkowienia (marketiza- tion, market-based mechanisms). Pojęcie to rozumiane jest szeroko jako za- stosowanie w organizowaniu i bezpośrednim świadczeniu usług publicznych mechanizmów opartych na konkurencji, prywatnoprawnych formach organi- zowania i świadczenia usług, szerokim udziale podmiotów prywatnych w tym procesie oraz zapewnianiu obywatelom wyboru dostawców danej usługi14. Urynkowienie ex definitione polega przede wszystkim na zmianie sposobu zorganizowania usług publicznych, a niekoniecznie podmiotów świadczą- cych te usługi. W praktyce jednak urynkowienie i prywatyzacja, czyli przeka- zanie wykonywania zadań publicznych podmiotom prywatnym, idą w parze. Istotą urynkowienia jest bowiem wystawienie podmiotów publicznych (do- stawców usług publicznych kontrolowanych przez państwo, samorząd czy inne podmioty administracji publicznej) na konkurencję ze strony prywatnych dostawców danego rodzaju usług. Nie jest formalnie wykluczone, że w kon- kurencji tej podmioty publiczne mogą niekiedy wygrywać, jakkolwiek zgod- nie z głoszonym przez nowe zarządzanie publiczne prymatem sprawnego i efektywnego sektora prywatnego nad ociężałym i niewydolnym sektorem publicznym należałoby takie sytuacje traktować jako anomalię15. 13 D. Sześciło, Rynek, prywatyzacja, interes publiczny. Wyzwania urynkowienia usług publicznych, Wydawnictwo Naukowe Scholara, Warszawa 2014, s. 13. Ibidem, s. 14. Ibidem, s. 14-15. 14 15 14 wstęp Dobra administracja to taka, która stale i w sposób właściwy reaguje na zmieniające się otoczenie i potrafi właściwie zidentyfikować oczekiwania i po- trzeby wymagające zaspokojenia. Aby jednak było to możliwie, musi zapew- nić sobie nie tylko dostęp do wiedzy, informacji o procesach następujących w środowisku, społeczeństwie, ale także umieć tę wiedzę wykorzystać, doko- nać interpretacji i zamienić na konkretne, oczekiwane działania. Nieocenionym instrumentem okazuje się model partycypacji i współdziałania. „Partycypacja obywatelska jest pojęciem w uniwersalny sposób związanym z demokracją. I podobnie jak demokracja nie jest fenomenem raz na zawsze określonym i ustalonym, lecz każdorazowo na nowo definiowanym, w zależności od tego, na ile rzeczywiście obywatele angażują się w proces publiczny. Jednak przez wzgląd na swój z reguły fakultatywny charakter, możliwość oddolnego podej- mowania decyzji oraz zdolność przybliżania władzy do obywatela partycypa- cja obywateli częściej traktowana jest jako instytucja służąca decentralizacji funkcji państwa subsydiarnego aniżeli rzeczywistej materializacji społeczeń- stwa obywatelskiego. Częściej mówi się o niej w odniesieniu do legitymizacji działań władzy w procesach konsultacyjnych aniżeli w związku z faktycznym angażowaniem obywateli w procesy decyzyjne. Jednakże w demokratycznym państwie proces publiczny powinien przebiegać w taki sposób, by władza pań- stwowa znajdowała przeciwwagę we władzy organów samorządowych oraz w aktywności społeczeństwa obywatelskiego, które nie stoją jednak w opozy- cji do państwa, ale stają się jego trwałym komponentem. Prowadzi to wprost do stawiania także pytań o obecne relacje między społeczeństwem obywa- telskim a społeczeństwem politycznym. Zwłaszcza w kontekście traktowania partycypacji obywatelskiej jako takiego sposobu informowania i angażowania mieszkańców do pracy nad projektem publicznym, by był on dla nich nie tylko atrakcyjny ekonomicznie, ale również akceptowalny politycznie16”. Dlatego też niebagatelną częścią toczonej dyskusji nad formami i zakresem partycypacji obywatelskiej jest próba zaproponowania rozwiązań instytucjonalnych, które będą przyczyniały się do wypracowania takiego modelu konsultacji, który bę- dzie rzeczywistym (a nie tylko formalnym) omówieniem z obywatelami bądź z reprezentującymi ich organizacjami zmian i wyrażeniem przez nich opinii o skonkretyzowanym projekcie publicznym, tak w kontekście jego atrakcyjności, jak i akceptowalności (w ujęciu społecznym, ekonomicznym bądź politycznym). I to w taki sposób, aby można było mówić jednocześnie o: • pozyskiwaniu informacji od obywateli, rozumianym jako działanie zwrot- ne w stosunku do poczynań informacyjnych władz publicznych; • aktywizowaniu obywateli w procesie decyzyjnym poprzez włączanie ich do akumulowania danych, zwłaszcza na temat swoich preferencji, oczekiwań i interesów; 16 M. Mączyński, M. Stec, Wprowadzenie, [w:] M. Mączyński, M. Stec (red.), Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, LEX 2012. 15 wstęp • • negocjowaniu rozwiązań lub kierunków planowanych działań; • prowadzeniu dialogu, zwłaszcza wtedy, gdy między obywatelami a or- ganami władz publicznych nie ma konsensusu, ale obie strony mają wolę dyskusji, zmiany stanowiska i osiągania kompromisu; rzeczywistym zaangażowaniu obywateli w opracowaniu rekomendacji lub ostatecznego kształtu rozstrzygnięcia, a niekiedy także; faktycznym podejmowaniu przez obywateli konkretnych rozstrzygnięć w sprawach publicznych (tych, które zgodnie z prawem w taki sposób mogą być podejmowane)17. • Wzrost zadań administracji pomocy społecznej, ich zmienność i zróżni- cowanie stwarzają potrzebę ich sprawnej (efektywnej) realizacji i powodują konieczność ich zlecania podmiotom niepublicznym. W pomocy społecznej proces prywatyzacji zadań przejawia się w ich zlecaniu, jak też dopuszcze- niu podmiotów niepublicznych, zwłaszcza stowarzyszeń, fundacji, kościołów i związków wyznaniowych, do świadczenia usług równolegle z podmiotami publicznymi. Zlecanie usług o charakterze publicznym, w tym usług społecz- nych, wpisuje się w szerszy kontekst procesu prywatyzacji zadań publicz- nych18. Warto tutaj zauważyć, że „okres realizowanej transformacji ustrojowej spowodował, iż pojęcie „prywatyzacja” zaczęto odnosić także do sytuacji, w której ramach podmiot prywatny angażowany był, na podstawie zawar- tej z organem administracji umowy cywilnoprawnej, do procesu zarządzania mieniem publicznym, celem osiągnięcia określonych rezultatów ekonomicz- nych. Proces ten, początkowo obecny w sferze gospodarczej, dotyczył za- rządzania majątkiem używanym dla działalności gospodarczej. Z czasem określenie prywatyzacja zaczęto też odnosić do procesów zachodzących w innych sferach życia społecznego, a polegających na przejmowaniu przez podmioty prywatne wykonywania zadań publicznych, które tradycyjnie sta- nowiły domenę i obowiązek organów państwa. Organy publiczne całkowicie rezygnowały z danej sfery aktywności, przenosząc odpowiedzialność za jej funkcjonowanie na podmioty prywatne, lub też zlecały jedynie wykonywa- nie ich podmiotom prywatnym, zachowując możliwość użycia narzędzi po- zwalających na zachowanie odpowiedzialności za ich wykonywanie. Użycie określenia „prywatyzacja”, przy określaniu wspomnianych powyżej sfer ak- tywności nie powinno przysłaniać faktu, że pomimo wspólnej nazwy, mamy we wskazanych przypadkach do czynienia z niewątpliwie nieco odmiennymi kategoriami zjawisk19. W konsekwencji płaszczyzna zmian w sferze admini- 17 18 J. Korczak, A. Miruć, Outsourcing komunalny na rzecz organizacji pożytku publicznego w sferze pomocy społecz- nej w świetle najnowszych uregulowań prawnych, [w:] J. Blicharz (red.), Prawne aspekty prywatyzacji, Wrocław 2012, s. 175. Ibidem, LEX 2012. 19 T. Kocowski, Prywatyzacja zarządzania majątkiem publicznym, prywatyzacja majątkowa, prywatyzacja zadań publicznych i prywatyzacja wykonania zadań publicznych, [w:] J. Blicharz (red.), Prawne aspekty prywatyzacji, Wrocław 2012, s. 38. 16 wstęp stracji świadczącej to prywatyzacja formy prawnej organizowania procesu świadczenia usług publicznych. Podstawową formą jest bowiem powierze- nie świadczenia określonych usług w drodze umowy cywilnoprawnej oraz uregulowanie w tej umowie wzajemnych uprawnień i obowiązków podmio- tu administracji publicznej (zamawiającego) i wyłonionego w konkurencyj- nej procedurze podmiotu prywatnego (wykonawcy). Wykonawca pozostaje poza aparatem administracyjnym, nie jest organizacyjnie podporządkowany zamawiającemu, ale wykonuje określone zadania w zakresie i na zasadach regulowanych w umowie stron. Równocześnie standardy świadczenia usług (np. wymogi programowe nauczania w szkołach, standardy wykonywania procedur medycznych) są z reguły ściśle określone przepisami prawa po- wszechnie obowiązującego. Również samo dopuszczenie do świadczenia usług na zlecenie podmiotu publicznego może być uzależnione od uzyska- nia stosownego certyfikatu w formie aktu administracyjnego poświadczają- cego spełnienie wymogów prowadzenia działalności w danej dziedzinie20. Nie sposób nie zauważyć tutaj znaczenia przede wszystkim jednostek sa- morządu terytorialnego. „Odpowiedzialność gminy za zadanie publiczne nie musi się cechować samodzielnym wykonawstwem, ale może być utożsa- miana ze zjawiskiem jego prywatyzacji, czyli przekazywaniem zadania do wykonania innemu podmiotowi prawa niż publiczny”21. Wspomniany proces zlecania zadań publicznych jednostki samorządu terytorialnego winny jed- nak w odpowiedni sposób zorganizować i przeprowadzić. Chodzi tu przede wszystkim o zapewnienie jawności trybu zlecania zadań poprzez właściwe ogłoszenie otwartego konkursu ofert oraz – po jego rozstrzygnięciu – okre- ślenie wzajemnych praw i obowiązków w stosownej umowie. W okresie kształtowania się samorządu terytorialnego jego istoty upatry- wano w zupełnej samodzielności gminy, uwolnieniu jej od kurateli państwa policyjnego, a następnie – w czasie kształtowania się państwa prawnego – w ograniczeniu nadzoru organów państwowych nad działalnością gminy. Wówczas to zyskał uznanie pogląd o własnym i poruczonym zakresie dzia- łania gminy. Nie kwestionowano wprawdzie prawa do daleko idącej ingeren- cji rządu w sferę zadań poruczonych, akcentowano jednakże autonomiczny charakter sfery zadań własnych, ograniczony tylko nadzorem sprawowanym na podstawie kryterium legalności, przyjmując, że w zakresie zadań włas- nych gmina jest samodzielna, a w zakresie zadań poruczonych jest tej samo- 20 D. Sześciło, Rynek, prywatyzacja..., op. cit., s. 50-51. 21 J. Pierzchała, Kolizja interesu publicznego i prywatnego przedsiębiorcy na tle prywatyzacji zadania oświatowego gminy, [w:] B. Dolnicki (red.), Sposoby realizacji zadań publicznych, Wolters Kluwer 2017, s. 559 i podana tam literatura. 17 wstęp dzielności pozbawiona22. Niezależnie od powyższego to właśnie jednostki samorządu terytorialnego, a zwłaszcza samorząd gminny stały się tą częś- cią organizacyjną administracji publicznej, która idee społeczeństwa obywa- telskiego ma realną możliwość wykorzystać. Mam tu na myśli w szczególno- ści zapewnienie mieszkańcom i organizacjom pozarządowym uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w sprawach istotnych dla społeczności lokalnych, w tym także w stanowieniu prawa. W ciągu ostatnich kilku lat dużą uwagę poświęca się pośrednim formom partycypowania obywateli. Pośrednie formy partycypowania obywateli nie gwarantują członkom organu legitymowanym do podjęcia decyzji lub wydania aktu prawnego bezpośredniego kontaktu z wypowiadającymi się obywatelami23. „Generalizując, można powiedzieć, że im mniejsza jednostka terytorialna, tym większa jest potrzeba poinformo- wania i oddziaływania na sprawy publiczne. Można by to też przekuć na dość zaskakujące twierdzenie, że im większe upolitycznienie wyborów, tym mniejsze poczucie skutecznej partycypacji. Z drugiej strony im bliżej pozio- mu centralnego, tym większe jest zainteresowanie podmiotów zinstytucjona- lizowanych, co również bierze się stąd, że głównym powodem partycypacji obywateli w procesach publicznych nie jest wcale chęć legitymizowania wła- dzy, ale zwykły, egoistycznie pojmowany interes, który na wyższych szczeb- lach może być skutecznie zaspokajany głównie poprzez formy zorganizo- wane. Same zaś konsultacje, zwłaszcza na poziomie lokalnym, wydają się natomiast często traktowane przez obywateli jako nieatrakcyjne i mało wia- rygodne. Głównie przez wzgląd na ich tradycyjne i nieinnowacyjne sposoby przeprowadzania (rozciągnięcie w czasie, trudność weryfikacji, a niekiedy także brak wyczerpującej informacji zwrotnej o ich efekcie)”24. Na gruncie normatywnie wyznaczonych form współpracy administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego z organizacjami poza- rządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami niezbędne jest poddawanie konsultacji projektów aktów normatywnych. „Akty normatywne powszechnie obowiązujące nie mogą odnosić się do konkretnej, jednostkowej, niepowta- rzalnej sytuacji. Muszą posiadać cechy ogólności i abstrakcyjności. Charak- ter generalny mają te normy, które określają adresata poprzez wskazanie cech, nie zaś poprzez wymienienie ich z imienia (nazwy). Generalny charakter może też dotyczyć odniesienia do nazw instytucji, władz publicznych, a więc do nazw generalnych szczególnego rodzaju. Abstrakcyjność normy wyraża 22 B. Dolnicki, Organizacja samorządu terytorialnego z perspektywy powierzanych mu zadań (próba określe- nia obszarów badawczych) I. Kategoryzacja zadań samorządu terytorialnego. Czy podział na zadania własne i zlecone jest nadal uzasadniony? [w:] T. Bąkowski (red.), Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań, LEX 2015. 23 R. Marchaj, Wysłuchanie publiczne jako forma udziału wspólnoty lokalnej w procesie stanowienia prawa na szczeblu samorządowym 3. Pośrednia i bezpośrednia forma prowadzenia konsultacji społecznych, [w:] B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, LEX 2014. 24 M. Mączyński, M. Stec, Wprowadzenie, [w:] M. Mączyński, M. Stec (red.), Partycypacja obywateli i..., op. cit., LEX 2012. 18 wstęp się natomiast w tym, że nakazywane, zakazywane albo dozwolone postępo- wanie ma mieć miejsce w pewnych, z reguły powtarzalnych, okolicznościach, nie zaś w jednej konkretnej sytuacji. Powszechne obowiązywanie oznacza prawną możliwość regulowania postępowania wszystkich kategorii adresa- tów prawa i obywateli, organów państwowych, osób prawnych, organizacji społecznych. W rezultacie cechą odróżniającą akt normatywny generalny od aktu indywidualnego jest to, że akt administracyjny indywidualny reguluje prawne stosunki między organem a daną jednostką (adresatem aktu) w indy- widualnym przypadku, akt normatywny generalny ustala zaś normę prawną mającą regulować pewnej kategorii stosunek społeczny, mogący powstać między organem a każdą nieznaną z góry jednostką. Przepisy powszechnie obowiązujące mają moc obowiązującą w stosunku do określonych ogólnie kategorii podmiotów bez względu na więź prawną i organizacyjną łączącą ich z normodawcą25. Tym samym zobowiązano organy administracji publicz- nej do podejmowania działań zmierzających do uzyskiwania informacji co do planowanych działań normatywnych w sferze objętej zakresem działalności organizacji pozarządowych. Dzięki temu ma ona uzyskać rzetelną i wiary- godną wiedzę co do oceny planowanych działań prawotwórczych. Posia- dając ją będzie możliwe podjęcie nie tylko racjonalnych, ale i oczekiwanych rozwiązań prawnych. Pole badawcze zostało zawężone do form realizacji zadań publicznych z udziałem organizacji pozarządowych. Jednym z motywów mojej pracy było bowiem poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czy obowiązujące ramy prawne zapewniają zadowalającą i efektywną współpracę pomiędzy admini- stracją publiczną a organizacjami tzw. trzeciego sektora. Chodzi tu nie tylko o przepisy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – chociaż nie- wątpliwe mają one tutaj pozycję dominującą, ale w ogóle o przygotowanie administracji pod względem prawnym ustrojowym i czynnościowym (funk- cjonalnym) do realizacji zadań publicznych w sposób uwzględniający w nim udział podmiotów spoza administracji. Istotne z punktu widzenia problema- tyki poruszanej w monografii jest odpowiedź na pytania: 1) Czy administracja publiczna, a w szczególności jednostki samorządu terytorialnego dysponują instrumentami prawnymi pozwalającymi im kształtować sposób realizacji zadań publicznych? 2) Czy zapewnione zostały administracji publicznej odpowiednie środ- ki prawne pozwalające na kreowanie realizacji zadań publicznych z udziałem podmiotów spoza administracji? 3) Jakie są zasady, formy i tryb włączania organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych? 25 B. Dolnicki, Wstęp, [w:] B. Dolnicki (red.), Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, Wolters Kluwer, LEX 2018. 19 wstęp 4) Czy instytucjonalne formy realizacji zadań publicznych przez organiza- cje pozarządowe i tryb ich uruchamiania jest wystarczający, czy speł- nia oczekiwania? Sformułowane cele badawcze znalazły swoje odzwierciedlenie w struk- turze pracy. Składa się ona ze wstępu, dziewięciu rozdziałów i zakończenia. W rozdziale pierwszym określono podstawy i zakres podmiotowy pojęcia organizacji pozarządowych. Dokonano ich charakterystyki i sprecyzowano pełnione funkcje w społeczeństwie obywatelskim. Rozdział drugi poświecony został zbadaniu konstrukcji pojęcia zadania publicznego, a także istniejących relacji i zależności pomiędzy zadaniem publicznym a interesem publicznym i działalnością pożytku publicznego. Interesujące są zwłaszcza powiązania z tą ostatnią sferą, ponieważ widoczny jest efekt nakładania się zadań z za- kresu pożytku publicznego z zadaniami jednostek samorządu terytorialnego. Problematyka rozdziału trzeciego związana jest z regulacjami prawnymi ma- jącymi wpływ na zdefiniowanie treści zadania publicznego oraz ustaleniem, który podmiot odpowiedzialny będzie za jego wykonawstwo. Owe podsta- wy prawne mają swoje umocowanie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Mowa tutaj o zasadzie subsydiarności, decentralizacji oraz samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. Następnie w rozdziale czwartym pod- jęto zagadnienie wpływu zarządzania publicznego na sposób wykonywania zadań publicznych. Szczególną uwagę zwrócono na najważniejsze nurty za- rządzania publicznego, jakimi jest New Public Management, Public Gover- nance oraz koprodukcja zadań publicznych. Zwłaszcza ten ostatni nurt warty jest zauważenia, ponieważ zakłada inne spojrzenie na wykonywanie usług publicznych, zapewniające wykorzystanie potencjału odbiorców (adresatów) usług publicznych. Rozważania rozdziału piątego związane są ze sposobem wykonywania zadań przez administrację publiczną z wykorzystaniem form niewładczych, w szczególności umowy cywilnoprawnej. Podkreślono przede wszystkim rolę prywatyzacji i outsourcingu w sektorze publicznym, a także wyspecyfikowano zagrożenia jakie wiążą się z zastosowaniem tych form rea- lizacji zadań. W rozdziale szóstym podjęto kwestie związane z realizowaniem zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Z uwagi na fakt, że współpraca z organizacjami pozarządowymi jest wyjątkowa na tle funkcjonowania administracji publicznej wymagała ona sprecyzowania prze- de wszystkim pod względem terminologicznym. Niezbędne wydawało się także poruszenie kwestii związanych z określeniem czynników sprzyjających współpracy, ale także barier w jej prowadzenie. Formy i zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi wyznaczył ustawodawca, co również wyma- gało przybliżenia. Rozdział siódmy poświęcony został realizacji zadań pub- licznych przez organizacje pozarządowe na podstawie zlecenia. Dokonano analizy trybów zlecenia zadań, procedury ogłoszenia otwartego konkursu 20 wstęp ofert, rozstrzygnięcia konkursu i zawarcia umowy o powierzenie lub wspar- cie realizacji zadania publicznego. Poruszono także tematykę związana z udzielaniem z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji celowych na cele publiczne na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych. Następnie w rozdziale ósmym zbadany został udział organizacji pozarządo- wych w tworzeniu aktów normatywnych. Wymagało to wyznaczenia istoty konsultacji społecznych, ustalenia ich roli w procesie podejmowania decyzji publicznych i ich funkcji. Konsultacje w tworzeniu projektów aktów normatyw- nych przewidziane w przepisach o działalności pożytku publicznego mają charakter obligatoryjny, a ustalenie szczegółowego sposobu konsultowani jest określany przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. W ostatnim dziewiątym rozdziale zaprezentowane została nowatorska forma realizacji zadań publicznych, a mianowicie inicjatywa lokalna. Omówiono w nim istotę inicjatywy lokalnej, tryb postępowania zmierzający do podjęcia realizacji zadania publicznego w tej formule oraz elementy umowy o jej reali- zację. Całości dopełniły wykazy wykorzystanej literatury przedmiotu, skrótów oraz aktów prawnych. Podstawową metodą badawczą zastosowaną w pracy jest metoda praw- no-dogmatyczna. Wiąże się ona z przeprowadzeniem interpretacji, analizą i oceną aktualnego stanu normatywnego przepisów prawa z wykorzystaniem wiedzy logiczno-językowej. Uzupełniona ona została o wykorzystanie dorob- ku doktryny obejmującego zakres przedmiotowy pracy, a także orzecznictwa sądowego i administracyjnego. Dzięki temu uzyskano całościowy obraz ana- lizowanego obszaru badawczego. 21
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Studium administracyjnoprawne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: