Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00610 011425 10768464 na godz. na dobę w sumie
Realny zbieg przestępstw. Analiza dogmatyczna na tle Kodeksu karnego z 1997 r. - ebook/pdf
Realny zbieg przestępstw. Analiza dogmatyczna na tle Kodeksu karnego z 1997 r. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 364
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5046-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia jest próbą kompleksowego omówienia instytucji zbiegu przestępstw. Jest to pierwsza taka próba pod rządami Kodeksu karnego z 1997 r. Monografia łączy zagadnienia dogmatyczne z problemami występującymi w praktyce oraz z uregulowaniami międzynarodowymi, a w szczególności Europejską Konwencją Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Rzym 1950).

Autor wychodząc od ratio legis instytucji zbiegu przestępstw ocenia obowiązujące uregulowania,  te które są projektowane oraz wskazuje propozycje zmian przepisów, które nie odpowiadają celowi istnienia tej instytucji w systemie prawnym. Znaczenie tej monografii jest o tyle istotne, iż Komisja Kodyfikacyjna przy Ministrze Sprawiedliwości planuje zmiany regulacji zbiegu przestępstw o charakterze wręcz rewolucyjnym. Byłby to więc głos w dyskusji. Należy stwierdzić, że znaczenie tej instytucji wynika między innymi z tego, że np. w 2006 r. około 40% wyroków dotyczyło zbiegu przestępstw.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE REALNY ZBIEG PRZESTĘPSTW ANALIZA DOGMATYCZNA NA TLE KODEKSU KARNEGO Z 1997 R. WIEŃCZYSŁAW  GRZYB Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE WIEŃCZYSŁAW GRZYB • REALNY ZBIEG PRZESTĘPSTW ANALIZA DOGMATYCZNA NA TLE KODEKSU KARNEGO Z 1997 R. Polecamy nasze publikacje z tej serii: Józef K. Gierowski, Lech K. Paprzycki NIEPOCZYTALNOŚĆ I PSYCHIATRYCZNE ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE. ZAGADNIENIA PRAWNO-MATERIALNE, PROCESOWE, PSYCHIATRYCZNE I PSYCHOLOGICZNE Tomasz Szanciło ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA PRZEWOŹNIKA W DROGOWYM PRZEWOZIE PRZESYŁEK TOWAROWYCH Artur Żurawik INTERES PUBLICZNY W PRAWIE GOSPODARCZYM Paweł Łobacz KONFRONTACJA. STUDIUM KARNOPRAWNE I KRYMINALISTYCZNE Piotr Wiatrowski DYREKTYWY WYKŁADNI PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO W JUDYKATURZE SĄDU NAJWYŻSZEGO Rafał Sikorski FUNKCJONOWANIE ZASOBÓW PATENTOWYCH W PRAWIE KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ Agata Harast POSTĘPOWANIE W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO NAKAZU ZAPŁATY Berenika Kaczmarek-Templin DOWÓD Z DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W PROCESIE CYWILNYM www.ksiegarnia.beck.pl REALNY ZBIEG PRZESTĘPSTW ANALIZA DOGMATYCZNA NA TLE KODEKSU KARNEGO Z 1997 R. WIEŃCZYSŁAW GRZYB WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5045-5 ISBN e-book 978-83-255-5046-2 Spis treści Wykaz skrótów................................................................................................... . Bibliografia.......................................................................................................... . Wprowadzenie ................................................................................................... . Rozdział I. Zbieg przestępstw w polskich Kodeksach karnych z 1932 r., 1969 r. i 1997 r. oraz wybranych systemach prawnych............................................................................ . §.1..Stan.prawny.pod.rządem.Kodeksu.karnego.z.1932.r............ . §.2..Stan.prawny.pod.rządem.Kodeksu.karnego.z.1969.r........... . §.3..Stan.prawny.pod.rządem.Kodeksu.karnego.z.1997.r........... . §.4..Zbieg.przestępstw.w.systemach.prawnych.państw. obcych.................................................................................................. . . I... Zbieg.przestępstw.według.prawa.francuskiego.......... . .II... Zbieg.przestępstw.według.prawa.niemieckiego......... . .III... Zbieg.przestępstw.a.system.common law..................... . Rozdział II. Jedność i wielość czynów i wielość przestępstw w KK z 1997 r. ............................................................................................ . §.1..Jedność.a.wielość.czynów............................................................... . . I... Uwagi.ogólne............................................................................. . .II... Koncepcja.naturalnej.jedności.czynu.............................. . .III... Koncepcja.prawnej.jedności.czynu.................................. . .IV... Zaniechanie............................................................................... . . V... Koncepcja.wzoru.–.modelu.czynu.................................... . .VI... Podsumowanie......................................................................... . §.2..Jedność.i.wielość.przestępstw...................................................... . . I... Przestępstwo............................................................................. . .II... Jedność.a.wielość.przestępstw........................................... . .III... Podsumowanie......................................................................... . Rozdział III. Realny zbieg przestępstw prowadzący do wymierzenia kary łącznej........................................................... . §.1..Istota.realnego.zbiegu.przestępstw............................................ . §.2..Ratio legis realnego.zbiegu.przestępstw.................................. . §.3..Przesłanki.wymiaru.kary.łącznej................................................. . §.4..Systemy.łączenia.kar......................................................................... . IX XI 1 4 4 10 16 18 18 23 28 32 32 32 39 42 57 62 64 67 67 70 95 98 98 106 125 130 VV §.5..Granice.kary.łącznej.......................................................................... . §.6..Dyrektywy.wymiaru.kary.łącznej............................................... . . I... Uwagi.ogólne............................................................................. . .II... Zagadnienie.kary.łącznej.a.ogólne.dyrektywy. wymiaru.kary.wymienione.w.art..53.KK....................... . .III... Szczególne.dyrektywy.wymiaru.kary.łącznej.............. . .IV... Szczególne.dyrektywy.wymiaru.kary.łącznej. w.ramach.wyroku.łącznego................................................. . §.7..Wymiar.kary.łącznej.grzywny....................................................... . §.8..Wymiar.kary.łącznej.ograniczenia.wolności........................... . §.9..Wymiar.kary.łącznej.przy.zbiegu.kar.najsurowszych........... . §.10..Wymiar.kary.łącznej.a.instytucja.warunkowego. zawieszenia.wykonania.kary........................................................ . . I... Zakres.stosowania.art..89.KK............................................. . .II... Łączenie.kar.jednostkowych.orzeczonych. z.warunkowym.i.bez.warunkowego.zawieszenia. ich.wykonania........................................................................... . .III.. Łączenie.kar.orzeczonych.bez.warunkowego. 137 143 143 144 148 161 168 177 181 189 194 201 zawieszenia.ich.wykonania.................................................. . 205 .IV.. Łączenie.kar.orzeczonych.wyłącznie. z.warunkowym.zawieszeniem.wykonania.................... . 207 . V... Zbieg.orzeczeń.o.okresach.próby,.orzekanie. obowiązków.i.grzywny......................................................... . §.11..Środki.karne.a.wymiar.kary.łącznej.......................................... . §.12..Podsumowanie................................................................................. . Rozdział IV. Realny zbieg przestępstw nieprowadzący do wymierzenia kary łącznej – ciąg przestępstw................ . §.1..Geneza.instytucji.ciągu.przestępstw.......................................... . §.2..Przesłanki.ciągu.przestępstw........................................................ . . I... Uwagi.ogólne............................................................................. . .II... Tożsamość.kwalifikacji.prawnej........................................ . .III... Podobny.sposób.popełnienia.przestępstwa.................. . .IV... Krótkie.odstępy.czasu............................................................ . . V... Brak.wyroku.przedzielającego.przestępstwa............... . .VI... Czyn.ciągły.a.ciąg.przestępstw........................................... . §.3..Konsekwencje.prawne.ciągu.przestępstw............................... . . I... Kwalifikacja.prawna............................................................... . .II... Stopień.społecznej.szkodliwości....................................... . .III... Czas.popełnienia...................................................................... . .IV... Okoliczności.wyłączające.i.umniejszające.winę.......... . 214 216 220 225 225 234 234 237 242 247 252 253 257 257 263 263 266 VI Spis treści . V... Przedawnienie.......................................................................... . .VI... Ciąg.przestępstw.a.instytucje.probacyjne..................... . .VII...Recydywa.................................................................................... . VIII..Współdziałanie.przestępne................................................. . .IX... Przestępstwa.zbiorowe,.wieloodmianowe. i.wieloczynowe.a.ciąg.przestępstw.................................. . §.4..Wymiar.kary.za.ciąg.przestępstw................................................ . . I... Podstawa.wymiaru.kary........................................................ . .II... Dyrektywy.wymiaru.kary.................................................... . .III... Zbieg.dwóch.ciągów.lub.innego.skazania...................... . .IV... Podsumowanie......................................................................... . §.5..Wyrok.łączny.a.wykonanie.kar.za.zbiegające.się. przestępstwa...................................................................................... . Rozdział V. Propozycje de lege lata i de lege ferenda................... . §.1..Zbieg.przestępstw.prowadzący.do.wymiaru.kary.łącznej.. . I... Uwagi.ogólne............................................................................. . .II... Ocena ratio legis.zbiegu.przestępstw.............................. . §.2..Ocena.stanu.prawnego.dotyczącego.czynu.ciągłego. 267 268 268 269 269 269 269 275 277 279 282 290 290 290 297 i.ciągu.przestępstw.......................................................................... . 302 §.3..Wymiar.kary.łącznej.w.wyroku.łącznym.–.ocena. istniejącego.stanu.prawnego....................................................... . §.4..Zbieg.przestępstw.w.świetle.danych.statystycznych........... . §.5..Propozycje.de lege lata.i de lege ferenda.................................. . . I... Propozycje.de lege lata.......................................................... . .II... Wymiar.kary.łącznej.grzywny.przy.zbiegu.grzywny. wymierzonej.na.podstawie.art..309.KK.i.innych. grzywien..................................................................................... . .III... Zbieg.dwóch.kar.25.lat.pozbawienia.wolności............ . .IV... Zbieg.kary.pozbawienia.wolności.i.kar. 306 314 320 320 322 323 ograniczenia.wolności........................................................... . 324 . V... Kara.łączna.a.warunkowe.zawieszenie.wykonania. kary................................................................................................ . 325 .VI... Wykonanie.kar.za.zbiegające.się.przestępstwa. a.wyrok.łączny.......................................................................... . .VII..Czyn.ciągły.a.ciąg.przestępstw........................................... . VIII..Propozycje.de lege ferenda................................................. . Zakończenie ........................................................................................................ . Indeks rzeczowy............................................................................................... . 325 326 327 334 335 VII Spis treści Wykaz skrótów 1. Akty prawne CP ������������������������������������������� Code pénal – kodeks karny Republiki Francuskiej, ustawa z 22�7�1992 r� (JORF Nr 169 z 23�7�1992 r�) CPP ����������������������������������������� Code de procédure pénal - francuski kodeks po- stępowania karnego EKPC ������������������������������������������� Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Pod - stawowych Wolności z 4�11�1950 r� (Dz�U� z 1993 r� Nr 61, poz� 284 ze zm�) KK ������������������������������������������� ustawa z 6�6�1997 r� – Kodeks karny (Dz�U� Nr 88, KK z 1932 r� ������������������������� poz� 553 ze zm�) rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej – Ko- deks karny z 11�7�1932 r� (Dz�U� Nr 60, poz� 571 ze zm�) KK z 1969 r� ������������������������ ustawa z 19�4�1969 r� – Kodeks karny (Dz�U� Nr 13, poz� 94 ze zm�) KKS ����������������������������������������� ustawa z 10�9�1999 r� – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn� Dz�U� z 2013 r� poz� 186) KKW ��������������������������������������� ustawa z 6�6�1997 r� – Kodeks karny wykonawczy (Dz�U� Nr 90, poz� 557 ze zm�) Konstytucja RP ������������������� Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2�4�1997 r� (Dz�U� Nr 78, poz� 483 ze zm�) KPK ���������������������������������������� ustawa z 6�6�1997 r� – Kodeks postępowania kar- nego (Dz�U� Nr 89, poz� 555 ze zm�) KPK z 1969 r� ����������������������� ustawa z 19�4�1969 r� – Kodeks postępowania kar- StGB- �������������������������������������� nego (Dz�U� Nr 13, poz� 96 ze zm�) StrafGesetzbuch – kodeks karny Niemieckiej Republiki Demokratycznej, ustawa z 15�5�1871 r� (BGBI� I, s� 3322) 2. Czasopisma i publikatory CzPKiNP ������������������������������� Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych D ���������������������������������������������� Zbiór Dalloz DP ������������������������������������������� Zbiór Dalloz periodyczny JCP ������������������������������������������ Juris Classeur Periodique KSP ������������������������������������������ Krakowskie Studia Prawnicze IX KZS........................................... Krakowskie.Zeszyty.Sądowe MoP........................................... Monitor.Prawniczy NP.............................................. Nowe.Prawo OSA........................................... Orzecznictwo.Sądów.Apelacyjnych OSNwSK................................. Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.w.Sprawach.Kar­ nych OSNKW................................... Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego..Izba.Karna.i.Woj.­ skowa OSNPG..................................... Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.–.Biuletyn.Pro­ kuratury.Generalnej OSP........................................... Orzecznictwo.Sądów.Polskich OSPiKA.................................... Orzecznictwo.Sądów.Polskich.i.Komisji.Arbi.tra­ żowych Pal.............................................. Palestra PiP............................................. Państwo.i.Prawo Prok..i.Pr................................. Prokuratura.i.Prawo ZNUJ......................................... Zeszyty.Naukowe.Uniwersytetu.Jagiellońskiego ZNUŁ........................................ Zeszyty.Naukowe.Uniwersytetu.Łódzkiego 3. Inne skróty art.............................................. artykuł Nr.............................................. numer por............................................. porównaj poz............................................ pozycja strona s.................................................. Sąd.Apelacyjny. SA............................................... SN.............................................. Sąd.Najwyższy t.j................................................ tekst.jednolity TK.............................................. Trybunał.Konstytucyjny zob............................................ zobacz X Wykaz skrótów Bibliografia Andrejew I.,.Drogi.nauki.o.przestępstwie.(zagadnienia.metodologii),.PiP.1987,. Nr.5. Andrejew I.,.Kodeks.karny..Krótki.komentarz,.Warszawa.1981 Andrejew I.,.O.dezintegracji.nauki.prawa.karnego,.PiP.1984,.Nr.12. Andrejew I.,.Podstawowe.pojęcia.nauki.o.przestępstwie,.Warszawa.1988 Andrejew I.,.Polskie.prawo.karne,.Warszawa.1970 Andrejew I.,.Polskie.prawo.karne.w.zarysie,.Warszawa.1986 Andrejew I.,.Prawo.karne,.Warszawa.1978 Andrejew I.,.Ustawowe.znamiona.czynu..Typizacja.i.kwalifikacja.przestępstw,. Warszawa.1978. Ashworth A.,.Sentencing.and.Criminal.Justice,.Cambridge.2009. Badziak J.,.Kryteria.przedmiotowe.podobieństwa.przestępstwa,.Prok..i.Pr..2010 Bafia J., Mioduski K.,.Siewierski M.,.Kodeks.karny..Komentarz,.Warszawa.1987 Bafia J.,.Egierska D.,.Śmietanka J.,.Kodeks.wykroczeń..Komentarz,.Warszawa. 1974. Bafia J.,.Zmiana.kwalifikacji.prawnej.czynu.w.procesie.karnym,.Warszawa.1964. Banaszak B.,.Konstytucja.Rzeczpospolitej.Polskiej..Komentarz,.Warszawa.2009 Baniak S.,.Przestępstwo.ciągłe.w.projekcie.zmian.przepisów.kodeksu.karnego,. PiP.1983,.Nr.8 Bardach J.,.Leśnodorski, B. Pietrzak M.,.Historia.ustroju.i.prawa.polskiego,. Warszawa.1994. Beccaria C.,.O.przestępstwach.i.karach,.Warszawa.1959. Beling E.,.Die.Lehre.vom.Verbrechen.–.Tübingen.1906 Bieńkowska E.,.Kunicka­Michalska B.,.Rejman G.,.Wojciechowska J.,.Kodeks. karny..Część.ogólna..Komentarz,.Warszawa.1992. Błachut J.,.Polityka.karna.i.stan.przestępczości,.[w:].A. Marek.(red.).System. Prawa.Parnego,.t..1,.Zagadnienia.ogólne,.Warszawa.2010 Bogdan G.,.Ćwiąkalski Z.,.Kardas P.,.Majewski J.,.Raglewski J.,.Szewczyk M.,. Wróbel W.,.Zoll A.,.Kodeks.karny..Część.ogólna..Komentarz,.t..I,.Warszawa. 2004;.2007. Bogdan G.,.Nita A.,.Raglewski J.,.Kodeks.karny.skarbowy..Komentarz,.Gdańsk. 2007. Bojarski M.,.Kilka.uwag.ogólnych.o.środkach.reakcji.na.czyny.zabronione. stanowiące.przestępstwa.i.wykroczenia,.[w:].K. Krajewski.(red.),.Nauki.pe­ nalne.wobec.problemów.współczesnej.przestępczości..Księga.jubileuszowa. z.okazji.70..Rocznicy.urodzin.Profesora.Andrzeja.Gaberle,.Warszawa.2007 Bojarski M.,.[w:].M. Filar (red.),.Kodeks.karny..Komentarz,.Warszawa.2008 XIXI Bojarski M.,.Giezek J.,.Sienkiewicz Z.,.Prawo.karne.materialne,.Warszawa.2010. Bratoszewski J.,.Gardocki L.,.Gostyński Z.,.Przyjemski S. M.,.Stefański R. A.,. Zabłocki S.,.Kodeks.postępowania.karnego,.t..2,.Warszawa.1998. Buchała K.,.Prawo.karne.materialne,.Warszawa,.1980 Buchała K.,.Problemy.kary.łącznej,.KSP.1972,.z..7. Buchała K.,.Wymiar.kary.łącznej,.PiP.1972,.Nr.1 Buchała K.,.Ćwiąkalski Z.,.Szewczyk M.,.Zoll A.,.Komentarz.do.kodeksu.kar­ nego..Część.ogólna,.Warszawa.1994 Buchała K.,.Krauze Z.,.Warunkowe.zawieszenie.wykonania.kary.a.wyrok. łączny..Dwugłos,.NP.1972,.Nr.9 Buchała K.,.Zoll A.,.Kodeks.karny..Komentarz..Część.ogólna,.Kraków.1998 Buchała K.,.Zoll A.,.Polskie.prawo.karne,.Warszawa.1995 Budyn­Kulik M.,.Kozłowska P..Kulik M.,.Morgawa M.,.Kodeks.wykroczeń.. Komentarz,.Warszawa.2007. Całkiewicz T. G.,.Dyrektywy.wymiaru.kary.łącznej.orzekanej.wyrokiem.łącz.nym,. Pal..2006,.Nr.7–8 Cieślak M.,.Glosa.do.wyroku.z.11.czerwca.1960,.OSPiKA.1961,.Nr.5.. Cieślak M.,.Doda Z.,.Kierunki.orzecznictwa.SN.w.zakresie.postępowania.kar­ nego.lata.1984–1985,.Biblioteka.Palestry,.Warszawa.1987. Cieślak M.,.Polskie.prawo.karne..Zarys.systemowego.ujęcia,.Warszawa.1994 Cieślak M.,.Prawo.karne..Zarys.instytucji.i.naczelne.zasady,.Warszawa.2010. Cieślak M.,.Waszczyński J.,.Przegląd.orzecznictwa.SN.w.zakresie.części.ogólnej. kodeksu.karnego.z.1978,.Pal..1980,.Nr.4–5 Cieślak M.,.Doda Z.,.Przegląd.orzecznictwa.Sądu.Najwyższego.w.zakresie.po­ stępowania.karnego.za.drugie.półrocze.1971,.WPP.1972,.Nr.1 Cieślak M.,.Recenzja.książki.Z..Kubickiego,.Przestępstwo.popełnione.przez. zaniechanie..Zagadnienia.podstawowe,.PiP.1977,.Nr.2 Code.pénal.édition.2004,.Wydawnictwo.Litec,.Groupe.Lexis.Nexis. Czabański J.,.Kara.łączna.pozbawienia.wolności.w.praktyce,.Prok..i.Pr..2006,. Nr.12 Ćwiąkalski Z.,.Instytucja.nadzwyczajnego.złagodzenia.kary.w.praktyce.są­ dowej,.Kraków.1979. Ćwiąkalski Z., Zoll A.,.Przegląd.orzecznictwa.SN.z.zakresu.prawa.karnego. materialnego.za.pierwsze.półrocze.1984,.NP.1985,.Nr.6. Ćwiąkalski Z.,.Zoll A.,.Przegląd.orzecznictwa.SN.z.zakresu.prawa.karnego. materialnego.za.pierwsze.półrocze.1985,.NP.1987,.Nr.2. Ćwiąkalski Z.,.Zoll A.,.Przegląd.orzecznictwa.SN.z.zakresu.prawa.karnego. materialnego.za.drugie.półrocze.1985,.NP.1986,.Nr.7–8. Ćwiąkalski Z.,.Ujawnienie.przestępstwa.na.podstawie.art..229.§.6.k.k..a.przy­ jęcie.konstrukcji.tzw..czynu.ciągłego,.[w:].K. Krajewski.(red.),.Nauki.pe­ nalne.wobec.problemów.współczesnej.przestępczości..Księga.jubileuszowa. z.okazji.70..rocznicy.urodzin.Profesora.Andrzeja.Gaberle,.Warszawa.2007. Daszkiewicz K.,.Daszkiewicz W.,.Glosa.do.wyroku.SN.z.dnia.12.lipca.1973,. I.KP.141/73,.NP.1974,.Nr.1 XII Bibliografia Daszkiewicz K.,.Przestępstwo.ciągłe.i.ciąg.przestępstw,.Prok..i.Pr..1997,.Nr.11. Daszkiewicz K.,.Przestępstwo.z.premedytacją,.Warszawa,.1968. Dąbrowska-Kardas M.,.Kardas P.,.Czyn.ciągły.i.ciąg.przestępstw..Komentarz. do.art..12.i.91.k.k.,.Kraków.1999. Dębski R.,.Kilka.uwag.o.przestępstwie.ciągłym.i.czynie.ciągłym.w.przepi­ sach.kodeksu.karnego.z.1997.r.,.[w:].V. Konarska-Wrzosek,.J. Lachowski,. J. Wójcikiewicz.(red.),.Węzłowe.problemy.prawa.karnego,.kryminologii. i.wiktymologii..Księga.pamiątkowa.ku.czci.Pana.Profesora.Andrzeja.Marka,. Warszawa.2010 Dębski R.,.Pozaustawowe.znamiona.przestępstwa..O.ustawowym.charakterze. norm.prawa.karnego.i.znamionach.typu.czynu.zabronionego.nie.okreś­ lonych.w.ustawie,.Łódź.1995. Dębski R.,.Przestępstwo.ciągłe.i.czyn.ciągły.(uwagi.na.tle.przepisów.Kodeksu. karnego.z.1997.r.),.[w:].L. Gardocki,.M. Hudzik,.J. Godynia,.L.K. Paprzycki. (red.),.Orzecznictwo.sądowe.w.sprawach.karnych..Aspekty.Europejskie. i.unijne,.Warszawa.2008. Dukiet-Nagórska T.,.Glosa.do.wyroku.SN.z.dnia.2.marca.1984,.III.KR.28/84,. NP.1985,.Nr.3 Dukiet-Nagórska T.,.Koncepcja.ciągu.przestępstw.na.gruncie.obowiązującego. stanu.prawnego.i.projektu.kodeksu.karnego,.[w:].A. Zoll.(red.),.Problemy.od­ powiedzialności.karnej..Księga.ku.czci.prof..Kazimierz.Buchały,.Kraków.1994. Dukiet-Nagórska T.,.Hoc S.,.Kalitowski M.,.Sitarz O.,.Tyszkiewicz L.,.Wilk L.,. Prawo.karne..Część.ogólna,.szczególna.i.wojskowa,.Warszawa.2010 Dukiet-Nagórska T.,.Tak.zwane.przestępstwa.zbiorowe.w.polskim.prawie. karnym,.Katowice.1987. Dukiet-Nagórska T.,.W.sprawie.konstrukcji.przestępstwa.ciągłego,.NP.1983,. Nr.5 Eichstaedt K.,.Postępowanie.przyśpieszone,.Prok..i.Pr..2007,.Nr.6 Fajnberg J., Leonieni M.,.Kodeks.karny.z.orzecznictwem.okresu.powojennego,. Warszawa.1956 Fajnberg J., Leonieni M.,.Kodeks.karny.z.orzecznictwem.okresu.powojennego,. Warszawa.1958 Filar M..(red.),.Kodeks.karny..Komentarz,.Warszawa.2010 Gajewski M.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.11.sierpnia.2000,.I.KZP.17/00,.OSP.2001,. Nr.9 Gajewski M.,.Orzeczenie.warunkowego.zawieszenia.kary.w.wyroku.łącznym,. MoP.2001,.Nr.18. Gajewski M.,.W.sprawie.tożsamości.kwalifikacji.prawnej,.jako.koniecznej. przesłanki.uznania,.że.przestępstwa.zostały.popełnione.w.warunkach.ciągu. przestępstw,.Prz..Sąd..2000,.Nr.11–12 Gardocki L.,.Prawo.karne,.Warszawa.2004. Gardocki L.,.Prawo.karne,.Warszawa.2011 Gardocki L.,.W.sprawie.definicji.przestępstwa.ciągłego.i.kwestii.czasu.jego. popełnienia,.PiP.1989,.Nr.11. XIII Bibliografia Gauthier P.,.Lauret B.,.Droit.penal.des.affaires,.Paris.1994. Giezek J.,.Glosa.do.wyroku.SN.z.8.marca.2000,.III.KKN.231/98,.PiP.2001,.Nr.6 Giezek J.,.Kłączyńska N.,.Łabuda G.,.Kodeks.karny..Część.ogólna..Komentarz,. Warszawa.2007. Giezek J.,.[w:].J. Giezek.(red.),.Kodeks.karny..Część.ogólna..Komentarz..War­ szawa.2012. Giezek J.,.Bojarski M.,.Sienkiewicz Z.,.[w:].M. Bojarski.(red.),.Prawo.karne. materialne..Część.ogólna.i.szczególna,.Warszawa.2010 Giezek J.,.Zbieg.przepisów.a.konstrukcja.przestępstwa.ciągłego,.[w:].J..Ma- jewski.(red.),.Zbieg.przepisów.oraz.zbieg.przestępstw,.Toruń.2006. Z. Gostyński,.[w:].J. Bratoszewski,.L. Gardocki,.Z. Gostyński, S. Przyjemski,. R.A. Stefański,.S. Zabłocki,.Kodeks.postępowania.karnego..Komentarz,. t..I,.Warszawa.1998 Gostyński Z.,.Komentarz.do.przepisów.wstępnych.kodeksu.postępowania. karnego.z.1997,.Warszawa.1998. Góral R.,.Kodeks.karny..Praktyczny.komentarz,.Warszawa.2007. Gramza Ł.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.25.października.2000,.I.KZP.28/2000,.OSP. 2001,.Nr.9 Gruszecka D.,.Wykładnia.norm.jako.instrument.realizowania.prawa.do.obrony,. [w:].J. Giezek.(red.),.Adwokatura.gwarantem.prawa.do.obrony,.t..II,.War­ szawa.2009 Grzegorczyk K.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.27.marca.2001,.I.KZP.2/01,.WPP.2001,. Nr.2 Grzegorczyk T.,.Kodeks.karny.skarbowy..Komentarz,.Warszawa.2001. Grzegorczyk T.,.Kodeks.postępowania.karnego..Komentarz,.Kraków.2003. Grzegorczyk T.,.Tylman J.,.Polskie.postępowanie.karne,.Warszawa.2007. Gubiński A.,.Glosa.do.wyroku.SN,.II.K.236/61,.OSPiKA.1962,.Nr.2 Gubiński A.,.Prawo.wykroczeń,.Warszawa.1980. Gubiński A.,.Zasady.prawa.karnego,.Warszawa.1974 Hamm R.,.Das.Ende.der.fortgesetzten.Handlung­.Neue.Juristische.Wochen­ schrift.1994,.Nr.25,.Neue.Zeitschrift.für.Strafrecht.1993,.Nr.7 Hofmański P., Paprzycki L. K.,.[w:].M. Filar.(red.),.Kodeks.karny..Komentarz,. Warszawa.2010 Hofmański P.,.Sadzik E.,.Zgryzek K.,.Kodeks.postępowania.karnego,.t..3,.Ko­ mentarz.do.art..468–682,.Warszawa.2007 Hofmański P. (red.),.Kodeks.postępowania.karnego,.Komentarz,.t..II,.War­ szawa.1999. Hofmański P.,.Konwencja.Europejska.a.prawo.karne,.Toruń.1995 Hume D.,.Eseje.z.dziedziny.moralności.i.literatury,.Kraków.1955 Indecki K., Liszewska A.,.Prawo.karne.materialne,.Nauka.o.przestępstwie,.karze. i.środkach.penalnych,.Warszawa.2002 Jakobs G.,.Strafrecht..Algemeiner.Teil,.Die.Grundlage.und.die.Zurechnungs. Lehre,.Berlin–New.York.1993 XIV Bibliografia Jankowski Z.,.Michalski J.,.Ustawa.z.dnia.10.maja.1985..O.szczególnej.odpo­ wiedzialności.karnej..Komentarz,.Warszawa.1985. Jescheck H.H.,.Lehrbuch.des.Strafrechts,.Berlin.1978 Joecks W.,.Strafgesetzbuch..Studienkommentar,.München.2007 Kaczmarek T.,.Giezek J.,.Przestępstwo.z.niedbalstwa.jako.wynik.deficytu.in­ formacji,.PPK.1990,.Nr.4 Kaczmarek T.,. Recenzja. pracy. W.. Mąciora,. Czyn. ludzki. i. jego. znaczenie. w.prawie.karnym..Zagadnienia.podstawowe,.PiP.1990,.Nr.8 Kaczmarek T.,.Resocjalizacja.sprawcy.jako.cel.wymiary.oraz.wykonania.kary. pozbawienia.wolności,.[w:].T. Kalisz.(red.),.Prawo.karne.wykonawcze. w.systemie.nauk.kryminologicznych..Księga.pamiątkowa.ku.czci.Profesora. Leszka.Boguni,.Wrocław.2011 Kaczmarek T.,.Spory.wokół.pojęcia.czynu.i.ich.znaczenie.dla.systemowego.obja­ śniania.struktury.przestępstwa,.[w:].A. Zoll.(red.),.Problemy.odpowiedzial­ ności.karnej..Księga.ku.czci.Profesora.Kazimierza.Buchały,.Kraków.1994. Kaftal A.,.Obowiązywanie.zasady.ne.bis.in.idem.przy.przestępstwie.ciągłym,. Pal..1966,.Nr.34. Kaftal A.,.Orzeczenie.przez.sąd.rewizyjny.o.wyroku.łącznym,.NP.1970,.Nr.7–8 Kaftal A.,.Przestępstwo.ciągłe.w.polskim.prawie.karnym,.Warszawa.1985. Kala D., Postępowanie.w.przedmiocie.wydania.wyroku.łącznego,.Toruń.2003. Kalinowski S.,.Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.w.sprawach.karnych,.RPEiS. 1959,.Nr.2 Kala D.,.Postępowanie.w.przedmiocie.wydania.wyroku.łącznego..Zagadnienia. karnomaterialne.i.procesowe,.Toruń.2003 Kalisz T..(red.),.Prawo.karne.wykonawcze.w.systemie.nauk.kryminologicznych.. Księga.pamiątkowa.ku.czci.Profesora.Leszka.Boguni,.Wrocław.2011 Kalitowski M.,.Problematyka.kary.łącznej.w.nowym.kodeksie.karnym.na.tle. obowiązującego.prawa.i.doktryny,.NP.1969,.Nr.10 Kardas P.,.Glosa.do.postanowienia.SN.z.18.czerwca.1996,.I.KZP.5/96,.Pal.. 1997,.Nr.7–8 Kardas P.,.[w:].A. Zoll.(red.),.Kodeks.karny..Część.ogólna..Komentarz,.t..1,. Kraków.2004 Kardas P.,.Majewski J.,.Kilka.uwag.o.kwestii.tzw..rzeczywistego.zbiegu.prze­ pisów.ustawy.w.prawie.karnym.i.sposobach.jej.rozstrzygania,.[w:].A. Zoll. (red.),. Problemy. odpowiedzialności. karnej.. Księga. ku. czci. profesora. K..Bu.chały,.Kraków.1994 Kardas P.,.Łabuda G.,.Razowski,.Kodeks.karny.skarbowy..Komentarz,.War­ szawa.2010 Kardas P.,.Okoliczności.wyłączające.przestępczość.lub.karalność.zachowania. a.konstrukcja.czynu.ciągłego,.Prok..i.Pr..2008,.Nr.1. Kardas P.,.Przestępstwo.ciągłe.w.prawie.karnym.materialnym..Analiza.kon­ strukcji.modelowych.na.tle.pojęcia.czynu.zbiegu.przepisów.i.zbiegu.prze­ stępstw,.Kraków.1999. Kempisty M.,.Metodyka.pracy.sędziego.w.sprawach.karnych,.Warszawa.1986. XV Bibliografia Kiełtyka A.,.Przemiany.śledztwa.w.polskim.prawie.karnym.2009.r.,.http://fakty. interia.pl/polska/news/sad­najwyzszy­polskie­prawo­stale­sie­pogarsza.htm Konarska-Wrzosek V.,.Lachowski J.,.Wójcikiewicz.J..(red.),.Węzłowe.problemy. prawa.karnego,.kryminologii.i.wiktymologii..Księga.pamiątkowa.ku.czci. Pana.Profesora.Andrzeja.Marka,.Warszawa.2010 Konieczniak P.,.Czyn.jako.podstawa.odpowiedzialności.w.prawie.karnym,. Kraków.2002. Konieczniak P.,.Przestępstwo.ciągłe,.PiP.1996,.Nr.12. Korecki J.,.Kara.25.lat.pozbawienia.wolności,.Warszawa.1988. Kostarczyk-Gryszka J.,.Problem.granic.realnego.zbiegu.przestępstw,.ZNUJ. 1968,.z..37 Kotarbiński T., Wybór.pism,.t..I,.Warszawa.1957. Kowalska O.,.Rozstrzygnięcie.sądu.w.razie.przyjęcia.czynu.współukaranego,. Prok..i.Pr..2011 Kozioł T.,.Glosa.do.wyroku.SA.w.Katowicach.z.dnia.25.maja.2006,.II.AKa. 383/05,.PiP.2004,.Nr.7 Krajewski T.,.Główne.tendencje.polityki.karnej.ostatnich.lat,.[w:].J..Jaku- bowska­Hara,.C. Nowak.(red.),.Problemy.aktualnej.polityki.karnej.w.Polsce. na.tle.przeludnienia.zakładów.karnych,.Warszawa.2010 Krauze Z.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.dnia.14.sierpnia.1958,.II.KO.5/58,.NP.1959,. Nr.4 Krauze Z.,.Glosa.do.wyroku.SN.z.24.listopada.1970,.NP.1971,.Nr.7–8 Krauze Z.,.Kara.łączna.w.polskim.prawie.karnym,.Pal..1972,.Nr.1 Krauze Z.,.O.zasadach.łączenia.kary.inaczej,.NP.1962,.Nr.6. Krauze Z.,.Warunkowe.zawieszenie.wykonania.kary.łącznej.a.wyrok.łączny,. NP.1972,.Nr.9 Królikowski M.,.Zawłocki R..(red.),.Kodeks.karny..Część.ogólna,.t..I,.Warszawa. 2011 Krzymuski E.,.System.prawa.karnego.ze.stanowiska.nauki.i.trzech.kodeksów. obowiązujących.w.Polsce..Część.ogólna,.Kraków.1921 Krzymuski E.,.Wykład.prawa.karnego,.Kraków.1911 Kubec Z.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.14.sierpnia.1958,.II.KO.5/58,.NP1959.,.Nr.4 Kubec Z.,.O.sędziowskim.wymiarze.kary.na.tle.projektu.k.k.,.PiP.1968,.Nr.7 Kubicki L.,.Przestępstwo.popełnione.przez.zaniechanie..Zagadnienia.podsta­ wowe,.Warszawa.1975 Kulesza J.,.Glosa.do.wyroku.SN.z.dnia.24.października.2007,.IV.KK.304/07,. OSP.2009,.Nr.7–8 Kulik M.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.1.listopada.2001,.I.KZP.14/2001,.Prok..i.Pr.. 2002,.Nr.4. Kunicka-Michalska B.,.Komentarz.do.art..1–6.Kodeksu.karnego,.Warszawa. 2006. Kwiatkowski Z.,.Glosa.do.postanowienia.SN.z.16.kwietnia.1985.r.,.PiP.1987,. Nr.1 XVI Bibliografia Kwiatkowski Z.,.Istota.postępowania.o.wydanie.wyroku.łącznego,.Pal..1988,. Nr.9. Kwiatkowski Z.,.Zagadnienia.procesowe.wyroku.łącznego,.NP.1984,.Nr.1 Lachowski J.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.11.sierpnia.2000,.I.KZP.17/00,.MoP.2001,. Nr.16 Lachowski J.,.Instytucje.warunkowego.przedterminowego.zwolnienia,.PiP. 2008,.Nr.2 Lachowski J.,.Warunkowe.zwolnienie.z.renty.kary.pozbawienia.wolności,. Warszawa.2010 Larguier J.,.Conte P.,.Maistre du Chambon P.,.Droit.pénal.général,.Paris.2008 Lernell L.,.Podstawowe.zagadnienia.penologii,.Warszawa.1972 Lernell L.,.Wykład.prawa.karnego..Część.ogólna,.t..I,.Warszawa.1969 Leszczyński L.,.Zagadnienia.teorii.stosowania.prawa..Doktryna.i.tezy.orzecz­ nictwa,.Kraków.2004. Lovegrove A.,.Sentencing.the.Multiple.Offender:.Judicial.Practice.and.Legal. Principle,.Canberra.2004 Leżak B.,.Glosa.do.postanowienia.SN.z.dnia.20.grudnia.2006,.I.KZP.32/06,. Prok..i.Pr..2008,.Nr.9 Łagodziński S., Przestępstwo.ciągłe,.ciąg.przestępstw.–.realizm,.czy.fikcja. w.prawie.karnym,.Prok..i.Pr..2000,.Nr.10. Łętowska E.,.Kara.za.zabójstwo.kwalifikowane­.problematyka.konstytucyjna,. PiP.2006,.N.10 Łopalewski B.,.Glosa.do.postanowienia.SN.z.dnia.20.grudnia.2006,.I.KZP. 32/06,.Prok..i.Pr..2008,.Nr.9 Majewski J.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.11.sierpnia.2000,.I.KZP.17/00,.Pal..2001,. Nr.1–2,.poz..242. Majewski J.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.19.sierpnia.1999,.sygn..akt.I.KZP.24/99,. OSP.2000 Majewski J.,.[w:].J..Majewski,.G. Bogdan,.Z. Ćwiąkalski,.P. Kardas,.J..Majewski,. J. Raglewski,.M. Szewczyk,.W. Wróbel,.A. Zoll.(red.),.Kodeks.karny..Część. ogólna..Komentarz,.t..1,.Kraków.2004. Majewski J.,.Kardas P.,.O.dwóch.znaczeniach.winy.w.prawie.karnym,.PiP. 1993 Majewski J.,.O.niektórych.wątpliwościach.związanych.z.wykładnią.przepisów. dotyczących.orzekania.grzywny.w.nowym.kodeksie.karnym,.Pal..1998,. Nr.3–4 Majewski J.,.Prawnokarne.przypisanie.skutku.przy.zaniechaniu,.Kraków.1997 Majewski J.,.„Ten.sam.czyn”.jako.jedna.z.przesłanek.kumulatywnej.kwalifikacji,. [w:].Zbieg.przepisów,.oraz.zbieg.przestępstw.w.polskim.prawie.karnym,. Toruń.2006 Makarewicz J.,.Kodeks.karny.z.komentarzem.i.orzecznictwem.Sądu.Najwyż­ szego,.Lwów.1935. Makarewicz J.,.Prawo.karne,.Lwów–Warszawa.1924 Makowski W.,.Kodeks.karny..Komentarz,.Warszawa.1937. XVII Bibliografia Makowski W.,.Prawo.karne..O.przestępstwach.w.szczególności..Wykład.po­ równawczy.prawa.karnego.austriackiego,.niemieckiego.i.rosyjskiego.obo­ wiązującego.w.Polsce,.Warszawa.1924. Marcinkiewicz.P.,.Motywacja.sprawcy.czynu.zabronionego.jako.przesłanka. odpowiedzialności.karnej,.Prok..i.Pr..2011,.Nr.5. Marek A.,.Czyny.współukarane.na.tle.prawnej.jedności.przestępstwa,.[w:]. A..Marek.(red.),.Zbieg.przepisów,.oraz.zbieg.przestępstw.w.polskim.prawie. karnym,.Toruń.2006 Marek A.,.Kodeks.karny..Komentarz,.Warszawa.2004. Marek A.,.Kodeks.karny..Komentarz,.Warszawa.2007 Marek A.,.Komentarz.do.kodeksu.karnego..Część.ogólna,.Warszawa.1999 Marek A.,.O.fikcji.jednoczynowości.przestępstwa.ciągłego.i.jej.konsekwencjach. raz.jeszcze,.Prok..i.Pr..2010 Marek A.,.Prawo.karne,.wyd..8,.Warszawa.2007 Marek A.,.Prawo.karne,.wyd..10,.Warszawa.2011 Marek A., Prawo.karne.materialne..Część.ogólna,.Warszawa.2008 Marek A.,.Prawo.karne.w.pytaniach.i.odpowiedziach,.Toruń.2004 Marek A.,.Prawo.karne..Zagadnienia.teorii.i.praktyki,.Warszawa.1997 Marek A.,.Rodzaje.prawa.karnego.i.jego.podziały,.[w:].A. Marek.(red.),.System. prawa.karnego,.t..1,.Zagadnienia.ogólne,.Warszawa.2010 Marek A.,.Gensikowski P.,.Konstrukcja.czynów.współukaranych.i.jej.implikacje. praktyczne,.Prok..i.Pr..2004,.Nr.10 Marek A.,.Lachowski J.,.Niektóre.problemy.wynikające.z.„jednoczynowości”. przestępstwa.ciągłego,.Prok..i.Pr..2004,.Nr.11–12 Marek A.,.Pływaczewski E.,.Ustawowy.model.zwalczania.przestępczości.za­ wodowej.w.Polsce,.PiP.1988,.Nr.11. Maritn E.A.,.The.Concise.Dictionary.of.Law,.Oxford.–.New.York.1988,. Matras M.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.27.marca.2001,.I.KZP.2/01,.Prok..i.Pr..2002,. Nr.1. Maurach R.,.Deutches.Strafrechts,.Allgemainer.Teil,.Tailband.2,.1957. Maurach R.,.Gösel K. H.,.Zipf H.,.Straftrecht..Allgemeiner.Teil,.Band.2,.Heil­ delberg.1989 Mącior W.,.Czyn.ludzki.i.jego.znaczenie.w.prawie.karnym..Zagadnienia.pod­ stawowe,.Warszawa.1990. Mącior W.,.W.kwestii.zbiegu.przepisów.ustawy,.NP.1974,.Nr.6 Mącior W.,.Z.problematyki.zbiegu.przestępstw.i.przepisów.ustawy,.PiP.1965,. Nr.1. Melezini M.,.System.wymiaru.grzywien.w.nowym.kodeksie.karnym,.MoP.1998,. Nr.3. Misztal-Korzecka J.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.25.października.2000,.I.KZP.28/100,. Prz..Sąd..2001,.Nr.7–8. Morawski L.,.Wstęp.do.prawoznawstwa,.Toruń.2008. Morawski L.,.Zasady.wykładni.prawa,.Toruń.2006. XVIII Bibliografia Mycka K.,.Praktyka.orzecznicza.sądów.polskich.w.kontekście.wykonywania.kar. i.środków.karnych,.[w:].J. Jakubowska­Hara,.C. Nowak.(red.),.Problemy. aktualnej.polityki.karnej.w.Polsce.na.tle.przeludnienia.zakładów.karnych,. Warszawa.2010. Nemet Ch.P.,.Criminal.law,.New.Jersey.2004 Nowe.kodeksy.karne.z.1997.z.uzasadnieniami..Kodeks.karny,.Kodeks.postępo­ wania.karnego,.Kodeks.karny.wykonawczy,.Warszawa.1997. Osborne C.,.Criminal.Litigation,.London.1997. Osuchowski W.,.Rzymskie.prawo.prywatne..Zarys.wykładu,.Warszawa.1981 Paprzycka.K.,.Uwagi.o.W..Patryasa.koncepcji.zaniechania,.RPEiS.1995,.Nr.3. Paprzycki L.K.,.Glosa.do.wyroku.SN.z.dnia.25.października.1983,.IV.KR.213/83,. NP.1986,.Nr.3 Patryas W.,.Interpretacja.karnistyczna..Studium.metodologiczne,.Poznań.1988 Patryas W.,.Przyczynek.do.zagadnienia.przyczynowości.zaniechania,.RPEiS. 1992,.Nr.3 Patryas W.,.Zaniechanie..Próba.analizy.metodologicznej,.Poznań.1993 Pawelec K.,.Proces.dowodzenia.w.postępowaniu.karnym,.Warszawa.2010 Piech M.,.O.dwóch.znaczeniach.czynu.w.kodeksie.karnym,.Prok..i.Pr..2009,. Nr.6 Plebanek M.,.Materialne.określenie.przestępstwa,.Warszawa.2009. Pławski E.,.Glosa.do.wyroku.SN.z.28.czerwca.1963,.III.K.544/62,.PiP.1964,. Nr.2 Płeszka K.,.Wykładnia.rozszerzająca,.Warszawa.2010 Pływaczewski E.,.Główne.problemy.przestępczości.w.Polsce,.[w:].E..Pływaczewski. (red.),.Aktualne.problemy.prawa.karnego.i.kryminologii,.Białystok.1998 Pływaczewski E.,.[w:].A. Marek.(red.),.Prawo.karne..Zagadnienia.teorii.i.prak­ tyki,.Warszawa.1986 Pływaczewski E.,.Przestępczość.zorganizowana.z.punktu.widzenia.polityki,. teorii.i.praktyki,.[w:].E. Pływaczewski.(red.),.Przestępczość.zorganizowana.. Świadek.koronny..Terroryzm,.Kraków.2005 Postulski J.,.Glosa.do.wyroku.Sądu.Apelacyjnego.w.Warszawie.z.dnia.23.czer.wca. 1999,.II.AKa.154/99,.OSP.2002,.Nr.1 Pozorski J.,.Z.problematyki.kary.łącznej.i.wyroku.łącznego,.NP.1966,.Nr.1 Prusak F.,.Ustawa.karna.skarbowa.z.komentarzem,.Warszawa.1995. Raglewski J.,.Glosa.do.postanowienia.SN.z.3.października.2005,.I.KZP.36/04,. OSP.2005,.Nr.12 Raglewski J.,.Glosa.do.uchwały.składu.siedmiu.sędziów.SN.z.dnia.25.lutego. 2005,.I.KZP.36/2004,.OSP.2005,.Nr.12. Raglewski J.,.Glosa.do.postanowienia.SN.z.dnia.3.10.2005,.V.KK.128/2005,. OSP.2006,.Nr.7–8. Raglewski J.,.Kontrowersje.związane.z.orzekaniem.kary.łącznej.na.tle.kodeksu. karnego,.PiP.2003,.Nr.5 Rajzman H., O.czynie.w.kodeksie.karnym.w.Księga.Pamiątkowa.ku.czci.prof.. dr.Świdy,.Warszawa.1969. XIX Bibliografia
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Realny zbieg przestępstw. Analiza dogmatyczna na tle Kodeksu karnego z 1997 r.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: