Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00319 006629 18482449 na godz. na dobę w sumie
Red Hat Enterprise Linux i Fedora Core 2. Wprowadzenie - książka
Red Hat Enterprise Linux i Fedora Core 2. Wprowadzenie - książka
Autor: Liczba stron: 360
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-672-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> red hat
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Najnowsze wcielenie najpopularniejszej dystrybucji Linuksa

Chyba wszyscy użytkownicy komputerów słyszeli o Linuksie. System ten, dzięki swojej elastyczności, stabilności, niezawodności i ogromnej wydajności jest instalowany na coraz większej liczbie komputerów. Znaczna ich część to serwery sieciowe, ale coraz częściej na instalację Linuksa decydują się również użytkownicy komputerów domowych i biurowych. Producent najpopularniejszej chyba dystrybucji Linuksa -- firma RedHat Inc. -- dokonała podziału swoich produktów na dwie kategorie: profesjonalne i domowe. Efekty tego podziału -- dystrybucje RedHat Enterprise Linux oraz Fedora Core -- są przeznaczone dla różnych grup odbiorców i różnią się zasadami dystrybucji.

Książka 'Red Hat Enterprise Linux i Fedora Core 2. Wprowadzenie' omawia obie dystrybucje; jest przeznaczona dla użytkowników, którzy nie mieli dotychczas kontaktu z systemami operacyjnymi z rodziny Linuksa. Wiadomości w niej zawarte koncentrują się głównie na programach, narzędziach i aplikacjach pracujących w środowisku graficznym. W książce znajdziesz także omówienie bardziej zaawansowanych zagadnień, m.in. opis instalacji i konfiguracji serwerów usług sieciowych. Wszystko to przedstawione jest jednak w formie zrozumiałej dla początkujących użytkowników Linuksa.

Wiadomości zawarte w niniejszej książce rozwieją obawy każdego, kto czuje respekt przed Linuksem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Red Hat Enterprise Linux i Fedora Core 2. Wprowadzenie Autor: Bill McCarty T³umaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 83-7361-672-1 Tytu³ orygina³u: Learning Red Hat Enterprise Linux Fedora Format: B5, stron: 360 Najnowsze wcielenie najpopularniejszej dystrybucji Linuksa • Instalacja i konfiguracja systemu • Ďrodowiska graficzne i tryb konsoli • Administracja systemem Chyba wszyscy u¿ytkownicy komputerów s³yszeli o Linuksie. System ten, dziêki swojej elastycznoġci, stabilnoġci, niezawodnoġci i ogromnej wydajnoġci jest instalowany na coraz wiêkszej liczbie komputerów. Znaczna ich czêġæ to serwery sieciowe, ale coraz czêġciej na instalacjê Linuksa decyduj¹ siê równie¿ u¿ytkownicy komputerów domowych i biurowych. Producent najpopularniejszej chyba dystrybucji Linuksa — firma RedHat Inc. — dokona³a podzia³u swoich produktów na dwie kategorie: profesjonalne i domowe. Efekty tego podzia³u — dystrybucje RedHat Enterprise Linux oraz Fedora Core — s¹ przeznaczone dla ró¿nych grup odbiorców i ró¿ni¹ siê zasadami dystrybucji. Ksi¹¿ka „Red Hat Enterprise Linux i Fedora Core 2. Wprowadzenie” omawia obie dystrybucje; jest przeznaczona dla u¿ytkowników, którzy nie mieli dotychczas kontaktu z systemami operacyjnymi z rodziny Linuksa. Wiadomoġci w niej zawarte koncentruj¹ siê g³ównie na programach, narzêdziach i aplikacjach pracuj¹cych w ġrodowisku graficznym. W ksi¹¿ce znajdziesz tak¿e omówienie bardziej zaawansowanych zagadnieñ, m.in. opis instalacji i konfiguracji serwerów us³ug sieciowych. Wszystko to przedstawione jest jednak w formie zrozumia³ej dla pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników Linuksa. • Historia Linuksa • Przygotowanie do instalacji • Instalacja i konfiguracja systemu • Struktura plików i katalogów w systemie • Ďrodowiska graficzne Gnome i KDE • Praca w ġrodowisku tekstowym • Instalacja nowego oprogramowania za pomoc¹ narzêdzia RPM Package Manager • Po³¹czenie z sieci¹ internet • Konfiguracja us³ug sieciowych — serwera plików i serwera WWW • Programowanie skryptów pow³oki Wiadomoġci zawarte w niniejszej ksi¹¿ce rozwiej¹ obawy ka¿dego, kto czuje respekt przed Linuksem. Spis treści Przedmowa ...................................................................................................................... 7 1. Dlaczego Linux? ..............................................................................................................15 15 16 32 Dlaczego Red Hat Enterprise Linux i Fedora? Czym jest Linux? Linux, czy nie Linux — oto jest pytanie 2. Przygotowania do instalacji systemu Linux ................................................................ 37 37 40 46 Minimalne wymagania sprzętowe systemu Linux Gromadzenie informacji o konfiguracji komputera Przygotowanie dysku twardego do instalacji systemu Linux 3. Instalacja systemu Linux............................................................................................... 55 Instalacja systemu operacyjnego oraz aplikacji 55 56 Uruchamianie procesu instalacji 92 Pierwsze uruchamianie systemu Logowanie do systemu pracującego w trybie graficznym 97 100 Rozwiązywanie problemów 4. System Linux — jak to właściwie działa?.................................................................. 103 103 104 110 Konta użytkowników Sposób organizacji danych w systemie Linux Korzystanie z systemu X Window 5. Środowiska graficzne GNOME i KDE........................................................................... 117 118 131 Środowisko graficzne GNOME Środowisko graficzne KDE 6. Korzystanie z aplikacji dostępnych w systemie Linux.............................................. 143 143 152 155 159 OpenOffice.org Evolution — klient poczty elektronicznej Obsługa urządzeń typu PDA Druid CD 3 7. Praca z powłoką systemu Linux .................................................................................. 161 162 166 186 Uruchamianie poleceń powłoki Praca z wierszem poleceń powłoki systemu Linux Przydatne polecenia systemu Linux 8. Instalacja oprogramowania przy użyciu menedżera pakietów RPM Package Manager....................................... 191 191 Menedżer pakietów RPM 195 Polecenie redhat-install-packages Polecenie rpm 196 197 Zapytania do bazy pakietów RPM 198 Instalacja pakietów RPM Odinstalowanie pakietu 201 201 Aktualizacja pakietu 202 Odświeżenie pakietu 202 Zaawansowane zastosowania programu rpm Aktualizowanie systemu Red Hat Enterprise Linux 203 209 Aktualizacja systemu Fedora Core 9. Zarządzanie i konfiguracja systemu Linux ................................................................. 211 211 227 235 Konfiguracja systemu Linux przy użyciu narzędzi z menu Ustawienia systemowe Zarządzanie systemem Linux przy użyciu narzędzi z menu Narzędzia systemowe Zarządzanie usługami systemowymi 10. Podłączenie do sieci Internet...................................................................................... 241 241 Podstawy sieci komputerowych 242 Konfiguracja połączenia internetowego 254 Przeglądarka internetowa Mozilla 257 gFTP — Klient FTP Korzystanie z wvdial 258 Konfiguracja systemu Linux do korzystania z modemu kablowego lub modemu DSL 259 11. Konfiguracja usług sieciowych....................................................................................261 262 264 275 280 285 287 288 Konfiguracja hosta Samba Serwer Apache Bezpieczna powłoka SSH Zastosowanie zapory sieciowej Kontrola bezpieczeństwa systemu przy użyciu programu Nmap Bezpieczeństwo sieci komputerowych 4 | Spis treści 12. Zastosowanie skryptów i innych zaawansowanych mechanizmów powłoki .............. 291 291 293 294 295 297 298 306 Powłoka systemu UNIX — potężne narzędzie w rękach użytkownika Mapowanie nazw plików Aliasy poleceń powłoki Zastosowanie konsoli wirtualnych X Window kontra powłoka systemu Linux Skrypty powłoki Skrypty powłoki — techniki zaawansowane A Drzewo katalogów systemu Linux..............................................................................315 B Najważniejsze pliki systemu Linux .............................................................................319 C Zarządzanie procesem uruchamiania systemu Linux .............................................. 323 323 324 325 328 Uruchamianie systemu Linux Dyskietka startowa systemu Linux Program ładujący GRUB Parametry uruchomieniowe systemu D Lista poleceń systemu Linux ....................................................................................... 339 Skorowidz.....................................................................................................................345 Spis treści | 5 ROZDZIAŁ 7. Praca z powłoką systemu Linux System Linux udostępnia dwa rodzaje interfejsów użytkownika: graficzny interfejs użytkow- nika (ang. GUI — Graphical User Interface), działający pod kontrolą serwera X, oraz stary, dobry, tekstowy interfejs wiersza poleceń (ang. CLI — Command Line Interface), nazywany w skrócie powłoką systemu. Użytkownicy mający pewne doświadczenia ze znanym z systemu Windows oknem wiersza poleceń MS-DOS z pewnością zauważą spore podobieństwo do niego powłoki systemu Linux, gdzie użytkownik wpisuje z klawiatury polecenia dla systemu i może bezpośrednio na ekra- nie oglądać wyniki ich działania. Należy tutaj jednak przyznać, że porównywanie powłoki systemu Linux z oknem wiersza poleceń MS-DOS jest wielce dla tej pierwszej krzywdzące, głównie ze względu na fakt, że powłoka systemu Linux daje użytkownikowi o wiele większe możliwości. Krótko mówiąc, w tym konkretnym przypadku określenie stary interfejs wcale nie oznacza gorszy — a wręcz przeciwnie. Graficzne interfejsy użytkownika są ostatnimi czasy bardzo modne, głównie ze względu na łatwość, z jaką użytkownik może się nimi posługiwać. Nie zawsze jednak są one najbardziej efektywnym sposobem komunikacji użytkownika z komputerem. Doświadczony, dysponujący odpowiednią wiedzą użytkownik może często pracować daleko bardziej efektywnie w trybie tekstowym niż jego konkurent wykorzystujący interfejs GUI. Co więcej, użytkownik pracują- cy z interfejsem graficznym może wykonywać tylko takie operacje, jakie zostały przewidzia- ne i zaimplementowane przez jego twórców. Z kolei powłoka systemu jest o wiele bardziej elastyczna i podatna na zwiększanie swojej funkcjonalności; przykładowo, użytkownik może wykonywać zupełnie nowe, nietypowe zadania, bazując na odpowiednio dobranych sekwen- cjach istniejących poleceń. Bez żadnej przesady można powiedzieć, że prawdziwa siła systemu Linux leży właśnie w jego powłoce. Wynika stąd jasno, że jeżeli użytkownik chce na poważnie pracować z systemem Linux, to powinien solidnie i rzetelnie zapoznać się z możliwościami i obsługą powłoki tego systemu. Nie każdemu użytkownikowi niezbędna będzie wiedza o systemie na poziomie praw- dziwego guru, niemniej jednak nawet bardzo podstawowe wiadomości o funkcjonowaniu powłoki z pewnością będą bardzo procentowały w praktyce. Wiele książek, publikacji, witryn internetowych i innych źródeł zajmujących się zagadnieniami systemu Linux domyślnie za- kłada, że użytkownik dysponuje przynajmniej elementarną wiedzą o powłoce systemu; co więcej, w pewnych sytuacjach, jak np. kłopoty z uruchomieniem środowiska X, usunięcie przyczyny danego problemu bez znajomości poleceń powłoki staje się bardzo utrudnione, je- śli nie wręcz niemożliwe. 161 System Linux obsługuje wiele różnych rodzajów powłok; jedną z najbardziej popularnych jest powłoka bash. W niniejszym rozdziale będziemy omawiali zagadnienia dotyczące wła- śnie tej powłoki; omówimy sposoby wpisywania i wykonywania poleceń powłoki, zasady używania poleceń powłoki do zarządzania plikami i katalogami, sposoby pracy z wymien- nymi nośnikami pamięci masowych oraz metody uruchamiania programów i aplikacji. Na za- kończenie zajmiemy się omówieniem edytora nano, prostego, ale bardzo przydatnego narzędzia do przeglądania i edycji plików tekstowych. Uruchamianie poleceń powłoki W praktyce najczęściej wykorzystywanym sposobem interakcji użytkownika z powłoką sys- temu jest uruchomienie okna terminala, tak jak to zostało omówione wcześniej w rozdziałach 5 i 6. Należy jednak pamiętać o tym, że okno terminala nie jest jedyną metodą dostępu do powłoki systemu Linux — użytkownik może również skorzystać z konsoli wirtualnej, co zo- stało bardziej szczegółowo omówione w sekcji „Using virtual consoles” w rozdziale 4. Zatem, uruchamiamy okno terminala — i do dzieła! Pierwsze polecenie, z którym zapozna- my użytkownika, jest bardzo krótkie — jego nazwa składa się zaledwie z jednej litery: w. Po otwarciu okna terminala, wpisujemy polecenie w i naciskamy klawisz Enter. Odpowiedź po- włoki powinna wyglądać mniej więcej tak: [helion@localhost helion]$ w 12:16:20 up 2:12, 3 users, load average: 2,63, 2a,45, 2,40 USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT helion tty3 - 12:14 6.00s 1.1a5s 1.15s -bash root :0 - Tue23 ?xdm? 33:05a 12.41s gnome-session root pts/4 - 12:08 1.00s 13.0a2s 0.42s w Zadaniem polecenia w jest wyświetlenie bieżącego statusu systemu operacyjnego oraz listy wszystkich aktualnie zalogowanych użytkowników. Z przedstawionych powyżej wyników działania użytkownik może się dowiedzieć, że: obecnie jest godzina 12:16, system jest włą- czony od 2 godzin i 12 minut, oraz że obecnie jest 2 użytkowników zalogowanych do syste- mu. Warto zwrócić uwagę, że wyniki działania polecenia w są bardzo „upakowane” i zawie- rają stosunkowo dużą ilość informacji w zaledwie kilku wierszach na ekranie. Tego typu zwięzłość informacji nie jest niczym szczególnym w systemie Linux, można nawet śmiało za- ryzykować twierdzenie, że jest to zupełnie naturalny sposób porozumiewania się powłoki systemu z użytkownikiem. Niezbyt doświadczeni użytkownicy mogą na początku odnieść wrażenie, że wyniki działania poleceń powłoki prezentowane na ekranie są bardzo nieczy- telne i wręcz niezrozumiałe, aczkolwiek zazwyczaj po pewnym czasie takie nastawienie dia- metralnie się zmienia i użytkownicy zaczynają doceniać zwięzłość i treściwość komunikatów generowanych przez system. Wspomniana już wcześniej zwięzłość wyników działania poszczególnych poleceń nie jest w żaden sposób wynikiem przeoczenia ani tym bardziej zaniedbania pro- jektantów systemu Linux. Przyczyna jest bardziej prozaiczna — polecenia powłoki systemu Linux zostały zaprojektowane tak, aby ich wyniki działania mogły być przetwarzane równie łatwo przez inne programy, jak i przez użytkowników syste- mu. Obecna struktura wyników działania poleceń powłoki zdecydowanie ułatwia życie programistom piszącym programy wykorzystujące inne polecenia powłoki. 162 | Rozdział 7. Praca z powłoką systemu Linux Jak nietrudno się domyślić, poza poznanym już poleceniem w system Linux oddaje użytkow- nikowi do dyspozycji całe mnóstwo innych poleceń — jest ich tak wiele, że zapamiętanie wszystkich nazw poleceń, ich składni i przeznaczenia stanowi naprawdę poważny problem. Na szczęście ilość poleceń, z których przeciętny użytkownik musi korzystać na codzień, jest relatywnie mała i przy odrobinie wprawy, korzystanie z nich staje się niemal drugą naturą użytkownika. Kolejnym poleceniem, które tutaj omówimy, jest polecenie date: [helion@localhost helion]$ date pią sie 13 12:25:53 CEST 2004 Jak widać, wykonanie polecenia date powoduje wyświetlenie na ekranie bieżącej daty i czasu. Jeżeli dla użytkowników pracujących wcześniej z systemem Windows korzystanie z okna pole- ceń MS-DOS wydawało się bardzo uciążliwe i niemal wbrew naturze, to z pewnością nieco podobne, ambiwalentne uczucia będą im towarzyszyły w pierwszych dniach pracy z powło- ką systemu Linux. Obiektywnie jednak patrząc na całe zagadnienie, naprawdę warto po- święcić chwilę czasu i spróbować przyzwyczaić się do specyfiki takiej pracy. Powłoka syste- mu Linux udostępnia użytkownikowi wiele mechanizmów, które powodują, że praca z nią jest o wiele przyjemniejsza i co najważniejsze, o wiele bardziej wydajna niż to miało miejsce w przypadku pracy z oknem MS-DOS w systemie Windows. Poprawianie błędnie wprowadzonych poleceń Nie będzie w tym nic dziwnego, jeżeli od czasu do czasu pracując z powłoką systemu Linux użytkownik popełni błąd podczas wpisywania nazwy polecenia. Przykładowo, załóżmy, że pod- czas wpisywania polecenia date użytkownik pomylił się i polecenie zostało wpisane jako dat: [helion@localhost helion]$ dat bash: dat: command not found W takim przypadku użytkownik powinien dokładnie sprawdzić nazwę wpisanego polecenia i spróbować wprowadzić je ponownie, tym razem wpisując poprawną nazwę. Jeżeli błąd zo- stanie zauważony jeszcze przed naciśnięciem klawisza Enter, to użytkownik powinien użyć klawisza Backspace bądź klawiszy kursora (klawisz strzałka w lewo) do przesunięcia punktu wstawiania w miejsce, do którego zakradł się błąd, a następnie powinien poprawić błędnie wpisane znaki. Różnica pomiędzy wspomnianymi klawiszami polega na tym, że naciśnięcie klawisza Backspace powoduje usunięcie znaku znajdującego się na lewo od kursora (punktu wstawiania), natomiast klawisz strzałka w lewo powoduje wyłącznie przesuwanie punktu wstawiania o jeden znak w lewo za każdym naciśnięciem tego klawisza. Do kasowania niepo- trzebnych, błędnie wpisanych znaków można również użyć klawisza Delete, którego naciśnięcie powoduje usunięcie znaku zlokalizowanego na prawo od kursora (miejsca wstawiania). Podobnie jak przeglądarka sieciowa przechowuje historię witryn odwiedzanych przez użyt- kownika, tak powłoka bash przechowuje historię wydawanych poleceń. Użytkownik może przeglądać listę uprzednio wykonywanych poleceń korzystając z klawiszy strzałka w górę i strzałka w dół; posługując się naszą analogią, klawisze te spełniają podobną rolę jak przyci- ski Naprzód i Wstecz w przeglądarce sieciowej. Aby ponownie wykonać dane polecenie, nale- ży używając klawiszy kursora „przewinąć” listę poleceń tak, aby żądane polecenie pojawiło się w wierszu poleceń, a następnie nacisnąć klawisz Enter. W razie potrzeby, użytkownik przed wykonaniem takiego polecenia może dokonać jego modyfikacji. Podczas wpisywania Uruchamianie poleceń powłoki | 163 poleceń, użytkownik ma do dyspozycji swego rodzaju miniedytor, nieco przypominający edytor DOSKEY znany z systemu MS-DOS. Miniedytor daje użytkownikowi do dyspozycji szereg funkcji uruchamianych naciśnięciami odpowiednich kombinacji klawiszy, przy użyciu których można modyfikować komendy wpisywane w wierszu poleceń. W tabeli 7.1 przed- stawiono zestawienie najbardziej użytecznych funkcji miniedytora interpretowanych przez powłokę systemu. Wspomniana wcześniej funkcja przechowywania historii poleceń umożli- wia wywołanie do 500 (!) ostatnio wykonywanych poleceń. Historia poleceń powłoki bash jest przechowywana w specjalnym pliku o nazwie .bash_history, zlokalizowanym w katalogu do- mowym danego użytkownika. Tabela 7.1. Zestawienie najbardziej użytecznych funkcji miniedytora poleceń powłoki systemu Kombinacja klawiszy Przeznaczenie Strzałka w górę Strzałka w dół Strzałka w lewo Wyświetla na ekranie poprzednie polecenie z listy historii poleceń Wyświetla na ekranie następne polecenie z listy historii poleceń Przesuwa punkt wstawiania (kursor) o jeden znak w lewo Strzałka w prawo Przesuwa punkt wstawiania (kursor) o jeden znak w prawo Backspace Usuwa znak na lewo od punktu wstawiania (kursora) Tab Alt+B Alt+D Alt+F Ctrl+A Ctrl+D Ctrl+E Ctrl+K Ctrl+L Ctrl+U Ctrl+Y Esc+. Esc+? Dopełnia nazwę polecenia, pliku lub katalogu na podstawie wpisanych znaków Przesuwa punkt wstawiania (kursor) o jedno słowo w lewo Usuwa słowo znajdujące się na prawo od punktu wstawiania (kursora) Przesuwa punkt wstawiania (kursor) o jedno słowo w prawo Przesuwa punkt wstawiania (kursor) na początek wiersza Usuwa znak na prawo od punktu wstawiania (kursora) Przesuwa punkt wstawiania (kursor) na koniec wiersza Usuwa wszystkie znaki znajdujące się na prawo od punktu wstawiania (kursora) Czyści ekran i ustawia punkt wstawiania (kursor) w pierwszym wierszu na ekranie Usuwa wszystkie znaki znajdujące się na lewo od punktu wstawiania (kursora) Przywraca ostatnio usunięty element Wstawia ostatnie słowo z poprzednio wykonanego polecenia Wyświetla listę możliwych dopełnień danego polecenia (a także nazwy pliku lub nazwy katalogu) Jedną z najbardziej przydatnych funkcji miniedytora powłoki jest automatyczne dopełnianie nazw po naciśnięciu klawisza Tab. Jeżeli użytkownik wpisze początkowy fragment nazwy polecenia, nazwy pliku lub katalogu, a następnie naciśnie klawisz Tab, to powłoka próbuje odszukać nazwę pasującego elementu i automatycznie ją dopełnić. Po dopełnieniu nazwy użytkownik może nacisnąć klawisz Enter i wykonać dane polecenie, bądź też dopisać dodat- kowe elementy (przełączniki poleceń, argumenty, parametry itp.) i dopiero wtedy wykonać polecenie. Jak widać, mechanizm automatycznego dopełniania nazw powoduje, że korzystanie z powłoki systemu staje się o wiele łatwiejsze. Oprócz wymienionych wcześniej kombinacji klawiszy służących do wywoływania funkcji miniedytora poleceń, powłoka systemu potrafi również interpretować naciśnięcia kilku do- datkowych kombinacji klawiszy, sterujących realizacją aktualnie wykonywanych poleceń (programów). Zestawienie kombinacji klawiszy sterujących realizacją poleceń przedstawiono 164 | Rozdział 7. Praca z powłoką systemu Linux w tabeli 7.2. Przykładowo, naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+C powoduje przerwanie wy- konywania polecenia (programu). Jak łatwo sobie wyobrazić, jest to bardzo użyteczna funk- cja, choćby w sytuacji kiedy wykonywanie danego polecenia trwa już zbyt długo i użytkownik chce zamiast niego wykonać inne polecenie. Tabela 7.2. Zestawienie kombinacji klawiszy sterujących realizacją poleceń powłoki Kombinacja klawiszy Przeznaczenie Ctrl+C Ctrl+D Ctrl+Z Wysyła sygnał żądania przerwania realizacji aktualnie wykonywanego polecenia; w większości przypadków polecenie reaguje natychmiastowym zakończeniem pracy. Wysyła sygnał końca pliku (ang. EOF — End-of-File) do aktualnie wykonywanego polecenia; ta kombinacja klawiszy jest przydatna w sytuacji, kiedy użytkownik chce zasygnalizować zakończenie procesu wprowadzania danych z konsoli. Zawiesza realizację aktualnie wykonywanego polecenia (programu). Użytkownik może wznowić realizację polecenia (programu), wpisując polecenie fg. W tabeli 7.3 przedstawiono zestawienie znaków specjalnych, które sterują działaniem powłoki systemu. Znaki # oraz ; najczęściej są wykorzystywane w skryptach powłoki; więcej infor- macji na ten temat przedstawimy w dalszej części rozdziału. Znak dodany na końcu pole- cenia powoduje, że po naciśnięciu klawisza Enter powłoka nie czeka z powrotem znaku za- chęty do momentu zakończenia realizacji polecenia; znak zachęty pojawia się natychmiast po uruchomieniu polecenia, a samo polecenia jest wykonywane w tzw. tle (jako proces drugo- planowy — przyp. tłum.), dzięki czemu użytkownik może od razu przystąpić do wpisywania kolejnych poleceń. Z kolei zastosowanie znaku przekierowania strumienia danych , | (ang. pipe redirector) zostanie szerzej omówione w sekcji zatytułowanej „Wyświetlanie zawartości katalogów”. Tabela 7.3. Zestawienie znaków specjalnych sterujących działaniem powłoki systemu Znak sterujący Przeznaczenie # ; | Wstawienie znaku # w danym wierszu skryptu powłoki powoduje, że jest on traktowany jako komentarz i ignorowany podczas realizacji skryptu. Separator poleceń, pozwala na umieszczenie kilku poleceń w tym samym wierszu. Znak dodany na końcu polecenia powoduje, że po naciśnięciu klawisza Enter powłoka nie czeka z powrotem znaku zachęty do momentu zakończenia realizacji polecenia; znak zachęty pojawia się natychmiast po uruchomieniu polecenia, a samo polecenie jest wykonywane jako proces drugoplanowy. Przekierowanie strumienia danych ze standardowego wyjścia danego polecenia do pliku; w składni polecenia po znaku powinna znajdować się nazwa pliku, do którego będą zapisywane dane. Przekierowanie strumienia danych z pliku na standardowe wejście danego polecenia; w składni polecenia po znaku powinna znajdować się nazwa pliku, z którego będą odczytywane dane. Znak używany na końcu danego wiersza poleceń; oznacza, że dalsza część polecenia została umieszczona w kolejnym wierszu. Znak przekierowania strumienia danych ze standardowego wyjścia danego polecenia na standardowe wejście innego polecenia. Uruchamianie poleceń powłoki | 165 Praca z wierszem poleceń powłoki systemu Linux Wszystkie polecenia powłoki systemu Linux mają wspólną, spójną i prostą strukturę. W niniej- szej sekcji będziemy zajmować się zagadnieniami związanymi właśnie ze strukturą poleceń powłoki oraz opiszemy, w jaki sposób użytkownik może uzyskać dodatkowe informacje o prze- znaczeniu, sposobie wykorzystania, działaniu oraz składni poszczególnych poleceń. Polecenia i argumenty poleceń Ogólna składnia wszystkich poleceń powłoki systemu Linux jest następująca: nazwa_polecenia [opcje] [argumenty] gdzie nazwa_polecenia określa operację, jaka zostanie wykonana przez powłokę systemu, natomiast [opcje] oraz [argumenty] pozwalają na sterowanie przebiegiem operacji oraz na przekazywanie wymaganych parametrów. Zarówno [opcje], jak i [argumenty] polecenia są opcjonalne, tzn. mogą, ale nie muszą występować w wielu poleceniach; w formalnym zapisie składni polecenia elementy opcjonalne oznaczane są przy użyciu nawiasów kwadratowych. Bardzo często nazwa_polecenia odnosi się do nazwy pliku programu, który powinien zo- stać uruchomiony po wydaniu takiego polecenia; takie komendy nazywane są poleceniami zewnętrznymi. W systemie Linux takie pliki poleceń zewnętrznych przechowywane są zazwy- czaj w katalogach /bin, /usr/bin oraz /usr/local/bin. Polecenia zewnętrzne, służące do zarządza- nia systemem, są zazwyczaj przechowywane w katalogach /sbin lub /usr/sbin; obydwa katalo- gi są domyślnie dołączane do ścieżki systemowej użytkownika root. Kiedy uruchamiane jest polecenie zewnętrzne, powłoka przekazuje wszystkie podane w wierszu polecenia argu- menty i opcje do wywoływanego programu, który następnie je analizuje i w zależności od podanych opcji, odpowiednio modyfikuje swój sposób działania. Niektóre komendy nie są poleceniami zewnętrznymi, ale wbudowanymi poleceniami powło- ki systemu Linux; za ich realizację nie jest odpowiedzialny żaden dodatkowy program, ale bezpośrednio sama powłoka. Należy jednak pamiętać o tym, że różne powłoki mogą posiadać różne zestawy wbudowanych poleceń. W dalszej części rozdziału omówimy bardziej szczegó- łowo wybrane polecenia powłoki bash. Nazwy poleceń powłoki systemu Linux niemal zawsze składają się z małych liter oraz cyfr. Większość poleceń pozwala na dodawanie różnego rodzaju opcji i argumentów, aczkolwiek jak już wspomnieliśmy wcześniej, nie zawsze jest to wymagane. Przykładowo, wpisanie pole- cenia w bez żadnych dodatkowych opcji i argumentów powoduje wyświetlenie na ekranie statystyki systemu Linux oraz listy użytkowników aktualnie zalogowanych do systemu. Należy pamiętać o tym, że w poleceniach powłoki systemu Linux rozróżniane są małe i duże litery; podczas wpisywania poleceń należy więc zwracać baczną uwagę na ich pisownię. Opcje umożliwiają modyfikację sposobu działania poleceń powłoki systemu Linux. Opcje poleceń mają zazwyczaj postać pojedynczej litery poprzedzonej znakiem -, aczkolwiek nie jest to regułą. Wiele poleceń pozwala na podawanie w wierszu wywołania kilku opcji; jeżeli taka sytuacja ma miejsce, to poszczególne opcje powinny być od siebie porozdzielane jedną 166 | Rozdział 7. Praca z powłoką systemu Linux bądź kilkoma spacjami. Przykładowo, jeżeli do polecenia w dodamy opcję –h, to na ekranie nie zostanie wyświetlony wiersz nagłówka, zawierający informacje o bieżącym czasie oraz nazwy poszczególnych pól: [helion@localhost helion]$ w -h helion tty3 - 12:14 3:35 1a.43s 1.43s -bash root :0 - Tue23 ?xdm? 40:01a 17.76s gnome-session root pts/5 - 12:22 1.00s 11.9a8s 0.40s w -h Argumentami polecenia mogą być m.in. nazwy plików i katalogów, nazwy użytkowników, jak również inne elementy, od których zależy sposób bądź wynik działania danego polecenia. Przykładowo, jako argument polecenia w można podać nazwę użytkownika, co spowoduje wyświetlenie informacji tylko o tym użytkowniku. [helion@localhost helion]$ w helion 12:29:04 up 2:25, 3 users, load average: 1,80, 1a,95, 2,13 USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT helion tty3 - 12:14 4:00 1a.43s 1.43s -bash Niektóre polecenia pozwalają na podawanie całej serii opcji i argumentów; należy tylko pa- miętać o tym, że poszczególne argumenty powinny być od siebie oddzielone spacjami. Przy- kładowo, wykonanie przedstawionego poniżej polecenia spowoduje wyświetlenie informacji o użytkowniku helion, bez wiersza nagłówka: [helion@localhost helion]$ w -h helion helion tty3 - 12:14 5:45 1a.43s 1.43s -bash Jeżeli podczas wpisywania polecenia podamy kilka opcji i argumentów, to może się zdarzyć, że takie polecenie nie zmieści się w jednym wierszu ekranu. Nie należy się tym jednak przej- mować, ponieważ w takiej sytuacji powłoka automatycznie przeniesie dalszą część polecenia do następnego wiersza. Jeżeli z jakiegoś powodu użytkownik nie chce, aby powłoka auto- matycznie dzieliła polecenie na kolejne wiersze, to zbliżając się do końca wiersza użytkownik powinien wpisać znak (ang. backslash), nacisnąć klawisz Enter i kontynuować wpisywanie polecenia w następnym wierszu. Znak jest tzw. znakiem kontynuacji wiersza polecenia; powłoka systemu Linux „widzi” kolejne wiersze polecenia połączone znakiem tak, jakby całe polecenie zostało wpisane w jednym wierszu. Należy jednak pamiętać o tym, aby po znaku nic już nie zostało wpisane — w przeciwnym wypadku mechanizm łączenia wierszy może nie działać poprawnie. Korzystanie z pomocy systemowej Z względu na oczywisty fakt, że system Linux daje użytkownikowi do dyspozycji ogromną ilość poleceń, z których każde posiada kilka, kilkanaście bądź nawet kilkadziesiąt (!) opcji i ar- gumentów, trudno się raczej spodziewać, że ktoś będzie w stanie to wszystko zapamiętać. Aby zatem użytkownik nie musiał borykać się z setkami stron przeróżnych „wydruków, podręczni- ków, helpów i innych manuali”, Linux udostępnia dwa bardzo wygodne polecenia, man oraz apropos, które umożliwiają dostęp do bazy pomocy systemowej, gdzie znajdują się opisy po- szczególnych poleceń oraz ich opcji. Zastosowanie polecenia man Opis każdego polecenia systemu Linux znajduje się w specjalnym, osobnym zbiorze, nazy- wanym stroną podręcznika man (ang. manual page; w literaturze spotyka się również określenie manpage — przyp. tłum.) dla danego polecenia. Poszczególne pliki stron podręcznika man Praca z wierszem poleceń powłoki systemu Linux | 167 przechowywane są w szeregu podkatalogów, tworzących razem bazę danych pomocy syste- mowej. Dostęp do tej bazy zapewnia właśnie polecenie man, którego działanie nieco przypomi- na funkcjonowanie znanego z systemu MS-DOS polecenia help. Przykładowo, aby wyświetlić na ekranie treść pomocy dla polecenia w, należy wykonać następujące polecenie: [helion@localhost helion]$ man w Na rysunku 7.1 przedstawiono wyniki działania takiego polecenia — na ekranie pojawi się pierwsza strona podręcznika man dla polecenia w. Należy zwrócić uwagę, że w lewym dolnym narożniku ekranu pojawia się znak dwukropka, który oznacza, program oczekuje na dalsze polecenia użytkownika. Aby wyświetlić kolejną stronę podręcznika man, użytkownik powi- nien nacisnąć klawisz spacji; aby wyświetlić poprzednią stronę podręcznika, należy nacisnąć klawisz b. Aby zakończyć działanie polecenia man i powrócić do powłoki systemu, należy nacisnąć klawisz q. Rysunek 7.1. Wygląd typowej strony podręcznika man Wszystkie strony podręcznika man są zorganizowane w jeden, spójny sposób. Na początku każdej strony można znaleźć nazwę danej strony podręcznika oraz numer sekcji bazy da- nych, z której pochodzi dana strona (numer sekcji jest podany w nawiasach). Przykładowo, na rysunku 7.1 w lewym górnym oraz w prawym górnym narożniku ekranu widnieje ciąg znaków W(1). Oznacza to po prostu, że w chwili obecnej wyświetlana jest odpowiednia stro- na podręcznika dla polecenia w, która należy do pierwszej sekcji bazy danych. W kolejnej części podręcznika znajduje się nazwa oraz krótki opis polecenia, którego dana stro- na podręcznika dotyczy; następnie przedstawiana jest składnia polecenia, zawierająca wszystkie dostępne opcje i argumenty danego polecenia. Jak już wcześniej wspominaliśmy, w nawiasach kwadratowych podawane są opcje i argumenty opcjonalne. W kolejnej części podręcznika umieszczony jest szczegółowy opis samego polecenia, po którym następuje równie szczegó- łowy opis poszczególnych opcji i argumentów. Jako że na etapie poznawania systemu Linux mniej doświadczeni użytkownicy z pewnością bardzo często będą sięgać do stron podręcznika man, to być może warto będzie poświęcić jedno okno terminala bądź jedną konsolę wirtualną wyłącznie na potrzeby polecenia man. 168 | Rozdział 7. Praca z powłoką systemu Linux Alternatywnym rozwiązaniem jest przeglądanie plików stron podręcznika man przy użyciu menedżera plików Konqueror. Wpisanie w pasku adresu man://index spowoduje, że w oknie Konquerora zostanie wyświetlony indeks dostępnych stron podręcznika man, z którego, po- sługując się wygodnymi hiperłączami, można wywołać na ekran wybraną stronę pomocy. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik może wpisywać polecenie w jednym oknie terminala bądź na jednej konsoli wirtualnej, a do okna „pomocy” przełączać się w celu przypomnienia sobie składni wybranych poleceń. W tabeli 7.4 przedstawiono zestawienie poszczególnych sekcji bazy stron podręcznika man; zawartość większości sekcji będzie przydatna zwłaszcza dla programistów i projektantów. Dla użytkowników i administratorów systemu najbardziej interesujące będą zapewne sekcje 1. i 8. Tabela 7.4. Zestawienie poszczególnych sekcji stron podręcznika man Numer sekcji Zawartość 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Polecenia zewnętrzne oraz wbudowane polecenia powłoki Odwołania systemowe (inicjowane przez jądro systemu) Odwołania do bibliotek (inicjowane przez biblioteki systemowe) Pliki specjalne (np. pliki urządzeń) Formaty plików i przyjęte konwencje Gry Pakiety makr i przyjęte konwencje Polecenia przeznaczone do zarządzania systemem Niestandardowe procedury jądra systemu Zastosowanie polecenia apropos Polecenie man pozwala użytkownikowi na przeszukiwanie stron podręcznika i wyświetlanie szczegółowych informacji o wybranym poleceniu. Polecenie apropos również przeszukuje bazę stron podręcznika, ale wyświetla na ekranie tylko jednowierszowe podsumowanie przeznacze- nia wybranych poleceń. Argumentem, jaki przekazujemy do polecenia apropos, powinno być słowo kluczowe opisujące operację, jaką użytkownik chce wykonać; tak naprawdę polecenie apropos wyświetli na ekranie listę tych wszystkich poleceń, których wiersz podsumowania zawiera podane słowo kluczowe. Przykładowo, wykonując polecenie: [helion@localhost helion]$ apropos samba otrzymamy w wyniku jego działania listę poleceń, których strony podręcznika man zawierają słowo samba, jak to zostało przedstawione na rysunku 7.2. Polecenie apropos jest bardzo użyteczne zwłaszcza w sytuacji, kiedy użytkownik nie może sobie przypomnieć nazwy polecenia, które miało realizować określoną czynność. Podając odpowiednie słowo kluczowe jako parametr polecenia apropos, użytkownik może wyświe- tlić na ekranie listę poleceń powiązanych z danym zagadnieniem i dzięki temu ma bardzo dużą szansę na odnalezienie właściwego polecenia. Praca z wierszem poleceń powłoki systemu Linux | 169 Rysunek 7.2. Zastosowanie polecenia apropos Do przechowywania informacji o poszczególnych poleceniach polecenie apropos wykorzystuje specjalną bazę danych. Zanim użytkownik będzie mógł wykonać to po- lecenie po raz pierwszy, musi utworzyć tę bazę danych logując się jako użytkownik root i wykonując następujące polecenie: makewhatis Wykonywanie powyższego polecenia może trwać nawet kilka czy kilkanaście minut. Po zainstalowaniu nowego pakietu oprogramowania, zawierającego polecenia ze- wnętrzne, użytkownik może (a nawet powinien) uaktualnić bazę danych, ponownie wykonując polecenie makewhatis. Korzystanie z poleceń przeznaczonych do pracy z katalogami Opisaliśmy już podstawowe zasady wykonywania poleceń powłoki systemu Linux, w związku z czym możemy przystąpić do omawiania poleceń przeznaczonych do pracy z katalogami systemu plików. Samo przeczytanie zawartości niniejszej sekcji może być niewystarczające; proponujemy zatem, aby Czytelnik po prostu zalogował się do swojego systemu Linux i wyko- nywał „na żywo” wszystkie polecenia pojawiające się w miarę czytania niniejszej sekcji. Każda okazja jest dobra do nabrania dodatkowych doświadczeń w pracy z powłoką systemu Linux. Wyświetlanie bieżącego katalogu roboczego Aby wyświetlić bieżący katalog roboczy, użytkownik powinien wykonać polecenie pwd (ang. print working directory). Polecenie pwd nie wymaga podawania żadnych opcji ani ar- gumentów: 170 | Rozdział 7. Praca z powłoką systemu Linux [helion@localhost helion]$ pwd /root Wykonanie polecenia pwd powoduje wyświetlenie na ekranie bezwzględnej ścieżki do bieżą- cego katalogu roboczego. Zmiana bieżącego katalogu roboczego Aby zmienić bieżący katalog roboczy, użytkownik powinien wykonać polecenie cd (ang. change directory), podając jednocześnie jako argument ścieżkę do nowego katalogu roboczego (poda- wana ścieżka może być zarówno względna, jak i bezwzględna). Przykładowo, aby zmienić bie- żący katalog roboczy na katalog /bin, należy wykonać następujące polecenie: [helion@localhost helion]$ cd /bin [helion@localhost /bin]$ Warto zwrócić uwagę na fakt, że po zmianie bieżącego katalogu roboczego zmienia się wygląd znaku zachęty, jaki wyświetla powłoka po wykonaniu polecenia — znak zachęty odzwierciedla teraz nowe położenie katalogu roboczego. Aby z dowolnej lokalizacji szybko powrócić do katalogu domowego danego użytkownika, wy- starczy wykonać polecenie cd, nie podając żadnych argumentów: [helion@localhost /bin]$ cd [helion@localhost helion]$ Podobnie jak w poprzednim wypadku, po wykonaniu polecenia znak zachęty zmienił się, wskazując na nowy katalog roboczy. Jeżeli użytkownik będzie usiłował zmienić bieżący katalog roboczy na katalog, który nie istnieje, powłoka systemu Linux wyświetli komunikat o błędzie: [helion@localhost helion]$ cd abcdef bash: cd: abcdef: Nie ma takiego pliku ani katalogu Wyświetlanie zawartości katalogu Aby wyświetlić zawartość katalogu, użytkownik może zastosować polecenie ls (ang. list). Po- lecenie ls posiada wiele bardzo przydatnych opcji, które pozwalają dopasować sposób jego działania oraz format prezentowanych wyników do indywidualnych upodobań użytkownika. Najprostszą formą polecenia ls jest wykonanie go bez żadnych dodatkowych argumentów. Wykonanie takiego polecenia spowoduje wyświetlenie całej zawartości bieżącego katalogu roboczego, zarówno plików, jak i katalogów (wyniki działania tego polecenia na różnych kom- puterach będą wyglądały różnie, oczywiście ze względu na różną zawartość wyświetlanych katalogów). [helion@localhost X11]$ ls applnk starthere Xmodmap dm sysconfig xorg.conf fs twm xorg.conf.backupa gdm X Xresources lbxproxy xdm xserver prefdm XftConfig.README-OBSOLETE xsm proxymngr xinit serverconfig xkb [helion@localhost X11]$ Praca z wierszem poleceń powłoki systemu Linux | 171 Jak widać, na załączonym przykładzie nazwy plików i katalogów są wyświetlane w kolejności alfabetycznej, w trzech kolumnach. Warto zwrócić uwagę na fakt, że nazwy plików rozpo- czynające się od dużej litery wyświetlane są przed nazwami plików rozpoczynającymi się od liter małych. Bardziej wyrafinowana wersja polecenia ls, z dołączoną opcją -l, powoduje wyświetlenie na ekranie szczegółowych informacji o zawartości danego katalogu, jak to zostało zilustrowane na rysunku 7.3. Rysunek 7.3. Wyniki działania polecenia ls z dołączoną opcją -l W pierwszym wierszu wyników działania wyświetlana jest informacja o całkowitej ilości miej- sca na dysku, jakie zajmuje dany katalog razem ze swoimi podkatalogami i plikami; zajętość dysku podawana jest w KB. Pozostałe wiersze opisują poszczególne pliki i katalogi. Poniżej zamieszczono krótki opis poszczególnych kolumn: Typ Wskazuje na jeden z dwóch typów obiektów: d oznacza katalog, natomiast - oznacza zwy- kły plik. Jak łatwo zauważyć, nazwy plików i katalogów są wyświetlane przy użyciu róż- nych kolorów. Prawa dostępu Lista praw dostępu do poszczególnych plików i katalogów. Zagadnienia praw dostępu do plików i katalogów zostaną bardziej szczegółowo omówione w dalszej części niniejszego rozdziału. Ilość dowiązań Informacja o ilości plików i katalogów dowiązanych (ang. linked) do danego obiektu. Właściciel Nazwa użytkownika, który jest właścicielem danego pliku lub katalogu. Grupa Nazwa grupy użytkowników, która jest właścicielem danego pliku lub katalogu. 172 | Rozdział 7. Praca z powłoką systemu Linux Rozmiar Rozmiar pliku lub katalogu, podany w bajtach. Data i czas ostatniej modyfikacji Znacznik daty i czasu ostatniej modyfikacji danego pliku lub katalogu. Nazwa Nazwa pliku lub katalogu. Jeżeli w danym katalogu znajduje się duża ilość plików, to ich lista z pewnością nie zmieści się na jednym ekranie. Aby przeglądać listę plików ekran po ekranie, użytkownik powinien wyko- nać następujące polecenie: [helion@localhost helion]$ ls | less Jak łatwo zauważyć, w powyższym poleceniu użyto znaku przekierowania strumienia danych ze standardowego wyjścia polecenia ls na standardowe wejście polecenia less, które powoduje, że dane są wyświetlane po jednym ekranie naraz. Użytkownik może sterować działaniem polecenia less, korzystając z następujących klawiszy: • Spacja — powoduje wyświetlenie kolejnego ekranu danych b — powoduje powrót do poprzednio wyświetlanego ekranu danych q lub Q — kończy działanie programu i zwraca sterowanie do powłoki (na ekranie pojawia się znak zachęty) • • Jeżeli użytkownik chce wyświetlić zawartość katalogu innego niż bieżący katalog roboczy, to nazwa katalogu docelowego powinna zostać podana jako argument polecenia ls, np.: [helion@localhost helion]$ ls /bin Po wykonaniu powyższego polecenia, na ekranie zostanie wyświetlona zawartość katalogu /bin, ale bieżący katalog roboczy nie ulegnie zmianie. W podobny sposób można wyświetlić na ekranie szczegółowe informacje o wybranym pliku lub katalogu — w tym celu wystarczy po- dać jego nazwę jako argument polecenia ls. Co więcej, polecenie ls akceptuje teoretycznie nieskończoną liczbę argumentów, dzięki czemu jako argumenty polecenia można podać całą serię nazw katalogów i w ten sposób uzyskać informacje o ich zawartości w jednym poleceniu; należy przy tym pamiętać, aby nazwy poszczególnych katalogów były od siebie oddzielone jedną bądź kilkoma spacjami. Jeżeli nazwa katalogu lub pliku rozpoczyna się od znaku kropki (np. pliki .bashrc, .bash_profile), oznacza to, że takie pliki są ukryte (ang. hidden) i w wynikach działania polecenia ls wydane- go w normalnym trybie są pomijane. Aby pliki ukryte były wyświetlane, należy do wiersza wywołującego polecenie ls dodać opcję -a. Przykładowo, aby wyświetlić wszystkie pliki i pod- katalogi bieżącego katalogu roboczego, łącznie z plikami i katalogami ukrytymi, należy wyko- nać następujące polecenie: [helion@localhost helion]$ ls -a -l Ciąg kolejnych opcji -a -l można w razie potrzeby połączyć, wpisując polecenie w następują- cej postaci: [helion@localhost helion]$ ls -al W katalogu domowym użytkownika znajduje się zazwyczaj cały szereg ukrytych plików, prze- chowujących informacje konfiguracyjne dla różnych programów. Przykładowo, plik .bash_ profile zawiera informacje o konfiguracji powłoki bash. Praca z wierszem poleceń powłoki systemu Linux | 173 Polecenie ls posiada jeszcze całkiem sporo innych, bardzo przydatnych możliwości, stąd w wol- nej chwili naprawdę warto zajrzeć na strony podręcznika man polecenia ls. Tworzenie nowych katalogów Nowe katalogi mogą być tworzone przy użyciu polecenia mkdir (ang. make directory). Argu- mentem polecenia musi być nazwa tworzonego katalogu. Domyślnie system Linux tworzy no- wy katalog jako podkatalog bieżącego katalogu roboczego. Przykładowo, wykonanie poniż- szego polecenia spowoduje utworzenie w katalogu domowym użytkownika helion podkatalogu o nazwie redakcja: [helion@localhost helion]$ mkdir redakcja Jeżeli użytkownik chce, aby nowy katalog zamiast w bieżącym katalogu roboczym został utwo- rzony w innym katalogu docelowym, to jako argument polecenia mkdir musi podać bez- względną ścieżkę do takiego katalogu. Przykładowo, jeżeli użytkownik helion znajduje się obecnie w swoim katalogu domowym, a chce utworzyć katalog /tmp/dokumenty, to powinien wykonać następujące polecenie: [helion@localhost helion]$ mkdir /tmp/dokumenty Nazwa tworzonego katalogu musi spełniać kilka warunków i ograniczeń. Przykładowo, nazwa katalogu nie może zawierać znaku / (ang. slash). Nazwy poszczególnych katalogów i plików zazwyczaj składają się z dużych i małych liter, cyfr, kropek oraz znaków podkreślenia ( _ ). W nazwach można również używać innych znaków, takich jak spacje i znak minus (-), nie- mniej jednak takie nazwy mogą powodować pewne problemy, gdyż powłoka systemu Linux interpretuje takie znaki w specjalny sposób. Jeżeli jednak z takich czy innych powodów użyt- kownik MUSI użyć znaków specjalnych w nazwach plików czy katalogów, to aby uniknąć problemów cała nazwa musi zostać ujęta w znaki pojedynczego cudzysłowu (ang. single quote). Znaki cudzysłowu nie są brane pod uwagę jako część nazwy. Opisana technika jest bardzo przydatna zwłaszcza w sytuacji, kiedy użytkownik podłącza się do zasobów dysko- wych systemu plików Windows, gdzie nazwy katalogów i plików zawierające spacje (np. Moje dokumenty) są bardzo popularne. Większość nazw plików w systemie MS-DOS zawiera znak kropki, co już nie jest regułą w syste- mie Linux. W systemie MS-DOS kropka oddziela główną część nazwy pliku od jej tzw. roz- szerzenia, które używane było w zasadzie do rozróżniania typów poszczególnych plików. Przykładowo, w systemie MS-DOS plik o nazwie memo.txt prawie na pewno był plikiem tek- stowym. Większość aplikacji w systemie Linux po prostu ignoruje rozszerzenia plików, stąd rozszerzenia nazw plików nie są w tym systemie wymagane. Z drugiej jednak strony, jeżeli zamierzamy wysłać dany plik komuś, kto używa innego systemu operacyjnego niż Linux, to zawsze warto takie rozszerzenie do nazwy dołączyć (np. .txt dla pliku tekstowego). Usuwanie katalogu Aby usunąć dany katalog, użytkownik powinien skorzystać z polecenia rmdir (ang. remove directory). Przykładowo, aby usunąć katalog o nazwie archiwum, znajdujący się w bieżącym katalogu roboczym, należy wykonać następujące polecenie: [helion@localhost helion]$ rmdir archiwum 174 | Rozdział 7. Praca z powłoką systemu Linux Jeżeli użytkownik chce usunąć katalog zlokalizowany w innym miejscu niż bieżący katalog ro- boczy, to jako argument polecenia rmdir musi podać bezwzględną lub względną ścieżkę do ta- kiego katalogu. Polecenia rmdir nie można użyć do usunięcia katalogu, w którym nadal są przechowywane ja- kieś pliki bądź podkatalogi; użytkownik musi najpierw usunąć całą zawartość danego katalo- gu, a dopiero potem może przystąpić do usuwania samego katalogu. Małą niespodziankę mogą tutaj sprawić pliki ukryte, które mogą rezydować w danym katalogu choć nie są wi- doczne; zanim będziemy w stanie usunąć dany katalog, wszystkie pliki i podkatalogi — włą- czając w to pliku i katalogi ukryte — muszą zostać z niego usunięte. Korzystanie z poleceń przeznaczonych do pracy z plikami Jak łatwo się zorientować, katalogi mogą przechowywać zarówno pliki, jak i kolejne podka- talogi. W niniejszej sekcji omówimy kilka zagadnień związanych z poleceniami przeznaczo- nymi do pracy z plikami. Wyświetlanie zawartości pliku Pliki wykorzystywane w systemie Linux (podobnie zresztą jak w systemie Windows) mogą przechowywać tekst bądź też informacje binarne. O ile przeglądanie zawartości plików binar- nych może mieć znaczenie dla wąskiej grupy specjalistów (np. programiści), o tyle zwykły użytkownik może w bardzo prosty sposób przeglądać pliki tekstowe. Aby tego dokonać, wy- starczy wpisać polecenie cat, po którym następuje nazwa pliku tekstowego, którego zawar- tość chcemy wyświetlić na ekranie. Przykładowo, wykonanie następującego polecenia: [root@localhost root]# cat /etc/passwd spowoduje wyświetlenie na ekranie zawartości pliku /etc/passwd, w którym znajdują się informa- cje o kontach poszczególnych użytkowników danego systemu. Jeżeli przeglądany plik jest zbyt duży, aby mógł się zmieścić na jednym ekranie, to efekt wyko- nania polecenia cat sprowadzi się do tego, że pierwsza część zawartości pliku zostanie bły- skawicznie przewinięta na ekranie i zniknie z naszych oczu, pozostawiając widocznych jedy- nie kilkadziesiąt ostatnich wierszy. Aby tego uniknąć, należy skorzystać z poznanego już wcześniej polecenia less: [root@localhost root]# less /etc/passwd Wykonanie powyższego polecenia spowoduje wyświetlenie zawartości pliku /etc/passwd strona po stronie, w sposób nieco przypominający działanie polecenia man, wyświetlającego kolejne strony podręcznika danego polecenia. Do sterowania działaniem polecenia less można wy- korzystać następujące klawisze: spacja (wyświetlenie kolejnego ekranu danych), b (powrót do poprzednio wyświetlanego ekranu danych) oraz q lub Q (kończy działanie programu i zwra- ca sterowanie do powłoki; na ekranie pojawia się znak zachęty). Usuwanie plików Aby usunąć wybrany plik, należy użyć polecenia rm (ang. remove), podając jako argument na- zwę pliku przeznaczonego do usunięcia. Przykładowo, wykonanie polecenia: [helion@localhost helion]$ rm dane1 Praca z wierszem poleceń powłoki systemu Linux | 175 spowoduje usunięcie z bieżącego katalogu roboczego pliku o nazwie dane1. Jeżeli plik przezna- czony do usunięcia jest zlokalizowany w innym katalogu, to aby go usunąć, należy jako ar- gument polecenia rm podać pełną ścieżkę do tego pliku (względną lub bezwzględną). Po usunięciu pliku w systemie Linux, jego zawartość jest tracona bezpowrotnie. Aby uniknąć przypadkowego usunięcia plików zawierających istotne dane, podczas wy- konywania operacji usuwania plików należy zachować szczególną ostrożność. Nie należy również zapominać o regularnym wykonywaniu kopii bezpieczeństwa danych, co pozwoli na ich odzyskanie w razie jakiegoś nieszczęścia. Jeżeli użytkownik dołączy do polecenia rm opcję -i, to przed usunięciem danego pliku sys- tem poprosi o potwierdzenie zamiaru wykonania takiej operacji. Jeżeli użytkownik nie jest do końca przekonany, że wie co robi, to taka opcja może być całkiem przydatna. Jeżeli zalogu- jemy się do systemu jako użytkownik root, to czy tego chcemy czy nie, Linux automatycznie dołącza opcję -i do każdego polecenia rm. Kopiowanie plików Aby skopiować wybrany plik, należy użyć polecenia cp (ang. copy), podając dwa argumenty: nazwę (lub ścieżkę) pliku źródłowego oraz nazwę (lub ścieżkę) pliku docelowego. Przykła- dowo, wykonanie następującego polecenia: [root@localhost /root]# cp /etc/passwd sample spowoduje utworzenie kopii pliku /etc/passwd i zapisanie jej w pliku o nazwie sample, zlokali- zowanym w bieżącym katalogu roboczym. Jeżeli docelowy plik już istnieje, to podczas operacji kopiowania zostanie on automatycznie nadpisany. Z tego powodu podczas wykonywania operacji kopiowania plików należy bar- dzo uważać, aby nie nadpisać pliku zawierającego jakieś cenne informacje. Przed rozpoczę- ciem kopiowania warto sprawdzić przy użyciu polecenia ls czy w lokalizacji docelowej nie ma już pliku o takiej samej nazwie; alternatywnym rozwiązaniem może być również dołączenie do polecenia cp opcji -i, która spowoduje, że przed nadpisaniem pliku docelowego system poprosi o potwierdzenie wykonania takiej operacji. Jeżeli zalogujemy się do systemu jako użytkownik root, to podobnie jak to miało miejsce w przypadku polecenia rm, Linux automa- tycznie dołącza opcję -i do każdego polecenia cp. Przenoszenie i zmiana nazwy plików Aby zmienić nazwę pliku, należy skorzystać z polecenia mv (ang. move), podając jako argumenty starą nazwę (lub ścieżkę) pliku oraz nową nazwę (lub ścieżkę) pliku. Przykładowo, wykona- nie polecenia: [helion@localhost helion]$ mv stary1 nowy2 spowoduje zmianę nazwy pliku stary1 na nazwę nowy2. Jeżeli docelowy plik już istnieje, to podczas operacji zmiany nazwy bądź przenoszenia pliku zostanie on automatycznie nadpisany. Z tego powodu podczas wykonywania operacji zmia- ny nazwy bądź przenoszenia pliku należy bardzo uważać, aby nie nadpisać pliku zawierają- cego jakieś cenne informacje. Przed rozpoczęciem operacji zmiany nazwy bądź przenoszenia pliku warto sprawdzić przy użyciu polecenia ls czy w lokalizacji docelowej nie ma już pliku o takiej samej nazwie; alternatywnym rozwiązaniem może być również dołączenie do polecenia 176 | Rozdział 7. Praca z powłoką systemu Linux mv opcji -i, która spowoduje, że przed nadpisaniem pliku docelowego system poprosi o po- twierdzenie wykonania takiej operacji. Jeżeli zalogujemy się do systemu jako użytkownik ro- ot, to podobnie jak to miało miejsce w przypadku poleceń rm i cp, Linux automatycznie do- łącza opcję -i do każdego polecenia mv. Od czasu do czasu może się zdarzyć, że polecenie mv nie będzie w stanie przenieść danego katalogu z jednego urządzenia na inne. Jeżeli użytkownik spotka się z takim problemem, to powinien najpierw skopiować zawartość całego katalogu z lokalizacji źródłowej na docelo- wą, a dopiero potem, po pomyślnym wykonaniu operacji kopiowania, usunąć pliki źródłowe i następnie katalog źródłowy. Odszukiwanie zagubionych plików Jeżeli użytkownik zna nazwę pliku, ale nie bardzo pamięta, w jakim katalogu taki plik jest (tu- dzież powinien być) zlokalizowany, to do jego odszukania może wykorzystać polecenie find. Przykładowo, wykonanie następującego polecenia: [helion@localhost helion]$ find . -name instrukcja - print spowoduje próbę odszukania pliku o nazwie zguba, zlokalizowanego gdzieś poza bieżącym katalogiem użytkownika (.). Jeżeli próba taka zakończy się sukcesem, to na ekranie zostanie wyświetlona bezwzględna ścieżka dostępu do takiego pliku. Jeżeli użytkownik zna jedynie fragment nazwy pliku, to poszukiwania pozostałych fragmen- tów można wymusić, zastępując je odpowiednio znakami gwiazdki (*), przykładowo: [helion@localhost helion]$ find / -name *truk* - print Przedstawione powyżej polecenie spróbuje odszukać dowolne pliki, których nazwy pasują do podanego wzorca poszukiwań; poszukiwania będą obejmowały cały obszar dysku zajęty przez katalog główny /, czyli tak naprawdę cały dostępny obszar dysku. Innym, bardzo przydatnym poleceniem, które może wziąć na siebie ciężar wyszukiwania da- nego pliku, jest locate. Polecenie locate wykorzystuje aktualizowaną raz dziennie bazę da- nych lokalizacji plików — z tego powodu polecenie to nie będzie w stanie odszukać plików, które zostały niedawno utworzone bądź usunięte. Jest to w pewnym sensie wadą tego pro- gramu, ale z drugiej strony, dzięki temu cały proces wyszukiwania żądanych plików jest du- żo szybszy niż w wypadku polecenia find. Aby skorzystać z polecenia locate, należy jako je- go argument podać ciąg znaków będących fragmentem nazwy poszukiwanego pliku. Podany ciąg znaków nie musi być ujęty w cudzysłów. Efektem działania polecenia będzie wyświe- tlenie na ekranie wszystkich plików (łącznie ze ścieżkami dostępu), których nazwy zawierają podany ciąg znaków. Przykładowo, wykonanie następującego polecenia: [helion@localhost helion]$ locate pass spowoduje wyświetlenie na ekranie listy wszystkich plików, których nazwa zawiera ciąg zna- ków pass. Polecenie locate do działania wykorzystuje bazę danych utworzoną przez polecenie updatedb. Zanim będzie możliwe użycie po raz pierwszy polecenia locate, użytkownik musi zalogować się do systemu jako root i wykonać polecenie updatedb. Polecenie upda- tedb powinno być również wykonywane za każdym razem, kiedy nastąpią znaczące zmiany w systemie plików, aczkolwiek zadanie to powinny realizować za użytkownika usługi cron oraz anacron. Jeżeli jednak wyniki działania polecenia locate nie są zbyt aktu- alne, to użytkownik może uruchomić polecenie updatedb niezależnie od cron-a. Praca z wierszem poleceń powłoki systemu Linux | 177 Drukowanie plików Jeżeli do danego komputera podłączona jest poprawnie działająca drukarka, to użytkownik może wydrukować zawartość danego pliku korzystając z polecenia lpr. Przykładowo, wyko- nanie następującego polecenia: [root@localhost /root]$ lpr /etc/passwd spowoduje wydrukowanie pliku /etc/passwd. Więcej informacji na temat konfiguracji drukarki można znaleźć w rozdziale 9. W czasie kiedy drukarka jest zajęta drukowaniem jednego pliku, użytkownik może już wysyłać do kolejki wydruku następne pliki. Przeglądanie kolejki plików do wydruku jest możliwe dzięki poleceniu lpq: [root@localhost root]# lpq HP1150 is ready and printing Rank Owner Job File(s) Toatal Size active root 1 passwd a 2048 bytes Każdy plik oczekujący na wydrukowanie ma przydzielony osobny numer zadania wydruku. Aby usunąć dane zadanie wydruku, należy wykonać polecenie lprm, podając jako argu- ment numer zadania, które powinno zostać usunięte. Przykładowo, wykonanie następują- cego polecenia: [root@localhost root]# lprm 155 spowoduje usunięcie zadania wydruku o numerze 155. Należy jednak pamiętać o tym, że zadanie wydruku może usunąć wyłącznie użytkownik będący właścicielem danego zadania (lub użytkownik root). Praca z narzędziami do kompresji plików Aby zaoszczędzić całkiem sporo przestrzeni na dyskach twardych oraz przyspieszyć pobieranie plików z serwerów sieciowych, pliki danych mogą zostać poddane procesowi kompresowania. Zgodnie z przyjętą w systemie Linux konwencją, nazwy skompresowanych plików mają rozsze- rzenie .gz; należy jednak pamiętać, że jest to jedynie przyjęta konwencja — z technicznego punktu widzenia system Linux ani nie wymaga, ani nie wymusza stosowania takiego rozszerzenia. Aby rozpakować skompresowany plik, należy użyć polecenia gunzip. Przykładowo, załóżmy, że plik dane.gz został (jak wskazuje na to jego zgodne z przyjętą konwencją rozszerzenie) uprzed- nio skompresowany. Aby go rozpakować, należy wykonać poniższe polecenie: [helion@localhost helion]$ gunzip dane.gz Wykonanie powyższego polecenia spowoduje rozpakowanie pliku dane oraz usunięcie pliku dane.gz. Aby skompresować wybrany plik, należy użyć polecenia gzip. Przykładowo, aby skompreso- wać plik o nazwie dane, należy wykonać następujące polecenie: [helion@localhost helion]$ gzip dane Wykonanie powyższego polecenia spowoduje utworzenie skompresowanego pliku dane.gz oraz usunięcie pliku dane. Innym poleceniem służącym do kompresowania plików jest bzip2, które wykorzystuje nieco in- ny algorytm kompresji danych; pliki pakowane przy użyciu tego programu mają zwyczajo- wo rozszerzenie .bz2 i mogą być rozpakowywane przy użyciu polecenia bunzip2. 178 | Rozdział 7. Praca z powłoką systemu Linux W praktyce bardzo często przydaje się możliwość przechowywania wielu plików (a nawet zawartości całych katalogów) spakowanych w jeden plik archiwum. Przykładowo, w opisany sposób można dosyć efektywnie tworzyć kopie bezpieczeństwa bądź kopie archiwalne da- nych. W systemie Linux do tworzenia plików archiwum, przechowujących wewnątrz wiele innych plików, służy polecenie tar. W przeciwieństwie do polecenia gzip, polecenie tar w żaden sposób nie modyfikuje oryginalnych plików. Aby utworzyć plik archiwum1, należy wykonać następujące polecenie: tar -cvf nazwa_pliku_archiwum lista-plików-lub-katalogów gdzie nazwa_pliku_archiwum to nazwa pliku docelowego, który chcemy utworzyć, natomiast lista-plików-lub-katalogów to lista oddzielonych od siebie spacjami nazw plików i(lub) katalogów, które chcemy umieścić w pliku archiwum. Podając nazwy plików i katalogów można posłużyć się również ścieżkami do nich (zarówno względnymi, jak i bezwzględnymi). Zgodnie z przyjętą w systemie Linux konwencją, pliki archiwum utworzone przy użyciu polecenia tar mają rozszerzenie .tar; należy jednak pamiętać, że podobnie jak to miało miejsce w przypadku plików .gz, jest to jedynie przyjęta konwencja — z technicznego punktu widze- nia system Linux ani nie wymaga, ani nie wymusza stosowania takiego rozszerzenia. Przykładowo, jeżeli chcemy utworzyć plik archiwum o nazwie kopia_danych.tar, który będzie zawierał całą zawartość katalogu domowego użytkownika helion (łącznie z zawartością wszyst- kich podkatalogów), to należy wydać następujące polecenie: [helion@localhost helion]$ tar -cvf kopia_danych.tar /home/helion Wykonanie powyższego polecenia utworzy plik kopia_danych.tar w bieżącym katalogu roboczym. Aby wyświetlić na ekranie zawartość danego pliku archiwum, należy wykonać następujące polecenie: tar -tvf nazwa_pliku_archiwum | less Przekierowanie strumienia danych z wyjścia polecenia tar ma wejście polecenia less powo- duje, że w przypadku archiwum zawierającego dużą ilość plików wewnątrz, lista plików będzie mogła być przeglądana ekran po ekranie. Jeżeli dane archiwum zawiera niewielką ilość pli- ków, to fragment | less może zostać pominięty. Aby rozpakować zawartość pliku archiwum, należy wykonać następujące polecenie: tar -xvf nazwa_pliku_archiwum Wykonanie powyższego polecenia spowoduje rozpakowanie plików i katalogów stanowiących zawartość archiwum do bieżącego katalogu roboczego danego użytkownika. Jeżeli plik lub katalog o danej nazwie już istnieje, to polecenie tar po prostu bez ostrzeżenia nadpisze go, zastępując jego oryginalną zawartość danymi rozpakowa- nymi z archiwum. Polecenie tar posiada cały szereg bardzo przydatnych opcji; zainteresowanych odsyłamy do strony podręcznika man dla tego polecenia. 1 W literaturze angielskie
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Red Hat Enterprise Linux i Fedora Core 2. Wprowadzenie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: