Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00398 008524 10744630 na godz. na dobę w sumie
Redakcja utworu w prasie drukowanej a ograniczenie praw autorskich - ebook/pdf
Redakcja utworu w prasie drukowanej a ograniczenie praw autorskich - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 304
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2402-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Redakcja utworu w prasie drukowanej a ograniczenie praw autorskich jest pierwszym opracowaniem na rynku, które tak szeroko omawia art. 49 ust. 2 PrAut, mówiący o zakazie dokonywania zmian w utworze przez następcę prawnego twórcy i wyjątkowych możliwościach wprowadzania zmian spowodowanych „oczywistą koniecznością”, którym twórca nie miałby „słusznej podstawy” się sprzeciwić. Praca porusza problematykę dozwolonych z mocy prawa ingerencji w nienaruszalną strukturę utworu przez następcę prawnego twórcy. Autorka wyjaśnia i dogłębnie analizuje, czy oczywistą konieczność wprowadzenia zmian będą stanowiły w szczególności: błędy w warsztacie dziennikarskim, błędy ortograficzne i interpunkcyjne, ingerencje w strukturę wypowiedzi, standardy redaktorskie przy dokonywaniu korekty redakcyjnej, zmiany stylu językowej wypowiedzi, skróty, opatrywanie utworu tytułem, podział tekstu na akapity, zestawianie tekstu z grafiką, kwestia usuwania z dzieła treści naruszających dobra osobiste osób trzecich. Ponadto wyjaśniono, jak kształtuje się treść autorskich praw osobistych, odpowiedzialność prawna z tytułu ich naruszenia a także jakie są cele i koncepcje ograniczeń.

Monografia ta stanowi znakomity poradnik dla prawników praktyków zajmujących się prawem autorskim, a także dziennikarzy-twórców oraz dziennikarzy dokonujących weryfikacji redakcyjnej materiałów prasowych. Na rynku prasy drukowanej istnieje wyraźna potrzeba doprecyzowania zakresu możliwości dokonywania zmian w artykułach prasowych przez redaktorów-dziennikarzy, dopuszczających materiały prasowe do druku. Praca ta może ułatwić zarówno dziennikarzom-autorom, jak i dziennikarzom - redaktorom odpowiedź na pytanie, jakie treści dzieła dziennikarskiego są nienaruszalne i niemożliwe do zmiany bez zgody autora, a także w jakim zakresie można zmieniać utwór w ramach tzw. „oczywistej konieczności”.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE REDAKCJA UTWORU W PRASIE DRUKOWANEJ A OGRANICZENIE PRAW AUTORSKICH KATARZYNA BŁESZYŃSKA Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KATARZYNA B£ESZYÑSKA · REDAKCJA UTWORU W PRASIE DRUKOWANEJ A OGRANICZENIE PRAW AUTORSKICH Polecamy nasze publikacje z tej serii: J. Byrski TAJEMNICA PRAWNIE CHRONIONA W DZIAŁANOŚCI BANKOWEJ E. Strzępka-Frania UMOWY O GENERALNE WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH E. Mazurczak-Jasińska ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z MIANOWANIA M. Salomonowicz LICENCJE PATENTOWE I KNOW-HOW U. Ernst ZABEZPIECZENIA NA RZECZACH RUCHOMYCH W POLSCE I W NIEMCZECH M. Krakowiak EGZEKUCJA PRZEZ ZARZĄD PRZYMUSOWY www.sklep.beck.pl REDAKCJA UTWORU W PRASIE DRUKOWANEJ A OGRANICZENIE PRAW AUTORSKICH KATARZYNA B£ESZYÑSKA Redakcja: Urszula Danilczuk Redaktor prowadzący: Natalia Adamczyk ã Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-2175-2 ISBN e-book 978-83-255-2402-9 Michałowi Błeszyńskiemu Spis treści Podziękowania ..................................................................................................... XI Wprowadzenie ...................................................................................................... XIII Wykaz skrótów ..................................................................................................... XVII Bibliografia ............................................................................................................ XIX Orzecznictwo ........................................................................................................ XXVII Rozdział I. Przedmiot prawa autorskiego ............................................ 1. Przedmiot ochrony prawa autorskiego ............................................... 1.1. Materiał prasowy jako przejaw działalności twórczej ......... 1.2. Indywidualny charakter twórczej działalności dziennikarskiej ..................................................................................... 1.3. Ustalenie utworu jako warunek objęcia go ochroną prawnoautorską ................................................................................... 1.4. Wartość, przeznaczenie, sposób wyrażenia utworu ............. 2. Ochrona integralności dzieła ................................................................. 3. Utwór zakończony a jego zdolność publikacyjna .......................... 4. Zagadnienie autoryzacji ............................................................................ 5. Relacja pomiędzy autorem a wydawcą ............................................... Rozdział II. Ograniczenie praw autorskich w prasie drukowanej ...................................................................................................... 1. Koncepcje i cel ograniczeń ..................................................................... 1.1. Ograniczenie prawa do dysponowania utworem .................. 1.2. Ograniczenie prawa do wynagrodzenia .................................... 1.3. Cytat ........................................................................................................ 2. Umowne ograniczenie prawa do wynagrodzenia i prawa do dyspozycji ................................................................................................ 2.1. Umowy pomiędzy twórcą a wydawcą ........................................ 2.2. Umowy o pracę .................................................................................... 3. Ograniczenia praw osobistych autora do utworu ......................... Rozdział III. Artykuł 49 ust. 2 PrAut. Budowa i konstrukcja przepisu ograniczającego autorskie prawa osobiste twórcy ... 1. Uwagi wstępne ............................................................................................. 1 1 1 7 8 10 12 18 23 30 37 37 39 41 45 47 48 54 59 63 63 VII Spis treści 2. Pojęcie następcy prawnego ..................................................................... 3. Stosowanie przepisu w sytuacji braku umowy w formie 65 pisemnej ......................................................................................................... 66 4. Charakter pierwotnej zgody twórcy na dokonanie wszelkich zmian w utworze ......................................................................................... 4.1. Zmiany w utworze, a utwór zależny ............................................. 4.2. Nadzór autorski .................................................................................... 5. Następcza zgoda twórcy jako przesłanka możliwości dokonywania zmian w utworze ponad zakres art. 49 ust. 2 PrAut ..................................................................................................... 6. Struktura budowy utworu a jej wpływ na możliwość dokonywania zmian w utworze dziennikarskim w zakresie art. 49 ust. 2 PrAut ....................................................................................... 7. Charakter umownego zastrzeżenia przez autora zakazu dokonywania zmian w utworze a ograniczenie z art. 49 ust. 2 PrAut ..................................................................................................... 8. „Oczywista konieczność” oraz brak „słusznej podstawy” jako 71 76 86 90 95 98 wyjątek od bezwzględnego zakazu dokonywania zmian w utworze ....................................................................................................... 101 9. Dozwolone ingerencje w utwór w świetle zakazu cenzury prewencyjnej ................................................................................................. 105 10. Przebieg procesu stosowania normy z art. 49 ust 2 PrAut ......... 114 Rozdział IV. „Oczywista konieczność” oraz brak „słusznej podstawy do sprzeciwu” ze strony twórcy jako przesłanki ograniczenia z art. 49 ust. 2 PrAut ..................................................... 121 1. „Oczywista konieczność” wprowadzenia zmian w utworze ...... 121 1.1. Błędy w warsztacie dziennikarskim jako „oczywista konieczność” wprowadzania zmian ............................................ 123 1.2. Błędy ortograficzne i interpunkcyjne jako „oczywista konieczność” ......................................................................................... 127 1.3. „Oczywista konieczność” w granicach reguł gatunków dziennikarskich ................................................................................... 133 1.4. Ingerencja w styl języka wypowiedzi a „oczywista konieczność” ......................................................................................... 139 1.5. Podział tekstu na akapity jako „oczywista konieczność” ...... 140 1.6. Korekta redakcyjna jako „oczywista konieczność” ................ 142 1.7. Zakres stosowania przesłanki „oczywistej konieczności” ... 145 2. „Słuszna podstawa” do sprzeciwu ze strony twórcy jako przesłanka podmiotowa ograniczenia ................................................ 149 VIII Spis treści 2.1. Słuszna podstawa do sprzeciwu na skutek naruszenia autorskich dóbr osobistych ............................................................. 151 2.2. Kryteria ustalania naruszenia autorskich dóbr osobistych jako „słusznej podstawy” do sprzeciwu ze strony dziennikarza-autora ............................................................................ 155 2.3. Problematyka tyułu prasowego .................................................... 158 2.4. Przykłady pozaustawowych naruszeń autorskich dóbr osobistych wskutek dokonania zmian w utworze .................. 163 2.5. Zastrzeżenie autora odnośnie autoryzacji utworu jako słuszna podstawa do sprzeciwu ................................................... 165 2.6. Zakres występowania słusznej podstawy do sprzeciwu ze strony twórcy w związku z wprowadzonymi zmianami w utworze ............................................................................................... 176 2.6.1. Słuszna podstawa w zakresie formalnym ...................... 177 2.6.2. Słuszna podstawa w zakresie konstrukcji wypowiedzi ............................................................................... 181 2.6.3. Słuszna podstawa w zakresie merytorycznym ............. 182 2.6.4. Słuszna podstawa w zakresie redakcyjnym (skróty) ........................................................................................ 186 3. Linia programowa druku periodycznego a zmiany w treści utworu ............................................................................................................. 188 4. Prawo autora do sprzeciwu na zmiany w treści sprostowania lub odpowiedzi ............................................................................................ 192 Rozdział V. Dozwolone i niedozwolone ingerencje w prawa osobiste twórcy .............................................................................................. 195 1. Adaptacja, inspiracja, redakcja jako dozwolona ingerencja ........ 195 2. Plagiat jako niedozwolona ingerencja w prawa osobiste twórcy .............................................................................................................. 200 3. Ochrona utworów, do których autorskie prawa majątkowe wygasły ............................................................................................................ 206 3.1. Czas trwania autorskich praw majątkowych ............................ 206 3.2. Wykonywanie autorskich praw osobistych po śmierci twórcy ...................................................................................................... 207 3.3. Formy wykonywania redakcji utworu po śmierci twórcy ...................................................................................................... 213 3.4. Zgoda osób bliskich na dokonanie zmian w utworze po śmierci autora ................................................................................. 215 IX Spis treści Rozdział VI. Szczególna staranność i rzetelność dziennikarza a art. 49 ust. 2 PrAut ..................................................................................... 221 1. Uwagi wstępne ............................................................................................. 221 2. Szczególna staranność i rzetelność dziennikarza-autora ............. 225 3. Szczególna staranność dziennikarza-redaktora ............................... 229 4. Reklama w prasie drukowanej, a stosowanie ograniczenia z art. 49 ust. 2 PrAut .................................................................................... 234 5. Realizacja obowiązku szczególnej staranności i rzetelności a zakres stosowania art. 49 ust. 2 PrAut .............................................. 240 Rozdział VII. Odpowiedzialność prawna za przekroczenie zakresu upoważnienia z art. 49 ust. 2 PrAut ................................ 243 1. Uwagi wstępne ............................................................................................. 243 2. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia autorskich praw osobistych twórcy ....................................................................................... 244 2.1. Roszczenia niemajątkowe ............................................................... 245 2.2. Roszczenia majątkowe ....................................................................... 251 3. Odpowiedzialność karna ......................................................................... 254 4. Odpowiedzialność pracownicza ........................................................... 255 Zakończenie ........................................................................................................... 261 Indeks rzeczowy .................................................................................................. 269 X Podziękowania Niniejsza publikacja stanowi uzupełnioną i uaktualnioną wersję rozprawy doktorskiej, którą obroniłam w marcu 2006 r. na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pragnę podziękować pro- motorowi tej pracy, prof. dr hab. Bogdanowi Michalskiemu za opiekę na- ukową w trakcie jej przygotowywania. Bardzo dziękuję też recenzentom: prof. dr hab. Jackowi Sobczakowi i prof. dr hab. Januszowi Adamowskiemu za cenne uwagi, które przyczyniły się do wzbogacenia niniejszej pracy. Wyrażam też wdzięczność prof. dr hab. Janowi Błeszyńskiemu za wsparcie naukowe. Katarzyna Błeszyńska XI Wprowadzenie Twórca, jako wyłączny kreator dzieła ma zagwarantowane ustawowo1 pra- wo do nienaruszalności treści i formy swego utworu. Jest to tak zwane prawo do integralności dzieła, które wchodzi do katalogu autorskich praw osobi- stych. Autor dzieła nadał mu postać, która jest wyrazem tylko aktu tworzenia, w procesie którego, na skutek osobistych przeżyć, zapatrywań, uczuć, reflek- sji, powstało dzieło w konkretnym kształcie. Prawo osobiste autora do utwo- ru jest przejawem niegasnącej, niepodlegającej zrzeczeniu się lub zbyciu wię- zi autora z dziełem2. Zachowanie postaci utworu nadanego mu przez twórcę jest istotne o tyle, iż podtrzymuje łączącą więź autora ze swym dziełem. Mimo skomercjalizowania wykorzystania utworów, na skutek ustawowych gwarancji ochronnych, utwór nigdy nie może całkowicie oderwać się od swego twórcy i być przedmiotem niczym nie skrępowanych działań osób trzecich, dostoso- wujących go do swych potrzeb i gustów. Niniejsza monografia zajmuje się kwestią dozwolonych z mocy prawa inge- rencji w strukturę utworu przez następcę prawnego twórcy. Zgodnie z art. 49 ust. 2 PrAut następca prawny nie może czynić zmian w utworze, chyba że zmia- ny te zostały spowodowane oczywistą koniecznością a twórca nie miałby słusz- nej podstawy im się sprzeciwić. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w od- niesieniu do utworów będących materiałami prasowymi prasy drukowanej. Materiały te, z wyłączeniem prostych informacji prasowych, są z reguły utwo- rami. Jako utwory podlegają ochronie w zakresie autorskich praw osobistych, a także ograniczeniu tego prawa z art. 49 ust. 2 PrAut. Stosowanie tego ogra- niczenia, zwłaszcza w odniesieniu do utworów dziennikarskich, jest niełatwe ze względu na konieczność pogodzenia autorskich praw osobistych twórcy z wieloma innymi interesami podlegającymi ochronie. Wśród nich na pierw- szym miejscu należy wymienić rynkowe uwarunkowania wydawcy, obowiązki dziennikarza, w tym szczególnej staranności i rzetelności, ochrony dóbr oso- bistych osób trzecich, dbałości o poprawność języka, a także zasady rządzące warsztatem dziennikarskim. Jeśli dodamy do tego jeszcze odpowiedzialność za treść opublikowanych materiałów prasowych, którą na równi z autorem ponosi redaktor naczelny i wydawca – rysuje nam się skomplikowany obraz 1 Ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). 2 Art. 16 PrAut. XIII Wprowadzenie relacji i uwarunkowań między różnymi podmiotami, na których interesy wpły- wa znacznie treść opublikowanego materiału prasowego będącego utworem. W celu pogodzenia tych interesów ustawodawca skonstruował przepis ograni- czający prawo osobiste autora do nienaruszalności treści i formy jego dzieła. Podstawowym celem niniejszego opracowania było dokonanie wykład- ni art. 49 ust. 2 PrAut wraz z dookreśleniem zakresu stosowania przesłanek „oczywistej konieczności” i „słusznej podstawy” do sprzeciwu” ze strony twór- cy w odniesieniu do utworu publikowanego w prasie drukowanej. Tylko zmia- ny spowodowane oczywistą koniecznością – przy braku słusznej podstawy do sprzeciwu ze strony twórcy – mogą być dokonywane przez następcę prawnego bez zgody twórcy. Wyjaśnienia i analizy wymagało zatem ustalenie, czy oczy- wistą konieczność będą stanowiły: błędy w warsztacie dziennikarskim, błędy ortograficzne i interpunkcyjne, ingerencje w strukturę języka wypowiedzi, standardy redaktorskie przy dokonywaniu korekty redakcyjnej. Słuszna pod- stawa do sprzeciwu z kolei nastąpi gdy zmiany przekroczą zakres oczywistej konieczności i zostaną tym samym naruszone autorskie prawa osobiste twórcy. Wobec istnienia przepisu ograniczającego należało w tym celu ustalić kryte- ria naruszenia autorskich praw osobistych twórcy, a także określić jakie dobra osobiste twórcy naruszy niedozwolona ingerencja w substrat dzieła. Określenie okoliczności stosowania normy z art. 49 ust. 2 PrAut jest głów- nym celem tej rozprawy, jednak przy analizie zagadnienia pojawiło się szereg kwestii cząstkowych, które musiały być podjęte. Wśród nich wyjaśnienia wyma- gało: zagadnienie korzystania z utworu bez pisemnej umowy zawartej w formie pisemnej – w kontekście stosowania normy ograniczającej; zagadnienie zgody twórcy na zmiany oraz forma udzielenia owej zgody, możliwość zastrzeżenia przez twórcę prawa do akceptacji wszelkich zmian, kwestia zakazu dokonania jakichkolwiek ingerencji w utwór, także tych spowodowanych „oczywistą ko- niecznością”, kwestia stosowania normy ograniczającej do utworów zależnych, zagadnienie wprowadzenia zmian w kontekście powstania utworu zależnego, wpływ gatunków dziennikarskich na zakres wprowadzania zmian w dziele, za- gadnienie wyłączenia bezprawności naruszenia autorskich praw osobistych poprzez naruszenie integralności dzieła, rozstrzygnięcie, komu przysługują prawa podmiotowe do dzieła w odniesieniu do uprawnienia ograniczającego z art. 49 ust. 2 PrAut, stosowania ograniczenia z art. 49 ust. 2 PrAut do utwo- rów, których autorskie prawa majątkowe wygasły; kwestia odpowiedzialności prawnej za przekroczenie zakresu ograniczenia. W toku rozwiązywania przedmiotowych zagadnień pojawiło się szereg pro- blemów z zakresu prawa prasowego, mających niewątpliwie znaczny wpływ na zakres stosowania przepisu ograniczającego, takich jak: szczególna staran- ność redaktora dokonującego redakcyjnego opracowania utworu, szczególna staranność dziennikarza-autora, kwestia dokonywania zmian w treści sprosto- wania i odpowiedzi, realizacja podstawowych obowiązków dziennikarskich XIV Wprowadzenie a ich wpływ na treść dzieła, a także obowiązek odpowiedniej korekty dzieła przez uprawnionych redaktorów (np. kwestia występowania w dziele treści naruszających cudze dobra osobiste i zasad możliwości ich eliminowania z tek- stu dziennikarza). Poruszana w opracowaniu tematyka nie została w doktrynie szczegóło- wo omówiona. Racjonalne stosowanie przepisu ograniczającego – w oparciu o wypracowane reguły wynikające w szczególności z wykładni celowościowej i funkcjonalnej, nieliczne aczkolwiek bardzo przydatne orzecznictwo, a także praktyka postępowania i dokonana w stosunku do niej subsumcja – pozwoli- ły dookreślić obiektywne zasady i okoliczności stosowania art. 49 ust. 2 PrAut w odniesieniu do utworów publikowanych w prasie drukowanej. Zadanie to nie było łatwe z uwagi na niewielką literaturę dotyczącą przedmiotu dyser- tacji, nieliczne orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz skomplikowane relacje pomiędzy autorem a redaktorem (wydawcą). Spory między nimi występują- ce kończą się najczęściej ugodami ze względu na fakt, iż są to strony ze sobą współpracujące i od siebie w pewnym sensie zależne. Jednak właśnie dlatego należało problem dozwolonej i niedozwolonej ingerencji w utwór dzienni- karski poddać szczegółowej analizie, co – mam szczerą nadzieję – przyczyni się do poprawnej relacji między autorem i redakcją w procesie dostosowywa- nia utworu do potrzeb i zadań publikacyjnych prasy drukowanej, a także po- zwoli lepiej zrozumieć zasady rządzące przepisem ograniczającym prawo do integralności dzieła. Katarzyna Błeszyńska XV Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KC .................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK .................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP ............ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) KPC ................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilne- go (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK ................................ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KP .................................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) PrPras ............................. ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) PrAut .............................. ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach po- krewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) JPolU .............................. ustawa z 7.10.1999 r. o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224) URTV .............................. ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 ze zm.) 2. Czasopisma Dz.U. ............................... Dziennik Ustaw KPP ................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP .................................. Monitor Prawniczy NP .................................... Nowe Prawo OSA .................................. Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN ................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC ............................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej i Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSP ................................. Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ........................... Orzecznictwo Sadów Polskich i Komisji Arbitrażowych PiP ................................... Państwo i Prawo XVII Wykaz skrótów PPH ................................. Przegląd Prawa Handlowego PS ...................................... Przegląd Sądowy PUG ................................ Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS .............................. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny ZNUJ ................................ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNUJ PP ......................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze ZNUJ PWiOWI ............. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 3. Organy orzekające NSA ................................. Naczelny Sąd Administracyjny SA .................................... Sąd Apelacyjny SN .................................... Sąd Najwyższy SO .................................... Sąd Okręgowy 4. Inne skróty art. ................................... artykuł m.in. ................................ między innymi np. ................................... na przykład nin. .................................. niniejszy Nr ..................................... numer opubl. ............................. opublikowany orz. .................................. orzeczenie PCK .................................. Polski Czerwony Krzyż pkt .................................... punkt red. .................................. redakcja por. .................................. porównaj poz. ................................. pozycja r. ....................................... rok RP ..................................... Rzeczpospolita Polska s. ....................................... strona t. ....................................... tom ust. ................................... ustęp z. ...................................... zeszyt XVIII Bibliografia Adamowski J. (red.), O warsztacie dziennikarskim, Warszawa 2002 Adamowski J., Kozieł A., Cenzura w PRL, [w:] G. Miernik (red.), Granice wolno- ści słowa. Materiały z konferencji naukowej, Kielce 4–5.V.1995 r., Kielce 1999 Bafia J., Polskie prawo prasowe, PiP 1984, z. 10 Bafia J., Prawo o cenzurze, Warszawa 1983 Bafia J., Prawo o wolności słowa, Warszawa 1988 Bańko M., Inny słownik języka polskiego, Warszawa 2000 Barta J. (red.), Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrew- nych, Warszawa 1995 Barta J. (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo autorskie, t. 13, Warszawa 2003 Barta J., Artystyczna twórczość pracownicza a prawa autorskie, Kraków 1988 Barta J., Dzieło muzyczne i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskie- go, ZNUJ PWiOWI 1980, z. 20 Barta J., Plagiat muzyczny, ZNUJ PWiOWI 1978, z. 17 Barta J., Prasa w świetle prawa autorskiego, ZNUJ PWiOWI 1997, z. 11 Barta J., Umowa o wydanie i rozpowszechnianie utworu muzycznego, ZNUJ PWiOWI 1980, z. 23 Barta J., [w:] J. Barta, R. Markiewicz (red.), Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 1995 Barta J., Markiewicz R., Ochrona dóbr osobistych w zakresie twórczości nauko- wej i artystycznej, [w:] J. S. Piątkowski (red.), Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym. Zagadnienia wybrane, Wrocław 1986 Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie. Przepisy, orzecznictwo, umowy mię- dzynarodowe, Warszawa 1994 Barta J., Markiewicz R., Niektóre aspekty prawa autorskiego w reklamie, [w:] Studia z prawa gospodarczego i handlowego. Księga pamiątkowa ku czci profesora Stanisława Włodyki, Kraków 1996 Barta J., Markiewicz R., [w:] J. Barta, R. Makarewicz (red.), Komentarz do ustawy o prawie autorskim i o prawach pokrewnych, Warszawa 1995 Barta J., Markiewicz R., [w:] J. Barta, R. Makarewicz (red.), System prawa prywatnego. Prawo autorskie, t. 13, Warszawa 2003 Bartoszcze R., Gwarancje wolności wypowiedzi w Europie Zachodniej, Kra- ków 1995 Bidziński Z., Serda J., Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w praktyce sądowej, [w:] J. Piątowski (red.), Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym. Zagadnienia wybrane, Wrocław 1986 Błeszyński J., Fotografia jako przedmiot prawa autorskiego, ZNUJ PWiOWI 1980, z. 23 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Redakcja utworu w prasie drukowanej a ograniczenie praw autorskich
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: