Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00384 010971 10764835 na godz. na dobę w sumie
Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej - ebook/pdf
Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 466
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2868-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W dniach 21–22.10.2010 r. w Katowicach odbyła się konferencja pt.: „Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej”. Stanowiła ona okazję do podjęcia dyskusji nad kierunkami rozwoju postępowania cywilnego w kontekście prac prowadzonych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego oraz możliwych konsekwencji praktycznych ich wprowadzenia dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Wybrane zagadnienia były tematem wystąpień m.in. członków grup roboczych KKPC przygotowujących projekt reformy i sędziów z Zespołu Prawa Cywilnego SSP „Iustitia”. W konferencji wzięli udział teoretycy i praktycy prawa, w tym przedstawiciele Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego z całej Polski, sędziowie Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Krajowej Rady Komorniczej, Krajowej Rady Sądownictwa, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Prokuratorii Generalnej, Rady Legislacyjnej, Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych oraz przedstawiciele innych zawodów prawniczych.

Opracowanie składa się z czterech części: referatów wygłoszonych podczas konferencji, wypowiedzi przedstawionych w toku dyskusji, opracowań nadesłanych przez uczestników oraz pierwotnej wersji projektu zmian KPC wraz z uzasadnieniem. Publikacja ta zawiera zbiór wypowiedzi stanowiących na ogół pierwszy komentarz do projektowanych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej IUSTITIA B I B L I O T E K A Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej pod redakcją Krystiana Markiewicza Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2011 Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyi kacyjnej Redakcja: Izabela Politowska © Wydawnictwo C. H. Beck 2011 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-2867-6 ISBN e-book 978-83-255-2868-3 Spis treści IX Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Część I. REFERATY Tadeusz Ereciński Dalsze zmiany czy nowy Kodeks postępowania cywilnego?. . . . . . . . . . . . . . . . 3 Karol Weitz System koncentracji materiału procesowego według projektu zmian Kodeksu postępowania cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Wojciech Żukowski Ciężar wspierania postępowania w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przygotowanym przez Komisję Kodyi kacyjną Prawa Cywilnego . . . . . . . . . . 35 Krystian Markiewicz Zastępstwo procesowe w świetle projektowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Paweł Grzegorczyk Postępowania odrębne w świetle projektowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Arkadiusz Semeniuk Ocena proponowanych zmian w procedurze cywilnej w zakresie utrzymania sądów gospodarczych i likwidacji odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 VI Spis treści Tadeusz Wiśniewski O potrzebie zmiany systemu środków zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Janusz Kaspryszyn O potrzebie zmiany regulacji środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym – głos w dyskusji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Feliks Zedler Projektowane zmiany przepisów o postępowaniu egzekucyjnym . . . . . . . . . . . 153 Daria Popłonyk, Tomasz Zawiślak Uwagi do projektu ustawy zmieniającej KPC i inne ustawy przygotowanego przez Komisję Kodyi kacyjną Prawa Cywilnego w zakresie postępowania egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Część II. Głosy w dyskusji Andrzej Torbus Problem nadużycia uprawnień procesowych przez strony w projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Andrzej Marciniak Właściwość funkcjonalna komornika sądowego. Uwagi de lege ferenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Część III. Pozostałe materiały przygotowane na konferencję Katarzyna Gajda-Roszczynialska Udział organizacji społecznych w sądowym postępowaniu cywilnym – uwagi de lege lata oraz de lege ferenda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Monika Gajdzińska-Sudomir, Cezary Zalewski Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie cywilne w projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego przygotowanym przez Komisję Kodyi kacyjną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Marcin Uliasz Udział organizacji społecznych w postępowaniu cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Spis treści VII Ireneusz Wolwiak Doręczenie bezpośrednie w Kodeksie postępowania cywilnego . . . . . . . . . . . . 305 Katarzyna Zawiślak Uwagi do projektu zmian w Kodeksie postępowania cywilnego przygotowanego przez Komisję Kodyi kacyjną Prawa Cywilnego – w zakresie postępowania zabezpieczającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Wprowadzenie W dniach 21–22.10.2010 r. w Katowicach odbyła się konferencja pt.: „Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyi kacyjnej”. Współor- ganizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundacja Wydziału Prawa i Administracji UŚ „Facultas Iuridica”. Celem konferencji była dyskusja nad kierunkami rozwoju postępowania cywilne- go w kontekście prac prowadzonych przez Komisję Kodyi kacyjną Prawa Cywilnego oraz możliwych konsekwencji praktycznych ich wprowadzenia dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Głównym przedmiotem dyskusji był projekt noweliza- cji przedstawiony przez Komisję w listopadzie 2009 r., a następnie kilkakrotnie zmieniany. W zbiorze zamieszczamy jego pierwotną wersję przede wszystkim ze względu na potrzebę utrwalenia myśli twórców projektu oraz z tego względu, że aktualne jego modyi kacje powstałe w toku prac legislacyjnych dostępne są w In- ternecie. Proponowane zmiany niewątpliwie można kwalii kować jako reformę postępowania cywilnego. Jak wynika z uzasadnienia projektu, jego celem jest z jed- nej strony uproszczenie struktury postępowania procesowego, a z drugiej strony wprowadzenie mechanizmów, które przyczynią się do usprawnienia i przyspieszenia tego postępowania. Projekt zmierza przede wszystkim do modyi kacji rozwiązań normatywnych o charakterze podstawowym dla funkcjonowania postępowania cywilnego w ogólności. Tak daleko idące zmiany powinny być poprzedzone rzeczową i możliwie sze- roką dyskusją także z prawnikami, którzy na co dzień będą te przepisy stosować. To niełatwe wyzwanie zostało podjęte przez sędziów z Zespołu Prawa Cywilnego SSP „Iustitia”, którzy opracowali stanowisko do wszystkich bloków tematycznych zawartych w projekcie. Wybrane zagadnienia były tematem wystąpień m.in. członków grup roboczych KKPC przygotowujących projekt reformy i sędziów z ZPC SSP „Iustitia”. W swoich X Wprowadzenie wystąpieniach prelegenci nie tylko komentowali projektowane przepisy, ale i wskazali możliwe kierunki zmian zmierzających do usprawnienia postępowania cywilnego. O trafności wyboru formuły konferencji wypowiadali się w imieniu zaproszonych gości Prezes SN prof. Tadeusz Ereciński – Przewodniczący KKPC oraz przedsta- wiciele WPiA UŚ – dziekan prof. Zygmunt Tobor i kurator Katedry Postępowania Cywilnego prof. Stanisława Kalus. Wzmocnieniem tego stanowiska były żywe, me- rytoryczne dyskusje, których jedyne ograniczenie stanowiły ramy czasowe. Z tego też powodu przedmiotem obrad były niektóre z opracowanych tematów. Wszystkie jednak, podobnie jak wypowiedzi w dyskusji tych uczestników, którzy zechcieli przygotować je na piśmie, oraz opracowania przygotowane w związku z konferencją znalazły się w niniejszej publikacji. W konferencji wzięli udział teoretycy i praktycy prawa, w tym przedstawiciele Komisji Kodyi kacyjnej Prawa Cywilnego, Katedr i Zakładów Postępowania Cywil- nego z całej Polski, sędziowie Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Krajowej Rady Komorniczej, Krajowej Rady Sądowni- ctwa, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Prokuratorii Generalnej, Rady Legislacyjnej, Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych oraz przedsta- wiciele innych zawodów prawniczych. Organizatorzy jeszcze raz serdecznie dziękują wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do sukcesu konferencji, a w szczególności Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji UŚ prof. Zygmuntowi Toborowi oraz Wydawnictwu C.H. Beck, które objęło konferencję patronatem medialnym. Krystian Markiewcz Wykaz skrótów 1. Źródła prawa austr. ZPO . . . . . . . . . austriacki Zivilprozessordnung z 1.8.1895 r. (RGBl 1895/113 ze zm.) CzKomR . . . . . . . . . . rozporządzenie z 9.3.1968 r. w sprawie czynności komor- ników (Dz.U. Nr 10, poz. 52 ze zm.) DziałPożPublWolU . . ustawa z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) EKPCz . . . . . . . . . . . . Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 147, poz. 962) KC . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4. 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KomSEgzU . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t. jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administra- cyjnego (t. jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPC30 . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 29.11.1930 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t. jedn.: Dz.U. z 1950 r. Nr 43, poz. 394 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) XII Wykaz skrótów niem. ZPO . . . . . . . . . niemiecki Zivilprozessordnung z 30.1.1877 r. (RGBl 83 ze zm.) PrAdw . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t. jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) PrNot . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t. jedn.: Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) ProjZmKPCU1 . . . . . projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępo- wania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wersja z 4.11.2009 r. ProjZmKPCU2 . . . . . projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cy- wilnego oraz niektórych innych ustaw wersja z 26.4.2010 r., dostępny na: www.ms.gov.pl PrUpN . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t. jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) PrUSP . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98 poz. 1070 ze zm.) PrUSP28 . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 6.2.1928 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40 ze zm.) rozporządzenie 1896/2006 . . . . . . . . . rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1896/2006 z 12.12.2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz.Urz. L Nr 399 z 30.12.2006 r., s. 1) rozporządzenie 861/2007 . . . . . . . . . . rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 861/2007 z 11.7.2007 r. ustanawiające europejskie postę- powanie w sprawie drobnych roszczeń (Dz.Urz. L Nr 199 z 31.7.2007 r., s. 1) 2. Czasopisma Biul. SN . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy Gł. Sąd. . . . . . . . . . . . . Głos Sądownictwa KPP . . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego Wykaz skrótów XIII MoP . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy M.P. . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski NP . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo ONSAiWS . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wo- jewódzkich sądów administracyjnych OSG . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Gospodarczych OSN . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna (od 1995 r.) OSNAPiUS . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1.7.1994 r.) OSNCP . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, Admi- nistracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1964 r. do 1994 r.) OSPiKA . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. . . . . . . . . . . . . . . . . Palestra PPE . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Egzekucyjnego PiP . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PPC . . . . . . . . . . . . . . . Polski Proces Cywilny PPH . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego Prok. i Pr. . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo PS . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy R. Pr. . . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny Rej. . . . . . . . . . . . . . . . Rejent RPEiS . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita St. Iur. . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica ZNUJ . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 3. Organy ETPCz . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka NSA . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy TK . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny UE . . . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska XIV Wykaz skrótów 4. Inne art. . . . . . . . . . . . . . . . . artykuł cyt. . . . . . . . . . . . . . . . cytowany (-a) cz. . . . . . . . . . . . . . . . . część in. . . . . . . . . . . . . . . . . inni itp. . . . . . . . . . . . . . . . . i tym podobne KKPC . . . . . . . . . . . . . Komisja Kodyi kacyjna Prawa Cywilnego m.in. . . . . . . . . . . . . . . między innymi n. . . . . . . . . . . . . . . . . . nastęne nb. . . . . . . . . . . . . . . . . numer brzegowy niepubl. . . . . . . . . . . . niepublikowane np. . . . . . . . . . . . . . . . . na przykład Nr . . . . . . . . . . . . . . . . numer op. cit. . . . . . . . . . . . . . opus citatus pkt . . . . . . . . . . . . . . . . punkt por. . . . . . . . . . . . . . . . porównaj poz. . . . . . . . . . . . . . . . pozycja red. . . . . . . . . . . . . . . . redakcja s. . . . . . . . . . . . . . . . . . strona T. . . . . . . . . . . . . . . . . . tom t. jedn. . . . . . . . . . . . . tekst jednolity tzw. . . . . . . . . . . . . . . . tak zwane ust. . . . . . . . . . . . . . . . ustęp zd. . . . . . . . . . . . . . . . . zdanie ze zm. . . . . . . . . . . . . . ze zmianami zob. . . . . . . . . . . . . . . . zobacz Część I Referaty Dalsze zmiany czy nowy Kodeks postępowania cywilnego? prof. dr hab. Tadeusz Ereciński* 1. Od dłuższego czasu pojawiają się krytyczne głosy co do sprawno- ści polskich sądów. Politycy powtarzają tezę o rzekomym kryzysie wymia- ru sprawiedliwości i nawołują do uproszczenia przepisów procesowych, odformalizowania i przyspieszenia postępowania sądowego, w tym także postępowania cywilnego. Postawić zatem należy zasadnicze pytanie: czy tylko normy procesowe decydują o efektywności pracy sędziów? W rze- czywistości sytuacja jest znacznie bardziej złożona i wpływają na nią liczne uwarunkowania. Po pierwsze, chodzi o jasne i spójne prawo materialne. Po drugie, o prawidłowe uregulowania dotyczące organizacji i struktury sądów oraz innych organów związanych z szeroko rozumianą ochroną prawną. Po trzecie, o wysokokwalii kowaną kadrę sędziowską, odpowiednio doszkalaną i właściwie wynagradzaną. Po czwarte, o nakłady i nansowe na infrastrukturę sądową. Po piąte, często niedoceniany stan kultury prawnej społeczeństwa (którą rozumiem tu szeroko jako m.in. zaufanie do sędziów, prestiż sądów oraz tzw. świadomość roszczeniową obywateli). Cywilne prawo materialne po 1989 r. jest permanentnie zmieniane, zawie- ra luki i niespójności, wymaga często różnego rodzaju wykładni. W praktyce sądów powszechnie stosowane są przepisy także tych działów prawa, które * Profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Postępowania Cy- wilnego Wydziału Prawa i Administracji UW, Prezes Sądu Najwyższego, kierujący pracami Izby Cywilnej, od 1.2.2011 r. Przewodniczący Komisji Kodyi kacyjnej Prawa Cywilnego. 4 Część I. Referaty kiedyś uwzględniano rzadko (np. prawo spółek, prawo bankowe, hipoteki, obrót instrumentami i nansowymi). Komisja Kodyi kacyjna Prawa Cywil- nego podjęła wysiłek przygotowania nowego Kodeksu cywilnego, mającego stanowić konstytucję prawa prywatnego. Prace nad tym aktem prawnym mogą potrwać jeszcze kilka lat. Uchwalone w 2001 r. PrUSP, pomimo upływu stosunkowo krótkiego czasu, było już kilkakrotnie zmieniane. Proponuje się kolejne modyi kacje, kontestowane przez środowisko sędziowskie (system ocen okresowych, me- nadżer w sądzie niezależny od prezesa sądu). Ustawodawca nie może się zdecydować, czy dostęp obywateli do sądów zapewnić ma wiele małych sądów (koncepcja sądów grodzkich), czy też mniejsza liczba sądów większych. Raz preferuje się specjalizację, za chwilę ogranicza liczbę wydziałów w sądach I instancji. Poszczególne rządy mają różny stosunek do optymalnego zakresu samorządu sędziowskiego oraz sa- morządów innych zawodów prawniczych. Wprowadza się scentralizowaną aplikację, ułatwia dostęp do innych niż sędzia zawodów prawniczych. Przyjęty w 2009 r. scentralizowany model aplikacji sędziowskiej, po ukończeniu której aplikant ma odbyć staże w charakterze asystenta sędziego oraz referendarza sądowego, budzi uzasadnione obawy, czy tak przygotowany sędzia podoła obowiązkom przy znacznie szerszym spektrum orzekania, czy nie będzie za- tem początkowo zdobywał doświadczenia kosztem stron procesowych. Zbyt niskie wynagrodzenie sędziów nie zachęca do przepływu doświadczonych prawników z innych zawodów prawniczych. Przy stałej zmienności i l uk- tuacji prawa sędziowie odczuwają niedosyt możliwości podnoszenia kwali- i kacji zawodowych. Wiele do życzenia pozostawiają rozwiązania dotyczące możliwości alokacji sędziów i równego obciążenia obowiązkami. Właściwe nakłady i nansowe na sądownictwo w dużym stopniu decy- dują o możliwości zlikwidowania zaległości spowodowanych lawinowym wzrostem spraw cywilnych w latach 90. Szersze wykorzystanie elektronicznych technik informatycznych uzależ- nione jest z pewnością od możliwości i nansowych państwa, ale wymaga tak- że przemyślanej koncepcji lokowania dostępnych środków i nansowych. Dobre funkcjonowanie sądów bardzo wzmacnia właściwa atmosfera, w której one funkcjonują. Niedopuszczalne jest podważanie prestiżu sądów Dalsze zmiany czy nowy Kodeks postępowania cywilnego? 5 przez nieodpowiedzialne wypowiedzi polityków oraz publikacje prasowe, których celem jest wyłącznie pogoń za sensacją. A taka jest niestety codzien- ność działania naszych sądów. Dopiero uwzględniając te i inne jeszcze uwarunkowania1 we właściwym świetle dostrzec można miejsce regulacji procesowych, które zapewnić mogą rzetelny proces i rozstrzygnięcie sprawy bez zbędnej zwłoki. Bez świadomo- ści, że najlepiej nawet pomyślane normy procesowe nie będą gwarantowały wskazanego celu i że muszą one być wsparte przez równoległe decyzje usta- wodawcy w sferze organizacyjnej i i nansowej, nie osiągniemy sprawnego wymierzania sprawiedliwości w sprawach cywilnych. Jednocześnie trzeba bardzo mocno podkreślić, że określony formalizm procesowy jest konieczny. Nie można bez końca „upraszczać procedur” dlatego, że prawo procesowe musi chronić jednostkę przed arbitralnością rozstrzygnięć i zapewnić równe traktowanie w toku postępowania sądowego. 2. Zakres zmian, które wprowadzono do KPC, jest ogromny. Planowane są kolejne poważne nowelizacje. Nawet po ich przeprowadzeniu nie można jednak będzie stwierdzić, że proces reformowania naszego postępowania cywilnego został zakończony. Praktyczne funkcjonowanie kodeksu jest bo- wiem utrudnione ze względu na brak spójności, liczne niejasności, nad- mierną miejscami kazuistykę oraz skomplikowanie instytucji procesowych w zależności od przedmiotu sprawy lub rodzaju występujących w sporze podmiotów. Trudno uznać za przekonujące argumenty odwołujące się do potrzeby stabilności regulacji procesowych. Zasadnicze zmiany wymuszają konstytu- cjonalizacja i europeizacja prawa procesowego cywilnego oraz upowszech- nienie elektronicznych technik informatycznych. Nie oznacza to oczywiście, że nowy kodeks nie mógłby przejąć jakiejś części dotychczasowych uregu- lowań, które dobrze funkcjonują w praktyce sądowej. Trafnie podkreśla się, że granice dla swobody ustawodawcy w kształtowa- niu procedur sądowych wyznaczają regulacje konstytucyjne. Określają one zasadnicze standardy, których należy dochować w unormowaniach kodek- 1 Zob. T. Ereciński, O uwarunkowaniach, potrzebie oraz zakresie nowego Kodeksu postę- powania cywilnego, PPC Nr 1/2010, s. 9 i n.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: