Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00250 007666 10469248 na godz. na dobę w sumie
Reforma systemu sankcji w Niemczech, Austrii i w Polsce - ebook/pdf
Reforma systemu sankcji w Niemczech, Austrii i w Polsce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 463
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7756-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W dniach 16-17.10.2014 r. odbyła się we Frankfurcie nad Odrą oraz w Słubicach międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona problematyce reformy systemu sankcji w austriackim, niemieckim i polskim prawie karnym. Temat konferencji nie został wybrany przypadkowo, gdyż w polskim systemie karnym w trakcie organizacji konferencji i wyboru jej tematu planowane były rewolucyjne zmiany w obszarze systemu sankcji. W dniu konferencji nie było wiadomo, czy te zmiany w ogóle wejdą w życie. Cztery miesiące później została jednak uchwalona ustawa (Dz.U.z 2015 r. poz. 396), która omawiane podczas konferencji zmiany wprowadziła w życie 1.7.2015 r. Niniejszy tom przedstawia wygłoszone przez uczestników referaty, które odnoszą się także do tych zmian.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE RefoRma systemu sankcji w niemczech, austRii i w Polsce Die RefoRm Des sanktionenRechts in DeutschlanD, ÖsteRReich unD Polen Maciej  Małolepszy (red./Hrsg.) Wydawnictwo c.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MACIEJ MAŁOLEPSZY • REFORMA SYSTEMU SANKCJI W NIEMCZECH, AUSTRII I W POLSCE / DIE REFORM DES SANKTIONENRECHTS IN DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH UND POLEN Polecamy inne nasze publikacje w serii: P. Bogdanowicz INTERES PUBLICZNY W PRAWIE ENERGETYCZNYM UNII EUROPEJSKIEJ K. Zawiślak RECEPTUM ARBITRII A. Koch PODWAŻANIE UCHWAŁ ZGROMADZEŃ SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH G. Rząsa NIEWAŻNOŚĆ POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO JAKO PODSTAWA SKARGI KASACYJNEJ J. Chlebny POSTĘPOWANIE W SPRAWIE O NADANIE STATUSU UCHODŹCY M. Rośniak-Marczuk EGZEKUCJA SĄDOWA Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH www.ksiegarnia.beck.pl REFORMA SYSTEMU SANKCJI W NIEMCZECH, AUSTRII I W POLSCE DIE REFORM DES SANKTIONENRECHTS IN DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH UND POLEN MACIEJ MAŁOLEPSZY (red./Hrsg.) WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Aneta Flisek Publikacja została dofinansowana przez Katedrę Polskiego Prawa Karnego Europejskiego Uniwersytetu VIADRINA. © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7755-1 ISBN e-book 978-83-255-7756-8 Spis treści Autorzy   .........................................................................................................................  Autorinnen   ..................................................................................................................  Wstęp   ............................................................................................................................  Einführung   ..................................................................................................................  Wykaz skrótów / Abkürzungsverzeichnis  ..............................................................  IX XI XIII XII XXI Część pierwsza / Erster Teil Rozdział I. Podstawy reformy prawa sankcji Dr hab. Justyn Piskorski  Jaka racjonalność? Próba rekonstrukcji światopoglądowych  uwarunkowań zmian systemu penalnego w aktualnych propozycjach  zmian prawa karnego   ..........................................................................................  Dr Elżbieta Hryniewicz-Lach  Kara kryminalna w polskim prawie a proponowane zmiany  – ewolucja czy powrót do korzeni?   ...................................................................  Dr Thomas Bode  Zasadniczy problem rozróżnienia między karami a środkami  zabezpieczającymi w orzecznictwie Federalnego Sądu Konstytucyjnego  i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka   ...................................................  Prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc Podsumowanie pierwszej dyskusji   ...................................................................  Rozdział II. System dozoru elektronicznego Prof. dr hab. Gudrun Hochmayr Dozór elektroniczny w systemie sankcji   ..........................................................  Mgr Olga Łączkowska Dozór elektroniczny jako system wykonywania kary pozbawienia  wolności – teoria, praktyka a proponowane zmiany   .....................................  Prof. UAM dr hab. Robert Zawłocki, mgr Łukasz Pilarczyk Podsumowanie drugiej dyskusji   .......................................................................  3 14 23 39 42 57 64  Spis treści Rozdział III. Izolacja niebezpiecznych przestępców po odbyciu kary pozbawienia wolności Prof. dr hab. Jörg Kinzig Wzlot i upadek ustawy o stosowaniu terapii i umieszczaniu w zakładach  terapeutycznych cierpiących na zaburzenia psychiczne sprawców czynów  popełnionych z użyciem pomocy. Zarys problemu   .......................................  Dr Joanna Długosz Granice legalnej postpenalnej detencji osób stwarzających zagrożenie   ....  Prof. dr hab. Jan C. Joerden Podsumowanie trzeciej dyskusji   .......................................................................  Rozdział IV. Reforma kary grzywny Prof. dr hab. Frieder Dünkel, dr Joanna Grzywa-Holten, Dipl.-Jur. Nicolas Mohr Kara grzywny i surogaty w niemieckim systemie sankcji – doświadczenia  praktyki i rozważania nad jej reformą   .............................................................  Prof. EUV dr hab. Maciej Małolepszy Model wykonywania kary grzywny w polskim systemie karnym   ..............  Prof. UG dr hab. Sławomir Steinborn Podsumowanie czwartej dyskusji   .....................................................................  71 82 93 97 115 126 Rozdział V. Zakaz prowadzenia pojazdów, pozbawienie prawa prowadzenia pojazdów i prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości Dipl.-Jur. Carolin Schmidt Zakaz prowadzenia pojazdów orzekany niezależnie od rodzaju  popełnionego przestępstwa – przewidywane podniesienie kary  dodatkowej do rangi sankcji samoistnej   ..........................................................  Dr Dela-Madeleine Halecker Pozbawienie prawa prowadzenia pojazdów (§ 69 StGB) – środek  poprawczy i zabezpieczający?   ............................................................................  Mgr Eryk Sokołowski Reforma sankcji za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości  w polskim prawie karnym  ..................................................................................  Prof. dr hab. Brian Valerius Podsumowanie piątej dyskusji   ..........................................................................  Rozdział VI. Reforma kary ograniczenia wolności w polskim prawie karnym Dr Magdalena Kowalewska Kara ograniczenia wolności w perspektywie projektowanych zmian  polskiego Kodeksu karnego   ...............................................................................  129 137 146 168 171 I Spis treści Prof. UJK dr hab. Leszek Wieczorek Podsumowanie szóstej dyskusji   ........................................................................  Zweiter Teil / Część druga Kapitel I. Grundlagen der Reform des Sanktionenrechts Dr. habil. Justyn Piskorski Welche Rationalität? Ein ersuch der Rekonstruktion der  weltanschaulichen Grundlagen der aktuellen Reformvorschläge  des polnischen Sanktionenrechts   .....................................................................  Dr. Elżbieta Hryniewicz-Lach Die Kriminalstrafe im polnischen Recht und orschläge zu ihrer  Änderung – eine Evolution oder eine Rückkehr zu ihren Wurzeln?   ..........  Dr. Thomas Bode Das Grundproblem des Abstandes zwischen Maßregel und Strafe in der  Rechtsprechung des BerfG und des EGMR   ..................................................  Prof. Dr. Dr. h.c. Andrzej J. Szwarc Zusammenfassung der ersten Diskussion   .......................................................  Kapitel II. Elektronischer Hausarrest Prof. Dr. Gudrun Hochmayr Die elektronische Fußfessel im Sanktionensystem   ........................................  Mag. Olga Łączkowska Die elektronische Aufsicht als System der ollstreckung einer  Freiheitsstrafe – Theorie, Praxis und Änderungsvorschläge   .......................  Prof. Dr. Robert Zawłocki, Mag. Łukasz Pilarczyk Zusammenfassung der zweiten Diskussion   ....................................................  182 189 203 214 228 232 246 254 Kapitel III. Die Isolation der gefährlichsten Straftäter nach der Verbüßung der Freiheitsstrafe Prof. Dr. Jörg Kinzig Aufstieg und Fall des Therapieunterbringungsgesetzes: ein Überblick   ....  Dr. Joanna Długosz Rechtsstaatliche Schranken für die postpönale Isolation von  gefährdenden Personen   ......................................................................................  Prof. Dr. Jan C. Joerden Zusammenfassung der dritten Diskussion   .....................................................  262 271 284 II Spis treści Kapitel IV. Die Reform der Geldstrafe Prof. Dr. Frieder Dünkel, Dr. Joanna Grzywa-Holten, Dipl.-Jur. Nicholas Mohr Die Geldstrafe und ihre Surrogate im deutschen Strafrecht  – Praxiserfahrungen und Reformüberlegungen   ............................................  Prof. Dr. Maciej Małolepszy Das Modell der ollstreckung der Geldstrafe im polnischen  Sanktionensystem   ................................................................................................  Prof. Dr. Sławomir Steinborn Zusammenfassung der vierten Diskussion   .....................................................  288 305 317 Kapitel V. Fahrverbot, Entziehung der Fahrerlaubnis und Trunkenheitsfahrt Dipl.-Jur. Carolin Schmidt Deliktsunabhängiges Fahrverbot – Die vorgesehene Aufwertung von einer  Nebenstrafe zur selbstständigen Sanktion   ......................................................  Dr. Dela-Madeleine Halecker Die Entziehung der Fahrerlaubnis (§ 69 StGB) – Maßregel der Besserung  und Sicherung?   .....................................................................................................  Mag. Eryk Sokołowski Die Reform der Sanktionen bei Trunkenheitsfahrten im polnischen  Strafrecht   ...............................................................................................................  Prof. Dr. Brian Valerius Zusammenfassung der fünften Diskussion   ....................................................  321 329 338 365 Kapitel VI. Die Reform der Freiheitsbeschränkungsstrafe im polnischen Strafrecht Dr. Magdalena Kowalewska Die Freiheitsbeschränkungsstrafe aus der Perspektive der geplanten  Änderungen des polnischen Strafgesetzbuches   .............................................  368 381 386 Prof. Dr. Leszek Wieczorek Zusammenfassung der sechsten Diskussion   ..................................................  Załącznik / Anhang   ...................................................................................................  III Autorzy dr Thomas Bode Asystent naukowy w Katedrze Prawa Karnego, Prawa Karnego Procesowego oraz  Informatyki Prawnej na Wydziale Prawa Europejskiego Uniwersytetu iadrina we  Frankfurcie nad Odrą. dr Joanna Długosz Adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu; asystent naukowy w Katedrze Prawa Karnego ze spe- cjalizacją w dziedzinie Prawa Karnego Międzynarodowego, Komparatystyki Prawa  i Filozofii na Wydziale Prawa Europejskiego Uniwersytetu iadrina we Frankfurcie  nad Odrą. prof. dr hab. Frieder Dünkel Kierownik Katedry Kryminologii na Wydziale Nauk o Prawie i Państwie Uniwersytetu  im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie. dr Joanna Grzywa-Holten Asystentka naukowa w Katedrze Kryminologii na Wydziale Nauk o Prawie i Państwie  Uniwersytetu im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie. dr Dela-Madeleine Halecker Asystentka naukowa w Katedrze Prawa Karnego, Prawa Karnego Procesowego i Krymi- nologii na Wydziale Prawa Europejskiego Uniwersytetu iadrina we Frankfurcie nad  Odrą. prof. dr hab. Gudrun Hochmayr Kierownik Katedry Prawa Karnego ze specjalizacją w dziedzinie Europejskiego Prawa  Karnego i Prawa Karnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa Europejskiego  Uniwersytetu iadrina we Frankfurcie nad Odrą. dr Elżbieta Hryniewicz-Lach Adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu. prof. dr hab. dr h.c. Jan C. Joerden Kierownik  Katedry  Prawa  Karnego  ze specjalizacją  w dziedzinie  Prawa  Karnego  Międzynarodowego, Komparatystyki Prawa i Filozofii na Wydziale Prawa Europejskiego  Uniwersytetu iadrina we Frankfurcie nad Odrą. Prof. dr hab. Jörg Kinzig Kierownik Katedry Kryminologii, Prawa Karnego i Prawa Sankcji oraz Dyrektor Instytutu  Kryminologii na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Eberharda Karola w Tybindze. dr Magdalena Kowalewska Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu  Szczecińskiego. IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Reforma systemu sankcji w Niemczech, Austrii i w Polsce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: