Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00472 010923 20617715 na godz. na dobę w sumie
Reglamentacja zawodów rynku nieruchomości - ebook/pdf
Reglamentacja zawodów rynku nieruchomości - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 384
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1945-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Serię Nieruchomości stanowią poradniki prezentujące szerokorozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii są głównie profesjonaliści rynku nieruchomości. Czy zawody rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika i zarządcy nieruchomości są zawodami zaufania publicznego?

Czy uprawnienia zawodowe należy wydawać po przejściu postępowania kwalifikacyjnego? Dlaczego tylko odmowa nadania uprawnień kończy się decyzją administracyjną i jak powinno wyglądać postępowanie kwalifikacyjne? W czasie powszechnej dyskusji na temat zniesienia licencji książka zawiera dogłębną teoretyczno-prawną analizę problematyki wyjaśniając czym tak na prawdę jest reglamentacja zawodowa oraz jakie są jej założenia i cele. W oparciu o bogate orzecznictwo sądów i administracji autor stara się wyjaśnić istotę funkcjonowania najważniejszych dla gospodarki nieruchomościami grup zawodowych, które zostały w publikacji określone mianem quasi korporacji. Książka ta skierowana jest do pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości oraz rzeczoznawców majątkowych, a także kandydatów do tych zawodów oraz studentów związanych z gospodarką nieruchomościami, administratywistów i prawników.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jacek Jaworski Reglamentacja zawodów rynku nieruchomości Serię stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii są głównie profesjonaliści rynku nieruchomości. Czy zawody rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika i zarząd- cy nieruchomości są zawodami zaufania publicznego? Czy uprawnienia zawodowe należy wydawać po przejściu postę- powania kwalifikacyjnego? Dlaczego tylko odmowa nadania uprawnień kończy się decyzją administracyjną i jak powinno wyglądać postępowanie kwalifikacyjne? W czasie powszechnej dyskusji na temat zniesienia licencji książka zawiera dogłębną teoretyczno-prawną analizę problematyki wyjaśniając czym tak na prawdę jest reglamentacja zawodowa oraz jakie są jej założenia i cele. W oparciu o bogate orzecznictwo sądów i ad- ministracji autor stara się wyjaśnić istotę funkcjonowania naj-- ważniejszych dla gospodarki nieruchomościami grup zawo- dowych, które zostały w publikacji określone mianem quasi . Książka ta skierowana jest do pośredników w obro- korporacji cie nieruchomościami, zarządców nieruchomości oraz rzeczo- znawców majątkowych, a także kandydatów do tych zawodów oraz studentów związanych z gospodarka nieruchomościami, administratywistów i prawników. Jacek Jaworski – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w Warszawie, pośrednik, zarządca, obrońca z urzędu w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przed Ministrem Infrastruktury. i c ś o m o h c u r e i n u k n y r w ó d o w a z a j c a t n e m a l g e R i k s r o w a J k e c a J ISBN 978-83-255-1945-2 www.sklep.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 9 7 8 8 3 2 5 5 1 9 4 5 2 Cena 79,00 z³ Rzeczoznawstwo majątkowe Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami NIERUCHOMOŚCI Reglamentacja zawodów rynku nieruchomości Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa nieruchomości: Konrad Osajda NacjoNalizacja i reprywatyzacja + cD Maciej Bielecki wybraNe aspekty procesu iNwestycyjNo-buDowlaNego Joseph Karp, Maciej Tertelis, Simon Vieyra ZarZądZanie wartością nieruchomości miesZkaniowych Katarzyna Królikowska Zasada ZawiąZania praw do lokalu Z cZłonkostwem w spółdZielni mieszkaNiowej Jan Konowalczuk wycena nieruchomości prZedsiębiorstw Wojciech Karpiński pośrednictwo w obrobie nieruchomościami – tworzeNie i DoskoNaleNie warsztatu pracy Aleksander Hetko dekret warsZawski – postępujące wywłasZcZenie nieruchomości Lesław Myczkowski własność budynków i lokali oraz iNNe prawa rzeczowe w praktyce www.sklep.beck.pl reglamentacja zawodów rynku nieruchomości Jacek Jaworski WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2010 Redakcja: Izabela Sachajdakiewicz © Wydawnictwo C.H. Beck 2010 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-1945-2 Spis treści Wykaz skrótów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Wykaz aktów prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXIII Wykaz orzecznictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXVII Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. Zagadnienia ogólne reglamentacji zawodów rynku 13 13 18 23 28 30 35 37 38 57 58 67 89 89 92 102 105 nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Publicznoprawna ingerencja w gospodarkę nieruchomościami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Pojęcie reglamentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Specyfi ka reglamentacji zawodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Typologia zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Zastosowanie podziałów reglamentacji i ustrukturyzowania zawodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Reglamentacja dostępu do zawodów rynku nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Przesłanki podmiotowe – wobec kandydata do zawodu 2.1.1. Warunki podmiotowe dostępu do zawodu . . . . . . . 2.2. Warunki przedmiotowe reglamentacji dostępu do zawodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1. Postępowanie kwalifi kacyjne jako szczególna postać postępowania administracyjnego . . . . . . . . 2.2.2. Postępowania odrębne warunkujące dostęp do zawodu wobec cudzoziemców . . . . . . . . . . . . . . . 3. Zakres przedmiotowy reglamentacji zawodów gospodarki nieruchomościami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Zawód jako przedmiot reglamentacji. . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Pojęcie zawodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Posiadanie uprawnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Wpis uprawnień nabytych w UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI Spis treści 3.5. Obowiązki zawodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.1. Przestrzeganie przepisów prawa. . . . . . . . . . . . . . . 3.5.2. Zasada przestrzegania standardów i etyki zawodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.3. Szczególna i należyta staranność . . . . . . . . . . . . . . 3.5.4. Działanie w interesie klienta. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.5. Umowy z klientami oraz interwencjonizm w ich warunki i formę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.6. Ubezpieczenie OC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.7. Doskonalenie kwalifi kacji zawodowych . . . . . . . . 3.6. Regulacje dotyczące prawnych form wykonywania zawodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.1. Prowadzenie działalności gospodarczej . . . . . . . . . 3.6.2. Spółka cywilna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.3. Jednostki organizacyjne wyposażane w zdolność prawną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.4. Spółki osobowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.5. Spółka partnerska i jawna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.6. Samozatrudnienie a stosunek pracy . . . . . . . . . . . . 3.7. Warunki przedmiotowe wykonywania zawodów . . . . . . 4. Rzeczoznawstwo majątkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Geneza i defi nicja zawodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Czynności zawodowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1. Wycena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2. Podejścia jako sposoby określania wartości. . . . . . 4.2.3. Rodzaje metod i technik wyceny . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Operat szacunkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Opracowania i ekspertyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Biegli sądowi z zakresu szacowania nieruchomości . . . . 5. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. . . . . . . . . . . . . 5.1. Geneza i defi nicja zawodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Czynności zawodowe – umowa pośrednictwa. . . . . . . . . 5.3. Doradztwo w zakresie rynku nieruchomości . . . . . . . . . . 5.4. Czynności pomocnicze w pośrednictwie . . . . . . . . . . . . . 6. Zarządzanie nieruchomościami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Defi nicja zarządzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Czynności zawodowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3. Doradztwo i ekspertyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4. Czynności pomocnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5. Zarząd w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 108 110 117 119 120 122 125 129 131 132 133 134 137 138 146 147 147 149 149 155 159 165 173 175 177 177 179 185 188 199 199 202 211 213 215 Spis treści 6.6. Umowa o zarządzanie nieruchomością . . . . . . . . . . . . . . 6.7. Uprawnienie do pobierania informacji o nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.8. Przekazywanie danych czynszowych. . . . . . . . . . . . . . . . 7. Formy działań reglamentacyjnych wobec zawodów rynku nieruchomości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1. Akty normatywne w przedmiocie regulacji zawodów rynku nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. Akty administracyjne w przedmiocie regulacji zawodów rynku nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.1. Decyzja jako akt administracyjny. . . . . . . . . . . . . . 7.2.2. Rodzaje aktów administracyjnych oraz istota pozwoleń zawodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.3. Licencja zawodowa jako kwalifi kowana decyzja administracyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.4. Nadanie licencji pośrednika i zarządcy nieruchomości oraz uprawnień rzeczoznawcy . . . 7.2.5. Odmowa nadania licencji zawodowych i uznania kwalifi kacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.6. Decyzje w przedmiocie nałożenia kar dyscyplinarnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3. Akty kwalifi kacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4. Czynności materialno-techniczne i charakter wpisu do centralnego rejestru zawodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5. Zaświadczenie oraz rola świadectw i legitymacji w postępowaniu kwalifi kacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6. Pozostałe formy działania administracji realizującej działania reglamentacyjne wobec zawodów gospodarki nieruchomościami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Kierunki przekształceń reglamentacji oraz rozwój zawodów rynku nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1. Od zawodu regulowanego do zawodu zaufania publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.2. Pojęcie wolnego zawodu w aspekcie jego reglamentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.3. Zawód zaufania publicznego z perspektywy prawa konstytucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.4. Istota interesu publicznego w odniesieniu do pojęcia i zadań samorządu zawodowego . . . . . 8.2. Wnioski de lega lata i de lege ferenda jako przyczynek rozważań o rozwoju zawodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII 217 225 226 229 232 252 252 253 260 263 270 270 280 281 288 294 299 300 304 324 331 338 349 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa DziałZawR .............. rozporządzenia Rady Ministrów z 18.8.1998 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczących dzia- łalności zawodowej (Dz.U. Nr 115, poz. 745) GospNierU ............... ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościa- mi (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) GospNierU97 ........... ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomo- KC ........................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. ściami (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Nr 16, poz. 93 ze zm.) kh ............................. rozporządzenie Rzeczpospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502; dalej: KH) Prezydenta KK ........................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, Konstytucja .............. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. poz. 55 ze zm.) (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KP ............................ ustawa z 26.6.1974 r – Kodeks pracy (tekst jedn. KPA ......................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania ad- ministracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC ......................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ListZastawU ............ ustawa z 29.8.1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 ze zm.) NadLicencjiZawR ... rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 15.2.2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodo- X Wykaz skrótów wych w dziedzinie gospodarowania nieruchomo- ściami (Dz.U. Nr 31, poz. 189) NadUprZawR .......... rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17.2.2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodo- wych w dziedzinie gospodarowania nieruchomo- ściami oraz doskonalenia kwalifi kacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nierucho- mości (Dz.U. Nr 35, poz. 314 ze zm.) OchrLokU ................ ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodek- su cywilnego (tekst jedn. Dz.U. Nr 31, poz. 266 z 2005 r. ze zm.) PorządGminU ......... ustawa z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i po- rządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 6, poz. 236) PrBudU .................... ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. ze zm.) PrEnergU ................. ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst PrGeodKartU ........... ustawa z 17.05.1999 r. – Prawo geodezyjne i karto- jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) grafi czne (Dz. Nr 30, poz. 163) PrStowU ................... ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) StandardyZawK ....... komunikat z 28.4.2005 r. (Dz.Urz. MinInf Nr 6, poz. 37; dalej: MinInfKom05), właściwy wówczas do spraw budownictwa MinInf, komunikat MinInf z 28.4.2005 r. w sprawie uzgodnienia standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomo- ściami (Dz.Urz. Min Inf Nr 6, poz. 37) SwobGospU ............. ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) TUWE ...................... Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz.Urz. WE C z 1997 r. Nr 340) UznDyplDyrekt ....... dyrektywa 89/48/EWG z 21.12.1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów ukończe- nia studiów wyższych, przyznawanych po ukończe- niu kształcenia i szkolenia zawodowego trwających co najmniej trzy lata (Dz.Urz. WE L z 1989 Nr 19) UznKwalDyrekt ....... Dyrektywa Nr 2005/36/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady z 7.9.2005 r. w sprawie uznawania Wykaz skrótów XI kwalifi kacji zawodowych (Dz.Urz. WE L z 2005 r. Nr 255, Celex: 32005L0036) UznKwalfUEU ......... ustawa z 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwa- lifi kacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394) WłLokU ................... ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) WycenaR .................. rozporządzenie Rady Ministrów z 21.9.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109) ZaopWodU ............... ustawa z 7.6.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) ZmGospNierU03 ..... ustawa z 28.11.2003 r. o zmianie ustawy o gospo- darce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2004 r. Nr 141, poz. 149 ze zm.) ZmGospNierU07 ..... ustawa z 24.8.2007 r. o zmianie ustawy o gospodar- ce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych in- nych ustaw (Dz.U. Nr 173, poz. 1218) 2. Organy orzekające ETS .......................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości NSA ......................... Naczelny Sąd Administracyjny SA ............................ Sąd Apelacyjny TK ............................ Trybunał Konstytucyjny WSA ........................ Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Instytucje KE ............................ Komisja Europejska KOZ ......................... Państwowa Komisji Odpowiedzialności Zawodo- wej KRS ......................... Krajowy Rejestr Sądowy M-PSPN ................... Mazowiecko-Podlaskie Stowarzyszenie Pośredni- ków Nieruchomości MinBud .................... Minister Budownictwa MinENiS .................. Minister Edukacji Narodowej i Sportu MinFin ..................... Minister Finansów MinInf ...................... Minister Infrastruktury XII Wykaz skrótów MinNiSW ................. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego PFRN ....................... Polska Federacja Rynku Nieruchomości PFSRM .................... Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych PKK ......................... Państwowa Komisja Kwalifi kacyjna RM .......................... Rada Ministrów UMiRM ................... Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast WSPON ................... Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obro- cie Nieruchomościami 4. Czasopisma BIP .......................... Biuletyn Informacji Publicznej MoP .......................... Monitor Prawniczy OSA ......................... Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN ......................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC ...................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej OSP .......................... Orzecznictwo Sądów Powszechnych OSPiKA ................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- wych OTK ......................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PiP ............................ Państwo i Prawo PPH .......................... Przegląd Prawa Handlowego PS ............................. Przegląd Sądowy Rej. .......................... Rejent SP ............................. Studia Prawnicze 5. Inne skróty decyzja wz ............... decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowa- nia terenu KW ........................... księga wieczysta mpzp ......................... miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego OC ............................ odpowiedzialność cywilna RP ............................ Rzeczpospolita Polska studium .................... studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro- UE ............................ Unia Europejska wania przestrzennego gminy Bibliografi a Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Ko- Adamovich L., Handbuch des österreichischen Verwaltungsrechts, T. I, mentarz, Warszawa 2006. Wien 1954. Badura P., Wirtschaftsverwaltungsrecht [w:] Ingo von Münch Hrsg, Be- sonderes Verwaltungsrecht, Berlin New York, 1976. Balasiński C., Szafrański D., Koncesjonowanie jako forma reglamentacji gospodarczej [w:] Prawo gospodarcze zagadnienia administracyjno- prawne, pod red. s. Wierzbowski, Warszawa 1996. Bieniek G., Hopfer A., Marmaj Z., Mzyk E., Śrubek., Komentarz do Usta- wy o gospodarce nieruchomościami, Zielona Góra 2000. Bieniek G., Kalus S., Marmaj Z., Mzyk E., Ustawa o gospodarce nierucho- mościami, Komentarz, Warszawa 2008. Bieniek G., Rudnicki S., Nieruchomości, Warszawa 2005. Biernat S., Wasilewski A., Ustawa o działalności gospodarczej. Komen- tarz, Kraków 1997. Bigo T., Administracja przemysłu, handlu i górnictwa [w:] Prawo admini- stracyjne, część III, Warszawa 1952. Biskup R., Administracyjne prawo gospodarcze [w:] Kompendium wiedzy administratywisty, pod red. s. Wrzoska, Lubin 2008. Biskup R., Regulowana działalność gospodarcza [w:] Kompendium wie- dzy administratywisty , pod red. s. Wrzoska, Lublin 2008. Błaś A., Prawne formy działania administracji publicznej [w:] Prawo ad- ministracyjne, pod red. J. Bocia, Kolonia Limited 2001. Boć J. (red.) Prawo administracyjne, Kolonia Limited 2001. Boć J., Kuta T., Prawo administracyjne, cz. I, Wrocław 1981. Boć J., Kuta T. Prawo Administracyjne, Zagadnienia podstawowe, War- szawa 1984. Borkowski A., Chełmoński A., Guziński M., Kiczka K., Kieres L., Kocowski T., Administracyjne prawo gospodarcze, Kolonia Limited, 2005. Borkowski J., Decyzja administracyjna, Warszawa 1970. Brohm W., Strukturen Wirtschaftsverwaltung. Organisationsformen und Gestaltungsrecht, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1968. Burzak A., Umowa o pośrednictwo cz. I, PPH Nr 2 /1992. XIV Bibliografi a Burzak A., Umowa o pośrednictwo cz. II, PPH Nr 3/1992. Brzeszczyńska S., Umowy w obrocie nieruchomościami, Warszawa 2005. Chełmoński A., Akty kwalifi kacyjne administracji jako przedmiot badań, Acta Univertatis Wratislaviensis Nr 2154/1999. Chełmoński A., Instytucje administracyjno-prawne w zarządzaniu gospo- darką narodową [w:] System prawa administracyjnego, t. IV, pod red. T. Rabskiej Wrocław 1980. Chełmoński A., Kocowski T., Reglamentacja działalności gospodarczej (problemy prawne) [w:] Instytucje prawne zarządzania państwowymi organizacjami gospodarczymi, pod red. K. Podgórskiego, Katowice 1985. Chróścielewski W., Akt administracyjny generalny, Łódź 1994. Cieślak Z., Jagielski J., Lang J., Wierzbowski M., Wiktorowska A., Prawo administracyjne, Warszawa 1996. Cieślak Z., Porozumienie administracyjne, PWN 1985. Cieślak Z., Podstawowe instytucje prawa administracyjnego [w:] Prawo administracyjne, Niewiadomski Z., Cieślak Z., Lipowicz I., Szpor G., Warszawa 2005. Cieślak Z., Jagielski J., Rączka K., Komentarz do ustawy o służbie cywil- nej, Warszawa 1998. 1992. Cieślak Z., Zbiory zachowań w administracji państwowej, Rozprawy UW Cieślak Z., Odpowiedzialność dyscyplinarna urzędnika służby cywilnej [w:] Cieślak Z., Jagielski J., Rączka K., Komentarz do ustawy o służ- bie cywilnej, Warszawa 1998. Crayencour J. P., Communaute europeenne et libre circulation des profes- sions liberales, Bruxelles-Luksemburg 1981. Cymermann R., Hopfer A., Systemy i procedury szacowania nieruchomo- ści, Zielona Góra 2000. Cymermann R., Hopfer A., Nowak A., Źróbek S., Gwarancje jakości usług rzeczoznawców majątkowych, Olsztyn 1997. Dawidowicz W., Iserzon E., Litwin J., Prawo administracyjne [w:] Dzie- sięciolecie prawa polski ludowej 1944–1954 r. pod red. L. Kurowskie- go , Warszawa 1955. Dawidowicz W., Z problematyki decyzji organów administracji państwo- wej w świetle orzecznictwa NSA, PiP Nr 10/1984. Dawidowicz W., Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989. Demendecki T., Komentarz do art. 244 KPC [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz, pod red. A. Jakubeckiego, Kraków 2005. Dębiński A. ks., Kościół i prawo rzymskie, Lublin 2007. Bibliografi a XV Fijor M. J., Zapracować na reputację, Rzeczpospolita, dodatek Budownic- two-Nieruchomości z 21.4.2003 r. Frąckowiak J., Instytucje prawa handlowego w Kodeksie cywilnym, Rej. Nr 6/2003. Frieske K., Scenogram z wypowiedzi prof. dr hab. Kazimierza Frieske zapisany w materiałach z konferencji: „Zawody zaufania publicznego a interes publiczny” Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu, Warszawa 2002. Gajewski M., Niezachowanie należytej staranności – problem bezprawno- ści czy winy, PiP Nr 10/1997. Garlicki L. (red.), Konstytucja, wybory, parlament, Warszawa 2000. Grabowski J., Ochrona interesów przedsiębiorstwa państwowego wobec decyzji administracji gospodarczej, Katowice 1980. Grabowski J., Rola i funkcje prawa w systemie gospodarki rynkowej [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego, Kraków 2001. Gorzka G., Kiera H.G. (Hrsg.) Der Immobilienmarkt In Osteuropa, Im- mobilienerwerb in Russland, Polen, Tscheschien, der Slowakei und Ungarn, Wien 1998. Gurgul S., Karpiński R., Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami dzia- łalnością gospodarczą czy zawodową – uwagi do projektu ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębior- ców, Nieruchomości C.H. Beck Nr 6/2010. Iserzon E., Prawo administracyjne, Warszawa 1968. Izdebski H., Historia myśli politycznej i prawnej, Warszawa 1995. Izdebski H., Sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu przez samorządy zawodowe [w:] Zawody zaufania publicznego z per- spektywy prawa konstytucyjnego, Warszawa 2002. Jacyszyn J., Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, Warszawa 2004. Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 1999. Jakubecki A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komen- tarz, Kraków 2005. Janowicz Z., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym, Warszawa Poznań 1987. Jaroszyński A., Badania nad rozwojem realistycznej administracji w Pol- sce, PiP Nr 12/1979. PiP Nr 8/1999. Jaroszyński A., Reglamentacja i zarządzanie gospodarką socjalistyczną, Jaroszyński M., Zimmermann M., Brzeziński W., Polskie prawo admini- stracyjne – część ogólna, Warszawa 1956. Jaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego, War- szawa 2004. XVI Bibliografi a Jaworski J., Niechciana prowizja – odpłatności umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Nieruchomości C.H. Beck, Nr 7/2004. Jaworski J., Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami – zmia- ny w zawodach pośrednika, zarządcy i rzeczoznawcy, Nieruchomości C.H. Beck, Nr 1 i 2/2008. Jaworski J., Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami, Warszawa Jaworski W. L., Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia ogólne, Jaworski W. L., Państwo praworządne a reforma Konstytucji, Kraków Jełowiecki M. [w:] Prawo administracyjne PRL pod red. K. Sanda, War- Jendrośka J., Adamiak B., Glosa do wyroku NSA z 27.04.1981 r. (SA 767/81), OSPiKA Nr 5/1983, poz 109. Kalus S., Komentarz do art. 191 GospNierU [w:] G. Bieniek, Ustawa o go- spodarce nieruchomościami – Komentarz, Warszawa 2008. Kalus S., Nowe standardy europejskie a problemy integracji, Rzeczoznaw- 2008. Kraków 1924. 1928. szawa 1979. ca majątkowy Nr 1/2001. chomości, Warszawa 2002. C.H. Beck Nr 8/2002. Kalus S., Status prawny osób zajmujących się zawodowo rynkiem nieru- Karpiński W., Odpowiedzialność zawodowa pośrednika, Nieruchomości Karpiński W., Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy, Warszawa 2008. Karpiński W., Ustawowe obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomo- ściami, Nieruchomości C.H.Beck Nr 6/2002. Karpiński W., Wynagrodzenie pośrednika, Nieruchomości C.H. Beck Nr 12/2002 Kasznica S., Polskie prawo administracyjne, Poznań 1946. Kiczka K., Administracyjno prawne środki kształtowania instytucji praw- nych przedsiębiorców [w:] Borkowski A., Chełmoński A., Guziński M., Kiczka K., Kieres L., Kocowski T., Administracyjne prawo gospodar- cze, Kolonia Limited, 2005. Kidyba A., Dwie drogi spółki cywilnej, MoP Nr 20/2001. Kidyba A., KSH Komentarz, Zielona Góra 2003. Kidyba A., Niektóre skutki wprowadzenia do obrotu handlowego trzeciej kategorii podmiotowej, PPH Nr 12/2004. Kijowski D., Pozwolenia w administracji publicznej, Białystok 2000. Kisilowska H. (red.), Nieruchomości. Zagadnienia prawne, Warszawa 2002. Bibliografi a XVII 2002. Kłosowska K., Akt normatywny [w:] Kompendium wiedzy administraty- wisty, pod red. S. Wrzoska, Lublin 2008. Kmieciak Z., Czynności faktyczne w administracji państwowej, Studia prawniczo-ekonomiczne 1987. Kmiecik Z., Instytucja zaświadczenia w prawie administracyjnym, Lublin Kobierski W., Z archiwum rzeczoznawcy majątkowego, Rzeczoznawca majątkowy Nr 2/2000, s. 44. Kocowski T., Administracyjnoprawne środki kształtowania sytuacji praw- nej przedsiębiorców [w:] Borkowski A., Chełmoński A., Guziński M., Kiczka K., Kieres L., Kocowski T., Administracyjne prawo gospodar- cze, Kolonia Limited, 2005. Kocowski T., Reglamentacja gospodarcza [w:] A. Borkowski, A. Chełmoń- ski, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, Administracyjne prawo gospodarcze, Kolonia Limited, 2005. Kohutek K., Komentarz do art. 4 ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działal- ności gospodarczej, LEX 2005. Karus K., Rogoń D., Żak M., Komen- tarz do art. 331 [w:] Komentarz do niektórych przepisów zmienionych ustawą z dnia 14.2.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, LEX 2003. Kosikowski C., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 1995. Kosikowski C., Problemy reglamentacji działalności gospodarczej w Pol- sce, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego, Kraków 2001. Kraus K., Zoll F., Polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Poznań 1929. 2007. 1992. Kruszewska-Gagoś M., Podmiotowość publicznoprawna gminy, Lubin Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Warszawa Kucharska-Stasiak E., Nieruchomości a rynek, Warszawa 1997. Kulesza M., Pojęcie zawodu zaufania publicznego [w:] Zawody zaufania publicznego a interes publiczny – korporacyjna reglamentacja versus wolność wykonywania zawodu, Warszawa 2002 Kurowski L. (red.), Dziesięciolecie prawa Polski Ludowej 1944–1954 r., Lang J., Struktura prawna skargi w prawie administracyjnym, Wrocław Lang J., Zagadnienia wstępne [w:] Wierzbowski M. (red.) Prawo admini- Langrod J. S., Instytucje prawa administracyjnego, t. I: Zarys części ogól- Warszawa 1955. 1972. stracyjne, Warszawa 2001. nej, Kraków 1948. ściami, Warszawa 2004. ne, Warszawa 2003. Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Postępowanie administracyjne ogól- Łaszczyca G., Weryfi kacja decyzji i postanowień w toku instancji, [w:] Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003. Łętowski J., Prawne problemy kierownictwa w administracji państwowej, Malec J., Malec D., Historia administracji i myśli administracyjnej, Kra- Studia Prawnicze, z. 2. ków 2003. XVIII Bibliografi a Leoński Z., Materialne prawo administracyjne, Warszawa 1998. Leoński Z., Nadzór nad samorządem terytorialnym w świetle ustawy z 8.3.1990 r., PiP Nr 12/1990. Lipowicz I. (red.), Społeczne skutki restrukturyzacji przemysłu, Warszawa 1994. wice 1991. Lipowicz I., Pojęcie sfery wewnętrznej administracji państwowej, Kato- Lipowicz I., Źródła prawa administracyjnego [w:] Niewiadomski Z., Cie- ślak Z., Lipowicz I., Szpor G. Prawo administracyjne, Warszawa 2005. Lisiecki J., Samorząd zawodowy [w:] Pośrednik w obrocie nieruchomo- Mała encyklopedia PWN, Warszawa 1974. Mały Słownik Języka Polskiego PWN, Warszawa 1994. Maurer H., Allgemeines Verwaltungsrecht, München 2000 r. Mik C., Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, www.qned.pl./warecka/no- wosci/negocjacje/mik.html, aktualizacja strony z 28.6.2003 r. Młyńska J., Glosa do uchwały NSA z 9.12.1996 r., OSP 4 i 9/96. Muszyński M. [w:] Hambura S., Muszyński M., Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem, Bielsko Biała, 2002. Mzyk E., Komentarz do art. 191 [w:] G. Bieniek, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Zielona Góra 2000. Najgier S., Kierunki rozwoju polskiego rynku nieruchomości [w:] Mate- riały z konferencji urzędu mieszkalnictwa, QDOS, Warszawa 1998. Naworski J. P., Strzelczyk K., Siemiątkowski T., Potrzeszcz., Komentarz do Kodeksu spółek handlowych. Spółki osobowe, Warszawa 2001. Niewiadomski Z. Planowanie przestrzenne, Warszawa 2002. Niewiadomski Z. (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2007. Niewiadomski Z., Prawne formy działania administracji [w:] Niewiadom- ski Z., Cieślak Z., Lipowicz I., Szpor G., Prawo administracyjne, War- szawa 2006. Bibliografi a XIX Niewiadomski Z., Cieślak Z., Lipowicz I., Szpor G., Prawo administracyj- ne, Warszawa 2005. Niewiadomski Z. (red.), Prawo Budowlane. Komentarz, Warszawa 2006. Niewiadomski Z., Szreniawski J., Zarys ustroju administracji lokalnej Rze- czypospolitej Polskiej, Lublin 1991. Ochendowski E., Prawo administracyjne, Warszawa 1994. Ohr., Theurt T. (Hrsg.), Kompentium Europäische Wirtschaftspolitik, Münschen 2002. 2005. Pawluk C. (ks.), Kanoniczny proces karny, Warszawa 1978. Pietrzykowski K., Kodeks Spółek Handlowych, Komentarz, Warszawa Piekara A., Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny – zagadnienia prawne i administracyjne, Warszawa 1998. Pisarczyk Ł., Różne formy zatrudnienia, Warszawa 2003. Pluciński E., Dostosowanie polskiej gospodarki do rynku Unii Europej- skiej. Szanse i wyzwania, Warszawa 2002. Podgórski K., Nadzór nad samorządem gminnym, Samorząd Terytorialny Radwański Z., Podmioty prawa cywilnego w świetle zmian kodeksu cy- wilnego przeprowadzonych ustawą z 14.2.2003 r., PS Nr 7–8/2003. Raport Rynku Nieruchomości, Wschodnioeuropejska Fundacja Nieru- chomości, Sesja planowania strategicznego, Świat Nieruchomości Nr 4/1993. Redelbach A., Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1992. Samborska E., Przesłanki rozwoju administracji [w:] Prawo administra- cyjne, pod red. Bocia J., Kolonia Limited 2001. Sarapata A., Socjologia zawodów, Warszawa 1965. Sarnecki P., Pojęcie zawodu zaufania publicznego (art. 17 ust. 1 Konsty- tucji) na przykładzie adwokatury [w:] Konstytucja, wybory, parlament, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 2000. Sarnecki P., Prawo o stowarzyszeniach, Kraków 2000. Scharmann T., Arbeit und Beruf. Eine soziologische und psychologische Untersuchung uber die heutigen Berufssituation, Tybingen 1956. Podgórski K.(red.), Instytucje prawne zarządzania państwowymi organi- zacjami gospodarczymi, Katowice 1985. Potasznik W., Utracone majątki – zwrot i odszkodowanie, Warszawa Rabska T., Prawo administracyjne stosunków gospodarczych, Warszawa- Rabska T., Łętowski J., System prawa administracyjnego, t. III, Warszawa Nr 1–2/1991. 2005. 1978. Poznań 1978.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Reglamentacja zawodów rynku nieruchomości
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: