Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00329 007608 11070175 na godz. na dobę w sumie
Regulacja - innowacja w sektorze energetycznym - ebook/pdf
Regulacja - innowacja w sektorze energetycznym - ebook/pdf
Autor: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Liczba stron: 553
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5432-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza publikacja jest monografią traktującą o węzłowych zagadnieniach współczesnego prawa energetycznego, a zawarte w niej ustalenia i wnioski mają istotne znaczenie tak dla teorii, jak i praktyki.  Autorami są wybitni specjaliści z zakresu prawa energetycznego reprezentujący ośrodki akademickie, organy administracji rządowej i sektorowe organy regulacyjne, jak również przedstawiciele praktyki. Książka konfrontuje dorobek doktrynalny z praktyką stosowania przepisów. Koncentruje się na problemie wpływu tzw. instrumentów regulacyjnych na działania innowacyjne w szeroko rozumianym sektorze energetycznym. Jest to problem nowy, w sposób bezpośredni nie podejmowany w literaturze. W szczególności monografia dotyczy zagadnień takich jak: bezpieczeństwo energetyczne, liberalizacja i regulacja rynku energii, energetyka niekonwencjonalna  i efektywność energetyczna, ochrona konsumenta i rozwój tzw. nowych technologii, w ramach których omówione zostały różne aspekty wpływu polityki regulacyjnej na innowacyjność w sektorze. Publikacja ta powinna zainteresować teoretyków prawa i praktyków stosujących to prawo, a także osoby odpowiedzialne za jakość procesu legislacyjnego prawa energetycznego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

REGULACJA REGULACJA innowacja innowacja w sektorze w sektorze energetycznym energetycznym Pod redakcją Anny Walaszek-Pyzioł liberalizacja smart grid bezpieczeństwo regulacja efektywność liberalizacja efektywność nowe technologie regulacja bezpieczeństwo regulacja nowe technologie smart grid MaszTalent 1/30/13 3:31 PM Page 1 Masz talent? Reszt´ zostaw nam „Rozwój” to s∏owo, które najlepiej opisuje naszà firm´. Od ponad 20 lat przyciàgamy najzdolniejszych prawników, rozwijajàc ich talent i umiej´tnoÊci. To dzi´ki nim zmieniajà si´ i rozwijajà nasi klienci, a Salans jest dziÊ najwi´kszà kancelarià prawniczà w Polsce*. Salans Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa T: +48 22 242 52 52 www.salans.com Chcesz rozwinàç swój talent? WyÊlij CV wraz z listem motywacyjnym na adres: rekrutacja@salans.com * Ranking kancelarii prawniczych 2012, „Rzeczpospolita” REGULACJA innowacja w sektorze energetycznym REGULACJA innowacja w sektorze energetycznym Redaktor naukowy: prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł Autorzy: dr Andrzej Błach, Marcin Cichy, dr Tomasz Długosz, dr Filip M. El˝anowski, prof. UJ dr hab. Wojciech Jakimowicz, Magdalena JaÊ, dr Leszek Karski, prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner, Piotr Korzeniowski, Michał Koszowski, Adam Kowalski, Szymon Kowalski, Edyta Kozak-Hamala, Wioletta Kubica, Wiktor Kwiecieƒ, dr Katarzyna Małysa-Suliƒska, dr Zdzisław Muras, dr Marcin Nowacki, dr Bartłomiej Nowak, dr Mirosław Pawełczyk, Wojciech Pawłuszko, dr Jakub Pokrzywniak, prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski, Natalia Rysz, Dalia Skutecka, Maciej M. Sokołowski, dr Rafał Stankiewicz, dr Grzegorz Suliƒski, dr hab. Mariusz Swora, dr Monika Szaraniec, prof. UAM dr hab. Marek Szewczyk, Agnieszka Szulakowska, prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł, Łukasz Zdechlik, Ewelina Zelek, prof. UAM dr hab. Krystian M. Ziemski, dr Artur ˚urawik Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński Honorowy Patronat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Ilustracja na okładce: © debela/iStockphoto.com © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: ERJOT STUDIO Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5431-6 ISBN e-book 978-83-255-5432-3 Spis treści 1 3 Autorzy ................................................................................................ IX Przedmowa ........................................................................................... XIII Wykaz skrótów ..................................................................................... XV Rozdział 1 Bezpieczeństwo energetyczne ............................................................. W jakim zakresie – na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego – służebność przesyłu (art. 3051–3054 KC) jest „innowacją prawną” dla przedsiębiorstw energetycznych (Wojciech J. Katner) ........................ Bezpieczeństwo energetyczne w kontekście prawnych uwarunkowań usuwania skutków awarii sieci elektroenergetycznych (Marek Szewczyk) .................................................................................. Bezpieczeństwo energetyczne i innowacyjność (Tomasz Długosz) ......... Organ regulacyjny jako nadzorca rynku energii a bezpieczeństwo energetyczne (Bartłomiej Nowak) .......................................................... Klauzula interesu publicznego a bezpieczeństwo energetyczne (Artur Żurawik) ..................................................................................... Uwagi o normatywnej konstrukcji kategorii celu publicznego (Wojciech Jakimowicz) ............................................................................. Przesłanki podjęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu służącego do dostarczania energii (Katarzyna Małysa-Sulińska) ................................................................. Zasiedzenie służebności przesyłu energii (Grzegorz Suliński) ............... 85 95 19 31 45 57 75 Rozdział 2 Liberalizacja i regulacja rynku energii ................................................. 113 Paradoks liberalizacji rynku paliw i energii – rozwój konkurencji przez zwiększanie kontroli administracyjnoprawnej (Zdzisław Muras) .... 115 Przewidywane projektem ustawy – Prawo energetyczne działania reglamentacyjne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Regulatora), a pobudzanie działań innowacyjnych w sektorze (Krystian M. Ziemski) ............................................................................ 137 V Model prawny i własnościowy operatorów systemów przesyłowych w Polsce – uwagi de lege lata i de lege ferenda w świetle prawa Unii Europejskiej (Marcin Nowacki) .............................................................. 151 Kilka refleksji na temat tzw. europejskich kodeksów sieci (grid codes) (Anna Walaszek-Pyzioł) .......................................................................... 171 Obowiązek handlu energią elektryczną przez giełdę jako element liberalizacji rynku energii elektrycznej (Filip M. Elżanowski) ............... 181 Charakter pośrednictwa na giełdzie towarowej (Monika Szaraniec) ...... 193 Taryfy dla paliw gazowych lub energii w świetle orzecznictwa sądowego (Jakub Pokrzywniak) .............................................................. 205 Samorząd terytorialny a energetyka (Leszek Karski) .............................. 215 Pewność prawa a zachowania przedsiębiorstw energetycznych – uwagi praktyka (Andrzej Błach) .......................................................... 231 Udzielenie koncesji na działalność gospodarczą a działania innowacyjne w sektorze energetycznym (Piotr Korzeniowski) ............... 241 Polski ład koncesyjny w sektorze wydobycia gazu z łupków – innowacyjność czy wręcz przeciwnie? (Wojciech Pawłuszko) ............... 257 „Wspólne administrowanie” jako element budowy wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego (Edyta Kozak-Hamala) ...... 273 Zamówienia sektorowe w energetyce – zagadnienia wybrane (Wioletta Kubica) ................................................................................... 287 Rozważania o istocie współczesnej regulacji (Maciej M. Sokołowski) ..... 309 Rozdział 3 Energetyka niekonwencjonalna i efektywność energetyczna ............. 331 Ograniczenie praw wyłącznych do technologii OZE (Rafał Stankiewicz) ................................................................................ 333 Dwanaście miesięcy białych certyfikatów w Polsce. Praktyczne uwagi do ustawy o efektywności energetycznej (Łukasz Zdechlik) ................... 349 Etykietowanie produktów jako instrument służący racjonalizacji zużycia energii (Magdalena Jaś) ............................................................. 363 Prosument energetyczny i mały wytwórca energii – wdrożenie innowacji poprzez regulację (Michał Koszowski) .................................... 379 VI Spis treści Rozdział 4 Ochrona konsumenta .......................................................................... 389 Miejsce odbiorcy na rynku energii wobec zachodzących na nim procesów z uwzględnieniem zmian w tzw. trójpaku energetycznym (Andrzej Powałowski, Dalia Skutecka) ..................................................... 391 Przedsiębiorstwo energetyczne a konsument w sektorze energetycznym – propozycja nowego modelu ustrojowego ochrony zbiorowych interesów konsumentów w sektorze energetycznym (Mirosław Pawełczyk) ............................................................................ 407 Usługa powszechna w prawie energetycznym (Adam Kowalski) ............ 425 Najczęstsze niedozwolone postanowienia umowne stosowane przez przedsiębiorstwa energetyczne (Ewelina Zelek) ..................................... 445 Rozdział 5 Nowe technologie ................................................................................. 457 Premium Rate – rozwój i perspektywy regulacji usług o podwyższonej opłacie (Agnieszka Szulakowska, Marcin Cichy) ...................................... 459 Inteligentne opomiarowanie jako przykład rozwiązania innowacyjnego w świetle nowej dyrektywy o efektywności (Mariusz Swora) ................. 473 Wprowadzenie inteligentnych systemów pomiarowych – konieczność czy kaprys? (Szymon Kowalski) .............................................................. 485 „Zielone zamówienia publiczne” w sektorze energetycznym. Aspekty prawne i ekonomiczne (Wiktor Kwiecień) ................................ 505 Ochrona danych w funkcjonowaniu inteligentnych sieci (smart grid) (Natalia Rysz) ........................................................................................ 517 VII Spis treści Autorzy Dr Andrzej Błach – Radca prawny Marcin Cichy – Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz Rynku Teleko- munikacyjnego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, Członek Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego Dr Tomasz Długosz – Adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodar- czego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny Dr Filip M. Elżanowski – Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych, Kate- dra Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat Prof. UJ dr hab. Wojciech Jakimowicz – Katedra Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Woje- wódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie Magdalena Jaś – Doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicz- nego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Dr Leszek Karski – Katedra Prawa i Zarządzania Środowiskiem Uniwersyte- tu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Członek Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przy Ministrze Gospodarki Prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner – Kierownik Katedry Prawa Gospodar- czego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Sądu Najwyższego Piotr Korzeniowski – Doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodar- czego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny IX Michał Koszowski – Doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodar- czego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikant radcowski Adam Kowalski – Doktorant w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny Szymon Kowalski – Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwer- sytetu Jagiellońskiego, pracownik Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki Edyta Kozak-Hamala –  Doktorantka na Wydziale Prawa i  Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego Wioletta Kubica – Doktorantka w Katedrze Publicznego Prawa Gospodar- czego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Główny Specja lista ds. udzielania zamówień w MPWiK SA w Krakowie Wiktor Kwiecień – Doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodar- czego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Starszy Specjalista w Departamencie Ochrony Interesów Finansowych Unii Europej- skiej w Ministerstwie Finansów Dr Katarzyna Małysa-Sulińska – Adiunkt w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie Dr Zdzisław Muras – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Dyrektor Departamentu Prawnego i Rozstrzygania Sporów w Urzędzie Re- gulacji Energetyki Dr Marcin Nowacki – Radca Ministra w Departamencie Prawa Unii Euro- pejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Dr Bartłomiej Nowak – Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie Dr Mirosław Pawełczyk – Adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodar- czego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, radca prawny Wojciech Pawłuszko – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiel- lońskiego Dr Jakub Pokrzywniak –  Wydział Prawa i  Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny Prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski – Kierownik Zakładu Prawa Gospodar- czego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego X Autorzy Natalia Rysz – Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego Dalia Skutecka – radca prawny, doktorantka w Katedrze Prawa Gospodar- czego Publicznego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Maciej M. Sokołowski – Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Dr Rafał Stankiewicz – Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych na Wy- dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Członek Stowa- rzyszony Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych na Wydzia- le Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny Dr Grzegorz Suliński – Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego Dr hab. Mariusz Swora – Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego Wy- działu Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat Dr Monika Szaraniec – Katedra Prawa, Zakład Prawa Cywilnego i Gospo- darczego Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. UAM dr hab. Marek Szewczyk –  Zakład Prawa Administracyjne- go i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Agnieszka Szulakowska –  Specjalista w  Wydziale Analiz Detalicznych Departamentu Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej Prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł – Kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego Łukasz Zdechlik – Doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarcze- go Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewelina Zelek – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, aplikantka adwo- kacka Prof. UAM dr hab. Krystian M. Ziemski – Zakład Prawa Administracyj- nego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Dr Artur Żurawik – Adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego XI Autorzy Przedmowa Niniejsza publikacja jest pozycją traktującą o węzłowych zagadnieniach współczesnego prawa energetycznego, a zawarte w niej ustalenia i wnioski mają istotne znaczenie tak dla teorii, jak i praktyki. Autorami są wybitni specjaliści z zakresu prawa energetycznego reprezentujący ośrodki akademickie, organy ad- ministracji rządowej i sektorowe organy regulacyjne, jak również przedstawiciele praktyki. Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Jagielloń- skiego rozwija od paru lat współpracę z innymi ośrodkami, a ideą przewodnią jest łączenie teorii prawa energetycznego z praktyką, wymiana poglądów w zakresie kształtu i funkcji regulacji prawnej adekwatnych do potrzeb rynku. Efektem tej współpracy była ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Regulacja-innowacja w sektorze energetycznym” zorganizowana z sukcesem przez Katedrę Publiczne- go Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, która odbyła się w Kra- kowie w dniach 18–19 września 2012 r. Zachęcona tym Katedra zdecydowała się na przygotowanie naukowej publikacji o charakterze monograficznym o zakresie znacznie wykraczających poza problematykę konferencji. Wyrazy podziękowania należą się firmie prawniczej Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Sp.k. z siedzibą w Warszawie (która sfinansowała organi- zację konferencji) oraz Bankowi Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warsza- wie za istotną pomoc przy sfinansowaniu druku niniejszej książki. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Panów: doktora Tomasza Długosza, doktora Michała Bilińskiego, doktora Artura Żurawika oraz doktora Mariusza Swory – moim kolegom i współpracownikom w Katedrze Publicznego Prawa Gospo- darczego UJ, a także do doktorantów i studentów – członków Koła Naukowego Publicznego Prawa Gospodarczego działającego w ramach Towarzystwa Biblio- teki Słuchaczów Prawa (TBSP), za istotny wkład w organizację konferencji oraz prace redakcyjne związane z przygotowaniem do druku niniejszej książki. Kraków, czerwiec 2013 Prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł XIII Wykaz skrótów 1. Akty prawne: dyrektywa 96/92/WE ......... dyrektywa 96/92/WE Parlamentu Europejskie- go i Rady z 19.12.1996 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (Dz.Urz. WE L 27 z 30.1.1997 r., s. 20) dyrektywa 98/30/WE ......... dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 98/30/WE z 22.6.1998 r. dotycząca wspólnych zasad w odniesieniu do rynku wewnętrznego gazu ziemnego (Dz.Urz. WE L 204 z 21.7.1998 r., s. 1) dyrektywa 2003/54/WE ..... dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady z 26.6.2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE (Dz.Urz. UE L 176 z 15.7.2003 r., s. 37) dyrektywa 2003/55/WE ..... dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europej- skiego i  Rady z  26.6.2003 r. dotycząca wspól- nych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 98/30/WE (Dz.Urz. UE L 176 z 15.7.2003 r., s. 57) dyrektywa 2009/72/WE ..... dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2009/72/WE z  13.7.2009 r. dotycząca wspól- nych zasad rynku wewnętrznego energii elek- trycznej i  uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz.Urz. UE L 211 z 2009 r., s. 55) dyrektywa 2009/73/WE ..... dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2009/73/WE z  13.7.2009 r. dotycząca wspól- nych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego XV i  uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (Dz.Urz. UE L 211 z 14.8.2009 r., s. 94). EfektEnergU ...................... ustawa z 15.4.2011 r. o efektywności energetycz- nej (Dz.U. Nr 94, poz. 551 ze zm.) GiełTowU ........................... ustawa z  26.10.2000 r. o  giełdach towarowych (tekst jedn. Dz.U. z  2010 r. Nr 48, poz.  284 ze zm.) GospNierU ......................... ustawa z  21.8.1997 r. o  gospodarce nierucho- mościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) KC ...................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Konstytucja RP ................... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPA .................................... ustawa z  14.6.1960 r. –  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z  2013 r. poz. 276) KPP UE ............................. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 30.3.2010 r. (Dz.Urz. UE C 83, s. 389) OdbŻywU ........................... ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, re- montów i rozbiórek obiektów budowlanych znisz- czonych lub uszkodzonych w  wyniku działania żywiołu (Dz.U. Nr 84, poz. 906 ze zm.) ObInstFU ........................... ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) OKiKU ............................... ustawa z  16.2.2007 r. o  ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) PiZPU ................................ ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospo- darowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) PokKDługU ........................ ustawa z  27.6.2007 r. o  zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w  związku z  przedterminowym rozwiązaniem umów dłu- goterminowych sprzedaży mocy i energii elek- trycznej (Dz.U. Nr 130, poz. 905 ze zm.) PrBud ................................. ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) PrEnerg .............................. ustawa z  10.4.1997 r. –  Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059) PrRzecz .............................. dekret z 11.10.1946 r. – Prawo rzeczowe (Dz.U. Nr 57, poz. 319 ze zm.) XVI Wykaz skrótów PrWP .................................. ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności prze- mysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) PrzedPańU .......................... ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach pań- stwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) PZPU .................................. ustawa z  29.1.2004 r. –  Prawo zamówień pu- blicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) rozporządzenie 713/2009 .... rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 713/2009 z 13.7.2009 r. ustana- wiające tzw. ACER, tj. Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (Dz.Urz. UE L 211 z 14.8.2009 r., s. 1) rozporządzenie 714/2009 .... rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 714/2009 z 13.7.2009 r. w sprawie wa- runków dostępu do sieci w odniesieniu do trans- granicznej wymiany energii elektrycznej i uchy- lającego rozporządzenie (WE) Nr 1228/2003 (Dz.Urz. UE L 211 z 14.8.2009 r., s. 15) SwDziałGospU ................... ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) TFUE ................................ Traktat o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE C 115 z 9.5.2008 r., s. 47) TUE ................................... Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolido- wana Dz.Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r., s. 13) ustawa o elektryfikacji ......... ustawa z 28.6.1950 r. o powszechnej elektryfika- cji wsi i osiedli (Dz.U. Nr 28, poz. 256 ze zm.) ustawa z 1958 r. .................. ustawa z  12.3.1958 r. o  zasadach i  trybie wy- właszczania nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64 ze zm.) ZasPolRozwU ..................... ustawa z  6.12.2006 r. o  zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz.U. z  2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) ZNKU ................................ ustawa z 16.4.1998 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) XVII Wykaz skrótów
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: