Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00315 007801 19971170 na godz. na dobę w sumie
Regulacja stanów prawnych nieruchomości - ebook/pdf
Regulacja stanów prawnych nieruchomości - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 73
Wydawca: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-88285-12-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W publikacji przedstawiamy Państwu najczęściej występujące sytuacje nieuregulowanych stanów prawnych oraz sposoby ich uregulowania. Poradnik dla właścicieli nieruchomości jak i dla inwestorów.
Praktyczny dokument w formacie pdf!

Tematyka:

 

W opracowaniu tym przedstawiamy Państwu najczęściej występujące sytuacje nieuregulowanych stanów prawnych oraz sposoby ich uregulowania.Stan prawny nieruchomości to ogół praw przysługujących w stosunku do danej nieruchomości. Oczywiście najszerszym i podstawowym z tych praw jest prawo własności. Regulacja stanu prawnego nieruchomości sprowadza się zatem do wykazania aktualnego stanu prawnego dotyczącego danej nieruchomości.W publikacji omówione są kwestie związane m.in. z :

 

Nieruchomości bez określonego stanu prawnego nie istnieją dla obrotu - nie można ich sprzedać, darować. Nie mogą stanowić również zabezpieczenia dla kredytów oraz trudno też na nich prowadzić jakiekolwiek inwestycje. Dzięki naszej publikacji dowiesz się jak skutecznie i szybko uregulować stan prawny dowolnej nieruchomości.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Paweł Puch Regulacja stanów prawnych nieruchomości Praktyczny poradnik i o w t c n w o d u B INFORMACJE REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŒCI l p . r e f o h s a d . w w w Copyright © 2008 ISBN 978-83-88285-12-7 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. AL. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: (022) 559 36 00 ~06, faks: (022) 829 27 27, 892 27 00 www.dashofer.pl; www.budinfo.pl Redaktor odpowiedzialny: Katarzyna Czech e-mail: czech@dashofer.pl Opracowanie edytorskie i korekta: Anna Skowroñska Sk³ad: Krzysztof Zabielski, e-mail: zabielski@e-dtp.com Wszelkie prawa zastrze¿one, prawo do tytu³u i licencji jest w³asnoœci¹ Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie ca³oœci lub fragmentów niniejszej publikacji, równie¿ na noœnikach magnetycznych i elektronicznych bez zgody Wydawcy jest zabronione. Ze wzglêdu na sta³e zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoœci za zamieszczone informacje. Copyright © 2008 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa INFORMACJE REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŒCI 1. INFORMACJE 1.1. SPIS TREŚCI 1. Informacje .............................................................................................................. 3 1.1. Spis treœci .......................................................................................................... 3 1.2. Informacje o autorze ........................................................................................ 5 1.3. Wykaz piktogramów ........................................................................................ 5 2. Wstêp ..................................................................................................................... 6 3. Za³o¿enie ksiêgi wieczystej .................................................................................... 7 3.1. Ksiêga wieczysta .............................................................................................. 7 3.2. Dokumenty w postêpowaniu wieczystoksiêgowym ......................................... 7 3.3. Postêpowanie o za³o¿enie ksiêgi wieczystej ..................................................... 9 4. Dziedziczenie nieruchomoœci .............................................................................. 20 4.1. Dziedziczenie w polskim prawie spadkowym ................................................ 20 4.2. Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza ........................................................ 21 4.3. Postêpowanie o stwierdzenie nabycia spadku ................................................. 22 4.4. Postêpowanie podatkowe ............................................................................... 23 4.5. Postêpowanie o dzia³ spadku .......................................................................... 33 4.6. Postêpowanie wieczystoksiêgowe .................................................................. 33 5. Budynek na cudzym gruncie ............................................................................... 43 5.1. Roszczenia z art. 231 kodeksu cywilnego ...................................................... 43 5.2. Roszczenia z art. 151 kodeksu cywilnego ...................................................... 45 6. Zasiedzenie nieruchomoœci ............................................................................... 47 6.1. Regulacja kodeksowa .................................................................................... 47 6.2. Nieruchomoœci wy³¹czona spod zasiedzenia ................................................. 48 6.3. Tryb postêpowania ......................................................................................... 49 6.4. Zasiedzenie s³u¿ebnoœci ................................................................................. 50 7. S³u¿ebnoœæ drogi koniecznej ............................................................................... 51 8. Zniesienie wspó³w³asnoœci nieruchomoœci ......................................................... 53 8.1. Postêpowanie o zniesienie wspó³w³asnoœci ................................................... 53 8.2. Sposoby zniesienia wspó³w³asnoœci .............................................................. 54 8.2.1. Przyznanie nieruchomoœci jednemu wspó³w³aœcicielowi za sp³at¹ pozosta³ych ........................................................................... 54 8.2.2. Sprzeda¿ rzeczy wspólnej i podzia³ uzyskanej kwoty miêdzy wspó³w³aœcicieli ...................................................................... 54 l p . r e f o h s a d . w w w Copyright © 2008 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa 3 INFORMACJE REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŒCI 8.2.3. Podzia³ nieruchomoœci ......................................................................... 54 8.2.3.1. Procedura podzia³u nieruchomoœci ......................................... 55 8.2.3.2. Podzia³ budynku ..................................................................... 56 8.2.3.2.1. Podzia³ pionowy budynku ...................................... 56 8.2.3.2.2. Podzia³ poziomy budynku ...................................... 57 8.3. Zniesienia wspó³w³asnoœci gospodarstw rolnych .......................................... 59 8.4. Podatek od zniesienia wspó³w³asnoœci .......................................................... 60 9. Rury i s³upy na nieruchomoœci ........................................................................... 61 9.1. Zgoda w³aœciciela .......................................................................................... 61 9.2. Szukanie porozumienia .................................................................................. 62 9.3. Roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu ............... 62 9.4. S³u¿ebnoœæ przesy³u ....................................................................................... 63 10. Odrolnienie dzia³ki ............................................................................................ 64 11. Rewindykacja nieruchomoœci ........................................................................... 66 11.1. Sytuacja prawna ......................................................................................... 66 11.2. Cele dzia³ania ............................................................................................. 67 11.3. Pierwsze kroki rewindykacyjne ................................................................. 67 11.4. Sposoby realizacji roszczeñ rewindykacyjnych ......................................... 69 12. Podsumowanie ................................................................................................... 72 13. Bibliografia ......................................................................................................... 73 l p . r e f o h s a d . w w w Copyright © 2008 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa 4 INFORMACJE REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŒCI 1.2. INFORMACJE O AUTORZE: Pawe³ Puch – absolwent Wydzia³u Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie filii w Rzeszowie. Mieszka i pracuje w Rzeszowie. Jako prawnik specjalizuje siê g³ównie w problematyce dotycz¹ce rynku nieruchomoœci. Jest te¿ redaktorem portali internetowych zwi¹zanych z rynkiem nieruchomoœci i autorem licznych artyku³ów oraz analiz dotycz¹cych tego rynku. 1.3. WYKAZ PIKTOGRAMÓW: WSKAZÓWKI UWAGA PODSTAWA PRAWNA DEFINICJA PRZYK£AD l p . r e f o h s a d . w w w Copyright © 2008 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa 5 WSTÊP REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŒCI 2. WSTĘP Stan prawny nieruchomoœci to ogó³ praw przys³uguj¹cych danej nieruchomoœci. Oczywiœcie najszerszym i podstawowym z nich jest prawo w³asnoœci. Regulacja sta- nu prawnego nieruchomoœci sprowadzaæ siê bêdzie zatem do wykazania aktualnego stanu prawnego dotycz¹cego danej nieruchomoœci. Nieruchomoœci takie nie istniej¹ dla obrotu – nie mo¿na ich sprzedaæ czy podarowaæ. Nie mog¹ stanowiæ równie¿ za- bezpieczenia dla kredytów oraz trudno te¿ na nich prowadziæ jakiekolwiek inwesty- cje. Najczêœciej nieuregulowany stan prawny wynika z braku ksiêgi wieczystej i w zwi¹zku z tym nie mo¿na wykazaæ, kto jest w³aœcicielem danej nieruchomoœci i ja- kie prawa s¹ z ni¹ zwi¹zane. Albo te¿, choæ dla danej nieruchomoœci jest prowadzona ksiêga wieczysta, to wpisy w niej s¹ niezgodne z istniej¹cym stanem prawnym. W opracowaniu tym przedstawimy pañstwu najczêœciej wystêpuj¹ce sytuacje nieure- gulowanych stanów prawnych oraz sposoby ich uregulowania. l p . r e f o h s a d . w w w Copyright © 2008 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa 6 ZA£O¯ENIE KSIÊGI WIECZYSTEJ REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŒCI 3. ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Wiêkszoœæ sytuacji zwi¹zanych z nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomoœci sprowadza siê do braku prowadzonej dla niej ksiêgi wieczystej. W polskim systemie prawnym ka¿da nieruchomoœæ powinna mieæ za³o¿on¹ ksiêgê wieczyst¹, a jej brak po- woduje przede wszystkim niemo¿noœæ wykazania, kto jest w³aœcicielem nieruchomo- œci, i okreœlenia samej nieruchomoœci. Jednoczeœnie jest to najprostsza sytuacja i dlate- go od niej zaczniemy nasz poradnik. Zanim jednak wniesiemy wniosek o za³o¿enie ksiêgi wieczystej, musimy zgromadziæ szereg dokumentów. Tak wiêc konieczne mo¿e byæ podjêcie czynnoœci opisanych w pozosta³ych rozdzia³ach, na przyk³ad przeprowa- dzenie postêpowania spadkowego czy dokonania zasiedzenia nieruchomoœci. Zatem za³o¿enie ksiêgi wieczystej jest zawsze fina³em nieraz ¿mudnej drogi regulacji stanu prawnego nieruchomoœci. l p . r e f o h s a d . w w w 3.1 KSIĘGA WIECZYSTA Ksiêgi wieczyste, dawniej zwane rejestrami hipotecznymi i gruntowymi, prowadz¹ s¹dy rejonowe – wydzia³y ksi¹g wieczystych, w³aœciwe ze wzglêdu na miejsce po³o¿enia nie- ruchomoœci, w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomoœci. Ksiêgi wieczyste zdefinio- waæ mo¿na jako rodzaj dokumentu urzêdowego, w którym ujawnia siê oznaczenie nieru- chomoœci, w³aœciciela nieruchomoœci i prawa dotycz¹ce nieruchomoœci. Ksiêga wieczysta jest zatem swoistym dowodem osobistym dla nieruchomoœci, a jej brak rodzi podobne problemy, co brak dowodu osobistego u osoby fizycznej. Podstawowym aktem dotycz¹- cym tej materii jest ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece. Ka¿da ksiêga wieczysta sk³ada siê z czterech dzia³ów: Dzia³ I – obejmuje oznaczenie nieruchomoœci i spis praw. Tu wpisuje siê miêdzy innymi numery i powierzchnie dzia³ek sk³adaj¹cych siê na dan¹ nieru- chomoœæ, ich po³o¿enie oraz opis zabudowañ. Tutaj te¿ wpisuje siê pra- wa przys³uguj¹ce danej nieruchomoœci, na przyk³ad przys³uguj¹ce ka¿- doczesnemu w³aœcicielowi s³u¿ebnoœci przejazdu. – obejmuje okreœlenie w³aœciciela nieruchomoœci. Dzia³ II Dzia³ III – zawiera prawa, roszczenia, ciê¿ary i ograniczenia obci¹¿aj¹ce nierucho- moœæ g³ównie s¹ to s³u¿ebnoœci gruntowe i osobiste. Dzia³ IV – zawiera wpisy dotycz¹ce hipotek obci¹¿aj¹cych nieruchomoœæ. 3.2 DOKUMENTY W POSTĘPOWANIU WIECZYSTOKSIĘGOWYM Zanim przyst¹pimy do za³o¿enia ksiêgi wieczystej, musimy zgromadziæ stosowne do- kumenty, bez których s¹d odmówi nam za³o¿enia ksiêgi wieczystej i wpisu. Musimy zatem wykazaæ, za pomoc¹ dokumentów, fakty podlegaj¹ce wpisowi. Dokumenty te mo¿emy podzieliæ na dwie grupy: Copyright © 2008 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa 7 ZA£O¯ENIE KSIÊGI WIECZYSTEJ REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŒCI 1. Dokumenty stanowi¹ce podstawê opisu nieruchomoœci, którymi s¹ dane z ewi- dencji gruntów i budynków, czyli dokumenty geodezyjne, wydane przez w³aœciwe organy geodezyjne (Wydzia³ Geodezji Starostwa Powiatowego lub Urzêdu Miasta). S¹ nimi: (cid:122)wyrys z mapy ewidencyjnej wraz z tzw. synchronizacj¹, czyli legend¹ lub wyka- zem zmian gruntowych, przedstawiaj¹cy mapê nieruchomoœci oraz wyjaœniaj¹cy dotychczasowe zmiany oznaczeñ i powierzchni dzia³ek sk³adaj¹cych siê na dan¹ nieruchomoœæ; (cid:122)wypis z rejestru gruntów, zawieraj¹cy aktualne dane geodezyjne interesuj¹cej nas nieruchomoœci, czyli numer, powierzchniê i po³o¿enie. UWAGA Nie ka¿dy dokument geodezyjny jest podstaw¹ do dokonania wpisu w ksiêdze wie- czystej, gdy¿ aby mo¿na by³o na jego podstawie za³o¿yæ ksiêgê wieczyst¹ lub doko- naæ uaktualnienia wpisów, musi zostaæ opieczêtowany czerwon¹ pieczêci¹ z napi- sem, ¿e stanowi podstawê wpisu do ksiêgi wieczystej. 2. Dokumenty stwierdzaj¹ce nabycie w³asnoœci nieruchomoœci, czyli wykazuj¹- ce, kto jest w³aœcicielem nieruchomoœci. Równie¿ tutaj nie ka¿dy dokument, w którym dana osoba wpisana jest jako w³aœciciel, bêdzie móg³ byæ uznany za podstawê wpisu. Najczêœciej takim dokumentem s¹ jasne akty w³asnoœci ziemi, które mo¿na by³o otrzymaæ w gminie w trybie ustawy o uregulowaniu. w³asnoœci gospodarstw rolnych z dnia 26 paŸdziernika 1971 roku (Dz.U. Nr 27 poz. 250 z póŸn. zm.). Wiele osób trzyma takie akty w³asnoœci do dzisiaj w domu. Akty te maj¹ tak¿e organy, które je wydawa³y, na przyk³ad urzêdy gmin – i tam mo¿na otrzymaæ ich kopiê. Innymi dokumentami wykazuj¹cymi w³asnoœæ mog¹ byæ umowy nabycia nieruchomoœci, je¿eli zawarte by³y zgodnie z prawem i przy za- chowaniu przewidzianej formy, a tak¿e orzeczenia administracyjne, np. wszelkie decyzje uw³aszczeniowe, oraz orzeczenie s¹dowe przys¹dzaj¹ce w³asnoœæ, np. postanowienie o dziale spadku, postanowienie o zniesieniu wspó³w³asnoœci, po- stanowienie o uregulowaniu w³asnoœci. UWAGA Przy braku ksiêgi wieczystej samo postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku nie stanowi podstawy wpisu prawa w³asnoœci. Aby s¹d za³o¿y³ ksiêgê wieczyst¹ i wpisa³ spadkobierców jako w³aœcicieli nieruchomoœci, musz¹ oni przedstawiæ dokument w³asnoœci wydany na zmar³ego. Je¿eli wyka¿¹, ¿e zmar³y by³ w³aœcicie- lem nieruchomoœci, i przedstawi¹ postanowienie s¹du o stwierdzeniu nabycia spadku, s¹d za³o¿y ksiêgê wieczyst¹ i wpisze prawo w³asnoœci na ich rzecz. Na- tomiast samo postanowienie s¹du o stwierdzeniu nabycia spadku stanowi podsta- wê wpisu prawa w³asnoœci na rzecz spadkobierców, je¿eli ksiêga jest ju¿ prowa- dzona, a jako w³aœciciel wpisany jest w niej zmar³y, po którym dokonano stwier- dzenia nabycia spadku. l p . r e f o h s a d . w w w Copyright © 2008 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Regulacja stanów prawnych nieruchomości
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: