Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00146 010449 11038627 na godz. na dobę w sumie
Regulacje komunikacji elektronicznej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej - ebook/pdf
Regulacje komunikacji elektronicznej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 336
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1328-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza praca stanowi analizę efektywności rozwiązań regulacyjnych z zakresu prawa komunikacji elektronicznej w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego w Europie. Obecnie w Unii Europejskiej trwają prace nad nowym porządkiem regulacyjnym. Autor analizuje efektywność regulacji prawnych w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego i postępu technologicznego. Jest to przede wszystkim praca z zakresu polityki regulacyjnej, bowiem dogmatyczno-normatywna analiza przepisów jest obecna w ograniczonym zakresie. Konkluzją pracy jest wskazanie potrzeby ewolucji polityki regulacyjnej w sektorze komunikacji elektronicznej poprzez zastępowanie regulacji sektorowej ogólnym prawem konkurencji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje oma- wiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukują- cych wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznic- twa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach. Niniejsza praca stanowi analizę efektywności rozwiązań regulacyjnych z zakresu prawa komunikacji elektronicznej w procesie budowy społe- czeństwa informacyjnego w Europie. Obecnie w Unii Europejskiej trwa- ją prace nad nowym porządkiem regulacyjnym. Autor analizuje efek- tywność regulacji prawnych w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego i postępu technologicznego. Jest to przede wszystkim praca z zakresu polityki regulacyjnej, bowiem dogmatyczno-normatywna analiza przepisów jest obecna w ograniczo- nym zakresie. Konkluzją pracy jest wskazanie potrzeby ewolucji polity- ki regulacyjnej w sektorze komunikacji elektronicznej poprzez zastępo- wanie regulacji sektorowej ogólnym prawem konkurencji. Michał Kuliński – doktor nauk prawnych, adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, autor szeregu publikacji z zakresu prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, absol- went Studium Bezpieczeństwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. www.sklep.beck.pl, e-mail: dz.handlowy@beck.pl http://www.beck.pl, tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-1328-3 J U O W Z O R W I J E N Z C N O R T K E L E I J I C A K N U M O K E J C A L U G E R J E I K S J E P O R U E I I N U O G E N J Y C A M R O F N I A W T S Ń E Z C E Ł O P S I K S Ń I L U K . M MONOGRAFIE PRAWNICZE REGULACJE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO UNII EUROPEJSKIEJ MICHAŁ KULIŃSKI Cena: 59,00 zł Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MICHA£ KULIÑSKI · REGULACJE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W ROZWOJU SPO£ECZEÑSTWA INFORMACYJNEGO UNII EUROPEJSKIEJ Polecamy nasze publikacje z tej serii: Małgorzata Frysztak NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE. FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH Marek Świątkowski NARUSZENIE PRZEZ PAŃSTWO UMOWY Z INWESTOREM ZAGRANICZNYM W ŚWIETLE TRAKTATÓW INWESTYCYJNYCH Patrycja Zawadzka FUNDUSZ INWESTYCYJNY W SYSTEMIE INSTYTUCJI FINANSOWYCH Konrad Osajda USTANOWIENIE SPADKOBIERCY W TESTAMENCIE W SYSTEMACH PRAWNYCH COMMON LAW I CIVIL LAW Ewa Skibińska SWOBODA ZAKŁADANIA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ OSOBY PRAWNE (art. 43–48 TWE) Tomasz Chilarski UPADŁOŚĆ TRANSGRANICZNA W PRAWIE UE Urszula Drozdowska CYWILNOPRAWNA OCHRONA PRAW PACJENTA Izabella Gil SYTUACJA PRAWNA SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI Tomasz Szanciło FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE www.sklep.beck.pl REGULACJE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W ROZWOJU SPO£ECZEÑSTWA INFORMACYJNEGO UNII EUROPEJSKIEJ MICHA£ KULIÑSKI Redakcja: Anna Łubińska-Bujak ã Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku, Bydgoszcz ISBN 978-83-255-1328-3 dla... in pectore! Spis treści Wprowadzenie ....................................................................................................... . IX Wykaz skrótów ...................................................................................................... . XIII Wykaz literatury .................................................................................................. . XXI Inne materiały ...................................................................................................... .XXIX Stanowiska podmiotów rynku komunikacji elektronicznej ....... .XXXV Rozdział I. Społeczeństwo informacyjne .............................................. . §.1..Społeczeństwo.informacyjne.–.zmiany.cywilizacyjne............... . §.2..Definicje.społeczeństwa.informacyjnego........................................ . §.3..Rola.telekomunikacji.w.rozwoju.społeczeństwa.. informacyjnego............................................................................................ . §.4..Społeczeństwo.informacyjne.w.Unii.Europejskiej....................... . I...Początki.Społeczeństwa.Informacyjnego.w.Europie....... . . . II...Program.eEurope........................................................................... . . III...Strategia.Lizbońska....................................................................... . §.5..Prawo.komunikacji.elektronicznej.w.budowie.społeczeństwa. informacyjnego............................................................................................ . Rozdział II. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego ............................................................................................. . §.1..Infrastruktura.jako.warunek.rozwoju.społeczeństwa. informacyjnego............................................................................................ . §.2...Rozwój.infrastruktury.przed.liberalizacją...................................... . §.3..Dostęp.do.infrastruktury.konkurentów........................................... . I...Wprowadzenie................................................................................ . . . II...Dostęp.do.sieci............................................................................... . . III...Rys.historyczny.instytucji.„dostępu”...................................... . . IV...Dostęp.w.NRF................................................................................. . 1 1 4 17 19 19 23 30 39 43 43 57 63 63 64 65 70 §.4..Cele.regulacyjne.–.konkurencja.usługowa.a.konkurencja. infrastrukturalna......................................................................................... . 91 §.5..Problem.duplikacji.infrastruktury...................................................... . 104 VIIVII Spis treści §.6..Doktryna.„drabiny.inwestycyjnej”...................................................... . 113 §.7..Inwestycje.w.nową.infrastrukturę.–.Sieci.Następnej.. . . . . Generacji.(NGN)......................................................................................... . 128 I...Wprowadzenie................................................................................ . 128 II...Sieci.Następnej.Generacji.–.NGN............................................ . 129 §.8..Pewność.regulacji.prawnych................................................................ . 145 I...Wprowadzenie................................................................................ . 145 II...Koszty.utopione............................................................................. . 152 §.9..Test.3.kryteriów......................................................................................... . 155 §.10..Różne.potrzeby.inwestycyjne.państw.członkowskich............. . 159 §.11..Różne.potrzeby.inwestycyjne.regionów........................................ . 177 §.12..Rola.sektorowych.organów.regulacyjnych................................... . 187 I...Wprowadzenie................................................................................ . 187 II...Modele.regulacji.a.inwestycje................................................... . 194 §.13..Polityka.opłat.koncesyjnych.a.inwestycje.infrastrukturalne... 199 §.14..Koncepcja.podziału.operatorów....................................................... . 209 §.15..Dostęp.do.źródeł.finansowania......................................................... . 220 §.16..Klauzule.schyłkowe................................................................................ . 224 §.17..Wakacje.regulacyjne............................................................................... . 232 §.18..Doktryna.urządzeń.kluczowych.(essential facilities)............... . 243 §.19..Rola.prawa.ochrony.konkurencji...................................................... . 253 §.20..Polityka.regulacyjna.na.rzecz.rozwoju.infrastruktury.–. . . podsumowanie............................................................................................ . 272 Rozdział III. Konkluzje .................................................................................... . 281 §.1..Społeczeństwo.informacyjne................................................................ . 281 §.2..Rozwój.infrastruktury.społeczeństwa.informacyjnego............. . 283 Indeks rzeczowy .................................................................................................. . 293 VIII Wprowadzenie Unia Europejska uważa transformację w społeczeństwo infor- macyjne zarówno za jedno z największych wyzwań ekonomicznych i społecznych stojących obecnie przed Europą, jak i wielką szansę roz- woju. Celem działań podejmowanych w ramach polityki na rzecz spo- łeczeństwa informacyjnego jest przystosowanie społeczeństwa euro- pejskiego do przemian technologicznych ostatnich lat, które uczyniły z informacji i telekomunikacji kluczowy element życia społeczno-go- spodarczego w świecie. W mojej pracy zajmuję się prawnym aspektem wyzwań, z jakimi musi w najbliższych latach zmierzyć się Wspólnota Europejska w pro- cesie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej jako niezbędnego warunku budowy społeczeństwa informacyjnego. Budowa społeczeństwa informacyjnego z uwagi na fakt, iż jest za- gadnieniem obejmującym swym zakresem całokształt życia społecz- no-gospodarczego, jak i z uwagi na niezwykle dynamiczny charak- ter wynikający z postępu technologicznego, może być analizowana z bardzo różnych punktów widzenia. Budowa społeczeństwa infor- macyjnego wiąże się z bardzo wieloma problemami z wielu dziedzin prawa oraz innych dyscyplin naukowych (ekonomia, socjologia, za- gadnienia o charakterze politycznym). Również prawne aspekty bu- dowy społeczeństwa informacyjnego wiążą się z bardzo różnorakimi zagadnieniami. W takiej sytuacji nie jest możliwe objęcie zakresem pracy wszystkich problemów regulacyjnych, jakie wiążą się z budową społeczeństwa informacyjnego. Dlatego dobór poruszonych kwestii musi być – w odpowiednim zakresie – wyborem własnym Autora, ale z tego też względu niewątpliwie spornym. Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej to jedno z podstawo- wych wyzwań, przed jakimi staje Europa! Konieczność zapewnienia rozwoju infrastruktury jest wyzwaniem dla prawa komunikacji elek- tronicznej. W związku z tym powstaje szereg kontrowersji odnośnie tego, jakie rozwiązania prawne będą najskuteczniejszym narzędziem wspierającym rozwój infrastruktury. Zasadniczy konsensus odnosi się do tego, że niezbędne są inwestycje w infrastrukturę oraz że same IXIX Wprowadzenie inwestycje i ich efektywność w dużym stopniu zależą od polityki re- gulacyjnej. Natomiast wybór strategii regulacyjnej, optymalnej dla zwiększenia inwestycji w infrastrukturę jest zagadnieniem spornym. W pracy analizuję, w jakim stopniu regulacje są efektywnym in- strumentem osiągania założonych celów. Ocena efektywności regu- lacji to w istocie ocena ekonomicznych i społecznych skutków od- działywania prawa. Celem pracy jest ocena polityki regulacyjnej na podstawie kryterium adekwatności, przydatności dla realizacji zało- żonych celów. Wybór profilu pracy determinuje metody badawcze. Jest to praca z zakresu polityki regulacyjnej, natomiast dogmatyczno-normatywna analiza przepisów jest obecna w ograniczonym zakresie. Nie umniejszam znaczenia analizy normatywnej, znaczącej rów- nież odnośnie regulacji komunikacji elektronicznej, jednak w pra- cy zdecydowałem się na podejście funkcjonalne, które – w zakresie przedmiotowym, jaki obrałem w pracy – nie było szerzej podejmo- wane. Uznałem, że takie podejście w tym zakresie będzie użyteczne, wartościowe i ciekawe. Rozprawa przedmiotem badania czyni efektywność polityki re- gulacyjnej od strony przyjętych rozwiązań systemowych. Interesuje mnie, jak system regulacji komunikacji elektronicznej wpływa na roz- wój infrastruktury telekomunikacyjnej. Takie systemowe ujęcie po- woduje, że poszczególne instytucje prawne są analizowane jako ele- ment tego systemu i z punktu widzenia roli, jaką odgrywają w tym systemie. Dlatego brak jest szerszych, pogłębionych rozważań dogma- tycznych nad poszczególnymi przepisami. Ponieważ praca nie ma charakteru doktrynalnej analizy prawa, ale koncentruje się na analizie i ocenie polityki regulacyjnej, dlatego wy- korzystuję przede wszystkim dokumenty o charakterze studialnym, raporty rynkowe czy stanowiska podmiotów gospodarczych. Budowa społeczeństwa informacyjnego wymaga stosowania regu- lacji prawnych adekwatnych do pojawiających się problemów. Zmiany technologiczne wymuszają nieustanną ewolucję regulacji prawnych. Prawo w ramach projektu społeczeństwa informacyjnego, tak jak w innych dziedzinach życia społecznego, jest narzędziem inspirowa- nia i dokonywania zmian. Prawo służy też nadawaniu procesom spo- łecznym pożądanego kierunku i tempa. Jednak szczególnie w sekto- rze tak dynamicznym, jak telekomunikacja, prawo bardzo często może być jedynie reakcją na zachodzące zmiany, bo jest instrumentem o na- X Wprowadzenie zbyt powolnym działaniu, by odgrywać rolę kreacyjną; prawo nie na- dąża za zmianami inspirowanymi postępem technologicznym. Rozdział pierwszy w książce stanowi wprowadzenie do tematyki pracy. Bez omówienia samej koncepcji społeczeństwa informacyjne- go tematyka pracy mogłaby być niezrozumiała jako przedmiot ana- lizy prawniczej. Próbuję zatem wyjaśnić, dlaczego we Wspólnocie Europejskiej termin „społeczeństwo informacyjne” jest zagadnie- niem prawnym, a nie tylko zagadnieniem ze sfery socjologii, filozo- fii czy politologii. Wyjaśniam, w jaki sposób budowa społeczeństwa informacyjnego wiąże się z wykorzystaniem regulacji prawnych słu- żących jako narzędzie kształtowania otoczenia społeczno-gospodar- czego stanowiącego bazę materialną społeczeństwa informacyjnego. Poza wyjaśnieniem koncepcji Społeczeństwa Informacyjnego, za- warłem też najważniejsze zagadnienia definicyjne. Zwracam uwagę na różnice pomiędzy usługami łączności elektronicznej oraz usługa- mi społeczeństwa informacyjnego, wskazując jednocześnie, iż usługi społeczeństwa informacyjnego zawsze są dostarczane poprzez wyko- rzystanie sieci i usług łączności elektronicznej. Dlatego wskazuję, iż dalsze rozważania szczególnie w zakresie inwestycji infrastruktural- nych mogą odnosić się zarówno do usług łączności elektronicznej, jak i usług społeczeństwa informacyjnego. W dalszej części podejmuję próbę analizy skutków oddziaływania wspólnotowego porządku regulacyjnego komunikacji elektronicznej na tworzenie i rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej. Wskazuję na trudności, jakie wiążą się z kojarzeniem długookresowych celów re- gulacyjnych, tj. m.in. rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej oraz celów krótkookresowych (zaspokajanie bieżącego zapotrzebowania użytkowników na usługi). Cele polegające na wspieraniu konkurencji poprzez regulacyjne zapewnienie operatorom dostępu do infrastruk- tury konkurentów (konkurencja usługowa) oraz cele polegające na po- budzaniu i rozwoju alternatywnej infrastruktury telekomunikacyjnej (konkurencja infrastrukturalna) są w pewnym zakresie rozbieżne. Na silnie regulowanych rynkach UE występuje stan niepewności inwestycyjnej, podsycany dopuszczalnym poziomem ingerencji, bra- kiem spójnego i przewidywalnego podejścia do rozstrzygania kwestii spornych, wyraźnym preferowaniem konkurencji usługowej, a także zmianami stanowiska instytucji i organów Wspólnoty Europejskiej w kwestii zasad regulacji działalności na rynku komunikacji elektro- nicznej. XI Wprowadzenie Konkurencja regulacyjna jest systemem, którego nieodłącznym elementem jest określony poziom niepewności prawnej i braku sta- bilności otoczenia prawnego. Brak pewności i niestabilność są czyn- nikami szczególnie niekorzystnie wpływającymi na długotermino- we i kapitałochłonne inwestycje, a do takich zaliczają się inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną. W świetle konfrontacji dotych- czasowych inwestycji infrastrukturalnych i regulacji prawnych, prze- prowadzone analizy prowadzą mnie do wniosków, iż polityka re- gulacyjna powinna w szerszym zakresie brać pod uwagę potrzebę nowych inwestycji. Wskazuję, iż rozwój technologiczny prowadzi do powstania konkurencji infrastrukturalnej, bo usługi mogą być dostar- czane poprzez sieci różnego rodzaju. Zjawisko to pozwala na ograni- czenie prawnych regulacji dostępu do sieci konkurentów. W rozdzia- le tym poddaję analizie możliwe koncepcje rozwiązań regulacyjnych takie jak drabina inwestycyjna, wakacje regulacyjne, klauzule schyłko- we. Omawiam koncepcję podziału operatora dominującego na część świadczącą dostęp do infrastruktury oraz na część świadczącą usługi. Analiza ta prowadzi mnie do wniosku, że brak jest przekonujących przesłanek wskazujących, iż administracyjny podział operatora domi- nującego przełoży się na rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej. Wskazuję na różne potrzeby inwestycyjne poszczególnych Państw Członkowskich i regionów, które wynikają z uwarunkowanego hi- storycznie zróżnicowanego rozwoju. Konsekwencją zróżnicowania w tym zakresie jest potrzeba stosowania elastycznych narzędzi regu- lacyjnych. Wnioski, jakie stawiam w niniejszej pracy na podstawie przepro- wadzonych analiz, są próbą wskazania kierunku rozwoju europejskie- go prawa komunikacji elektronicznej, który w mojej ocenie będzie najlepiej służył celowi, jakim jest rozwój infrastruktury telekomuni- kacyjnej, a przez to rozwój społeczeństwa informacyjnego w UE. Bardzo dziękuję Panu Profesorowi dr. hab. Eugeniuszowi Piont- kowi † za wielkie wsparcie udzielane mi przy pisaniu tej pracy. Michał Kuliński XII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa DA .......................................... Dyrektywa autoryzacyjna 2002/20/WE (Dz.Urz. L 108 z 24.4.2002, s. 21–32) DD .......................................... Dyrektywa dostępowa 2002/19/WE (Dz.Urz. L 108 z 24.4.2002, s. 7–20) DP ........................................... Dyrektywa o prywatności 2002/58/WE (Dz.Urz. L 201 z 31.7.2002, s. 37–47) DR .......................................... Dyrektywa ramowa 2002/21/WE (Dz.Urz. L 108 z 24.4.2002, s. 33–50) DUP ......................................... Dyrektywa w sprawie usługi powszechnej 2002/22/WE (Dz.Urz. L 108 z 24.4.2002, s. 51–77) PrTelekom ........................... ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) Przegląd 2006 ....................... Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europej- skiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo- łecznego i Komitetu Regionów w sprawie przeglą- du ram regulacyjnych UE dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej [COM(2006) 334] TUE ........................................ Traktat o Unii Europejskiej z 7.2.1992 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30 ze zm.) TWE ....................................... Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z 25.3.1957 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2) 2. Inne akty prawne Dyrektywa Komisji 90/388/EEC z 28.6.1990 r. w sprawie konkurencji na ryn- kach usług telekomunikacyjnych (Dz.Urz. L 192 z 24.7.1990) Dyrektywa Rady 90/387/EEC z 28.6.1990 r. w sprawie ustanowienia rynku wewnętrznego usług telekomunikacyjnych poprzez wdrożenie otwartej sieci (Dz.Urz. L 192, z 24.7.1990) Decyzja Rady 91/396/EWG z 29.7.1991 r. w sprawie wprowadzenia jednolite- go europejskiego numeru alarmowego (Dz.Urz. L 217 z 6.8.1991, s. 31) Dyrektywa Rady Wspólnoty Europejskiej 92/44/EEC z 5.6.1992 r. dotyczą- ca udostępniania sieci otwartej dla linii dzierżawionych (Dz.Urz. L 165, 19.6.1992) XIIIXIII Wykaz skrótów Uchwała Rady Europy z 7.2.1994 r. o zasadach świadczenia powszechnych usług w sektorze telekomunikacji (Dz.Urz. WE C 48 z 16.2.1994, s. 1) Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24.10.1995 r. w spra- wie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.Urz. L 281, z 23.11.1995) Dyrektywa Komisji 96/19/WE z 13.3.1996 r. zmieniająca Dyrektywę 90/388/ EWG w odniesieniu do wprowadzenia pełnej konkurencji na rynkach tele- komunikacyjnych (Dz.Urz. L 074 z 23.3.1996, s. 13) Dyrektywa 97/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 10.4.1997 r. w spra- wie wspólnych ram dotyczących ogólnych zezwoleń i indywidualnych li- cencji w dziedzinie telekomunikacji (Dz.Urz. L 117 z 7.5.1997, s. 15) Dyrektywa 97/33/WE Parlamentu i Rady z 30.6.1997 r. w sprawie połączeń sieci telekomunikacyjnych z uwzględnieniem zapewnienia usług po- wszechnych oraz interoperacyjności poprzez zastosowanie zasady otwar- tej sieci (ONP) (Dz.Urz. L 1999 z 26.7.1997, s. 32) Dyrektywa 97/51/WE Parlamentu i Rady z 6.10.1997 zmieniająca dyrektywę Rady 90/387/EWG i 92/44/EWG w celu dostosowania do konkurencyjne- go środowiska w telekomunikacji (Dz.Urz. L 295 z 29.10.1997, s. 23) Dyrektywa 98/10/WE Parlamentu i Rady z 26.2.1998 r. w sprawie zastosowa- nia zasady otwartej sieci (ONP) do telefonii głosowej i telekomunikacyj- nych usług powszechnych w konkurencyjnym środowisku (Dz.Urz. L 101 z 1.4.1998, s. 24) Decyzja Rady 98/253/WE z 30.3.1998 r. przyjmująca wieloletni program wspólnotowy w celu stymulowania tworzenia społeczeństwa informacyj- nego w Europie (społeczeństwo informacyjne) (Dz.Urz. L 107 z 7.4.1998) Notice on the application of the competition rules to access agreements in the telecommunications sector (O.J. C 265 z 22.8.1998) Zalecenie Rady 98/560/WE z 24.9.1998 r. w sprawie rozwoju konkurencyjno- ści europejskiego przemysłu usług audiowizualnych i informacyjnych po- przez wspieranie ram krajowych mających na celu osiągnięcie porówny- walnego i efektywnego poziomu ochrony nieletnich i godności ludzkie. (Dz.Urz. L 270 z 7.10.1998) Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z 22.3.1999 r. ustanawiające szcze- gółowe zasady stosowania art. 93 TWE (Dz.Urz. L 83, z 27.3.1999) Decyzja 1999/128/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14.12.1998 r. w sprawie skoordynowanego wprowadzania systemu ruchomej, bezprze- wodowej łączności trzeciej generacji (UMTS) we Wspólnocie (Dz.Urz. L 17 z 22.1.1999, s. 1) Dyrektywa 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 9.3.1999 r. w spra- wie urządzeń radiotelekomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urzą- dzeń końcowych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (Dz.Urz. L 91 z 7.4.1999, s. 10) Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8.6.2000 r. w spra- wie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, XIV Wykaz skrótów w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.Urz. L 178 z 17.7.2000, s. 1) Rozporządzenie 2887/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2000 r. w sprawie uwolnionego dostępu do pętli lokalnej (Dz.Urz. L 336 z 30.12.2000) Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22.5.2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrew- nych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.Urz. L 167 z 22.6.2001) Dyrektywa 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.3.2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzy- szących oraz wzajemnych (Dz.Urz. L 108 z 24.4.2002, s. 7) Dyrektywa 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.3.2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicz- nej (Dz.Urz. L 108 z 24.4.2002, s. 21) Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.3.2002 r. w sprawie wspólnych ram dla sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. L 108 z 24.4.2002, s. 33) Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.3.2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączno- ści elektronicznej praw użytkowników (Dz.Urz. L 108 z 24.4.2002, s. 51) Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.7.2002 r. do- tycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sekto- rze łączności elektronicznej (Dz.Urz. L 201 z 31.7.2002) Dyrektywa Komisji 2002/77/WE z 16.9.2002 r. w sprawie konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznej (Dz.Urz. L 249 z 17.9.2002, s. 21) Decyzja Komisji 2002/627/WE z 29.7.2002 r. ustanawiająca Europejską Grupę Regulatorów w sprawie sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. L 200 z 30.7.2002, 38) Decyzja 676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.3.2002 r. w spra- wie ram regulacyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (Dz.Urz. L 108 z 24.4.2002, s. 1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z 16.12.2002 r. w sprawie wprowa- dzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz. Urz. L 1 z 4.1.2003) Commission Recommendation of 11.2.2003 r. on relevant product and ser- vice markets within the electronic communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory fra- mework for electronic communication networks and services (Dz.Urz. L 114/45 z 8.5.2003) Decyzja Komisja 2003/548/WE z 24.7.2003 r. w sprawie minimalnego ze- stawu łączy dzierżawionych o zharmonizowanej charakterystyce i zwią- XV Wykaz skrótów zanych z nim normach, określonego w art. 18 dyrektywy o usłudze po- wszechnej (Dz.Urz. L 186 z 25.7.2003, s. 43) Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z 17.11.2003 r. przyjmująca wielo- letni program (2003–2005) monitorowania planu działań e-Europa 2005, rozpowszechniania dobrych praktyk oraz poprawy bezpieczeństwa sieci i informacji (MODINIS) (Dz.Urz. L 336, 23.12.2003) Rozporządzenie (WE) nr 460/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 10.3.2004 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (Dz.Urz. L 77, z 13.3.2004) Rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.4.2004 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa in- formacyjnego (Dz.Urz. L 143, 30.4.2004) Zalecenie Komisji 2005/292/WE z 6.4.2005 r. w sprawie szerokopasmowej łączności elektronicznej wykorzystującej linie energetyczne (Dz.Urz. L 93, z 12.4.2005) Decyzja Nr 854/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.5.2005 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspólnotowego na rzecz promowania bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych (Dz.Urz. L 149 z 11.6.2005) Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zgromadzo- nych w Radzie w sprawie mobilizowania potencjału umysłowego Europy: umożliwienie szkolnictwu wyższemu pełnego udziału we wdrażaniu Strategii Lizbońskiej (Dz.Urz. C 292, 24.11.2005) Dyrektywa 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.3.2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektro- nicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniająca dyrektywę 2002/58/WE (Dz.Urz. L 105 z 13.4.2006) Decyzja Komisji 2006/215/WE z dnia 15.3.2006 r. dotycząca ustanowienia gru- py wysokiej rangi ekspertów z zadaniem doradzania Komisji Europejskiej w sprawach realizacji i rozwoju strategii i2010 (Dz.Urz. L 80 z 17.3.2006) Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.12.2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. L 376 z 27.12.2006) 3. Organy, instytucje i organizacje ANEC .................................... European Association for the Co-ordination of Consumer Representation in Standardisation (Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Koordy- nowania Reprezentacji Konsumentów w Proce- sie Standaryzacji), http://www.anec.org CEEP ........................................ European Centre of Enterprises with Public Parti- cipation and of Enterprises of General Economic Interest (Europejska Organizacja Pracodawców Sektora Publicznego), http://www.ceep.org/ XVI Wykaz skrótów CEPT ...................................... European Conference of Postal and Telecommu- nications Administrations (Europejska Konfe- rencja Administracji Poczty i Telekomunikacji), www.cept.org/ EADP ..................................... European Association of Directory and Databa- se Publishers (Europejskie Stowarzyszenie Wy- dawców Informatorów) EBU ........................................ European Blind Union (Europejski Związek Nie- widomych), http://www.euroblind.org/ ECCA ..................................... European Cable Communications Association (obecnie Cable, Europejskie Zrzeszenie Komuni- kacji Kablowej), http://www.cable-europe.eu ECTA ...................................... The European Competitive Telecommunications Association (Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Konkurencji w Telekomunikacji), http:// www.ectaportal.com/en/index.html EICTA .................................... European Information Communications Technology Industry Association (Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Informatycznego, Te- lekomunikacyjnego i Elektroniki Użytkowej), www.eicta.org/ EITO ...................................... The European Information Technology Observa- tory (Europejskie Obserwatorium Technologii Informatycznych), http://www.eito.org ENISA .................................... European Network and Information Security Agency (Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji), http://www.enisa.europa.eu/ ERG ........................................ European Regulators Group (Europejska Grupa Regulatorów), http://erg.eu.int/ ETNO .................................... European Telecommunications Network Opera- tors (Europejskie Stowarzyszenie Operatorów Sieci), http://www.etno.be/ EUROCITIES ....................... http://www.eurocities.org/main.php FTTH Council Europe ..... Fibre-to-the-Home (FTTH) Council Europe, www. IRG ......................................... ITU ......................................... europeftthcouncil.com Independent Regulators Group (Niezależna Gru- pa Regulatorów), http://irgis.anacom.pt/site/en/ irg.asp International Telecommunication Union (Mię- dzynarodowy Związek Telekomunikacyjny), www.itu.int ITU-T ..................................... Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, Sektor Standaryzacji Telekomunikacji XVII Wykaz skrótów KIGEiT .................................. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Teleko- munikacji, http://www.kigeit.org.pl/ NRA ....................................... National Regulatory Authority (Krajowe Orga- ny Regulacyjne) NRF ........................................ New Regulatory Framework (Nowy Pakiet Regu- lacyjny) OFCOM ................................ Office of Communications (Urząd Komunikacji), www.ofcom.org.uk OPTA ..................................... Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Auto- riteit (Niezależny Urząd Poczty i Komunikacji), http://www.opta.nl OTA ........................................ Office of Technology Assessment PIIT ........................................ Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, SIBIS ...................................... http://www.piit.org.pl Statistical Indicators Benchmarking the Infor- mation Society (Wskaźniki Statystyczne Opisu- jące Społeczeństwo Informacyjne), www.sibis- eu.org UKE ....................................... Urząd Komunikacji Elektronicznej UOKiK .................................. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów URTiP .................................... Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4. Publikatory i czasopisma BIIŁ ........................................ Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności GP ........................................... Gazeta Prawna KiS .......................................... Kultura i Społeczeństwo PiE .......................................... Prawo i Ekonomia PiEwT .................................... Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji PT ........................................... Przegląd Telekomunikacyjny PTiWT ................................... Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Tele- komunikacyjne Rzeczp. ................................. Rzeczpospolita TiTI ........................................ Telekomunikacja i Techniki Informacyjne WT ......................................... Wiadomości Telekomunikacyjne 5. Inne EF ............................................. urządzenia kluczowe (ang. essential facilities) IP ............................................. MTLD ..................................... Mobile Top Level Domain, http://mtld.mobi/ Internet Protocol XVIII Wykaz skrótów NGN ....................................... Next-Generation Networks O.J............................................ Official Jurnal UE15 ....................................... państwa członkowskie przed 1.5.2004 r. UE10 ...................................... państwa przyjęte do Wspólnoty 1.5.2004 r. VoIP ....................................... Voice over Internet Protocol XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Regulacje komunikacji elektronicznej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: