Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00264 005054 12611850 na godz. na dobę w sumie
Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2013/2014. 34 zapisy, które muszą się w nim znaleźć.   - ebook
Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2013/2014. 34 zapisy, które muszą się w nim znaleźć. - ebook
Autor: , , Liczba stron: 112
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2295-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Aktualny i niezbędny poradnik, który ułatwi prowadzenie działalności socjalnej w Twojej szkole. Dzięki niemu unikniesz niezgodnych z przepisami zapisów w regulaminie ZFŚS i zaoszczędzisz na kosztach działalności socjalnej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zarządzanie szkołą czerwiec – wrzesień 2013 Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2013/2014 34 zapisy, które muszą się w nim znaleźć Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2013/2014 34 zapisy, które muszą się w nim znaleźć Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny Anna Trochimiuk prawnik, specjalista prawa oświatowego Agnieszka Rumik prawnik, specjalista prawa oświatowego Redakcja: Agnieszka Rumik Redaktor Naczelny Grupy Czasopism: Aldona Kapica Menedżer Produkcji: Paulina Krzyżanowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Zdjęcie na okładce: Fotolia.pl Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Druk: MDruk Skład i łamanie: Dariusz Ziach ISBN 978-83-269-2295-4 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2013 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2013/2014” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowa- ne w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przy- padku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w pub- likacji „Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2013/2014” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkret- nych przypadków. Spistreści Spis treści 1. PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ W SZKOLE ........................................ 5 1.1. Sposób prowadzenia działalności socjalnej określa się w Regulaminie ZFŚS ... 5 1.2. Przeznaczenie środków z ZFŚS .................................................................. 6 2. ADMINISTROWANIE ZFŚS ................................................................................ 9 2.1. Administratorem funduszu jest dyrektor szkoły ....................................... 9 2.2. Odpowiedzialność karna za administrowanie funduszem ..................... 10 2.3. Administrowanie funduszem można polecić pracownikowi .................. 10 3. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW ZFŚS ...................... 13 3.1. Obowiązkowe objęcie funduszem .......................................................... 13 3.2. Dobrowolne objęcie funduszem ............................................................ 14 3.3. Wykluczenie części pracowników z dostępu do świadczeń z ZFŚS ......... 14 3.4. Prawo pracowników do ZFŚS .................................................................. 15 3.5. Prawo emerytów i rencistów do ZFŚS .................................................... 16 3.6. Prawo pracującego emeryta do ZFŚS ..................................................... 17 3.7. Zmiana szkoły, w której nauczyciel korzysta z ZFŚS ................................ 18 3.8. Członkowie rodzin uprawnieni do korzystania z ZFŚS ............................. 20 3.9. Warunki korzystania z ZFŚS przez członków rodziny .............................. 21 4. RODZAJE ŚWIADCZEŃ FINANSOWANYCH Z ZFŚS .......................................... 23 4.1. Dofinansowanie do wypoczynku ........................................................... 23 4.2. Termin na złożenie wniosku o dofinansowanie powinien określać Regulamin ZFŚS ...................................................................................... 24 4.3. Termin rozpatrzenia wniosku pracownika powinien określać Regulamin ZFŚS ...................................................................................... 25 O przyznaniu oraz wysokości dofinansowania decyduje kryterium 4.4. socjalne ................................................................................................. 25 4.5. Oświadczenie o dochodzie na członka rodziny ....................................... 26 4.6. Częstotliwość składania oświadczeń wynika z Regulaminu .................... 26 4.7. Wykorzystanie dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem trzeba udokumentować .................................................................................... 27 4.8. Dofinansowanie do wypoczynku wolne od podatku i składek ZUS ........ 27 4.9. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli ................................................... 30 4.10. Wypłata świadczenia urlopowego bez względu na kryterium socjalne ... 30 4.11. Działalność kulturalno-oświatowa .......................................................... 31 4.12. Działalność sportowo-rekreacyjna ......................................................... 32 3 RegulaminZFŚSnarokszkolny2013/2014 4.13. Dofinansowanie do żłobka, przedszkola ................................................ 33 4.14. Pomoc rzeczowa ..................................................................................... 34 4.15. Bony, talony ............................................................................................ 35 4.16. Pomoc finansowa ................................................................................... 36 4.17. Zapomogi losowe ................................................................................... 37 4.18. Bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe ............................................. 39 4.19. Pożyczki mieszkaniowe ........................................................................... 40 5. PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS ............................................................. 43 5.1. Procedury przyznawania świadczeń socjalnych .................................... 44 5.2. Komisje socjalne ..................................................................................... 44 5.3. Ustalanie sytuacji socjalnej osób uprawnionych .................................... 45 5.4. Kryterium dochodowe ............................................................................ 46 5.5. Dokumentowanie dochodów osób uprawnionych do świadczeń socjalnych .............................................................................................. 47 6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ ........... 49 6.1. Naliczenie odpisu na emerytów i rencistów .......................................... 49 6.2. Odpis na emeryta, który zmarł w trakcie roku ....................................... 50 6.3. Odpis na nauczyciela, który przeszedł na emeryturę ............................. 50 6.4. Podwójny odpis na pracującego emeryta .............................................. 51 6.5. Niepodzielność środków zgromadzonych na koncie funduszu .............. 51 6.6. Ewidencjonowanie środków funduszu .................................................. 51 6.7. Ewidencjonowanie świadczeń przyznanych osobom uprawnionym ..... 52 7. ZWOLNIENIE ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS OD SKŁADEK ZUS ...................................... 53 7.1. Decyzja ZUS o naliczeniu składek od świadczeń finansowanych z ZFŚS ... 53 7.2. Kryteria socjalne, z uwzględnieniem których przyznaje się świadczenia z ZFŚS ................................................................................. 54 7.3. Zasady różnicowania świadczeń trzeba określić w Regulaminie ZFŚS .... 56 7.4. Różnicowanie pulą i liczbą świadczeń ................................................... 58 7.5. Różnicowanie pożyczek ......................................................................... 59 8. OKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU, AKTUALIZACJA ZAPISÓW .......... 61 8.1. Ustalanie treści Regulaminu .................................................................. 61 8.2. Zmiany w Regulaminie ........................................................................... 62 Regulamin ZFŚS ................................................................................................ 63 Wzory załaczników do regulaminu ZFŚS i dokumentów związanych z działalnością socjalną .................................................................................... 81 4 1. PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ W SZKOLE 1.1. Sposób prowadzenia działalności socjalnej określa się w Regulaminie ZFŚS Podstawą działalności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szko- le lub innej placówce oświatowej jest Regulamin (art. 8 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, dalej jako: ustawa o ZFŚS). Regulamin powinien określać przede wszystkim: 1) szczegółowe zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finan- sowanych z funduszu, np.: „świadczenia udziela się na wniosek osób uprawnionych, przyznanie i wysokość świadczenia uzależnia się od sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej uprawnionego...”, 2) zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, np.: „środki funduszu przeznacza się na: dofi- nansowanie wypoczynku pracowników zorganizowanego we własnym zakresie, pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe...”, 3) krąg osób uprawnionych do korzystania z funduszu w szkole, np.: „uprawnionymi do korzystania z funduszu działającego w szkole są: pracownicy i ich rodziny, emeryci (renciści) – byli pracownicy i ich rodziny, dzieci zmarłych pracowników lub byłych pracowników będą- cych emerytami lub rencistami”. 5 RegulaminZFŚSnarokszkolny2013/2014 W Regulaminie należy także zawrzeć wszystkie kwestie budzące wątpliwości, a związane z funkcjonowaniem funduszu w szkole, np. procedurę przy- znawania świadczeń dyrektorowi lub wicedyrektorowi placówki, funkcjo- nowanie komisji socjalnej i jej uprawnienia. UWAGA ZakresunormowańzawartychwRegulaminiezależyod ilościśrodkówpieniężnychfunduszudanejszkołyiprefe- rencjisocjalnychpracowników.Azatemzakresunormo- wańwRegulaminie,wtymrodzajeiwysokośćprzyznawanych świadczeń,możeróżnićsięmiędzyposzczególnymiplacówkami. 1.2. Przeznaczenie środków z ZFŚS Środki funduszu socjalnego mogą być przeznaczane, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, wyłącznie na działalność socjalną szkoły. Przez działalność socjalną należy rozumieć usługi świadczone przez pra- codawców na rzecz: z różnych form wypoczynku, z działalności kulturalno-oświatowej, z działalności sportowo-rekreacyjnej, z opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, z udzielania pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warun- kach określonych umową (art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS). Aby ocenić, czy dane świadczenie można wprowadzić do Regulaminu ZFŚS, należy odnieść je do powyższej defi- nicji działalności socjalnej. Pozwoli to ocenić, czy dany wydatek można pokryć ze środków ZFŚS. Zgodnie z ustawą o funduszu świadczeń socjalnych ze środków tego fun- duszu można finansować różne formy wypoczynku, nie określono jednak 6 2.Administrowaniezfśs dokładnie rodzaju tych form. Wypoczynek pracowników może więc obej- mować przykładowo: 1) wczasy, 2) wczasy profilaktyczne, 3) pobyt w sanatorium, 4) kolonie, 5) obozy, 6) zimowiska, 7) „zielone szkoły”, 8) „zielone przedszkola”, 9) oazy, 10) rajdy dla dzieci i młodzieży, 11) wycieczki, 12) wypoczynkowe lub rekreacyjne wyjazdy weekendowe (np. grzybobranie), 13) wypoczynek organizowany przez pracownika we własnym zakresie (np. „wczasy pod gruszą”, wczasy turystyczne). Formy wypoczynku, jak też miejsce ich realizacji powinny być określone w Regulaminie ZFŚS. Dla osoby uprawnionej do korzystania z funduszu podstawą prawną do ubiegania się o świadczenia socjalne jest bowiem Regulamin, a nie ustawa o ZFŚS. Jeżeli jakiegoś rodzaju świadczenia nie uwzględniono w Regulaminie, oznacza to, że nie można o nie wnioskować. UWAGA Nie wszystkie elementy działalności socjalnej muszą być ujęte w Regulaminie.Topracodawcaustalająctreść Regulaminuwnegocjacjachzezwiązkamizawodowymilub przedstawicielempracowników,określa,jakieformydziałalności socjalnejbędąfinansowanezfunduszuwdanejszkole.Rodzaje świadczeńprzyznawanychzfunduszuniemogąbyćjednakinneniż tewymienionewustawie.Przykładowo–może nie być pożyczek mieszkaniowych, ale nie może być świadczeń o charakterze upominkowym(np.ztytułujakiegośjubileuszu). 7 2. ADMINISTROWANIE ZFŚS 2.1. Administratorem funduszu jest dyrektor szkoły Środkami ZFŚS administruje pracodawca (art. 10 ustawy ZFŚS). Admini- strowanie przez pracodawcę zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oznacza wykonywanie obowiązków i uprawnień określonych dla pracodawcy w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a w szczególności: z zapewnienie obsługi technicznej, kadrowej i finansowej, niezbędnej do funkcjonowania funduszu w zakładzie oraz z odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ww. ustawy o zakłado- wym funduszu świadczeń socjalnych. Administrowanie nie jest tożsame z wyłącznym dysponowaniem. Zakła- dowy fundusz świadczeń socjalnych jest funduszem specjalnym, co oznacza, że pracodawca jest administratorem funduszu i nie może do- wolnie dysponować środkami socjalnymi, które są prawnie i rachunkowo wyodrębnione z innych jego środków finansowych. Właścicielem środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a nie zakład pracy (wyrok WSA we Wrocławiu z 18 września 2009 r.). Pracodawca administrują- cy środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie może ich 9 RegulaminZFŚSnarokszkolny2013/2014 wydatkować niezgodnie z Regulaminem zakładowej działalności socjalnej (wyrok SN z 20 sierpnia 2001 r.). Administrowanie ZFŚS musi być zgodne z: 1) przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) postanowieniami Regulaminu ZFŚS obowiązującego w danej placówce, 3) rocznym planem rzeczowo-finansowym. 2.2. Odpowiedzialność karna za administrowanie funduszem Pracodawca ponosi odpowiedzialność karną za przestrzeganie przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (art. 12a ustawy o ZFŚS). Ponadto kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej (zgodnie z art. 53 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). 2.3. Administrowanie funduszem można polecić pracownikowi Dyrektor szkoły nie musi samodzielnie i osobiście zarządzać środkami zgromadzonymi na koncie ZFŚS. W tym celu może powołać w Regulami- nie komisję socjalną. Należy jednak zaznaczyć, że ani ustawa o ZFŚS, ani inny powszechnie obowiązujący przepis prawa regulujący tę problematykę nie obligują do tworzenia tego organu. Dyrektor szkoły może także, zgodnie z prawem, w drodze polecenia służ- bowego powierzyć innemu pracownikowi obowiązki związane z admini- strowaniem ZFŚS (np. zbieranie i kwalifikowanie wniosków, rozliczanie funduszu), sobie pozostawiając wydawanie decyzji (oczywiście w uzgod- nieniu ze związkami zawodowymi). Podstawę prawną takiego powierzenia 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2013/2014. 34 zapisy, które muszą się w nim znaleźć.
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: