Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00242 003621 18782428 na godz. na dobę w sumie
Regulamin wynagradzania - wzór z komentarzem - ebook/pdf
Regulamin wynagradzania - wzór z komentarzem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 16
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7572-262-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W jaki sposób możesz określić system wynagradzania pracowników w Twojej firmie? Jakie dodatki do wynagrodzenia musisz zagwarantować pracownikom, a jakie możesz im przyznać? Jakie postanowienia dotyczące odpraw, premii i nagród możesz zamieścić w regulaminie? W publikacji „Regulamin wynagradzania – wzór z komentarzem” krok po kroku pokazujemy, jak możesz sformułować treść regulaminu obowiązującego w Twojej firmie. Sprawdź, jakie zapisy regulaminowe są poprawne i korzystne dla pracodawcy, a które są niezgodne z prawem. Zapoznaj się ze wskazówkami i radami, których specjalnie dla Ciebie udziela specjalista z zakresu prawa pracy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Szybko znajdziesz potrzebne informacje

Aby maksymalnie ułatwić Ci korzystanie z informacji zawartych w publikacji, została ona podzielona na 3 rozdziały opisujące najważniejsze aspekty regulaminu wynagradzania, a mianowicie:

  1. Rozdział I Wynagrodzenie zasadnicze. W szczególności zostały w nim omówione systemy wynagradzania.
  2. Rozdział II Dodatki do wynagrodzenia za pracę oraz inne świadczenia ze stosunku pracy (obligatoryjne). W szczególności: dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w nocy, wynagrodzenie przestojowe, wynagrodzenie chorobowe, odprawy, koszty związane z podróżami służbowymi.
  3. Rozdział III Dodatki do wynagrodzenia za pracę oraz inne świadczenia ze stosunku pracy (fakultatywne). Wśród nich: dodatek za pracę w warunkach szkodliwych, dodatek funkcyjny, dodatek za staż pracy, premia miesięczna, nagroda kwartalna, nagroda jubileuszowa.

Doradzają Ci najlepsi specjaliści

Możesz w pełni ufać wskazówkom zawartym w publikacji „Regulamin wynagradzania – wzór z komentarzem” i stosować je bez obaw. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej e-publikacji zostały opatrzone komentarzem specjalisty z zakresu prawa pracy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ZARZĄDZANIE PERSONELEM Regulamin wynagradzania wzór z komentarzem www.KadryOnline.pl Autor Bożena Lenart – specjalista prawa pracy Redaktor merytoryczny Iwona Jaroszewska-Ignatowska – radca prawny prowadzący Kancelarię Prawa Pracy Redaktor Anna Makarczuk Kierownik Centrum Wydawniczego Personel Beata Rudnicka Korekta Zespół ISBN 978-83-7572-262-8 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2008 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a, www.wip.pl tel. 0 22 518 29 29, faks 0 22 617 60 10 Skład, łamanie, przygotowanie publikacji do wersji elektronicznej Raster studio 05-071 Sulejówek, ul. Konopnickiej 46, tel. 0 603 59 59 71 S p i S t R e ś c i Praktyczny informator „Regulamin wynagradzania” został opracowany we współpracy z Wydawnictwem VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG z Niemiec. Praktyczny informator „Regulamin wynagradzania” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w informatorze „Regulamin wynagradzania” – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejszy informator został przygotowany z zachowa- niem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia. Zaproponowane w informatorze „Regulamin wynagradzania” wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w informatorze „Regulamin wynagradzania” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przy- padków. REGULAMIN WYNAGRADZANIA SPIS TREŚCI Rozdział I. Wynagrodzenie zasadnicze Systemy wynagradzania Wynagrodzenie minimalne Wynagrodzenie w stawce miesięcznej Wynagrodzenie w stawce godzinowej Wynagrodzenie prowizyjne Wynagrodzenie akordowe Wynagrodzenie wyrównawcze Rozdział II. Dodatki do wynagrodzenia za pracę oraz inne świadczenia ze stosunku pracy (obligatoryjne) Dodatki do wynagrodzenia za pracę Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych Dodatek za pracę w porze nocnej Świadczenia gwarancyjne Wynagrodzenie za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek: choroby, wypadku itp. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania (przestój) Odprawy Odprawa w związku z przejściem na rentę lub emeryturę Odprawa z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Odprawa pośmiertna Koszty związane z podróżami służbowymi Diety Rozdział III. Dodatki do wynagrodzenia za pracę oraz inne świadczenia ze stosunku pracy (fakultatywne) Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych Dodatek funkcyjny Dodatek za staż pracy Premia miesięczna Nagroda kwartalna Nagroda jubileuszowa S p i S t R e ś c i 2 2 2 3 3 3 3 4 5 5 6 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 1 www.KadryOnline.pl REGULAMIN WYNAGRADZANIA ROZDZIAŁ I WYNAGRODZENIE ZASADNICZE § 1 W niniejszym regulaminie ustala się, na podstawie art. 772 Kodeksu pracy, warunki wy- nagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pra- cowników zatrudnionych w firmie ................................, zwaną dalej „Pracodawcą”, mieszczącej się w ............................................................................... § 2 1. Ustala się następujące systemy wynagradzania za pracę: a) wynagrodzenie w stawce miesięcznej, b) wynagrodzenie w stawce godzinowej, c) wynagrodzenie prowizyjne, d) wynagrodzenie akordowe. Określenie systemu wynagradzania za pracę powinno być wprowadzone do tre- ści każdego regulaminu pracy. Warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą należy określić w regulaminie wynagradzania w zakresie i w sposób umożliwiający ustalenie na jego podstawie konkretnej wyso- kości wynagrodzenia każdego pracownika (art. 772 § 3 kp). Pracodawca może stosować wobec zatrudnionych u siebie pracowników różne systemy wynagradzania za pracę. Wybór systemu wynagradzania stosowanego u danego pracodawcy zależy od jego swobodnego uznania. Wymienione we wzorze systemy wynagradzania są najczęściej stosowanymi przez pracodawców; w praktyce pracodawcy stosują również formy mieszane, np. system czasowo-prowizyjny, cza- sowo-akordowy. Pracodawca może zdecydować się na jeden system wynagradzania dla wszystkich pracowników albo stosować różne systemy wynagradzania – zależnie od rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika lub stanowiska, na którym zatrudniony jest pracownik. Może swobodnie kształtować wysokość wynagrodzenia przysługującego pracow- nikom na poszczególnych stanowiskach pracy. Nie może jedynie ustalić wynagrodze- nia niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę przysługujące pracownikom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. Organy rozpoznające spory o roszczenia pracowników ze stosunku pracy nie są uprawnione do kwestionowania wysokości stawek wynagrodzenia ustalonych www.KadryOnline.pl Z R A T N E M O K 2 R O Z D Z i A Ł i REGULAMIN WYNAGRADZANIA Z R A T N E M O K w załącznikach do układów zbiorowych pracy, chyba że określone wynagrodzenie jest niższe od najniższego przewidzianego w odpowiednich przepisach płacowych (uchwała SN z 7 listopada 1977 r., I PZP 44/77, OSNC z 1978 r. nr 12, poz. 231). Uchwa- łę tę można odnieść odpowiednio do stawek wynagrodzenia za pracę ustalonych w regulaminach wynagradzania lub załącznikach do tych regulaminów. Od 1 stycznia 2010 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1.317 zł. 2. Wynagrodzenie w stawce miesięcznej ustala się dla pracowników ................................., według załącznika nr 1 do regulaminu. 3. Wynagrodzenie w stawce godzinowej ustala się dla pracowników .................................., według załącznika nr 2 do regulaminu. 4. Wynagrodzenie prowizyjne ustala się dla pracowników .........................................., według załącznika nr 3 do regulaminu. 5. Wynagrodzenie akordowe ustala się dla pracowników .................................., według załącznika nr 4 do regulaminu. 6. Załączniki nr 1–4 określają wykazy stanowisk pracy, na których stosowane są poszczególne systemy wynagradzania za pracę wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi potrzebnymi na poszczególnych stanowiskach oraz stawkami wynagrodzenia za pracę obowiązującymi na tych stanowiskach. W przypadku wynagrodzenia czasowego wskazuje się, jakie stawki przysługują na poszczególnych stanowiskach pracy w określonym przedziale czasowym, np. jed- nego miesiąca (wynagrodzenie w stawce miesięcznej) lub godziny (wynagrodzenie godzinowe). W przypadku wynagrodzenia prowizyjnego wynagrodzenie przysługujące pra- cownikowi ustala się jako odpowiedni procent od obrotu lub dochodu, jaki przynosi pracodawcy praca wykonywana przez pracownika. Można ustalić np., że pracowni- kowi przysługuje 5 od wartości sprzedanego przez niego towaru lub od obrotu, jaki firma uzyskała dzięki działalności pracownika. Natomiast w przypadku wynagrodzenia akordowego należy określić stawkę akordową oraz normy pracy. Pracodawca powinien więc ustalić liczbę produktów (usług), które mają być wykonane w określonym czasie – przy założeniu, że pracownik wykonuje pracę z zachowaniem wymaganej staranności. W § 2 ust. 2–5 regulaminu pracodawca powinien wskazać ogólnie, które grupy pracowników otrzymują wynagrodzenie w ramach poszczególnych systemów wy- nagradzania. Przykładowo może określić, że wynagrodzenie w stawce miesięcznej www.KadryOnline.pl Z R A T N E M O K 3 REGULAMIN WYNAGRADZANIA Z R A T N E M O K ustala się dla pracowników administracyjno-biurowych, wynagrodzenie w stawce godzinowej – dla pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu, wynagrodzenie akor- dowe – dla pracowników produkcji, a wynagrodzenie prowizyjne – dla przedstawicieli handlowych. Natomiast w załącznikach do regulaminu powinien określić precyzyjnie stanowiska pracy bądź grupy stanowisk pracy oraz stawki wynagrodzenia, jakie na nich przysługują w ramach odpowiednich systemów wynagradzania. Oczywiście kwestie te można również określić bezpośrednio w treści regulaminu wynagradza- nia. Jednak w przypadku dużego zakładu pracy, gdzie zatrudnia się pracowników na wielu stanowiskach pracy i stosowane są różne systemy wynagradzania, sporządzenie załączników sprawi, że regulamin będzie bardziej przejrzysty. § 3 W przypadku gdy w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wy- nagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika jest niższe od minimalnego wynagrodzenia, wynagrodzenie pracownika uzupełnia się do wysokości co najmniej minimal- nego wynagrodzenia. Uzupełnienie to polega na wypłaceniu łącznie z wypłatą wynagrodzenia wyrównawczego za okres każdego miesiąca. Z R A T N E M O K Postanowienie to ma charakter informacyjny. Przepisy ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r. nr 200, poz. 1679, ze zm.) gwarantują wszystkim pracownikom (niezależnie od systemu, według jakiego są oni wynagradzani), otrzymywanie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. R O Z D Z i A Ł i i 4 www.KadryOnline.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Regulamin wynagradzania - wzór z komentarzem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: