Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00269 005351 12766635 na godz. na dobę w sumie
Regulaminy w zakładzie pracy po zmianach - ebook/pdf
Regulaminy w zakładzie pracy po zmianach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365789235 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja omawia tryb sporządzenia regulaminu pracy i jego treść.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRACA ZBIOROWAREGULAMINY W ZAKŁADZIE PRACY ISBN 978-83-65789-23-5PO ZMIANACH OD 1 STYCZNIA 2017 R. 20 lutego 2017 r.2SpiS treściWstęp ............................................................................................................................... 4Jak sporządzić regulamin pracy po zmianach przepisóW od 1 stycznia 2017 r. ......................................... 5Kto wprowadza regulamin pracy ................................................................................... 5Jak należy wprowadzać regulamin pracy ...................................................................... 6Reprezentatywna organizacja związkowa ..................................................................... 7Treść regulaminu pracy ................................................................................................. 8Organizacja pracy .......................................................................................................... 10Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe ........................... 11Pora nocna ..................................................................................................................... 13Termin i miejsce wypłaty wynagrodzenia .................................................................... 14Wykaz prac wzbronionych młodocianym i kobietom ................................................... 15Obowiązki z zakresu bhp .............................................................................................. 16Sposób potwierdzania przybycia i obecności w pracy ................................................. 16Informacja o karach porządkowych .............................................................................. 18Dodatkowe postanowienia regulaminu pracy ................................................................ 18Wejście w życie regulaminu pracy ................................................................................ 18Obowiązywanie regulaminu pracy wprowadzonego przed 1 stycznia 2017 r. .............. 19Zmiany regulaminu i jego likwidacja ........................................................................... 19regulamin Wynagradzania od 1 stycznia 2017 r. ................................ 39Zakładowe źródło prawa pracy ...................................................................................... 39Regulamin wynagradzania a układ zbiorowy pracy ...................................................... 41Indywidualne warunki wynagradzania pracowników a zapisy regulaminu wynagradzania ............................................................................................................... 43Procedura ustalenia regulaminu .................................................................................... 44Treść regulaminu wynagradzania .................................................................................. 45Inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania w regulaminie wynagradzania ............................................................................................................... 48Zmiana regulaminu wynagradzania .............................................................................. 51Rezygnacja z zfśs w regulaminie wynagradzania ......................................................... 52Wejście w życie regulaminu wynagradzania ................................................................ 53Uchylenie regulaminu wynagradzania .......................................................................... 54Zawieszenie regulaminu wynagradzania ...................................................................... 54Najczęstsze błędy przy tworzeniu regulaminu wynagradzania .................................... 54Błędy ortograficzne ................................................................................................... 54Zastosowanie niewłaściwego źródła prawa ............................................................... 55Niejasno sformułowane stawki wynagrodzeń ............................................................ 55Powtarzanie zapisów z Kodeksu pracy ...................................................................... 56Premia uznaniowa zamiast premii regulaminowej .................................................... 56 20 lutego 2017 r.3Regulaminy w zakładzie pracy po zmianach od 1 stycznia 2017 r.tWorzenie regulaminu zfśs od 1 stycznia 2017 r. ............................... 63Kto musi tworzyć zfśs ................................................................................................... 63Możliwość rezygnacji z tworzenia funduszu przez poszczególne kategorie pracodawców .................................................................................................................. 65Na co zwrócić uwagę, tworząc regulamin zfśs ............................................................. 67Procedura ustalania regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ........... 69Wspólna działalność socjalna ....................................................................................... 79 20 lutego 2017 r.4Regulaminy w zakładzie pracy po zmianach od 1 stycznia 2017 r.regulaminy w zakładzie pracy po zmianach od 1 Stycznia 2017 r.wStępOd 1 stycznia 2017 r. obowiązują zmiany Kodeksu pracy i ustawy o zfśs dotyczące tworzenia regulaminów pracy, wynagradzania i zfśs. W wyniku nowelizacji wzrósł limit zatrudnienia, od którego zależy obowiązek tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania. Obecnie regulaminy te muszą tworzyć pracodawcy za­trudniający co najmniej 50 pracowników. Poprzednio obowiązek ich tworzenia mieli praco­dawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników. Także zakładowy fundusz świadczeń so­cjalnych tworzą pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (poprzednio 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty).Pewną nowością jest podkreślenie roli związków zawodowych u pracodawców zatrudnia­jących co najmniej 20 pracowników i mniej niż 50 pracowników. Pracodawcy ci muszą two­rzyć regulamin pracy i regulamin wynagradzania, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z takim wnioskiem. Podobnie jest w przypadku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, muszą tworzyć zfśs, jeżeli z takim wnios­kiem wystąpi zakładowa organizacja związkowa działająca u pracodawcy. 20 lutego 2017 r.5Regulaminy w zakładzie pracy po zmianach od 1 stycznia 2017 r.Jak Sporządzić regulamin pracy po zmianach przepiSów od 1 Stycznia 2017 r.W wyniku nowelizacji przepisów od 1 stycznia 2017 r. regulamin pracy powinni sporządzić pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników. Do 31 grudnia 2016 r. obowiązek tworzenia regulaminu pracy mieli pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników. Tworząc regulamin pracy, pracodawca jest ograniczony postanowieniami powszechnie obo­wiązujących przepisów (ustaw i rozporządzeń), z którymi regulamin nie może być sprzeczny i mniej od nich korzystny. kto wprowadza regulamin pracyRegulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników (art. 104 § 1 ustawy – Kodeks pracy; dalej: k.p.). Dokument ten jest wewnątrzzakładowym źródłem prawa pracy. Jego postanowienia są wią­żące jedynie dla pracodawcy oraz jego pracowników, dla których został utworzony.Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzona ustawą z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. W wyniku wprowadzonych zmian zostały złagodzone wymogi prawa pracy wobec małych przedsiębiorców poprzez podniesienie progów dotyczących obowiąz­ku ustalania regulaminu pracy z 20 do 50 pracowników.Obecne przepisy Kodeksu pracy wyraźnie wskazują, że pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników mogą fakultatywnie ustalać regulamin pracy. W poprzednim stanie prawnym z obowiązku tworzenia regulaminu pracy byli zwolnieni pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 pracowników. Przepisy przewidują wyjątek od zasady zwalniającej pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników z obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy. Dotyczy on pracodaw­ców zatrudniających co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, u których działa zakładowa organizacja związkowa. Otóż ustalają oni regulamin pracy, jeżeli z wnioskiem w tej sprawie wystąpi zakładowa organizacja związkowa. Pracodawcy ci nie tworzą jednak regulaminu pracy, jeśli istnieje u nich układ zbiorowy pracy regulujący kwestie, które powinny znajdo­wać się w regulaminie pracy. A zatem sam fakt obowiązywania układu zbiorowego nie zwal­nia jeszcze pracodawcy z obowiązku ustalenia regulaminu pracy. Na pracodawcy będzie cią­żył obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy, jeżeli istniejący w jego zakładzie pracy układ zbiorowy nie będzie w ogóle regulował wspomnianych zagadnień lub będzie je regulo­wał w sposób niewyczerpujący. pracodawca objęty układem zbiorowym pracy tworzy regulamin pracy, jeśli układ zbiorowy nie reguluje organizacji i porządku w procesie pracy oraz związanych z tym praw i obowiązków pracodawcy i pracowników. 20 lutego 2017 r.6Regulaminy w zakładzie pracy po zmianach od 1 stycznia 2017 r.Regulamin pracy obowiązkowo wprowadzają pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników. W tym przypadku również nie dotyczy to pracodawców objętych układem zbiorowym pracy, którego postanowienia regulują zakres dotyczący organizacji i porządku w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.Jak widać, przy określaniu, który pracodawca ma obowiązek tworzenia regulaminu pracy, podstawowe znaczenie ma liczba zatrudnianych pracowników, której nie przelicza się na peł­ne etaty. Przypomnijmy, że pracownikiem jest osoba pozostająca w stosunku pracy, a więc zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.Należy jeszcze dodać, że pracodawca, który nie ma obowiązku tworzenia regulaminu pracy, powinien poinformować pracowników o:■■porze nocnej,■■miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia,■■przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy,■■sposobie usprawiedliwiania nieobecności w pracy– art. 29 § 3 k.p.Powyższą informację pracodawca zobowiązany jest sporządzić w formie pisemnej, odręb­nie dla każdego pracownika.Jak należy wprowadzać regulamin pracy Regulamin pracy ustala pracodawca. Jednak pracodawca, u którego działa zakładowa organi­zacja związkowa, ustala regulamin pracy w uzgodnieniu z tą organizacją (art. 1042 § 1 k.p.). Status zakładowej organizacji związkowej, uprawniający do bycia stroną w konsultacjach związkowych, ma tylko ta organizacja, która w danym zakładzie ma co najmniej 10 członków (art. 251 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych). W razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy z zakładową organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie, a także w przy­padku, gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin pracy ustala pracodawca. pracodawca sam ustala regulamin pracy, jeżeli nie działa u niego zakładowa organizacja związkowa.W przypadku gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna organizacja związkowa, sposób ustalenia regulaminu pracy określa ustawa o związkach zawodowych. Jeżeli w sprawie usta­lenia regulaminu pracy organizacje związkowe albo organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 24125a k.p. (patrz niżej) nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowi­ska w ustalonym przez strony terminie (maksymalnie 30­dniowym), decyzję w sprawie usta­lenia regulaminu podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych (art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych). Ustalenie właściwego termi­nu, w którym strony mają obowiązek uzgodnić treść regulaminu pracy, ma zatem istotne znaczenie. Powinno je poprzedzać przystąpienie do negocjacji treści regulaminu. Aby unik­ 20 lutego 2017 r.7Regulaminy w zakładzie pracy po zmianach od 1 stycznia 2017 r.nąć sytuacji, w której brak możliwości uzyskania porozumienia między związkami zawodo­wymi a pracodawcą w zakresie czasu, w jakim strony będą prowadziły negocjacje, Sąd Naj­wyższy w wyroku z 21 marca 2001 r. (I PKN 320/00; OSNP 2002/24/599) uznał, że w razie nieprzedstawienia w terminie 30 dni wspólnie uzgodnionego stanowiska przez organizacje związkowe w kwestii zaproponowanego przez pracodawcę terminu prowadzenia negocjacji, może on ustalić regulamin pracy bez uzgodnienia z tymi organizacjami.W tym samym wyroku z 21 marca 2001 r. Sąd Najwyższy stwierdził także, że regulamin pracy wydany przez pracodawcę bez wymaganego uzgodnienia z zakładową organizacją związkową nie ma mocy wiążącej. Oznacza to, że zachowanie prawidłowej procedury wpro­wadzenia regulaminu pracy jest niezbędne dla ważności tego regulaminu.Tak więc regulamin pracy pracodawca wprowadza w uzgodnieniu ze związkowcami, je­żeli działają w zakładzie pracy. Tryb postępowania uzależniony jest od tego, czy u pracodaw­cy działa jedna organizacja związkowa czy więcej. W przypadku gdy u pracodawcy nie dzia­łają związki zawodowe, pracodawca samodzielnie wprowadza regulamin pracy. procedura wprowadzenia regulaminu pracyWariant 1 – Gdy u pracodawcy działa jedna organizacja związkowaKrok 1. Pracodawca przekazuje organizacji związkowej projekt regulaminu pracy;Krok 2. Pracodawca i organizacja związkowa określają termin przeprowadzenia uzgodnień;Krok 3. Pracodawca i organizacja związkowa uzgadniają regulamin pracy. Jeśli pracodawcy nie uda się dojść do porozumienia ze związkiem zawodowym, to samodzielnie ustala obowiązujący regulamin pracy.Wariant 2 – Gdy u pracodawcy istnieje więcej niż jedna organizacja związkowa Krok 1. Pracodawca przekazuje organizacjom związkowym projekt regulaminu pracy;Krok 2. W terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu regulaminu pracy organizacje związkowe dokonu-ją uzgodnień i przekazują wspólne stanowisko pracodawcy;Krok 2. Jeśli organizacje związkowe nie przedstawią wspólnego stanowiska, pracodawca samodziel-nie ustala obowiązujący regulamin pracy, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych. W sytuacji gdy organizacje związkowe przedstawią wspólne stanowisko dotyczące projektu regulaminu pracy, wówczas pracodawca musi z nimi ustalić treść regulaminu pracy. Jeżeli nie osiągnie porozumienia, to musi negocjować do skutku, bo w takim przypadku bez zgody organizacji związkowych regulamin pracy nie może wejść w życie.reprezentatywna organizacja związkowa W celu ustalenia i przedstawienia wspólnego stanowiska w sprawie regulaminu pracy związ­ki zawodowe wyłaniają wspólną reprezentację związkową. Sposób jej powoływania określa porozumienie zawarte przez organizacje związkowe (art. 30 ust. 4 ustawy o związkach zawo­dowych). 20 lutego 2017 r.8Regulaminy w zakładzie pracy po zmianach od 1 stycznia 2017 r.Przy tworzeniu reprezentacji związkowej ważne jest ustalenie liczebności związków. Związek zawodowy ma obowiązek przekazywać pracodawcy kwartalne informacje (do 10. dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy) o łącznej liczbie członków tego związku. Związek powinien w niej podawać liczbę członków na ostatni dzień kwartału. Ma to znaczenie przy ustalaniu uprawnień związkowych. Uprawnienia te przysługują or­ganizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących: ■■pracownikami lub osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji albo ■■funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej i Służby Więziennej lub strażakami Pań­stwowej Straży Pożarnej pełniącymi służbę w jednostce objętej działaniem tej organizacji. – art. 251 ustawy o związkach zawodowych.Reprezentatywną zakładową organizacją związkową w rozumieniu art. 24125a k.p. jest organizacja: ■■będąca jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadzakładowej organi­zacji związkowej uznanej za reprezentatywną w rozumieniu ustawy z 24 lipca 2015 r. o Ra­dzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego [a więc ogólnokra­jowe związki zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) związków zawodowych i ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe (konfederacje), które zrzeszają więcej niż 300 000 członków będących pracownikami oraz działają w podmiotach gospodarki naro­dowej, których podstawowy rodzaj działalności jest określony w więcej niż w połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)], pod warunkiem że zrzesza ona co naj­mniej 7 pracowników zatrudnionych u pracodawcy, lub■■zrzeszająca co najmniej 10 pracowników zatrudnionych u pracodawcy. W sytuacji gdy żadna z zakładowych organizacji związkowych nie spełnia podanych wa­runków, funkcje reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej pełni organizacja zrze­szająca największą liczbę pracowników. treść regulaminu pracyRegulamin pracy jest dokumentem określającym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowni­ków związane z porządkiem w zakładzie pracy. Regulamin pracy musi zawierać pewne obowiązkowe elementy, które powinny się w nim znaleźć. Są one wskazane w Kodeksie pracy (art. 1041 § 1 k.p.). Do obowiązkowych kwestii, które muszą być zamieszczone w regulaminie pracy tworzonym przez pracodawcę, należą:■■organizacja pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obu­wie robocze oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,■■systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,■■pora nocna,■■termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,■■wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,■■rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego, 20 lutego 2017 r.9Regulaminy w zakładzie pracy po zmianach od 1 stycznia 2017 r.■■wykaz prac lekkich dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe,■■obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,■■przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obec­ności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy,■■informacje o karach z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników, zgodnych z art. 108 k.p.Powyższe wyliczenie ma charakter przykładowy. W zależności od potrzeb pracodawcy katalog ten może być rozszerzony, jak również zawężony. Na przykład, w regulaminie pracy obowiązującym u pracodawcy niezatrudniającego pracowników młodocianych nie jest ko­nieczne ustalanie tym pracownikom wykazu prac wzbronionych. Regulamin pracy może zawierać inne postanowienia regulujące organizację pracy w zakła­dzie. Tworząc regulamin pracy, warto mieć na względzie, że nie powinien to być dokument bardzo obszerny, który zawiera większość przepisów Kodeksu pracy i rozporządzeń wykonaw­czych. Tak rozbudowany regulamin będzie mało czytelny dla pracowników, a poza tym przy każdej zmianie przepisów będzie konieczna zmiana jego treści, gdyż w przeciwnym razie może to pociągać za sobą niekorzystne konsekwencje dla pracodawcy. Ważne, aby postanowienia regulaminu pracy mieściły się w ogólnie określonym zakresie tego aktu i były zgodne z po­wszechnie obowiązującymi normami prawa pracy oraz postanowieniami układów zbiorowych pracy. Należy pamiętać, że regulamin pracy ma za zadanie dostosowanie ogólnie obowiązują­cych przepisów prawa pracy do specyfiki danego zakładu pracy. Powinien zatem dostosowywać przepisy prawa pracy do warunków pracy w danym zakładzie. regulamin pracy powinien być zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa pracy.Postanowienia regulaminu pracy nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż prze­pisy Kodeksu pracy, innych ustaw i aktów wykonawczych oraz postanowień układów zbioro­wych pracy i porozumień zbiorowych (art. 9 § 2 i 3 k.p.). Dopuszczalne są natomiast posta­nowienia korzystniejsze. Zasadą jest, że postanowienia regulaminu pracy niezgodne z przepisami prawa pracy są z mocy prawa nieważne. Zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy.Postanowienia regulaminu pracy dotyczą wszystkich pracowników zatrudnionych w da­nym zakładzie pracy. Swoim działaniem nie obejmuje jednak osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Nie dotyczy zatem osób świadczących usługi na pod­stawie np. umowy zlecenia lub umowy o dzieło.Pracodawca jest zobowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed roz­poczęciem przez niego pracy (art. 1043 k.p.).Postanowieniom wprowadzonego w zakładzie pracy regulaminu pracy muszą podporząd­kować się wszyscy zatrudnieni w nim pracownicy. Nieprzestrzeganie przez pracownika orga­ Dalsza część książki dostępna w wersji pełnej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Regulaminy w zakładzie pracy po zmianach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: