Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00031 008181 18795283 na godz. na dobę w sumie
Rejestr Windows 7. Praktyczne przykłady - książka
Rejestr Windows 7. Praktyczne przykłady - książka
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2539-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows 7
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zajrzyj pod maskę systemu Windows 7

Rejestr Windows jest bazą danych konfiguracyjnych, za pomocą których można kontrolować każdy aspekt działania systemu operacyjnego. Zawiera on informacje na temat zainstalowanego w komputerze sprzętu i oprogramowania, a także ustawienia związane z poszczególnymi użytkownikami środowiska. Edytując wpisy przechowywane w rejestrze, można w znacznym stopniu dostosować wygląd i sposób funkcjonowania systemu do własnych potrzeb oraz zoptymalizować jego pracę w celu zwiększenia ogólnej wydajności komputera. Aby osiągnąć odpowiednie efekty, niczego przy okazji nie psując, trzeba oczywiście dysponować wiedzą, przez niektórych uważaną za niemal magiczną.

Dzięki książce 'Rejestr Windows 7. Praktyczne przykłady ' również Ty możesz dołączyć do grona osób wtajemniczonych. Dowiesz się z niej, jak zbudowany jest ów rejestr i jaką rolę pełnią poszczególne jego elementy. Nauczysz się zabezpieczać go przed awariami i właściwie reagować w sytuacjach, gdy mimo wszystko wystąpi jakiś błąd. Poznasz możliwości drzemiące w rejestrze i metody wykorzystywania ich w celu modyfikacji interfejsu środowiska czy działania dostępnych w nim narzędzi. Odkryjesz również sposoby optymalizacji i defragmentacji rejestru, a wszystko to bez konieczności wczytywania się w techniczną nowomowę i przebijania przez niezrozumiałą dokumentację. Szybko, łatwo, praktycznie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rejestr Windows 7. Praktyczne przyk³ady Autor: Witold Wrotek ISBN: 978-83-246-2539-0 Format: 158×235, stron: 184 Zajrzyj pod maskê systemu Windows 7 (cid:129) Poznaj budowê rejestru systemowego (cid:129) Naucz siê edytowaæ klucze i modyfikowaæ wartoœci (cid:129) Odkryj potê¿ne mo¿liwoœci dostosowywania œrodowiska do swoich potrzeb Rejestr Windows jest baz¹ danych konfiguracyjnych, za pomoc¹ których mo¿na kontrolowaæ ka¿dy aspekt dzia³ania systemu operacyjnego. Zawiera on informacje na temat zainstalowanego w komputerze sprzêtu i oprogramowania, a tak¿e ustawienia zwi¹zane z poszczególnymi u¿ytkownikami œrodowiska. Edytuj¹c wpisy przechowywane w rejestrze, mo¿na w znacznym stopniu dostosowaæ wygl¹d i sposób funkcjonowania systemu do w³asnych potrzeb oraz zoptymalizowaæ jego pracê w celu zwiêkszenia ogólnej wydajnoœci komputera. Aby osi¹gn¹æ odpowiednie efekty, niczego przy okazji nie psuj¹c, trzeba oczywiœcie dysponowaæ wiedz¹, przez niektórych uwa¿an¹ za niemal magiczn¹. Dziêki ksi¹¿ce „Rejestr Windows 7. Praktyczne przyk³ady” równie¿ Ty mo¿esz do³¹czyæ do grona osób wtajemniczonych. Dowiesz siê z niej, jak zbudowany jest ów rejestr i jak¹ rolê pe³ni¹ poszczególne jego elementy. Nauczysz siê zabezpieczaæ go przed awariami i w³aœciwie reagowaæ w sytuacjach, gdy mimo wszystko wyst¹pi jakiœ b³¹d. Poznasz mo¿liwoœci drzemi¹ce w rejestrze i metody wykorzystywania ich w celu modyfikacji interfejsu œrodowiska czy dzia³ania dostêpnych w nim narzêdzi. Odkryjesz równie¿ sposoby optymalizacji i defragmentacji rejestru, a wszystko to bez koniecznoœci wczytywania siê w techniczn¹ nowomowê i przebijania przez niezrozumia³¹ dokumentacjê. Szybko, ³atwo, praktycznie. (cid:129) Struktura i funkcje rejestru systemu Windows 7 (cid:129) Sposoby dodawania oraz edytowania kluczy i wartoœci (cid:129) Zabezpieczanie rejestru przed awariami i postêpowanie w przypadku ich wyst¹pienia (cid:129) Dostosowywanie interfejsu systemu do swoich potrzeb (cid:129) Kontrolowanie dzia³ania aplikacji i narzêdzi systemowych (cid:129) Zarz¹dzanie us³ugami z poziomu rejestru (cid:129) Utrzymywanie rejestru w dobrej kondycji Spis treści Wstęp .............................................................................................. 9 Rozdział 1. FAQ ............................................................................................... 15 1.1. Po co jest rejestr? .................................................................................................... 15 Jak działał Windows bez rejestru? .......................................................................... 15 Dlaczego rejestr zastąpił pliki *.ini? ....................................................................... 15 Dlaczego nadal używane są pliki *.ini? .................................................................. 16 Co rejestruje rejestr? ............................................................................................... 16 Kiedy do rejestru wpisywana jest informacja o nowym programie? ....................... 17 Czy rejestr nie ma wad? .......................................................................................... 17 1.2. Czy rejestr można edytować? .................................................................................. 17 Gdzie jest przechowywany rejestr? ......................................................................... 17 Co oznacza zapis SystemRoot ? ........................................................................ 18 Dlaczego nie widzę plików pokazanych na rysunku 1.1? ....................................... 18 Jak wyświetlić ukryte pliki i foldery? ..................................................................... 18 Czy rejestr można edytować? .................................................................................. 19 Kto może edytować rejestr? .................................................................................... 19 Jak uruchamiać edytor rejestru? .............................................................................. 19 Czy w Windows 7 jest edytor regedt32? ................................................................. 20 Co widać w oknie programu Regedit? .................................................................... 20 Jak poruszać się w oknie programu Regedit? .......................................................... 21 Jak znaleźć dane w rejestrze? .................................................................................. 22 1.3. Jaką strukturę ma rejestr? ........................................................................................ 22 Co to jest gałąź rejestru? ......................................................................................... 23 Jakie nazwy noszą gałęzie rejestru? ........................................................................ 23 Czy istnieje ograniczenie długości klucza? ............................................................. 23 Czy istnieje ograniczenie długości nazwy wartości? ............................................... 23 Jakie informacje zawierają gałęzie rejestru? ........................................................... 23 Co oznacza skrót HKEY? ....................................................................................... 24 Co oznacza skrót HKCR? ....................................................................................... 25 Co oznacza skrót HKCU? ....................................................................................... 25 Co oznacza skrót HKU? .......................................................................................... 25 Co oznacza skrót HKLM? ....................................................................................... 25 Jaka jest rola kluczy rejestru? .................................................................................. 25 Gdzie znajdują się wartości rejestru? ...................................................................... 25 Gdzie znajdują się pliki pomocnicze gałęzi? ........................................................... 25 Jak nazywają się pliki pomocnicze gałęzi? ............................................................. 25 Czy wszystkie klucze są jednakowo ważne? ........................................................... 26 Gdzie zapisana jest konfiguracja komputera z Windows 7? ................................... 26 4 Rejestr Windows 7. Praktyczne przykłady Co zawiera zestaw kontrolny? ................................................................................. 27 Do czego jest wykorzystywany zestaw CurrentControlSet? ................................... 27 Jak odszukać w rejestrze dane programów? ............................................................ 28 Gdzie zapisane są powiązania plików z aplikacjami? ............................................. 28 Gdzie zapisane są ustawienia środowiska użytkowników? ..................................... 29 1.4. Jak zabezpieczać system przed awarią rejestru? ..................................................... 29 Jakie narzędzia umożliwiają wykonanie kopii rejestru? .......................................... 30 Na czym polega ochrona rejestru? .......................................................................... 30 Jak wykonać kopię nazwy wartości klucza? ........................................................... 30 Czy można zapisać klucze rejestru do pliku? .......................................................... 32 Czym różni się eksportowanie od kopiowania? ...................................................... 32 Jak wyeksportować klucz? ...................................................................................... 32 Co to są typy wartości? ........................................................................................... 33 Jakie typy wartości są najczęściej zapisywane w rejestrze? .................................... 33 Jak rozpoznać typ wartości rejestru? ....................................................................... 34 Co oznaczają typy wartości rejestru? ...................................................................... 34 Jaki format wybrać dla eksportowanego klucza? .................................................... 35 Jakie dane klucza są eksportowane w formacie *.txt, a jakie w formacie *.reg? .... 36 Jaką składnię ma plik *.reg? ................................................................................... 36 Jak wyeksportować jedną gałąź rejestru? ................................................................ 37 Jak wyeksportować całą zawartość rejestru? ........................................................... 37 Czy wyeksportowane dane można wczytać do rejestru? ......................................... 38 Czy można dołączać dane z plików *.reg bez edytora rejestru? .............................. 39 Jak można usuwać wpisy z rejestru? ....................................................................... 39 Jak wykorzystywać pliki *.reg? .............................................................................. 40 1.5. Co zrobić po awarii rejestru? .................................................................................. 40 Jak uruchomić narzędzia z płyty? ........................................................................... 40 Jak uruchomić narzędzia z dysku twardego? .......................................................... 41 Jak przywrócić klucze rejestru? .............................................................................. 42 Jak przywrócić cały rejestr? .................................................................................... 42 1.6. Czy pliki *.reg można edytować? ........................................................................... 42 Czy wyeksportowane pliki rejestru można przeglądać i edytować? ........................ 42 Co oznaczają zapisy w pliku wyeksportowanego rejestru? ..................................... 43 Kto może wprowadzać zmiany w rejestrze? ........................................................... 43 Czy punkty przywracania systemu przechowują informacje rejestru? .................... 45 Ile miejsca na dysku twardym zajmują punkty przywracania? ............................... 46 Jak utworzyć punkt przywracania? ......................................................................... 46 Jak odtworzyć konfigurację systemu, korzystając z punktu przywracania? ............ 49 Jakie narzędzia do edycji rejestru zawiera Windows 7? .......................................... 49 Jak uruchamiać program Regedit? .......................................................................... 49 Jak uruchamiać program Reg? ................................................................................ 50 Jaką składnię ma polecenie reg? ............................................................................. 50 Rozdział 2. Nieco praktyki ............................................................................... 57 2.1. Cudowne pliki *.reg ................................................................................................ 58 Dlaczego korzystanie z plików *.reg jest wygodne? ............................................... 58 Jak utworzyć plik *.reg? ......................................................................................... 59 Co powinien zawierać plik *.reg? ........................................................................... 60 Zadanie do samodzielnego wykonania .................................................................... 63 Co warto zapamiętać? ............................................................................................. 63 2.2. Kolory ..................................................................................................................... 64 Jak zmieniać kolor podświetlenia przycisków? ....................................................... 65 Jak zmieniać kolor podświetlonych przycisków? .................................................... 67 Jak zmieniać kolor powierzchni przycisków? ......................................................... 70 Spis treści 5 Jak zmieniać kolor tła? ............................................................................................ 71 Zadanie do samodzielnego wykonania .................................................................... 72 Co warto zapamiętać? ............................................................................................. 73 2.3. Personalizacja ......................................................................................................... 73 Jak włączyć kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Del podczas logowania? ................... 73 Jak wyświetlić groźne ostrzeżenie dla nieuprawnionych użytkowników systemu? ..... 74 Jak włączyć defragmentację plików startowych przy starcie systemu? ................... 75 Jak uruchamiać program podczas logowania użytkownika? ................................... 75 Jak skrócić czas zamykania aplikacji i usług? ......................................................... 76 Jak ustawić przydział miejsca dla przywracania systemu? ...................................... 76 Jak wyłączyć funkcję autoodtwarzania CD-ROM? ................................................. 77 Jak wyłączyć możliwość zablokowania aktualizacji systemu? ............................... 78 Jak wyłączyć synchronizację czasu? ....................................................................... 79 Jak wyłączyć funkcję Prefetch? .............................................................................. 79 Jak zmienić kolor czcionki wiersza poleceń? .......................................................... 80 Jak na pulpicie wyświetlać wersję systemu operacyjnego? ..................................... 81 Jak uruchamiać wiersz poleceń w trybie pełnoekranowym? ................................... 82 Jak zmieniać dane użytkownika? ............................................................................ 84 Jak zmieniać dane użytkownika bez edycji rejestru? .............................................. 85 Jak zmieniać ścieżkę dostępu do domyślnego katalogu instalacyjnego? ................. 85 Jak ustawiać czas zwłoki przed włączeniem wygaszacza ekranu? .......................... 87 Jak wyłączać wbudowany głośnik? ......................................................................... 88 Jak przyspieszyć otwieranie Eksploratora Windows? ............................................. 90 Jak włączyć wyświetlanie rozszerzeń plików? ........................................................ 90 Jak wyświetlić pliki ukryte i chronione? ................................................................. 91 Jak nadać nazwę napędowi? .................................................................................... 91 2.4. Bezpieczeństwo ....................................................................................................... 92 Jak zablokować Menedżera zadań? ......................................................................... 92 Jak uniemożliwić dodawanie i usuwanie przystawek? ............................................ 93 Jak zablokować przystawkę Menedżer urządzeń? .................................................. 94 Jak zablokować przystawkę Zarządzanie komputerem? ......................................... 95 Jak utworzyć listę aplikacji niedozwolonych? ........................................................ 96 Jak utworzyć listę aplikacji dozwolonych? ............................................................. 98 Jak wyłączyć wiersz poleceń DOS? ........................................................................ 98 Jak włączać automatyczne usuwanie plików tymczasowych w Internet Explorerze? ......99 Jak włączać czyszczenie pliku wymiany przy zamykaniu systemu? ..................... 101 Jak usuwać wpis z listy Dodaj/Usuń programy? ................................................... 103 Jak wyłączać menu podręczne? ............................................................................. 105 Jak zmieniać czas aktywacji wygaszacza ekranu? ................................................ 106 Jak włączać ochronę wygaszacza ekranu hasłem? ................................................ 106 Jak wyłączać możliwość zamykania systemu Windows? ..................................... 109 Jak włączać automatyczne usuwanie plików do Kosza? ....................................... 110 Jak zablokować dostęp do Panelu sterowania? ..................................................... 111 Jak zablokować dostęp do wybranych napędów? ................................................. 113 Jak zablokować edycję rejestru? ........................................................................... 115 2.5. Ukrywanie ikon, kart i okien ................................................................................. 115 Jak chronić pulpit? ................................................................................................ 115 Jak ukrywać wygaszacz ekranu? ........................................................................... 117 Jak ukryć w Internet Explorerze kartę Zabezpieczenia? ....................................... 119 Jak ukryć w Internet Explorerze kartę Prywatność? .............................................. 120 Jak ukryć w Internet Explorerze kartę Zawartość? ................................................ 122 Jak ukryć w Internet Explorerze kartę Połączenia? ............................................... 123 Jak ukryć w Internet Explorerze kartę Programy? ................................................ 124 Jak ukryć w Internet Explorerze kartę Zaawansowane? ........................................ 125 6 Rejestr Windows 7. Praktyczne przykłady 2.6. Stabilność .............................................................................................................. 126 Jak nie zapomnieć o sprawdzeniu stanu systemu? ................................................ 127 Jak zablokować możliwość dodawania sterowników drukarek? ........................... 134 Jak zablokować dodawanie nowych drukarek? ..................................................... 134 2.7. Usługi .................................................................................................................... 136 Jak zarządzać usługami? ....................................................................................... 136 Jak prościej zarządzać usługami? .......................................................................... 138 Które usługi są niezbędne? .................................................................................... 139 Usługa Aktualizacje automatyczne ....................................................................... 140 Usługa Aplikacja systemowa modelu COM+ ....................................................... 141 Usługa Bramy warstwy aplikacji .......................................................................... 141 Usługa Bufor wydruku .......................................................................................... 141 Usługa Centrum zabezpieczeń .............................................................................. 141 Usługa Czas systemu Windows ............................................................................ 142 Usługa Dostęp do urządzeń interfejsu HID ........................................................... 142 Usługa Dziennik zdarzeń ...................................................................................... 142 Usługa Harmonogram zadań ................................................................................. 143 Usługa hosta uniwersalnego urządzenia Plug and Play ......................................... 143 Usługa Instrumentacja zarządzania Windows ....................................................... 143 Usługa Inteligentny transfer w tle ......................................................................... 143 Usługa IPSEC ....................................................................................................... 144 Usługa Karta inteligentna ...................................................................................... 144 Usługa Klient DHCP ............................................................................................. 144 Usługa Klient DNS ............................................................................................... 145 Usługa Klient sieci Web ........................................................................................ 145 Usługa Klient śledzenia łączy rozproszonych ....................................................... 145 Usługa Kompozycje .............................................................................................. 145 Usługa Kopiowanie woluminów w tle .................................................................. 146 Usługi kryptograficzne .......................................................................................... 146 Usługa Logowanie do sieci ................................................................................... 146 Usługa Magazyn chroniony .................................................................................. 146 Usługa Menedżer autopołączenia rejestru zdalnego .............................................. 147 Usługa Menedżer kont zabezpieczeń .................................................................... 147 Usługa Menedżer połączeń usługi Dostęp zdalny ................................................. 147 Usługa MS Software Shadow Copy Provider ....................................................... 148 Usługa Odnajdywanie SSDP ................................................................................. 148 Usługa Plug and Play ............................................................................................ 148 Usługa Połączenia sieciowe .................................................................................. 148 Usługa Pomocnik TCP/IP NetBIOS ...................................................................... 149 Usługa Program uruchamiający proces serwera DCOM ....................................... 149 Usługa Przeglądarka komputera ............................................................................ 149 Usługa Rejestr zdalny ........................................................................................... 150 Usługa Rozpoznawanie lokalizacji w sieci (NLA) ................................................ 150 Usługa Stacja robocza ........................................................................................... 150 Usługa System zdarzeń COM+ ............................................................................. 151 Usługa terminalowa .............................................................................................. 151 Usługa Windows Audio ........................................................................................ 151 Usługa Windows Image Acquisition ..................................................................... 151 Usługa Wykrywanie sprzętu powłoki ................................................................... 152 Usługa Zawiadomienie o zdarzeniu systemowym ................................................ 152 Usługa Zdalne wywoływanie procedur RPC ......................................................... 152 Co warto zapamiętać? ........................................................................................... 153 Spis treści 7 Rozdział 3. Optymalizacja i defragmentacja rejestru ........................................ 155 Skąd wziąć narzędzia do optymalizacji i defragmentacji rejestru? ............................... 155 Jak zainstalować narzędzia do optymalizacji i defragmentacji rejestru? ...................... 158 Jak wykonać optymalizację i defragmentację rejestru? ................................................ 163 Dodatek A ABC operacji ................................................................................ 169 Jak sprawdzać zmiany wprowadzone w rejestrze bez ponownego uruchamiania systemu? ........................................................... 169 Jak znaleźć klucz, podklucz lub wartość rejestru? ........................................................ 171 Jak uruchomić edytor rejestru? ............................................................................. 171 Jak odszukać klucz zawierający dane aplikacji? ................................................... 172 Jak dodać nowy klucz? .......................................................................................... 172 Jak dodać nowy podklucz? .................................................................................... 174 Jak usunąć wartość z podklucza? .......................................................................... 175 Skorowidz .................................................................................... 177 Rozdział 3. Optymalizacja i defragmentacja rejestru Podczas pracy z komputerem do rejestru wpisywane są informacje. Powinny być one rów- nież usuwane. Problem polega na tym, że nie zawsze zawartość rejestru jest aktualizowana. Rejestr przeglądany w edytorze rejestru wygląda na jeden spójny obiekt. W rzeczywistości jednak składa się z wielu plików. Gdy dopisywane są do nich informacje, pliki zmieniają położenie na dysku twardym. Powoduje to wydłużenie czasu... wszystkich operacji, do których wykorzystywany jest rejestr! Zatem komputer zaczyna pracować coraz wolniej. Warto regularnie usuwać błędy i fragmentację rejestru. Najłatwiej to zrobić, posługując się programem narzędziowym. Skąd wziąć narzędzia do optymalizacji i defragmentacji rejestru? Godnym polecenia programem do optymalizacji i defragmentacji rejestru jest Glary Utilities. Znaleźć go można w internecie (rysunek 3.1). Program ma polską wersję języ- kową dostępną na serwerach znajdujących się w Polsce. Rysunek 3.1. Aplikację można znaleźć, posługując się wyszukiwarką Google Po uzyskaniu odpowiedzi z wyszukiwarki warto kliknąć odsyłacz prowadzący do spoloni- zowanej, najnowszej wersji programu (rysunek 3.2). Następnie należy zainicjować ścią- ganie pliku. 156 Rejestr Windows 7. Praktyczne przykłady Rysunek 3.2. Program działa również w środowisku Windows 7 Internet Explorer domyślnie blokuje ściąganie plików do komputera. Po wykryciu próby ściągania w górnej części okna wyświetlany jest pasek z informacją (rysunek 3.3). Rysunek 3.3. Aby ściągnąć plik, użytkownik musi kliknąć pasek z informacją Wyświetlone zostało menu (rysunek 3.4). Ponieważ chcemy ściągnąć plik, trzeba kliknąć pozycję Pobierz plik. Rozdział 3. ♦ Optymalizacja i defragmentacja rejestru 157 Rysunek 3.4. Jeśli ściąganie pliku zostało zainicjowane przez nas, możemy się na nie zgodzić W kolejnym oknie (rysunek 3.5) należy odpowiedzieć, czy chcemy uruchomić plik, czy zapisać go, np. na dysku twardym. Instalacja z pliku, który znajduje się na odległym ser- werze, jest dosyć ryzykowna. Utracenie połączenia z internetem spowoduje przerwanie instalacji. Proponuję wybrać opcję Zapisz. Rysunek 3.5. Przed instalacją program zapiszemy na dysku twardym Wyświetlone zostało kolejne okno (rysunek 3.6). Musimy wskazać w nim miejsce, w któ- rym chcemy zapisać plik. W przykładzie plik zapisany został w lokalizacji domyślnej. Rysunek 3.6. Plik zapisany został w lokalizacji domyślnej 158 Rejestr Windows 7. Praktyczne przykłady Podczas ściągania pliku wyświetlane jest okno informujące o parametrach transmisji (rysunek 3.7). Rysunek 3.7. Nie pozostaje nic innego, jak cierpliwie czekać Jak zainstalować narzędzia do optymalizacji i defragmentacji rejestru? Po ściągnięciu pliku na dysk aktywne stają się przyciski Uruchom i Otwórz folder (rysu- nek 3.8). Ponieważ nie chcemy przeglądać pliku, a zainstalować program, proponuję wybrać opcję Uruchom. Rysunek 3.8. Po zakończeniu pobierania program można zainstalować Użytkownik ma możliwość wybrania języka instalacji (rysunek 3.9). W przykładzie wy- brałem polski. Rozdział 3. ♦ Optymalizacja i defragmentacja rejestru 159 Rysunek 3.9. Program ma polską wersję językową Po wyświetleniu pierwszego okna kreatora instalacji (rysunek 3.10) można tylko zapoznać się z nim i kliknąć przycisk Dalej. Rysunek 3.10. Pierwsze okno kreatora instalacji Kolejnym etapem instalacji jest zapoznanie się z umową licencyjną (rysunek 3.11). Prze- czytaj ją, zaakceptuj i kliknij przycisk Dalej. Rysunek 3.11. Choć program jest darmowy do użytku niekomercyjnego, to przed zainstalowaniem należy zaakceptować warunki licencji 160 Rejestr Windows 7. Praktyczne przykłady W kolejnym oknie (rysunek 3.12) zostaniemy zapytani, czy chcemy zainstalować pasek narzędziowy Ask. Ponieważ nie służy on do defragmentacji ani optymalizacji rejestru, nie będziemy go instalować. Rysunek 3.12. Usuwamy zaznaczenia z wszystkich pól i klikamy przycisk Dalej Kreator instalacji prosi o wskazanie miejsca, w którym mają zostać umieszczone pliki programu (rysunek 3.13). W przykładzie została wybrana lokalizacja domyślna. Rysunek 3.13. Program zostanie zainstalowany w lokalizacji domyślnej Dostęp do programu będzie możliwy przez menu Start (rysunek 3.14). Odsyłaczowi na- dałem nazwę domyślną. W kolejnym oknie (rysunek 3.15) można wybrać: utworzenie ikony na pulpicie (rysunek 3.31) i ikony na pasku szybkiego uruchamiania. W kolejnym oknie wyświetlone zostało podsumowanie informacji (rysunek 3.16). Jeżeli zgadzasz się z nimi, kliknij przycisk Instaluj. Rozdział 3. ♦ Optymalizacja i defragmentacja rejestru 161 Rysunek 3.14. Dostęp do programu będzie możliwy przez menu Start Rysunek 3.15. Program będzie można uruchamiać za pośrednictwem ikony umieszczonej na pulpicie Rysunek 3.16. Do tej pory w systemie operacyjnym nie zostały wprowadzone żadne zmiany 162 Rejestr Windows 7. Praktyczne przykłady Instalacja się rozpoczęła (rysunek 3.17). Rysunek 3.17. O zaawansowaniu instalacji informuje długość paska postępu Po zakończeniu instalacji wyświetlane jest okno informacyjne (rysunek 3.18). Pozostaw zaznaczoną opcję Uruchom program Glary Utilities. Kliknij przycisk Zakończ. Rysunek 3.18. Program można użytkować zaraz po zainstalowaniu Rozdział 3. ♦ Optymalizacja i defragmentacja rejestru 163 Jak wykonać optymalizację i defragmentację rejestru? Po chwili od uruchomienia program wyświetla okno (rysunek 3.19), w którym zaznaczo- ne są domyślnie nazwy operacji. Kliknij przycisk Znajdź problemy. Rysunek 3.19. Program jedynie przetestuje system. Zmiany nie będą wprowadzane Podczas testowania systemu wyświetlane są informacje o aktualnie wykonywanej operacji (rysunek 3.20). Rysunek 3.20. Informacje o aktualnie wykonywanej operacji 164 Rejestr Windows 7. Praktyczne przykłady Po zakończeniu testów aktywny staje się przycisk Napraw problemy (rysunek 3.21). Zanim zdecydujemy się na wprowadzenie zmian w systemie, można sprawdzić, co zostanie zmienione. Kliknij odsyłacz Pokaż szczegóły. Rysunek 3.21. Proponowane zmiany w systemie można obejrzeć Po wyświetleniu listy błędów w rejestrze (rysunek 3.22) można sprawdzić, dlaczego wpisy są kwestionowane. Następnie kliknij przycisk OK. Rysunek 3.22. Menu podręczne pozwala np. na uruchomienie edytora rejestru Aby wprowadzić sugerowane przez program zmiany w systemie, kliknij przycisk Napraw problemy (rysunek 3.23). Rozdział 3. ♦ Optymalizacja i defragmentacja rejestru 165 Rysunek 3.23. Poprawione zostaną wpisy w rejestrze i usunięte pliki tymczasowe Po wykonaniu zaplanowanych operacji (rysunek 3.23) wyświetlane jest okno programu bez informacji o błędach (rysunek 3.24). Rysunek 3.24. Okno programu bez informacji o błędach Aby wykonać defragmentację rejestru, kliknij kartę Moduły, a następnie Optymalizacja i Defragmentator rejestru (rysunek 3.25). 166 Rejestr Windows 7. Praktyczne przykłady Rysunek 3.25. Po usunięciu błędnych wpisów warto zdefragmentować rejestr W pierwszym oknie Defragmentator rejestru informuje, co zostanie wykonane (rysunek 3.26). Kliknij przycisk Dalej. Rysunek 3.26. Pierwsze okno defragmentatora rejestru Aby defragmentacja była skuteczna, należy pozostawić otwarte tylko programy niezbędne do jej wykonania (rysunek 3.27). Pozamykaj zbędne programy. Kliknij przycisk OK. Teraz trzeba uzbroić się w cierpliwość (rysunek 3.28). Przez chwilę może się wydawać, że komputer przestał działać. W rzeczywistości pracuje on w pocie czoła. Uff! Wyświetlone zostało okno z wynikiem analizy (rysunek 3.29). Aby scalić rejestr, kliknij przycisk Dalej. Rozdział 3. ♦ Optymalizacja i defragmentacja rejestru 167 Rysunek 3.27. Otwarte programy przeszkadzają w defragmentacji rejestru Rysunek 3.28. Program analizuje rejestr Rysunek 3.29. Informacja o stopniu defragmentacji rejestru 168 Rejestr Windows 7. Praktyczne przykłady Program przypomni o konieczności zapisania danych, zamknięcia programów itp. (rysu- nek 3.30). Rysunek 3.30. Po kliknięciu przycisku Tak system zostanie zamknięty i załadowany ponownie Po ponownym uruchomieniu systemu wyświetlone zostanie okno z informacją o zakoń- czonej defragmentacji rejestru (rysunek 3.31). Na pulpicie, poniżej Kosza, widoczna jest ikona Glary Utilities. Rysunek 3.31. Defragmentacja rejestru została wykonana
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rejestr Windows 7. Praktyczne przykłady
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: