Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00538 010425 10728169 na godz. na dobę w sumie
Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność - ebook/pdf
Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 714
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8685-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia  ukazuje regulację jawności zasobów rejestrowych i jej ograniczeń oraz możliwości racjonalnego wykorzystania interoperacyjności elektronicznych rejestrów publicznych. Uwzględniono w niej aktualne problemy wynikające z informatyzacji zasobów informacyjnych i stosowania środków komunikacji elektronicznej. Analizie poddano przepływ i wymianę danych między rejestrami, spełnianie przez rejestry i obsługujące je systemy teleinformatyczne minimalnych wymagań oraz zapewnianie zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności. Przedstawiono wpływ, jaki na jawność formalną rejestru, prywatność podmiotów podlegających wpisowi i bezpieczeństwo publiczne wywiera związane z informatyzacją znoszenie barier technicznych i organizacyjnych dostępu, a także nowe możliwości agregacji i analizy danych, pozyskiwania ich celem ponownego wykorzystywania oraz wykorzystania metod Big data.

Ze względu na mnogość rejestrów i aktów prawnych, na których podstawie są prowadzone, różnorodność celów rejestrów, funkcji przez nie pełnionych, gromadzonych danych i zasad dostępu do nich, a także uwzględniając odmienny stopień ich informatyzacji wśród prezentowanych rejestrów znalazły się zarówno rejestry sądowe jak i administracyjne; zinformatyzowane i prowadzone w postaci papierowej; scentralizowane i zdecentralizowane; charakteryzujące się różnym zakresem realizacji zasady jawności formalnej, a także podlegające udostępnieniu on-line.

Monografia skierowana jest zarówno do prawników, administratywistów jak i informatyków, osób zatrudnionych w podmiotach prowadzących rejestry publiczne, odpowiedzialnych za informatyzację zasobów jak i użytkowników danych rejestrowych. Książka ta może być również wykorzystywana dla celów edukacyjnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE RejestRy publiczne jawność i inteRopeRacyjność AgnieszkA gryszCzyńskA (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE AGNIESZKA GRYSZCZYŃSKA • REJESTRY PUBLICZNE. JAWNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ Polecamy nasze publikacje z tej serii: Z. Cieślak (red.) JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA. TOM II. PODSTAWY AKSJOLOGICZNE Z. Kmieciak (red.) JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA. TOM III. SKUTECZNOŚĆ REGULACJI M. Jaśkowska (red.) JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA. TOM IV. ZNACZENIE ORZECZNICTWA A. Piskorz-Ryń (red.) (red.) JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA. TOM V. DOSTĘP I WYKORZYSTYWANIE A. Gryszczyńska (red.) JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA. TOM VI. STRUKTURA TAJEMNIC C. Martysz (red.) JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA. TOM VII. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE J. Gołaczyński (red.) JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA. TOM VIII. POSTĘPOWANIA SĄDOWE B. Szmulik (red.) JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA. TOM IX. ZADANIA I KOMPETENCJE J. Majewski (red.) JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA. TOM X. PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI www.ksiegarnia.beck.pl REJESTRY PUBLICZNE JAWNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ Redaktor Dr Agnieszka Gryszczyńska Autorzy: Mateusz Badowski, dr Kamil Czaplicki, Piotr Drobek, Piotr Dur- bajło, Janusz Dygaszewicz, dr Bogdan Fischer, Katarzyna Góźdź, dr inż. Agnieszka Gryszczyńska, dr inż. Maciej Kiedrowicz, dr Syl- wia Kotecka, Krzysztof Mączewski, dr Agnieszka Piskorz-Ryń, prof. n. dr hab. inż. Bolesław Szafrański, prof. n. dr hab. Marek Świerczyński, Krzysztof Świtała, dr inż. Kajetan Wojsyk, prof. dr Arkadiusz Wudarski, Anna Zubrycka WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja wydana w ramach projektu Nr DOBR/0075/R/ID2/2013/03 realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Recenzja: prof. n. dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: KJS, Katarzyna Słomka Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8684-3 ISBN e-book 978-83-255-8685-0 Spis treści Table of Contents ..................................................................................................... Autorzy ........................................................................................................................ Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz literatury ....................................................................................................... XV XVII XIX XXIII Część I.  Jawność i interoperacyjność − zagadnienia ogólne Rozdział I. Pojęcie i jawność rejestrów publicznych – uwagi wprowadzające ..................................................................................................... § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Pojęcie rejestru publicznego .................................................................... § 3. Funkcje rejestrów ...................................................................................... § 4. Jawność formalna rejestrów .................................................................... § 5. Wpływ na dostęp do danych rejestrowych ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego ............................................................... § 6. Podsumowanie i wnioski ......................................................................... Rozdział II. Jawność rejestrów publicznych w Niemczech .............................. § 1. Jawność, dostępność i ich ograniczenia ................................................. § 2. Rejestry – podziały i charakterystyka .................................................... § 3. Dostęp do danych rejestrów publicznych ............................................. § 4. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział III. Interoperacyjność rejestrów publicznych .................................... § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Pojęcie i podstawy prawne interoperacyjności rejestrów publicznych ................................................................................................. § 3. Interoperacyjność a referencyjność rejestrów publicznych ................ § 4. Aspekty architektoniczne zapewniania interoperacyjności rejestrów publicznych ............................................................................... I. Wariant bezpośredni ....................................................................... II. Wariant z warstwą pośredniczącą ................................................. III. Konektory rejestrowe ...................................................................... IV. Centralny system pośredniczący ................................................... 3 3 9 18 21 29 36 41 41 46 51 54 57 57 60 70 74 78 79 79 80 V Spis treści V. Uniwersalne usługi rejestrowe ....................................................... § 5. Podsumowanie i wnioski ......................................................................... Rozdział IV. Instrumenty usuwania sprzeczności między normami prawnymi i technicznymi należącymi do różnych systemów (europejskiego i krajowych) ............................................................................. § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Interoperacyjność rejestrów a normy .................................................... § 3. Wzajemne uznawanie ............................................................................... § 4. Obowiązek notyfikacji .............................................................................. § 5. Harmonizacja techniczna ......................................................................... § 6. Normy zharmonizowane .......................................................................... § 7. Nowy pakiet legislacyjny (NLF) ............................................................. § 8. Podsumowanie i wnioski ......................................................................... Rozdział V. Problemy i perspektywy związane z funkcjonowaniem rejestrów publicznych ........................................................................................ § 1. Integracja rejestrów publicznych – zidentyfikowane problemy ........ § 2. Rola bazy wiedzy o rejestrach publicznych w integracji rejestrów .... § 3. Rejestry publiczne – działania standaryzacyjne ................................... I. Kontrola kontekstowa ..................................................................... II. Założenia dotyczące tabeli referencyjnej ..................................... III. Nadawanie kodu TERYT ................................................................ 1. Porównanie nazw miejscowości ............................................. 2. Porównanie nazw ulic .............................................................. 3. Porównanie adresów mieszkań .............................................. IV. Przygotowanie środowiska i konfiguracja transformacji ........... § 4. Integracja rejestrów publicznych – jak mogłoby być .......................... I. Zarys koncepcji ................................................................................ II. Wstępna propozycja atrybutów krytycznych .............................. III. Wybrane zagadnienia organizacyjne i proceduralne ................. IV. Wybrane założenia do wytycznych dla projektów informatycznych administracji publicznej .................................. Rozdział VI. Wpływ regulacji prawnej interoperacyjności na bezpieczeństwo rejestrów publicznych .................................................... Rozdział VII. Wybrane aspekty bezpieczeństwa rejestrów publicznych kluczowych dla działania państwa .................................................................. § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Wybrane metody ataków na zasoby informacyjne państwa .............. § 3. Wybrane ryzyka dla przykładowych rejestrów publicznych .............. I. Centralna Ewidencja Ludności (PESEL) ...................................... VI 81 84 87 87 88 89 94 98 101 103 104 107 107 108 115 115 116 117 117 118 119 120 127 127 133 134 135 137 157 157 160 166 167 Spis treści II. Zakres gromadzonych danych ....................................................... III. Udostępnianie danych .................................................................... IV. Zagrożenia w kontekście powiązania z innymi systemami i udostępnianiem danych ............................................................... V. Krajowy Rejestr Karny (KRK) ....................................................... VI. Zakres gromadzonych danych ....................................................... VII. Sposób przetwarzania i udostępniania danych ........................... VIII. Zagrożenia w kontekście powiązania z innymi systemami i udostępnianiem danych ............................................................... IX. Księgi Wieczyste i Nowa Księga Wieczysta (NKW) .................. X. Zagrożenia w kontekście powiązania z innymi systemami i udostępnianiem danych ............................................................... § 4. Podsumowanie i wnioski ......................................................................... Rozdział VIII. Informatyzacja rejestrów publicznych a bezpieczeństwo państwa .................................................................................................................. § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Informatyzacja rejestrów publicznych ................................................... § 3. Ochrona elektronicznych zasobów informacyjnych państwa ............ § 4. Podsumowanie i wnioski ......................................................................... Rozdział IX. Prawne problemy ponownego wykorzystania zasobów rejestrowych. Zagadnienia wybrane ............................................................... § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Pojęcie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego ................................................................................................. § 3. Ponowne wykorzystywanie zasobów rejestrowych .............................. § 4. Wpływ ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego z zasobów rejestrowych na ochronę prywatności i danych osobowych .................................................................................. § 5. Wpływ ponownego wykorzystywanie informacji publicznej z zasobów rejestrowych na bezpieczeństwo i obronność państwa .... § 6. Podsumowanie i wnioski ......................................................................... Rozdział X. Uwagi dotyczące modelu prowadzenia rejestrów publicznych w Polsce .................................................................................................................. § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Uwarunkowania prawne prowadzenia geodezyjno­ kartograficznych rejestrów publicznych ................................................ § 3. Uwarunkowania prawne prowadzenia zbiorów danych planistycznych ............................................................................................ § 4. Doświadczenia samorządu województwa mazowieckiego w modelowaniu danych przestrzennych ............................................... 168 169 171 173 174 178 181 183 184 185 191 191 191 198 200 203 203 206 210 217 222 224 227 227 228 230 231 VII Spis treści § 5. Zagadnienie wprowadzania rozwiązań technicznych osiągania interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych ........................... § 6. Problemy związane z brakiem systemowych rozwiązań modelu prowadzenia rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych dla administracji publicznej ............................... § 7. Oprogramowania używane do prowadzenia rejestru publicznego – ewidencji gruntów i budynków w województwie mazowieckim ....... § 8. Rola administracji publicznej w kształtowaniu infrastruktury informacyjnej państwa ............................................................................. § 9. Postulaty organizacyjnoprawne tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej (prowadzenia rejestrów publicznych) ........ Część II. Jawność i interoperacyjność wybranych rejestrów publicznych Rozdział XI. Jawność formalna ksiąg wieczystych w Polsce ............................ § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Podstawy prawne prowadzenia i informatyzacji ksiąg wieczystych .. § 3. Stan informatyzacji ksiąg wieczystych ................................................... § 4. Zakres gromadzonych przez organ rejestrowy danych ....................... § 5. Zasady udostępniania danych z ksiąg wieczystych .............................. I. Wgląd do księgi wieczystej ............................................................ II. Odpisy z dotychczasowych ksiąg wieczystych ............................ III. Odpisy z elektronicznych ksiąg wieczystych ............................... IV. Dostęp do akt księgi wieczystej i wydawanie odpisów dokumentów znajdujących się w aktach ...................................... V. Wyszukiwanie ksiąg wieczystych .................................................. VI. Pozyskiwanie danych przez ograny prowadzące kataster nieruchomości .................................................................................. § 6. Ewolucja formalnej jawności ksiąg wieczystych. Postulaty de lege ferenda ......................................................................................................... § 7. Podsumowanie i wnioski ......................................................................... Rozdział XII. Jawność formalna ksiąg wieczystych w Niemczech .................. § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. I. Stan, zakres oraz cel badań ............................................................ II. Ustrój i reformy ksiąg wieczystych ............................................... III. Podstawy prawne jawności formalnej ..........................................  Konstytucyjny aspekt dostępności ksiąg wieczystych ........................ I. Ochrona danych osobowych ......................................................... II. Autonomia informacyjna jednostki ..............................................  Przesłanki dostępności ............................................................................ I. Uzasadniony interes ........................................................................ § 3. § 2. 240 242 244 249 251 255 255 257 261 264 265 265 269 272 278 284 289 293 307 311 311 311 312 313 314 314 315 317 317 VIII Spis treści § 4. § 5. § 6. § 7. § 8. II. Zakres dowodowy ............................................................................  Zakres jawności ........................................................................................ I. Zakres dostępu do księgi wieczystej ............................................. II. Wgląd do spisów pomocniczych ................................................... III. Nowe uprawnienie notariusza .......................................................  Zagadnienia procesowe ...........................................................................  Wgląd na drodze administracyjnoprawnej ..........................................  Koszty .........................................................................................................  Ocena .......................................................................................................... Rozdział XIII. Jawność formalna rejestru zastawów ........................................ § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Cel i funkcje rejestru ................................................................................. § 3. Zakres gromadzonych przez organ rejestrowy danych ....................... § 4. Zasady udostępniania danych ................................................................. § 5. Stan informatyzacji i jego wpływ na jawność formalną rejestru ........ § 6. Podsumowanie i wnioski ......................................................................... Rozdział XIV. Rejestr dzienników i czasopism .................................................. § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Cel prowadzenia rejestru i zakres gromadzonych danych ................. § 3. Sankcje za brak rejestracji ........................................................................ § 4. Dane podlegające udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu ....... § 5. Podsumowanie i wnioski ......................................................................... Rozdział XV. Jawność formalna ewidencji partii politycznych ...................... § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Ewidencja partii politycznych w świetle regulacji ustawy z 28.7.1990 r. o partiach politycznych .................................................... § 3. Ewidencja partii politycznych w świetle regulacji ustawy z 27.6.1997 r. o partiach politycznych .................................................... I. Funkcje ewidencji partii politycznych .......................................... II. Zakres gromadzonych przez organ rejestrowy danych ............. III. Zasady udostępniania danych ....................................................... § 4. Podsumowanie i wnioski ......................................................................... Rozdział XVI. Interoperacyjność systemów teleinformatycznych, w których prowadzone są rejestry sądowe .................................................... § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. I. Rejestry wykorzystywane w postępowaniu sądowym ................ II. Rejestry sądowe a ustawa o informatyzacji ................................. III. Obowiązki podmiotu prowadzącego rejestr publiczny .............. 321 322 322 323 324 326 329 330 331 335 335 337 339 341 346 349 351 351 355 358 359 362 367 367 371 374 374 375 377 381 383 383 387 389 391 IX Spis treści § 2. Geneza regulacji prawnych dotyczących standardów dla systemów służących do realizacji zadań publicznych ............................................ § 3. Interoperacyjność ...................................................................................... I. Krajowe Ramy Interoperacyjności ................................................ § 4. Zapewnienie poprawności wdrożenia systemu teleinformatycznego służącego do realizacji zadań publicznych ............................................ § 5. Dostarczanie systemów teleinformatycznych, w których prowadzone są rejestry sądowe ............................................................... § 6. Wymiana danych pomiędzy systemem teleinformatycznym obsługującym księgi wieczyste a innymi rejestrami publicznymi ..... § 7. Wymiana danych pomiędzy systemami teleinformatycznymi obsługującymi KRK i KRS ....................................................................... § 8. Wymiana danych pomiędzy systemem teleinformatycznym, w którym prowadzony jest Rejestr Zastawów a innymi systemami teleinformatycznymi ................................................................................. § 9. Odwołania do regulacji prawnych dotyczących interoperacyjności w aktach prawnych regulujących rejestry sądowe i KRK ................... I. Elektroniczne księgi wieczyste ....................................................... 1. Bezpośredni dostęp do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych ................................................................................ 2. Krajowy Rejestr Sądowy .......................................................... II. Bezpośredni dostęp do Centralnej Bazy Danych Krajowego Rejestru Sądowego ........................................................................... § 10. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia na systemy teleinformatyczne obsługujące rejestry sądowe i KRK ........................ § 11. Wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda .................................... Rozdział XVII. Zasady udostępniania danych z katastru nieruchomości w Niemczech ......................................................................................................... § 1. Kompetencje ustawodawcze w odniesieniu do geodezji i katastru nieruchomości ............................................................................................ I. Kompetencje ustawodawcze w odniesieniu do materii geodezyjnej ........................................................................................ II. Kompetencje ustawodawcze w odniesieniu do katastru nieruchomości. Charakterystyka ustaw katastralnych ............... § 2. Pojęcie katastru nieruchomości w języku i prawie niemieckim ........ I. Pojęcie katastru ................................................................................ II. Pojęcie nieruchomości i gruntu w prawie niemieckim .............. III. Pojęcie i funkcje katastru nieruchomości .................................... 1. Pojęcie katastru nieruchomości .............................................. 2. Funkcje katastru nieruchomości ............................................ § 3. Dostęp do danych w katastrze nieruchomości ..................................... X 392 394 399 401 405 409 412 415 416 416 417 418 423 425 427 437 437 437 441 443 443 445 446 446 447 449 Spis treści I. Organizacja katastru nieruchomości ............................................ II. Dane zawarte w katastrze nieruchomości .................................... III. Dostęp do danych katastralnych ................................................... 1. Warunki używania danych w Dolnej Saksonii – przykład . § 4. Podsumowanie i wnioski ......................................................................... Rozdział XVIII. Interoperacyjność zbiorów informacji o nieruchomościach w Polsce ........................................................................... § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Kataster nieruchomości w świetle interoperacyjności ......................... I. Podstawowe aspekty prawne i organizacyjne katastru nieruchomości .................................................................................. II. Kataster nieruchomości jako element krajowej infrastruktury informacji przestrzennej ................................................................. III. Omówienie jakości danych katastralnych ................................... IV. Problematyka obowiązujących formatów wymiany danych ewidencyjnych .................................................................................. § 3. Zależności pomiędzy katastrem nieruchomości a bazami danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ...................... § 4. Zależności pomiędzy katastrem nieruchomości a księgami wieczystymi ................................................................................................. I. Relacje prawne pomiędzy katastrem nieruchomości a systemem ksiąg wieczystych ....................................................... II. Aspekt organizacyjny integracji pomiędzy katastrem nieruchomości a systemem ksiąg wieczystych ............................ III. Rozbieżności pomiędzy strukturą danych katastralnych i wieczysto księgowych i propozycja sposobu rozwiązania SOA .................................................................................................... § 5. Podsumowanie i wnioski ......................................................................... Rozdział XIX. Jawność i interoperacyjność rejestrów tworzących System Rejestrów Państwowych .................................................................................... § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności PESEL ........ I. Historia Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności ............................................................................................ II. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności ........................... III. Numer PESEL ................................................................................... IV. Jawność danych zgromadzonych w rejestrze PESEL ................. § 3. Rejestr Dowodów Osobistych ................................................................. I. Podstawy prawne Rejestru Dowodów Osobistych ..................... 449 451 452 454 456 459 459 461 461 463 468 473 477 481 481 482 485 487 489 489 490 491 494 499 502 505 505 XI Spis treści II. Dane zgromadzone w Rejestrze Dowodów Osobistych ............. III. Jawność danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych ......................................................................................... § 4. Rejestr stanu cywilnego ............................................................................ I. Elektroniczna rejestracja aktów stanu cywilnego ....................... II. Zasady rejestracji aktów stanu cywilnego .................................... III. Przeniesienie danych do rejestru stanu cywilnego ..................... IV. Jawność danych zgromadzonych w rejestrze stanu cywilnego . § 5. Interoperacyjność PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych i rejestru stanu cywilnego ......................................................................................... § 6. Podsumowanie i wnioski ......................................................................... Rozdział XX. Rejestry farmaceutyczne i monitorowanie obrotu produktami leczniczymi .................................................................................... § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Geneza problemu braku dostępności leków i próby przeciwdziałania za pomocą narzędzi o wyłącznie administracyjnoprawnym charakterze ................................................... § 3. Brak dostępności leków a interpretacja dotycząca zasięgu terytorialnego urzędowej ceny zbytu ..................................................... § 4. Wymuszający charakter przepisów o urzędowej cenie zbytu ............ § 5. Postulaty de lege ferenda ........................................................................... § 6. Podsumowanie i wnioski ......................................................................... Rozdział XXI. Analiza dostępności danych zawartych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą ..................................... Rozdział XXII. Ogólnokrajowy rejestr zbiorów danych osobowych oraz ogólnokrajowy rejestr administratorów bezpieczeństwa informacji ...... § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Obowiązek zgłaszania operacji przetwarzania danych osobowych w prawie UE ............................................................................................... I. Obowiązki w świetle dyrektywy 95/46/WE ................................. II. Obowiązki w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ................................................................................................ § 3. Ogólnokrajowy rejestr zbiorów danych osobowych ........................... § 4. Ogólnokrajowy rejestr administratorów bezpieczeństwa informacji  § 5. Podsumowanie i wnioski ......................................................................... Rozdział XXIII. Rejestr zabytków ......................................................................... § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Ewolucja rejestru zabytków ..................................................................... § 3. Cel i funkcje rejestru zabytków ............................................................... 508 509 512 512 515 518 520 523 529 531 531 534 536 539 541 543 545 567 567 569 569 574 577 583 585 587 587 588 590 XII Spis treści § 4. Wpis i skreślenie z rejestru ...................................................................... § 5. Struktura rejestru ....................................................................................... § 6. Jawność i dostęp do danych .................................................................... § 7. Podsumowanie i wnioski ......................................................................... Rozdział XXIV. Rejestry publiczne wykorzystywane przez organy odpowiedzialne za wykrywanie i przeciwdziałanie przestępczości ......... § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Wykorzystanie zasobów danych ............................................................. I. Podstawowe zasoby danych ........................................................... 1. Centralna Ewidencja Ludności ............................................... 2. Krajowy Rejestr Sądowy .......................................................... 3. Monitor Sądowy i Gospodarczy ............................................. 4. Rejestr Gospodarki Narodowej ............................................... 5. Księgi wieczyste ......................................................................... 6. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej .............................................................................. 7. Centralna Ewidencja Pojazdów .............................................. 8. Centralna Ewidencja Kierowców ........................................... II. Zasoby informacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ........ III. Krajowy Rejestr Karny .................................................................... IV.  Krajowa Ewidencja Podatników .................................................. V. Bazy danych Służby Celnej ............................................................ VI. System Informacyjny Schengen .................................................... VII. Wizowy System Informacyjny ....................................................... VIII. Zasoby wykorzystywane przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej .................................................................... § 3. Zmiana podejścia do wykorzystywania publicznych zasobów danych ......................................................................................................... § 4. Podsumowanie i wnioski ......................................................................... Postulaty dotyczące jawności rejestrów publicznych i jej ograniczeń ......... Postulaty dotyczące interoperacyjności rejestrów publicznych .................... Summary ..................................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 592 594 597 601 603 603 605 605 605 605 606 606 606 607 607 607 608 610 614 616 620 627 633 638 643 645 651 655 663 XIII Tabel of Contents Autors ........................................................................................................................... XVII Abbreviations ............................................................................................................. XIX Literature ..................................................................................................................... XXIII Part I. Access and interoperability - general issues Chapter 1. Impact of computerization of public tasks on accsess to data from public registers ....................................................................................................... Chapter 2. Accessibility and openness of public registers in Germany ............. Chapter 3. Interoperability of public registers - introductory remarks ........... Chapter 4. Instruments for removing contradictions between legal and technological standards which belong to different systems (European and national) ................................................................................................................ Chapter 5. Problems and prospects related to the functioning of public registers Chapter 6. Impact of legal regulation of interoperability on public register security Chapter 7. Security of public registers of key importance for the functioning of the state ............................................................................................................. Chapter 8. Computerization of public registers and state security .................... Chapter 9. Legal problems of reuse of register resources. Selected issues ......... Chapter 10. Remarks on the model of keeping public registers by central and local government authorities ............................................................................. Part II. Accessibility and interoperability of selected public registers Chapter 11. Access to the data contained in land and mortgage registers in Poland Chapter 12. Access to the data contained in land and mortgage registers in Germany ................................................................................................................ Chapter 13. Access to the data contained in the pledge register ........................ Chapter 14. Register of newspapers and magazines .............................................. 3 41 57 87 107 137 157 191 203 227 255 311 335 351 XV Chapter 15. Access to the data contained in the register of political parties ... Chapter 16. Interoperability of ICT systems in which court registers are kept Chapter 17. Access rules to data in the real estate cadastre in Germany ........... Chapter 18. Interoperability of real estate information sets in Poland .............. Chapter 19. Accessibility and interoperability of registers making up the Systems of State Registers ................................................................................... Chapter 20. Pharmaceutical registers and monitoring of the market for medicinal product ................................................................................................ Chapter 21. Analysis of accessibility of data contained in the Register of Operators Carrying out Medical Activities ..................................................... Chapter 22. Register of personal data filing systems and the register of data protection officers ................................................................................................. Chapter 23. Register of historical monuments ...................................................... Chapter 24. Use of public registers by authorities responsible for detection and prevention of crime vs state security - de lege ferenda postulates .............. Postulates concerning access to data from public registers ............................. Postulates concerning interoperability of public registers .............................. Summary ..................................................................................................................... Index ............................................................................................................................. 367 383 437 459 489 531 545 567 587 603 645 651 655 663 XVI Tabel of Contents Autorzy Mateusz Badowski – pracownik naukowy (wissenschaftlicher Mitarbeiter) w Euro­ pejskim Instytucie Nauki Prawa (ELSI) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Osnabrück (Niemcy) Dr Kamil Czaplicki – asystent w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Piotr Drobek – asystent w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Piotr Durbajło – współpracownik Katedry Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wojskowej Akademii Technicznej, Dyrektor Departamentu Kontroli w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej Janusz Dygaszewicz – Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Ba­ dań GUS, doktorant na Wydziale Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie Dr Bogdan Fischer – pracownik naukowy w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwer­ sytetu Jagiellońskiego w Krakowie, arbiter w Sądzie Polubownym ds. Domen Interne­ towych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Krajowej Izbie Gospo­ darczej, radca prawny Katarzyna Góźdź – doktorantka na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji w Woj­ skowej Akademii Technicznej w Warszawie, kierownik projektu badawczego realizo­ wanego w ramach dotacji na Rozwój Młodych Naukowców, analityk IT – specjalista w dziedzinie modelowania informacji przestrzennej Dr inż. Agnieszka Gryszczyńska – adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego na  Wydziale  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego w Warszawie, prokurator Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie Dr inż. Maciej Kiedrowicz – Instytut Systemów Informatycznych na Wydziale Cy­ bernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie Dr Sylwia Kotecka – Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Ko­ munikacji Elektronicznej (CBKE) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uni­ wersytetu Wrocławskiego, II Oddział Informatyczny pełniący funkcję Centrum Kom­ petencji i Informatyzacji Sądownictwa, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Krzysztof Mączewski – geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Depar­ tamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowiec­ XVII Autorzy kiego, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Dr Agnieszka Piskorz­Ryń – adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Sa­ morządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Prof. WAT dr hab. inż. Bolesław Szafrański – Instytut Systemów Informatycz­ nych  na  Wydziale  Cybernetyki  w  Wojskowej  Akademii  Technicznej  w  Warszawie, Przewodniczący Rady Programowej Forum Teleinformatyki, kierownik interdyscypli­ narnego zespołu badawczego w dziedzinie badania i rozwiązywania problemów nauko­ wych oraz projektowych infrastruktury informacyjnej państwa Prof. UKSWdr hab. Marek Świerczyński – Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pry­ watnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardy­ nała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Krzysztof  Świtała  –  asystent  w  Katedrze  Prawa  Informatycznego  na  Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik samodzielnego projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Cen­ trum Nauki Dr inż. Kajetan Wojsyk – zastępca Dyrektora ds. Europejskich w Centrum Syste­ mów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie, wykładowca w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarzą­ dzania w Warszawie Profesor dr Arkadiusz Wudarski – kierownik Katedry Polskiego i Europejskiego Prawa  Prywatnego  oraz  Komparatystyki  Prawa  na  Europejskim  Uniwersytecie  Via­ drina we Frankfurcie nad Odrą, kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego na Uniwersytecie Zielonogórskim, sekretarz  generalny  Societas  Humboldtiana  Polonorum,  członek  rady  programowej czasopism „Rejent” oraz „Comparative Law Review” Anna Zubrycka – współpracownik Katedry Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie XVIII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa CIKWR ........................................... rozporządzenie  Sprawiedliwości z  27.11.2013  r.  w  sprawie  Centralnej  Informacji Ksiąg Wieczystych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 292) Ministra  DostInfPubU .................................. ustawa z  6.9.2001 r. o dostępie do informacji pu­ DowodyU ....................................... ustawa  z    6.8.2010  r.  o  dowodach  osobistych blicznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.) DziałLeczU ..................................... ustawa  z    15.4.2011  r.  o  działalności  leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 391) (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 388 ze zm.) EwidLU ........................................... ustawa  z  24.9.2010  r.  o  ewidencji  ludności GospNierU ..................................... ustawa  z  21.8.1997  r.  o  gospodarce  nieruchomo­ ściami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) InfoPrzestrzU ................................. ustawa  z  4.3.2010  r.  o  infrastrukturze  informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 76, poz. 489 ze zm.) InformatyzacjaU ............................ ustawa  z    17.2.2005  r.  o  informatyzacji  działal­ ności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114) KC .................................................... ustawa  z  23.4.1964  r.  –  Kodeks  cywilny Konstytucja RP .............................. ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej KP .................................................... ustawa  z  26.6.1974  r.  –  Kodeks  pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) KPA ................................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi­ KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy­ KRKU .............................................. ustawa z  24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Kar­ wilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) KRSU ............................................... ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo­ nym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1036 ze zm.) wym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1142 ze zm.) KSH ................................................. ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: