Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00680 019129 17035833 na godz. na dobę w sumie
Reklama, promocja i informowanie o sponsorowaniu napojów alkoholowych - ebook/pdf
Reklama, promocja i informowanie o sponsorowaniu napojów alkoholowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 277
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3084-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka jest komentarzem do kilku przepisów ustawy alkoholowej i ustawy medialnej, w szczególności dotyczących zagadnienia reklamy, promocji i informowania o sponsorowaniu napojów alkoholowych i pierwszą tak pełną analizą tego zagadnienia w polskim piśmiennictwie prawniczym. Celem jej jest ułatwienie producentom oraz dystrybutorom napojów alkoholowych, a także mediom, z drugiej zaś strony jednostkom samorządu terytorialnego i organom ochrony prawnej poruszania się po obowiązujących w dziedzinie reklamy, promocji i informowania o sponsorowaniu napojów alkoholowych zawiłych przepisach prawa administracyjnego.

Lektura książki ma stanowić również dla czytelnika zachętę do ogólniejszej refleksji nad zagadnieniem obecności alkoholu w życiu społecznym oraz założeniami, celami i instrumentami polityki państwa w tej dziedzinie. Powinny sięgnąć po nią również osoby odpowiedzialne za kształt tej polityki, a także studenci nauk społecznych i inne osoby zainteresowane tym zagadnieniem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

REKLAMA PROMOCJA INFORMOWANIE O SPONSOROWANIU napojów alkoholowych Marcin O˝óg PRAWO DLA FIRM PRAWO DLA FIRM PRAWO DLA FIRM PRAWO DLA FIRM REKLAMA PROMOCJA INFORMOWANIE O SPONSOROWANIU napojów alkoholowych Polecamy w serii: Agnieszka Suławko-Karetko, Roberto R. Romaƒski REKLAMA ZEWN¢TRZNA W PROCESIE INWESTYCYJNYM Tomasz Major (red.) UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE MIGRUJÑCYCH PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB PROWADZÑCYCH DZIAŁALNOÂå GOSPODARCZÑ Agnieszka Suławko-Karetko (red.) REJESTRACJA PRODUKTÓW LECZNICZYCH Krzysztof Âmiszek, Karolina K´dziora DYSKRYMINACJA I MOBBING W ZATRUDNIENIU Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka, Marta Boroƒ TARYFY W CIEPŁOWNICTWIE Jacek Âwieca WINDYKACJA. ASPEKTY CYWILNOPRAWNE I KARNOPRAWNE Tomasz Major (red.) TRANSGRANICZNE ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW www.sklep.beck.pl REKLAMA PROMOCJA INFORMOWANIE O SPONSOROWANIU napojów alkoholowych Marcin O˝óg Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2011 Redaktor prowadzący: Natalia Adamczyk Zdjęcie na okładce © Sebastian Duda/iStockphoto.com © Wydawnictwo C. H. Beck 2011 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: KOLONEL Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku, Bydgoszcz ISBN: 978-83-255-3083-9 ISBN e-book: 978-83-255-3084-6 Stasiowi Spis treści Przedmowa ................................................................................................. XIII Wykaz skrótów ........................................................................................... XV Bibliograia ................................................................................................. XXIII OgraniCzenia reklamy W systemie pOlityki alkOHOlOWej .................. 1. Podstawowe zagadnienia reklamy w polskiej polityce alkoholowej ..... 1.1. Janusowe oblicze alkoholu ............................................................ 1.2. Alkohol jako „legalny narkotyk” .................................................... 1.3. Przesłanki stanowienia ograniczeń reklamy alkoholu ................... 1.3.1. Rys historyczny kształtowania się polskiej regulacji reklamy alkoholu ................................................................ 1.3.2. Ku liberalizacji zasad reklamy alkoholu w latach 90. XX w. 1.3.3. Skuteczność ograniczeń reklamy alkoholu w świetle 1.3.4. Zasada ostrożności jako ultima ratio stanowienia danych empirycznych ......................................................... ograniczeń reklamy alkoholu .............................................. 1.4. Wybrane zagadnienia szczególne ograniczeń reklamy alkoholu ... 1.4.1. Rygoryzm polskiej polityki alkoholowej ............................. 1.4.2. Mechanizmy kontroli społecznej jako uzupełnienie i alternatywa dla polityki alkoholowej ................................ 1.4.3. Symboliczna funkcja ograniczeń reklamy alkoholu ........... 1.5. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . 2. Reklama alkoholu w prawie unijnym ................................................... 2.1. Status prawny reklamy w prawie unijnym .................................... 2.2. Reklama alkoholu a swoboda przepływu towarów w orzecznictwie ETS ................................................................... 2.2.1. Komisja v. Francja (sprawa C-152/78) ............................... 2.2.2. Aragonesa de Publicidad Exterior ......................................... 2.2.3. Gourmet International Products ........................................... 2.3. Prawo unijne a prawo polskie ....................................................... 2.3.1. Raport Komisji Europejskiej z 2003 r. ............................... 2.3.2. Przepisy reklamowe ustawy alkoholowej – koniec historii, 2.3.3. Ewolucja ograniczeń reklamy tytoniu jako czynnik 2.3.4. Implementacja dyrektywy o audiowizualnych usługach czy niekończąca się opowieść? ............................................ w regulacji reklamy alkoholu .............................................. medialnych ......................................................................... 3. Samoregulacja w dziedzinie reklamy alkoholu .................................... 1 1 1 4 7 7 12 14 16 20 20 22 25 26 27 27 30 30 33 35 38 38 40 43 45 47 VII Spis treści reklama napOjóW alkOHOlOWyCH: pOdstaWOWe pOjęCia ..................... 1. Napój alkoholowy ................................................................................ 1.1. Napój alkoholowy: deinicja pojęcia .............................................. 1.2. Napój alkoholowy jako żywność i używka .................................... 1.3. Systematyka napojów alkoholowych w ustawie alkoholowej ........ 1.3.1. Piwo ................................................................................... 1.3.2. Napoje do 8 alkoholu ...................................................... 1.3.2.1. Alcopops ................................................................. 1.3.2.2. Inne napoje do 8 alkoholu. Napoje do 4,5 alkoholu ................................................................ 1.3.3. Napoje od 8 do 18 alkoholu ............................................ 1.3.4. Napoje powyżej 18 alkoholu ........................................... 1.4. Dystrybucja napojów alkoholowych ............................................. 1.4.1. Sprzedaż napojów alkoholowych ....................................... 1.4.2. Podawanie napojów alkoholowych ..................................... 2. Podmiot reklamujący, promujący lub informujący o sponsorowaniu ... 2.1. Producent i dystrybutor napojów alkoholowych ........................... 2.2. Inni usługobiorcy oraz usługodawcy usług reklamowych .............. 3. Reklama i informacja handlowa .......................................................... 3.1. Reklama ........................................................................................ 3.1.1. Publiczne rozpowszechnianie ............................................. 3.1.1.1. Rozpowszechnianie a komunikowanie przekazu reklamowego ......................................................... 3.1.1.2. Publiczne rozpowszechnianie: przegląd koncepcji 3.1.1.3. W stronę funkcjonalnej deinicji pojęcia „publiczne rozpowszechnianie” ............................. 3.1.2. Rozpowszechnianie oznaczeń odróżniających .................... 3.1.2.1. Znak towarowy napoju alkoholowego .................. 3.1.2.2. Symbol graiczny związany z napojem 3.1.2.3. Oznaczenia przedsiębiorców zbieżne alkoholowym ........................................................ z oznaczeniami napojów alkoholowych ................ 3.1.3. Reklama ślepa .................................................................... 3.1.4. Cel popularyzacji ............................................................... 3.2. Informacja handlowa. Reklama kierowana do profesjonalistów .... 4. Promocja .............................................................................................. 4.1. Promocja a reklama ...................................................................... 4.1.1. Promocja jako publiczne zachęcanie do zakupu ................. 4.1.2. Promocja jako transakcja promującego i konsumenta ........ 4.2. Formy promocji ............................................................................ 4.2.1. Degustacja napojów alkoholowych ..................................... 4.2.2. Rozdawanie rekwizytów związanych z napojami alkoholowymi ..................................................................... 4.2.3. Premiowana sprzedaż napojów alkoholowych .................... 51 51 51 55 58 58 61 61 63 64 66 67 67 67 68 68 69 71 71 71 71 71 78 84 84 87 89 89 91 93 96 96 96 97 98 98 100 101 VIII Spis treści 4.2.4. Wybrane inne formy działań promocyjnych ...................... 4.2.4.1. Konkurs ................................................................ 4.2.4.2. Loteria .................................................................. 5. Sponsorowanie i informowanie o sponsorowaniu ............................... 5.1. Sponsorowanie ............................................................................. 5.1.1. Przedmiot sponsorowania i wkład sponsora ....................... 5.1.2. Informowanie o sponsorowaniu jako świadczenie sponsorowanego ................................................................. 5.1.3. Cel informowania o sponsorowaniu ................................... 5.2. Informowanie o sponsorowaniu ................................................... 5.2.1. Informowanie o sponsorowaniu a sponsorowanie .............. 5.2.2. Prezentacja oznaczeń sponsora ........................................... 5.2.3. Informowanie o sponsorowaniu a reklama ......................... 6. Inne techniki marketingowe ................................................................ 6.1. Telesprzedaż ................................................................................. 6.1.1. Telesprzedaż jako forma reklamy ....................................... 6.1.2. Telesprzedaż jako forma sprzedaży .................................... 6.2. Lokowanie produktu .................................................................... 6.2.1. Charakterystyka ogólna instytucji ...................................... 6.2.2. Paradoksy ustawowej regulacji lokowania produktu ........... 6.2.3. Lokowanie produktu w zastosowaniu do napojów alkoholowych ..................................................................... zasady reklamOWania napOjóW alkOHOlOWyCH ................................... 1. Przepisy reklamowe ustawy alkoholowej a przepisy reklamowe innych ustaw .................................................................................................... 1.1. Ustawa alkoholowa a ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ................................................................................... 1.2. Ustawa alkoholowa a ustawa medialna ......................................... 1.2.1. Reklama w programach radiowych i telewizyjnych ............ 1.2.2. Informowanie o sponsorowaniu w programach radiowych i telewizyjnych ................................................................... 1.3. Ustawa alkoholowa a ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ................................................................................ 1.3.1. Reklama w usługach świadczonych drogą elektroniczną .... 1.3.2. Informowanie o sponsorowaniu w usługach świadczonych drogą elektroniczną ............................................................ 2. Zasady prowadzenia reklamy i promocji napojów alkoholowych ........ 2.1. Ograniczenia przestrzenne ........................................................... 2.1.1. Reklama i promocja w poszczególnych mediach ............... 2.1.1.1. Reklama i promocja w telewizji i radio ................ 2.1.1.2. Reklama i promocja w Internecie ......................... 2.1.1.3. Reklama i promocja w kinie i teatrze ................... 2.1.1.4. Reklama i promocja na kasetach wideo i podobnych nośnikach ......................................... 102 102 104 106 106 106 109 109 110 110 111 112 114 114 114 114 117 117 119 121 125 125 125 127 127 130 133 133 134 136 136 136 136 137 137 138 IX Spis treści i dziecięcej ............................................................ 2.1.1.5. Reklama i promocja w prasie młodzieżowej 2.1.1.6. Reklama i promocja na okładkach dzienników 2.1.1.7. Reklama i promocja na słupach i tablicach i czasopism ........................................................... 139 141 142 146 reklamowych oraz „innych powierzchniach” ......... 2.1.2. Reklama i promocja krajowa i niekrajowa .......................... 2.1.3. Miejsca objęte zakazem sprzedaży i podawania a reklama i promocja .......................................................................... 147 2.1.4. Powszechna dostępność reklamy internetowej i jej ograniczenia ....................................................................... 2.2. Ograniczenia czasowe ................................................................... 2.2.1. Reklama a tzw. czas chroniony ........................................... 2.2.1.1. Reklama w telewizji i radio .................................. 2.2.1.2. Reklama w kinie i teatrze ..................................... 2.2.2. Okolicznościowe zakazy sprzedaży i podawania a reklama i promocja .......................................................................... 2.3. Ograniczenia podmiotowe ............................................................ 2.3.1. Zakaz kierowania reklamy i promocji do małoletnich ........ 2.3.1.1. Zakaz kierowania reklamy i promocji do małoletnich jako fundament polityki alkoholowej 2.3.1.2. Osoba małoletnia: deinicja pojęcia ...................... 2.3.1.3. Zakres zakazu kierowania reklamy i promocji 2.3.1.4. Kierowanie promocji do małoletniego do osób małoletnich ............................................ a przestępstwo jego rozpijania .............................. 2.3.2. Zakaz kierowania reklamy i promocji do kobiet w ciąży i karmiących ....................................................................... 2.3.3. Zakaz kierowania reklamy i promocji do osób nietrzeźwych 2.3.4. Reklama i promocja a zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych ..................................................................... 2.4. Ograniczenia modalne .................................................................. 2.4.1. Zakaz wiązania działań reklamowych z osobami małoletnimi ........................................................................ 2.4.1.1. Zakaz przedstawiania w reklamie osób 2.4.1.2. Zakaz brania przez osoby małoletnie udziału w reklamie i promocji .......................................... małoletnich .......................................................... izyczną bądź kierowaniem pojazdami ............................... 2.4.2. Zakaz łączenia spożywania alkoholu ze sprawnością 2.4.3. Zakaz przypisywania alkoholowi właściwości leczniczych, stymulujących, uspakajających lub funkcji środka rozwiązywania konliktów osobistych ................................ 2.4.4. Zakaz zachęcania do nadmiernego spożywania alkoholu ... X 148 152 152 152 155 156 157 157 157 159 160 163 164 165 167 168 168 168 170 170 172 175 Spis treści wstrzemięźliwości w spożywaniu alkoholu ........................ 2.4.5. Zakaz deprecjonowania postaw abstynencji lub 2.4.6. Zakaz argumentacji wysoką zawartością alkoholu w napoju ............................................................................ 2.4.7. Zakaz „wywoływania skojarzeń” ......................................... 2.5. Zakazy reklamy i promocji pośredniej .......................................... niż napój alkoholowy ......................................................... 2.5.1. Reklama i promocja za pośrednictwem produktu innego 2.5.2. Reklama i promocja za pośrednictwem osoby innej niż producent lub dystrybutor alkoholu ................................... 2.6. Kontrreklama alkoholu ................................................................. 2.6.1. Napisy ostrzegawcze w reklamie zewnętrznej .................... 2.6.2. Informacja o szkodliwości alkoholu umieszczana w miejscu jego sprzedaży i podawania ............................... 2.6.3. Napisy ostrzegawcze na opakowaniach alkoholu (projekt) . 2.6.4. Obowiązek sprzyjania ustawie alkoholowej przez organy państwa i media publiczne ................................................. 3. Zasady prowadzenia informowania o sponsorowaniu ......................... 3.1. Ograniczenia podmiotowe ............................................................ 3.1.1. Producenci i dystrybutorzy piwa ........................................ 3.1.2. Producenci i dystrybutorzy napojów od 0,5 do 8 alkoholu 3.1.3. Producenci i dystrybutorzy napojów od 8 do 18 alkoholu 3.1.3.1. Uwagi ogólne ........................................................ 3.1.3.2. Impreza masowa: deinicja pojęcia ........................ 3.1.3.3. Zasadnicza działalność producenta lub dystrybutora: deinicja pojęcia .............................. 3.1.4. Producenci i dystrybutorzy napojów powyżej 18 alkoholu 3.2. Ograniczenia modalne .................................................................. 3.2.1. Informowanie o sponsorowaniu za pośrednictwem radia i telewizji ............................................................................ 3.2.1.1. Treść informacji o sponsorowaniu (wskazania 3.2.1.2. Informacja o sponsorowaniu transmisji sponsora) .............................................................. sportowych ........................................................... 3.2.2. Informowanie o sponsorowaniu w inny sposób ................. 3.2.2.1. Media służące informowaniu o sponsorowaniu .... 3.2.2.2. Treść informacji o sponsorowaniu ........................ 4. Wolność reklamowania alkoholu w miejscu sprzedaży ........................ 4.1. Cel wyjątku ................................................................................... 4.2. Zakres wyjątku ............................................................................. 4.2.1. Techniki marketingowe, których wyjątek dotyczy .............. 4.2.2. Zakres odstępstwa od stosowania wymogów ustawowych . 4.2.3. Problem wyodrębnienia miejsc objętych wyjątkiem ........... 4.3. Miejsca, których dotyczy wyjątek ................................................. 176 177 179 181 181 183 184 184 186 187 189 190 190 190 191 192 192 194 196 199 201 201 201 203 205 205 208 210 210 212 212 212 214 218 XI 218 218 220 221 222 222 222 222 224 224 225 225 226 226 226 226 228 229 229 230 231 232 233 234 237 239 Spis treści alkoholowych ..................................................................... 4.3.1. Hurtownia .......................................................................... 4.3.2. Wydzielone stoisko ............................................................ 4.3.3. Punkt prowadzący wyłącznie sprzedaż napojów 4.3.4. Pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki 4.3.5. Punkt prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych handlowe ............................................................................ przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży ............. 5. Pozostałe zagadnienia ......................................................................... 5.1. Opłaty z tytułu prowadzenia reklamy napojów alkoholowych ...... 5.1.1. Płatnicy opłat ..................................................................... 5.1.2. Inkasent opłat .................................................................... 5.1.3. Podstawa naliczania i wysokość opłat ................................ 5.1.4. Wnoszenie opłat ................................................................ 5.1.5. Przeznaczenie opłat ........................................................... 5.2. Odpowiedzialność karna ............................................................... 5.2.1. Prowadzenie reklamy, promocji lub informowania o sponsorowaniu z naruszeniem ustawy ............................. 5.2.1.1. Podmiot czynu ...................................................... 5.2.1.2. Czynność sprawcza ............................................... 5.2.1.3. Skutek czynu ........................................................ 5.2.1.4. Społeczna szkodliwość czynu ............................... 5.2.1.5. Strona podmiotowa czynu .................................... 5.2.1.6. Zagrożenie karą .................................................... podawania napojów alkoholowych ..................................... 5.2.2. Promocja w formie degustacji a naruszenie zakazu 5.2.3. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako oskarżyciel publiczny .......................... 5.2.4. Przepisy karne ustawy alkoholowej w orzecznictwie TK ... 5.3. Sankcja cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych perspektyWy nOWelizaCji przepisóW reklamOWyCH ustaWy alkOHOlOWej ...................................................................................... Indeks rzeczowy ......................................................................................... XII Przedmowa Niniejsza książka jest rozbudowanym komentarzem do kilku przepisów usta- wy alkoholowej i ustawy medialnej, w szczególności dotyczących zagadnienia re- klamy, promocji i informowania o sponsorowaniu napojów alkoholowych. Pisząc ją miałem nadzieję, że ułatwi ona poruszanie się po obowiązujących w tej dziedzinie zawiłych przepisach prawa administracyjnego osobom szczególnie tematem zain- teresowanym, jakimi są producenci oraz różnego szczebla dystrybutorzy napojów alkoholowych, a także media, z drugiej zaś strony jednostki samorządu terytorial- nego czy organy ochrony prawnej. Pominięto tu natomiast, a przynajmniej kwe- stia ta została poruszona jedynie w niezbędnym zakresie, zagadnienie zastosowa- nia w odniesieniu do marketingu napojów alkoholowych instrumentarium ustaw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i innych ustaw z zakresu szeroko pojętego prawa konsu- menckiego, które niewątpliwie znajdą zastosowanie w reklamie, promocji i infor- mowaniu o sponsorowaniu napojów alkoholowych, jednak nie zawierają przepisów w szczególności dotyczących tych zagadnień. Piśmiennictwo dotyczące tych ustaw jest bogate, a czytelnik znajdzie w nim odpowiedź na większość możliwych tu do postawienia pytań. Polityka alkoholowa państwa jest, patrząc w historycznej perspektywie, matką wszystkich innych polityk produktowych, polityk którym przyświeca cel uchro- nienia jednostek i społeczeństwa przed skutkami nadużywania produktów, takich jak wyroby tytoniowe, czy produkty lecznicze, a ostatnio także przed skutkami korzystania z usług mogących stwarzać porównywalne negatywne skutki zdro- wotne takich jak: gry hazardowe (których reklama, promocja i informowanie o sponsorowaniu poddane są zresztą w prawie polskim ograniczeniom bezpośred- nio wzorowanym na przepisach ustawy alkoholowej). Trudno też nie zauważyć, że w przypadku wszystkich tego rodzaju polityk istnieje powtarzający się z ustawy na ustawę kanon instrumentarium prawnego, w skład którego wchodzą, wymieniając przykładowo, ograniczenia dotyczące charakterystyki miejsc sprzedaży produktu lub punktów, w których oferowana jest usługa, szczególne obowiązki informacyj- ne ciążące na sprzedawcy-usługodawcy, czy zakaz reklamowania towarów i usług osobom małoletnim. Rodzi się stąd przypuszczenie, że poczynione w ramach ni- niejszej publikacji ustalenia mają szczególny walor poznawczy i mogą stanowić dla tych innych polityk produktowych źródło inspiracji (w mniejszym stopniu w przy- padku produktów leczniczych, w większym w przypadku wyrobów tytoniowych czy gier hazardowych) przynajmniej, jeśli chodzi o techniczną stronę rozwiązań regulacyjnych. XIII Przedmowa Trzymasz Czytelniku w ręku pierwsze wydanie tej książki, a ma być ona w moim zamiarze w przyszłości rozwijana i doskonalona – będę Ci wdzięczny za wszelkie dotyczące jej uwagi i propozycje. Zapraszam do kontaktu na adres e-mail: marcinozog@adres.pl. W książce przewijają się nazwy napojów alkoholowych, jak również nazwy irmowe, które zostały tu użyte wyłącznie w celach informacyjnych, w szczegól- ności w celu powołania przykładów praktycznego stosowania przepisów ustawy alkoholowej stanowiących część historii polskiego prawa reklamy. Zgłaszam brak konliktu interesów w związku z powstaniem niniejszej książ- ki, w szczególności stwierdzam, że na jej treść i fakt ukazania się drukiem nie miały wpływu osoby mogące być zainteresowanymi kształtem powziętych w jej ramach ustaleń. W pracy uwzględniono stan prawny na dzień 1.7.2011 r. Jest coś niepokojącego w dedykowaniu dziecku książki traktującej o alkoholu. Cóż jednak począć, jeżeli to dziecko to nasz mały Staś, który urodził się na chwilę przed ukazaniem się tej książki? W twoje rączki Tasiu tę książeczkę niniejszym składam. XIV Wykaz skrótów 1. Źródła prawa Prawo krajowe AlkU (ustawa alkoholowa) . . . . . . . . AlkU z 1920 r. . . . . . AlkU z 1931 r. . . . . . BezpImMasU . . . . . . BezpŻywU . . . . . . . . BrońAmunU. . . . . . . . GryHazardU . . . . . . . JHandlU . . . . . . . . . . KC . . . . . . . . . . . . . . . KK . . . . . . . . . . . . . . . KP . . . . . . . . . . . . . . . KPA . . . . . . . . . . . . . . KPK . . . . . . . . . . . . . . KRO . . . . . . . . . . . . . NapSzkodlAlkR . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i prze- ciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) ustawa z 23.4.1920 r. o ograniczeniach w sprzedaży i spo- życia napojów alkoholowych (Dz.U. Nr 37, poz. 210 ze zm.) ustawa z 21.3.1931 r. o ograniczeniach w sprzedaży, po- dawaniu i spożyciu napojów alkoholowych (przeciwalko- holowa) (Dz.U. Nr 51, poz. 423 ze zm.) ustawia z 20.3.2009 r. o bezpieczeństwie imprez maso- wych (Dz.U. Nr 62, poz. 504 ze zm.) ustawa z 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i ży- wienia (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) ustawa z 21.5.1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze zm.) ustawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) ustawa z 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administra- cyjnego (t. j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6.11.2003 r. w spra- wie treści, wielkości, wzoru i sposobu umieszczania na XV Wykaz skrótów reklamach piwa napisów informujących o szkodliwości spożywania alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim (Dz.U. Nr 199, poz. 1950) ustawa z 24.4.1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 ze zm.). ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) ustawa z 12.9.2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386 ze zm.) ustawa z 17.4.1993 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 40, poz. 184) ustawa z 12.9.1996 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 127, poz. 593) ustawa z 28.3.2003 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 80, poz. 719) ustawa z 24.8.2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związ- ku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Eu- ropejskiej (Dz.U. Nr 176, poz. 1238) ustawa z 25.7.2001 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów wi- niarskich oraz obrocie tymi wyrobami (Dz.U. Nr 128, poz. 1401) ustawa z 27.4.2001 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 60, poz. 610) ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622) ustawa z 25.3.2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 85, poz. 459) NarkU z 1997 r. . . . . NarkU z 2005 r. . . . . NormU . . . . . . . . . . . nowela do AlkU z 1993 r. . . . . . . . . . . nowela do AlkU z 1996 r. . . . . . . . . . . nowela do AlkU z 2003 r. . . . . . . . . . . nowela do AlkU z 2007 r. . . . . . . . . . . nowela do AlkU z 25.7.2001 r. . . . . . . . nowela do AlkU z 27.4.2001 r. . . . . . . nowela do AlkU z 25.3.2011 r. . . . . . . nowela do RTVU z 2011 r. . . . . . . . . . . XVI Wykaz skrótów nowela do WarŻywU z 2002 r. . . . . . . . . . . nowela do WarŻywU z 2004 r. . . . . . . . . . . OchrDanychU . . . . . . PDOFizU . . . . . . . . . PDOPrU . . . . . . . . . . PNPRynkU . . . . . . . . PrFarm . . . . . . . . . . . PrOchrŚrod . . . . . . . . PrPras (ustawa prasowa) . . . . . . . . . . PrWłPrzem . . . . . . . . PrZgrom . . . . . . . . . . RTVU (ustawa medialna) . . . . . . . . . . SprzKonsU . . . . . . . . ŚwUsłDrElU . . . . . . . ustawa z 24.7.2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdro- wotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw (Dz.U. Nr 135, poz. 1145 ze zm.) ustawa z 20.4.2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 96, poz. 959) ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób izycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) ustawa z 23.8.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206 ze zm.) ustawa z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) ustawa z 5.7.1990 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. Nr 51, poz. 297 ze zm.) ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.) ustawa z 27.7.2002 r. o szczególnych warunkach sprze- daży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) ustawa z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektro- niczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) TytońU (ustawa tytoniowa) . . . . . . . . . . ustawa z 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następ- stwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.) WarŻywU . . . . . . . . . . ustawa z 11.5.2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (t.j. Dz.U. 2005 r. Nr 31, poz. 265 ze zm.) XVII Wykaz skrótów ustawa z 22.1.2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów wi- niarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. Nr 34, poz. 292 ze zm.) ustawa z 31.1.1985 r. o zapobieganiu narkomanii (Dz.U. Nr 4, poz. 15 ze zm.) rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z 10.7.2007 r. w sprawie znakowania środków spożyw- czych (Dz.U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konku- rencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) dyrektywa Rady 89/552/EWG z 3.10.1989 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wyko- nawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności trans- misyjnej (Dz.Urz. WE L 298 z 17.10.1989 r., s. 23) dyrektywa 98/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6.7.1998 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w Państwach Człon- kowskich, odnoszących się do reklamy oraz sponsorowania wyrobów tytoniowych (Dz.Urz. WE L 213 z 30.7.1998 r., s. 9) dyrektywa 2003/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.5.2003 r. w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do reklamy i sponsorowania wyrobów ty- toniowych (Dz.Urz. UE L 152 z 20.6.2003 r., s. 16) dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych prze- pisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania tele- wizyjnej działalności transmisyjnej (Dz.Urz. UE L 332 z 18.12.2007 r., s. 27) dyrektywa 2010/13/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 10.3.2010 r. w sprawie koordynacji niektórych prze- pisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowi- zualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (Dz.Urz. UE L 95 z 15.4.2010 r., s. 1) WyrWinU (ustawa winiarska) . . . . . . . . . ZapNarkU . . . . . . . . . . ZnakŚrSpożR . . . . . . ZNKU . . . . . . . . . . . . prawo unijne dyrektywa 89/552 . . . dyrektywa 98/43 . . . . dyrektywa 2003/33 . . dyrektywa 2007/65 . . dyrektywa 2010/13 . . XVIII Wykaz skrótów rozporządzenie Nr 1576/89 . . . . . . . . rozporządzenie Nr 178/2002 . . . . . . . rozporządzenie Nr 510/2006 . . . . . . . rozporządzenie Nr 110/2008 . . . . . . . rozporządzenie Nr 207/2009 . . . . . . . TfUE . . . . . . . . . . . . . TWE . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1576/89 z 29.5.1989 r. ustanawiającym ogólne zasady definicji, opisu i pre- zentacji napojów spirytusowych (Dz.Urz. WE L 160 z 12.6.1989 r., s. 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 178/2002/WE z 28.1.2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.Urz. WE L 31 z 1.2.2002 r., s. 1) rozporządzenie Rady (WE) Nr 510/2006 z 20.3.2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograicznych i nazw po- chodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 93 z 31.3.2006 r., s. 12 ze zm.) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 110/2008 z 15.1.2008 r. w sprawie deinicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geogra- icznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozpo- rządzenie Rady (EWG) Nr 1576/89 (Dz.Urz. UE L 39 z 13.2.2008 r., s. 16) rozporządzenie Rady (WE) Nr 207/2009 z 26.2.2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. UE L 78 z 24.3.2009 r., s. 1) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospo- darczej (tzw. Traktat Rzymski) (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) 2. inne akty normatywne EKTP . . . . . . . . . . . . Kodeks ZPPBP . . . . . Europejska konwencja o telewizji ponadgranicznej z 5 ma- ja 1989 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 32, poz. 160) wraz z proto- kołem poprawek przyjętym w dniu 1 października 1998 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 70, poz. 817) Kodeks Reklamowy Związku Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie (obecnie jako „Standardy Reklamy Piwa” stanowiący Załącznik Nr 1 do Kodeksu Etyki Reklamy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy); opubl. www.ra- dareklamy.pl XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Reklama, promocja i informowanie o sponsorowaniu napojów alkoholowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: