Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00643 011474 17842034 na godz. na dobę w sumie
Reklama farmaceutyczna i pokrewna - ebook/pdf
Reklama farmaceutyczna i pokrewna - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 625
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1115-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ostatnie 15-lecie to okres intensywnego rozwoju rynku reklamowego w Polsce. Dziś po reklamę publiczną sięgają już nie tylko przedsiębiorcy dysponujący wysokim kapitałem. Rozwój technologii pozwala na dotarcie z reklamą niewymagającą wysokich nakładów finansowych do niemal każdego miejsca na ziemi. Niestety, reklama jako przejaw swobody wykonywania działalności gospodarczej często jest nadużywana.

Oddajemy w Państwa ręce opracowanie dotyczące reklamy farmaceutycznej i pokrewnej, czyli reklamy medycznej oraz reklamy quasi-leków (produktów prezentowanych w sposób wywołujący u odbiorcy wrażenie, że ma do czynienia z lekami lub produktami, które są do nich bardzo podobne, gdyż mają wspólne cechy).

Publikacja prezentuje rozwiązania prawne w zakresie reklamy stworzone przez ustawodawcę polskiego i unijnego, jakie obowiązują producentów leków, wyrobów medycznych, kosmetyków i wybranej żywności. Głównym celem opracowania jest przedstawienie podstawowego założenia reklamy farmaceutycznej i pokrewnej, zgodnie z którym reklama ta powinna czynić zadość zasadzie ochrony zdrowia publicznego oraz konstytucyjnej zasadzie prawa każdego człowieka do ochrony zdrowia. W opracowaniu został również poddany analizie problem nadzoru nad reklamami: farmaceutyczną, medyczną i quasi-leków oraz zarys rozwiązań prawnych obowiązujących w wybranych krajach UE.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ZARYS PRAWA A M A L K E R A N Z C Y T U E C A M R A F A N W E R K O P I SZCZÊSNY ZARYS PRAWA REKLAMA FARMACEUTYCZNA I POKREWNA RAFA£ SZCZÊSNY Zarys Prawa stanowi¹ wnikliwe i wyczerpuj¹ce opracowanie Dzie³a z serii poszczególnych zagadnieñ prawnych. Od komentarzy ró¿ni je przekrojowe ujêcie tematu. Maj¹ charakter obszernego opracowania monograficznego, ale wskazuj¹ te¿ praktyczne rozwi¹zania pojawiaj¹cych siê w trakcie wyk³adu problemów. Ostatnie 15-lecie to okres intensywnego rozwoju rynku reklamo- wego w Polsce. Dziœ po reklamê publiczn¹ siêgaj¹ ju¿ nie tylko przedsiêbiorcy dysponuj¹cy wysokim kapita³em. Rozwój techno- logii pozwala na dotarcie z reklam¹ niewymagaj¹c¹ wysokich nak³adów finansowych do niemal ka¿dego miejsca na ziemi. Niestety, reklama jako przejaw swobody wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej czêsto jest nadu¿ywana. Oddajemy w Pañstwa rêce opracowanie dotycz¹ce reklamy farma- ceutycznej oraz pokrewnej. Publikacja prezentuje rozwi¹zania prawne w zakresie reklamy stworzone przez prawodawcê polskiego i unijnego jakie obowi¹- zuj¹ producentów leków, wyrobów medycznych, kosmetyków i wybranej ¿ywnoœci. G³ównym celem opracowania jest przed- stawienie podstawowego za³o¿enia reklamy farmaceutycznej i pokrewnej, zgodnie z którym reklama ta powinna czyniæ zadoœæ zasadzie ochrony zdrowia publicznego oraz konstytucyjnej zasa- dzie prawa ka¿dego cz³owieka do ochrony zdrowia. W opraco- waniu zosta³ równie¿ poddany analizie problem nadzoru nad re- klamami: farmaceutyczn¹, medyczn¹ i -leków oraz zarys rozwi¹zañ prawnych obowi¹zuj¹cych w wybranych krajach UE. quasi – doktor nauk prawnych, wspó³pracuje z Katedr¹ Publicznego Rafa³ Szczêsny Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Jagielloñskiego, autor monografii „Zarz¹d w spó³kach kapita³owych” oraz kilkunastu publikacji z zakresu prawa spó³ek, prawa handlowego, prawa farmaceutycznego. Radca prawny, w praktyce zaj- muje siê obs³ug¹ prawn¹ przedsiêbiorców. ISBN 978-83-255-1115-9 www.sklep.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl http://www.beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 9 7 8 8 3 2 5 5 1 1 1 5 9 Cena: 139,00 z³ C.H. BECK C.H. BECK ZARYS PRAWA Reklama farmaceutyczna i pokrewna Polecamy nasze publikacje z serii Zarys Prawa: M. Gutowski UMOWA O ZASTÊPSTWO PROCESOWE B. Kurcz (red.) POMOC PAÑSTWA. WYBRANE ZAGADNIENIA B. Nowak WEWNÊTRZNY RYNEK ENERGII W UNII EUROPEJSKIEJ J. Barcz (red.) OCHRONA PRAW PODSTAWOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ M. Polok BEZPIECZEÑSTWO DANYCH OSOBOWYCH H. Witczak, A. Kawa³ko PRAWO CYWILNE R. Zaw³ocki PRAWO KARNE GOSPODARCZE M. Ludwik, £. B³aszczak S¥DOWNICTWO POLUBOWNE (ARBITRA¯) P. Granecki, A. Panasiuk ZAMÓWIENIA SEKTOROWE S. Brzeszczyñska UMOWY W OBROCIE NIERUCHOMOŒCIAMI, wyd. 2 www.sklep.beck.pl REKLAMA FARMACEUTYCZNA I POKREWNA RAFA£ SZCZÊSNY R. Szczêsny, Reklama farmaceutyczna i pokrewna, Warszawa 2010 Propozycja cytowania: Redakcja: Urszula Danilczuk © Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-1115-9 Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXI Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Część I. Reklama farmaceutyczna i pokrewna w regulacjach unijnych oraz wybranych krajach Europy Zachodniej Rozdział I. Regulacje UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 1. Dyrektywa 2001/83/WE – Kodeks Leków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Regulacja i jej cele w odniesieniu do reklamy farmaceutycznej . . . . II. Specyfika homeopatycznych produktów leczniczych . . . . . . . . . . . . III. Kategoria użytkownika, konsumenta i pacjenta . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Konkurencja z ogólnymi przepisami dotyczącymi reklamy . . . . . . . . § 2. Ogólne systemy ochrony przed reklamą przewidziane w Dyrektywach: 2005/29/WE i 2006/114/WE . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Model konsumencki – ochrona przed nieuczciwymi praktykami handlowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. System ochrony przedsiębiorców przed reklamą wprowadzającą w błąd i reklamą porównawczą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 3. Wyroby medyczne – Dyrektywa 93/42/EWG . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 4. Kosmetyki – Dyrektywa 76/768/EWG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 5. Żywność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Rozporządzenie 178/2002/WE – pojęcie konsumenta finalnego . . . . II. Dyrektywa 2000/13/WE – ogólne zasady reklamy żywności . . . . . . III. Rozporządzenie 1924/2006/WE – oświadczenia żywnościowe i zdrowotne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Rozporządzenie 1925/2006/WE – dodawanie witamin i składników mineralnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Rozporządzenie 509/2006/WE – gwarantowane tradycyjne specjalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Rozporządzenie 510/2006/WE – oznaczenia geograficzne i nazwy pochodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Inne ogólne regulacje UE w zakresie prezentowania żywności . . . . . VIII. Dyrektywa 2002/46/WE – suplementy żywnościowe . . . . . . . . . . . . IX. Dyrektywa 89/398/EWG – środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X. Dyrektywa 1991/321/EWG – preparaty dla niemowląt . . . . . . . . . . . XI. Dyrektywa 1980/777/EWG – naturalne wody mineralne . . . . . . . . . . 7 7 7 9 9 9 11 11 12 17 18 19 19 20 23 29 31 32 34 35 36 37 38 V Spis treści § 6. Pozostałe wybrane regulacje UE odnoszące się do reklamy . . . . . . . I. Regulacje UE dotyczące przekazów internetowych . . . . . . . . . . . . . II. Ogólne bezpieczeństwo produktów w UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 7. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 8. Akty prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 9. Nadzór nad reklamą leków, odpowiedzialność i sankcje . . . . . . . . . . § 10. Zasady i ograniczenia reklamy leków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 11. Wybrane charakterystyczne rozwiązania w zakresie ograniczeń reklamy leków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 12. Wybrane interpretacje MHPRA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 13. Prace Izby Gmin – zjawisko „Medicalisation” . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 14. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 15. Akty prawne dotyczące reklamy leków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 16. Nadzór nad reklamą leków, odpowiedzialność i sankcje, samoregulacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 17. Zasady i ograniczenia reklamy leków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 18. Wybrane charakterystyczne rozwiązania w zakresie ograniczeń reklamy leków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 19. Odpowiednie potraktowanie reklamy wyrobów medycznych . . . . . . § 20. Regulacje w zakresie reklamy żywności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 21. Regulacje dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji . . . . . . . . . . . § 22. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Francja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 23. Akty prawne dotyczące reklamy leków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 24. Nadzór nad reklamą leków, odpowiedzialność i sankcje, samoregulacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 25. Zasady i ograniczenia reklamy leków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 26. Wybrane charakterystyczne rozwiązania w zakresie ograniczeń reklamy leków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 27. Reklama wyrobów medycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 28. Regulacje konsumenckie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 29. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Umowy międzynarodowe dotyczące reklamy farmaceutycznej i pokrewnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 39 41 42 43 43 44 48 49 51 53 56 57 57 57 60 62 67 68 69 70 71 71 71 78 80 86 87 90 92 Część II. Zagadnienia ogólne Rozdział VI. Pojęcie reklamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 97 § 30. Zarys historii reklamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 31. Aspekt językowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 § 32. Aspekt psychologiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 § 33. Aspekt ekonomiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 § 34. Prawne definicje reklamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 I. Reklama według europejskiej konwencji o telewizji . . . . . . . . . . . . . 101 VI Spis treści II. Reklama według ustawy o radiofonii i telewizji . . . . . . . . . . . . . . . . 103 III. Reklama według prawa podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 IV. Reklama według prawa UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 V. Reklama według doktryny prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 § 35. Definicja reklamy farmaceutycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 I. Definicja według ustawy – Prawo farmaceutyczne . . . . . . . . . . . . . . 109 1. Element informacji lub zachęty do stosowania leku . . . . . . . . . . . 109 2. Ukierunkowanie przekazu na osiągnięcie celu komercyjnego . . . 111 3. Szczególne formy reklamy leków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 II. Definicja według Kodeksu Leków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 III. Wyłączenia z pojęcia reklamy leków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 IV. Specyfika definicji reklamy leków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Rozdział VII. Pojęcie promocji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Rozdział VIII. Pojęcie sponsoringu (product placement) . . . . . . . . . . . . 121 Rozdział IX. Pojęcie informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Rozdział X. Inne pojęcia związane z reklamą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Rozdział XI. Pojęcie leku (produktu leczniczego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 § 36. Definicja według Kodeksu Leków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 I. Dwutorowość definicji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 II. Substancja lub połączenie substancji – aspekt podmiotowy . . . . . . . 133 III. Sposób prezentacji – aspekt przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 IV. Cechy faktyczne produktu – aspekt przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . 137 V. Szczególne rodzaje produktów leczniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 VI. Podział produktów leczniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 § 37. Definicja według PrFarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Rozdział XII. Pojęcie wyrobu medycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 § 38. Definicja w prawie UE i prawie polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 § 39. Forma wyrobu medycznego – aspekt podmiotowy . . . . . . . . . . . . . . 144 § 40. Cel używania i sposób używania wyrobu medycznego – aspekt przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 § 41. Szczególne rodzaje wyrobów medycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Rozdział XIII. Różnice pomiędzy produktem leczniczym a wyrobem medycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Rozdział XIV. Pojęcie quasi-leku (produktu „podobnego” do leku) . . . 149 § 42. Prezentacja sugerująca właściwości lecznicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 § 43. Żywność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 § 44. Kosmetyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Część III. Prawo farmaceutyczne, prawo medyczne oraz prawo żywnościowe w systemie prawa Rozdział XV. Prawo farmaceutyczne jako gałąź prawa publicznego . . 157 Rozdział XVI. Prawo medyczne jako gałąź prawa publicznego . . . . . . 165 Rozdział XVII. Prawo żywnościowe jako gałąź prawa publicznego . . . 167 Rozdział XVIII. Stosunek do innych nauk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 VII Spis treści Część IV. Ograniczenia reklamy farmaceutycznej Rozdział XIX. Powody i uzasadnienie ograniczenia reklamy farmaceutycznej w prawie UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Rozdział XX. Konstytucyjne uzasadnienie ograniczenia . . . . . . . . . . . . 175 Rozdział XXI. Ograniczenia reklamy a swoboda działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Rozdział XXII. Ochrona zdrowia publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 § 45. Rozwój pojęcia „zdrowie publiczne” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 I. Pojęcie zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 II. Zdrowie publiczne jako kategoria interdyscyplinarna . . . . . . . . . . . . 180 § 46. Zdrowie publiczne w UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 § 47. Zdrowie publiczne a inne interesy prawne – konkluzje . . . . . . . . . . . 186 § 48. Prawo do ochrony zdrowia według Konstytucji RP . . . . . . . . . . . . . 190 I. Prawo socjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 II. Ewolucja pojęcia i stanowiska Trybunału Konstytucyjnego . . . . . . . 191 Rozdział XXIII. Prawo do pełnej i zrozumiałej informacji . . . . . . . . . . 196 Rozdział XXIV. Model konsumenta – odbiorcy reklamy farmaceutycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Rozdział XXV. Specyfika produktu leczniczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Rozdział XXVI. Środki ograniczenia reklamy farmaceutycznej . . . . . . 204 § 49. Ograniczenia ogólne reklamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 I. Konkurencja z przepisami o reklamie farmaceutycznej . . . . . . . . . . 204 II. Czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy leków . . . . . . . . 207 III. Nieuczciwa praktyka rynkowa w zakresie reklamy leków . . . . . . . . 215 IV. Reklama leków jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 V. Reklama publiczna i reklama zamknięta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 1. Zakresy pojęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 2. Reklama w miejscach publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 § 50. Aspekty ograniczenia reklamy farmaceutycznej . . . . . . . . . . . . . . . . 223 I. Nieuczciwa lub zakazana reklama farmaceutyczna . . . . . . . . . . . . . . 223 II. Reklama farmaceutyczna sprzeczna z przepisami prawa . . . . . . . . . . 227 III. Reklama farmaceutyczna sprzeczna z dobrymi obyczajami . . . . . . . 228 IV. Dobre obyczaje a etyka w reklamie farmaceutycznej . . . . . . . . . . . . 230 V. Reklama farmaceutyczna uchybiająca godności człowieka . . . . . . . 232 VI. Reklama farmaceutyczna wykorzystująca uczucia (nierzeczowa) . . 233 1. Nacisk na uczucia – drugoplanowość produktu . . . . . . . . . . . . . . 233 2. Wywoływanie lęku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 3. Wykorzystywanie przesądów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 A. Niedopuszczalny udział w reklamie określonych osób . . . . . . 235 B. Niedopuszczalne zalecenia określonych osób . . . . . . . . . . . . . 236 4. Reklama kierowana do dzieci w ZNKU, PrFarm i RTvU . . . . . . . 238 5. Reklama nierzeczowa a nieuczciwe praktyki handlowe . . . . . . . . 240 VII. Reklama farmaceutyczna ukryta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 1. Mylna neutralność informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 VIII Spis treści 2. Kryptoreklama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 3. Reklama podprogowa (subliminalna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 4. Formy ukrytej reklamy leków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 VIII. Reklama farmaceutyczna uciążliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 1. Istotna ingerencja w sferę prywatności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 2. Nagabywanie w miejscach publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 3. Niezamówione towary przesyłane na koszt klienta . . . . . . . . . . . 247 4. Nadużywanie technicznych środków przekazu informacji . . . . . 247 IX. Reklama farmaceutyczna wprowadzająca w błąd . . . . . . . . . . . . . . . 247 1. Wprowadzenie w błąd reklamą lub innym zachowaniem . . . . . . 247 2. Wpływ na decyzję klienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 3. Przeciętny konsument (klient) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 4. Odchylenia od modelu przeciętnego konsumenta (klienta) . . . . . 251 5. Przerzucenie ciężaru dowodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 6. Inne czyny nieuczciwej konkurencji wprowadzające w błąd . . . . 252 7. Dwa systemy ochrony przed reklamą wprowadzającą w błąd WE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 8. Wprowadzanie w błąd według Dyrektywy 2005/29/WE – system konsumencki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 9. Wprowadzanie w błąd według Dyrektywy 2006/114/WE – system ochrony przedsiębiorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 10. Wprowadzanie w błąd a nieuczciwe praktyki rynkowe . . . . . . . . 261 11. Wprowadzanie w błąd według PrFarm i GIF . . . . . . . . . . . . . . . . 262 12. Gwarantowanie właściwego skutku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 13. Błędna autodiagnoza, morfing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 X. Porównawcza reklama farmaceutyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 1. Pojęcie – identyfikacja konkurenta lub jego towarów . . . . . . . . . 274 2. Sprzeczność z dobrymi obyczajami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 3. Rozwiązania wspólnotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 4. Przesłanki dopuszczalności reklamy porównawczej . . . . . . . . . . . 279 5. Reklama porównawcza innym czynem nieuczciwej konkurencji . . 286 XI. Zakaz reklamy oferującej korzyści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 XII. Zakaz reklamy leków nieautoryzowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 XIII. Zakaz reklamy niezgodnej z Charakterystyką Produktu Leczniczego 290 XIV. Szczególne aspekty ograniczenia publicznej reklamy farmaceutycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 1. Zakazy reklamowania leków na receptę, środków odurzających i substancji psychotropowych, leków refundowanych . . . . . . . . . 293 2. Niedopuszczalna reklama sugerująca określone efekty stosowania leku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 3. Obligatoryjne elementy publicznej reklamy leków . . . . . . . . . . . . 300 XV. Dodatkowe elementy przy reklamie ziołowych i tradycyjnych leków . . . 302 XVI. Dodatkowe elementy przy reklamie homeopatycznych leków . . . . . 303 XVII. Reklama w formie bezpłatnych próbek leków . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 IX Spis treści XVIII. Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie reklamy . . . . . . . . . . . . . . 306 XIX. Inne aspekty ograniczenia reklamy farmaceutycznej . . . . . . . . . . . . . 307 § 51. Rodzaje reklamy leków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 I. Szczególne rodzaje publicznej reklamy farmaceutycznej . . . . . . . . . 307 1. Apteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 2. Telewizja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 A. Specyfika telewizji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 B. Pojęcie reklamy telewizyjnej i handlowego przekazu audiowizualnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 C. Publiczny charakter reklamy telewizyjnej – ostrzeżenie . . . . 325 D. Wymóg wyraźnego wyodrębnienia reklamy telewizyjnej . . . 326 E. Limity czasowe – dzienne i godzinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 F. Zasady przerywania audycji reklamami . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 G. Archiwizacja reklam i ewidencjonowanie czasu nadawanych reklam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 H. Zakaz emisji przy audycjach powiązanych i audycjach dla dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 I. Stosowanie prawa prasowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 J. Zakaz reklamy zabronionej przez PrFarm . . . . . . . . . . . . . . . . 331 K. Ochrona małoletnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 L. Zakaz reklamy podprogowej i ukrytej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 M. Zakaz reklamy niemoralnej, dyskryminującej, „niebezpiecznej” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 N. Zakaz reklamy niewychowawczej, pornograficznej i wulgarnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 O. Rozwiązania europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 P. Rozwiązania UE w zakresie reklamy telewizyjnej . . . . . . . . . 336 R. Stanowisko GIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 S. Sankcje za emisję niezgodnej z prawem reklamy telewizyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 T. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 3. Kino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 4. Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 A. Specyfika radia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 B. Pojęcie reklamy radiowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 C. Publiczny charakter reklamy radiowej – ostrzeżenie . . . . . . . 354 D. Analogiczne stosowanie zasad dotyczących reklamy telewizyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 E. Stanowisko GIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 F. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 5. Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 A. Specyfika Internetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 B. Pojęcie reklamy internetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 C. Publiczna i zamknięta reklama internetowa – problem domeny www i informacji na niej zamieszczonych . . . . . . . . 361 X Spis treści D. Zjawisko spamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 E. Sprzedaż leków przez Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 F. Stanowisko GIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 G. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 6. Prasa i druk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 A. Charakterystyka prasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 B. Bezstronność i niezależność dziennikarza . . . . . . . . . . . . . . . 377 C. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 D. Ograniczenia dotyczące publicznej i zamkniętej reklamy . . . 381 E. Inne formy reklamy papierowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 F. Problem oddzielenia informacji od reklamy . . . . . . . . . . . . . . 386 G. Stanowisko GIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 H. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 II. Szczególne rodzaje zamkniętej reklamy farmaceutycznej . . . . . . . . . 390 1. Lekarze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 A. Lekarz – zawód zaufania publicznego a strategia marketingowa firmy farmaceutycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 B. Zasady etyki lekarskiej a związki z przemysłem farmaceutycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 C. Charakter i szczególne aspekty reklamy . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 D. Zakazane formy reklamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 E. Wizyty przedstawicieli handlowych i medycznych . . . . . . . . 398 F. Obowiązkowe informacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 G. Dane naukowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 H. Uniemożliwienie dostępu do reklamy nieprofesjonalistom . . 401 I. Stanowisko GIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 J. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 2. Farmaceuci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 A. Farmaceuta – zawód zaufania publicznego a strategia marketingowa firmy farmaceutycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 B. Odpowiednie stosowanie zasad reklamy adresowanej do lekarzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 C. Stanowisko GIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 D. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 3. Reklama farmaceutyczna kierowana do innych osób związanych ze służbą zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 III. Sponsoring producentów leków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 1. Specyficzna forma reklamy – ograniczenia ogólne . . . . . . . . . . . 411 2. Formy sponsorowania według PrFarm – spotkania promocyjne . 412 3. Formy sponsorowania według PrFarm – kongresy naukowe . . . . 414 4. System sponsorowania według RTvU – audycje radiowe i telewizyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 A. Konkurencja z przepisami PrFarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 B. Zasady sponsoringu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 C. Ograniczenia podmiotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 XI Spis treści D. Ograniczenia przedmiotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 5. System sponsorowania w prawie UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 6. System sponsorowania według europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 7. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 IV. Inne rodzaje ograniczonej reklamy farmaceutycznej . . . . . . . . . . . . . 428 1. Reklama skrócona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 2. Reklama drogowa i samochodowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 Rozdział XXVII. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 Część V. Ograniczenia reklamy medycznej i ograniczenia reklamy quasi-leków Rozdział XXVIII. Ograniczenia reklamy medycznej . . . . . . . . . . . . . . . 439 § 52. Konieczność wprowadzenia ograniczeń – uzasadnienie . . . . . . . . . . 439 I. Brak ograniczeń a specyfika wyrobu medycznego . . . . . . . . . . . . . . 439 II. Bezpieczeństwo i ochrona konsumenta, jego zdrowia i prawa do informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 III. Dwojaki model konsumenta – odbiorcy reklamy medycznej . . . . . . 445 § 53. Środki ograniczenia reklamy medycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 I. Odpowiednie stosowanie ogólnych ograniczeń dotyczących reklamy 446 1. Czyn nieuczciwej konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 2. Nieuczciwa praktyka rynkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 3. Praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów . . . . . . . . 451 II. Szczególne wymogi wynikające pośrednio z przepisów o wyrobach medycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 III. Odpowiednie stosowanie ograniczeń reklamy farmaceutycznej . . . . 453 IV. Reklama publiczna i zamknięta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 V. Aspekty reklamy medycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 VI. Szczególne rodzaje reklamy medycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 1. Lekarze i farmaceuci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 2. Apteki, sklepy medyczne i placówki służby zdrowia . . . . . . . . . . 459 3. Radio i telewizja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 4. Prasa i druk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 5. Sponsoring producentów wyrobów medycznych . . . . . . . . . . . . . 464 § 54. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 Rozdział XXIX. Ograniczenia reklamy quasi-leków . . . . . . . . . . . . . . . . 469 § 55. Konieczność wprowadzenia ograniczeń – uzasadnienie . . . . . . . . . . 469 I. Specyfika quasi-leku prezentowanego jak lek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 II. Ochrona konsumenta i jego zdrowia, prawo do informacji . . . . . . . . 471 III. Model konsumenta końcowego (finalnego) i niekońcowego – odbiorcy reklamy quasi-leków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 § 56. Przewaga reklamy publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 § 57. Środki ograniczenia reklamy quasi-leków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 I. Środki ograniczenia reklamy żywności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 1. Stosunek do ograniczeń ogólnych reklamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 XII Spis treści A. Czyn nieuczciwej konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 B. Nieuczciwa praktyka rynkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 C. Praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów . . . . . 481 D. Ograniczenia reklamy radiowej i telewizyjnej oraz prasowej . . 481 2. Wyjątkowe stosowanie ograniczeń z PrFarm . . . . . . . . . . . . . . . . 483 3. Aspekty ograniczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 A. Zakaz sugerowania właściwości leczniczych . . . . . . . . . . . . . 484 B. Zakaz wprowadzania w błąd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 C. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 D. Dodawanie witamin, gwarantowane tradycyjne specjalności i oznaczenia geograficzne oraz dodatki do żywności . . . . . . . 490 E. Zasady etykietowania żywności odpowiednio stosowane w reklamie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 F. Maksymalny poziom ochrony przewidziany Dyrektywą 2000/13/WE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 G. Reklama adresowana do przedsiębiorców . . . . . . . . . . . . . . . 502 H. Problem odróżnienia żywności od leku . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 4. Rodzaje ograniczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 A. Naturalna woda mineralna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 a. Stosowanie zasad ogólnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 b. Zasady znakowania i reklamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 c. Właściwości lecznicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 d. Maksymalne ograniczenia przewidziane Dyrektywą 80/777/EWG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 e. Soki i napoje owocowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 B. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego (SSSP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 a. Specyfika SSSP – zastrzeżony zwrot „dietetyczny” . . . . . 515 b. Właściwości lecznicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 c. Rodzaje SSSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 d. Preparaty do początkowego żywienia niemowląt . . . . . . . 520 e. Produkty zbożowe przetworzone i inne środki spożywcze przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci . . . . . . . . . . 522 f. Środki spożywcze stosowane w dietach o ograniczonej zawartości energii w celu redukcji masy ciała . . . . . . . . . 523 g. Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 C. Suplementy żywnościowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 a. Pojęcie i specyfika suplementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 b. Szczególne wymogi – właściwości lecznicze . . . . . . . . . . 527 § 58. Środki ograniczenia reklamy kosmetyków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 I. Wymogi UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 II. Wymogi polskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 § 59. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 XIII Spis treści Część VI. Nadzór nad reklamą farmaceutyczną i pokrewną Rozdział XXX. Nadzór nad reklamą farmaceutyczną . . . . . . . . . . . . . . 545 § 60. Pojęcie nadzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 § 61. Rodzaje nadzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 § 62. Formy nadzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 I. Główny Inspektor Farmaceutyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 II. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . 548 III. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 IV. Sąd powszechny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 V. Organy samoregulujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 § 63. Odpowiedzialność za reklamę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 § 64. Środki nadzorcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 I. Wstrzymanie reklamy i sankcje towarzyszące . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 II. Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 III. Sankcje pieniężne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 IV. Sankcje karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 Rozdział XXXI. Nadzór nad reklamą pokrewną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 § 65. Rodzaje nadzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 § 66. Formy nadzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 I. Inspekcja Handlowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 II. Państwowa Inspekcja Sanitarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 III. Prezes urzędu rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 IV. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 V. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . 571 VI. Sąd powszechny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 § 67. Odpowiedzialność za reklamę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 § 68. Środki nadzorcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572 I. Sankcje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572 II. Wstrzymanie wprowadzania do obrotu lub wycofanie z obrotu oraz sankcje towarzyszące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572 III. Szczególne sankcje karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 IV. Szczególna kara pieniężna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 Rozdział XXXII. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 XIV Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BezpŻywU ................. ustawa z 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i ży- wienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225 ze zm.) DrogPublU .................. ustawa z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) Dyrektywa 80/777/EWG ............... dyrektywa Rady 80/777/EWG z 15.7.1980 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakre- sie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Dz.Urz. UE L 229/1) Dyrektywa 84/450/EWG ............... dyrektywa Rady 84/450/EWG z 10.9.1984 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i admi- nistracyjnych Państw Członkowskich dotyczących reklamy wprowadzającej w błąd (Dz.Urz. UE L 250/17 ze zm.) Dyrektywa 89/398/EWG ............... dyrektywa Rady 89/398/EWG z 3.5.1989 r. w sprawie zbli- żenia ustawodawstw Państw Członkowskich odno szących się do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz.Urz. UE L 186/27) Dyrektywa 89/552/EWG ............... dyrektywa 89/552/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady z 3.10.1989 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyj- nych Państw Członkowskich dotyczących wykonywa- nia telewizyjnej działalności transmisyjnej (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (Dz.Urz. UE L 298/23 ze zm.) Dyrektywa 91/321/EWG ............... dyrektywa Komisji Nr 91/321/EWG z 14.5.1991 r. w spra- wie preparatów dla niemowląt i preparatów pochodnych (Dz.Urz. UE L 175/35) Dyrektywa 93/42/EWG .................. dyrektywa Rady 93/42/EWG z 14.6.1993 r. dotycząca wy- robów medycznych (Dz.Urz. UE L 169/1) Dyrektywa zmieniająca ................ dyrektywa 97/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6.10.1997 r. zmieniająca dyrektywę 84/450/EWG XV Wykaz skrótów dotyczącą reklamy wprowadzającej w błąd w celu włącze- nia do niej reklamy porównawczej (Dz.Urz. UE L 290/18) Dyrektywa 2000/13/WE ................ dyrektywa 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.3.2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie etykietowania, pre- zentacji i reklamy środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 109/29 ze zm.) Dyrektywa 2000/31/WE ............... dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8.6.2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególno- ści handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrz- nego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.Urz. UE L 178/1) Dyrektywa 2001/95/WE ................ dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3.12.2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produk- tów (Dz.Urz. UE L 11/4) Dyrektywa 2002/46/WE ................ dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 10.6.2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywno- ściowych (Dz.Urz. UE L 183/51 ze zm.) Dyrektywa 2002/58/WE ................ dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.7.2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicz- nej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.Urz. UE L 201/37 ze zm.) Dyrektywa 2003/33/WE ................ dyrektywa 2003/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.5.2003 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkow- skich, odnoszących się do reklamy i sponsorowania wyro- bów tytoniowych (Dz.Urz. UE L 152/16) Dyrektywa 2005/29/WE ................ dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.5.2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlo- wych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsu- mentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrek- tywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz roz- porządzenie (WE) Nr 2006/2004 Parlamentu Europej- skiego i Rady (Dz.Urz. UE L 149/22) XVI Wykaz skrótów Dyrektywa 2006/114/WE ............. dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.12.2006 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (Dz.Urz. UE L 376/21) Dyrektywa 2007/65/WE ................ dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.12.2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/525/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkow- skich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (Dz.Urz. UE L 332/27) KEL ............................ uchwała Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy z 14.12.1991 r. – Kodeks Etyki Lekarskiej Kodeks Leków ........... dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6.11.2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odno- szącego się do produktów leczniczych stosowanych u lu- dzi (Dz.Urz. UE L 311/67 ze zm.) KPA ............................ ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administra- cyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Konwencja ................. Europejska Konwencja o telewizji ponadgranicznej, spo- rządzona w Strasburgu 5.5.1989 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 32, poz. 160 ze zm.) KosmU ....................... ustawa z 30.3.2001 r. o kosmetykach (Dz.U. Nr 42, poz. 473 ze zm.) Nr 93, poz. 896 ze zm.) MedWyrU .................. ustawa z 20.4.2004 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. OKiKU ....................... ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumen- tów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) PDOFizU .................... ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi- zycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) PDOPrU ..................... ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) PNPRU ....................... ustawa z 23.8.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171 poz. 1206) PrFarm .........................ustawa z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) poz. 24 ze zm.) PrPras ......................... ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, RTvU ............................ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 ze zm.) Rozporządzenie ...........rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21.11.2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz.U. Nr 210, poz. 1327) Rozporządzenie 178/2002/WE ............. rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europej- skiego i Rady z 28.1.2002 r. ustalające ogólne zasady i wy- magania prawa żywnościowego, powołujące Europejski XVII Wykaz skrótów Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.Urz. UE L 31/1 ze zm.) Rozporządzenie 509/2006/WE ............. rozporządzenie Rady (WE) Nr 509/2006 z 20.3.2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych bę- dących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (Dz.Urz. UE L 93/1) Rozporządzenie 510/2006/WE ............. rozporządzenie Rady (WE) Nr 510/2006 z 20.3.2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw po- chodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 93/12) Rozporządzenie 1924/2006/WE ........... rozporządzenie (WE) Nr 1924/2006 Parlamentu Euro- pejskiego i Rady z 20.12.2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz.Urz. UE L 404/9 ze zm.) Rozporządzenie 1925/2006/WE ........... rozporządzenie (WE) Nr 1925/2006 z 20.12.2006 r. Parla- mentu Europejskiego i Rady w sprawie dodawania do żyw- ności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (Dz.Urz. UE L 404/26) Rozporządzenie w sprawie reklamy ..... rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 3.6.2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i te- lewizyjnych (Dz.U. Nr 148, poz. 1565) Rozporządzenie w sprawie sponsorowania ............ rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 6.7.2000 r. w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów (Dz.U. Nr 65, poz. 785) Rozporządzenie w sprawie suplementów .............. rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9.10.2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz.U. Nr 196, poz. 1425) the Advertising Regulations ................. the Medicines (Advertising) Regulations z 18.7.1994 r., Statutory Instruments 1994, Nr 1932 the Monitoring of Advertising Regulations ................ the Medicines (Monitoring of Advertising) Regulations z 18.7.1994 r., Statutory Instruments 1994, Nr 1933 XVIII Wykaz skrótów TWE ........................... Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Rzymie 25.3.1957 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) ZNKU ........................ ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkuren- cji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy orzekające ABPI ........................... The Association of British Pharmaceutical Industry (Zwią- zek Brytyjskiego Przemysłu Farmaceutycznego) ETPCz ........................ Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS ............................ Europejski Trybunał Sprawiedliwości MHPRA ........................The Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (Agencja ds. leków i produktów ochrony zdrowia) NSA ............................ Najwyższy Sąd Administracyjny PAGB .......................... Proprietary Association of Great Britain (Stowarzyszenie wytworów suplementów diety i leków bez recepty) PMCPA ....................... the Prescription Medicines Code of Practice Authority SA ............................... Sąd Apelacyjny SN .............................. Sąd Najwyższy SO .............................. Sąd Okręgowy WSA ........................... Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Czasopisma BGBl ........................... Bundesgesetzblatt (Federalny Dziennik Urzędowy) Dz.U. .......................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE ................. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej KPP ............................ Kwartalnik Prawa Prywatnego KPPubl ....................... Kwartalnik Prawa Publicznego MoP ............................ Monitor Prawniczy OJ ............................... Official Journal ONSA ......................... Orzecznictwo Najwyższego Sądu Administracyjnego OSNC ......................... Orzecnictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna Pal. ............................. Palestra PE ............................... Przegląd Epidemiologiczny PES ............................. Problemy Egzekucji Sądowej PiM ............................. Prawo i Medycyna PiP .............................. Państwo i Prawo POP ............................ Przegląd Orzecznictwa Podatkowego PPH ............................ Przegląd Prawa Handlowego PS ............................... Prawo Spółek PU .............................. Przegląd Ubezpieczeniowy PUG ............................ Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. ............................. Rejent RP ............................... Radca Prawny RPEiS ......................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SP ............................... Studia Prawnicze XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Reklama farmaceutyczna i pokrewna
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: