Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00076 008466 13884054 na godz. na dobę w sumie
Reklama partyzancka. Efektywne strategie dla małej firmy - książka
Reklama partyzancka. Efektywne strategie dla małej firmy - książka
Autor: Liczba stron: 360
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0263-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Najlepsza reklama za (pół) darmo

Nie możesz zmarnować kuli, dlatego pierwszy strzał musi być celny. Na tym właśnie polega reklama partyzancka. Gdyby przedsiębiorcy myśleli jak partyzanci, to...

...ich reklama nie tonęłaby w zbytecznym blasku,
...nie kupowaliby drogich reklam tylko dlatego, że są ładne,
...ich reklama dawałaby szybki zysk,
...nigdy nie przekraczaliby budżetów reklamowych,
...przed wydaniem chociażby grosza na reklamę przeczytaliby tę książkę.

Czy wiesz, że dzięki reklamie możesz osiągnąć co najmniej 50 celów? Rzecz w tym, że jednorazowo interesuje Cię jeden cel (albo co najwyżej kilka). Dlatego nie kupuj 50 kul, gdy do celnego strzału wystarczy jedna. To właśnie jest marketing partyzancki -- idea sprawdzona przez ponad 1 000 000 ludzi na całym świecie, którzy kupili książki dla przedsiębiorców-partyzantów. Tak wielka popularność partyzanckiego marketingu stanowi dowód na to, że dobre pomysły przynoszą rezultaty, nawet gdy nie dysponujesz budżetem międzynarodowej korporacji.

Jeśli potrzebujesz taniej, celowej i skutecznej reklamy, przeczytaj tę książkę i dowiedz się:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Reklama partyzancka. Efektywne strategie dla ma³ej firmy Autor: Jay Conrad Levinson T³umaczenie: Monika Szczêsny ISBN: 83-246-0263-1 Tytu³ orygina³u: Guerrilla Advertising Format: A5, stron: 360 Najlepsza reklama za (pó³) darmo (cid:129) Dlaczego kampanie reklamowe koñcz¹ siê pora¿k¹? (cid:129) Jak nie daæ siê zwieœæ agencji reklamowej? (cid:129) Jak mierzyæ skutecznoœæ reklamy? Nie mo¿esz zmarnowaæ kuli, dlatego pierwszy strza³ musi byæ celny. Na tym w³aœnie polega reklama partyzancka. Gdyby przedsiêbiorcy myœleli jak partyzanci, to… …ich reklama nie tonê³aby w zbytecznym blasku, …nie kupowaliby drogich reklam tylko dlatego, ¿e s¹ ³adne, …ich reklama dawa³aby szybki zysk, …nigdy nie przekraczaliby bud¿etów reklamowych, …przed wydaniem chocia¿by grosza na reklamê przeczytaliby tê ksi¹¿kê. Czy wiesz, ¿e dziêki reklamie mo¿esz osi¹gn¹æ co najmniej 50 celów? Rzecz w tym, ¿e jednorazowo interesuje Ciê jeden cel (albo co najwy¿ej kilka). Dlatego nie kupuj 50 kul, gdy do celnego strza³u wystarczy jedna. To w³aœnie jest marketing partyzancki — idea sprawdzona przez ponad 1 000 000 ludzi na ca³ym œwiecie, którzy kupili ksi¹¿ki dla przedsiêbiorców-partyzantów. Tak wielka popularnoœæ partyzanckiego marketingu stanowi dowód na to, ¿e dobre pomys³y przynosz¹ rezultaty, nawet gdy nie dysponujesz bud¿etem miêdzynarodowej korporacji. Jeœli potrzebujesz taniej, celowej i skutecznej reklamy, przeczytaj tê ksi¹¿kê i dowiedz siê: (cid:129) jak wybraæ najbardziej odpowiednie media reklamowe, (cid:129) czym zainteresowaæ odbiorców reklamy, (cid:129) jakie kwoty inwestowaæ w reklamê, (cid:129) jak okreœliæ kr¹g odbiorców docelowych, (cid:129) jak stworzyæ wieczn¹ reklamê — tak¹, która utkwi w pamiêci, (cid:129) jak przygotowaæ spot telewizyjny i radiowy, (cid:129) jak wykorzystaæ tanie œrodki reklamy (np. drobne og³oszenia i ¿ó³te strony). I K O N C E N T R A C J A N A C E L A C H 1. 2. 3. 4. 5. 6. Partyzancka strategia reklamowa Jak dotrzeć do odbiorcy? Wybieranie mediów reklamowych Planowanie kampanii reklamowej i promocji Rozpoznawanie potrzeb klientów Bycie konkretnym względem siebie i odbiorców I I F O N T A N N A K R E A T Y W N O Ś C I 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Źródła kreatywności Siła idei Partyzancka burza mózgów Pięć kroków do kreatywności Poznanie i prześcignięcie konkurencji Bycie na bieżąco Tworzenie długowiecznej reklamy 7 11 25 31 41 47 53 6 1 63 67 75 81 87 93 101 I I I M A K S Y M A L I Z A C J A Z Y S K Ó W Z R E K L A M Y I P R O M O C J I 1 0 7 14. Ile zainwestować? Nieprzekraczanie budżetu Zmniejszanie kosztów, a nie jakości Do czego potrzebna jest Ci agencja reklamowa? Zwiększanie zysków za niewielkie pieniądze Niezatracanie poczucia rzeczywistości Rola promocji w reklamie 15. 16. 17. 18. 19. 20. 111 119 125 133 139 145 151 6 S P I S T R E Ś C I I V P A R T Y Z A N C K I W Y W I A D Z L I N I I F R O N T U 21. 22. 23. 24. Twoja pozycja, wizerunek, osobowość Reklama, która się sprawdziła, i dlaczego Promocje, które się sprawdziły, i dlaczego Dlaczego tak wiele kampanii reklamowych się nie udaje 25. Podwijanie rękawów i zabieranie się do pracy V N A G Ł Ó W E K , T E K S T I G R A F I K A 1 5 9 163 171 177 185 193 2 0 1 26. 27. 28. 29. Tworzenie nagłówka, który zainspiruje do działania 205 Pisanie teksu reklamy, który tworzy pragnienie zakupu 211 219 Zastosowanie grafiki, która rozpali Twój przekaz Budowanie elastyczności Twojej reklamy 227 V I D O S T O S O W A N I E T A K T Y K I D O M E D I Ó W 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Jak odnieść sukces w mediach drukowanych? Tworzenie skutecznych reklam radiowych Prawda o reklamie telewizyjnej Tworzenie katalogów papierowych i elektronicznych Jak wykorzystywać żółte strony i ogłoszenia drobne Jak zorganizować wyjątkową promocję Partyzanckie szyldy, oznakowania punktów sprzedaży oraz kupony promocyjne 37. Partyzancki zestaw PR V I I M E T O D Y K A R E K L A M Y P A R T Y Z A N C K I E J 38. 39. 40. 41. 42. O istotności badań Konieczność testowania Obowiązek ciągłego samodoskonalenia Wierność zasadom Trzeba zawsze działać Epilog: Przewaga partyzantów Słownik 2 3 3 237 243 251 259 265 273 279 287 2 9 5 299 307 317 325 331 337 345 Strategia reklamowa wskazuje Twoje cele i sposoby ich realizacji. Jeśli nie masz określonego celu, nie masz re- klamy. Partyzancka strategia reklamowa zmusza Cię do skon- centrowania się na odbiorcach, do których kierujesz re- klamę — zawsze zaczynaj od ludzi, potem wróć do oferty. Strategia określa Twoje cele reklamowe, sposób ich realizacji oraz specyficzne zachowania, jakie chcesz wywołać wśród potencjalnych klientów. Dostarcza Ci również przewodnika do oceny efektywności działań w ciągu kolejnych 10 lat lub nawet i 100, jeśli będziesz umiejętnie kierować firmą. Zawarta w sześciu prostych sentencjach strategia wskazuje drogę Tobie lub innym ludziom tworzącym dla Ciebie reklamy — bez krępowania czyjejkolwiek kre- atywności. Strategia powinna mieć formę pisemną i nie zawierać nagłówków, podziałów i rysunków. Jest pozba- wiona specyficznej oprawy reklamowej, ponieważ musi być solidna i elastyczna. Określone słowa i sformułowa- nia zobowiązują Cię. Partyzancka strategia reklamowa powinna spełniać rolę przewodnika, a nie mistrza. Sześć prostych sentencji 12 K O N C E N T R A C J A N A C E L A C H Strategia powinna wydawać Ci się prosta na etapie czytania, ale nie w trakcie jej opracowywania. Po paro- krotnym przeczytaniu odłóż ją na bok na 24 godziny. Jest to tak ważna sprawa, że decyzji o jej przyjęciu lub odrzuceniu nie należy podejmować bez zastanowienia. Przyjrzyj się strategii kolejnego dnia, kiedy zyskasz już nowe spojrzenie. Nie zapominaj, że jej założeniem jest wygenerowanie sporego zwrotu z inwestycji reklamowej w ciągu kolej- nego wieku. Będzie ona miernikiem efektywności wszyst- kich przyszłych reklam, informatorów, broszur, a także wielu decyzji biznesowych. Kiedy najlepiej zmieniać strategię reklamową? W pierw- szym tygodniu po jej opracowaniu, kiedy jeszcze nie po- wstała żadna reklama bazująca na jej założeniach i nie zostały wydane żadne pieniądze na jej wdrożenie. Póź- niej co roku strategię należy powtórnie analizować i trzy- mać kciuki, żeby nie pojawiła się konieczność zmiany choćby jednego słowa w niej zawartego. W idealnej sy- tuacji strategia jest dobra już przy pierwszym podejściu. Zatwierdzona strategia powinna zostać wywieszona na tablicach informacyjnych i zaszczepiona w głowach wszystkich osób, które tworzą Twoją reklamę: specjali- stów od reklam (rzadkie połączenie projektanta graficz- nego i twórcy tekstów), twórców tekstów, dyrektorów artystycznych i wykonawców. Miej ją zawsze pod ręką, w szufladzie lub segregatorze, tak byś mógł szybko po nią sięgnąć, gdy ktoś przyjdzie do Ciebie zaprezentować swój pomysł na reklamę lub gdy sam wpadniesz na jakieś cie- kawe rozwiązanie. A co jeśli reklama bardzo Ci się podoba, ale nie jest zgodna z założeniami strategii? W tej sytuacji musisz z niej zrezygnować. Załóżmy, że reklama zupełnie Ci się nie podoba, ale pasuje do strategii. Przemyśl ją ponownie. Może być też tak, że reklama będzie Ci odpowiadać i będzie zgodna Kiedy odrzucić reklamę? Partyzancka strategia reklamowa 13 ze strategią. Mówiąc prawdę, Twoim świętym obowiąz- kiem jest odrzucenie reklamy, jeśli nie spełnia ona za- łożeń strategii. Jeśli jesteś entuzjastycznie nastawiony do reklamy i jest ona stworzona według partyzanckich zasad, opisa- nych w następnych rozdziałach, uczucie to będzie od- nosić się raczej do sklepu, produktu lub usługi — a nie do samej reklamy. Entuzjazm przeniesie się na Twoich pracowników, potem na klientów, którzy przyciągną swoje rodziny i przyjaciół. Celowo wspomniałem wcześniej o sześciu sentencjach partyzanckiej strategii marketingowej, ponieważ chcę Ci uświadomić szeroki zakres opcji dostępnych dzięki re- klamie. Twoja strategia w klarowny sposób uświadomi Ci, co chcesz osiągnąć za pomocą działań reklamowych. Możesz wybrać tylko jeden albo zdecydować się na kilka z poniższej listy 50 celów, dla których należy się reklamować: 1. Chcesz, aby Twoja reklama była wskazówką dla Cie- bie i ludzi, którzy zainteresowani nią będą chcieli dowiedzieć się czegoś więcej o Twojej ofercie. To ja- sny cel i może stanowić trzon pierwszej sentencji Twojej strategii reklamowej. Ale może dobrze by było skoncentrować się również na jednym z pozostałych 49 potencjalnych celów. 2. Twoja reklama została zaprojektowana tak, by zapre- zentować docelowym odbiorcom korzyści wynikają- ce z Twoje oferty, a być może nawet jakieś specy- ficzne cechy, dzięki którym uzyskanie tych korzyści jest możliwe. 3. Reklamujesz się, aby wejść na nowe rynki demogra- ficzne albo geograficzne. To wartościowy cel. 50 powodów, by reklamować 14 K O N C E N T R A C J A N A C E L A C H 4. Chcesz przekonać klientów, którzy mogą przekonać innych, i dlatego właśnie się reklamujesz — aby do- trzeć do osób wyznaczających trendy (ang. trendsetter) — i zainicjować trend na kupowanie Twoich produk- tów lub usług. Czasami jest to esencją całej strategii. 5. Chcesz pozyskać klientów, którzy nigdy wcześniej o To- bie nie słyszeli, mimo że inni odbiorcy znają Twoją firmę bardzo dobrze. 6. Reklamujesz się, ponieważ chcesz przygotować odbior- ców na inne działania marketingowe, po to, by prze- prowadzić przedsprzedaż swojej oferty, zanim Twoi sprzedawcy rozpoczną sprzedaż faktyczną. Przed- sprzedaż bardzo ułatwia sprzedawcom pracę. Z tego właśnie powodu reklamuje się wiele firm. Nauczyły się, że przedsprzedaż jest dobrym sposobem na prze- trwanie w warunkach dzisiejszej ekonomii. 7. Twoim celem reklamowym jest zaprezentowanie Twojej historii opinii publicznej, poinformowanie ca- łego świata— lub przynajmniej Twoich klientów z różnych części globu — o pozytywnych opiniach o Twojej firmie przedstawionych w mediach lub wy- rażonych przez ekspertów. 8. Chcesz opowiedzieć historię firmy, produktu lub usłu- gi i przedstawić powody, dla których warto skorzy- stać z Twojej oferty. Mimo że darmowy rozgłos mo- że być bardzo pomocny, to jednak poprzez wsparcie go reklamą zyskujesz całkowitą kontrolę nad jego treścią. 9. Twoje komunikaty przekazują sprzedawcy i chcesz zyskać większy autorytet poprzez reklamowanie się w prasie lub telewizji. Odbiorcy utożsamiają rekla- mę z sukcesem; w ich przekonaniu nie reklamują się te firmy, które nie odnoszą sukcesów. Partyzancka strategia reklamowa 15 10. Reklamujesz się, aby zbudować korporacyjną tożsa- mość, aby zaprezentować pełną blasku osobowość fir- my. Bardziej zależy na tym dużym korporacjom ani- żeli małym firmom. 11. Chcesz odbudować zaufanie do Twoich produktów lub usług. Może jakieś niekorzystne zdarzenie lub infor- macje osłabiły wiarygodność Twojej firmy i teraz trze- ba ją odtworzyć — wśród odbiorców, potencjalnych klientów, Twoich pracowników i dostawców. Rekla- ma może w tym pomóc. 12. Reklamujesz się, aby zagłuszyć złe pogłoski, by wy- jaśnić niefortunny incydent lub nawet przeprosić za niego. 13. Reklamujesz się, aby pozostawać w świadomości klien- tów. „Bez pamięci, bez pieniędzy” brzmi jak maksyma partyzancka, mimo że dopiero co wymyślona. 14. Konkurenci nacierają ze wszystkich stron, a Ty chcesz odciąć im drogę i pokrzyżować ich plany, a reklama ma Ci w tym pomóc. 15. Pozycje się zmieniły i wkroczyłeś na pole konkuren- tów, więc tworzysz partyzancką reklamę, aby przejąć klientów konkurencji. 16. Reklamujesz się, aby potwierdzić jakość firmy za po- mocą zwycięskich doświadczeń, poprzez przedstawia- nie zadowolonych klientów, którzy patronują Twojej firmie, i innych danych mających zapewnić zyski oraz nowych klientów. 17. Chcesz zadowolić swoich akcjonariuszy, więc rekla- mujesz się, aby przypomnieć im, że wciąż jesteś w grze i że mogą na Ciebie liczyć. Twoje reklamy oczywiście nie mówią o tym, ale pracują na Twoją korzyść w in- ny sposób. 18. Planujesz niebawem spotkania z inwestorami spe- kulacyjnymi, bankami lub innymi instytucjami finan- sowymi i reklamujesz się, by zrobić dobre wrażenie w środowisku finansowym. 16 K O N C E N T R A C J A N A C E L A C H 19. Zdajesz sobie sprawę z tego, że zwycięzcom jest ła- twiej, więc reklamujesz się, aby podkreślić swoje przywództwo i prestiż. Twoje reklamy również to eksponują. 20. Posługujesz się w reklamie tradycyjnym przekazem, aby zapewnić sobie ciągłe istnienie w przestrzeni pu- blicznej i zbudować zaufanie do firmy. To reklama w zwolnionym tempie, ale żółwie znane są z tego, że wygrywają wyścigi. Dobrze, jeśli są bogatymi żółwia- mi, bo tradycyjne reklamy nie dają natychmiastowych rezultatów. 21. Reklamujesz się, aby zapewnić zyskowność działań internetowych, ponieważ zdajesz sobie sprawę z te- go, że jeśli ktoś o Tobie wcześniej nie słyszał, może nie skorzystać z Twojej oferty internetowej, ale jeśli zobaczy Twoje reklamy, to jego nastawienie do Two- jej firmy stanie się bardziej pozytywne i chętniej do- kona zakupu przez Internet. Wygląda to tak, jakbyś liczył na osiągnięcie zysków dzięki reklamie, ale Ty wiesz, że faktyczne zyski przyniesie Ci Internet, a re- klamy uchylają jedynie drzwi do sprzedaży. 22. Jeśli sprawdza się to w przypadku Internetu, może się udać również przez telefon. Reklamujesz się, aby zapewnić sukces swojej kampanii telemarketingowej, dzięki temu Twoi telemarketerzy staną się repre- zentantami znanej już firmy i nie będą kimś obcym dla odbiorcy. Możesz być pewny, że docenią to, że przetarłeś im szlaki. Mogą nawet zaczynać rozmo- wę od: „Być może widział pan/pani naszą reklamę w telewizji.”. 23. Pojedź do sklepu i sprawdź, jakie jest zainteresowa- nie klientów Twoimi produktami po umieszczeniu w sklepie plakatów reklamowych i wyemitowaniu re- klamy. Jest to reklama „popychająco-przyciągająca” Partyzancka strategia reklamowa 17 (ang. push-pull): reklama popycha sprzedaż, a plakat odgrywa rolę magnesu. Popychanie zawsze pomaga w przyciąganiu. 24. Reklamujesz się, aby pozyskać dystrybutorów, poza tym wiesz także, że detaliści są bardziej skłonni do zamawiania produktów reklamowanych niż niezna- nych marek. A ponieważ jesteś partyzantem, w swojej reklamie mogłeś nawet wymienić nazwę sklepu, na- kłaniając w ten sposób właściciela do większego za- mówienia. 25. Reklamujesz się po prostu po to, aby poinformować konsumentów o istnieniu Twojego produktu. Zapyta- łem dziś mojego przyjaciela, skąd dowiedział się o tej świetnej nowej książce, którą mi polecał. „Widziałem wczoraj reklamę tej książki” odpowiedział. Byłem zdumiony. Większość reklam nie działa tak szybko. 26. Twój produkt lub usługa są nowością na rynku i re- klamujesz się, aby zyskać wiarygodność, która w tym momencie jest Ci bardzo potrzebna — zresztą, jak się później nauczysz, potrzebna jest ona zawsze. 27. Wiesz, że konsumenci mają ogromne zaufanie do ma- rek, zatem reklamujesz się, aby stać się rozpoznawal- ną marką. Twoja firma nie musi koniecznie stać się marką krajową. Renoma na rynku lokalnym również przyniesie wiele dobrego. 28. Reklamujesz główną promocję przeprowadzaną obec- nie przez Twoją firmę. Promocja jest wyśmienita, ale jeśli jej nie rozreklamujesz, nikt się o niej nie dowie. 29. Chcesz, aby Twoi docelowi klienci dokładnie wie- dzieli, jakie wartości reprezentuje Twoja firma. Dla- tego warto się reklamować, aby ustanowić swoją ni- szę, pozycję na rynku, szczególnie w stosunku do konkurencji. 18 K O N C E N T R A C J A N A C E L A C H 30. Wiedząc, że konsumenci lubią reklamy z przysło- wiową szczyptą soli, reklamujesz się, aby podkreślić uznanie ze strony zadowolonych klientów lub nawet mediów. Być może w reklamie skupisz się na zapre- zentowaniu opinii tylko jednej osoby, a może za- prezentujesz dowody uznania od wielu osób. Jako partyzant zdajesz sobie sprawę z siły, wiarygodności i ekonomiczności takich świadectw. 31. Reklamujesz w celu przetestowania czegoś: ważnej informacji, oferty, ceny, graficznego wynalazku lub czegokolwiek innego, choćby nawet siły przyciągania medium, za pomocą którego się reklamujesz. Upewnij się, że nie testujesz więcej niż jednej rzeczy na raz, inaczej może się to skończyć dezorientacją, a nawet finansowym bankructwem. 32. Reklamujesz się, aby stworzyć potrzebę zakupu w świa- domości Twoich potencjalnych klientów. To jeden z głównych powodów, dla którego firmy w ogóle się reklamują. Różni się to nieco od sprzedawania; two- rzenie potrzeb wymaga odmiennej taktyki. 33. Wiesz, że musisz zaistnieć w społeczności, w swoim sektorze przemysłowym, w swoim obszarze geogra- ficznym; reklama jest świetnym sposobem na zro- bienie tego. 34. Reklamujesz się, aby przyciągnąć przechodniów do swojego sklepu, bo wiesz, że Twoi sprzedawcy potra- fią uczynić z nich klientów. 35. Reklamujesz się, aby zwiększyć sprzedaż, i nie ma dla Ciebie znaczenia, czy stanie się to dzięki prze- chodniom ulicznym, rozmowom telefonicznym czy kuponom. 36. Jako praktykujący partyzant reklamujesz się, aby po- zyskać dane klientów obecnych i potencjalnych do stworzenia listy mailingowej w nadziei, że regularne Partyzancka strategia reklamowa 19 kontakty poprzez tę listę przyczynią się do zamiany potencjalnych klientów na faktycznych klientów, a klientów obecnych na stałych. 37. Reklamujesz się, aby dotrzeć z informacją o swojej wyśmienitej ofercie do wielu odbiorców jednocześnie. Nie jest to tak serdeczne jak kontakt bezpośredni, ale w ten sposób sprytne firmy rozgrywają gry zespołowe. 38. Reklamujesz się, aby zachęcić odbiorców do skorzy- stania z bezpłatnej linii telefonicznej (a nawet i płat- nej), żeby złożyć zamówienie lub uzyskać więcej in- formacji. 39. Posługujesz się reklamą, aby przekonać jak najwięcej potencjalnych klientów do wypełnienia i wysłania kuponów, co w rezultacie skłoni konsumenta do zło- żenia zamówienia lub pozyskania dodatkowych in- formacji. 40. Reklamujesz się, aby zbadać profil konsumentów ko- rzystających z Twojej oferty. Twoim głównym ryn- kiem docelowym mogą być mężczyźni w wieku śred- nim, ale być może młode kobiety wykazują największe zainteresowanie Twoją ofertą. Dzięki reklamie mo- żesz dotrzeć do obydwu grup odbiorców, jeśli połą- czysz ją z uzyskanymi wynikami badań. Przeprowa- dzając badania, dowiesz się, kim są Twoi nabywcy, gdzie mieszkają, jak się dowiedzieli o Twojej firmie i co podoba im się najbardziej w Twojej ofercie. Do- wiesz się tego, analizując profil klientów, którzy od- powiedzieli na Twoją reklamę. 41. Reklamujesz się, aby wyraźnie podkreślić, że konku- renci są w tyle (czy choćby tylko jeden konkurent). Celem jest zniszczenie przeciwnika. 42. Ponieważ masz zdjęcia obrazujące stan przed i po, diagramy lub inne dane, które możesz zakomuniko- wać odbiorcom, reklamujesz się, aby potwierdzić swoją świetność, posługując się raczej mocnymi faktami, a nie tylko obrazami. Czego możesz się dowiedzieć dzięki reklamie? 20 K O N C E N T R A C J A N A C E L A C H 43. Reklamujesz się zwyczajnie po to, by kupić sobie no- wych klientów za pomocą wyjątkowej oferty, która co prawda przyniesie Ci małe zyski (lub nawet żadne), ale dzięki niej pozyskasz stałych klientów. Dla par- tyzanta gra polega na tym, żeby zrobić wszystko, co możliwe, by zachęcić klienta do pierwszego zakupu, a potem dzięki skrupulatnej strategii czerpać z jego portfela. 44. Reklamujesz się, aby publicznie zademonstrować swoje zaufanie do Twoich produktów lub usług. Jeśli Ty im ufasz, to może inni też zaufają. Ale jeśli przekażesz mało przekonujący wizerunek, osiągnięcie wiarygod- ności może być trudne. 45. Chcesz przedstawić siebie całemu uniwersum i rekla- mujesz się, by stać się częścią społeczności, Twojej gałęzi przemysłu, świadomości Twoich potencjalnych klientów. Jeśli próbujesz zaoszczędzić pieniądze, rezy- gnując z reklamy, to tak, jakbyś próbował zatrzymać czas, nie kupując zegarka. 46. Reklamujesz się, ponieważ jest to politycznie przy- datne, umieszcza Cię na tym samym poziomie, co in- nych szanowanych reklamodawców, zapewnia Ci do- bre kontakty w mediach oraz kreuje wizerunek firmy odpowiedzialnej i będącej na właściwym miejscu. 47. Reklamujesz się, ponieważ planujesz wykorzystać przedruki swojej reklamy w innych działaniach mar- ketingowych: reklamie pocztowej, broszurach, stoja- kach reklamowych na witrynach sklepowych, ulot- kach, plakatach itd. 48. Wiesz, że na wizerunek firmy wpływa otoczenie, w któ- rym ona działa, i reklamujesz się, ponieważ inne fir- my, z którymi chciałbyś być utożsamiany, również reklamują się w tych samych mediach. Jesteś prze- konany, że Twoja firma zyska dzięki renomie, którą te firmy wypracowały sobie przez lata. Partyzancka strategia reklamowa 21 49. Inwestujesz w reklamę, ponieważ chcesz pokazać swoim przedstawicielom handlowym, dystrybutorom i pracownikom, że jesteś obok nich. Wykorzystujesz reklamy radiowe i telewizyjne, a także powiększone odbitki reklam, aby wzbudzić entuzjazm na zebra- niach z pracownikami. 50. Reklamujesz się, aby osiągnąć zyski — ukryta moty- wacja innych 49 powodów, dla których warto się re- klamować. Mimo że ta prosta, kapitalistyczna idea jest powodem istnienia Twojej firmy — chyba że je- steś instytucją non-profit — nie musi być ona wyra- żona w Twojej strategii reklamowej, jako że stanowi ona część Twojego kodu DNA. *** Te pięćdziesiąt powodów to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Tak naprawdę jest ich o wiele więcej. Możesz się również reklamować, aby ogłosić wielkie otwarcie, wyprzedaż, zaprezentować nową lokalizację, nowe usłu- gi lub produkty albo nawet upowszechnić akcję spo- łeczną, by przekazać swoim potencjalnym klientom spo- łeczny wizerunek firmy. Skoro już wiesz, ile celów możesz osiągnąć poprzez reklamę, wybierz te, które pasują do Twojej firmy. Być może masz tylko jeden cel: chcesz, by odbiorcy dzwo- nili do Ciebie po więcej informacji. Ale nawet to pozwoli Ci osiągnąć jednocześnie inne cele. Dla partyzanta waż- ne jest, aby wybrać jeden główny cel i włączyć go do 6-sentencyjnej strategii reklamowej. Teraz, kiedy już zapoznałeś się z możliwościami re- klamy, przyjrzyjmy się sześciu twierdzeniom, które po- zwolą stworzyć Ci strategię. Załóżmy, że prowadzisz biu- ro podróży. Istniejesz na rynku od dwóch lat, zatrudniasz trzech pracowników, a Twoje zeszłoroczne przychody brutto wynosiły 750 tys. zł. Do tej pory korzystałeś z mar- ketingu bezpośredniego, ale czujesz, że nadszedł czas, 22 K O N C E N T R A C J A N A C E L A C H Partyzancka strategia reklamowa aby poinformować opinię publiczną o Twojej ofercie tu- rystycznej. Ponieważ oferujesz podróże do atrakcyjnych wizualnie zakątków, zdajesz sobie sprawę z tego, że je- dynie film wideo jest w stanie przekazać urokliwość tych miejsc i że 30-sekundowy telewizyjny spot reklamowy czy reklama prasowa nie są w stanie odzwierciedlić ich piękna. Zatem cel reklamy jest jasny i możesz dokład- nie określić swoją strategię. 1. Pierwsze zdanie określa najważniejszy cel Twojej re- klamy. „Celem strategii reklamowej biura podróży Ga- lactic Tours jest zachęcenie odbiorców do skontak- towania się z firmą za pośrednictwem telefonu lub poczty w celu otrzymania darmowego filmu wideo”. 2. Drugie zdanie informuje o głównych korzyściach, które oferujesz w celu osiągnięcia Twojego celu. „Akcento- waną korzyścią będą unikalne i ekscytujące miejsca podróży, do których mogą się wybrać klienci Galac- tic Tours”. 3. Trzecie zdanie przedstawia pozostałe korzyści, które zwabią potencjalnych klientów. „Strategia będzie rów- nież podkreślać wygodę i atrakcyjność cenową wa- kacji z Galactic Tours łącznie z zapewnieniem wy- kwalifikowanych przewodników”. 4. Czwarte zdanie precyzuje grupę docelową odbiorców, do których skierowana jest reklama. „Nasza oferta skie- rowana jest do poszukujących przygód kobiet i męż- czyzn, par i osób samotnych, w wieku 21 – 34 lat, które dysponują odpowiednimi zasobami finanso- wymi umożliwiającymi skorzystanie z oferty Galac- tic Tours”. 5. Piąte zdanie precyzuje działania, jakie chcesz wywo- łać u swoich docelowych odbiorców. „Strategia rekla- mowa ma zachęcić odbiorców docelowych do kontak- tu telefonicznego lub pocztowego w celu otrzymania filmu wideo prezentującego ofertę biura”. Partyzancka strategia reklamowa 23 6. Szóste zdanie opisuje charakter firmy, który ma być wyrażony w reklamie. „Reklama Galactic Tours bę- dzie odzwierciedlać innowacyjność, dynamiczność, solidność, a także serdeczność i dbałość o potrzeby każdego klienta”. Galactic Tours wykonało swoje zadanie bardzo dobrze. Ale teraz Twoja kolej. Skup się na tym, co chcesz osią- gnąć dzięki reklamie. Skoncentruj się na głównej ko- rzyści, która przyciągnie do Ciebie klientów. Pomyśl o drugoplanowych zaletach wzbudzających duże zain- teresowanie wśród konsumentów. Skoncentruj się na klientach, którym Twoja oferta może najbardziej przy- paść do gustu i którzy mają dochody pozwalające im na zakup Twojej usługi. Skup się na specyficznych działa- niach, które chcesz wywołać wśród klientów. Pamiętaj o wizerunku firmy, jaki chcesz przekazać w reklamie. Skoncentrowałeś się na swoich celach, teraz za- mień je na klarowną strategię reklamową, która stanie się Twoim przewodnikiem na wiele lat. Będzie mapą wskazującą drogę wszystkim Twoim przyszłym działa- niom reklamowym. Nie musisz wcale poświęcać tyle czasu na opracowa- nie strategii reklamowej, ale bez niej Twoja reklama nie ma określonego kierunku, nie posiada mierników sukce- su lub porażki i nie jest drogowskazem dla przyszłych twórców Twoich reklam. Partyzanci wiedzą, że droga wiodąca do sukcesu będzie widoczna tylko wtedy, gdy skoncentrują się na swoich celach.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Reklama partyzancka. Efektywne strategie dla małej firmy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: