Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00396 008775 10454387 na godz. na dobę w sumie
Relacja między obywatelstwem Unii Europejskiej a swobodami rynku wewnętrznego - ebook/pdf
Relacja między obywatelstwem Unii Europejskiej a swobodami rynku wewnętrznego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 138
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5060-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja ,,Relacja między obywatelstwem Unii Europejskiej a swobodami rynku wewnętrznego' jest opracowaniem stanowiącym nowe ujęcia zagadnienia obywatelstwa Unii Europejskiej rozumianego w perspektywie systemu prawa unijnego.
Skierowana jest przede wszystkim do przedstwawicieli nauki i praktyki prawa, jak również studentów prawa.

Opracowanie może również stanowić źródło wiedzy dla innych osób zainteresowanych prawnymi podstawami funkcjonowania Unii Europejskiej, zwłaszcza ochroną praw jednostek w prawie unijnym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE RELACJA MIĘDZY OBYWATELSTWEM UNII EUROPEJSKIEJ A SWOBODAMI RYNKU WEWNĘTRZNEGO MATEUSZ  ŻUK Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MATEUSZ ŻUK • RELACJA MIĘDZY OBYWATELSTWEM UNII EUROPEJSKIEJ A SWOBODAMI RYNKU WEWNĘTRZNEGO Polecamy inne nasze publikacje: B. Nowak WEWNĘTRZNY RYNEK ENERGII W UNII EUROPEJSKIEJ Zarys Prawa A. Łazowski, A. Łabędzka, M. Szpunar PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ. TESTY. KAZUSY. TABLICE, wyd. 5 Repetytoria C. H. Beck J. W. Tkaczyński, M. Świstak ENCYKLOPEDIA POLITYKI REGIONALNEJ I FUNDUSZY EUROPEJSKICH Unia Europejska www.ksiegarnia.beck.pl RELACJA MIĘDZY OBYWATELSTWEM UNII EUROPEJSKIEJ A SWOBODAMI RYNKU WEWNĘTRZNEGO MATEUSZ ŻUK WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Aneta Flisek Monografia stanowi pracę magisterską napisaną pod kierownictwem doc. dr. Rudolfa Ostrihansky’ego z Katedry Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5059-2 ISBN e-book 978-83-255-5060-8 Spis treści Wykaz skrótów ...................................................................................................... . VII Bibliografia ............................................................................................................. . XI Wstęp ........................................................................................................................... .1 Rozdział I. Obywatelstwo UE jako dziedzictwo obywatelstwa rynku ................................................................................... .7 .§.1...Obywatelstwo.rynku.jako.podstawa.integracji.. ekonomicznej.UE...................................................................................... .7 .§.2...Pacjenci.i.turyści.jako.obywatele.rynku.......................................... .9 .§.3...Swoboda.przemieszczania.się.studentów....................................... . .§.4...Relacja.genetyczna.między.obywatelstwem.rynku. a.obywatelstwem.UE............................................................................... . . I... Protoobywatelstwo.UE.jako.substrat.podmiotowy.. relacji.genetycznej....................................................................... . II... Bezpośrednia.relacja.genetyczna........................................... . . Rozdział II. Obywatelstwo UE jako status podstawowy w prawie UE ...................................................................................................... . .§.1...Swoboda.przemieszczania.się.obywateli.a.dyrektywy.. o.prawie.pobytu........................................................................................ . . I... Wyrok.w.sprawie.Grzelczyk –.zasada.solidarności. transnarodowej............................................................................. . II... Wyrok.w.sprawie.Baumbast.–.test.proporcjonalności.. . . III... Wyrok.w.sprawie.D’Hoop.–.test.rzeczywistego.. 13 17 18 24 27 27 28 35 związku............................................................................................ . 46 . IV... Wyrok.w.sprawie.Bidar.–.test.stopnia.. zintegrowania................................................................................ . . V... Proporcjonalność,.integracja,.solidarność......................... . 49 53 .§.2...Dyrektywa.2004/38.a.swoboda.przemieszczania.się.. obywateli.UE.............................................................................................. . 57 Rozdział III. Wpływ obywatelstwa UE na swobody rynku wewnętrznego ............................................................................................... . .§.1...Relacja.między.swobodą.przepływu.osób.. 63 a.obywatelstwem.UE............................................................................... . 63 V . . I... Sprawy.z.zakresu.praw.osób.poszukujących.pracy........ . II... Sprawy.z.zakresu.praw.pracowników.. 64 przygranicznych.i.udziałowców............................................. . 75 . III... Sprawy.z.zakresu.prawa.do.poszanowania.życia.. rodzinnego...................................................................................... . 82 . IV... Ekspansjonizm,.deprecjacja,.„zintegrowana.. odrębność”...................................................................................... . .§.2...Unifikacja.swobód.rynku.wewnętrznego...................................... . I... Podmiotowa.swoboda.przepływu.towarów...................... . II... Dostęp.do.rynku.towarów........................................................ . . . . III... Wpływ.obywatelstwa.UE.na.unifikację.swobód.. 94 97 97 99 rynku.wewnętrznego................................................................. . 104 .§.3...Swoboda.działalności.gospodarczej.na.rynku.. wewnętrznym............................................................................................ . 105 Rozdział IV. W stronę wykładni systemowej prawa UE ................ . 107 .§.1...Wykładnia.celowościowa.a.wykładnia.systemowa..................... . 107 .§.2.. Wykładnia.systemowa.prawa.UE........................................................ . 108 Zakończenie ........................................................................................................... . 111 Indeks rzeczowy .................................................................................................. . 115 VI Spis treści Wykaz skrótów 1. Źródła prawa dyrektywa.73/148........dyrektywa.Rady.73/148/EWG.z.21.5.1973.r..w.sprawie. zniesienia.ograniczeń.w.zakresie.przemieszczania.się.i.po- bytu.obywateli.Państw.Członkowskich.w.obrębie.Wspól- noty,.które.dotyczą.przedsiębiorczości.i.świadczenia. usług.(Dz.Urz..WE.L.172.z.28.6.1973.r.,.s..14) dyrektywa.2004/38......dyrektywa. 2004/38/WE. Parlamentu. Europejskiego. i.Rady.z.29.4.2004.r..w.sprawie.prawa.obywateli.Unii. i.członków.ich.rodzin.do.swobodnego.przemieszcza- nia.się.i.pobytu.na.terytorium.Państw.Członkowskich,. zmieniająca.rozporządzenie.(EWG).Nr.1612/68.i.uchy- lająca.dyrektywy.64/221/EWG,.68/360/EWG,.72/194/ EWG,.73/148/EWG,.75/34/EWG,.75/35/EWG,.90/364/ EWG,.90/365/EWG.i.93/96/EWG.(Dz.Urz..UE.L.158. z.30.4.2004.r.,.s..77) dyrektywa.90/364........dyrektywa.Rady.90/364/EWG.z.28.6.1990.r..w.sprawie. prawa.pobytu.(Dz.Urz..WE.L.180.z.13.7.1990.r.,.s..26) dyrektywa.90/365........dyrektywa.Rady.90/365/EWG.z.28.6.1990.r..w.sprawie. prawa. pobytu. pracowników. i.osób. prowadzących. działalność. na. własny. rachunek,. które. zakończyły. działalność.zawodową.(Dz.Urz..WE.L.180.z.13.7.1990.r.,. s..28) dyrektywa.93/96...........dyrektywa.Rady.93/96/EWG.z.29.10.1993.r..w.spra- wie.prawa.pobytu.dla.studentów.(Dz.Urz..WE.L.317. z.18.12.1993.r.,.s..59) rozporządzenie. 1612/68............................rozporządzenie.Rady.(EWG).Nr.1612/68.z.15.10.1968.r.. w. sprawie. swobodnego. przepływu. pracowników. wewnątrz.Wspólnoty.(Dz.Urz..WE.L.257.z.19.10.1968.r.,. s..2.ze.zm.) rozporządzenie. 1408/71............................rozporządzenie.Rady.(EWG).Nr.1408/71.z.14.6.1971.r.. w.sprawie.stosowania.systemów.zabezpieczenia.spo- łecznego.do.pracowników.najemnych.i.ich.rodzin.prze- mieszczających.się.we.Wspólnocie.(Dz.Urz..WE.L.149. z.5.7.1971.r.,.s..2.ze.zm.) VII TEWG................................Traktat.ustanawiający.Europejską.Wspólnotę.Gospodar- czą TFUE..................................Traktat.o.funkcjonowaniu.Unii.Europejskiej.(wersja. skonsolidowana.Dz.Urz..UE.C.326.z.26.10.2012.r.,.s..47). –.poprzednio.TWE.–.Traktat.ustanawiający.Wspólnotę. Europejską Traktat.z.Lizbony...........Traktat.z.Lizbony.zmieniający.Traktat.o.Unii.Europej- skiej.i.Traktat.ustanawiający.Wspólnotę.Europejską.pod- pisany.w.Lizbonie.dnia.13.12.2007.r..(Dz.Urz..UE.C.306. z.17.12.2007.r.,.s..1) Traktat.z.Maastricht......Traktat. o. Unii. Europejskiej. (Dz.Urz.. WE. C. 191. z.29.7.1992.r.,.s..1) TUE....................................Traktat.o.Unii.Europejskiej.(wersja.skonsolidowana. Dz.Urz..UE.C.326.z.26.10.2012.r.,.s..13) 2. Publikatory i czasopisma CMLRev............................Common.Market.Law.Review Dz.Urz..WE......................Dziennik. Urzędowy. Wspólnot. Europejskich. (do. 1.2.2003.r.) Dz.Urz..UE.......................Dziennik.Urzędowy.Unii.Europejskiej.(od.1.2.2003.r.) ECLRev..............................European.Constitutional.Law.Review EJML..................................European.Journal.of.Migration.and.Law ELJ......................................European.Law.Journal ELRev................................European.Law.Review EPS.....................................Europejski.Przegląd.Sądowy EWG...................................Europejska.Wspólnota.Gospodarcza Rec.....................................Recueil.de.la.jurisprudence.de.la.Cour.de.justice.et.du. Tribunal.–.Dziennik.orzecznictwa.Trybunału.Sprawied- liwości.i.Sądu.(do.1.5.2004.r.) Zb.Orz...............................Zbiór.Orzeczeń.Trybunału.Sprawiedliwości.i.Sądu.(od. 1.5.2004.r.) 3. Organy i instytucje TS........................................Trybunał.Sprawiedliwości,.również.jako.„Trybunał” 4. Inne art.......................................artykuł lit........................................litera m.in....................................między.innymi n..........................................następny.(-a,.-e) niepubl.............................niepublikowany.(-a,.-e) Nr.......................................numer VIII Wykaz skrótów orz......................................orzeczenie opinia.r.g..........................opinia.rzecznika.generalnego por......................................porównaj post....................................postanowienie poz.....................................pozycja r...........................................rok red......................................redakcja,.redaktor s...........................................strona.(-y) uchw..................................uchwała. UE.......................................Unia.Europejska ust......................................ustęp uw......................................uwaga.(-i) WE......................................Wspólnoty.Europejskie. wyr.....................................wyrok w.zw..................................w.związku zd........................................zdanie. ze.zm.................................ze.zmianami zob.....................................zobacz IX Wykaz skrótów Bibliografia S. Acierno,.The.Carpenter.judgment:.fundamental.rights.and.the.limits.of.the. Community.legal.order,.ELRev..2003,.Nr.28 C. Barnard,.Case.C-209/03.Bidar,.CMLRev..2005,.Nr.42 C. Barnard,.EU.Citizenship.and.the.Principle.of.Solidarity,.[w:].E. Spaventa, M. Dougan.(red.),.Social.Welfare.and.EU.Law,.Oxford.2005 C. Barnard,.Fitting.the.Remaining.pieces.into.the.Goods.and.Person.Jingsaw?,. ELRev..2001,.Nr.26 C. Barnard,.The.Substantive.Law.of.the.EU:.The.Four.Freedoms,.Oxford. 2010 J. Bierbach,.European.Citizens’.Third-Country.Family.Members.and.Community. Law,.ECLRev..2008,.Nr.4 P. Caro de Sousa,.Catch.Me.If.You.Can?.The.market.Freedom’.Ever-expanding. Outer.Limits,.European.Journal.of.Legal.Studies.2011,.Nr.4 D. Chalmers, G. Davies, G. Monti,.European.Union.Law:.Cases.and.Materials,. Cambridge.2010. C. Costello,.Metock:.Free.movement.and.‘normal.family.life’.in.the.Union,. CMLRev..2009,.Nr.46 P. Craig, G. de Burca,.EU.Law:.Text,.Cases,.and.Materials,.Oxford.2011 D. Damjanovic,.Joined.Cases.C-22/08,.C-23/08.Vatsouras.and.Koupatantze,. CMLRev..2010,.Nr.47 G. Davies,.‘Any.Place.I.Hang.My.Hat?’.or:.Residence.is.the.New.Nationality,. ELJ.2005,.Nr.11 G. Davies,.The.High.Water.Point.of.Free.Movement.of.Persons:.Ending.Benefit. Tourism.and.Rescuing.Welfare,.Journal.of.Social.Welfare.and.Family.Law. 2004,.Nr.26 M. Dougan,.Cross-border.Educational.Mobility.and.the.Exportation.of.Student. Financial.Assistance,.ELRev..2008,.Nr.33 M. Dougan,.Fees,.Grants,.Loans.and.Dole.Cheques:.Who.Covers.the.Costs.of. Migrant.Education.within.the.EU?,.CMLRev..2005,.Nr.42 M. Dougan,.The.constitutional.dimension.to.the.case.law.on.Union.citizen- ship,.ELRev..2006,.Nr.31 M. Dougan, E. Spaventa,.Educating.Rudy.and.the.(non-).English.Patient:. A.Double-Bill. on. Residency. Rights. under. Article. 18. EC,. ELRev.. 2003,. Nr.28 M. Dougan, E. Spaventa,. Wish. You. Weren’t. Here.. New. Models. of. Social. Solidarity.in.the.European.Union,.[w:] E. Spaventa, M. Dougan.(red.),.Social. Welfare.and.EU.Law,.Oxford.2005 XIXI E. Fahey,.Interpretive.legitimacy.and.the.distinction.between.“social.assis- tance”.and.“work.seekers.allowance”:.Comment.on.Vatsouras,.ELRev..2009,. Nr.34 O. Golynker,. Case.C-158/07,. Jacqueline. Förster. b.. Goofddirectie.van. de. Informatie.Beheer.Groep,.Judgement.of.the.Court.(Grand.Chamber).of. 18.November.2008,.CMLRev..2009,.Nr.46 O. Golynker,.Jobseekers’.rights.in.the.European.Union:.Challenges.of.Changing. the.Paradigm.of.Social.Solidarity,.ELRev..2005,.Nr.30 O. Golynker,.Student.loans:.The.European.concept.of.social.justice.according. to.Bidar,.ELRev..2006,.Nr.31 A. Gubrynowicz,.Obywatelstwo.Unii.Europejskiej.–.stan.obecny.i.perspekty- wy,.[w:].Obywatelstwo.Unii.Europejskiej,.Zeszyty.Ośrodka.Informacji.i.Do- kumentacji.Europejskiej.2008,.Nr.9 K. Hailbronner,.Union.Citizenship.and.Access.to.Social.Benefits,.CMLRev.. 2005,.Nr.42 A. Iliopoulou, H. Toner,.A.new.approach.to.discrimination.against.free.mov- ers?,.ELRev..2003,.Nr.28 F. Jacobs,.Citizenship.of.the.European.Union.–.A.Legal.Analysis,.ELJ.2007,. Nr.13 S. Kadelbach,. Union. Citizenship,. [w:]. A. von Bogdandy, J. Bast. (red.),. Principles.of.European.Constitutional.Law,.Oxford.2006 D. Kochenov,.A.Real.European.Citizenship;.A.New.Jurisdiction.Test;.A.Novel. Chapter.in.the.Development.of.the.Union.in.Europe,.CJEL.2011,.Nr.18 D. Kochenov,.Ius.Tractum.of.Many.Faces:.European.Citizenship.and.a.Difficult. Relationship.between.Status.and.Rights,.CJEL.2009,.Nr.15 D. Kostakopoulou,.European.Union.citizenship:.writing.the.future,.ELJ.2007,. Nr.13 D. Kostakopoulou,. Ideas,. Norms. and. European. Citizenship:. Explaining. Institutional.Change,.Modern.Law.Review.2005,.Nr.68 K. Lenaerts,.European.Union.Citizenship,.National.Welfare.Systems.and.Social. Solidarity,.Jurisprudencija.2011,.Nr.18 K. Lenaerts,.T. Heremans,.Contours.of.a.European.Social.Union.in.the.Case- Law.of.the.European.Court.of.Justice,.ECLRev..2006,.Nr.2 D. Martin,.A.Silent.Reversal.of.Werner?,.EJML.2006,.Nr.8 D. Martin,.And.then.They.Were.Three:.the.Worker,.the.Citizen.and.the.Job- seeker,.EJML.2006,.Nr.8 D. Martin,.Much.Ado.About.Nothing?,.EJML.2009,.Nr.11 D. Martin,.The.Freedom.of.Movement.of.Workers:.A.Freedom.Upside.Down?,. EJML.2008,.Nr.10 N. Nic Shuibhne,.The.Outer.Limits.of.EU.Citizenship:.Displacing.Economic. Free.Movement.Rights?,.[w:].C. Barnard, O. Odudu.(red.),.The.Outer.Limits. of.European.Union.Law,.Oxford.2009 N. Nic Shuibhne,.The.Resilience.of.EU.Market.Citizenship,.CMLRev..2010,. Nr.47 XII Bibliografia C. O’Brien,.C-212/05.Hartmann,.C-213/05.Geven,.C-287/05.Hendrix,.CMLRev.. 2008,.Nr.45 C. O’Brien,.Real.links,.abstract.rights.and.false.alarms:.the.relationship.between. the.ECJ’s.‘real.link’.case.law.and.national.solidarity,.ELRev..2008,.Nr.33 C. O’Brien,.Social.Blind.Spots.and.Monocular.Policy.Making:.The.ECJ’s.Migrant. Worker.Model,.CMLRev..2009,.Nr.46 R. O’Gorman,.The.Proportionality.Principle.and.Union.Citizenship,.Mitchell. Working.Papers.2009,.Nr.1 S. O’Leary,.Developing.an.ever.closen.Union.between.the.Peoples.of.Europe?. A.reappraisal.of.the.case.law.of.the.Court.of.Justice.on.the.ree.movement. of.persons.and.EU.Citizenship,.Mitchell.Working.Papers.2008,.Nr.6 S. O’Leary,.Equal.treatment.of.and.EU.citizens:.A.new.chapter.on.cross-bor- der.educational.mobility.and.access.to.student.financial.assistance,.ELRev.. 2009,.Nr.34 S. O’Leary,.Putting.Flesh.on.the.Bones.of.European.Union.Citizenship,.ELRev.. 1999,.Nr.24 P. Oliver, S. Enchelmaier,.Free.movement.of.goods:.Recent.developments.in. the.case.law,.CMLRev..2007,.Nr.44 S. Peers,.Free.Movement,.Immigration.Control,.and.Constitutional.Conflict,. ECLRev..2009,.Nr.5 M. Poires Maduro,.The.Scope.of.European.Remedies:.The.case.of.purely.in- ternal.situations.and.reverse.discrimination,.[w:].C. Fitzpatrick, T. Novitz, P. Skidmore.(red.),.The.Future.of.Remedies.in.Europe,.Oxford.2000 J. Shaw,.A.View.of.the.Citizenship.Classics:.Martínez.Sala.and.Subsequent.Cases. on.Citizenship.of.the.Union,.[w:].M. Poires Maduro, L. Azoulai.(red.),.The. past.and.future.of.EU.law:.the.classic.of.UE.law.revisited.on.the.50th.anni- versary.of.the.Rome.Treaty,.Oxford.2010 J. Shaw,.Citizenship:.contrasing.dynamics.at.the.interface.of.integration.and. constitutionalism,.[w:].P..Craig, G. De Burca.(red.),.The.Evolution.of.EU. Law,.Oxford.2011 J. Snell,.And.Then.There.Were.Two:.Products.and.Citizens.in.Community.Law,. [w:].T. Tridimas, P. Nebbia (red.),.European.Union.Law.for.the.Twenty-First. Century:.Volume.II,.Oxford.2004 J. Snell,.The.Notion.of.Market.Access:.A.Concept.or.a.Slogan?,.CMLRev..2010,. Nr.47 E. Spaventa,.C-109/01.Akrich,.CMLRev..2005,.Nr.42 E. Spaventa,.From.Gebhard.to.Carpenter:.Towards.a.(non-)economic.European. constitution,.CMLRev..2004,.Nr.41 E. Spaventa,.Leaving.Keck.behind:.The.free.movement.of.goods.after.the.rul- ings.in.Commission.v..Italy.and.Mickelsson.and.Roos,.ELRev..2009,.Nr.34 E. Spaventa,.Seeing.the.Wood.Despite.the.Trees?.On.the.Scope.of.Union. Citizenship.and.its.Constitutional.Effects,.CMLRev..2008,.Nr.45 E. Spaventa,.The.outer.limit.of.the.Treaty.free.movement.provisions:.some.re- flections.on.the.significance.of.Keck,.remoteness.and.Deliège,.[w:].C. Bar- XIII Bibliografia nard, O. Odudu.(red.),.The.Outer.Limits.of.European.Union.Law,.Oxford. 2009 C. Timmermans,.Martínez.Sala.and.Baumbast.revisited,.[w:].M. Poires Maduro, L. Azoulai (red.),.The.past.and.future.of.EU.law:.the.classic.of.UE.law.revis- ited.on.the.50th.anniversary.of.the.Rome.Treaty,.Oxford.2010 H. Toner,.Comments.on.Mary.Carpenter.v..Secretary.of.State,.11.July.2002. (Case.C-60/00),.EJML.2003,.Nr.5 A. Tryfonidou,.Family.reunification.rights.of.(migrant).Union.citizens:.Towards. a.more.liberal.approach,.ELJ.2009,.Nr.15 A. Tryfonidou,.Further.steps.on.the.road.to.convergence.among.the.market. freedoms,.ELRev..2010,.Nr.35. A. Tryfonidou,.In.search.of.the.aim.of.the.EC.free.movement.of.persons.provi- sions:.Has.the.Court.of.Justice.missed.the.point?,.CMLRev..2009,.Nr.46 H. de Waele,.EU.Citizenship:.Revisiting.its.Meaning,.Place.and.Potential,.EJML. 2010,.Nr.12 P. Wenneras,.K. Boe Moen,.Selling.arrangements,.keeping.Keck,.ELRev..2010,. Nr.35 F. Wollenschläger,.A.New.Fundamental.Freedom.beyond.Market.Integration:. Union.Citizenship.and.its.Dynamics.for.Shifting.the.Economic.Paradigm.of. European.Integration,.ELJ.2011,.Nr.17 F. Wollenschläger,.Obywatelstwo.UE.i.jego.dynamika.dla.procesu.integracji. poza.wymiarem.rynkowym,.cz..1,.EPS.2010,.Nr.6,.cz..2,.EPS.2010,.Nr.7,.cz..3,. EPS.2010,.Nr.9 A. Zawidzka,.Celowościowa.wykładnia.prawa.wspólnotowego.w.orzeczni- ctwie.Europejskiego.Trybunału.Sprawiedliwości,.[w:].P. Winczorek.(red.),. Teoria.i.praktyka.wykładni.prawa,.Warszawa.2005 Wystąpienia na konferencjach A. Tryfonidou,.Reconceptualising.the.EU’s.market.freedoms.as.Union.citizen- ship.rights:.Towards.a.Citizenship.right.to.pursue.an.economic.activity.in. a.cross-border.context?,.XII.konferencja.European.Union.Studies.Association. w.Bostonie.3–5.3.2011.r. Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Wyrok.z.5.2.1963.r..w.sprawie.26/62.Van Gend en Loos,.Rec..1963,.s..1 Wyrok.z.4.12.1974.r..w.sprawie.41/74.Van Duyn,.Rec..1974,.s..1337 Wyrok.z.7.2.1979.r..w.sprawie.115/78.Knoors,.Rec..1979,.s..399 Wyrok. z. 20.2.1979. r.. w. sprawie. 120/78. Rewe-Zentral (Cassis de Dijon),. Rec..1979,.s..649 Wyrok.z.28.3.1979.r..w.sprawie.175/78.Saunders,.Rec..1979,.s..1129 Wyrok.z.31.1.1984.r..w.sprawach.połączonych.286/82.i.26/83.Luisi i Carbone,. Rec..1984,.s..377 Wyrok.z.5.4.1984.r..w.sprawach.połączonych.177/82.i.178/82.Van de Haar,. Rec..1984,.s..1797 Wyrok.z.13.2.1985.r..w.sprawie.293/83.Gravier,.Rec..1985,.s..593 XIV Bibliografia Wyrok.z.3.7.1986.r..w.sprawie.66/85.Lawrie-Blum,.Rec..1986,.s..2121 Wyrok.z.18.6.1987.r..w.sprawie.316/85.Lebon,.Rec..1987,.s..2811 Wyrok.z.21.6.1988.r..w.sprawie.39/86.Lair,.Rec..1988,.s..1361 Wyrok.z.21.6.1988.r..w.sprawie.197/86.Brown,.Rec..1988,.s..3205 Wyrok.z.2.2.1989.r..w.sprawie.186/87.Cowan,.Rec..1989,.s..19 Wyrok.z.7.3.1990.r..w.sprawie.C-362/88.GB-Inno,.Rec..1990,.s..I-667 Wyrok.z.17.5.1990.r..w.sprawie.C-262/88.Barber,.Rec..1990,.s..I-1889 Wyrok.z.26.2.1991.r..w.sprawie.C-292/89.Antonissen,.Rec..1991,.s..I-745 Wyrok.z.25.7.1991.r..w.sprawie.C-76/90.Säger,.Rec..1991,.s..I-4221 Wyrok.z.26.2.1992.r..w.sprawie.C-357/89.Raulin,.Rec..1992,.s..I-1027 Wyrok.z.7.7.1992.r..w.sprawie.C-369/90.Micheletti,.Rec..1992,.s..I-4239 Wyrok.z.7.7.1992.r..w.sprawie.C-370/90.Singh,.Rec..1992,.s..I-4265 Wyrok.z.26.1.1993.r..w.sprawie.C-112/91.Werner,.Rec..1993,.s..I-429 Wyrok.z.30.3.1993.r..w.sprawie.C-168/91.Konstantinidis,.Rec..1993,.s..I-191 Wyrok.z.31.3.1993.r..w.sprawie.C-19/92.Kraus,.Rec..1993,.s..I-1663 Wyrok.z.24.11.1993.r..w.sprawach.połączonych.C-267/91,.C-268/91.Keck i Mit- houard,.Rec..1993,.s..I-6097 Wyrok.z.24.3.1994.r..w.sprawie.C-275/92.Schindler,.Rec..1994,.s..I-1039 Wyrok.z.9.2.1995.r..w.sprawie.C-412/93.Leclerc-Siplec,.Rec..1995,.s..I-179 Wyrok.z.14.2.1995.r..w.sprawie.C-279/93.Schumacker,.Rec..1995,.s..I-225 Wyrok.z.10.5.1995.r..w.sprawie.C-384/93.Alpine Investments,.Rec..1995,.. s..I-1141 Wyrok.z.30.11.1995.r..w.sprawie.C-55/94.Gebhard,.Rec..1995,.s..I-4165 Wyrok.z.15.12.1995.r..w.sprawie.C-415/93.Bosman,.Rec..1995,.s..I-4921 Wyrok.z.5.6.1997.r..w.sprawach.połączonych.C-64-65/96.Uecker i Jacquet,. Rec..1997,.s..I-3171 Wyrok.z.9.7.1997.r..w.sprawach.połączonych.C-34-36/95.De Agostini,.Rec..1997,. s..I-3843 Wyrok.z.12.5.1998.r..w.sprawie.C-85/96.Martínez Sala,.Rec..1998,.s..I-2691 Wyrok.z.24.11.1998.r..w.sprawie.C-274/96.Bickel i Franz,.Rec..1998,.s..I-7637 Wyrok.z.19.1.1999.r..w.sprawie.C-348/96.Calfa,.Rec..1999,.s..I-11 Wyrok.z.27.1.2000.r..w.sprawie.C-190/98.Graf,.Rec..2000,.s..I-493 Wyrok.z.6.6.2000.r..w.sprawie.C-281/98.Angonese,.Rec..2000,.s..I-4139 Wyrok.z.23.11.2000.r..w.sprawie.C-135/99.Elsen,.Rec..2000,.s..I-10409 Wyrok.z.20.9.2001.r..w.sprawie.C-184/99.Grzelczyk,.Rec..2001,.s..I-6193 Wyrok.z.11.7.2002.r..w.sprawie.C-224/98.D’Hoop,.Rec..2002,.s..I-6191. Wyrok.z.11.7.2002.r..w.sprawie.C-60/00.Carpenter,.Rec..2002,.s..I-6278 Wyrok.z.17.9.2002.r..w.sprawie.C-413/99.Baumbast i R.,.Rec..2002,.s..I-7091 Wyrok.z.26.11.2002.r..w.sprawie.C-100/01.Olazabal,.Rec..2002,.s..I-981 Wyrok.z.23.9.2003.r..w.sprawie.C-109/01.Akrich,.Rec..2003,.s..I-9607 Wyrok.z.2.10.2003.r..w.sprawie.C-148/02.Garcia Avello,.Rec..2003,.s..I-11613 Wyrok. z. 6.11.2003. r.. w. sprawie. C-413/01. Ninni-Orasche,. Rec.. 2003,.. s..I-13187 Wyrok.z.23.3.2004.r..w.sprawie.C-138/02.Collins,.Rec..2004,.s..I-2703 Wyrok.z.29.4.2004.r..w.sprawie.C-224/02.Pusa,.Rec..2004,.s..I-5763 XV Bibliografia Wyrok.z.7.9.2004.r..w.sprawie.C-456/02.Trojani,.Zb.Orz..2004,.s..I-7573 Wyrok.z.19.10.2004.r..w.sprawie.C-200/02.Zhu i Chen,.Zb.Orz..2004,.s..I-9925 Wyrok.z.15.3.2005.r..w.sprawie.C-209/03.Bidar,.Zb.Orz..2005,.s..I-2119 Wyrok.z.26.5.2005.r..w.sprawie.C-20/03.Burmanjer,.Rec..2005,.s..I-4133 Wyrok.z.12.7.2005.r..w.sprawie.C-403/03.Schempp,.Zb.Orz..2005,.s..I-6421 Wyrok.z.15.9.2005.r..w.sprawie.C-258/04.Ioannidis,.Zb.Orz..2005,.s..I-8275 Wyrok.z.21.2.2006.r..w.sprawie.C-152/03.Ritter-Coulais,.Zb.Orz..2006,.s..I-1711 Wyrok.z.23.2.2006.r..w.sprawie.C-441/04.A-Punkt,.Zb.Orz..2006,.s..I-2093 Wyrok.z.23.2.2006.r..w.sprawie.C-513/03.Van Hilten-van der Heijden,.Zb.Orz.. 2006,.s..I-1957 Wyrok.z.18.7.2006.r..w.sprawie.C-406/04.De Cuyper,.Zb.Orz..2006,.s..I-6947 Wyrok.z.7.9.2006.r..w.sprawie.C-470/04.N,.Zb.Orz..2006,.s..I-7409 Wyrok.z.26.10.2006.r..w.sprawie.C-192/05.Tas-Hagen,.Zb.Orz..2006,.s..I-10451 Wyrok.z.9.1.2007.r..w.sprawie.C-1/05.Jia,.Zb.Orz..2007,.s..I-1 Wyrok.z.18.7.2007.r..w.sprawie.C-212/05.Hartmann,.Zb.Orz..2007,.s..I-6303 Wyrok.z.18.7.2007.r..w.sprawie.C-213/05.Geven,.Zb.Orz..2007,.s..I-6347 Wyrok.z.11.9.2007.r..w.sprawie.C-287/05.Hendrix,.Zb.Orz..2007,.s..I-6909 Wyrok.z.11.9.2007.r..w.sprawie.C-318/05.Komisja przeciwko Niemcom,.Zb.Orz.. 2007,.s..I-6957 Wyrok.z.11.12.2007.r..w.sprawie.C-291/05.Eind,.Zb.Orz..2007,.s..I-10719 Wyrok. z. 22.5.2008. r.. w. sprawie. C-499/06. Nerkowska,. Zb.Orz.. 2008,.. s..I-3993 Wyrok.z.25.7.2008.r..w.sprawie.C-127/08.Metock,.Zb.Orz..2008,.s..I-6241 Wyrok. z. 16.10.2008. r.. w. sprawie. C-527/06. Renneberg,. Zb.Orz.. 2008,.. s..I-7735 Wyrok.z.14.10.2008.r..w.sprawie.C-353/06.Grunkin i Paul,.Zb.Orz..2008,.. s..I-7639 Wyrok.z.18.11.2008.r..w.sprawie.C-158/07.Förster,.Zb.Orz..2008,.s..I-8507 Wyrok.z.19.12.2008.r..w.sprawie.C-551/07.Sahin,.Zb.Orz..2008,.s..I-10453 Wyrok.z.10.2.2009.r..w.sprawie.C-110/05.Komisja przeciwko Włochom (mo- torowery),.Zb.Orz..2009,.s..I-519 Wyrok.z.23.4.2009.r..w.sprawie.C-544/07.Rüffler,.Zb.Orz..2009,.s..I-3389 Wyrok.z.4.6.2009.r..w.sprawie.C-142/05.Mickelsson i Roos,.Zb.Orz..2009,.. s..I-4273 Wyrok.z.4.6.2009.r..w.sprawach.połączonych.C-22/08,.C-23/08.Vatsouras i Koupatantze,.Zb.Orz..2009,.s..I-4585 Wyrok.z.23.2.2010.r..w.sprawie.C-310/08.Ibrahim,.Zb.Orz..2010,.s..I-1065 Wyrok.z.23.2.2010.r..w.sprawie.C-480/08.Texeira,.Zb.Orz..2010,.s..I-1107 Wyrok.z.2.3.2010.r..w.sprawie.C-135/08.Rottman,.Zb.Orz..2010,.s..I-1449 Wyrok.z.2.12.2010.r..w.sprawie.C‐108/09.Ker.Optika,.Zb.Orz..2010,.s..I-12213 Wyrok.z.8.3.2011.r..w.sprawie.C-34/09.Zambrano,.Zb.Orz..2011,.s..I-1177 Wyrok.z.5.5.2011.r..w.sprawie.C-434/09.McCarthy,.Zb.Orz..2011 Wyrok.z.15.11.2011.r..w.sprawie.C-256/11.Dereci,.Zb.Orz..2011 Wyrok.z.1.3.2012.r..w.sprawie.C-484/10.Ascafor i Asidac,.Zb.Orz..2012 XVI Bibliografia Opinie rzeczników generalnych Opinia.rzecznika.generalnego.Jacobsa.w.sprawie.C-168/91.Konstantinidis,. Rec..1993,.s..I-1191. Opinia.rzecznika.generalnego.Tesaura w.sprawie.C-292/92.Hünermund,. Rec..1993,.s..I-6787. Opinia.rzecznika.generalnego.Jacobsa.w.sprawie.C-412/93.Leclerc-Siplec,. Rec..1995,.s..I-179 Opinia.rzecznika.generalnego.Jacobsa.w.sprawie.C-384/93.Alpine Investments,. Rec..1995,.s..I-1141. Opinia.rzecznika.generalnego.La Pergoli.w.sprawie.C-85/96.Martínez Sala,. Rec..1998,.s..I-2691 Opinia.rzecznika.generalnego.Albera.w.sprawie.C-184/99.Grzelczyk,.Rec..2001,. s..I-6193 Opinia.rzecznika.generalnego.Geelhoeda.w.sprawie.C-413/99.Baumbast,. Rec..2002,.s..I-7091 Opinia.rzecznika.generalnego.Colomera w.sprawie.C-138/02.Collins,.Rec..2004,. s..I-2703 Opinia.rzecznika.generalnego.Jacobsa.w.sprawie.C-224/02.Pusa,.Rec..2004,. s..I-5763 Opinia.rzecznika.generalnego.Légera.w.sprawie.C-152/03.Ritter-Coulais,. Zb.Orz..2006,.s..I-1711 Opinia.rzecznika.generalnego.Geelhoeda.w.sprawie.C-209/03.Bidar,.Zb.Orz.. 2005,.s..I-2119 Opinia.rzecznika.generalnego.Poiares Maduro.w.sprawach.połączonych.. C-158/04,.C-159/04.Alfa Vita.Vassilopoulos,.Zb.Orz..2006,.s..I-8135 Opinia.rzecznika.generalnego.Colomera.C-258/04.Ioannidis,.Zb.Orz..2005,. s..I-8275 Opinia.rzecznika.generalnego.Kokott w.sprawie.C-287/05.Hendrix,.Zb.Orz.. 2007,.s..I-6909 Opinia.rzecznika.generalnego.Bota.w.sprawie.C-110/05.Komisja przeciwko Włochom (motorowery),.Zb.Orz..2009,.s..I-519 Opinia.rzecznika.generalnego.Kokott.w.sprawie.C-142/05.Mickelsson i Roos,. Zb.Orz..2009,.s..I-4273 Opinia.rzecznika.generalnego.Geelhoeda.w.sprawie.C-212/05.Hartmann,. Zb.Orz..2007,.s..I-6303 Opinia.rzecznika.generalnego.Mengozziego.w.sprawie.C-291/05.Eind,.Zb.Orz.. 2007,.s..I-10719 Opinia.rzecznika.generalnego.Mazáka.w.sprawie.C-158/07.Förster,.Zb.Orz.. 2008,.s..I-8507 Opinia.rzecznika.generalnego.Colomera.w.sprawach.połączonych.C-22/08,. C-23/08.Vatsouras i Koupatantze,.Zb.Orz..2009,.s..I-4585 XVII Bibliografia Wstęp Obywatelstwo.Unii.Europejskiej.ustanowione.w.Traktacie.z.Maa- stricht.należy.do.instytucji.odróżniających.UE.od.innych.podmiotów. prawa.międzynarodowego..Innowacyjność.obywatelstwa.o.charakte- rze.transnarodowym.można.uznać.za.kolejny.etap.tworzenia.nowego. typu.podmiotu.prawa.międzynarodowego.o.szczególnych.cechach.. Obywatelstwo.UE.jest.instytucją.na.tyle.innowacyjną,.na.ile.inno- wacyjna.jest.UE.pod.względem.prawno-instytucjonalnym.w.stosun- ku.do.państw.i.organizacji.międzynarodowych..Instytucje.i.prawo.UE. rozwijają.się.ewolucyjnie.–.kolejne.fazy.rozwoju.wynikają.z.wcześniej- szych.doświadczeń.zewnętrznych.lub.wewnętrznych..Obywatelstwo. UE. wywodzi. się. zarówno. z. obywatelstwa. państw,. rozwoju. pozycji. jednostki. w. prawie. międzynarodowym. po. II. wojnie. światowej,. jak. i.z.wcześniejszych.form.ochrony.jednostki.w.UE. Obywatelstwo. UE. spełnia. tradycyjną. trójczłonową. definicję. oby- watelstwa,. na. którą. składają. się:. członkostwo. w. demokratycznej. wspólnocie. politycznej,. wspólne. interesy. i. prawa,. uczestnictwo. w. społecznych,. politycznych,. ekonomicznych. procesach. zachodzą- cych. we. wspólnocie1.. Zakres. członkostwa. wyznacza. art.. 20. ust.. 1. zd..2.TFUE:.„Obywatelem.Unii.jest.każda.osoba.mająca.przynależność. Państwa.Członkowskiego”..Jest.to.definicja.zupełna.obywatelstwa.UE. w. sensie. prawno-instytucjonalnym. i. fundament. definicji. obywatel- stwa. UE. w. sensie. materialnym.. Obywatelem. UE. w. sensie. material- nym. jest. bowiem. tylko. taki. obywatel. UE. w. sensie. prawno-instytu- cjonalnym,. którego. sytuacja. prawna. znajduje. się. w. zakresie. prawa. materialnego. UE.. Innymi. słowy,. obywatel. państwa. członkowskiego. w. sytuacji. czysto. wewnętrznej. jest. obywatelem. UE. tylko. w. sensie. prawno-instytucjonalnym. Pozostałe. elementy. klasycznej. definicji. obywatelstwa. zawiera. otwarty. katalog. praw. obywatela. UE. zawarty. w. art.. 20. ust.. 2. TFUE,. w.myśl.którego.obywatele.„mają.prawo.do: 1.R. Bellamy,.Citizenship:.A.Very.Short.Introduction,.Oxford.2008,.s..12. 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Relacja między obywatelstwem Unii Europejskiej a swobodami rynku wewnętrznego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: