Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00213 030693 15023850 na godz. na dobę w sumie
Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera - ebook/pdf
Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 250
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3808-8246-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zasoby ludzkie (hr)
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Czy można opracować instrukcję obsługi człowieka? Można spróbować, ale liczba oraz złożoność mechanizmów, które wpływają na ludzkie zachowania jest olbrzymia. Nie da się ich zaprezentować w formie algorytmu. Zachowania ludzi są wypadkową czynników indywidualnych, charakteryzujących jednostkę (takich jak osobowość, temperament, system wartości, doświadczenia, etc.) oraz czynników sytuacyjnych (np. stosowanych w firmie rozwiązań organizacyjnych, zachowania przełożonego lub składu zespołu projektowego). Wyniki badań wielu socjologów, psychologów, antropologów czy specjalistów od zarządzania pozwoliły zidentyfikować i opisać wiele mechanizmów wyjaśniających zachowania ludzi w organizacji. Książka stanowi podręcznik kształtowania relacji społecznych w organizacji. Opisywane w niej mechanizmy wyjaśniające zachowania pracowników i przełożonych zostały zilustrowane przykładami płynącymi z praktyki gospodarczej. Dzięki temu zrozumienie prezentowych treści staje się proste, a sama lektura bardzo interesująca. Niniejszą publikację można polecić zarówno tym, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu ludźmi i nadal chcą pogłębiać wiedzę w tym obszarze, jak i tym, którzy dopiero stoją przed wyzwaniami menedżerskimi. Ważne jest to, że dzięki niej wszyscy zainteresowani rozwojem kompetencji kierowniczych otrzymają zbiór inspiracji i praktycznych rozwiązań opartych na solidnych naukowych podstawach i najlepszych praktykach zarządzania, wynikających z bogatych doświadczeń autorów. 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Relacje w organizacji Podręcznik menedżera Ilona Świątek-Barylska – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania 90-237 Łódź, ul. Jana Matejki 22/26 RECENZENT Adela Barabasz REDAKTOR INICJUJĄCY Monika Borowczyk REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Bogusław Pielat SKŁAD I ŁAMANIE AGENT PR PROJEKT OKŁADKI Katarzyna Turkowska Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Depositphotos.com/monkeybusiness © Copyright by Authors, Łódź 2016 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.07465.16.0.K Ark. wyd. 14,0; ark. druk. 15,625 ISBN 978-83-8088-245-4 e-ISBN 978-83-8088-246-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 Spis treści Wstęp Część 1. Relacje przełożony–podwładny Rozdział 1. Awans przez rekrutację wewnętrzną, czyli członek zespołu zostaje przełożonym Inez Milopulos Co oznacza awans przez rekrutację wewnętrzną? Jakie są możliwe reakcje zespołu? Jak rozwiązać problem oporu ze strony pracowników? Zadania dla nowego menedżera Jak pomóc menedżerowi w przystosowaniu się do nowej roli – zadania dla firmy Podsumowanie Rozdział 2. Sytuacje niewygodne w relacjach przełożony- -podwładny 31 Maciej Malarski Jak radzić sobie z postawą roszczeniową pracowników? Czy można ufać ludziom? W jaki sposób ich kontrolować, stawiać wymagania i rozliczać Czy rozwój zawodowy musi zawsze być związany z awansem? Co zrobić, kiedy awans nie jest możliwy? A jeśli trzeba zwolnić, to kiedy i jak to zrobić? Podsumowanie 9 13 15 16 17 18 23 27 33 36 39 41 45 Rozdział 3. Zasady budowy systemu motywacji w organizacji, czyli jak w pełni wykorzystać siłę wynagrodzeń Tomasz Czapla Czym jest motywacja oraz jakie są kluczowe składowe tego zjawiska? 49 Z czego wynika motywacyjny charakter wynagrodzeń? 52 59 Jakie są najczęstsze błędne wyobrażenia o motywacji? 47 Spis treści 5 Podsumowanie Część 2. Relacje w zespole Rozdział 4. Jednostka w grupie, grupa w jednostce, czyli jak i dlaczego inni wpływają na nasze zachowanie Katarzyna Januszkiewicz Dlaczego obecność innych wpływa na nasze zachowanie? Czy możemy poradzić sobie z siłą grupy? Konformista, czyli kto? Kto ulega grupie? W jakich sytuacjach ulegamy? Jakiej grupie łatwiej nie ulec? Czy jednostka może wpłynąć na grupę? Czy demokracja szkodzi organizacji? Czy wystarczy ukryć się w tłumie, by wyłączyć rozsądek? Jakie czynniki sprzyjają myśleniu grupowemu? Jak obecność innych wpływa na nasze działanie? Kiedy grupa jest wsparciem? Podsumowanie Rozdział 5. Rywalizacja czy współpraca, czyli jak zorganizować pracę w zespole Ilona Świątek-Barylska Jaka jest rola rywalizacji w zespole? Dlaczego pracownicy ze sobą rywalizują? Co się dzieje w sytuacji, gdy rywalizacja przeradza się w „wyścig szczurów”? Czy nadmierna rywalizacja skłania do odejścia z pracy? Jakie jest znaczenie współpracy w zespole? Jak budować kulturę współpracy w firmie? Czy pracując w zespole zawsze uzyskujemy dobre rezultaty? Czy wybór między rywalizacją a współpracą to forma dylematu społecznego? Jakie są determinanty wyboru: rywalizacja czy współpraca? Podsumowanie 61 65 67 69 71 73 75 76 77 78 79 80 82 83 86 89 91 93 95 97 98 98 99 103 105 108 6 Spis treści Rozdział 6. Coaching zespołowy czyli jak prowadzić grupę ku efektywnemu rozwiązywaniu problemów Małgorzata Kołodziejczak, Piotr Mikosik Coaching: czym jest a czym nie jest? Jaki wpływ na proces coachingu i jego efekty ma kultura organizacyjna? Co to jest coaching zespołowy Jak przeprowadzić proces moderowanych sesji problemowych? Podsumowanie Rozdział 7. Komunikacja w zespołach zadaniowych, czyli sposób na komunikację w warunkach tymczasowości Magdalena Zalewska-Turzyńska Czym jest zespół zadaniowy? Dlaczego heterarchia sprawdza się w zespołach zadaniowych? Na jak długo powoływać zespół? Gdzie napotkasz trudności w zarządzaniu zespołem zadaniowym? Podsumowanie Część 3. Relacje w różnorodności i zmienności Rozdział 8. Znaczenie kultury organizacyjnej w budowaniu relacji społecznych Izabela Bednarska-Wnuk Czym jest kultura organizacja? Jak kształtować kulturę organizacyjną? Kultura organizacyjna a relacje społeczne – wzajemne sprzężenie w organizacji? Podsumowanie Rozdział 9. My i oni, czyli jak wygląda świat przez kulturowe okulary Joanna Małgorzata Michalak Co to jest etniczna różnorodność kulturowa? Na czym polegają różnice kulturowe między ludźmi? Jakich korzyści może spodziewać się firma, która przeciwdziała dyskryminacji i stosuje w praktyce zarządzanie różnorodnością kulturową? W jaki sposób rozwijać kulturę różnorodności etnicznej w firmie? 111 113 116 119 121 133 135 137 137 141 143 149 153 155 159 164 167 169 172 173 185 187 Spis treści 7 W jaki sposób rozwijać inteligencję kulturową własną i pracowników? 189 Podsumowanie 193 Rozdział 10. Zarządzanie wiekiem, zarządzanie pokoleniami – czyli jak efektywnie kierować zespołem wielopokoleniowym Justyna Kliombka-Jarzyna, Patrycja Woszczyk Jaka sytuacja demograficzna czeka nas w Polsce i jakie są jej skutki dla firm Jakie pokolenia są dziś obecne na rynku pracy Na jakim etapie rozwoju kariery jesteś? W jaki sposób praktycznie wykorzystać wiedzę o pokoleniach i jak dbać o rozwój na każdym etapie życia zawodowego? Jak budować kulturę zaangażowania wśród pracowników z różnych pokoleń? Podsumowanie Rozdział 11. Zarządzanie zmianą, czyli jak radzić sobie ze zmianą z perspektywy organizacji i jednostki Witold Buraczyński Jakie jest osiem kroków wprowadzania zmiany według J. Kottera? Na czym polega SDB Change Management Programme? Czy menedżer ma prawo „nie wiedzieć” co się stanie i jaki będzie wynik? Relacje między menedżerami w procesie zmian – czyli dlaczego jedni mogą więcej od innych? Zarządzający w procesie zmiany. Czy menedżer wie więcej o zmianie niż pracownik? Czego oczekuje się od menedżera w procesie zmiany? Kto jest twórcą i hamulcowym zmiany? Podsumowanie 195 197 198 203 205 209 214 217 219 223 226 236 240 242 246 249 Wstęp Kiedy rozmawiam ze studentami podczas zajęć czy też z menedżerami w sa- lach szkoleniowych lub w ich gabinetach, często słyszę pytanie/sugestię: czy można opracować instrukcję obsługi człowieka? Prosimy o takie opracowa- nie, które odpowie na pytania: co? dlaczego? jak? kiedy? Zwykle odpowia- dam na tę prośbę mówiąc, że mam dobrą i złą wiadomość. Zaczynając od złej: nie można opracować takiej instrukcji. Liczba oraz złożoność mechanizmów, które wpływają na ludzkie zachowania jest olbrzymia. Nie da się ich zaprezen- tować w formie algorytmu. Zachowania ludzi są wypadkową czynników in- dywidualnych, charakteryzujących jednostkę (takich jak osobowość, tempe- rament, system wartości, doświadczenia, etc.) oraz czynników sytuacyjnych (np. stosowanych w firmie rozwiązań organizacyjnych, zachowania przełożo- nego lub składu zespołu projektowego). Jest jednak także dobra wiadomość. Wiele lat badań socjologów, psychologów, antropologów czy specjalistów od zarządzania dało efekty w postać zidentyfikowania i opisania wielu mechani- zmów wyjaśniających zachowania ludzi w organizacji. Książka, którą oddajemy w Państwa ręce, ma odpowiedzieć na zapotrze- bowanie studentów oraz praktyków zarządzania i wskazuje na rozwiązania, które dają przewidywalne i oczekiwane rezultaty. Jest to opracowanie zespołowe. Każdy rozdział zaczyna się od krótkiej informacji o jego autorze. Wszyscy autorzy mają za sobą bagaż różnorod- nych doświadczeń związanych z kierowaniem, rozwiązywaniem problemów bądź szkoleniem. Większość to jednocześnie pracownicy naukowi Katedry Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Ten celowy dobór autorów pozwolił na uzyskanie efektu, który – mam nadzieję – zyska uznanie Czytelników. Postawiliśmy sobie za cel przygotowanie opracowania, które pozwoli Pań- stwu poznać ogólne reguły rządzące zachowaniami ludzi w organizacjach i jednocześnie umożliwi przekazanie doświadczeń autorów w praktycznym zastosowaniu prezentowanych koncepcji. W książce znalazły się opisy pra- widłowości (zweryfikowanych prawd, teorii, koncepcji) oraz ich przejawów i zastosowania w różnych typach organizacji. Dzięki temu możliwe jest wy- korzystanie treści zaprezentowanych w niej w sytuacjach, w których Może- cie się znaleźć w bliższej (z myślą o menedżerach) lub dalszej (z myślą o stu- dentach) przyszłości. Wstęp 9 Książkę podzielono na trzy części, które opisują różnego rodzaju relacje i zachowania pracowników w firmach. Pierwsza część obejmuje relacje mię- dzy przełożonym i podwładnym. Opisaliśmy w niej kilka ważnych kwestii, rozpoczynając od wyzwań, przed jakimi staje menedżer awansujący na kie- rownika zespołu, którego dotychczas był członkiem. Omówiliśmy postawy oraz zachowania przełożonych wobec podwładnych i wskazaliśmy dylematy związane z motywowaniem pracowników. Część druga obejmuje zagadnie- nie relacji w zespole. Można z niej się dowiedzieć, jakie mechanizmy kształ- tują zachowania pracowników jako członków zespołu, jakie są wady i zalety współpracy i rywalizacji w zespole, a także jak wykorzystać coaching do pracy z zespołem. Część tę zamyka rozdział wyjaśniający mechanizmy funkcjono- wania i komunikacji w zespołach zadaniowych. Ostatnia, trzecia część książki poświęcona jest zagadnieniom, które we współczesnych organizacjach nabie- rają coraz większego znaczenia, tj. różnorodności i zmienności. Opisaliśmy w niej mechanizmy kształtowania kultury organizacyjnej, szanse i zagroże- nia płynące ze zróżnicowania (kulturowego i etnicznego oraz pokoleniowego) pracowników, a także metody wprowadzania zmian w organizacji. Opisywane w książce mechanizmy wyjaśniające zachowania ludzi w or- ganizacji ilustrowane są przykładami czerpanymi z praktyki gospodarczej. Dzięki temu zrozumienie prezentowych treści staje się proste, a sama lektura bardzo interesująca. Każdy rozdział kończy się podsumowaniem, w którym zawarto najistot- niejsze informacje z jego treści oraz propozycje lektury, do której warto sięg- nąć. Wskazaliśmy publikacje charakteryzujące się nie tylko tym, że poszerzą wiedzę Czytelnika z analizowanego zakresu, ale jednocześnie mogą stanowić inspirację do jego dalszego rozwoju zawodowego i osobistego. Książka stanowi podręcznik do kształtowania relacji i zachowań organi- zacyjnych. Można się z nią zapoznać w zaproponowanym przez nas układzie lub sięgnąć do wybranych tylko rozdziałów. Każdy z nich stanowi zamknię- tą całość i pozwoli na poznanie wskazanego zagadnienia. Jako autorzy reko- mendujemy jednak zapoznanie się z całym opracowaniem, ponieważ tak jak złożony w całość obraz różni się od jego fragmentów, tak też odkrywanie me- chanizmów i rozwiązań organizacyjnych kształtujących zachowania pracow- ników wymaga spojrzenia holistycznego. Na kończenie dodam, że choć nie ma możliwości opracowania i zaprezen- towania instrukcji obsługi człowieka, to wiedza, która jest dostępna, z pew- nością ułatwi zrozumienie współpracowników, podwładnych, a także przeło- żonych. Wystarczy tylko po nią sięgnąć. 10 Wstęp Ilona Świątek-Barylska CZĘŚĆ I RELACJE PRZEŁOŻONY –PODWŁADNY Rozdział 1 Awans przez rekrutację wewnętrzną, czyli członek zespołu zostaje przełożonym Inez Milopulos Rozdział 2 Sytuacje niewygodne w relacjach przełożony–podwładny Maciej Malarski Rozdział 3 Zasady budowy systemu motywacji w organizacji, czyli jak w pełni wykorzystać siłę wynagrodzeń Tomasz Czapla Inez Milopulos Rozdział 1 Awans przez rekrutację wewnętrzną, czyli członek zespołu zostaje przełożonym Inez Milopulos – menedżer zespołu operacyjne- go firmy Vistex Inc., działającej w sektorze channel marketingu. W pisaniu poniższego artykułu wy- korzystała swoje własne doświadczenia związane z awansem poprzez rekrutację wewnętrzną na sta- nowisko kierownicze oraz opinie eksperckie. Ab- solwentka i doktorantka Uniwersytetu Łódzkiego – Wydziału Zarządzania. Ukończyła kursy „Kom- pendium MBA” oraz „Negocjacje”, certyfikowane przez firmę Quest Change Managers. Specjalizuje się w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zarządzaniu strategicznym i optymaliza- cji procesów operacyjnych. Z tego rozdziału dowiesz się: • Co oznacza awans przez rekrutację wewnętrzną? • • • Zadania dla nowego menedżera • Jakie są możliwe reakcje zespołu? Jak rozwiązać problem oporu ze strony pracowników? Jak pomóc menedżerowi w przystosowaniu się do nowej roli – zadania dla firmy Co oznacza awans przez rekrutację wewnętrzną? Członek ze- społu miano- wany na me- nedżera stoi przed wyzwa- niem w posta- ci zmian cha- rakteru relacji w ze- spole 40 nowo mianowanych menedżerów traci stano- wisko w ciągu 18 miesięcy Awans poprzez rekrutację wewnętrzną, opierający się na wyborze kandydata na menedżera spośród już zatrudnionych pracowników, jest praktyką stoso- waną w wielu przedsiębiorstwach i cieszy się pozytywną opinią wśród prakty- ków zajmujących się doradztwem personalnym1. Osoba, która awansuje w ten sposób, staje przed koniecznością zmierzenia się ze zmianą charakteru relacji z zespołem oraz zmianą sposobu postrzegania swojej roli. Badania dowodzą, że do 40 nowo mianowanych menedżerów napotyka poważne problemy w początkowej fazie przystosowania do nowej roli i traci stanowisko w trakcie pierwszych 18 miesięcy. Jeszcze większy procent nowo mianowanych mene- dżerów nie wykorzystuje swojego pełnego potencjału i nie jest w stanie speł- nić oczekiwań firmy względem nowej roli kierowniczej2. Powyższe konstatacje ukazują istotny problem, z którym zmagają się fir- my na całym świecie. Przed nowo mianowanym menedżerem stoi bowiem szereg wyzwań. Przede wszystkim zmienia się rodzaj podejmowanych decy- zji, a także perspektywa spojrzenia na problemy organizacji. Osoba, która zo- staje menedżerem średniego szczebla, powinna zacząć myśleć strategicznie oraz systemowo, poznając biznes, w którym działa, z zupełnie innej strony. Zdarzają się sytuacje, gdy osoba awansowana w wyniku rekrutacji we- wnętrznej wyróżnia się pod względem efektywności i jakości dotychczas wy- konywanej pracy, natomiast wykazuje się stosunkowo słabą znajomością na- rzędzi zarządzania i ciężko jest jej wejść w rolę szefa, co najbardziej widoczne jest w pierwszych miesiącach pracy. Zatem samo mianowanie członka zespo- łu menedżerem i pozostawienie go samego sobie jest błędem w sztuce mene- dżerskiej. Przekonanie, że sam „trening poprzez pracę” sprawi, że osoba ta pomyślnie ukończy proces adaptacji, prowadzi do zwiększenia ryzyka poraż- ki osoby mianowanej na stanowisko kierownicze. Na tym etapie niezwykle istotną rolę odgrywa firma oraz stosowane przez nią rozwiązania. Konieczne staje się stworzenie przez organizację systemu rozwoju i wsparcia umiejęt- ności menedżerskich nie tylko w procesie przygotowawczym do nowej roli, 1 K. Popieluch, Awans wewnętrzny to dwuznaczny sygnał, Grupa Nowoczesna Firma, http:// nf.pl/manager/awans-w-wyniku-rekrutacji-wewnetrznej,43423,39 [dostęp: 23.10.2015]. 2 First-Time Manager, materiały informacyjne HBR Polska oraz ICAN Institute, Warszawa 2015. Awans przez rekrutację wewnętrzną, czyli członek zespołu zostaje przełożonym… 15 ale również w dalszym procesie adaptacji. Sukces w procesie adaptacji zależy jednak nie tylko od organizacji, ale również od odnalezienia się menedżera w tym systemie i jego aktywnego uczestnictwa w wykorzystaniu elementów systemu na własne potrzeby. Zatem poprawne funkcjonowanie systemu zale- ży od obydwu stron. Jakie są możliwe reakcje zespołu? Sytuacja, w której jeden z członków zespołu zostaje przełożonym pozostałych jest sytuacją nową zarówno dla osoby awansowanej, jak i dla zespołu. Zmiana bliskich, przyjacielskich stosunków na relacje łączące kierownika i jego pod- władnych może być trudna. Jedni menedżerowie nie mają z tym problemu, jas- no oddzielając sferę pracy zawodowej od stosunków koleżeńskich, dla innych jest to wyzwanie. To samo tyczy się reakcji zespołu. Istnieją zespoły, które trak- tują awans swojego kolegi jako naturalną kolej rzeczy, inne natomiast potrzebu- ją czasu, by dostosować się do nowej sytuacji i uporać z obawami. Jak podkreśla Agata Sulima – Główny Menedżer Operacyjny firmy Vistex Inc.: pozyskanie kierownika średniego szczebla w drodze rekrutacji wewnętrz- nej jest naturalnym i jednocześnie optymalnym wyborem dla organizacji. Fir- ma pokazuje w ten sposób możliwości realnego rozwoju i awansu pionowego pracowników, jak również strategię firmy opartą na promowaniu talentów. Nie unikniemy jednak ciemnych stron rekrutacji wewnętrznej, pośród których wy- mienić można między innymi: ukryty opór zespołu przed zmianą, wyzwanie budowania autorytetu (zmiana pozycji od kolegi do menedżera), jednym sło- wem bunt pracowników. W pierwszych miesiącach urzędowania nowego prze- łożonego, a byłego kolegi, są oni skłonni testować jego granice, podważając kru- chy autorytet. Nowo mianowany menedżer podczas pierwszych miesięcy pracy na no- wym stanowisku może zaobserwować obawy pracowników przed zmianą układu sił3. Zyskuje bowiem przywilej wyznaczania celów, delegowania za- dań, rozliczania z ich wykonania, a także oceniania pracy swoich kolegów z zespołu. Menedżer wybrany z grona członków zespołu zostaje wyposażo- ny w narzędzia, których w swojej poprzedniej roli nie posiadał i do tej nowej „siły” w jego rękach zespół musi się przyzwyczaić. W zespole pojawia się nie- wiadoma dotycząca dalszego zachowania ich dotychczasowego kolegi/kole- żanki po objęciu nowego stanowiska. 3 Zarządzanie zmianą, „Harvard Business Review”, grudzień 2011 – styczeń 2012. 16 Inez Milopulos Pracownicy obawiają się zmiany ukła- du sił Zespół testuje nowe granice i relacje z prze- łożonym Wszystkie za- kłócenia, które pojawiają się w obszarze re- lacji w zespole mają wpływ na proces adaptacyjny do roli mene- dżera W nowej sytuacji członkowie zespołu mogą zacząć zadawać sobie nastę- Jak ułożą się moje stosunki z nowym szefem? Jak mnie postrzega? pujące pytania: • • Co będzie z moją dalszą karierą? • Czy moja pozycja w firmie jest zagrożona? • Czy utrzyma się dotychczasowa atmosfera pracy? U niektórych może wystąpić również zaniepokojenie faktem, iż w kole- żeńskiej relacji otwarcie komentowali lub narzekali na decyzje podjęte przez kadrę kierowniczą. W sytuacji, kiedy jeden z ich kolegów dołącza do tej kadry, takie komentarze mogłyby być odebrane jako niestosowne. Członkowie ze- społu nie wiedzą, jakie są granice w relacjach z osobą, która teraz staje się ich przełożonym i mogą próbować je testować. Wszystkie zakłócenia, które mogą pojawić się w obszarze relacji w zespole mają wpływ na proces adaptacji do roli menedżera i niewątpliwie są wyzwa- niem, szczególnie w początkowej fazie po objęciu nowego stanowiska. Ważna jest jednak świadomość, że tego typu reakcje mają prawo wystąpić w sytuacji, gdy jeden z członków zespołu zostaje przełożonym. Zrozumienie przyczyn tego typu reakcji oraz poszukiwanie sposobów radzenia sobie z nimi jest nie- zwykle istotne zarówno z perspektywy firmy, jak i samego pracownika. Jak rozwiązać problem oporu ze strony pracowników? Opór ze strony zespołu wobec rozwiązań proponowanych przez nowo miano- wanego menedżera to sytuacja trudna nie tylko z pespektywy organizacji, ale również z punktu widzenia nowego menedżera. Dyrektor Operacyjny firmy Quest Change Managers radzi, by w takiej sytuacji opierać swoje działania na zasadzie „Miękko do ludzi, twardo do problemu”: W takiej sytuacji warto sobie powiedzieć – niech to się dzieje. Najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, jest negowanie lub wykluczanie tej osoby. W takich delikatnych okolicznościach nowo mianowany menedżer nie powinien wywie- rać presji. Warto również zdać sobie sprawę z tego, że z rolą menedżerską wiąże się pewna doza samotności i wyalienowania z tego względu, że dystans wobec osoby awansowanej tworzy się w szeregach zespołu samoistnie. Sytuacja za- akceptowania nowego stanu rzeczy przez zespół powinna przyjść z czasem. Je- żeli jednak taki stan rzeczy utrzymuje się przez dłuższy czas warto spotkać się z daną osobą lub grupą osób i otwarcie porozmawiać o problemie. Być może zachowanie danej jednostki ma inne podłoże, o którym nowo mianowany me- nedżer jeszcze nie wie. Awans przez rekrutację wewnętrzną, czyli członek zespołu zostaje przełożonym… 17
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: