Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00125 004777 14059051 na godz. na dobę w sumie
Relacyjne bazy danych dla praktyków - książka
Relacyjne bazy danych dla praktyków - książka
Autor: Liczba stron: 280
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0101-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wszystkie tajniki relacyjnego modelu danych

Relacyjne bazy danych spotykamy niemal w każdej aplikacji komputerowej, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Wiemy, że w oparciu o nie buduje się aplikacje korporacyjne, witryny internetowe i inne rozbudowane systemy informatyczne. Jednak to nie wszystko -- bazy danych są wszędzie -- nawet cyfrowy aparat fotograficzny posiada bazę danych, którą wykorzystuje przy doborze parametrów ekspozycji. Wszystkie nowoczesne systemy zarządzania bazami opierają się na modelu relacyjnym, sformułowanym w 1969 roku przez E.F. Codda. Znajomość teorii relacji okazuje się przydatna nie tylko twórcom takich systemów. Programiści korzystający z baz danych i administratorzy takich baz również powinni posiadać taką wiedzę, aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie oferuje im model relacyjny.

Książka 'Relacyjne bazy danych dla praktyków' to szczegółowe omówienie modelu relacyjnego przeznaczone dla użytkowników takich systemów. Nie opisuje konkretnych produktów -- przedstawia wszystkie tajniki teorii relacyjnej i wskazuje możliwości wykorzystania tej wiedzy w codziennych zadaniach. Autor książki Chris Date, znany autorytet z dziedziny baz danych, przedstawi Ci koncepcje relacyjne, teorię zbiorów, różnice pomiędzy modelem a implementacją, algebrę relacyjną oraz zagadnienia normalizacji danych.

Dzięki wiadomościom zawartym w tej książce sprawniej i efektywniej wykorzystasz możliwości współczesnych systemów zarządzania bazami danych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Relacyjne bazy danych dla praktyków Autor: C.J. Date T³umaczenie: Marek Pêtlicki ISBN: 83-246-0101-5 Tytu³ orygina³u: Database in Depth Format: B5, stron: 280 Wszystkie tajniki relacyjnego modelu danych (cid:129) Dowiedz siê, czym s¹ krotki i relacje (cid:129) Poznaj algebrê relacji i zasady normalizacji danych (cid:129) Zaprojektuj efektywne schematy relacji i zaimplementuj je w bazie Relacyjne bazy danych spotykamy niemal w ka¿dej aplikacji komputerowej, czêsto nawet nie zdaj¹c sobie z tego sprawy. Wiemy, ¿e w oparciu o nie buduje siê aplikacje korporacyjne, witryny internetowe i inne rozbudowane systemy informatyczne. Jednak to nie wszystko — bazy danych s¹ wszêdzie — nawet cyfrowy aparat fotograficzny posiada bazê danych, któr¹ wykorzystuje przy doborze parametrów ekspozycji. Wszystkie nowoczesne systemy zarz¹dzania bazami opieraj¹ siê na modelu relacyjnym, sformu³owanym w 1969 roku przez E.F. Codda. Znajomoœæ teorii relacji okazuje siê przydatna nie tylko twórcom takich systemów. Programiœci korzystaj¹cy z baz danych i administratorzy takich baz równie¿ powinni posiadaæ tak¹ wiedzê, aby w pe³ni wykorzystaæ mo¿liwoœci, jakie oferuje im model relacyjny. Ksi¹¿ka „Relacyjne bazy danych dla praktyków” to szczegó³owe omówienie modelu relacyjnego przeznaczone dla u¿ytkowników takich systemów. Nie opisuje konkretnych produktów — przedstawia wszystkie tajniki teorii relacyjnej i wskazuje mo¿liwoœci wykorzystania tej wiedzy w codziennych zadaniach. Autor ksi¹¿ki Chris Date, znany autorytet z dziedziny baz danych, przedstawi Ci koncepcje relacyjne, teoriê zbiorów, ró¿nice pomiêdzy modelem a implementacj¹, algebrê relacyjn¹ oraz zagadnienia normalizacji danych. (cid:129) Podstawy modelu relacyjnego (cid:129) Skalarne i nieskalarne typy danych (cid:129) Krotki i relacje pomiêdzy nimi (cid:129) Zmienne relacyjne i predykaty (cid:129) Podstawy algebry relacji (cid:129) Ograniczenia w bazach danych (cid:129) Postaci normalne (cid:129) Teoria projektowania baz danych (cid:129) Implementacja modelu relacyjnego Dziêki wiadomoœciom zawartym w tej ksi¹¿ce sprawniej i efektywniej wykorzystasz mo¿liwoœci wspó³czesnych systemów zarz¹dzania bazami danych. Spis treści Słowo wstępne .............................................................................................................. 9 Przedmowa ................................................................................................................... 11 1. Wprowadzenie .............................................................................................................17 18 19 20 27 29 32 33 34 35 Uwaga na temat terminologii Zasady, nie produkty Podstawy oryginalnego modelu Model a implementacja Własności relacji Relacje i zmienne relacyjne Wartości i zmienne Podsumowanie Ćwiczenia 2. Relacje i typy ................................................................................................................ 39 40 44 47 49 51 52 Porównania wartości oparte na dziedzinie danych Atomowość wartości danych Czym jest typ? Typy skalarne i nieskalarne Podsumowanie Ćwiczenia 3. Krotki i relacje .............................................................................................................. 55 55 57 59 60 61 66 69 70 70 Czym jest krotka? Kilka ważnych konsekwencji Czym jest relacja? Dalsze konsekwencje Dlaczego relacja nie może zawierać zduplikowanych krotek Dlaczego nie należy stosować NULL-i TABLE_DUM i TABLE_DEE Podsumowanie Ćwiczenia 5 4. Zmienne relacyjne ....................................................................................................... 73 73 75 77 78 83 86 88 89 Operacje modyfikujące Klucze kandydujące Klucze obce Perspektywy Zmienne relacyjne i predykaty Dalsze uwagi na temat relacji i typów Podsumowanie Ćwiczenia 5. Algebra relacyjna .........................................................................................................91 93 95 102 103 107 109 111 114 115 117 117 Własność domknięcia Operatory oryginalne Wyliczanie wyrażeń SQL Rozszerzenie i podsumowanie Grupowanie i rozgrupowanie Przekształcanie wyrażeń Porównania relacyjne Przypisanie relacyjne Operator ORDER BY Podsumowanie Ćwiczenia 6. Ograniczenia ..............................................................................................................123 123 126 129 130 132 134 136 138 139 Ograniczenia oparte na typach Ograniczenia baz danych Transakcje Dlaczego kontrola ograniczeń baz danych musi być natychmiastowa Czy niektóre kontrole nie powinny jednak być odłożone? Ograniczenia i predykaty Różne uwagi Podsumowanie Ćwiczenia 7. Teoria projektowania baz danych ............................................................................ 143 144 146 151 158 161 164 165 167 Rola teorii projektowej Zależności funkcyjne i postać normalna Boyce’a i Codda Zależności złączeniowe i piąta postać normalna Dwie zalety normalizacji Ortogonalność Kilka uwag o projekcie fizycznym Podsumowanie Ćwiczenia 6 | Spis treści 8. Co to jest model relacyjny? ........................................................................................ 171 172 175 176 177 180 184 185 Model relacyjny zdefiniowany Podstawowe cele modelu relacyjnego Wybrane reguły związane z bazami danych Model relacyjny a inne modele danych Co zostało do zrobienia Podsumowanie Ćwiczenia A Nieco logiki ................................................................................................................ 189 189 191 192 194 195 199 201 202 203 Propozycje Predykaty Kwantyfikacja Zmienne wolne i związane Więcej o kwantyfikacji Ograniczenia baz danych Zapytania Równoważności Podsumowanie B ....................................................................................................................................205 Algebra relacyjna i operatory modyfikujące Baza danych dostawców i części zamiennych 206 C Rozwiązania ćwiczeń ............................................................................................... 207 207 212 218 225 230 244 251 259 Rozdział 1. Wprowadzenie Rozdział 2. Relacje i typy Rozdział 3. Krotki i relacje Rozdział 4. Zmienne relacyjne Rozdział 5. Algebra relacyjna Rozdział 6. Ograniczenia Rozdział 7. Teoria projektowania baz danych Rozdział 8. Co to jest model relacyjny? Skorowidz .................................................................................................................. 267 Spis treści | 7 ROZDZIAŁ 4. Zmienne relacyjne W rozdziale 1. poznaliśmy pojęcie zmiennej relacyjnej, której wartości są relacjami. To wła- śnie zmienne relacyjne powstają w wyniku działania operacji INSERT, DELETE czy UPDATE. Dowiedzieliśmy się też, że INSERT, DELETE oraz UPDATE są odpowiednikami relacyjnych operacji przypisania. Przypominam, że jeśli R jest zmienną relacyjną, a r jest relacją, która ma być przypisana R, wtedy R i r muszą być zgodnego typu relacyjnego. Druga ważna informa- cja to taka, że nagłówki, zawartość, atrybuty, krotki, liczność i stopień zdefiniowane formalnie na potrzeby relacji (rozdział 3.) mają zastosowanie również do zmiennych relacyjnych. Nadszedł czas, aby przyjrzeć się bliżej tym zagadnieniom. Jako podstawę do rozważań wykorzystam następujące definicje relacji z bazy dostawców i części zamiennych napisane w języku Tutorial D: VAR S BASE RELATION {SNO SNO, SNAME NAME, STATUS INTEGER, CITY CHAR} KEY {SNO}; VAR P BASE RELATION {PNO PNO, PNAME NAME, COLOR COLOR, WEIGHT WEIGHT, CITY CHAR } KEY {PNO}; VAR SP BASE RELATION {SNO SNO, PNO PNO, OTY OTY} KEY {SNO, PNO} FOREIGN KEY {SNO} REFERENCES S FOREIGN KEY {PNO} REFERENCES P; Operacje modyfikujące Pierwsze ważne spostrzeżenie dotyczy przypisania. Niezależnie od zastosowanej składni przypisanie relacyjne jest operacją na poziomie zbiorów. W rzeczywistości wszystkie operacje zdefiniowane w modelu relacyjnym odbywają się na poziomie zbiorów, do czego wrócimy w rozdziale 5. Oznacza to, że INSERT dodaje do zmiennej relacyjnej zbiór krotek, DELETE usuwa ze zmiennej relacyjnej zbiór krotek, natomiast UPDATE modyfikuje zbiór krotek zmiennej relacyjnej. Często co prawda mówi się, że modyfikuje się jakąś konkretną krotkę, należy jednak zawsze pamiętać o tym, że: • takie stwierdzenie oznacza, że modyfikowany zbiór krotek ma liczność równą jeden; • aktualizacja zbioru krotek o liczności równej jeden czasem nie jest operacją wykonalną. 73 Załóżmy na przykład, że w zmiennej relacyjnej S jest zdefiniowane ograniczenie integralno- ściowe (rozdział 6.) wymuszające, aby S1 i S4 zawsze miały zdefiniowane to samo miasto. W takim przypadku operacja modyfikacji, która ma zadziałać tylko w jednej krotce, po pro- stu nie zadziała poprawnie. Należy więc zaktualizować obydwie powiązane krotki, na przy- kład wykorzystując następujące zapytanie (SQL): UPDATE S SET CITY = Gdańsk WHERE S.SNO = SNO( S1 ) OR S.SNO = SNO( S4 ); Powyższe zapytanie oczywiście modyfikuje zbiór złożony z dwóch krotek. U W A G A Dla zainteresowanych: odpowiednie wyrażenie w języku Tutorial D ma następującą postać (dość podobną): UPDATE S WHERE SNO = SNO( S1 ) OR SNO = SNO( S4 ) (CITY := Gdańsk ); Jedną z konsekwencji powyższych własności jest brak w modelu relacyjnym obsługi pozy- cjonowanych modyfikacji, znanych z języka SQL (zapytania typu DELETE ... WHERE CURRENT OF cursor), ponieważ operacje tego typu z definicji odbywają się na poziomie krotki, nie zbioru. Tego typu techniki spotyka się dość często we współczesnych produktach, lecz dzieje się tak głównie dlatego, że produkty te nie są zwykle szczególnie skuteczne w obsłudze ograniczeń integralnościowych. Gdyby wspomniane produkty poprawiły swoją obsługę ogra- niczeń integralnościowych, mogłoby się okazać, że „modyfikacje pozycyjne” nie będą działać. Oznacza to, że aplikacje bardzo popularne dziś jutro straciłyby swoich użytkowników. Jest to moim zdaniem sytuacja, której producenci starają się unikać. Muszę się do czegoś przyznać. Stosowane przeze mnie określenie „modyfikacji krotki”, lub raczej zbioru krotek, jest dość nieprecyzyjne (żeby nie powiedzieć „do niczego”). Jeśli obiekt V jest podatny na modyfikację, musi być zmienną, nie wartością, nie zbiorem krotek ani rela- cją, ponieważ jak wiemy z definicji, wartości nie mogą być modyfikowane. Mówiąc o modyfi- kacji krotki t1 na krotkę t2 w ramach zmiennej relacyjnej R, mamy na myśli zastąpienie krotki t1 w R na krotkę t2. Ale ten rodzaj rozumowania nadal jest nieprecyzyjny! Tak naprawdę to cała oryginalna relacja r1 ulega wymianie na r2 w ramach zmiennej relacyjnej R. Czym jest zatem r2? Załóżmy, że s1 i s2 są relacjami zawierającymi odpowiednio krotki t1 i t2. Relacja r2 powstaje w wyniku wyrażenia (r1 MINUS s1) UNION s2. Innymi słowy, „modyfikację krotki t1 na krotkę t2 w ramach zmiennej relacyjnej R” można postrzegać jako usunięcie t1 i wstawienie w to miejsce t2. To nadal znaczne uproszczenie, ponieważ zakłada możliwość usuwania i podstawiania pojedynczych krotek w zmiennych relacyjnych. Analogicznie nie należy dosłownie postrzegać operacji typu „modyfikacja atrybutu A w krot- ce t” lub w relacji r, a nawet w zmiennej relacyjnej R. Oczywiście taka operacja (efektywnie) ma miejsce i wygodnie jest określać ją w taki sposób (to znacznie upraszcza analizę), lecz po- dobnie jak w przypadku „terminologii przyjaznej użytkownikowi” skrytykowanej przeze mnie w rozdziale 1. można przyjąć stosowanie takich uproszczeń jedynie w sytuacjach, gdy nie spowoduje to nieporozumień i nie zagmatwa postrzegania rzeczywistego stanu rzeczy. 74 | Rozdział 4. Zmienne relacyjne Klucze kandydujące Podstawowe założenia dotyczące kluczy kandydujących opisałem w rozdziale 1., lecz nad- szedł czas na doprecyzowanie tego pojęcia. Oto definicja: DEFINICJA Niech K będzie podzbiorem nagłówka zmiennej relacyjnej R. K jest kluczem kandydu- jącym (lub po prostu kluczem) R wtedy i tylko wtedy, gdy posiada następujące cechy: DEFINICJA Unikalność: Żadna wartość R nie może zawierać dwóch różnych krotek o tej samej wartości K. DEFINICJA U W A G A Nieredukowalność: Żaden podzbiór K nie ma cechy unikalności. Zgodnie z powszechnie stosowaną praktyką w tej książce stosuję powszechnie okre- ślenia typu „B jest podzbiorem A” oraz „A jest nadzbiorem B” z założeniem, że A i B mogą być równe. Gdy pojawi się konieczność wykluczenia tej możliwości, wyraźnie to zaznaczę. Własność unikalności jest zrozumiała i oczywista, należy jednak powiedzieć kilka słów o własności nieredukowalności. Weźmy pod uwagę zmienną relacyjną S i zbiór atrybutów {SNO, CITY} (nazwijmy go SK). Ten zbiór atrybutów jest podzbiorem nagłówka zmiennej S z pewnością posiadającym cechę unikalności (żadna możliwa wartość S nie może mieć dwóch krotek o tej samej wartości SK). SK jednak nie ma cechy nieredukowalności, ponieważ możemy odrzucić atrybut CITY i to, co zostanie, czyli podzbiór {SNO} również posiada cechę unikalności. Nie można więc uznać SK za klucz, ponieważ jest „za duży”. Natomiast {SNO} ma cechę nieredukowalności i jest poprawnym kluczem. Dlaczego klucze muszą być nieredukowalne? Jednym z powodów jest poprawna obsługa klauzuli unikalności przez DBMS. Załóżmy, że „okłamaliśmy” DBMS, wymuszając klucz {SNO, CITY}. System DBMS nie może w takim przypadku wymusić unikalności identyfikato- ra dostawcy, może jedynie wymusić unikalność klucza, czyli identyfikatorów dostawców w danym mieście. To jeden z powodów (oczywiście nie jedyny), dlaczego klucze nie mogą zawierać atrybutów niepotrzebnych do unikalnej identyfikacji krotek. Wszystkie zmienne relacyjne analizowane do tej pory posiadają tylko jeden klucz. Przedsta- wię dla odmiany kilka relacji zawierających większą liczbę kluczy (te przykłady są z założe- nia intuicyjne). Zwracam uwagę na częściowe pokrywanie się kluczy w drugim i trzecim przykładzie. VAR TAX_BRACKET BASE RELATION {LOW MONEY, HIGH MONEY, PERCENTAGE INTEGER} KEY {LOW} KEY {HIGH} KEY {PERCENTAGE}; VAR ROSTER BASE RELATION {DAY DAY_OF_WEEK, TIME TIME_OF_DAY, GATE GATE, PILOT NAME} KEY {DAY, TIME, GATE} KEY {DAY, TIME, PILOT}; Klucze kandydujące | 75 VAR MARRIAGE BASE RELATION {SPOUSE_A NAME, SPOUSE_B NAME, DATE_OF_MARRIAGE DATE} /* wykluczamy poligamię */ /* i możliwość dwukrotnego zawarcia małżeństwa przez tę samą parę */ KEY {SPOUSE_A, DATE_OF_MARRIAGE} KEY {DATE_OF_MARRIAGE, SPOUSE_B} KEY {SPOUSE_B, SPOUSE_A}; Ten podrozdział zakończę kilkoma uwagami. Po pierwsze, należy pamiętać, że koncepcja kluczy odnosi się do zmiennych relacyjnych, nie do relacji. Dlaczego? Ponieważ stwierdzenie, że podzbiór nagłówka jest kluczem, jest równoznaczne zdefiniowaniu ograniczenia integral- nościowego, a dokładniej ograniczenia wymuszającego unikalność. Ograniczenie integralno- ściowe stosuje się do zmiennych, nie do wartości — ograniczenia stanowią mechanizm kon- trolny operacji modyfikujących, a jak wiadomo wartości nie są modyfikowalne. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale 6. Po drugie, jeśli R jest zmienną relacyjną, musi zawierać przynajmniej jeden klucz. Powodem tego wymogu jest to, że wartościami R są relacje, które z definicji nie mogą zawierać dupli- katów. W najgorszym przypadku więc wymóg unikalności spełnia kombinacja wszystkich atrybutów R1. Z tego powodu albo kombinacja wszystkich atrybutów relacji spełnia wymóg nieredukowalności, albo udaje się wyodrębnić podzbiór atrybutów spełniający ten wymóg. W każdym wypadku zawsze udaje się znaleźć odpowiedni klucz. Po trzecie, należy pamiętać, że wartościami klucza są krotki. W przypadku zmiennej relacyj- nej S zawierającej jedyny klucz {SNO} wartość tego klucza dla określonej krotki (np. dla do- stawcy S1) wynosi: TUPLE {SNO SNO( S1 )} Jak pamiętamy z rozdziału 3., każdy podzbiór krotki jest również krotką. Oczywiście w praktyce można powiedzieć w uproszczeniu, że wartością klucza w tym przykładzie jest S1 lub SNO( S1 ), lecz ponownie nie jest to stwierdzenie precyzyjne. Powinno być już oczywiste, że koncepcja kluczy opiera się (jak większość zagadnień modelu relacyjnego) na koncepcji równości krotek. Aby więc wymusić ograniczenie unikalności, mu- simy być w stanie stwierdzić, kiedy dwie wartości klucza są równe, i to właśnie jest kwestia równości krotek. Nawet w przypadku zmiennej relacyjnej S, gdy krotki klucza „wyglądają” jak zwykłe wartości skalarne. W ramach ostatniej uwagi chciałbym nawiązać do zależności funkcyjnej. Nie będę w tym miej- scu omawiać szczegółowo tej koncepcji (przyjdzie na to czas w rozdziale 7.), lecz Czytelnik zapewne już się z nią spotkał. Chcę zwrócić uwagę na jeden szczegół. Załóżmy, że K jest klu- czem zmiennej relacyjnej R, a A jest atrybutem R. Wynika z tego, że R z pewnością spełnia następującą zależność funkcyjną: K → A W skrócie: zależność funkcyjna K → A oznacza, że każde dwie krotki R zawierające tę samą wartość K będą również zawierały tę samą wartość A. Lecz jeśli dwie krotki zawierają tę sa- mą wartość K, a K jest kluczem, to z definicji jest to ta sama krotka, a w związku z tym oczy- wiście mają tę samą wartość A. Innymi słowy: zawsze zachodzi zależność funkcyjna wszyst- 1 Nie można tego oczywiście powiedzieć o tabelach języka SQL — jak pamiętamy tabele SQL zezwalają na duplikację wierszy i dlatego mogą nie zawierać żadnego klucza. 76 | Rozdział 4. Zmienne relacyjne kich wartości atrybutów od kluczy relacji. Zjawisko to przeanalizuję bardziej szczegółowo w rozdziale 7. Klucze obce W rozdziale 1. wyjaśniłem podstawowe założenia kluczy obcych, lecz dokładną definicję po- dam dopiero teraz (zwracam uwagę na to, że i tutaj znajdziemy związek z koncepcją równo- ści krotek). DEFINICJA Załóżmy, że R1 i R2 są zmiennymi relacyjnymi (niekoniecznie różnymi), K jest klu- czem R1. Załóżmy też, że FK jest podzbiorem nagłówka R2, który zawiera dokładnie te same atrybuty co K (dopuszczamy możliwość zmiany nazw niektórych atrybutów). FK będzie kluczem obcym wtedy i tylko wtedy, gdy w danym momencie dla wszystkich krotek w R2 istnieje wartość FK równa (w sposób unikalny) wartości K krotki w R1. Jak wiemy, w bazie danych dostawców i części zamiennych w zmiennej relacyjnej SP wystę- pują dwa klucze obce {SNO} i {PNO}, które odwołują się do kluczy kandydujących (a w rze- czywistości do kluczy głównych) odpowiednio w relacjach S i P. Oto kolejny przykład: VAR EMP BASE RELATION {ENO ENO, ..., MNO ENO, ...} KEY {ENO} FOREIGN KEY {RENAME (MNO AS ENO)} REFERENCES EMP; Atrybut MNO określa identyfikator menedżera pracownika identyfikowanego przez ENO. Odwołująca się zmienna relacyjna (w definicji R2) i zmienna odwoływana (w definicji R1) to w tym przypadku ta sama zmienna. Na przykład krotka zmiennej relacyjnej EMP dla pra- cownika E3 może zawierać w atrybucie MNO wartość E3, co stanowi odwołanie do krotki w tej samej relacji o wartości E2 w atrybucie EMP. Wartości kluczy obcych (podobnie jak wartości kluczy kandydujących) są wartościami krotkowymi, zatem aby zachodziła równość krotek, musimy zmienić nazwę atrybutu MNO w specyfikacji klucza obcego. O jaką równość krotek chodzi? O porównanie wartości klucza obcego z kluczem kandydującym, a jak pa- miętamy, aby dwie krotki mogły być równe, muszą być tego samego typu, a „ten sam typ” oznacza, że muszą mieć takie same nazwy i typy atrybutów. Na marginesie należy wspomnieć, że model relacyjny w swojej oryginalnej postaci wymagał, aby klucze obce były dopasowane nie do dowolnego klucza kandydującego, lecz wyłącznie do klucza głównego relacji. Jak jednak stwierdziłem w rozdziale 1., nie uważam, żeby zawsze była konieczność wyboru klucza głównego spośród kluczy kandydujących, a co się z tym wiąże, nie można wymagać, aby klucz obcy był dopasowywany wyłącznie do klucza głów- nego (akurat pod tym względem zgadzam się z ustaleniami standardu SQL). SQL obsługuje nie tylko same klucze obce, lecz również pewne działania związane z ich obsłu- gą zgodnie z zasadami integralności odwołań. Jednym z takich działań jest dyrektywa CAS- CADE (która ma zastosowanie przy operacjach usuwania i modyfikacji klucza i definiuje się ją odpowiednio w klauzulach ON DELETE i ON UPDATE). Na przykład instrukcja CREATE TABLE tworząca tabelę dostaw może zawierać następujący fragment tworzący klucz obcy: FOREIGN KEY (SNO) REFERENCES S (SNO) ON DELETE CASCADE Klucze obce | 77 Po takim zdefiniowaniu klucza obcego próba usunięcia dostawcy spowoduje usunięcie wszystkich jego dostaw. Wspominam o tym z następujących powodów: • Tego typu mechanizmy mogą mieć bardzo praktyczne zastosowanie, lecz same w sobie nie wchodzą w skład modelu relacyjnego. • To jednak nie jest problem, ponieważ model relacyjny jest fundamentem, na którym po- winny być budowane bazy danych, lecz nadal to tylko fundament. Nie ma powodu, aby w produktach DBMS nie były dodawane funkcje, które w oparciu o fundament pozwolą lepiej obsługiwać model, lecz zarazem nie będą z nim kolidować. Należy przy tym do- dać, że takie funkcje uzupełniające powinny wspierać model i być użyteczne. A bardziej konkretnie: a) Teoria typów jest najbardziej oczywistym przykładem. W rozdziale 2. Czytelnicy do- wiedzieli się, że „typy są niezależne od tabel”. Ale także, że prawidłowa obsługa ty- pów jest bardzo pożądana w systemie relacyjnym. b) Drugim przykładem mogą być mechanizmy odtwarzania danych i kontroli współ- użytkowania, które nie są w ogóle omawiane przez model relacyjny, co nie oznacza, że systemy relacyjne nie powinny zawierać takich funkcji. Można co prawda sprze- czać się, czy model relacyjny nie wspomina o takich funkcjach pośrednio, ponieważ wymaga, aby system DBMS poprawnie implementował modyfikacje danych i nie „gubił” niczego „po drodze”. Model jednak nie daje żadnych wskazówek co do spo- sobu, w jaki ma to być zrealizowane. Uwaga na koniec podrozdziału: klucze obce omówiłem z powodu ich wielkiego znaczenia praktycznego, a także dlatego, że są częścią modelu w jego oryginalnej definicji. Powinienem jednak podkreślić, że nie mają fundamentalnego znaczenia, są po prostu formą abstrakcji, uproszczonej obsługi ograniczeń integralnościowych, które z kolei mają znaczenie fundamen- talne2 (o czym przekonamy się w rozdziale 6.). To samo można zresztą powiedzieć i o kluczach kandydujących, lecz w tym przypadku praktyczne zalety opracowania takiej abstrakcji są nie- porównywalnie większe. Perspektywy Perspektywy (ang. view) są czasem określane mianem wirtualnych zmiennych relacyjnych. Jest to taka zmienna relacyjna, która nie istnieje w każdym momencie, lecz sprawia takie wrażenie z punktu widzenia użytkownika. Oto definicja: DEFINICJA Perspektywa lub wirtualna zmienna relacyjna V jest zmienną relacyjną, której wartość jest generowana w czasie t w wyniku określonego wyrażenia relacyjnego. Wyrażenie generujące wartość zmiennej relacyjnej jest określane wraz z definicją V i musi wy- korzystywać przynajmniej jedną zmienną relacyjną. 2 Dokładnie z tego powodu Tutorial D nie obsługuje ich w sposób bezpośredni. Jestem jednak pewny, że wer- sja tego języka przeznaczona na rynek będzie je obsługiwała i pozwolę sobie przyjąć na potrzeby tej książki, że taka obsługa istnieje. 78 | Rozdział 4. Zmienne relacyjne Przeanalizujmy kilka przykładów: „dostawcy z Warszawy” oraz „dostawcy spoza Warszawy (definicja w Tutorial D po lewej, w SQL po prawej): VAR LS VIRTUAL (S WHERE CITY = Warszawa ); VAR NLS VIRTUAL (S WHERE CITY ≠ Warszawa ); CREATE VIEW LS AS (SELECT S.* FROM S WHERE S.CITY = Warszawa ); CREATE VIEW NLS AS (SELECT S.* FROM S WHERE S.CITY Warszawa ); Nawiasy w powyższych przykładach są zbędne (ale poprawne), dopisałem je w celu zwięk- szenia czytelności. Odczyt wartości perspektyw Powtórzę ważną własność: perspektywy sprawiają wrażenie, jakby istniały w sposób nieza- leżny, innymi słowy, z punktu widzenia użytkownika mają wyglądać i działać tak, jakby były zmiennymi relacyjnymi. W szczególności użytkownik powinien mieć możliwość wykonywa- nia na perspektywach tych samych operacji, co na bazowych zmiennych relacyjnych, a DBMS powinien przenosić te działania na odpowiednie bazowe zmienne relacyjne w sposób zgod- ny z ostateczną definicją perspektywy. Ostateczną, czyli rozwiniętą z definicji pośrednich, bo perspektywa może być skonstruowana w oparciu o inną perspektywę (skoro perspektywy mają z definicji wyglądać i zachowywać się dokładnie tak, jak bazowe zmienne relacyjne), na przykład: CREATE VIEW LS_STATUS AS (SELECT LS.SNO, LS.STATUS FROM LS); Odwzorowanie operacji odczytu jest proste. Załóżmy na przykład następujące zapytanie SQL (LS jest perspektywą): SELECT LS.SNO FROM LS WHERE LS.STATUS 10 Po pierwsze, DBMS zastępuje odwołanie z klauzuli FROM odpowiednim podzapytaniem (z definicji perspektywy): SELECT LS.SNO FROM (SELECT S.* FROM S WHERE S.CITY = Warszawa ) AS LS WHERE LS.STATUS 10 To wyrażenie można uprościć w następujący sposób: SELECT S.SNO FROM S WHERE S.CITY = Warszawa AND S.STATUS 10 Opisany proces działa poprawnie dzięki własności domkniętości algebry relacyjnej. Własność domkniętości zakłada między innymi, że wszędzie, gdzie możemy zastosować nazwę obiektu Perspektywy | 79 (na przykład w zapytaniu), istnieje bardziej ogólne wyrażenie generujące ten obiekt. W klau- zuli FROM można umieścić nazwę tabeli SQL, bardziej ogólne będzie wpisanie tam wyraże- nia SQL i dlatego nazwę perspektywy LS możemy zastąpić jej definicją. Przy okazji warto wspomnieć, że opisany proces nie działał w pierwszych wersjach SQL (a dokładniej pojawił się dopiero w standardzie SQL z roku 1992), ponieważ te wczesne wer- sje nie obsługiwały domknięcia w sposób poprawny. W wyniku tego niektóre skomplikowa- ne zapytania na niestandardowych tabelach (a dokładniej: na perspektywach) po prostu nie działały, w dodatku często z przyczyn trudnych do wytłumaczenia. Oto prosty przykład: CREATE VIEW V AS (SELECT S.CITY, SUM (S.STATUS) AS ST FROM S CROUP BY S.CITY); SELECT V.CITY FROM V WHERE V.ST 25 To zapytanie w języku SQL zgodnym ze standardem sprzed roku 1992 nie zadziała. I choć standard został poprawiony, nie oznacza to, że zostały poprawione wszystkie produkty! I rzeczywiście, przynajmniej jeden liczący się na rynku produkt nadal (początek roku 2005) nie obsługuje poprawnie tego typu zapytań. Modyfikacja wartości perspektyw Przejdźmy do operacji modyfikujących wartości. Zanim zajmę się szczegółami, przyjrzyjmy się perspektywom dostawców z Warszawy i spoza Warszawy (tym razem w Tutorial D): VAR LS VIRTUAL (S WHERE CITY = Warszawa ); VAR NLS VIRTUAL (S WHERE CITY ≠ Warszawa ); Ważne spostrzeżenie: sytuację można odwrócić i utworzyć relacje bazowe LS i NLS, a relację bazową S z powyższego przykładu skonstruować jako perspektywę wykorzystującą te dwie relacje: VAR LS BASE RELATION {SNO SNO, SNAME NAME, STATUS INTEGER, CITY CHAR} KEY { SNO }; VAR NLS BASE RELATION {SNO SNO, SNAME NAME, STATUS INTEGER, CITY CHAR } KEY {SNO }; VAR S VIRTUAL (LS UNION NLS); U W A G A Aby uzyskać pełną równoważność tych dwóch wersji bazy danych, należy zdefinio- wać pewne ograniczenia. Przede wszystkim każda wartość atrybutu CITY w LS musi być równa Warszawa , natomiast żadna z wartości CITY w NLS nie może być równa Warszawa . Więcej tego typu informacji można znaleźć w rozdziale 6. Przykład ten demonstruje, że dobór relacji bazowych i pochodnych jest w pełni dowolny, z czego wynika, że nie ma powodu, aby rozgraniczać relacje bazowe i pochodne. Taką własność na- zywa się regułą wymienności (bazowych i wirtualnych zmiennych relacyjnych). Oto kilka jej konsekwencji: 80 | Rozdział 4. Zmienne relacyjne • Perspektywy, podobnie jak bazowe zmienne relacyjne, muszą uwzględniać ograniczenia integralnościowe. Ograniczenia integralnościowe z reguły postrzega się jako elementy relacji bazowych, lecz reguła wymienności demonstruje, że to nieprawda. • Perspektywy mają klucze kandydujące, z tego powodu powinienem był umieścić defini- cje kluczy kandydujących w powyższych definicjach perspektyw. Tutorial D pozwala na to, lecz SQL nie. Perspektywy mogą też mieć zdefiniowane klucze obce, a klucze obce in- nych relacji mogą wskazywać na perspektywy. • Nie wspomniałem o tym w rozdziale 1., ale reguła „integralności encji” ma zastosowanie do bazowych zmiennych relacyjnych, nie do perspektyw. Z tego powodu jest sprzecz- na z regułą wymienności. Oczywiście osobiście odrzucam regułę integralności encji, po- nieważ dotyczy NULL-i. • Wiele produktów SQL i sam standard SQL udostępniają funkcję „identyfikatora wiersza” (ang. row ID). Jeśli ta funkcja ma zastosowanie do tabel bazowych i nie ma zastosowania do perspektyw (co jest raczej oczywiste), w prosty sposób stanowi sprzeczność z regułą wymienności3. Oczywiście identyfikatory wierszy nie występują w modelu relacyjnym, lecz nie oznacza to, że nie mogą być obsługiwane w produktach. Obserwuję jednak, że iden- tyfikatory wierszy służą jako forma identyfikatorów obiektów (w znaczeniu obiektowym, jak również w standardzie SQL i w większości liczących się produktów SQL) i jako takie są zabronione przez model relacyjny! Identyfikatory obiektów są efektywnie wskaźnikami, a model relacyjny jawnie zabrania stosowania wskaźników. Wracając do podstawowego tematu rozważań: perspektywy muszą być modyfikowalne, po- nieważ w przeciwnym wypadku byłaby to najbardziej bezpośrednia sprzeczność z regułą wymienności. Jak wiadomo, obsługa tego wymogu w języku SQL jest dość słaba, zarówno w standardzie, jak i w produktach. Najczęściej istnieje jedynie możliwość modyfikacji perspektyw zdefinio- wanych jako proste selekcje lub projekcje pojedynczych zmiennych relacyjnych (choć nawet tu należy oczekiwać problemów). Załóżmy na przykład następującą perspektywę (identycz- ną z zaprezentowaną w rozdziale 1.): CREATE VIEW SST_WROCLAW AS (SELECT S.SNO, S.STATUS FROM S WHERE S.CITY = Wrocław ); Ta perspektywa jest projekcją selekcji tabeli bazowej S i dlatego można na przykład wykonać następującą operację: DELETE FROM SST_WROCLAW WHERE SST_WROCLAW.STATUS 15; Ta operacja jest równoważna następującej: DELETE FROM S WHERE S.CITY = Wrocław AND S.STATUS 15; 3 Być może jest również sprzeczna z zasadą informacji (rozdział 8.). Perspektywy | 81 Niewiele produktów obsługuje jednak możliwość modyfikacji wartości perspektyw w przy- padkach o większym niż przykładowy poziomie komplikacji. Niestety błądzę teraz w obszarze, który jest obiektem znacznych kontrowersji. Moja osobista opinia jest taka, że problem modyfikacji perspektyw został w znacznym stopniu rozwiązany (w teorii), lecz nie wszyscy zgodzą się ze mną, a głębsza dyskusja na ten temat wymaga ana- lizy, która wybiega poza możliwości tej książki. Z tego powodu mogę jedynie polecić inną książkę: Databases, Types, and the Relational Model: The Third Manifesto (Third Edition, Addison- Wesley, 2006) autorstwa C.J. Date i Hugh Darwena. W tej książce problematyka perspektyw jest omówiona bardziej szczegółowo. Kilka uwag Istnieje kilka zagadnień, które należy omówić przy okazji perspektyw. Po pierwsze, jak po- wszechnie wiadomo, ale i tak warto o tym wspomnieć, perspektywy służą dwóm podsta- wowym celom: • Z perspektywy V korzysta użytkownik, który ją zdefiniował i jest oczywiście świadomy wyrażenia X będącego jej definicją. Użytkownik ten może zastosować V w każdym miej- scu, gdzie pasuje X. W takim zastosowaniu V jest po prostu skrótem. • Z perspektywy V korzysta użytkownik, który jest po prostu poinformowany o tym, że V istnieje i można z niej korzystać, lecz z reguły nie zna wyrażenia X (w każdym razie nie powinien). Dla niego V jest w gruncie rzeczy zwykłą zmienną relacyjną (bazową). I to wła- śnie tego typu zastosowania perspektyw są szczególnie ważne i analizę perspektyw przeprowadzałem właśnie z myślą o nich. Gdy objaśniałem podstawy perspektyw na początku tego podrozdziału, napisałem, że wyra- żenie relacyjne służące do definicji perspektywy powinno wykorzystywać przynajmniej jed- ną zmienną relacyjną. Dlaczego? Ponieważ w przeciwnym razie wynikowa „wirtualna zmienna relacyjna” nie będzie zmienną relacyjną! A dokładniej: nie będzie zmienną i z pew- nością nie będzie można modyfikować jej zawartości. Będzie natomiast czymś, co można na- zwać stałą relacyjną. Na przykład (składnia jest oczywiście fikcyjna): CONST PERIODIC_TABLE (RELATION { TUPLE {ELEMENT Wodór , SYMBOL H , ATOMICNO 1}, TUPLE {ELEMENT Hel , SYMBOL He , ATOMICNO 2}, ... TUPLE {ELEMENT Uran , SYMBOL U , ATOMICNO 92} }); Dostępność stałych relacyjnych może wydać się ciekawym pomysłem, lecz z pewnością nie należy postrzegać takich obiektów jako zmiennych relacyjnych. Nie sądzę bowiem, że obja- śniając zasady programowania, należy przyjąć, że stałe są zmiennymi. Przy okazji naszych analiz wystąpiło bardzo niefortunne zjawisko kolizji terminologicznej, szczególnie wśród Czytelników o podejściu akademickim, lecz zapewne również wśród Czy- telników o podejściu biznesowym. Jak pamiętamy z rozdziału 1., perspektywę można postrze- gać jako pochodną zmiennej relacyjnej. Istnieje jeszcze inna forma pochodnej zmiennej rela- cyjnej, zwana migawką (ang. snapshot). Jak sugeruje nazwa, migawka jest pochodną, jest jednak też obiektem rzeczywistym, nie wirtualnym. Oznacza to, że jest reprezentowana nie tylko za pomocą definicji pobierającej wartości z innych zmiennych relacyjnych, lecz także 82 | Rozdział 4. Zmienne relacyjne (przynajmniej koncepcyjnie) przez własną kopię danych. Na przykład (ponownie wymyślam fikcyjną składnię): VAR LSS SNAPSHOT (S WHERE CITY = Warszawa ) REFRESH EVERY DAY; Definicja migawki jest podobna do definicji zapytania, z następującymi różnicami: • Wynik zapytania jest zapisywany w bazie danych pod określoną nazwą (w przykładzie jest to LSS) jako zmienna relacyjna tylko do odczytu (dla zwykłych operacji, ponieważ może zmieniać swoją zawartość w wyniku odświeżania, co omawia kolejny punkt). • Migawka jest odświeżana okresowo (w przykładzie klauzula EVERY DAY powoduje od- świeżanie zrzutu raz dziennie) — aktualna wartość migawki jest porzucana, zapytanie jest wywoływane ponownie i wynik tego wywołania jest ponownie zapisywany jako nowa wartość migawki. Przykładowa migawka reprezentuje zatem dane, które były aktualne co najwyżej 24 godzi- ny temu. Migawki są ważne w hurtowniach danych, systemach rozproszonych i wielu innych kontek- stach. We wszystkich przypadkach ich stosowanie stanowi efekt kompromisu, który jest ak- ceptowalny (lub nawet wymagany) i efektywnie oznacza „obraz” danych w określonym punkcie czasu. Przykładem takiego przypadku są aplikacje raportujące i księgowe: wymagają z reguły, aby dane były „zamrożone” w danym punkcie czasu (na przykład na koniec okresu rozliczeniowego). Migawki pozwalają na takie zamrożenie bez konieczności blokowania in- nych aplikacji korzystających z bazy danych. Problem polega jednak na tym, że migawki w niektórych kręgach są znane nie pod własną nazwą, lecz jako zmaterializowane perspektywy (ang. materialized views). Migawki nie są jednak perspektywami! Podstawowa własność perspektyw z punktu widzenia modelu relacyjnego dotyczy właśnie tego, że nie są zmaterializowane! Jak zaobserwowaliśmy, operacje dokony- wane na perspektywach są tłumaczone na bazowe zmienne relacyjne. Z tego powodu okre- ślenie „zmaterializowana perspektywa” jest po prostu wewnętrzną sprzecznością. Co gorsza, pojęcie perspektywa bywa stosowane jako skrót pojęcia „zmaterializowana perspektywa” (w niektórych kręgach), więc problem się pogłębia, co grozi w konsekwencji dewaluacją prawidłowego znaczenia terminu. W tej książce termin perspektywa stosuję oczywiście w jego oryginalnym znaczeniu, lecz należy pamiętać, że nie w każdym kontekście oznacza dokład- nie to samo. Zmienne relacyjne i predykaty Dotarliśmy do najważniejszego (pod wieloma względami) punktu rozdziału. Można go pod- sumować następująco: zmienne relacyjne można postrzegać na wiele sposobów. Wiele osób postrzega je jako pliki w tradycyjnym znaczeniu informatycznym. Być może jako dość abs- trakcyjne pliki (ustrukturalizowane, to chyba jeszcze lepsze słowo), lecz koniec końców: pliki. Istnieje jednak inny sposób ich postrzegania, który jak mam nadzieję, pomoże lepiej zrozu- mieć, o co naprawdę chodzi w modelu relacyjnym. Weźmy pod uwagę zmienną relacyjną dostawców S. Jak wszystkie zmienne relacyjne po- winna ona reprezentować określony fragment rzeczywistości. A dokładniej: nagłówek tej zmien- nej relacyjnej reprezentuje pewien predykat, czyli ogólną definicję reprezentacji określonego Zmienne relacyjne i predykaty | 83 fragmentu rzeczywistości (ogólną, bo sparametryzowaną, o czym za chwilę). Predykat ten ma następującą postać: Dostawca SNO ma podpisany kontrakt z naszą firmą, ma nazwisko SNAME, status STATUS, a jego siedziba znajduje się w mieście CITY. Ten predykat to założona interpretacja, czyli inaczej znaczenie zmiennej relacyjnej S. Predykaty można postrzegać jako funkcje o wartości logicznej. Predykat jak wszystkie funkcje posiada parametry, zwraca wynik, którym może być wartość logiczna TRUE lub FALSE. W przypadku prezentowanego wyżej predykatu parametrami są SNO, SNAME, STATUS i CITY (odpowiadające atrybutom zmiennej relacyjnej) i przyjmują wartości określonych ty- pów (odpowiednio SNO, NAME, INTEGER i CHAR). Gdy ta funkcja jest wywołana (lub jak mówią logicy: gdy tworzony jest egzemplarz predykatu), za parametry podstawiane są odpo- wiednie argumenty. Załóżmy, że podstawiamy odpowiednio argumenty S1, Kowalski, 20 i Warszawa. Otrzymamy następującą propozycję: Dostawca S1 ma podpisany kontrakt z naszą firmą, ma nazwisko Kowalski, status 20, a jego siedziba znajduje się w mieście Warszawa. Propozycja to instrukcja logiczna zwracająca bezwarunkowo wartość TRUE lub FALSE. Oto kilka przykładów: Edward Abbey napisał The Monkey Wrench Gang. William Szekspir napisał The Monkey Wrench Gang. Pierwsze wyrażenie ma wartość TRUE, drugie ma wartość FALSE. Nie wolno zakładać, że propozycje zawsze przyjmują wartość TRUE. Jednakże propozycje rozpatrywane w kontek- ście zmiennych relacyjnych powinny mieć wartość TRUE z następujących powodów: • Każda zmienna relacyjna ma skojarzony predykat nazywany predykatem zmiennej relacyjnej. • Załóżmy, że zmienna relacyjna R ma skojarzony predykat P. Każda krotka t występująca w R może być uznana za reprezentację propozycji p utworzonej przez wywołanie (utwo- rzenie egzemplarza) predykatu P przez podstawienie wartości atrybutów t jako argu- mentów P. • Zakładamy ponadto (ważne!), że każda propozycja p uzyskana w ten sposób ma war- tość TRUE. Z tego powodu, biorąc przykładową wartość zmiennej relacyjnej S, zakładamy, że następują- ce propozycje mają wartości TRUE: Dostawca S1 ma podpisany kontrakt z naszą firmą, ma nazwisko Kowalski, status 20, a jego siedziba znajduje się w mieście Warszawa. Dostawca S2 ma podpisany kontrakt z naszą firmą, ma nazwisko Nowak, status 10, a jego siedziba znajduje się w mieście Wrocław. Dostawca S3 ma podpisany kontrakt z naszą firmą, ma nazwisko Kwiatkowski, status 30, a jego siedziba znajduje się w mieście Wrocław. I tak dalej. Co więcej, jeśli jakaś krotka może teoretycznie występować w zmiennej relacyjnej, lecz w danym punkcie czasu się w niej nie znajduje, zakładamy, że wynik propozycji o war- tościach z jej atrybutów jest równy FALSE (czyli przyjmujemy założenie, że relacja jest skoń- czonym światem w danym punkcie czasu). Weźmy na przykład następującą krotkę: 84 | Rozdział 4. Zmienne relacyjne TUPLE {SNO SNO( S6 ), SNAME NAME( Śmigły ), STATUS 30, CITY Szczecin } Taka krotka jest całkowicie poprawna, lecz w danym punkcie czasu nie występuje w zmien- nej relacyjnej S, więc zakładamy, że w tym punkcie czasu następująca propozycja ma wartość FALSE: Dostawca S6 ma podpisany kontrakt z naszą firmą, ma nazwisko Śmigły, status 30, a jego siedziba znajduje się w mieście Szczecin. Innymi słowy, zmienna relacyjna zawiera w danym punkcie czasu wszystkie i tylko te krotki, dla których propozycje (egzemplarze predykatów) w tym punkcie czasu mają wartość TRUE. DEFINICJA Więcej terminologii: Niech P będzie predykatem zmiennej relacyjnej R, niech wartość R w danym punkcie czasu będzie relacją r. Relacja r (jej zawartość) stanowi rozsze- rzenie (ang. extension) P w danym punkcie czasu. Rozszerzenie jest zmienne w czasie, lecz predykat (ang. predicate lub intension) jest stały. Wyrażenia relacyjne Omówione koncepcje mają bezpośredni związek z wyrażeniami relacyjnymi. Na przykład weźmy pod uwagę następujące wyrażenie, które reprezentuje projekcję relacji dostawców zawierającą wszystkie atrybuty, oprócz CITY: S {SNO, SNAME, STATUS} Wynik zawiera wszystkie krotki relacji S postaci: TUPLE {SNO s, SNAME n, STATUS t} które występują w relacji S i mają postać (dla dowolnej wartości c atrybutu CITY): TUPLE {SNO s, SNAME n, STATUS t, CITY c} Innymi słowy, wynik reprezentuje bieżące rozszerzenie następującego predykatu: Istnieje takie miasto CITY, że dostawca SNO ma kontrakt z naszą firmą, ma nazwisko SNAME, status STATUS, a jego siedziba znajduje się w mieście CITY. Należy zauważyć, że ten predykat posiada trzy parametry, a odpowiadająca mu relacja (projekcja relacji dostawców z pominięciem atrybutu CITY) ma trzy atrybuty — CITY nie jest parametrem, w logice tego typu element nazywa się zmienną związaną (ang. bound variable). Ten predykat nie wykorzystuje bowiem wartości atrybutu CITY, zakłada jedynie, że takowy istnieje (dodatkowe informacje na temat zmiennych związanych oraz kwalifikatorów można znaleźć w dodatku A). Innym sposobem wykazania, że ten predykat ma trzy parametry, jest analiza następującego predykatu, który jest logicznym odpowiednikiem powyższego: Dostawca SNO ma kontrakt z naszą firmą, ma nazwisko SNAME, status STATUS, a jego siedziba znajduje się w jakimś mieście (innymi słowy: w dowolnym mieście, nie wiemy gdzie i nie jest to ważne). Z powyższych rozważań wynika, że perspektywy są reprezentacją określonych predykatów. Weźmy za przykład perspektywę SST zdefiniowaną następująco: VAR SST VIRTUAL (S {SNO, SNAME, STATUS}); Zmienne relacyjne i predykaty | 85 Predykat zmiennej relacyjnej dla tej perspektywy będzie miał następujące brzmienie: Dostawca SNO ma kontrakt z naszą firmą, ma nazwisko SNAME, status STATUS, a jego siedziba znajduje się w jakimś mieście. W tym miejscu warto przedstawić jeszcze jedną uwagę dotyczącą predykatów i propozycji. Jak wspominałem, predykat jest zbiorem parametrów. Jak zwykle ten zbiór może być pusty. Jeśli jest, predykat staje się propozycją! Oczywiście przede wszystkim staje się stwierdze- niem, które bezwarunkowo przyjmuje wartość TRUE lub FALSE. Innymi słowy, propozycja jest zdegenerowanym predykatem, wszystkie propozycje są zatem predykatami, lecz nie wszyst- kie predykaty są propozycjami. Dalsze uwagi na temat relacji i typów Rozdział 2. ma tytuł „Relacje i typy”. Niestety w tamtym rozdziale nie miałem możliwości wy- jaśnienia najważniejszej różnicy pomiędzy tymi dwoma koncepcjami. W tym miejscu już mam tę możliwość. Jak stwierdziłem wyżej, baza danych w dowolnym punkcie czasu może być uznana za ko- lekcję propozycji o wartości TRUE. Za przykład może posłużyć propozycja Dostawca S1 ma podpisany kontrakt z naszą firmą, ma nazwisko Kowalski, status 20, a jego siedziba znajduje się w mieście Warszawa. Co więcej, pokazałem, że wartości atrybutów pojawiające się w takich propozycjach (w przykładzie: S1, Kowalski, 20 i Warszawa) są wartościami atrybutów krotki odpowiadającej danej propozycji i oczywiście każda wartość atrybutu jest odpowiedniego typu. Wynika z tego następująca własność: Typy są zbiorami elementów, o których można mówić, relacje są prawdziwymi stwierdzeniami na temat tych elementów. Innymi słowy, typy dają nam słowniki — czyli elementy, o których możemy mówić. Relacje dają nam możliwość mówienia o tych elementach (ciekawa analogia pomagająca zrozumieć tę własność: typy są dla relacji tym, czym rzeczowniki są dla zdań). Na przykład jeśli ograniczy- my nasze dociekania tylko do relacji dostawców, zobaczymy, że: • Możemy mówić o identyfikatorach dostawców, nazwiskach, liczbach i ciągach znaków — i o niczym więcej. • Możemy stwierdzić fakty o następującej treści: „Dostawca o zadanym identyfikatorze ma kontrakt z naszą firmą, posiada nazwisko, status określony liczbą całkowitą, a jego sie- dziba mieści się w mieście określonym ciągiem znaków” — i nic więcej. Nic więcej, oprócz wniosków wynikających z tych stwierdzeń. Możemy na przykład stwierdzić dość sporo na temat dostawcy S1, na przykład, że dostawca S1 ma kontrakt z naszą firmą, ma na- zwisko Kowalski, status 20, a jego siedziba mieści się w jakimś mieście, którego nazwa nie jest istotna. To ostatnie stwierdzenie może bardzo przypominać projekcje relacji, i właśnie o to chodziło. 86 | Rozdział 4. Zmienne relacyjne Ten stan rzeczy ma co najmniej trzy istotne konsekwencje. Baza danych ma za zadanie „re- prezentować fragment rzeczywistości”. W związku z tym zachodzą następujące własności: 1. Typy i relacje są niezbędne — bez typów nie mielibyśmy o czym mówić, bez relacji nie mielibyśmy nic do powiedzenia. 2. Typy i relacje są wystarczające — z logicznego punktu widzenia nie potrzebujemy nic in- nego. W szczególności w celu zaprezentowania stanu świata w danym punkcie czasu nie potrzebujemy zmiennych relacyjnych, są one potrzebne jedynie do tego, aby rejestrować zmiany zachodzące w obserwowanym świecie. 3. Typy i relacje to nie to samo. Należy unikać tego typu skojarzeń! W rzeczywistości niektó- re produkty komercyjne usiłują wmówić właśnie coś takiego (choć niekoniecznie w spo- sób dosłowny). Mam nadzieję, że produkt opierający się na tak poważnym błędzie lo- gicznym jest skazany na niepowodzenie. Produkty, które mam na myśli, nie są bowiem produktami relacyjnymi, z reguły funkcjonują w oparciu o ujęcie zorientowane obiekto- wo lub usiłują połączyć obiekty z tabelami SQL (jeden z produktów, które szczególnie mam na myśli, w rzeczywistości praktycznie zniknął już z rynku). Dalsze szczegóły tej analizy znacznie wykraczają poza tematykę książki. Podrozdział chciałbym zakończyć nieco bardziej formalnym spojrzeniem na tematy w nim omówione. Jak stwierdziłem, bazę danych można postrzegać jako kolekcję prawdziwych propozycji. W rzeczywistości baza danych wraz z operatorami mającymi zastosowanie do propozycji z tej bazy danych (a ściślej: do zbiorów propozycji) jest systemem logicznym. Pisząc tu „system logiczny”, mam na myśli system formalny — jak na przykład geometria Euklide- sa — posiadający aksjomaty (prawdy założone) i reguły związków, na podstawie których moż- na za pomocą tych aksjomatów dowodzić twierdzenia (prawdy wynikające). To było niesa- mowicie przewidujące ze strony Codda, że gdy w 1969 roku wynalazł model relacyjny, stwierdził, iż baza danych (pomimo nazwy) nie jest po prostu kolekcją danych, lecz zbiorem prawdziwych stwierdzeń (propozycji). Te propozycje (podstawowe, to znaczy reprezentowa- ne przez bazowe zmienne relacyjne) są aksjomatami w zadanym systemie logicznym. Reguły związków to te reguły, na podstawie których jedne propozycje można przekształcić w inne, innymi słowy, są to reguły zastosowania operatorów algebry relacyjnej. Gdy system generuje wynik wyrażenia relacyjnego (na przykład wynik zapytania), tak naprawdę tworzy nową prawdę w oparciu o daną, a w rezultacie: udowadnia twierdzenie! Gdy ktoś zrozumie i zaakceptuje powyższe spostrzeżenie, zauważy, że dzięki temu na po- trzeby „problemu bazy danych” dostępny staje się cały mechanizm formalnej logiki. Innymi słowy, następujące pytania staną się zagadnieniami logicznymi (i jako takie mogą być pod- dane analizie logicznej i można na nie uzyskać logiczne odpowiedzi): • W jaki sposób użytkownik powinien postrzegać bazę danych? • Jak powinny wyglądać ograniczenia integralnościowe? • Jak powinien wyglądać język zapytań? • Jaki jest najlepszy sposób implementacji zapytań? • Bardziej ogólnie: w jaki sposób wyliczać wyrażenia relacyjne? • W jaki sposób wyniki powinny być prezentowane użytkownikowi? • Przede wszystkim: w jaki sposób projektować bazy danych? Dalsze uwagi na temat relacji i typów | 87 Oczywiście rozumie się samo przez się, że model relacyjny zawiera bardzo bezpośrednie od- powiedzi na te pytania. Jest to przy okazji powód, dla którego uważam, że model ten jest skończony, pewny i poprawny i że z pewnością przetrwa. Z tego powodu też uważam, że inne modele danych po prostu „nie należą do tej samej ligi”. Tak naprawdę mam wątpliwo- ści, czy te inne „modele” zasługują w ogóle na miano modeli w takim samym sensie, w jakim rozumiany jest model relacyjny. Z pewnością większość tych modeli jest zdefiniowana ad hoc, zamiast w oparciu o solidne fundamenty, jak ma to miejsce w przypadku modelu rela- cyjnego, który jest oparty na teorii zbiorów i logice predykatów. Szersze omówienie tego te- matu zawiera rozdział 8. Podsumowanie Najważniejsza część tego rozdziału to podrozdział omawiający predykaty (wraz z poprze- dzającym go podrozdziałem na temat relacji i typów). Każda zmienna relacyjna R ma przypi- sany predykat P (predykat zmiennej relacyjnej dla R). Predykat P jest założoną interpretacją dla R i jest niezmienny w czasie. Jeśli bieżącą wartością R jest relacja r, wtedy r jest bieżącym roz- szerzeniem P. Rozszerzenie predykatu jest zmienne w czasie. Baza danych wraz z jej operato- rami może być zatem postrzegana jako system logiczny. Z tego rozdziału wynikają następujące ważne wnioski: • Tylko wartości relacyjne mogą być modyfikowane, określenia „modyfikacja krotki” czy „modyfikacja atrybutu” są wygodne, lecz nieprecyzyjne. Modyfikacja odbywa się zawsze na poziomie zbioru krotek (nie jednej krotki). • Każda zmienna relacyjna posiada przynajmniej jeden klucz (kandydujący). Klucze mają własność unikalności i nieredukowalności. Wartościami kluczy są krotki. • Niektóre zmienne relacyjne posiadają klucze obce. SQL obsługuje określone „działania związane z zachowaniem integralności”, jak CASCADE, które choć bardzo użyteczne, nie są elementem modelu relacyjnego. Co więcej, klucze obce też nie mają znaczenia funda- mentalnego. • Operacje na perspektywach są zaimplementowane za pomocą odwzorowania na od- powiednie bazowe zmienne relacyjne. Proces odwzorowania działa przede wszystkim dzięki własności domknięcia. Jest prosty dla operacji odczytu, lecz w przypadku modyfi- kacji jest znacznie bardziej skomplikowany. Reguła wymienności przyjmuje, że nie ma po- trzeby rozgraniczania pomiędzy bazowymi a wirtualnymi zmiennymi relacyjnymi. • „Typy są dla relacji tym, czym rzeczowniki są dla zdań”. • Typy i relacje są konieczne i wystarczające, aby zaprezentować dane. Oczywiście mówi- my tu o poziomie logicznym. Jak doskonale wiemy, na poziomie fizycznym użyteczne są inne konstrukcje. Ta różnica wynika z tego, że na obydwu poziomach abstrakcji najważ- niejsze zadania nieco się różnią. Między innymi dlatego poziom fizyczny jest celowo po- zostawiony poza zakresem zainteresowania modelu relacyjnego. 88 | Rozdział 4. Zmienne relacyjne Ćwiczenia Ćwiczenie 4.1. Wyjaśnić własnymi słowami, dlaczego określenie typu „ta operacja UPDATE modyfikuje status dostawców z Warszawy” jest nieprecyzyjne. Zaproponować poprawną for- mę tego określenia. Ćwiczenie 4.2. Dlaczego „pozycjonowane modyfikacje” znane z języka SQL są przykładem błędnej koncepcji? Ćwiczenie 4.3. Podać definicje w języku SQL zmiennych relacyjnych TAX_BRACKET, RO- STER oraz MARRIAGE z podrozdziału „Klucze kandydujące”. Ćwiczenie 4.4. Dlaczego określenie „relacja ma klucz” nie ma sensu? Ćwiczenie 4.5. W treści rozdziału pojawił się argument na to, że własność nieredukowalności kluczy ma znaczenie. Podać inne argumenty. Ćwiczenie 4.6. „Wartości kluczy nie są skalarami, lecz krotkami”. Wyjaśnić dlaczego. Ćwiczenie 4.7. Załóżmy, że zmienna relacyjna R jest stopnia n. Jaką maksymalną liczbę klu- czy może mieć R? Ćwiczenie 4.8. Zmienna relacyjna EMP z podrozdziału „Klucze obce” jest przykładem samo- odwołującej się zmiennej relacyjnej. Wymyślić przykładowe dane dla tej zmiennej relacyjnej. Czy ten przykład stanowi uzasadnienie dla stosowania NULL-i? (Poprawna odpowiedź: nie, ale jest doskonałą demonstracją tego, jak kusząca może być idea stosowania NULL-i). Co można zrobić w tym przykładzie, jeśli NULL-e są zabronione? Ćwiczenie 4.9. Język SQL nie obsługuje dostępnej w Tutorial D funkcji modyfikacji nazwy klucza obcego. Dlaczego? Ćwiczenie 4.10. Czy można wymyślić dwie zmienne relacyjne R1 i R2, które zawierają klucze obce odwołujące się wzajemnie do siebie? Ćwiczenie 4.11. Przeanalizować wykorzystywany przez siebie produkt SQL. Jakie działania związane z integralnością odwołań obsługuje? Które z nich są rzeczywiście użyteczne? Czy można wymyślić inne, nieobsługiwane przez produkt, lecz potencjalnie użyteczne? Ćwiczenie 4.12. Model relacyjny nie wspomina o procedurach wyzwalanych (ang. triggered pro- cedures), często nazywanych wyzwalaczami (ang. triggers). Czy to pominięcie stanowi problem? Jeśli tak, dlaczego? Czy procedury wyzwalane są konieczne? Czy są w ogóle potrzebne? Ćwiczenie 4.13. Niech perspektywa LSSP będzie zdefiniowana następująco (SQL): CREATE VIEW LSSP AS (SELECT S.SNO, S.SNAME, S.STATUS, SP.PNO, SP.OTY FROM S, SP WHERE S.SNO = SP.SNO AND S.CITY = Warszawa ); Na tak zdefiniowanej perspektywie wykonamy następujące zapytanie: SELECT DISTINCT LSSP.STATUS, LSSP.OTY FROM LSSP WHERE LSSP.PNO IN (SELECT P.PNO FROM P WHERE P.CITY Warszawa ) Ćwiczenia | 89 W jaki sposób mogłoby wyglądać zapytanie wynikowe (rozwinięcie zapytania z zastosowa- niem definicji perspektywy) na odpowiedniej bazowej zmiennej relacyjnej? Ćwiczenie 4.14. Jakie klucze posiada perspektywa LSSP z powyższego ćwiczenia? Ćwiczenie 4.15. Przeanalizować wykorzystywany przez siebie produkt SQL. Czy istnieją teo- retycznie poprawne zapytania, które nie działają w tym produkcie? Jeśli tak, określić dokład- nie, jakie warunki muszą być spełnione, aby zapytanie nie zadziałało. Jakie jest wytłumacze- nie producenta dotyczące braku pełnej obsługi tego typu zapytań? Uwaga: ćwiczenie dotyczy tylko zapytań odczytujących, nie modyfikujących. Ćwiczenie 4.16. Przeanalizować wykorzystywany przez siebie produkt SQL. Jakie obsługuje operacje modyfikujące na perspektywach? Odpowiedzi udzielić w sposób jak najbardziej precyzyjny. Ćwiczenie 4.17. Wykorzystując bazę danych dostawców i części zamiennych lub dowolną inną bazę danych, podać kilka przykładów ilustrujących stwierdzenie, że podział zmiennych relacyjnych na bazowe i wirtualne jest czysto umowny. Ćwiczenie 4.18. Przeanalizować wykorzystywany przez siebie produkt SQL. W jaki sposób (na pewno znajdzie się kilka!) ten produkt narusza regułę wymienności? Ćwiczenie 4.19. Przedstawić różnice pomiędzy perspektywami a migawkami. Czy SQL ob- sługuje migawki? Czy którykolwiek z produktów znanych Czytelnikowi je obsługuje? Ćwiczenie 4.20. Co to jest „zmaterializowana perspektywa”? Dlaczego stosowanie tego ter- minu nie jest zalecane? Ćwiczenie 4.21. Zdefiniować terminy propozycja i predykat. Przedstawić przykłady. Ćwiczenie 4.22. Określić predykaty dla zmiennych relacyjnych P i SP z bazy danych dostaw- ców i części zamiennych. Ćwiczenie 4.23. Co należy rozumieć przez pojęcia predykat i rozszerzenie? Ćwiczenie 4.24. Niech DB będzie dowolną bazą danych znaną Czytelnikowi, a R dowolną zmienną relacyjną w DB. Jaki jest predykat dla R? Uwaga: celem tego ćwiczenia jest zastoso- wanie fundamentalnych koncepcji omówionych w treści rozdziału do własnych danych i na- uczenie Czytelnika myślenia o danych w takim ogólnym zakresie. Oczywiście to ćwiczenie nie ma uniwersalnego rozwiązania. Ćwiczenie 4.25. Weźmy pod uwagę perspektywy LS i NLS z podrozdziału „perspektywy”. Jakie są predykaty dla tych zmiennych relacyjnych? Czy gdyby te perspektywy były bazo- wymi zmiennymi relacyjnymi, zmieniłoby się brzmienie predykatów? Ćwiczenie 4.26. Jaki jest predykat dla perspektywy LSSP z ćwiczenia 4.13? Ćwiczenie 4.27. Wytłumaczyć założenie zamkniętego świata. Ćwiczenie 4.28. Klucz jest zbiorem atrybutów, pusty zbiór jest również prawidłowym zbio- rem, z tego można wywnioskować, że pusty klucz jest kluczem o pustym zbiorze atrybutów. Czy taki klucz ma jakiekolwiek praktyczne zastosowanie? Ćwiczenie 4.29. Jaki jest predykat dla zmiennej relacyjnej stopnia zerowego? Czy to pytanie ma w ogóle sens? Uzasadnić odpowiedź. Ćwiczenie 4.30. Każda zmienna relacyjna posiada wartość w postaci relacji. Czy twierdzenie od- wrotne jest również prawdziwe? To znaczy, czy każda relacja jest wartością zmiennej relacyjnej? 90 | Rozdział 4. Zmienne relacyjne
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Relacyjne bazy danych dla praktyków
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: