Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00353 010214 8329167 na godz. na dobę w sumie
Religijne wychowanie potomstwa w małżeństwach mieszanych - ebook/pdf
Religijne wychowanie potomstwa w małżeństwach mieszanych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2618-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> religia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Praca stanowi analizę zagadnienia religijnego wychowania potomstwa w małżeństwach zawartych przez osoby należące do różnych wyznań i religii. W niniejszej publikacji czytelnik znajdzie wyjaśnienie podstawowych praw człowieka, takich jak wolność religijna oraz prawo rodziców do wychowania swojego potomstwa; prawa te zostały omówione w kontekście religijnego wychowania potomstwa. Główną część opracowania stanowi analiza wątków składających się na życie małżeństw mieszanych – stosunek Kościoła katolickiego do takich związków, warunki udzielenia zgody na zawarcie małżeństwa z osobą innego wyznania, sposoby rozwiązywania problemów dotyczących przynależności religijnej potomstwa oraz opis praktyk religijnych chrześcijańskich rodzin. Te same zagadnienia zostały też przeanalizowane pod kątem małżeństw zróżnicowanych religijnie (pod uwagę wzięto judaizm, islam, buddyzm i hinduizm). Z uwagi na fakt coraz częstszej migracji wszystkie wymienione zagadnienia są dzisiaj bardzo ważne. Książka kierowana jest do wszystkich zainteresowanych tematem małżeństw zróżnicowanych wyznaniowo lub religijnie zarówno z uwagi na aktualność tematu, jak i interes prywatny, tj. chęć zawarcia takiego małżeństwa.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Monika Gwóźdź Religijne wychowanie potomstwa w małżeństwach mieszanych 2 8012-618-3 5 Religijne wychowanie potomstwa w małżeństwach mieszanych NR 3339 Monika Gwóźdź Religijne wychowanie potomstwa w małżeństwach mieszanych Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2015 Redaktor serii: Prace Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego Józef Budniak Recenzent Piotr Kroczek Redakcja: Magdalena Starzyk Projekt okładki: Aleksandra Gaździcka Redakcja techniczna: Małgorzata Pleśniar Łamanie: Hanna Olsza Copyright © 2015 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-617-6 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-618-3 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 8,00. Ark. wyd. 9,0. Papier offset. kl. III, 90 g. Cena 20 zł (+ VAT) Druk i oprawa: EXPOL P. Rybiński, J. Dąbek, Spółka Jawna ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 1. Z katalogu podstawowych praw człowieka . . . . . . . . . . . . . 13 1.1. Prawo do wolności religijnej . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.2. Prawo rodziców do wychowania potomstwa . . . . . . . . . . 20 1.2.1. Pomocnicza rola Kościoła . . . . . . . . . . . . . . . 28 1.2.2. Pomocnicza rola szkoły . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1.3. Prawo do wychowania religijnego . . . . . . . . . . . . . . 34 2. Małżeństwa osób o różnej przynależności wyznaniowej . . . . . . . . . 41 2.1. Regulacje kanoniczne Kościoła katolickiego w kwestii małżonków o róż- nej przynależności wyznaniowej . . . . . . . . . . . . . . . 41 2.1.1. Oświadczenie strony katolickiej . . . . . . . . . . . . . 47 2.1.2. Zezwolenie ordynariusza . . . . . . . . . . . . . . . 52 2.2. Przynależność wyznaniowa potomstwa . . . . . . . . . . . . 59 2.3. Praktyka życia religijnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 2.3.1. Modlitwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 2.3.2. Praktyki religijne i obchodzenie świąt . . . . . . . . . . . 76 2.3.3. Więź ze wspólnotą małżonka oraz wspólna działalność małżonków . 80 2.3.4. Duszpasterstwo rodzin wielowyznaniowych . . . . . . . . 84 3. Małżeństwa osób o różnej przynależności religijnej . . . . . . . . . . 87 3.1. Regulacje kanoniczne Kościoła katolickiego w kwestii małżonków o róż- nej przynależności religijnej . . . . . . . . . . . . . . . . 87 5 3.2. Przynależność religijna potomstwa i praktyka życia religijnego w religiach poza chrześcijaństwem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 3.2.1. Religie monoteistyczne . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Judaizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Islam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 3.2.2. Religie politeistyczne i systemy religijne . . . . . . . . . . 103 Buddyzm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Hinduizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Inne religie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Akty normatywne oraz akty o charakterze normatywnym . . . . . . . 115 Literatura przedmiotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Sommario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Wykaz skrótów AAS ASS CC CCEO – „Acta Apostolicae Sedis” (wydawane od 1909 roku). – „Acta Sanctae Sedis” (wydawane w latach 1865–1908). – PIUS XI: Encyklika „Casti connubii” (1930). – „Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium” auctoritate Ioannis Pau- ChL – li PP. II promulgatus (1990). JAN PAWEŁ II: Posynodalna Adhortacja Apostolska „Christifideles la- ici” (1988). CIC DD DE DH DIM EE ES FC GE – Codex Iuris Canonici. Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Bene- dicti Papae XV auctoritate promulgatus (1917). JAN PAWEŁ II: List Apostolski „Dies Domini” (1998). – – PAPIESKA RADA DO SPRAW JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN: Dyrektorium Eku- meniczne (1993). – SOBÓR WATYKAŃSKI II: Deklaracja o wolności religijnej „Dignitatis humanae” (1965). JAN PAWEŁ II: Encyklika „Ecclesia de Eucharistia” (2003). – PIUS XI: Encyklika „Divini illius Magistri” (1929). – – PAWEŁ VI: Encyklika „Ecclesiam suam” (1964). – JAN PAWEŁ II: Adhortacja Apostolska „Familiaris Consortio” (1981). – SOBÓR WATYKAŃSKI II: Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum educationis” (1965). GS – SOBÓR WATYKAŃSKI II: Konstytucja duszpasterska o Kościele w świe- cie współczesnym „Gaudium et spes” (1965). IMM – KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI: Instrukcja w sprawie duszpaster- stwa małżeństw o różnej przynależności kościelnej (1987). 7 IP – KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI: Instrukcja Episkopatu Polski o przy- gotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim (1986). – Katechizm Kościoła Katolickiego (1994). KKK LdR GS – LG JAN PAWEŁ II: List do rodzin „Gratissimam sane” (1994). – SOBÓR WATYKAŃSKI II: Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen Gentium” (1964). MM NA – PAWEŁ VI: Motu proprio „Matrimonia mixta” (1970). – SOBÓR WATYKAŃSKI II: Deklaracja o stosunku Kościoła do religii nie- chrześcijańskich „Nostra aetate” (1965). PDPC – Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r. PPK – Posoborowe prawodawstwo kościelne. Dokumenty prawno-liturgicz- ne. Tłum. E. SZTAFROWSKI. T. 3. Z. 2. Warszawa 1971. PSE-A UR – Pragmatyka Służbowa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rze- czypospolitej Polskiej zatwierdzona na 4. Sesji Synodu X Kadencji ze zmianami dokonanymi do 4. Sesji Synodu XIII Kadencji. – SOBÓR WATYKAŃSKI II: Dekret o ekumenizmie „Unitatis Redintegra- UUS – tio” (1964). JAN PAWEŁ II: Encyklika „Ut unum sint” (1995). Wprowadzenie Wychowanie jest świadomym i celowym działaniem zmierzającym do osiągnięcia względnie stałych skutków w postaci zmian rozwojowych w oso- bowości wychowanka1. Za efekt wychowania uznaje się ukształtowanie czło- wieka na wybranych płaszczyznach jego życia. Złożoność tego procesu wyni- ka z tajemnicy i bogactwa istoty ludzkiej, wielości zadań, do których podjęcia człowiek musi być przygotowany, oraz różnorodności relacji, których two- rzenia musi się nauczyć. Wychowanie zdecydowanie wykracza poza troskę o rozwój fizyczny, ponieważ obejmuje też obszar społeczny, polityczny, kul- turalny, psychiczny, duchowy i religijny. Proces wychowania szczególnie mocno widoczny i realizowany jest względem małoletnich, którym osoby dorosłe starają się przekazać między innymi wybrany system wartości, światopogląd i przekonania. Pierwszymi wychowawcami zawsze stają się rodzice lub zastępujący ich opiekunowie, którzy od narodzin dziecka opiekują się nim, otaczają je troską i miłością oraz darzą świadectwem swojego życia. W tym darowaniu zawiera się rów- nież przekazanie informacji na temat sensu istnienia oraz tożsamości czło- wieka. Prawda o życiu i tajemnicy osoby ludzkiej ściśle powiązana jest z re- ligią. Ona bowiem, wychodząc poza świat materialny, kieruje myśl ludzką w stronę Boga, Boga – Stwórcy, Boga – Absolutu, który rządzi całym świa- tem. Przyjęcie prawdy o Nim rzutuje na rozumienie odpowiedzi na podsta- wowe pytania każdego człowieka. W tym kontekście wychowanie religijne 1 W. OKOŃ: Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 1998, s. 319. 9 jawi się jako jeden z ważniejszych elementów tego złożonego procesu, o ile nie jako element najważniejszy. Jak wspomniano, za wychowanie potomstwa w pierwszej kolejności od- powiedzialność ponoszą jego rodzice lub zastępujący ich opiekunowie. Na za- sadzie pomocniczości na pewnym etapie rozwoju konkretnego dziecka w pro- ces ten włącza się szkoła oraz Kościół lub inna grupa religijna. Rodzicom przysługuje jednak prawo wyboru Kościoła lub religii, gdyż to oni dzielą się przypadającym im obowiązkiem oraz przysługującym prawem wychowa- nia potomstwa zgodnie z własnymi przekonaniami. Sytuacja staje się jednak skomplikowana wtedy, kiedy sami rodzice w kwestiach związanych z wia- rą są podzieleni. Omówieniu tego zagadnienia poświęcona zostanie niniej- sza publikacja. Temat małżeństw osób różnych wyznań i religii wydaje się bardzo aktual- ny z uwagi na widoczne efekty globalizacji, do których należą ułatwiona mi- gracja ludności oraz liczne kontakty przedstawicieli różnych kultur i religii. W czasach charakteryzujących się między innymi otwarciem na różnorod- ność, niekiedy nadmiernie akcentowaną tolerancją w jakimś stopniu ulega- ją tym trendom niektórzy przywódcy religijni, coraz częściej szukający kon- taktów i wspólnych płaszczyzn, na których można byłoby prowadzić dialog. Wszystkie wymienione zjawiska sprawiają, iż wskazane staje się omówienie zagadnień związanych z zawieraniem i funkcjonowaniem małżeństw miesza- nych, to znaczy małżeństw osób o różnej przynależności wyznaniowej i reli- gijnej oraz małżeństw do nich podobnych. W niniejszym opracowaniu podjęta zostanie próba odpowiedzi na pyta- nia, czy, a jeśli tak, to w jaki sposób może być realizowane wychowanie re- ligijne w małżeństwach osób o różnej przynależności wyznaniowej i religij- nej. W celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytania przyjęto następujący porządek analizy. Książka podzielona jest na trzy rozdziały. W pierwszym z nich uwaga skupia się na wypływającej z prawa naturalnego wolności religijnej oraz pra- wach rodziców do wychowania potomstwa; znajduje sie tu również omówie- nie pojęcia wychowania religijnego. Po wspomnieniu tych zagadnień moż- liwe będzie przejście do treści wprost związanych z procesem przekazania wychowania religijnego w małżeństwach osób o różnej przynależności wy- znaniowej i religijnej. Kolejny, drugi rozdział opracowania jest poświęcony rozważaniom na temat życia w rodzinach budowanych na małżeństwach osób o różnej przy- należności wyznaniowej. Na wstępie uwaga koncentruje się na stanowisku Kościoła katolickiego względem małżeństw mieszanych. Następnie opisane 10 są treść oświadczeń składanych przez nupturientów oraz warunki konieczne do uzyskania zezwolenia ordynariusza na zawarcie małżeństwa mieszanego. Po tym wprowadzeniu znajduje się omówienie przynależności wyznaniowej potomstwa zrodzonego w opisywanym związku osób oraz opis zalecanych praktyk życia religijnego w rodzinach zróżnicowanych wyznaniowo. Wspo- mniane są między innymi takie kwestie, jak modlitwa, wspólnie przeżywa- nie świąt i więź ze wspólnotą małżonka. Ostatni rozdział stanowi omówienie sposobów wychowania religijnego poza chrześcijaństwem oraz w małżeństwach osób o różnej przynależności religijnej. Analogicznie do układu treści w rozdziale 2, najpierw przybliżo- ne jest stanowisko Kościoła katolickiego dotyczące takich małżeństw, a póź- niej omówione są takie wątki, jak przynależność religijna oraz praktyki życia religijnego. Porządek analizy tych zagadnień różni się jednak nieco od po- rządku z poprzedniego rozdziału, gdyż uwaga kierowana jest kolejno na wy- brane religie monoteistyczne, a następnie politeistyczne i systemy religijne. Zgodnie z założeniem badawczym, przybliżony plan powinien umożli- wić dokładną analizę wszystkich zagadnień związanych z głównym tema- tem tego opracowania. Źródłem wiedzy będą przede wszystkim przepisy międzynarodowe, państwowe oraz wyznaniowe, w tym Kościoła katolic- kiego obrządku łacińskiego; wśród przepisów szczególne miejsce będzie zaj- mował Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Przywoływane będą również dokumenty Soboru Watykańskiego II, instrukcje Konferencji Episkopatu Pol- ski, w których omawiane są zagadnienia związane z funkcjonowaniem mał- żeństw mieszanych. Opracowanie tak szerokiego tematu byłoby niemożliwe bez zapoznania się z bogatą literaturą przedmiotu oraz literaturą pomocniczą, z której będą czerpane informacje między innymi na temat życia religijnego poza chrześcijaństwem oraz wśród osób ochrzczonych poza Kościołem ka- tolickim. Zastosowane metody naukowe to przede wszystkim metoda anali- tyczna – głównie w odniesieniu do tekstów prawnych – oraz porównawcza, pomocna przy zestawianiu z sobą przepisów obowiązujących w różnych wy- znaniach chrześcijańskich oraz religiach. Jako podsumowanie opracowania przedstawione zostaną wnioski z ana- lizy dokumentów na temat wychowania religijnego w małżeństwach osób o różnej przynależności wyznaniowej i religijnej. Monika Gwóźdź Religious Upbringing of Children in Mixed Marriages S u m m a r y The book titled Religious Upbringing of Children in Mixed Marriages has been divid- ed into three chapters. The first chapter of the publication is devoted to the discussion of religious free- dom and the rights of parents which relate to their children and derive from the natu- ral law. Two legal systems have been referred to here: both the international and state regulations, which respect the fundamental human rights listed in the text, as well as the church laws (the Roman Catholic Church of the Latin Rite). This chapter also ex- amines the concept of religious education. The second chapter of the book has been dedicated to the analysis of religious education in families whose members are Christian, but of different denominations. The basis for this part of the consideration is a presentation of the Catholic Church’s position on mixed marriage. In this chapter the authoress describes the content of dec- larations made by prospective spouses, as well as the conditions they need to meet in order to obtain permission from the ordinary to solemnize a mixed marriage. She also addresses the issue of religious affiliation of children born to people of different re- ligious affiliations, and describes religious practices recommended to people in such relationships. Among others, the authoress mentions and discusses such elements of religious marital and family life as prayer, experiencing Christmas and maintaining ties with the spouse’s community. The final third chapter of the publication constitutes a study of ways parents em- ploy to fulfil the task of providing religious education to their children outside of Christianity, as well as in marriages of people of different religious affiliations. Like in the second chapter, here one can also find a presentation of the Catholic Church’s position regarding religiously diverse marriages and, further on, an analysis of the religious affiliations of the children as well as religious practices used in daily life by representatives of Judaism, Islam, Buddhism, and Hinduism. Monika Gwóźdź Educazione religiosa dei figli nati da matrimoni misti S o m m a r i o Il libro Educazione religiosa dei figli nati da matrimoni misti è diviso in tre capitoli. Nel primo capitolo si parla della libertà religiosa e dei diritti dei genitori riguar- do ai loro figli che hanno origine nella legge naturale. L’autore si riferisce a tal propo- sito a due ordinamenti giuridici: sia a quello delle norme internazionali e statali che rispettano gli principali diritti umani elencati nel corso del testo, sia ai regolamenti della Chiesa (la Chiesa cattolica latina). In questo capitolo viene anche definita l’edu- cazione religiosa. Il secondo capitolo del libro è dedicato all’analisi dell’educazione religiosa nelle famiglie cristiane, in cui i genitori appartengono a diverse confessioni. La posizione della Chiesa cattolica sui matrimoni misti funge da base per le riflessioni presenta- te dall’autrice. In seguito si parla, quindi, dei contenuti delle dichiarazioni dei candi- dati al matrimonio e dei requisiti cui devono adempiere per ottenere l’autorizzazio- ne dell’ordinario al fine di contrarre il matrimonio misto. Inoltre, sono stati esposti: il problema della confessione religiosa dei figli nati da matrimoni misti, le pratiche religiose raccomandate a persone in casi simili, nonché gli elementi della vita matri- moniale e religiosa, quali preghiera, celebrazione di festività e rapporti con la comu- nità religiosa del coniuge. L’ultimo capitolo del libro presenta vari metodi per adempiere il compito religio- so dell’educazione dei figli al di fuori del cristianesimo e nei matrimoni tra coniugi di diversa confessione. Similmente, come nel Capitolo II, si è parlato della posizione della Chiesa cattolica riguardo ai matrimoni misti, nonché della confessione religio- sa dei figli e delle pratiche religiose adoperate dai rappresentanti di ebraismo, islam, buddismo e induismo. Monika Gwóźdź Religijne wychowanie potomstwa w małżeństwach mieszanych 2 8012-618-3 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Religijne wychowanie potomstwa w małżeństwach mieszanych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: