Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00086 008651 10734930 na godz. na dobę w sumie
Renty strukturalne w ustawodawstwie rolnym - ebook/pdf
Renty strukturalne w ustawodawstwie rolnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 416
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5491-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia stanowi systemowe opracowanie instytucji rent strukturalnych, jakiego nie było do tej pory w polskiej literaturze prawniczej. Zawiera ona pierwszą tak szeroką analizę tej tematyki. Wskazano w niej m.in. źródła prawa i przeanalizowano przepisy dotyczące rent strukturalnych oraz zidentyfikowano problemy, które mogą pojawić się na tle stosowania tychże przepisów. Ponadto przeanalizowano przesłanki, które musi spełnić zarówno rolnik przekazujący gospodarstwo rolne i ubiegający się o rentę strukturalną, jak i przejmujący to gospodarstwo oraz zawartą interpretację tych warunków, a także zidentyfikowano problemy, które na tym tle pojawiają się w praktyce stosowania prawa.

Praca ta zawiera ponadto szczegółową analizę umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem jest przeniesie własności gospodarstwa rolnego. Ponieważ umowa ta ma służyć w założeniu otrzymaniu renty strukturalnej, notariusz przy jej zawieraniu powinien posiadać dodatkowo wiedzę w zakresie zawierania takich umów. W publikacji wskazano dodatkowe elementy, które powinny zostać zweryfikowane a które przy zawieraniu „zwykłych” umów służących przekazaniu gospodarstw rolnych nie występują.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE RENTY STRUKTURALNE W USTAWODAWSTWIE ROLNYM JOANNA  ZIĘBA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE JOANNA ZIĘBA • RENTY STRUKTURALNE W USTAWODAWSTWIE ROLNYM Polecamy nasze publikacje z tej serii: Maciej Siwicki CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ Krzysztof Zagrobelny ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA Z UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE Krystian Markiewicz ZASADY ORZEKANIA W POSTĘPOWANIU NIEPROCESOWYM Beata Janiszewska ZGODA NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO. UJĘCIE WEWNĄTRZSYSTEMOWE www.ksiegarnia.beck.pl RENTY STRUKTURALNE W USTAWODAWSTWIE ROLNYM JOANNA ZIĘBA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja dofinansowana przez Instytut Nauk Prawnych PAN © Wydawnictwo C.H.Beck 2013 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5490-3 ISBN e-book 978-83-255-5491-0 Moim Rodzicom i Bratu Spis treści Przedmowa   .................................................................................................................  Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  Wykaz literatury   ........................................................................................................  Wykaz orzecznictwa   .................................................................................................  Rozdział I. Społeczno-gospodarcze przesłanki rent strukturalnych (wcześniejszych emerytur) w polskim i unijnym ustawodawstwie rolnym   ...................................................................................................................  § 1.  Założenia, zasady i cele polityki strukturalnej we wspólnej polityce   rolnej ..............................................................................................................  I.  Założenia polityki strukturalnej w ramach wspólnej polityki   rolnej ...................................................................................................      II.  Zasady prawne polityki strukturalnej we wspólnej polityce     rolnej ...................................................................................................  III.  Cele polityki strukturalnej w ramach WPR .................................  § 2.  Geneza wcześniejszych emerytur w ustawodawstwie rolnym UE ......  § 3.  Funkcje rent strukturalnych w rolnictwie polskim (na tle innych        instrumentów polityki rolnej)  ...................................................................  Rozdział II. Warunki nabywania prawa do renty strukturalnej   ...................  § 1.  Zagadnienia ogólne ......................................................................................  § 2.  Warunki konstytutywne.............................................................................  I.  Kryterium wieku ...............................................................................  II.  Podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu ....................  III.  Prowadzenie i zaprzestanie działalności rolniczej ......................  1.  Prowadzenie działalności rolniczej ..........................................  2.  Zaprzestanie działalności rolniczej ..........................................  IV.  Przekazanie gospodarstwa rolnego ...............................................  1.  Uwagi wstępne .............................................................................  2.  Pojęcie gospodarstwa rolnego ...................................................  3.  Gospodarstwo rolne jako przedmiot obrotu ..........................  § 3.  Warunki administracyjno-porządkowe (formalno-organizacyjne) ...  I.  Brak zaległości z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie   społeczne rolników ...........................................................................  II.  Wpis do ewidencji producentów .....................................................        XI XIII XIX XXV 1 1 1 3 6 14 27 39 39 43 43 45 55 55 59 61 61 66 71 76 76 77 VII Spis treści § 4. Wykluczenie możliwości przekazywania gospodarstw rolnych w skład których wchodzą grunty przejęte na podstawie wcześniejszych przepisów o rentach strukturalnych ............................. § 5. Niepodleganie łączeniu rent strukturalnych z innymi instrumentami wspólnej polityki rolnej .................................................. Rozdział III. Umowa przekazania gospodarstwa rolnego jako przesłanka nabycia prawa do renty strukturalnej ........................................................... § 1. Wprowadzenie .............................................................................................. § 2. Charakter prawny umowy przekazania gospodarstwa rolnego zawieranej w celu uzyskania renty strukturalnej i typy takich umów .. § 3. Zakres podmiotowy (strony umowy) ....................................................... I. Uwagi wstępne ................................................................................... II. Uprawniony do renty strukturalnej ............................................... 1. Zagadnienia ogólne ..................................................................... 2. Rolnik ............................................................................................ 3. Małżonek rolnika ........................................................................ III. Przejmujący gospodarstwo rolne ................................................... 1. Wprowadzenie ............................................................................. 2. Osoba fizyczna ............................................................................ 3. Osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej .................................................................... 4. Szczególna rola Agencji Nieruchomości Rolnych – prawo pierwokupu lub nabycia .............................................................. § 4. Treść umowy ................................................................................................. I. Zagadnienia ogólne........................................................................... II. Zakres przedmiotowy ...................................................................... 1. Uwagi ogólne ................................................................................ 2. Wielkość gospodarstwa .............................................................. 3. Charakter przekazywanych gruntów ....................................... 4. Przejście kwoty mlecznej i/lub innych kwot ........................... § 5. Termin/moment zawarcia umowy ............................................................ § 6. Forma umowy ............................................................................................... § 7. Wzajemna relacja umowy przekazania aktu administracyjnego w kontekście ważności i skuteczności ...................................................... § 8. Możliwość zawierania kilku umów celem uzyskania renty strukturalnej ................................................................................................. Rozdział IV. Zasady przyznawania i ustalania wymiaru rent strukturalnych .................................................................................................... § 1. Uwagi wstępne .............................................................................................. VIII 78 82 91 91 99 119 119 121 121 124 132 136 136 139 158 159 161 161 168 168 182 186 189 194 203 209 218 220 220 Spis treści       § 2.  Wysokość renty strukturalnej....................................................................  I.  Kwota podstawowa renty strukturalnej ........................................  II.  Zwiększenia (dodatki) renty strukturalnej ...................................  III.  Ocena wysokości wypłacanych rent strukturalnych ..................  § 3.  Zasady wypłaty rent strukturalnych ........................................................  I.  Forma płatności .................................................................................  II.  Moment pierwszej wypłaty renty strukturalnej ..........................  III.  Czas trwania wypłaty .......................................................................  IV.  Źródło finansowania świadczeń .....................................................          § 4.  Zbieg prawa do renty strukturalnej z uprawnieniem do innego   świadczenia emerytalnego lub rentowego  ..............................................  § 5.  Renta strukturalna przysługująca małżonkowi po śmierci rolnika ....  Rozdział V. Postępowanie w sprawie rent strukturalnych oraz postępowanie kontrolne   ...................................................................................  § 1.  Uwagi ogólne ................................................................................................  § 2.  Wniosek o przyznanie renty strukturalnej i dokumenty   potwierdzające spełnienie przesłanek ......................................................  § 3.  Przebieg postępowania w sprawie przyznania renty strukturalnej   rolnikowi .......................................................................................................  I.  Pierwszy etap postępowania, tzw. weryfikacyjny........................      1.  Rola postanowienia o spełnieniu warunków do   przyznania renty strukturalnej .................................................  II.  Drugi etap postępowania (po przekazaniu gospodarstwa   rolnego) ...............................................................................................  1.  Charakter prawny decyzji administracyjnej w sprawie   renty strukturalnej ......................................................................  § 4.  Postępowanie o przyznanie renty strukturalnej małżonkowi rolnika ..  § 5.  Zawieszenie, wznowienie wypłaty renty strukturalnej oraz zwrot         nienależnie pobranych kwot świadczeń ...................................................  I.  Zawieszenie wypłaty renty strukturalnej .....................................  II.  Wznowienie wypłaty zawieszonej renty strukturalnej ...............  III.  Zwrot nienależnie pobranych kwot świadczeń rentowych ........  § 6.  Procedura odwoławcza ................................................................................  § 7.  Postępowanie kontrolne ..............................................................................  Podsumowanie   ...........................................................................................................  Indeks rzeczowy  .........................................................................................................  221 221 225 236 251 251 254 254 256 259 268 272 272 282 294 294 306 315 322 325 328 328 332 333 335 341 365 375 IX Przedmowa Niniejsza publikacja jest w znaczącej mierze efektem opracowanej rozprawy doktorskiej  obronionej w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Analiza zagadnienia rent strukturalnych nie  należy do zadań łatwych, co wynika z faktu, że jest ono obecne w polskim ustawodawstwie  rolnym od kilkunastu lat (dokładnie – 12), a jednocześnie wciąż zmieniają się regulacje  prawne w tym względzie (mamy obecnie trzecią z rzędu regulację z licznymi nowelizacja- mi). O ile w znacznym stopniu rozwinęło się orzecznictwo administracyjne w tym zakresie  (obecnie ponad 1,5 tysiąca (około 1560) spraw przed NSA i WSA zostało zakończonych),  o tyle można spotkać się z nielicznymi wypowiedziami na ten temat w doktrynie prawa.  Można powiedzieć, że niniejsza tematyka była przedmiotem zainteresowania w odniesieniu  do niektórych tylko aspektów instytucji rent strukturalnych, poza jedynym opracowaniem  o charakterze głównie komparatystycznym, poddającym analizie regulacje różnych państw  członkowskich UE. Ta okoliczność sprawia, że pełne opracowanie tego zagadnienia na tle  acquis communautarie i polskiego prawa wydaje się być bardzo potrzebne. Na tle regulacji tejże instytucji prawnej wyłaniają się zagadnienia natury ogólnej. Po  pierwsze instrument ten w swoim założeniu ma służyć osiągnięciu określonych celów  (zadań). Jednym z podstawowych zarówno w unijnym, jak i polskim ustawodawstwie  rolnym jest poprawa struktury agrarnej i temu też zadaniu w pierwszej kolejności mają  służyć renty strukturalne. Od początku funkcjonowania tych rent w Polsce upatrywano  w nich bowiem główny instrument oddziaływania na powiększanie obszaru rozdrobnio- nych gospodarstw rolnych polskiej wsi. Poza tą najważniejszą – z punktu widzenia pol- skiego legislatora – funkcją w swym zamyśle mają one spełniać też inne, istotne funkcje  gospodarcze i społeczne, takie jak zmiana generacji w rolnictwie, funkcja alimentacyjna  (określana też jako dochodowa czy socjalna), poprawa konkurencyjności i modernizacja  gospodarstw rolnych, a także funkcja edukacyjna. W toku analizy przepisów prawa w tym  zakresie niezbędne zatem okazało się zbadanie, czy rzeczywiście regulacje prawne doty- czące rent strukturalnych przyczyniają się do realizacji postawionych w nich przed tym  instrumentem funkcji, czy też niezbędne są jednak pewne zmiany, które umożliwią bar- dziej efektywne funkcjonowanie tej instytucji.  Istotne było ponadto rozstrzygnięcie, jaki charakter ma umowa przekazania gospo- darstwa rolnego, która służy uzyskaniu renty strukturalnej. Wcześniej bowiem funkcjo- nowała instytucja o podobnej nazwie (umowa przekazania gospodarstwa rolnego), ale już  na pierwszy rzut oka można spostrzec, że jej charakter był odmienny. Zrodziła się zatem  potrzeba dogłębnego zbadania i znalezienia odpowiedzi na pytanie, jaki jest jej charakter  na gruncie rent strukturalnych. Wiele problemów w praktyce stosowania prawa może przysparzać także sama pro- cedura przyznawania rent strukturalnych, która charakteryzuje się pewną złożonością.  Mianowicie występują tu dwa etapy postępowania administracyjnego, które są przedzielone  XI Przedmowa dodatkowo dokonaniem czynności cywilnoprawnej, a mianowicie przekazaniem w wyniku  umowy gospodarstwa rolnego. Dlatego też niezbędne stało się przeprowadzenie gruntow- nej analizy samych regulacji prawnych, jak i praktyki stosowania prawa w tym zakresie. Wieloaspektowość poruszanej tematyki wymusiła dokonanie selekcji materiału badaw- czego. W książce tylko ogólnie poruszone zostały zagadnienia dotyczące polityki struktu- ralnej wspólnej polityki rolnej, w ramach której „wypracowano” właśnie instrument rent  strukturalnych, zwanych w ustawodawstwie unijnym wcześniejszymi emeryturami. Uwaga  skupiła się na analizie samej instytucji rent strukturalnych i dogłębnym zbadaniu kolejnych  regulacji w tym zakresie. Szczególnie dużo uwagi poświęcono orzecznictwu administracyj- nemu w tym względzie. Ze względu na wielość i złożoność warunków, które muszą zostać  spełnione, jak również złożoność procedury przyznawania tych świadczeń renty struktu- ralne stały się wdzięcznym przedmiotem analizy jurydycznej przed wojewódzkimi sądami  administracyjnymi i NSA. Z drugiej strony należy jednak odnotować, że nie stały się one  przedmiotem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.  Żywię nadzieję, że niniejsza publikacja da asumpt do dalszych rozważań i wzmożo- nych dyskusji nad kształtem tej instytucji prawnej w przyszłości, a może również nieco  szerzej – nad ogólnym kierunkiem ewolucji ustawodawstwa w zakresie pomocy udzielanej  przez Unię w sektorze rolnym, który to ustawodawstwo winno przybrać. Kieruję ją przede  wszystkim do przedstawicieli świata nauki, ale i praktyków prawa, ustawodawców, urzęd- ników, którzy w codziennym życiu borykają się z problemami poruszanymi na kartach tej  publikacji. Liczę, że chociaż w części uda mi się wspomóc rozwiązywanie problemów wy- nikających ze stosowania prawa i aplikację właściwych rozwiązań.  Pragnę w tym miejscu złożyć wyrazy szczególnego uznania i szacunku mojej Promotor  Pani Profesor A. Jurcewicz, która otworzyła przede mną świat nauki w dziedzinie pra- wa rolnego i ukierunkowywała mnie przy pisaniu rozprawy doktorskiej, czego owocem  jest niniejsza publikacja. Bardzo dziękuję też Szanownym Recenzentkom Pani Profesor  E. Tomkiewicz i Pani Profesor T. Kurowskiej, których cenne uwagi pozwoliły nadać osta- teczny kształt moim rozważaniom. Przede wszystkim chciałabym jednak podziękować  moim Kochanym Rodzicom i Bratu, bez których wsparcia i pomocy moje marzenia po- zostałyby niezrealizowane.  W monografii uwzględniono stan prawny na dzień 30 września 2013 r. Warszawa, październik 2013 r.     Joanna Zięba XII Wykaz skrótów 1. Akty prawne JAE  .......................................  Jednolity Akt Europejski (Dz.Urz. L 169 z 29.6.1987 r.,  s. 1–28) KC  ........................................  ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93  ze zm.) KPA  .....................................  ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) KPC  .....................................  ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego  (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KRO  .....................................  ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U.  z 2012 r. poz. 788 ze zm.)  KURU  ..................................  ustawa z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U.  z 2012 r. poz. 803 ze zm.) PPSAU  .................................  ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami  administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270) PROW na lata 2004–2006,  Plan  ......................................  Plan  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2004–2006  (PROW 2004–2006), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Warszawa 2004  PROW na lata 2007–2013,  PROW, Program  ................  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2014  (PROW 2007–2013), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Warszawa, lipiec 2007 PUSAU  ................................  ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyj- nych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) RenStrU  ..............................  ustawa z 26.4.2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie  (Dz.U. Nr 52, poz. 539) RenStrR2007  ......................  rozporządzenie  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z 19.6.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i try- bu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania  „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2007–2013, Dz.U. Nr 109, poz. 750) XIII Wykaz skrótów RenStrR2004  ......................  rozporządzenie Rady Ministrów z 30.4.2004 r. w sprawie szcze- gółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej  na uzyskanie rent strukturalnych, objętej planem rozwoju ob- szarów wiejskich (Dz.U. Nr 114, poz. 1191) rozporządzenie 1257/1999 ..  rozporządzenie Rady (WE) 1257/1999 z 17.5.1999 r. w spra- wie wspierania rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego  Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.Urz. WE 1999  L 160 z 26.6.1999 r., s. 80–101 ze zm.) rozporządzenie 1698/2005 ..  rozporządzenie Rady (WE) 1698/2005 z 20.9.2005 r. w spra- wie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski  Fundusz  Rolny  na  rzecz  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  (EFRROW) (Dz.Urz. UE L 277 z 2005 r., s. 1) rozporządzenie 1974/2006 ..  rozporządzenie Komisji (WE) 1974/2006 z 15.12.2006 r.  ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządze- nia Rady (WE) 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju ob- szarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.Urz. UE L 368  z 23.12.2006 r., s. 15) TEWG  .................................  Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,  Dz.Urz. C 321E z 29.12.2006, s. 13–13) TFUE  ...................................  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE C 326  z 26.10.2012 r., s. 50–50) TL  ........................................  Traktat z Lizbony (Dz.Urz. C 326 z 26.10.2012 r., s. 361–361) TUE  .....................................  Traktat o Unii Europejskiej (Dz.Urz. C 326 z 26.10.2012 r.,  s. 363–390) TWE  ....................................  Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz.Urz. C 378  z 23.12.2011 r., s. 3–3) WROWU2003  ...................  ustawa  z  28.11.2003  r.  o  wspieraniu  rozwoju  obszarów  wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji  Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.U.  Nr 229, poz. 2273 ze zm.) WROWU2007  ...................  ustawa z 7.3.2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiej- skich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 173) 2. Czasopisma i publikatory AUWr  ..................................  Acta Universitatis Wratislaviensis Dz.U.  ....................................  Dziennik Ustaw Dz.Urz. WE  ........................  Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich Dz.Urz. UE  .........................  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej XIV Wykaz skrótów ECR  .....................................  Zbiór Orzeczeń Trybunału (European Court Report) KPP  ......................................  Kwartalnik Prawa Prywatnego KSP  ......................................  Krakowskie Studia Prawnicze M.P.  ......................................  Monitor Polski NP  ........................................  Nowe Prawo OSA  .....................................  Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSP  ......................................  Orzecznictwo Sadów Polskich OSPiKA  ...............................  Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych Pal.  .......................................  Palestra PiA  .......................................  Prawo i Administracja PiP  .......................................  Państwo i Prawo PL  .........................................  Przegląd Legislacyjny PPR  ......................................  Przegląd Prawa Rolnego PS  .........................................  Przegląd Sądowy PUG  .....................................  Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego PUSiZ  ..................................  Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych RARwPozn  .........................  Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu Rej.  .......................................  Rejent RPEiS  ...................................  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SIA  .......................................  Studia Iuridica Agraria SIS  ........................................  Studia Iuridica Silesiana SłużPrac  ..............................  Służba Pracownicza SP  .........................................  Studia Prawnicze UwRMiS  ..............................  Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia WiR  ......................................  Wieś i Rolnictwo ZWSHE  ...............................  Zeszyty Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej  im. J. Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu 3. Instytucje, organy i fundusze ANR .....................................  Agencja Nieruchomości Rolnych ARiMR  ................................  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARR  .....................................  Agencja Rynku Rolnego DDSiŚ  ..................................  Departament Działań Społecznych i Środowiskowych Centrali  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa EFGiUR ...............................  Europejski Fundusz Gwarancji i Ukierunkowania Rolnictwa EFOiGR  ..............................  Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej EFRG  ...................................  Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji EFRROW  ............................  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów  Wiejskich XV Wykaz skrótów Euratom  ..............................  Europejska Wspólnota Energii Atomowej EWG  ....................................  Europejska Wspólnota Gospodarcza FUS  ......................................  Fundusz Ubezpieczeń Społecznych GUS  .....................................  Główny Urząd Statystyczny KRUS  ...................................  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego MRiRW  ...............................  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi NSA  .....................................  Naczelny Sąd Administracyjny RM  .......................................  Rada Ministrów SN  ........................................  Sąd Najwyższy TS  .........................................  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej  UE  ........................................  Unia Europejska WE  .......................................  Wspólnoty Europejskie WSA  ....................................  Wojewódzki Sąd Administracyjny ZUS  ......................................  Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4. Inne skróty art.  ........................................  artykuł cyt.  .......................................  cytowany (-a, -e) cz.  .........................................  część ESU  ......................................  Europejska Jednostka Wielkości Ekonomicznej IACS  ....................................  Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli IIR  ........................................  kwota mleczna lit.  .........................................  litera  m.in.  ....................................  między innymi  n.  ..........................................  następny (-a, -e) niepubl.  ...............................  niepublikowany (-a, -e) np.  ........................................  na przykład Nr  .........................................  numer ONW  ...................................  obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania por.  .......................................  porównaj r.  ...........................................  rok red.  .......................................  redakcja, redaktor s.  ...........................................  strona t.  ...........................................  tom tj.  ..........................................  to jest t.j.  .........................................  tekst jednolity tzw.  .......................................  tak zwany (-a, -e) UR  ........................................  użytki rolne XVI Wykaz skrótów ust.  .......................................  ustęp WPR  ....................................  Wspólna Polityka Rolna w zw. z  .................................  w związku z zd.  ........................................  zdanie ze zm.  ..................................  ze zmianami zob.  ......................................  zobacz XVII Wykaz literatury Banaszkiewicz B., Glosa do uchwały SN z 18.11.1985 r., OSPiKA 1988, Nr 1, poz. 18 Banaszkiewicz B., Szubartowski Z., Przekazanie gospodarstwa rolnego następcy w świetle   ustawy z 1982 r. (zagadnienia wybrane), PiP 1983, Nr 7 (449) Barcz J. (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i po- lityki, Warszawa 2005 Beaumont P., Weatherill S., EC Law: The Essential Guide to the Legal Workings of the  European Community, Second Edition, London 1995 Bednarek M., Mienie. Komentarz do art. 44–55³ KC, Kraków 1997 Bielecki P., Cele definiowania pojęcia gospodarstwa rolnego w systemie prawa – uwagi  z perspektywy prawa handlowego, Rej. 2005, Nr 10 Bieniek G., Rudnicki S. (red.), Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2007 Błahuta F., Piątowski J., Policzkiewicz J., Gospodarstwo rolne. Obrót, dziedziczenie, po- Błażejczyk M., Jurcewicz W., Kodasiewicz B., Ubezpieczenie społeczne rolników. Aspekty   dział, Warszawa 1967 prawo-rolne, Warszawa 1984 Bończak-Kucharczyk E., Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2010 Breyer S., Materiały z konferencji w Lisim Jarze 1978 Brzozowski A., Czachórski W., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wy- kładu, Warszawa 2004 Budzinowski R., Koncepcja gospodarstwa rolnego w prawie rolnym, Poznań 1992 Budzinowski R., Pojęcie gospodarstwa rolnego według kodeksu cywilnego (rozważania na  tle art. 55 KC), RPEiS 1991, Nr 3 Budzinowski R., Problemy ludzi starszych na wsi w aspekcie prawnym, RPEiS 1999, Nr 1 Budzinowski R., Zieliński A. (red.), Prawo rolne. Problemy teorii i praktyki, Kluczbork 2002 Budzinowski R., Przekazanie gospodarstwa rolnego w świetle ustawy o rentach struktural- Budzinowski R., Przekazanie gospodarstwa rolnego za rentę strukturalną w praktyce no- nych w rolnictwie, PiA 2002, t. I tarialnej, Rej. 2004, Nr 10 (162) Ciepielewska M., Fundusze strukturalne w Unii Europejskiej, FAPA, Warszawa 2000 Ciodyk T., Zagórski T., Iwaszkiewicz P., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w prak- tyce, SIA 2005, t. IV Czechowski P., Ewolucja stanu prawnego w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi,  [w:] Realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, FAPA, Warszawa 2004 Czechowski P., Korzycka-Iwanow M., Prutis S., Stelmachowski A., Polskie prawo rolne na  tle ustawodawstwa Unii Europejskiej, Warszawa 1999 Czechowski P., Proces dostosowywania polskiego prawa rolnego i żywnościowego do pra- wa Unii Europejskiej, Warszawa 2001 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Renty strukturalne w ustawodawstwie rolnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: