Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00104 005558 13609710 na godz. na dobę w sumie
Restytucja i ochrona dóbr kultury. Zagadnienia prawne - ebook/pdf
Restytucja i ochrona dóbr kultury. Zagadnienia prawne - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 126
Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas Język publikacji: polski
ISBN: 9788365682932 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> podręczniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Celem książki jest ukazanie problematyki prawnej ochrony dóbr kultury z nieco innej perspektywy. Na rynku wydawniczym dostępnych jest wiele publikacji poświęconych prawnym aspektom ochrony dziedzictwa kulturowego. Autorzy rozdziałów, składających się na niniejszą monografię, postanowili tymczasem odejść od pewnego tradycyjnego ujęcia analizowanego zagadnienia i ukazać różne problemy ochrony dóbr kultury, widziane z kilku perspektyw: krajowej, europejskiej, światowej. Ocenę tego, czy zamierzony cel udało się osiągnąć pozostawiamy oczywiście Czytelnikom. Jednocześnie podkreślamy, że szczególnym obszarem badań i rozważań, zawartych w tej publikacji, jest temat restytucji dóbr kultury. W tym zakresie impulsem i inspiracją stała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/60/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (dalej: Dyrektywa 2014/60/UE). Regulacje przedmiotowej Dyrektywy stanowią obszerne pole rozważań, podjętych w książce. Niniejsza książka powstała w ramach projektu badawczego pt. Zwrot dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego na podstawie Dyrektywy 2014/60/UE z dnia 15.05.2014 r. zrealizowanego w Instytucie Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu w latach 20162017.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Słowo wstępne Celem książki jest ukazanie problematyki prawnej ochrony dóbr kultury z nieco innej perspektywy. Na rynku wydawniczym dostępnych jest wiele publikacji po- święconych prawnym aspektom ochrony dziedzictwa kulturowego. Autorzy roz- działów, składających się na niniejszą monografię, postanowili tymczasem odejść od pewnego tradycyjnego ujęcia analizowanego zagadnienia i ukazać różne pro- blemy ochrony dóbr kultury, widziane z kilku perspektyw: krajowej, europejskiej, światowej. Ocenę tego, czy zamierzony cel udało się osiągnąć pozostawiamy oczy- wiście Czytelnikom. Jednocześnie podkreślamy, że szczególnym obszarem badań i rozważań, zawartych w tej publikacji, jest temat restytucji dóbr kultury. W tym za- kresie impulsem i inspiracją stała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/60/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego, zmieniająca rozporzą- dzenie (UE) nr 1024/2012 (dalej: Dyrektywa 2014/60/UE). Regulacje przedmioto- wej Dyrektywy stanowią obszerne pole rozważań, podjętych w książce. Niniejsza książka powstała w ramach projektu badawczego pt. „Zwrot dóbr kultu- ry wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego na podstawie Dyrektywy 2014/60/UE z dnia 15.05.2014 r.” zrealizowanego w Instytucie Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu w latach 2016–2017. Wprowadzenia w tematykę analizowaną w książce dokonał Maciej Borski, który wychodząc od regulacji polskiej ustawy zasadniczej, wskazał na przepis art. 6 Kon- stytucji, zawierający jedną z zasad polityki państwa – zasadę ochrony dziedzictwa kulturalnego narodu. Rozważania dotyczące ww. zasady ochrony dziedzictwa kul- turalnego narodu osadza Autor na kanwie art. 5 Konstytucji RP, na podstawie które- go Rzeczpospolita Polska strzeże dziedzictwa narodowego. Autor wyraźnie podkre- ślił, że art. 5 Konstytucji zobowiązuje władze publiczne do zachowania dziedzictwa narodowego w dotychczasowym stanie. Natomiast poprzez regulację art. 6 Konsty- tucji nałożono na władze publiczne obowiązek stworzenia warunków do udostęp- niania dziedzictwa narodowego. Analizując regulacje art. 6 Konstytucji RP, Autor dokonuje przeglądu wybranych pojęć, których wyjaśnienie pomaga zrozumieniu przepisu 6 Konstytucji. Jednym z tych pojęć jest dobro kultury, na płaszczyźnie któ- rego Autor odnosi się zwłaszcza do ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury, poprzez którą polski ustawodawca zaimplementował do polskiego porządku praw- nego Dyrektywę 2014/60/UE. Zagadnieniem dbałości o archiwalia, będącej przejawem ochrony dziedzictwa narodowego i budowania tożsamości narodowej, zajęła się Dorota Fleszer. Autorka rozważyła relację między narodowym zasobem archiwalnym a  państwowym za- 8 sobem archiwalnym, skupiając następnie uwagę na regulacji prawnej poświęconej państwowemu zasobowi archiwalnemu. Autorka dokonała również oceny polskie- go systemu prawa archiwalnego, z uwagi na to że archiwalia są również przedmio- tem nielegalnego obrotu. Kolejny rozdział książki poświęcony został regionalnym systemom ochrony dziedzictwa kulturowego przed nielegalnym wywozem. Autor tego rozdziału – An- drzej Jakubowski – przedstawił rozważania dotyczące problemu, w jakim stopniu ochrona dziedzictwa kulturowego przed nielegalnym wywozem stała się ugrunto- waną zasadą prawa międzynarodowego. Analiza zagadnienia skoncentrowana zo- stała na wskazaniu roli reżimu konwencji paryskiej z 1970 r.1 w standaryzacji me- chanizmów ochrony dóbr kultury przed zagrożeniami związanymi z nielegalnym eksportem na gruncie regionalnych instrumentów prawnej ochrony dziedzictwa w Unii Europejskiej, Radzie Europy, Unii Afrykańskiej, Organizacji Państw Ame- rykańskich, Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej oraz Lidze Państw Arabskich. W tym kontekście została przedstawiona specyfika poszczegól- nych reżimów regionalnych i charakter obowiązków spoczywających na państwach członkowskich tych wybranych organizacji międzynarodowych. Olgierd Jakubowski przybliżył Czytelnikom system ochrony prawnej dóbr kul- tury w Republice Federalnej Niemiec, z podziałem na regulacje prawa federalnego i regulacje prawa krajów związkowych. Autor zwrócił uwagę na wcześniejsze nie- domagania tego systemu i podkreślił, że błędy ustawodawstwa federalnego zosta- ły skorygowane poprzez przyjęcie nowej ustawy o ochronie dóbr kultury (niem. Kulturgutschutzgesetz), która zaczęła obowiązywać w Niemczech od dnia 6 sierpnia 2016 r. Impulsem do stworzenia nowego, spójnego aktu prawnego stała się m.in. ko- nieczność implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/60/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgod- nie z prawem z terytorium państwa członkowskiego. Komentując nową niemiecką ustawę o ochronie dóbr kultury, Olgierd Jakubowski skupił się na uregulowaniach prawnych dotyczących wwozu i wywozu dóbr kultury w Niemczech oraz kontroli obrotu tymi dobrami. Równocześnie kompleksowo przedstawił Czytelnikom ure- gulowania prawne zawarte we wszystkich rozdziałach analizowanej ustawy. Iwona Gredka-Ligarska dokonała analizy trybu wykonywania orzeczeń polskich sądów nakazujących zwrot dobra kultury na terytorium państwa członkowskiego UE w świetle Dyrektywy 2014/60/UE. Autorka przedstawiła krytyczne uwagi na temat procedury zwrotu dobra kultury na terytorium państwa członkowskiego UE, prze- widzianej w ustawie z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury. Wyjaśniła, dlaczego sposób egzekucji, zaproponowany przez polskiego ustawodaw- 1 Konwencja dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzona w Paryżu dnia 17 listopada 1970 r. z 1974 r. nr 20, poz. 106. Restytucja i ochrona dóbr kultury 9 cę w ustawie implementującej Dyrektywę 2014/60/UE do systemu prawa polskiego, wydaje się być nie do końca trafnym rozwiązaniem. Jednocześnie przedstawiła pro- pozycje de lege ferenda dotyczące procedury wykonywania orzeczeń sądów polskich, nakazujących zwrot dobra kultury na terytorium państwa członkowskiego UE. Anna Rogacka-Łukasik podjęła próbę przedstawienia nowej bazy danych w po- staci tzw. Internal Market Information – systemu wymiany informacji na rynku we- wnętrznym. Autorka podkreśla, iż system ten – do którego wprost odnosi się Dy- rektywa 2014/60/UE – stanowi zasadnicze narzędzie do współpracy i konsultacji w celu odzyskiwania utraconych dóbr kultury między organami państw członkow- skich. Ramy prawne Systemu przedstawia w oparciu o regulację Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany infor- macji na rynku wewnętrznym i uchylające decyzję Komisji 2008/49/WE. Na zakoń- czenie Autorka podnosi, iż rozwiązania dotyczące systemu IMI polski ustawodawca przenosi na grunt własnego porządku prawnego ustawą z dnia 5 czerwca 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultur, która to z kolei stanowi przejaw implementacji Dyrektywy 2014/60/UE. Problematyką bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w Systemie Interna- tional Market Information na gruncie ww. Rozporządzenia zajęła się Żaneta Gwar- dzińska, która przedstawiła zagrożenia bezpieczeństwa informacji w procesie ich przetwarzania w systemie informatycznym. W tym miejscu, jako redaktorzy mono- grafii, serdecznie dziękujemy wszystkim Autorom tekstów za wkład naukowy wnie- siony w niniejszą monografię. Serdeczne podziękowania kierujemy do Szanownego Recenzenta, Prof. nadzw. dr. hab. Piotra Dobosza, za trud włożony w przygotowanie recenzji tekstów naukowych. Dziękujemy również Oficynie Wydawniczej „Huma- nitas”, a w szczególności Pani Redaktor mgr Danucie Dziewięckiej za serdeczność i pomoc w wydaniu monografii. Iwona Gredka-Ligarska Anna Rogacka-Łukasik Słowo wstępne
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Restytucja i ochrona dóbr kultury. Zagadnienia prawne
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: