Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00415 010965 10764799 na godz. na dobę w sumie
Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych - ebook/pdf
Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1719-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Niniejsza publikacja to vademecum rewitalizacji, skierowane szczególnie do praktyków odnowy miast pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego, ale także do innych osób zainteresowanych zagadnieniem rewitalizacji obszarów miejskich. Autor swe wnioski oparł na własnych doświadczeniach. Przedstawiony został schemat działań, służący przygotowaniu dobrego programu rewitalizacji. Szczególna uwaga zwrócona została na cechy procesu rewitalizacji, decydujące o jego prawidłowym przebiegu i o sukcesie proponowanych rozwiązań. Publikacja zawiera ponadto przegląd możliwych do wykorzystania źródeł finansowania projektów rewitalizacyjnych: od funduszy międzynarodowych, przez fundusze oferowane na poziomie krajowym, regionalnym, aż po fundusze lokalne, dostępne na poziomie miast.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje oma- wiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukują- cych wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznic- twa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach. Niniejsza publikacja to vademecum rewitalizacji, skierowane szcze- gólnie do praktyków odnowy miast pracujących w jednostkach samo- rządu terytorialnego, ale także do innych osób zainteresowanych za- gadnieniem rewitalizacji obszarów miejskich. Autor swe wnioski oparł na własnych doświadczeniach. Przedstawiony został schemat działań, służący przygotowaniu dobrego programu rewitalizacji. Szczególna uwaga zwrócona została na cechy procesu rewitalizacji, decydujące o jego prawidłowym przebiegu i o sukcesie proponowanych rozwią- zań. Publikacja zawiera ponadto przegląd możliwych do wykorzystania źródeł finansowania projektów rewitalizacyjnych: od funduszy mię- dzynarodowych, przez fundusze oferowane na poziomie krajowym, regionalnym, aż po fundusze lokalne, dostępne na poziomie miast. Marcin Kopeć – doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersy- tetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Sztokholmskiego. Jego doświadczenia zawodowe obejmują m.in. przygotowanie budże- tu miasta Krakowa, miejskich programów rewitalizacji, pozyskiwanie środków unijnych, obsługę strategicznych inwestorów oraz promocję gospodarczą miasta. Uczestnik projektu Urbanitas, służącego wymia- nie doświadczeń rewitalizacyjnych między przedstawicielami miast europejskich. Autor artykułów z zakresu rewitalizacji miejskich obsza- rów zdegradowanych, uczestnik konferencji tematycznych. Kontakt z autorem: MKrevita@gmail.com www.sklep.beck.pl, http://www.beck.pl, e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-1719-9 I H C Y N A W O D A R G E D Z W Ó R A Z S B O H C K S J E I M A C A Z I L A T I W E R J Ć E P O K . M MONOGRAFIE PRAWNICZE REWITALIZACJA MIEJSKICH OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH MARCIN KOPEĆ Cena: 69,00 zł Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MARCIN KOPEÆ · REWITALIZACJA MIEJSKICH OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH Polecamy nasze publikacje z tej serii: Tomasz Roman Smus SPEŁNIANIE ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH ZA POMOCĄ PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO Dariusz Szafrański, Beata T. Bieńkowska PROBLEMY PRAWA POLSKIEGO I OBCEGO W UJĘCIU HISTORYCZNYM, PRAKTYCZNYM I TEORETYCZNYM. CZĘŚĆ DRUGA Michał Kuliński REGULACJE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO UNII EUROPEJSKIEJ Przemysław Drapała PROWADZENIE CUDZYCH SPRAW BEZ ZLECENIA. KONSTRUKCJA PRAWNA Wojciech Sawczyn ŚRODKI DYSCYPLINOWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W PRAWIE O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Michał Behnke, Marcin Pchałek POSTĘPOWANIE W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W PRAWIE POLSKIM I UE Małgorzata Frysztak NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE. FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH Marek Świątkowski NARUSZENIE PRZEZ PAŃSTWO UMOWY Z INWESTOREM ZAGRANICZNYM W ŚWIETLE TRAKTATÓW INWESTYCYJNYCH www.sklep.beck.pl REWITALIZACJA MIEJSKICH OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH MARCIN KOPEÆ Redakcja: Anna Łubińska-Bujak Publikacja dofinansowana przez BIG-STÄDTEBAU GmbH ã Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-1719-9 Spis treści Przedmowa.............................................................................................................. . Wykaz skrótów...................................................................................................... . IX XI Wykaz literatury................................................................................................... . XII Inne materiały....................................................................................................... . XXXI Wykaz rysunków i tabel .................................................................................. .XXXIII Wstęp........................................................................................................................... . Rozdział I. Problematyka zrównoważonego rozwoju w teorii ekonomii......................................................................................... . §.1.. Koncepcja.rozwoju.trwałego.i.zrównoważonego...................... . I..Definicje.pojęcia.rozwoju......................................................... . . II..Trwałość.rozwoju.i.zasady.trwałości.................................... . . . III..Równowaga.a.rozwój.................................................................. . . I..Pojęcie.zrównoważonego.rozwoju........................................ . . ..Cele.zrównoważonego.rozwoju.............................................. . §.2.. Koncepcja.rozwoju.zrównoważonego.w.Polsce......................... . Rozdział II. Zarys teorii rozwoju miast.................................................. . §.1.. Różne.rozumienie.pojęcia.miasta..................................................... . §.2.. Definicja.miasta....................................................................................... . §.3.. Procesy.przestrzennej.sukcesji.w.rozwoju.struktury.miasta.. §.4.. Cechy.miasta............................................................................................. . §.5.. Rozwój.miast.i.jego.fazy........................................................................ . §.6.. Ciągłość.procesu.rozwoju.miasta.i.progi.w.rozwoju.miast..... . §.7... Struktura.miasta....................................................................................... . §.8.. Zrównoważony.rozwój.miast............................................................. . Rozdział III. Organizowanie rozwoju miasta..................................... . §.1.. Zarządzanie.miastem.i.jego.rozwojem............................................ . §.2.. Polityka.władz.lokalnych.i.planowanie.rozwoju.miasta........... . §.3.. Konkurencyjność.miast........................................................................ . §.4.. Tendencje.w.rozwoju.miast.w.Polsce.............................................. . 1 7 7 8 10 13 14 16 18 21 21 23 27 30 32 37 40 45 51 52 54 58 61  Spis treści . I..Stan.rozwoju.miast.w.Polsce.po.zmianach. . ustrojowych.................................................................................... . II..Ograniczenia.i.zagrożenia.rozwoju.miast.w.Polsce........ . Rozdział IV. Przyczyny degradacji obszarów miejskich.............. . §.1.. Przyczyny.zaburzeń.rozwoju.miast.................................................. . §.2.. Geneza.problemu.obszarów.zdegradowanych.w.Polsce.......... . I..Przyczyny.gospodarcze.............................................................. . . . II..Przyczyny.przestrzenne............................................................. . . III..Przyczyny.społeczne................................................................... . . I..Przyczyny.ekologiczne............................................................... . §.3.. Zmiany.w.podejściu.do.problematyki.obszarów87. . zdegradowanych...................................................................................... . I..Zaangażowanie.sektora.publicznego.................................... . II..Problematyka.obszarów.zdegradowanych. . . w.dokumentach.strategicznych.państwa............................ . Rozdział V. Pojęcie rewitalizacji miejskich obszarów zdegradowanych........................................................................................... . §.1.. Definicje.pojęcia.rewitalizacji.obszarów.zdegradowanych.... . . I..Pojęcie.rewitalizacji,.pojęcia.równoznaczne. i.powiązane..................................................................................... . II..Przegląd.definicji.pojęcia.rewitalizacji................................ . . . III..Analiza.definicji.rewitalizacji.i.autorska.definicja. pojęcia.rewitalizacji..................................................................... . §.2.. Charakterystyka,.etapy.i.cele.procesu.rewitalizacji................... . . I..Ludzie.jako.podmiot.rewitalizacji.......................................... . . II..Rewitalizacja.jako.proces.ciągły.i.długotrwały................. . . III..Rewitalizacja.jako.działania.partnerskie............................. . . I..Dyskusja.o.roli.władz.publicznych.w.procesie. rewitalizacji.................................................................................... . . ..Kluczowe.etapy.procesu.rewitalizacji.................................. . . I..Cele.procesu.rewitalizacji......................................................... . §.3.. Przejawy.degradacji.i.typy.rewitalizacji.obszarów. zdegradowanych......................................................................................... . I..Przejawy.degradacji.obszaru.................................................... . II..Typy.rewitalizacji.według.kryterium. . . przedmiotowego........................................................................... . . III..Inne.podziały.typów.rewitalizacji......................................... . §.4.. Bariery.i.warunki.powodzenia.procesu.rewitalizacji............... . I 62 65 67 67 69 78 82 83 86 87 89 91 93 93 94 96 109 112 112 114 114 117 120 121 121 122 123 133 135 Spis treści Rozdział VI. Elementy programu rewitalizacji.................................. . §.1.. Rola.programowania.w.rozwoju.miast........................................... . §.2.. Program.rewitalizacji.jako.narzędzie.programowania. . rozwoju.obszarów.zdegradowanych................................................ . §.3.. Schemat.opracowania.programu.rewitalizacji............................. . I..Wstępne.analizy.i.wybór.obszarów.do.rewitalizacji....... . II..Uchwała.o.przystąpieniu.do.opracowania.programu. . . 143 143 146 148 151 rewitalizacji.................................................................................... . 152 . III..Wybór.podmiotu.opracowującego.program. rewitalizacji.................................................................................... . I..Opracowanie.wstępnej.wersji.programu.rewitalizacji.... . . . ..Konsultacje.społeczne.wstępnej.wersji.programu. 153 154 rewitalizacji.................................................................................... . 159 . I..Opracowanie.programu.po.konsultacjach.. społecznych.................................................................................... . . II..Przedstawienie.programu.władzom.wykonawczym...... . .III..Uchwalenie.programu.rewitalizacji...................................... . §.4.. Realizacja.i.aktualizacja.programu.rewitalizacji......................... . §.5.. Wytyczne.dla.przygotowania.programu.rewitalizacji.............. . 160 161 161 162 164 . . I..Powiązania.programu.rewitalizacji.z.dokumentami. gminnymi........................................................................................ . 164 II..Partycypacja.społeczna.w.przygotowaniu.programu. rewitalizacji.................................................................................... . . III..Promocja.programu.rewitalizacji........................................... . I..Zrozumienie.istoty.i.celów.przygotowania.programów. . rewitalizacji.................................................................................... . Rozdział VII. Finansowanie procesu rewitalizacji.......................... . §.1.. Finansowanie.bezpośrednie.rewitalizacji..................................... . I..Międzynarodowe.źródła.finansowania.rewitalizacji...... . . . II..Krajowe.źródła.finansowania.rewitalizacji........................ . . III..Regionalne.i.lokalne.źródła.finansowania.rewitalizacji... . . I..Komercyjne.źródła.finansowania.rewitalizacji................ . . ..Prywatne.źródła.finansowania.rewitalizacji...................... . . I..Partnerstwo.publiczno-prywatne.......................................... . §.2.. Finansowanie.pośrednie.rewitalizacji............................................ . §.3.. Pozafinansowe.czynniki.aktywizujące.procesy. rewitalizacji.................................................................................................. . Zakończenie............................................................................................................ . Indeks rzeczowy.................................................................................................. . 166 168 168 171 171 174 180 185 190 193 195 197 199 205 209 II Przedmowa Książka,.którą.autor.oddaje.do.rąk.czytelnika,.to.vademecum rewitalizacji,. skierowane.szczególnie.do.praktyków.odnowy.miast.pracujących.w.jednost- kach.samorządu.terytorialnego,.ale.także.do.innych.osób.zainteresowanych. zagadnieniem.rewitalizacji.obszarów.miejskich..Tych.ostatnich.zainteresować. może.między.innymi.zestawienie.definicji.pojęcia.rewitalizacji,.mogące.być. punktem.wyjścia.dla.dalszych.studiów.nad.tematem,.w.oparciu.o.proponowa- ny.przez.autora.przegląd.literatury.przedmiotu..Otwierający.rozważania.za- rys.teorii.zrównoważonego.rozwoju.miast.pozwala.na.zrozumienie.szerszego. kontekstu.procesów.rewitalizacyjnych. Autor.książki.wiele.wniosków,.dotyczących.praktycznej.strony.przygoto- wania.programów.rewitalizacji,.oparł.na.własnych.doświadczeniach,.zwią- zanych.z.przygotowaniem.takich.programów..Przedstawiony.został.schemat. działań,.służący.przygotowaniu.dobrego.programu.rewitalizacji,.a.szczególna. uwaga.zwrócona.została.na.cechy.procesu.rewitalizacji,.decydujące.o.jego. prawidłowym.przebiegu.i.o.sukcesie.proponowanych.rozwiązań..Istotne.jest. to.zwłaszcza.dla.projektów.rewitalizacyjnych.zgłaszanych.do.dofinansowania. ze.środków.unijnych. Książka.zawiera.ponadto.przegląd.możliwych.do.wykorzystania.źródeł.fi- nansowania.projektów.rewitalizacyjnych:.od.funduszy.międzynarodowych,. przez.fundusze.oferowane.na.poziomie.krajowym,.regionalnym,.aż.po.fundu- sze.lokalne,.dostępne.na.poziomie.miast..Zwłaszcza.ta.ostatnia.część.wyróż- nia.książkę.na.tle.publikacji.odnoszących.się.do.wciąż.zyskującej.na.znaczeniu. tematyki.rewitalizacji. IXIX Wykaz skrótów 1. Źródła prawa DochSamTerU................... ustawa.z.13.11.2003.r..o.dochodach.jednostek.sa- morządu.terytorialnego.(t.j..Dz.U..z.2008.r..Nr.88,. poz..539.ze.zm.) DopłKredMieszkU........... ustawa.z.5.12.2002.r..o.dopłatach.do.oprocentowania. kredytów.mieszkaniowych.o.stałej.stopie.procento- wej.(Dz.U..Nr.230,.poz..1922.ze.zm.) DrPublU.............................. ustawa.z.21.3.1985.r..o.drogach.publicznych.(t.j..Dz.U.. z.2007.r..Nr.19,.poz..115.ze.zm.) FinPublU............................. ustawa.z.30.6.2005.r..o.finansach.publicznych.(Dz.U.. Nr.249,.poz..2104.ze.zm.) FinWspLokSocjalU.......... ustawa.z.8.12.2006.r..o.finansowym.wsparciu.two- rzenia.lokali.socjalnych,.mieszkań.chronionych,.noc- legowni.i.domów.dla.bezdomnych.(Dz.U..Nr.251,. poz..1844.ze.zm.) FinWspRodzU................... ustawa.z.8.9.2006.r..o.finansowym.wsparciu.rodzin. w.nabywaniu.własnego.mieszkania.(Dz.U..Nr.183,. poz..1354.ze.zm.) FundPorUnU..................... ustawa z 16.4.2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych (Dz.U. Nr 121, poz. 1262 ze zm.) FundRozwInwKomU...... ustawa.z.12.12.2003.r..o.Funduszu.Rozwoju.Inwestycji. Komunalnych.(Dz.U..Nr.223,.poz..2218) GospKomU........................ ustawa.z.20.12.1996.r..o.gospodarce.komunalnej.(Dz.U.. z.1997.r..Nr.9,.poz..43.ze.zm.) GospNierU......................... ustawa.z.21.8.1997.r..o.gospodarce.nieruchomościa- mi.(t.j..Dz.U..z.2004.r..Nr.261,.poz..2603.ze.zm.) GZWU.................................. ustawa.z.29.7.1992.r..o.grach.i.zakładach.wzajemnych. (t.j..Dz.U..z.2004.r..Nr.4,.poz..27.ze.zm.) KC......................................... ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz.U..Nr.16,. poz..93.ze.zm.) Konstytucja.RP................. Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej.z.2.4.1997.r.. (Dz.U..Nr.78,.poz..483.ze.sprost..i.ze.zm.) OchrPrawLokU................ ustawa.z.21.6.2001.r..o.ochronie.praw.lokatorów,.miesz- kaniowym.zasobie.gminy.oraz.o.zmianie.Kodeksu.cy- wilnego.(t.j..Dz.U..z.2005.r..Nr.31,.poz..266.ze.zm.) XIXI Wykaz skrótów OchrPrzyrU....................... ustawa.z.16.4.2004.r..o.ochronie.przyrody.(t.j..Dz.U.. z.2009.r..Nr.151,.poz..1220.ze.zm.) OdpadyU............................ ustawa.z.27.4.2001.r..o.odpadach.(t.j..Dz.U..z.2007.r.. Nr.39,.poz..251.ze.zm.) PrEnerg............................... ustawa.z.10.4.1997.r..–.Prawo.energetyczne.(t.j..Dz.U.. z.2006.r..Nr.89,.poz..625.ze.zm.) PrGeolGórn....................... ustawa.z.4.2.1994.r..–.Prawo.geologiczne.i.górnicze. (t.j..Dz.U..z.2005.r..Nr.228,.poz..1947.ze.zm.) PrOchrŚrod........................ ustawa.z.27.4.2001.r..–.Prawo.ochrony.środowiska. (t.j..Dz.U..z.2008.r..Nr.25,.poz..150.ze.zm.) PrWod.................................. ustawa.z.18.7.2001.r..–.Prawo.wodne.(t.j..Dz.U..z.2005.r.. Nr.239,.poz..2019.ze.zm.) PrzeksztUżytWieczU...... ustawa.z.29.7.2005.r..o.przekształceniu.prawa.użyt- kowania.wieczystego.w.prawo.własności.nierucho- mości.(Dz.U..Nr.175,.poz..1459.ze.zm.) SamGminU......................... ustawa.z.8.3.1990.r..o.samorządzie.gminnym.(t.j..Dz.U.. z.2001.r..Nr.142,.poz..1591.ze.zm.) SamPowU........................... ustawa.z.5.6.1998.r..o.samorządzie.powiatowym.(t.j.. Dz.U..z.2001.r..Nr.142,.poz..1592.ze.zm.) SamWojU............................ ustawa.z.5.6.1998.r..o.samorządzie.województwa.(t.j.. Dz.U..z.2001.r..Nr.142,.poz..1590.ze.zm.) WłLokU............................... ustawa.z.24.6.1994.r..o.własności.lokali.(t.j..Dz.U.. z.2000.r..Nr.80,.poz..903.ze.zm.) WspPrzedTermU.............. ustawa z 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121 ze zm.) ZagospPrzestrzU.............. ustawa.z.27.3.2003.r..o.planowaniu.i.zagospodarowa- niu.przestrzennym.(Dz.U..Nr.80,.poz..717.ze.zm.) ZasInwDrPublU............... ustawa.z.10.4.2003.r..o.szczególnych.zasadach.przygo- towania.i.realizacji.inwestycji.w.zakresie.dróg.publicz- nych.(t.j..Dz.U..z.2008.r..Nr.193,.poz..1194.ze.zm.) ZasProwPolitRozwU....... ustawa.z.6.12.2006.r..o.zasadach.prowadzenia.polityki. rozwoju.(t.j..Dz.U..z.2009.r..Nr.84,.poz..712.ze.zm.) ZasWspRozwRegU.......... ustawa z 12.5.2000 r. o zasadach wspierania rozwo- ju regionalnego (Dz.U. Nr 48, poz. 550 ze zm.) 2. Inne akty prawne Projekt.ustawy.o.programach.rewitalizacji.(z.27.3.2002.r.) Projekt.ustawy.o.rewitalizacji.(z.9.2000.r.) Projekt.ustawy.o.rewitalizacji.oraz.wspieraniu.remontów.i.niektórych.inwe- stycji.budowlanych.(z.2006.r.) XII Wykaz skrótów Projekt.ustawy.o.zmianie.ustawy.o.planowaniu.i.zagospodarowaniu.przestrzen- nym.oraz.niektórych.innych.ustaw.(z.6.12.2006.r.) Rozporządzenie.Komisji.Wspólnot.Europejskich.Nr.1828/2006.z.8.12.2006.r.. ustanawiające.szczegółowe.zasady.wykonywania.rozporządzenia.Rady.(WE). Nr.1083/2006.ustanawiającego.przepisy.ogólne.dotyczące.Europejskiego. Funduszu.Rozwoju.Regionalnego,.Europejskiego.Funduszu.Społecznego. oraz.Funduszu.Spójności.oraz.rozporządzenia.Parlamentu.Europejskiego. i.Rady.(WE).Nr.1080/2006.w.sprawie.Europejskiego.Funduszu.Rozwoju. Regionalnego,.Dz.Urz..L.371.z.27.12.2006.r. Rozporządzenie.Ministra.Finansów.z.24.12.2007.r..zmieniające.rozporządzenie. w.sprawie.wykonania.niektórych.przepisów.ustawy.o.podatku.od.towarów. i.usług.(Dz.U..Nr.249,.poz..1861) Rozporządzenie.Ministra.Infrastruktury.z.29.10.2002.r..w.sprawie.podzia- łu. Instytutu. Gospodarki. Przestrzennej. i. Komunalnej. oraz. Instytutu. Gospodarki.Mieszkaniowej.i.utworzenia.Instytutu.Gospodarki.Przestrzennej. i.Mieszkalnictwa.oraz.Instytutu.Rozwoju.Miast.(Dz.U..Nr.180,.poz..1503) Rozporządzenie Rady Ministrów z 23.7.2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz.U. Nr 138, poz. 969) Strategia.Miasta.Krakowa.–.załącznik.do.uchwały.Nr.LXX/742/05.Rady.Miasta. Krakowa.z.13.4.2005.r. Uchwała.Rady.Ministrów.Nr.233/2008.w.sprawie.ustanowienia.Programu. Wieloletniego.pod.nazwą.Narodowy.Program.Przebudowy.Dróg.Lokalnych. 2008–2011.z.28.10.2008.r. Uchwała.Nr.XXI/289/07.Rady.Miasta.Krakowa.z.24.10.2007.r.:.Wieloletni.pro- gram.gospodarowania.mieszkaniowym.zasobem.Gminy.Miejskiej.Kraków. na.lata.2007-2012 Uchwała.Nr.LXII/799/09.Rady.Miasta.Krakowa.z.7.1.2009.r..w.sprawie.budżetu. miasta.Krakowa.na.rok.2009 Uchwała.Nr.LXXXI/853/05.Rady.Miasta.Krakowa.z.7.7.2005.r..w.sprawie. określenia.zasad.udzielania.dotacji.celowych.na.prace.konserwatorskie,. restauratorskie.lub.roboty.budowlane.przy.zabytkach.wpisanych.do.reje- stru.zabytków,.położonych.na.obszarze.Gminy.Miejskiej.Kraków.niestano- wiących.jej.własności Uchwała.Nr.LXX/732/05.Rady.Miasta.Krakowa.z.13.4.2005.r..w.sprawie.przy- jęcia.i.ogłoszenia.tekstu.jednolitego.Statutu.Miasta.Krakowa Uchwała.Nr.CXIX/1284/06.Rady.Miasta.Krakowa.z.25.10.2006.r..w.sprawie. przyjęcia.Lokalnego.Programu.Rewitalizacji.i.Aktywizacji.poprzemysłowe- go.obszaru.Zabłocia Uchwała.Nr.LIII/673/08.Rady.Miasta.Krakowa.z.8.10.2008.r..w.sprawie.przy- jęcia.Lokalnego.Programu.Rewitalizacji.Starego.Miasta Uchwała.Nr.LIII/674/08.Rady.Miasta.Krakowa.z.8.10.2008.r..w.sprawie.przyję- cia.Lokalnego.Programu.Rewitalizacji.„starej”.Nowej.Huty XIII Wykaz skrótów Uchwała.Nr.LIII/672/08.Rady.Miasta.Krakowa.z.8.10.2008.r..w.sprawie.przy- jęcia.Miejskiego.Programu.Rewitalizacji.Krakowa Uchwała.Nr.XCII/926/05.Rady.Miasta.Krakowa.z.26.10.2005.w.sprawie.przy- stąpienia.do.opracowania.Miejskiego.Programu.Rewitalizacji.Krakowa.–. Lokalnego.Programu.Rewitalizacji Uchwała.Nr.CX/1099/06.Rady.Miasta.Krakowa.z.24.5.2006.r..w.sprawie.sprze- daży.lokali.użytkowych.stanowiących.własność.Gminy.Miejskiej.Kraków Uchwała.Nr.LI/703/08.Rady.Miasta.Krakowa.z.5.11.2008.r..w.sprawie.wyraże- nia.zgody.na.udzielanie.pożyczek.przez.Gminę.Miejską.Kraków.na.remon- ty,.w.tym.remonty.elewacji.budynków.będących.poza.zarządem.Zarządu. Budynków.Komunalnych Uchwała.Nr.XLI/568/08.Rady.Miasta.Krakowa.z.11.6.2008.r..w.sprawie.za- sad.zbywania.lokali.mieszkalnych.stanowiących.własność.Gminy.Miejskiej. Kraków.w.trybie.bezprzetargowym.na.rzecz.najemców Uchwała.Nr.LI/706/08.Rady.Miasta.Krakowa.z.5.11.2008.r..w.sprawie.zwol- nienia.od.podatku.od.nieruchomości.budynków.lub.ich.części,.w.których. wykonano.remont.elewacji Uchwała.Nr.XLIX/628/06.Sejmiku.Województwa.Małopolskiego.z.2.10.2006.r.. w.sprawie.określenia.zasad.udzielania.dotacji.na.prace.konserwatorskie,.re- stauratorskie.lub.roboty.budowlane.przy.zabytkach.wpisanych.do.rejestru. zabytków,.położonych.na.obszarze.województwa.małopolskiego.(Program. wspierania.prac.konserwatorskich,.restauratorskich.lub.robót.budowlanych. przy.zabytkach.wpisanych.do.rejestru.zabytków,.położonych.na.obszarze. Województwa.Małopolskiego) Ustawa z 29.4.1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomo- ści (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.) Ustawa. z. 18.4.1985. r.. o. Narodowym. Funduszu. Rewaloryzacji. Zabytków. Krakowa.(Dz.U..Nr.21,.poz..90.ze.zm.) Ustawa.z.26.10.1995.r..o.niektórych.formach.popierania.budownictwa.miesz- kaniowego.(t.j..Dz.U..z.2000.r..Nr.98,.poz..1070.ze.zm.) Ustawa z 28.7.2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. Nr 169, poz. 1420 ze zm.) Ustawa.z.12.1.1991.r..o.podatkach.i.opłatach.lokalnych.(t.j..Dz.U..z.2006.r.. Nr.121,.poz..844.ze.zm.) Ustawa.z.30.11.1995.r..o.pomocy.państwa.w.spłacie.niektórych.kredytów. mieszkaniowych,.udzielaniu.premii.gwarancyjnych.oraz.refundacji.bankom. wypłaconych.premii.gwarancyjnych.(t.j..Dz.U..z.2003.r..Nr.119,.poz..1115. ze.zm.) Ustawa.z.8.5.1997.r..o.poręczeniach.i.gwarancjach.udzielanych.przez.Skarb. Państwa.oraz.niektóre.osoby.prawne.(t.j..Dz.U..z.2003.r..Nr.174,.poz..1689. ze.zm.) Ustawa.z.27.8.1997.r..o.rehabilitacji.zawodowej.i.społecznej.oraz.zatrudnianiu. osób.niepełnosprawnych.(t.j..Dz.U..z.2008.r..Nr.14,.poz..92.ze.zm.) XI Wykaz skrótów Ustawa.z.19.12.2008.r..o.zmianie.ustawy.o.ochronie.gruntów.rolnych.i.leśnych. (Dz.U..Nr.237,.poz..1657) Ustawa.z.15.12.2006.r..o.zmianie.ustawy.o.ochronie.praw.lokatorów,.miesz- kaniowym.zasobie.gminy.i.o.zmianie.Kodeksu.cywilnego.(Dz.U..Nr.249,. poz..1833) Ustawa.z.14.6.2007.r..o.zmianie.ustawy.o.spółdzielniach.mieszkaniowych.oraz. o.zmianie.niektórych.innych.ustaw.(Dz.U..Nr.125,.poz..873.ze.zm.) Wieloletni.program.gospodarowania.mieszkaniowym.zasobem.Gminy.Miejskiej. Kraków.na.lata.2007–2016.załącznik.do.uchwały.Nr.XXI/289/07.Rady. Miasta.Krakowa.z.24.10.2004.r. Założenia.do.projektu.ustawy.o.rewitalizacji.(z.7.2000.r.) X Wykaz literatury Ashworth G. J.,.Paradygmaty.i.paradoksy.planowania.przeszłości,.[w:].Purchla J.,.Europa.Środkowa.–.nowy.wymiar.dziedzictwa,.Kraków.2002 Banks N.,.Odnowa.miasta.a.zarządzanie.procesami.transformacji.i.rozwoju,. [w:].Ziobrowski Z., Matuszko A..(red.),.Odnowa.miast..Doświadczenia. brytyjskie.i.francuskie.oraz.wybrane.materiały.Urzędu.Mieszkalnictwa. i.Rozwoju.Miast,.Kraków.2000 Banks N.,.Rehabilitacja.osiedli,.[w:].Ziobrowski Z., Matuszko A. (red.),.Odnowa. miast..Doświadczenia.brytyjskie.i.francuskie.oraz.wybrane.materiały.Urzędu. Mieszkalnictwa.i.Rozwoju.Miast,.Kraków.2000 Batty M., Chin N., Besussi E.,.Scatter..Sprawling.Cities.and.Transport:.from. Evaluation.to.Recommendations..State.of.the.Art.Review.of.Urban.Sprawl. Impacts.and.Measurement.Techniques,.Project.funded.by.the.European. Commission.under.the.Energy,.Environment.and.Sustainable.Development. Programme,.Key.Action.4:.City.of.Tomorrow.and.Cultural.Heritage,.STRATEC. SA,.2002 Bianchini F., Dawson J., Evans R.,.Flagship.Projects.in.Urban.Regeneration,. [w:].Healey P., Davondi S., O’Toole M., Tavsanoglu S., Usher D. (eds.),. Rebuilding.the.City:.Property-led.Urban.Regeneration,.E..and.F.N..Spon,. London.1992 Billert A.,.Perspektywy.odnowy.starych.zasobów.budowlanych.w.miastach. polskich..Problemy.finansowania.i.realizacji,.Referat.wygłoszony.na.konfe- rencji.w.Lublinie.w.maju.2004.(www.poznan.pl) Billert A.,.Partycypacja.społeczna.i.jej.udział.w.przygotowywaniu.Miejskiego. Programu.Rewitalizacji.w.Poznaniu,.Referat.wygłoszony.na.Międzynarodowej. Konferencji. „Partycypacja. Społeczna”. w. Warszawie,. Warszawa. 2006. (www.poznan.pl) Billert A.,.Problemy.rewitalizacji.w.Polsce.na.tle.doświadczeń.niemieckich,. Referat.wygłoszony.na.Międzynarodowej.Konferencji.„Rewitalizacja.miast”. w.Lubaniu.Śląskim,.2006.(www.poznan.pl) Billert A.,.Rewitalizacja.i.rozwój.miast.w.Polsce.–.uwarunkowania.i.scenariu- sze.w.świetle.doświadczeń.europejskich,.[w:] Lorens P..(red.),.Rewitalizacja. miast.w.Polsce..Pierwsze.doświadczenia,.Biblioteka.Urbanisty.Nr.10,. Urbanista,.Warszawa.2007 Billert A., Behr I., Kröning W., Muzioł-Węcławowicz A.,.Podręcznik.rewitali- zacji..Zasady,.procedury.i.metody.działania.współczesnych.procesów.rewi- talizacji,.Urząd.Mieszkalnictwa.i.Rozwoju.Miast/Deutsche.Gesselschaft.für. Technische.Zusammenarbeit.GmbH,.Warszawa.2003 XIIXII Wykaz literatury Borley L.,.Zobaczyć.siebie,.jak.widzą.nas.inni..Refleksje.na.temat.tożsamości. kulturowej,.[w:] Purchla J.,.Europa.Środkowa.–.nowy.wymiar.dziedzictwa,. Kraków.2002 Borys T.,.Wąskie.i.szerokie.interpretacje.zrównoważonego.rozwoju.oraz.kon- sekwencje.wyboru,.[w:] Papuziński A..(red.),.Zrównoważony.rozwój..Od. utopii.do.praw.człowieka,.Bydgoszcz.2005 Bossel H.,. Indicators. for. Sustainable. Development:. Theory,. Method,. Applications..A.Report.to.the.Balaton.Group,.International.Institute.for. Sustainable.Development,.Canada.1999 Brzeski W. J.,.Posłowie,.[w:] Brzeski W. J..(red.),.Zwarta.przebudowa.polskich. miast?.Zarządzanie.rozwojem.miasta.poprzez.strategiczne.gospodarowa- nie.terenami..Raport.z.Seminarium,.Zeszyty.KIN,.Seria:.Przebudowa.Miast,. Kraków.2000 Brzeski W. J.,.W.kierunku.miasta.zwartego,.[w:].Brzeski W. J..(red.),.Zwarta. przebudowa.polskich.miast?.Zarządzanie.rozwojem.miasta.poprzez.strate- giczne.gospodarowanie.terenami..Raport.z.Seminarium,.Zeszyty.KIN,.Seria:. Przebudowa.Miast,.Kraków.2000 Brzeski W. J.,.Podsumowanie.i.wnioski,.[w:] Brzeski W. J..(red.),.Kraków.–.histo- ryczne.miasto.w.XXI.w..Zrównoważona.gospodarka.terenami:.Odrodzenie. społeczno-gospodarcze.Krakowa..Raport.z.seminarium,.Zeszyty.KIN,.Seria:. Przebudowa.Miast,.Kraków.2001 Buczek G.,.Perspektywa.rozwoju.przestrzennego,.[w:] Brzeski W. J..(red.),. Zwarta.przebudowa.polskich.miast?.Zarządzanie.rozwojem.miasta.poprzez. strategiczne.gospodarowanie.terenami..Raport.z.Seminarium,.Zeszyty.KIN,. Seria:.Przebudowa.Miast,.Kraków.2000 Bury P., Regulski J.,.Koszty.rozwoju.miast,.[w:] Regulski J..(red.),.Miasto.i.jego. władze..Studia.nad.ekonomiczną.teorią.rozwoju.miast,.Zakład.Narodowy. imienia.Ossolińskich,.Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.1984 Businaro U. L.,.Technology.and.the.Future.of.Cities..Responding.to.the.Urban. Malaise:.An.Agenda.for.the.European.Union.R D,.Outcome.of.the.visit- ing.stage.to.the.FAST.Prospective.team.at.the.Research.Directorate.of.the. Commission.of.European.Union,.1994 Chmielewski J. M.,.Teoria.urbanistyki..Wybrane.zagadnienia,.Warszawa.1996 Czaja S., Fiedor B., Graczyk A., Jakubczyk Z.,.Podstawy.ekonomii.środowiska. i.zasobów.naturalnych,.Warszawa.2002 Czerny M.,.Sustainable.Development.of.Big.Cities:.Concepts.and.Ideas,.[w:].Gutry- Korycka M., Czerny M., Grochowski M., Lisowski A.,.URBS.PANDENS.–.EC. Project..Annual.Report.2002..Warsaw.Case.Study,.Warszawa.2002 Domański B.,. Restrukturyzacja. terenów. poprzemysłowych. w. miastach,. [w:] Ziobrowski Z., Ptaszycka-Jackowska D., Rębowska A., Geissler A.. (red.),.Rewitalizacja,.rehabilitacja,.restrukturyzacja..Odnowa.miast,.Kraków. 2000 Domański B.,.Przekształcenia.terenów.poprzemysłowych.w.województwach. śląskim.i.małopolskim.–.prawidłowości.i.uwarunkowania,.[w:].Zioło Z.. (red.),.Problemy.przemian.struktur.przemysłowych.w.procesie.wdrażania. reguł.gospodarki.rynkowej,.Warszawa.2001 XIII Wykaz literatury Dymnicka M.,.W.poszukiwaniu.podmiotowości.społecznej.w.miejskim.środo- wisku.zamieszkania..Uczestnictwo.społeczne.–.nadzieje,.zagrożenia,.wątpli- wości,.[w:].Kochanowski M..(red.),.Nowe.uwarunkowania.rozwoju.i.kształ- towania.miast.polskich,.Komitet.Przestrzennego.Zagospodarowania.Kraju. Polskiej.Akademii.Nauk,.Biuletyn,.z..175,.Warszawa.1996 Elliott J. R.,.Cycles.Within.the.System:.Metropolitanization.and.Internal. Migration.in.the.US,.1965–1990,.Center.for.Demography.and.Ecology,. University.of.Wisconsin-Madison,.CDE.Working.Paper.No..95-21,.1995 Famielec J.,.Straty.i.korzyści.ekologiczne.w.gospodarce.narodowej,.Warszawa– Kraków.1999 Famielec J..(red.),.System.finansowania.ochrony.środowiska.w.Polsce,.Kraków. 2005 Frąckiewicz L.,.Wykluczenie.społeczne.i.formy.jego.łagodzenia,.[w:].Frąckie- wicz L..(red.),.Wykluczenie,.rewitalizacja,.spójność.społeczna,.Katowice– Warszawa.2004 Gajewska-Jedwabny A..(red.),.Partnerstwo.publiczno-prywatne,.Warszawa. 2007 Gasidło K.,.Przekształcenia.terenów.poprzemysłowych.–.efekty.i.perspektywy. badań.i.działań,.[w:].Lenartowicz J. K., Maciąg D..(red.),.Rewitalizacja.miast. poprzez.regenerację.terenów.poprzemysłowych:.innowacja.i.dobra.prak- tyka,.Materiały.z.2..Konferencji.Regentif.–.Sieć.dla.intensyfikacji.innowacji. w.dziedzinie.regeneracji.obszarów.poprzemysłowych,.Kraków.2007 Gasidło K., Gorgoń J.,.Modelowe.przekształcenia.terenów.poprzemysłowych. i.zdegradowanych,.Program.UNDP,.UNCHS.(Habitat).Zarządzanie.zrówno- ważonym.rozwojem.aglomeracji.katowickiej,.Katowice.1999 Goodland R., Daly H., El Serafy S.,.Introduction.to.Environmentally.Sustainable. Economic. Development:. Building. on. Brundtland,. The. World. Bank. Environment.Working.Paper.No..46,.1991 Gorgoń J., Gasidło K., Kamiński Z., Starzewska-Sikorska A.,.Znaczenie.prze- kształceń.terenów.miejsko-przemysłowych.w.procesie.rewitalizacji.miast,. [w:].Lorens P..(red.),.Rewitalizacja.miast.w.Polsce..Pierwsze.doświadczenia,. Biblioteka.Urbanisty.Nr.10,.Urbanista,.Warszawa.2007 Gorzelak G., Smętkowski M.,.Metropolia.i.jej.region.w.gospodarce.informa- cyjnej,.Warszawa.2005 Górka K., Poskrobko B.,.Ekonomika.ochrony.środowiska,.Warszawa.1987 Górka K., Poskrobko B., Radecki W.,.Ochrona.środowiska..Problemy.społecz- ne,.ekonomiczne.i.prawne,.Warszawa.1998 Gruszecka K.,.Rewitalizacja.starych.miast.województwa.zielonogórskiego.. Ilustracje,.Warszawa.2004 Gubański J.,.Dawne.browary.jako.potencjalne.źródło.zasobów.budowlanych,. [w:].Czarnecki W..(red.),.Problemy.rewitalizacji.w.gospodarce.przestrzen- nej.XXI.w.,.Białystok.2006 Gzell S.,.Determinanty.rozwoju.miast.polskich.na.przełomie.wieków,.[w:].Ko- chanowski M.. (red.),. Nowe. uwarunkowania. rozwoju. i. kształtowania. miast.polskich,.Komitet.Przestrzennego.Zagospodarowania.Kraju.Polskiej. Akademii.Nauk,.Biuletyn,.z..175,.Warszawa.1996 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: