Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00079 007633 20264649 na godz. na dobę w sumie
Rewolucja social media - książka
Rewolucja social media - książka
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-4395-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> social media
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Michał Sadowski został laureatem Konkursu Dyrektor Marketingu Roku 2013 w kategorii 'Wyjątkowa efektywność przy niskim budżecie'. Klik!


Rewolucja, która sprzyja przystosowanym

Krajobraz po zmianie, jaka dokonała się za sprawą mediów społecznościowych, prezentuje się obiecująco i niepokojąco zarazem. Social media skupiają już wokół siebie ponad miliard ludzi na całym świecie. Co trzeci z nich dzieli się wrażeniami dotyczącymi konkretnych marek. Tej rewolucji towarzyszy zmiana najskuteczniejszych narzędzi i kanałów dotarcia do klienta. Modyfikacji uległ też wzór utrzymywania relacji. Pojawiły się nowe sposoby mierzenia efektywności przekazu reklamowego, a dialog z klientem online stał się ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Wszystkim rządzi wszechwładny konsument, którego jeden wpis może decydować o losach dużych i małych marek czy produktów.

 


 

Michał Sadowski - Założyciel i Prezes Zarządu Brand24 S.A., firmy zajmującej się monitoringiem internetu. Współtwórca popularnych serwisów, odwiedzanych każdego miesiąca przez miliony polskich internautów. Grafik, programista, marketer. Bloger i komentator zjawisk związanych z internetem. Wielokrotny prelegent i panelista na największych polskich konferencjach branżowych. Laureat Aulerów 2012, konkursu na najlepszą nową spółkę technologiczną centralnej Europy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TREĝCI WstĊp Rewolucja social media Marketing siħ zmienia Marketer to researcher Zmiana narzħdzi Biznes jako otwarta ksiČǏka Transformacja dziaųu marketingu Konsument ewoluuje Era technologii Zmiana psychiki Inicjatywy spoųeczne Social Business Intelligence ZmieniajČca siħ rola strategów social media Siedem kluczowych trendów w social media Podsumowanie Monitoring internetu SzeƑđ waǏnych cech aplikacji monitoringu sieci, na które warto zwróciđ uwagħ Kluczowe zastosowania narzħdzi monitoringu internetu Narzħdzia monitoringu internetu 9 15 18 18 18 19 20 20 20 21 21 22 22 23 26 33 34 37 42 6 | Rewolucja social media PrzyszųoƑđ monitoringu internetu Czy monitoring internetu moǏe przewidzieđ przyszųoƑđ? Monitoring social media dla e-commerce Piħđ porad dotyczČcych social media dla e-commerce Platformy social commerce Podsumowanie Ochrona reputacji Nie ignoruj negatywów Nie trađ czasu Nie odpowiadaj atakiem Nie zrzucaj winy na kogoƑ innego Zbuduj spoųecznoƑđ ambasadorów marki Ludzka twarz Umiejħtnie prowadǍ zakulisowČ dyskusjħ Dowiedz siħ jak najwiħcej o kliencie SpójnoƑđ komunikacji Niewiedza lepsza od wygadywania gųupot Piħđ wskazówek dotyczČcych zarzČdzania reputacjČ w sieci ZarzČdzanie reputacjČ w sieci. Stadium przypadku Podsumowanie Social Business Osiem dobrych praktyk budowy spoųecznoƑciowego biznesu Podsumowanie Dobre praktyki budowy marki w Social Media Lepsze zrozumienie odbioru marki WyjdǍ ze swojego biura OpuƑđ swojČ bezpiecznČ strefħ Trzy wskazówki jak uczųowieczyđ markħ za pomocČ wideo Piħđ porad dla marek na Pinterest Trzy sposoby promowania marek przez Instagram Podsumowanie 48 50 51 53 56 59 63 64 64 65 65 66 66 66 67 67 67 68 71 74 77 79 86 89 89 90 90 91 93 102 105 Spis treĞci | 7 Consumer insights Styl Ǐycia powiČzany z markČ Trwaųe wartoƑci firmy SzeƑđ dobrych praktyk zwiČzanych z pozyskiwaniem insightów konsumenckich Podsumowanie Analiza i pomiar skutecznoĞci dziaáaĔ w social media Wstħp do analizy i pomiaru 29 przykųadów ROI w social media Podsumowanie Obsáuga klienta w social media Luki w klasycznej obsųudze klienta Konsument online Zmiana kultury pracy Elementy w realizacji zmiany kultury pracy Netykieta Jak radziđ sobie w „trudnych sytuacjach”, czyli co z trollami i spamerami? Wpųywowi autorzy Piħđ typów influencerów w social media Siedem dobrych praktyk budowania zaangaǏowania influencerów Dotarcie do influencerów dla wybranej marki lub tematu ROI obsųugi klienta w social media Podsumowanie Wsparcie sprzedaĪy Krok 1: doųČcz do spoųecznoƑci i zbuduj wizerunek Krok 2: okreƑl najlepszy sposób na kontakt z potencjalnymi nabywcami Krok 3: ųČcz siħ Krok 4: buduj zwiČzek Krok 5: wųČcz siħ do rozmowy Cztery porady zwiČzane ze sprzedaǏČ w social media Osiem przypadków wykorzystania kuponów w social media Podsumowanie 109 109 110 112 116 121 122 134 148 151 152 153 154 155 158 163 164 165 165 167 170 176 181 182 182 183 184 184 185 188 192 8 | Rewolucja social media PrzyszáoĞü social media Polecane Ĩródáa informacji 195 Biznes skonsoliduje aktywnoƑci w mediach spoųecznoƑciowych 195 Zwiħkszy siħ popularnoƑđ spoųecznoƑciowych serwisów ze zdjħciami i wideo 196 196 Marki zaadaptujČ realtime marketing 197 Rozwój strategii social media Zaawansowana analityka dostħpna dla mas 197 198 Regularne wytwarzanie unikalnych treƑci 198 Nowe moǏliwoƑci marketingowe na Facebooku 198 YouTube jako portal spoųecznoƑciowy Marketingowcy zaadaptujČ wszechstronne narzħdzia social media 199 199 PojawiČ siħ nowe metody odbioru treƑci 200 Intensyfikacja wszystkiego co zwiČzane z social media Pojawi siħ wiħcej „markowych” aplikacji na Facebooka 200 201 Marketingowcy wykorzystajČ urzČdzenia mobilne PostħpujČca integracja poczty e-mail i mediów spoųecznoƑciowych 201 PowszechnoƑđ wykorzystania mediów spoųecznoƑciowych przez maųe i Ƒrednie przedsiħbiorstwa Marketingowcy nauczČ siħ tworzyđ wiadomoƑci, które przebijČ siħ przez szum WzroƑnie przepaƑđ pomiħdzy biznesami dziaųajČcymi w social media Biznesy zainwestujČ w treƑci o wysokiej jakoƑci WzroƑnie znaczenie specjalistów ds. marketingu Podsumowanie 202 202 203 203 204 205 209 150 | Rewolucja social media Obsáuga klienta w social media | 151 OBSàUGA KLIENTA W SOCIAL MEDIA Coraz wiħcej ludzi trafia do sieci w poszukiwaniu informacji na te- mat produktów. Stanowi to ogromne wyzwanie dla biznesu, które- go treƑci i komunikacja z klientami muszČ nieƑđ podobnČ wartoƑđ, co rekomendacje peer-to-peer (polecenia od znajomych). ZmieniajČce siħ podejƑcie konsumenta do podejmowania decyzji zakupowych w oparciu o opinie online wywróciųo biznes do góry no- gami. To, co niegdyƑ byųo rynkiem kontrolowanym przez firmy, sta- ųo siħ niekontrolowanym przez nikogo miejscem, gdzie coraz mniej decyzji o zakupie jest podejmowanych jedynie na podstawie firmo- wego, klasycznego marketingu. W jaki sposób biznes moǏe siħ odnaleǍđ w nowych realiach? Odpo- wiedǍ znajdziesz, kiedy postawisz na zaawansowanČ obsųugħ klien- ta online, która przewiduje potrzeby konsumentów i koncentruje siħ na zapewnieniu im jak najlepszych doƑwiadczeŷ. Tak, byđ moǏe brzmi to jak pseudomarketingowy beųkot. Jednak w rzeczywistoƑci 152 | Rewolucja social media — faktycznie pogųħbia zainteresowanie produktami, obniǏa koszty obsųugi klienta czy (w koŷcu) stanowi najlepszČ drogħ do budowa- nia silnej marki. Luki w klasycznej obsáudze klienta Tradycyjny model obsųugi klienta nie jest pozbawiony wad. Jednym z gųównych problemów komunikacji na linii konsument — firma jest tempo relacji. Oczekujemy szybkiej odpowiedzi na nasze pytania lub komentarze. Spħdzanie dųuǏszego czasu w oczekiwaniu na poųČcze- nie z konsultantem powoduje frustracjħ i zniechħca do dalszych prób skontaktowania siħ z firmČ w celu rozwiČzania problemu. Zachħca natomiast do wylewania Ǐalu w sieci i zmiany firmy na bardziej przy- jaznČ klientowi. Innym problemem zwiČzanym z klasycznČ obsųugČ klienta jest czħ- sty brak kontekstu dla konkretnej sprawy, zupeųnie inaczej niǏ to siħ dzieje w przypadku obsųugi online, gdzie nasze aktywnoƑci stajČ siħ integralnČ czħƑciČ wiħkszego obrazu. DajČ ųatwy dostħp do infor- macji na temat tego, kim jesteƑmy, skČd jesteƑmy, co lubimy. Taki obraz uųatwia sprawnČ komunikacjħ, która jest zarazem doskonale dostosowana do potrzeb czy wrħcz „stylu” konkretnego klienta. Nieprzyjemne doƑwiadczenia zwiČzane z tradycyjnym modelem ob- sųugi klienta aktywizowaųy ludzi do poszukiwania odpowiedzi w sie- ci. Dziħki forom internetowym czy dziaųajČcym od jakiegoƑ czasu serwisom Q A (czyli serwisom, na których moǏna zadawađ pytania na dowolne tematy, np. popularny ostatnio Quora.com) moǏliwe jest kolektywne budowanie bazy wiedzy, która pųynie z doƑwiadczeŷ odpowiadajČcych wybranym markom czy produktom. Ludzie zaczħ- li dostrzegađ wartoƑđ tych skarbnic informacji, chođ tak naprawdħ powinni takie dane uzyskiwađ od firm. Coraz powszechniejsza jest patologiczna sytuacja: czųonkowie spoųecznoƑci zwiČzanych z kon- kretnČ markČ pomagajČ jej klientom lepiej niǏ dziaų obsųugi klienta danej firmy. Obsáuga klienta w social media | 153 Konsument online Profil konsumenta dzisiaj to coƑ, z czym Ƒwiat biznesu nie miaų do tej pory do czynienia. Nie dlatego, Ǐe ludzie siħ zmienili, ale ponie- waǏ rewolucji ulegųy kanaųy komunikacji pomiħdzy firmami a ich klientami. W przeszųoƑci to firmy kontrolowaųy dystrybucjħ treƑci. Mimo Ǐe podobnie jak dziƑ firmy nie miaųy bezpoƑredniego wpųywu na to, jak ludzie o nich dyskutowali, to miaųy nadzór nad skalČ tej dyskusji. Dawniej bowiem nie istniaųy tak masowe jak wspóųczeƑnie kanaųy kontaktu i dystrybucji opinii. KaǏdy z nas dziƑ moǏe indywidualnie wykorzystywađ moǏliwoƑđ pu- blikacji dowolnych treƑci i opinii oraz udostħpniania ich w ramach sieci spoųecznoƑciowych. Ta sama zasada dotyczy informacji o tym, jak jakaƑ marka lub produkt uųatwiųy nam Ǐycie lub jak dana firma potraktowaųa nas podczas kontaktu. Jednokanaųowa komunikacja staųa siħ dwukanaųowa (czyli mówiČc wprost: firmy zaczħųy znacz- nie czħƑciej odpowiadađ na problemy zgųaszane online), pozwalajČc tym samym kaǏdej ze stron na wywieranie na siebie wpųywu. Gųówne cechy konsumenta online: 1. Coraz czħƑciej poszukuje wƑród znajomych rekomendacji zwiČ- zanych z zakupem produktów i usųug. Zaufanie wzglħdem tzw. peer recomendations (polecenia od znajomych) jest znacznie wiħksze niǏ w stosunku do jakiejkolwiek formy komunikatów marketingowych. 2. Klienci sČ duǏo bardziej skorzy do opisywania online swoich doƑwiadczeŷ zwiČzanych z zakupem produktu lub usųugi. 3. Konsument jest dziƑ równieǏ bardziej Ƒwiadomy i lepiej przy- gotowany do zakupów. Bardzo czħsto zakup poprzedzony jest badaniami rynku z pominiħciem klasycznych kanaųów komuni- kacji marketingowej. 4. Klient rozpoczynajČcy kontakt z firmČ oczekuje szybkiej i peųnej szacunku odpowiedzi. 154 | Rewolucja social media 5. Konsumenci szukajČ dziƑ moǏliwoƑci budowania relacji z marka- mi. Nawet jeƑli te interakcje wymagajČ kontaktów z osobČ re- prezentujČcČ markħ, oczekujČ oni okreƑlonego poziomu szcze- roƑci i uwagi ze strony firmy. 6. Nowoczesny klient nie przynaleǏy juǏ tak mocno jak kiedyƑ do okreƑlonej grupy demograficznej czy segmentu rynkowego. KaǏdego klienta naleǏy traktowađ w miarħ moǏliwoƑci w spo- sób unikalny. 7. Internet staų siħ naturalnym kanaųem komunikacji z firmČ. Te- lefon i e-mail przestajČ wystarczađ. Klient chce komunikowađ siħ w ramach ulubionej platformy spoųecznoƑciowej, a prefe- rencyjnie — gdziekolwiek mu siħ podoba. To zadaniem firmy jest przechwyciđ wybrany wČtek lub zapytanie — gdziekolwiek w sieci siħ pojawia — i wejƑđ w interakcjħ z klientem. 8. Dzisiejszy klient nie zmusza do wdraǏania wszystkich zgųasza- nych poprawek dostrzeganego przez niego problemu. Tak na- prawdħ zaleǏy mu jedynie na potwierdzeniu, Ǐe jego komentarz lub opinia dotarųy do firmy i zostanČ przemyƑlane (najlepiej, Ǐeby potwierdzeniem nie byų pseudomarketingowy zautoma- tyzowany beųkot w stylu: „Dziħkujemy za TwojČ opiniħ. Jest ona dla nas niezwykle cenna i obiecujemy, Ǐe w najbliǏszym moǏli- wym czasie nasi pracownicy dokųadnie siħ jej przyjrzČ”). 9. Dla nowoczesnego konsumenta dziaų obsųugi klienta równa siħ marka. JeƑli klient zostaų nieodpowiednio obsųuǏony, nie bħdzie go obchodziųo, Ǐe bųČd leǏy po stronie pojedynczej jednostki czy nawet firmy, która obsųuguje kontakty z klientami wybranej marki. Wina zawsze bħdzie naleǏeđ wųaƑnie do danej marki. Zmiana kultury pracy WdroǏenie strategii social media do Twojego modelu obsųugi klien- ta da Ci szansħ na poųČczenie z konsumentami na poziomie zachħ- cajČcym ich do rekomendacji Twojej marki znajomym. Obsáuga klienta w social media | 155 JednČ z gųównych zmian, jakie muszČ nastČpiđ, by moǏna byųo wdro- Ǐyđ skutecznČ strategiħ obsųugi klienta, jest zmiana „korporacyjne- go” toku myƑlenia. Obsųuga klienta nie powinna siħ ograniczađ do doraǍnego ųatania dziur i rozwiČzywania kolejnych pojawiajČcych siħ problemów, ale ma polegađ na przewidywaniu potrzeb klientów. Zwykle wtedy, zanim nawet zdadzČ sobie sprawħ z tych potrzeb. Elementy w realizacji zmiany kultury pracy PoniǏej znajduje siħ kilka elementów, które pomogČ w integracji Twojej firmy ze standardem obsųugi klienta w mediach spoųeczno- Ƒciowych. Aktywuj wewnĊtrzne kanaáy komunikacji Im bardziej rozbudowana jest struktura Twojej firmy, tym gorzej pracownicy rozumiejČ, jak ich role i zadania wpųywajČ na caųČ firmħ i klienta. Zwiħkszenie otwartoƑci w komunikacji pomiħdzy osobami zatrudnionymi w Twojej firmie sprawi, Ǐe lepiej doceniČ oni swoje miejsce w organizacji i duǏo lepiej zrozumiejČ problemy, które majČ rozwiČzađ. Warto zatem stale informowađ pracowników o tym, co dotyczy takǏe innych dziaųaŷ niǏ te, które siħ mieszczČ w ich zakre- sie obowiČzków. MoǏna to robiđ w formie spotkaŷ lub/i krótkich i treƑciwych wewnħtrznych newsletterów. Zbuduj wartoĞü pracownika i zaufanie Prowadzenie biznesu i komunikacji zorientowanej na klienta wymaga od firmy zaufania wzglħdem pracowników. Wiary w to, Ǐe pracow- nik jest zdolny do reprezentowania marki i nastawionej na konsu- menta kompetentnej obsųugi. ZarzČd powinien okazywađ to zaufa- nie poprzez umoǏliwienie pracownikom wypowiadania siħ w imieniu firmy i pewnej swobodzie w budowaniu relacji z klientami. 156 | Rewolucja social media Dziel siĊ informacją zwrotną JednČ z kluczowych metod pozwalajČcych na zrozumienie potrzeb klientów i tego, skČd pochodzČ, jest dzielenie siħ informacjČ zwrot- nČ uzyskanČ od konsumenta. DobrČ praktykČ jest tworzenie zesta- wieŷ komplementów, narzekaŷ czy sugestii zwiČzanych z markČ i dzielenie siħ nimi w firmie. Co wiħcej: warto równieǏ pozostawiđ furtkħ dla kaǏdego w firmie, kto bħdzie miaų pomysų na rozwiČzanie wybranego problemu. W ten sposób wszyscy zatrudnieni bħdČ mieli szansħ lepiej poznađ klienta i jego punkt widzenia. Wykorzystaj naturalne talenty Realizacja zmian w filozofii firmy i pracowników wymaga naturalnie wiele trudu. Nie kaǏdy zatrudniony ma takie same predyspozycje do prowadzenia kontaktów z klientami. Dlatego waǏne jest, aby za- wczasu oceniđ zdolnoƑci kaǏdego z czųonków zespoųu w celu opty- malnego wykorzystania potencjaųu, jaki w nich drzemie. Wykorzystaj wsparcie technologiczne Model biznesu zorientowany na klienta nie moǏe byđ realizowany bez niezbħdnego szkolenia i edukowania ludzi w firmie. Chodzi tu szczególnie o znajomoƑđ róǏnorodnych narzħdzi i technologii, które umoǏliwiajČ efektywnČ realizacjħ zarówno dotychczasowych, jak i nowych zadaŷ. Dobre praktyki realizacji wsparcia technologicznego: Repozytorium wiedzy Zbuduj wewnħtrznČ firmowČ spoųecznoƑđ powiČzanČ z centrum informacji róǏnego typu. Chodzi tu przede wszystkim o szczegóųo- wy opis produktu i rozwiČzaŷ najczħstszych problemów z nim zwiČ- zanych. Repozytorium powinno byđ kompletne i przede wszystkim aktualne. Obsáuga klienta w social media | 157 Narzħdzie Olark socm.pl/47 Porada. Olark — wspomniane w innej sekcji tej ksiČǏki narzħdzie umoǏliwiajČce bųyskawicznČ i ųa- twČ do inicjacji dyskusjħ z klientem odwiedzajČcym TwojČ stronħ — ma ustrukturyzowane archiwum wszystkich rozmów. Archiwum to po pewnym cza- sie staje siħ idealnČ bazČ najczħstszych pytaŷ i pro- blemów klientów wraz z gotowymi odpowiedziami. Kompleksowa edukacja W czasach, kiedy doraǍny wizerunek firmy opiera siħ na dziaųaniach jednej osoby, edukacja pracowników nie powinna byđ ograniczona jedynie do wČsko okreƑlonych kompetencji. Wykorzystywanie zalet i doƑwiadczenia jest kluczem, jednak dobry trening powinien wy- chodziđ poza obszary ekspertyzy wybranej osoby, dajČc jej szerszy obraz i zdolnoƑđ do adaptacji. Warto wiħc wdroǏyđ do procesu edu- kacji Twojej firmy moduų poƑwiħcony obsųudze klienta. W ten spo- sób upewnisz siħ, Ǐe ludzie bħdČ bardziej gotowi do realizacji zadaŷ client-service bez potrzeby korzystania z czyjejkolwiek pomocy. Zestaw dobrych praktyk budowania relacji z klientami Zdarza siħ, Ǐe koniecznoƑđ reprezentowania marki (nawet na maųČ skalħ) jest dla pracowników onieƑmielajČca. Pracownicy mogČ byđ niechħtni wobec jakichkolwiek kontaktów z konsumentami chođby dlatego, Ǐe nie wiedzČ, co i w jaki sposób moǏe zostađ powiedzia- ne. Tego typu nieƑmiaųoƑđ pomogČ wyeliminowađ luǍne (nieinge- rujČce zbyt mocno w kaǏde wypowiedziane przez pracownika sųo- wo) reguųy lub ogólnodostħpny zestaw dobrych praktyk kontaktów z klientami. Warto dodađ, Ǐe powinny one byđ do tego stopnia luǍ- ne, aby nie formalizowaųy (usztywniaųy) zbyt kontaktu. Dostosowanie dziaáu obsáugi klienta W poprzednich akapitach mówiliƑmy o sposobach na przebudowa- nie firmy tak, aby obsųuga klienta staųa siħ bardziej filozofiČ niǏ tylko jednČ z funkcji firmy. Dziaų obsųugi klienta — jako ten, który spħdza 158 | Rewolucja social media najwiħcej czasu z klientem — powinien byđ wųČczany do procesu we- ryfikacji efektywnoƑci dziaųaŷ marketingowych czy sprzedaǏowych. Dziaų obsųugi klienta czħsto speųnia takǏe rolħ dziaųu gromadzČce- go wiedzħ o konsumentach. Innymi sųowy: pracownicy tego dziaųu wiedzČ, co siħ klientom podoba, a co nie. Warto jest wiħc korzystađ z tej wiedzy i dostosowađ do niej strategiħ marketingu i sprzedaǏy. Netykieta Do tej pory mówiliƑmy o budowaniu strategii obecnoƑci w social media, wskaǍnikach mierzČcych konwersjħ dziaųaŷ w social media na faktyczne cele firmy. Diabeų czħsto tkwi jednak w szczegóųach i nawet najlepszy plan nie gwarantuje sukcesu. Wszystko zaleǏy od jego realizacji. A w czasie realizacji planu pojawia siħ jeden z kluczo- wych aspektów budowania obecnoƑci firmy czy organizacji w me- diach spoųecznoƑciowych: etykieta. Umiar w autopromocji MówiČc wprost: nie chcesz byđ rozpoznawany jako ktoƑ, kto spħ- dza caųy swój czas online na autopromocji. NiezaleǏnie od tego, czy uǏywa siħ mediów spoųecznoƑciowych prywatnie, czy w kontekƑcie prowadzonego biznesu lub organizacji, warto pamiħtađ, aby udo- stħpniađ nie tylko treƑci autopromocyjne. Przykųadowo: na kaǏdy wpis na Twoim blogu, który promujesz na swoim kanale na Twitte- rze, podziel siħ kilkoma wpisami, które nie sČ bezpoƑrednio zwiČ- zane z TwojČ markČ, a z pewnoƑciČ przydadzČ siħ spoųecznoƑci sku- pionej wokóų marki. Promocja bħdzie przebiegađ wtedy w sposób nienachalny, a ponad- to istnieje duǏa szansa, Ǐe promowana marka zainteresuje autorów polecanych przez uǏytkownika treƑci i byđ moǏe odwdziħczČ siħ oni rekomendacjČ Twoich publikacji. Wzajemna promocja treƑci nie dzia- ųa oczywiƑcie na zasadzie: „Ja wrzucħ TwojČ treƑđ i wtedy Ty wrzu- Obsáuga klienta w social media | 159 cisz na pewno mojČ”. Wymaga bowiem budowania relacji opartych na szczeroƑci i autentycznie angaǏujČcych spoųecznoƑđ. Szacunek Dziaųanie zgodne z wųaƑciwČ netykietČ pozwoli nam z czasem zyskađ szacunek naszej spoųecznoƑci. NajprostszČ reguųČ leǏČcČ u podstaw wųaƑciwej etykiety jest „traktuj bliǍniego swego jak siebie samego”. WartoƑci zwiČzane z netykietČ idČ jednak dalej. Sųuchanie klientów czy „bycie miųym” dla innych pokazujČ, Ǐe ich cenisz. Ludzie szanujČ innych za to, jak zachowujČ siħ w stosunku do nich w sieci. A za sza- cunkiem podČǏy zaufanie. Warto jednak pamiħtađ, Ǐe budowanie szacunku do marki wymaga dųugotrwaųych, regularnych dziaųaŷ i nie- ųatwo to wypracowađ. Trzeba dostosowađ zachowanie do Ƒrodowiska i dyskusji prowadzo- nych wokóų marki, stađ siħ wartoƑciowym czųonkiem spoųecznoƑci — sųuchajČcym i chħtnie pomagajČcym innym. Innymi sųowy: defi- nicja karmy, wedųug bohatera jednego z moich ulubionych seriali komediowych My name is Earl (mam na imiħ Earl): „Rób dobre rze- czy, a dobre rzeczy ciħ spotkajČ”. Karma jest, moim zdaniem, naj- prostszČ zasadČ opisujČcČ relacje miħdzy TobČ, TwojČ markČ a czųon- kami spoųecznoƑci budowanej wokóų tej marki. OdpowiedzialnoĞü Buduj relacje za poƑrednictwem sieci spoųecznoƑciowych, zanim fak- tycznie bħdziesz potrzebowaų tych relacji. W ten sposób utworzysz spoųecznoƑđ, na której moǏesz polegađ, i ƑwiadomoƑđ po stronie czųonków tej spoųecznoƑci, Ǐe oni mogČ polegađ na Tobie. Spoųecz- noƑđ zwiČzana z TwojČ markČ szybko dowie siħ, czego moǏe siħ spo- dziewađ po Twoich dziaųaniach i zachowaniu. Warto jest okreƑliđ te zasady wspóųdziaųania relatywnie wczeƑnie.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rewolucja social media
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: