Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00325 007960 15707896 na godz. na dobę w sumie
Rodzaje umów o pracę 2011  - ebook/pdf
Rodzaje umów o pracę 2011 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 76
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7572-204-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W Twojej pracy bardzo ważne jest podpisanie umowy o pracę z pracownikiem w taki sposób, który właściwie zabezpieczy Twoje interesy. Dobrze sformułowana umowa z jednej strony pozwoli Ci uniknąć kłopotów związanych z procesami sądowymi przeciwko pracodawcy, a z drugiej ułatwi Ci dochodzenie roszczeń od pracownika. Zapoznaj się z praktycznym raportem „Rodzaje umów o pracę 2011” i przekonaj się, z jaką łatwością napiszesz umowę, która będzie w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a także dla Ciebie korzystna.

Z raportu dowiesz się, które z elementów muszą w umowie o pracę znaleźć się koniecznie, a których wpisywać nie należy, gdyż mogą niekorzystnie zmienić jej treść.

Jeśli zastanawiasz się:

Skorzystaj z raportu „Rodzaje umów o pracę 2011” i przekonaj się, z jaką łatwością znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Wszystko pod ręką!

Raport został opracowany tak, aby maksymalnie ułatwić Ci korzystanie z zawartych w nim wskazówek, porad i interpretacji. Podzielono go na rozdziały, z których każdy dotyczy innego rodzaju umowy o pracę. W każdym rozdziale znajdziesz informacje na temat warunków, jakie muszą być spełnione, aby zatrudnić pracownika na taką, a nie inną umowę o pracę oraz kiedy i jak można daną umowę wypowiedzieć. Kiedy wypowiedzenie umowy o pracę jest uzasadnione, a kiedy nie. Dowiesz się także, jaka ochrona przysługuje pracownicy, która jest w ciąży lub przebywa na urlopie wychowawczym, a jakie prawa przysługują pracownikowi, który został powołany do odbycia służby wojskowej. Znajdziesz informacje na temat tego, jakie obowiązki ciążą na pracodawcy, a jakie na pracowniku w przypadku każdego rodzaju umowy o pracę. Dowiesz się, o czym w szczególności musisz pamiętać, aby nie narazić się na kary Państwowej Inspekcji Pracy.

Teraz masz do dyspozycji raport, w którym znajdziesz kompleksowe omówienie zagadnień związanych z podpisywaniem i wypowiadaniem umów o pracę. Otrzymasz dokładne wskazówki, praktyczne porady, przykłady z życia wzięte oraz podstawy prawne.

Doradzają Ci najlepsi specjaliści

Możesz w pełni ufać wskazówkom zawartym w raporcie „Rodzaje umów o pracę 2011” i stosować je bez obaw. Raport został przygotowany z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia. Redaktorem merytorycznym raportu jest pani Iwona Jaroszewska-Ignatowska – radca prawny specjalizujący się w prawie pracy. Wykładowca na kierunku „Podyplomowe prawo pracy” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy na łamach „Rzeczpospolitej”, „Pulsu Biznesu”, Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, „Gazety Prawnej” i „Poradnika Gazety Prawnej”.

Nie zwlekaj

Sprawdź, jak proste może być sporządzanie umów o pracę, nawet w najbardziej wątpliwych sytuacjach. Zyskaj pewność, że pracownicy nie zakwestionują Twoich postanowień w sądzie pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO PRACY W PRAKTYCE PRAKTYCZNY INFORMATOR RODZAJE UMÓW O PRACĘ 2011 PRZYKŁADY • WYJAŚNIENIA • DOKUMENTY Formułuj umowy zgodnie z przepisami i z korzyścią dla swojej irmy 6 wzorów umów • 28 przykładów 12 wyroków sądu • praktyczne porady wzory • porady • podstawy prawne w w w.Kadr yOnline.pl Redaktor merytoryczny Iwona Jaroszewska-Ignatowska, radca prawny specjalizuj(cid:261)cy si(cid:266) w prawie pracy Redaktorzy Anna Makarczuk Dariusz Ignatowski Kierownik Centrum Wydawniczego Personel Beata Rudnicka Korekta Zespół ISBN 978-83-7572-204-8 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2011 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a, www.wip.pl tel. 0-22 518 29 29, faks 0-22 617 60 10 Skład, łamanie, przygotowanie publikacji do wersji elektronicznej Raster studio 05-071 Sulejówek, ul. Konopnickiej 46, tel. 0-603 59 59 71 Praktyczny informator „Rodzaje umów o prac(cid:266) 2011” został opracowany we współpracy z Wydawnictwem VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG z Niemiec. Praktyczny informator „Rodzaje umów o prac(cid:266) 2011” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w informatorze „Rodzaje umów o prac(cid:266) 2011” – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Za- kaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem si(cid:266) na (cid:296)ródło. Niniejszy informator został przygotowany z zachowaniem najwy(cid:298)szej staranno(cid:286)ci i z wykorzystaniem wysokich kwaliikacji, wiedzy i do(cid:286)wiadczenia. Za- proponowane w informatorze „Rodzaje umów o prac(cid:266) 2011” wskazówki, porady, interpretacje dotycz(cid:261) sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku mo(cid:298)e wymagać dodatkowych, pogł(cid:266)bionych konsultacji. Publikowane rozwi(cid:261)zania nie mog(cid:261) być traktowane jako oicjalne stanowisko organów i urz(cid:266)dów pa(cid:276)stwowych. W zwi(cid:261)zku z powy(cid:298)szym redakcja nie mo(cid:298)e ponosić odpowiedzialno(cid:286)ci prawnej za zastosowanie zawartych w informatorze „Rodzaje umów o prac(cid:266) 2011” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przy- padków. S P I S T R E Ś C I RODZAJE UMÓW O PRAC(cid:257) 2011 Spis treści 1. Zasady ogólne formułowania umowy o pracę 2. Elementy umowy o pracę Istotne i nieistotne składniki umowy Zmiany w treści umowy Forma umowy Nazwa umowy Strony umowy Pracodawca Pracownik Rodzaj umowy Data zawarcia umowy i termin rozpoczęcia pracy Rodzaj pracy Miejsce pracy Wynagrodzenie Wymiar czasu pracy Świadczenia dodatkowe 3. Umowa na okres próbny W jakim celu zawierana jest umowa na okres próbny? Ile razy można podpisać z tym samym pracownikiem umowę na okres próbny? Czas trwania umowy na okres próbny Wypowiedzenie umowy na okres próbny Ciąża lub urlop macierzyński – jaka ochrona przysługuje pracownicy zatrudnionej na okres próbny? Umowa na okres próbny a powołanie do wojska 4. Umowa na czas określony Podstawowe cechy umowy na czas określony Kiedy można wypowiedzieć umowę na czas określony? Ograniczenie liczby umów na czas określony S P I S T R E Ś C I 5 7 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 14 16 18 19 22 22 22 23 23 23 23 25 25 25 26 1 www.KadryOnline.pl RODZAJE UMÓW O PRAC(cid:257) 2011 Dla przedsiębiorców – limit długości umów na czas określony Przepisy ustawy mają zastosowanie tylko do przedsiębiorców Zamiast ograniczenia liczy umów jest ograniczenie ich długości Termin końcowy umowy na czas określony Przedłużenie umowy na czas określony z pracownicą w ciąży Umowa na czas określony a wojsko 5. Kolejne umowy na czas określony dla pracodawców niebędących przedsiębiorcami Kiedy umowa na czas określony staje się umową na stałe? Przekształcenie się w umowę na czas nieokreślony Przedłużenie umowy aneksem – skutki Przekształcenie się w umowę na czas nieokreślony z mocy prawa Od kiedy i jak liczyć kolejne umowy na czas określony? Co z umowami zawartymi przed 1 maja 2004 r.? Wielokrotne podpisywanie umów na czas określony Prace dorywcze, sezonowe Praca tymczasowa Przerwa między kolejnymi umowami Umowa na czas wykonania określonej pracy Kiedy umowy nie są zawierane zgodnie z prawem? Umowa cywilnoprawna pomiędzy umowami na czas określony 6. Kolejne umowy na czas określony dla przedsiębiorców Od kiedy i jak liczyć długość umów? Umowa o pracę na okres próbny albo na zastępstwo a limit umów okresowych Przerwa pomiędzy kolejnymi umowami na czas określony Jakie będą skutki nie przestrzegania limitu długości umów? Jak traktować umowy terminowe zawarte przed 22 sierpnia 2009 r.? 7. Umowa o pracę na zastępstwo Kiedy możecie zatrudniać na zastępstwo? Kiedy nie powinniście zatrudniać zastępcy? Zastępcą może być pracownik z tej samej irmy Jakich zadań nie możecie powierzać zastępcy? Czas trwania umowy Warunki zatrudnienia zastępcy Podstawowe obowiązki pracodawcy wobec zastępcy Treść umowy o pracę na zastępstwo Rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo S P I S T R E Ś C I 27 27 27 28 28 28 30 30 30 30 32 32 33 34 35 35 36 37 37 37 40 40 40 41 41 41 44 44 44 44 45 45 45 46 46 47 2 www.KadryOnline.pl RODZAJE UMÓW O PRAC(cid:257) 2011 8. Umowa na czas nieokreślony Warunki wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony Okres wypowiedzenia Uzasadnione i nieuzasadnione wypowiedzenie Reorganizacja zakładu pracy Likwidacja stanowiska pracy Obowiązek współdziałania ze związkami zawodowymi 9. Umowa o dzieło a umowa o pracę Umowa o osiągnięcie konkretnego rezultatu Brak obowiązku osobistego świadczenia pracy Wynagrodzenie za dzieło Kiedy można odstąpić od umowy o dzieło? 10. Umowa zlecenia a umowa o pracę Brak podporządkowania pracodawcy Zlecenie płatne lub nie Możliwość przekazania pracy osobie trzeciej Niezależność zleceniobiorcy Brak norm ochronnych z Kodeksu pracy Wypowiedzenie umowy przez zleceniodawcę Wypowiedzenie umowy przez zleceniobiorcę Kiedy umowa cywilnoprawna może zostać uznana za umowę o pracę? Wzory umów o pracę Umowa o pracę na okres próbny Umowa o pracę na czas określony Umowa o pracę na zastępstwo Umowa o pracę na czas nieokreślony Umowa o dzieło Umowa o świadczenie usług (dla osób izycznych na warunkach umowy zlecenia) (strona 1/4) 50 50 50 51 52 52 53 54 54 54 55 56 57 57 57 58 58 58 59 59 60 61 61 63 65 67 68 70 S P I S T R E Ś C I 3 www.KadryOnline.pl RODZAJE UMÓW O PRAC(cid:257) 2011 JAK POPRAWNIE FORMUŁOWAĆ UMOWY O PRACĘ? W Waszej codziennej pracy bardzo wa(cid:298)ne jest napisanie umowy o prac(cid:266) w taki sposób, który wła(cid:286)ciwie zabezpieczy Wasze interesy. Niniejsze opracowanie po- zwoli Wam na napisanie takiej umowy o prac(cid:266), która z jednej strony b(cid:266)dzie w zgo- dzie z obowi(cid:261)zuj(cid:261)cymi w Polsce przepisami prawa, a z drugiej ureguluje stosunki pomi(cid:266)dzy pracodawc(cid:261) a pracownikiem. Ponadto dowiecie si(cid:266), które z elementów musz(cid:261) si(cid:266) w umowie o prac(cid:266) znale(cid:296)ć koniecznie oraz których elementów wpisywać nie nale(cid:298)y, gdy(cid:298) mog(cid:261) niekorzystnie zmienić tre(cid:286)ć umowy. W s t ę p 4 www.KadryOnline.pl RODZAJE UMÓW O PRAC(cid:257) 2011 1. ZASADY OGÓLNE FORMUŁOWANIA UMOWY O PRACĘ Przy zawieraniu umowy o prac(cid:266) powinni(cid:286)my si(cid:266) kierować zasad(cid:261), (cid:298)e strony mog(cid:261) w sposób dowolny regulować jej tre(cid:286)ć. Wynika to st(cid:261)d, (cid:298)e przepisy prawa pracy nie wskazuj(cid:261) wystar- czaj(cid:261)co dokładnie, jakie elementy powinna zawierać umowa o prac(cid:266). Jednak ta „dowolno(cid:286)ć” podlega istotnym ograniczeniom, z których na szczególn(cid:261) uwag(cid:266) zasługuj(cid:261): 1) przepisy prawa pracy wy(cid:298)szego rz(cid:266)du. Umowa o prac(cid:266) nie mo(cid:298)e być sprzeczna z przepisami prawa pracy znajduj(cid:261)cymi si(cid:266) w: a) regulaminach (pracy, wynagradzania itp.), b) układach zbiorowych pracy, c) aktach podustawowych (np. rozporz(cid:261)dzeniach), d) ustawach i wi(cid:261)(cid:298)(cid:261)cych Polsk(cid:266) umowach mi(cid:266)dzynarodowych, e) Konstytucji RP; 2) zasady współ(cid:298)ycia społecznego oraz natura umowy o prac(cid:266). UWAGA! Formułuj(cid:261)c umow(cid:266) o prac(cid:266), pami(cid:266)tajcie, (cid:298)e niektóre grupy pracowników maj(cid:261) okre(cid:286)lone maksymalne i minimalne granice swoich uprawnie(cid:276). Dotyczy to zwłaszcza wyna- grodzenia. Równie istotnymi elementami, o których musicie pami(cid:266)tać przy zawieraniu umowy o prac(cid:266), s(cid:261) zasady współ(cid:298)ycia społecznego oraz istotne cechy stosunku pracy (czyli zatrudnienia na podstawie umowy o prac(cid:266)):  Zasady współ(cid:298)ycia społecznego s(cid:261) tylko ogóln(cid:261) wskazówk(cid:261) co do sposobu formuło- wania umowy. Nie pozwalaj(cid:261) one na zawarcie umowy, która umo(cid:298)liwiłaby wykonanie poszczególnych jej postanowie(cid:276) w sposób sprzeczny z uznanymi w społecze(cid:276)stwie warto(cid:286)ciami.  Istotne cechy stosunku pracy s(cid:261) okre(cid:286)lone przede wszystkim w art. 22 kp. Je(cid:298)eli umo- wa nie zawiera której(cid:286) z nich, to mo(cid:298)e si(cid:266) okazać, (cid:298)e zawarta umowa nie jest umow(cid:261) o prac(cid:266) – tylko umow(cid:261) cywilnoprawn(cid:261)! PRZYKŁAD Wasza irma zawarła umow(cid:266) o prac(cid:266), według której pracownik nie musiał wykony- wać pracy osobi(cid:286)cie. Mógł na swoje miejsce wysłać zast(cid:266)pc(cid:266). Takie postanowienie 5 www.KadryOnline.pl 1 . Z a s a d y o g ó l n e f o r m u ł o w a n i a u m o w y o p r a c ę RODZAJE UMÓW O PRAC(cid:257) 2011 umowy o prac(cid:266) jest niewa(cid:298)ne, poniewa(cid:298) niezb(cid:266)dnym elementem umowy o prac(cid:266) jest osobiste wykonywanie pracy przez pracownika. 1. W razie ustalenia, (cid:298)e w ł(cid:261)cz(cid:261)cym strony stosunku prawnym wyst(cid:266)powały elementy obce stosunkowi pracy (np. brak podporz(cid:261)dkowania, mo(cid:298)liwo(cid:286)ć zast(cid:261)pienia pracownika osob(cid:261) trzeci(cid:261)), nie jest mo(cid:298)liwa ocena, (cid:298)e zawarta została umowa o prac(cid:266). 2. Dla ustalenia, (cid:298)e stron nie ł(cid:261)czył stosunek pracy, nie jest konieczne precyzyjne nazwanie ł(cid:261)cz(cid:261)cej strony umowy cywilnoprawnej. (Wyrok SN z 14 lutego 2001 r., I PKN 256/00, niepublikowany) 2 . E l e m e n t y u m o w y o p r a c ę Konsekwencj(cid:261) przekroczenia granic swobody kształtowania tre(cid:286)ci umowy o prac(cid:266) b(cid:266)dzie z reguły wej(cid:286)cie w miejsce niewa(cid:298)nych postanowie(cid:276) umowy odpowiednich przepisów prawa pracy lub ewentualnie jedynie niewa(cid:298)no(cid:286)ć poszczególnych regulacji (por. art. 18 § 2 i § 3 kp oraz stosowany odpowiednio art. 58 kc). PRZYKŁAD Pracodawca okre(cid:286)lił pracownikowi wynagrodzenie za pełny wymiar czasu pracy w wysoko(cid:286)ci 600 zł brutto. Poniewa(cid:298) wynagrodzenie minimalne okre(cid:286)lone w ustawie jest wy(cid:298)sze, postanowienie umowy o prac(cid:266) w tym zakresie b(cid:266)dzie niewa(cid:298)ne, a na jego miejsce wejd(cid:261) w (cid:298)ycie odpowiednie postanowienia ustawy (chyba (cid:298)e u pracodawcy obowi(cid:261)zuj(cid:261) regulacje bardziej korzystne ni(cid:298) przewidziane w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu). Umowa o prac(cid:266), któr(cid:261) podpisujecie z pracownikiem:  nie mo(cid:298)e być sprzeczna z przepisami prawa (np. z Kodeksem pracy),  nie mo(cid:298)e być sprzeczna równie(cid:298) z zasadami współ(cid:298)ycia społecznego (np. nie mo(cid:298)e na- kładać na pracownika obowi(cid:261)zku wprowadzania nerwowej, napi(cid:266)tej atmosfery w pracy),  nie mo(cid:298)e zawierać postanowie(cid:276) mniej korzystnych ni(cid:298) akty, które gwarantuj(cid:261) okre(cid:286)lo- nym pracownikom okre(cid:286)lone przywileje (np. regulamin wynagradzania),  musi zawierać istotne cechy stosunku pracy (m.in. osobiste wykonywanie pracy okre- (cid:286)lonego rodzaju za wynagrodzeniem, pod kierownictwem pracodawcy i na jego rzecz). 6 www.KadryOnline.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rodzaje umów o pracę 2011
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: