Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00394 006896 18478640 na godz. na dobę w sumie
Rodzina 500 plus - ebook/pdf
Rodzina 500 plus - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 40
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-708-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 1 kwietnia 2016 r. większość rodzin będzie uprawniona do wypłaty świadczenia wychowawczego na dzieci. Publikacja zawiera informacje, jakie rodziny obejmie nowe świadczenie, czy osoby samotne bądź rozwiedzione także mają prawo do świadczenia, jakie są zasady przyznawania świadczeń a także jakie dokumenty należy złożyć np. w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko a jakie w przypadku ubiegania się o świadczenie na drugie i każde kolejne dziecko . 
Załączamy także przykładowo wypełniony wniosek z komentarzami, które podpowiadają jak prawidłowo wypełnić własny.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ISBN 978-83-7440-708-3 Cena 9,90 zł Rodzina500+ Poradnik dla rodziców i oPiekunów Tylko u NAS! Wzór wypełnionego wniosku Skorzystaj! RODZINA 500+ Spis treści Jak uzyskać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł Krok 1. Sprawdź, czy masz prawo do świadczenia wychowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Krok 2. Jakim rodzinom przysługuje świadczenie wychowawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Krok 3. Sprawdź, kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Krok 4. Sprawdź, na które dzieci zostanie wypłacone świadczenie wychowawcze . . . . . . . . . . . . 7 Krok 5. Sprawdź, w jakich sytuacjach możesz otrzymać niższe świadczenie . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Krok 6. Sprawdź, jak obliczyć dochód, który uprawnia do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Krok 7. Sprawdź, jakie dokumenty złożyć, aby uzyskać świadczenie wychowawcze . . . . . . . . . . 11 Krok 8. Sprawdź, gdzie złożyć wniosek o wypłatę świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Krok 9. Sprawdź, kiedy nastąpi wypłata świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – przykład . . . . . . . . . 13 Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Aktywny wzór wniosku jest dostępny na www.infor.pl 2 RODZINA 500+ RODZINA 500+ Jak uzyskać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł Od 1 kwietnia 2016 r. rodzicom lub opiekunom prawnym będzie wypłacane świadczenie w wyso- kości 500 zł na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18. roku życia. W przypadku pierw- szego dziecka warunkiem wypłaty świadczenia będzie kryterium dochodowe rodziny. Natomiast na drugie i każde kolejne dziecko świadczenie będzie wypłacane każdej rodzinie, bez względu na wyso- kość dochodu. Celem takiego wsparcia jest pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Wypłatą świadczeń zajmą się urzędy gmin lub miasta. Aby uzyskać świadczenie, należy złożyć stosowny wniosek. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł po raz pierwszy będzie przyznane na okres od 1 kwietnia br. do 30 września 2017 r. Na wskazany okres zasiłkowy wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony: ■■ w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r., ■■ po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), świadczenie zo- stanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. W następnych latach okres zasiłkowy będzie trwał od 1 października danego roku do 30 września roku następnego (analogicznie jak w przypadku przyznawania świadczeń rodzinnych). krok 1. Sprawdź, czy masz prawo do świadczenia wychowawczego Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje: ■■ obywatelom polskim oraz ■■ cudzoziemcom spełniającym warunki określone w ustawie (art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. a-d) – jeżeli zamieszkują oni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzy- mywać to świadczenie, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. Oznacza to, że obywatele polscy, którzy na stałe zamieszkują za granicą, nie uzyskają prawa do tego świadczenia. Przykład Rodzina składająca się z 4 osób mieszka od 6 lat we Francji. Członkowie rodziny mają obywatelstwo polskie. Rodzice pracują we Francji zawodowo, a dzieci uczęszczają tam do szkoły. Rodzina przyjeż- dża do Polski tylko na okres świąt i urlopy. W tym przypadku świadczenie wychowawcze nie będzie się należało. Rodzina nie zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - centrum interesów życiowych jej członków znajduje się we Francji i tam też jest ich miejsce zamieszkania. Inaczej wygląda sytuacja, gdy członek rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecz- nego, a wyjazd (pobyt) nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podję- ciem przez dziecko kształcenia poza granicami RP. RODZINA 500+ 3 RODZINA 500+ Dotyczy to sytuacji, gdy rodzina mieszka w Polsce, a jeden z rodziców wyjeżdża okresowo za granicę i tam pracuje. Wówczas w przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze przez drugiego rodzica (bądź faktycznego opiekuna) gmina przekaże go wraz z dokumentami marszał- kowi województwa w celu rozpatrzenia i ustalenia, czy nie mają zastosowania unijne przepisy o ko- ordynacji sytemu zabezpieczeń społecznych. Ma to na celu uniknięcie niedopuszczalnej w przepi- sach unijnych sytuacji pobierania przez tę samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie. Oznacza to, że rodzic (lub opiekun dziecka) pozostający w Polsce nie otrzyma świadczenia wycho- wawczego, jeżeli na to samo dziecko (lub dzieci) wypłacane jest świadczenie o podobnym charakte- rze drugiemu z rodziców (lub opiekunów) w innym państwie. krok 2. Jakim rodzinom przysługuje świadczenie wychowawcze Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opie- kunowi prawnemu dziecka na dziecko w rodzinie. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzie- ci zawiera własną definicję pojęcia „rodzina”, którą należy stosować na potrzeby ustalania prawa do tego świadczenia (art. 2 pkt 16 wskazanej ustawy). 1. Świadczenie wychowawcze dla małżonków/rodziców/opiekunów Świadczenie wychowawcze przysługuje na dzieci w rodzinach: ■■ osób pozostających w związku małżeńskim, ■■ rodziców niepozostających w formalnym związku, ■■ faktycznych opiekunów, którzy wystąpili do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka. W składzie takiej rodziny uwzględnia się dzieci wspólnie zamieszkujące z małżonkami/ rodzicami/ opiekunami pozostające na ich utrzymaniu: ■■ w wieku do ukończenia 25. roku życia, ■■ które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnospraw- ności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub spe- cjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Przykład Małżeństwo ma czworo dzieci w wieku 15, 17, 21 i 26 lat, które razem z nimi mieszkają i pozostają na ich utrzymaniu. W tym przypadku rodzina składa się z 5 członków – rodziców oraz trojga dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia. Przykład Małżeństwo ma dwoje dzieci w wieku 16 lat i 26 lat. Jednocześnie starsze dziecko legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a matka pobiera na nie świadczenie pielę- gnacyjne. W tym przypadku rodzina składa się z czterech członków – rodziców oraz obojga dzieci. W składzie rodziny można uwzględnić także starsze dziecko, ponieważ choć ukończyło ono 25 lat, to jednak legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a matka pobiera na nie świadczenie pielęgnacyjne. Do „rodziny” są zaliczane nie tylko dzieci wspólne, ale też dzieci z poprzednich związków. Jednak dzieci z poprzednich związków są zaliczane do rodziny w przypadku: 4 RODZINA 500+
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rodzina 500 plus
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: