Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00372 007611 11070174 na godz. na dobę w sumie
Rodzina dla Europy czy Europa dla rodziny? - ebook/pdf
Rodzina dla Europy czy Europa dla rodziny? - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 230
Wydawca: Impuls Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7308-665-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rodzina zawsze była najbardziej autentycznym łącznikiem między życiem prywatnym i publicznym. Prawdę tę najlepiej wyrażają słowa Jana Pawła II: „Rodzina jest jednym z najcenniejszych ludzkich dóbr”.

Problemy współczesnej Europy, które są właściwie problemami całego świata, mają swoje źródło przede wszystkim w kryzysie rodziny. Stąd pomysł powstania II tomu serii Dialog bez granic. Zawiera on artykuły, które bezpośrednio odnoszą się do rodziny, oraz takie, które stanowią podstawę rozważań na temat rodziny, oraz takie, które stanowią podstawę rozważań na temat rodziny w ogóle. Czytelnik znajdzie w nich refleksje nad sytuacją rodziny w historii oraz przemyślenia będące wyzwaniami wobec tradycyjnych poglądów na wychowanie rodzinne.

Autorzy żywią nadzieję, że zaprezentowane teksty staną się inspiracją do wielu konstruktywnych dyskusji oraz bodźcem do podejmowania wielu konkretnych działań na rzecz rozwijania i wspierania zdrowego życia rodzinnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rodzina dla Europy czy Europa dla rodziny? Rodina pro Evropu nebo Evropa pro rodinu? Honorary Patronage: Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek Rektor Ostravská Univerzita v Ostravě Doc. RNDr. CSc. Vladimír Baar Starosta Powiatu Cieszyńskiego Witold Dzierżawski Burmistrz Miasta Cieszyna Bogdan Ficek Kongres Polaków w Republice Czeskiej Komisja ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich PAN przy Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie Międzynarodowa Wspólnota Ekumeniczna IEF, Region Polski Rodzina dla Europy czy Europa dla rodziny? Rodina pro Evropu nebo Evropa pro rodinu? tom II serii: Dialog bez Granic Dialog bez Hranic – powstałej z inicjatywy pracowników Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz Katedry Pedagogiki Nauczania Początkowego i Kształcenia Alternatywnego Uniwersytetu w Ostrawie h e second volume of a book series: ‘‘Dialogue without Borders” – founded by academics from Silesian University – Faculty of Ethnology and Sciences of Education in Cieszyn and University of Ostrava Oi cyna Wydawnicza „Impuls” Kraków 2006 © Copyright by Bronisława Dymara, Jan Karaf a, Wiesława Korzeniowska, Hana Lukášová-Kantorková, Stanisław C. Michałowski, Andrzej Murzyn, Taťána Göbelová, 2006 Wiesława Korzeniowska, Andrzej Murzyn, Hana Lukášová-Kantorková Editorial Team: Editorial Committee: dr Bronisława Dymara, dr Jan Karaf a, prof. dr hab. Wiesława Korzeniowska, dr Hana Lukášová-Kantorková, dr Stanisław C. Michałowski, dr hab. Andrzej Murzyn, dr Ta(cid:290)ána Göbelová Foreign af airs: dr hab. Andrzej Murzyn Contact: dr hab. Andrzej Murzyn Uniwersytet Śląski – Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn, Poland e-mail: art107@wp.pl Reviewers: ks. dr hab. prof. UŚ Józef Budniak dr hab. prof. Politechniki Opolskiej Wanda Musialik Proofread: Ewa Ślusarczyk Cover design: Ewa Beniak-Haremska ISBN 83-7308-350-2 ISBN 978-83-7308-665-4 ISBN 83-7308-665-X Oi cyna Wydawnicza „Impuls” 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel. (012) 422-41-80, fax (012) 422-59-47 www.impulsoi cyna.com.pl, e-mail: impuls@impulsoi cyna.com.pl First edition, Cracow 2006 h e book is dedicated to Pope John Paul II and His teachings Contents Wprowadzenie .................................................................................................... 9 Úvod ............................................................................................................... 11 Introduction ........................................................................................................ 13 Part One Basis Dominique Maerten L’Autorité ............................................................................................................ 17 Beata Oelszlaeger Rodzinne więzy we współpracy międzynarodowej ....................................... 39 Jadwiga Mazur Prawne możliwości ochrony rodzin w Polsce ................................................ 47 Taťána Göbelová Dětství a rodinná výchova v kontextu evropských hodnot .......................... 63 Helena Šimičková Primární škola a rodiče v Evropě ..................................................................... 71 8 Contents Alena Seberová Význam rodiny v životě waldorfské školy na pozadí hodnocení kvality spolupráce ................................................... 193 Part Two Towards Tradition Bronisława Dymara Stół rodzinny jako miejsce kulturowej wspólnoty ..........................................119 Wiesława Korzeniowska Rodzina pośrednikiem międzypokoleniowego przekazu tradycyjnych wartości .......................................................................................141 Stanisław Czesław Michałowski Rodzina a personalizm, czyli wychowanie prorodzinne we wspólnocie osób na tle cywilizacji Europy ...............................................153 Part h ree Hopes and Challenges Henryk Marian Jankowski OFM Współczesna rodzina w myśli Jana Pawła II – zagrożenia i problemy ...................................................................................177 Andrzej Murzyn Samotne dzieci w hotelu „Europa” .................................................................191 Hubertus von Schoenebeck Amication – Antipädagogik – Postpädagogik ..............................................209 Wprowadzenie W książce zatytułowanej Zachód i cała reszta znany angielski i lozof, Roger Scruton, zastanawia się nad czynnikami, które zadecydowały o cha- rakterze współczesnej kultury młodzieżowej, określającej się jego zdaniem negatywnie, przez opozycję wobec lojalności i świętości rodziców1. Scruton wyraża pogląd, że sytuacja, w jakiej znajdują się młodzi ludzie, z których znaczna część staje przed moralną próżnią, jest znacznie poważniejsza niż przybierający różne formy konl ikt między pokoleniami. Ten wybitny i lo- zof daje do zrozumienia, że współczesny nastolatek – odurzony erotyczno- -narkotycznym stylem życia – niewiele ma wspólnego z twórczym konte- statorem, który dzięki głębokiej rel eksji nad zmieniającymi się warunkami życia, staje się coraz bardziej odpowiedzialny i ostrożny w wypowiadaniu opinii i sądów odnośnie do złożonych rzeczywistości. Ten pierwszy wzrasta na ziemi niczyjej i neguje wszelką więź. Będąc niezdolnym do uczestnicze- nia w dialogu, staje się nie tyle rewolucjonistą, ile terrorystą, ponieważ tak naprawdę nie ma o co walczyć, a skoro nie ma o co walczyć, jego jedynym celem jest sianie zniszczenia i samozniszczenia – i zycznego, umysłowego i moralnego. Rodzina zawsze była najbardziej autentycznym łącznikiem między ży- ciem prywatnym i publicznym. Prawdę tę najlepiej wyrażają słowa Jana Pawła II: „Rodzina jest jednym z najcenniejszych ludzkich dóbr”2. 1 R. Scruton, Zachód i cała reszta, przeł. T. Bieroń, „Zysk i S-ka”, Poznań 2003. 2 J. Wilk SDB, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, Instytut Pedagogiki KUL, Lublin 2002, s. 5. 10 Wprowadzenie Skoro człowiek jest homo familiaris, dom rodzinny zawsze kojarzył się z poczuciem ciepła, bezpieczeństwa i niepowtarzalnych doświadczeń. Związki między rodziną i państwem były przedmiotem dyskusji już w cza- sach starożytnych3. Obecnie nie ma już wątpliwości co do tego, że większość dzieci pozbawionych rodzinnego ciepła i miłości staje się przestępcami lub kompletnymi konformistami, a więc wrogami społeczeństwa demokratycz- nego, złożonego przede wszystkim z twórczych obywateli – osób. Wychodząc z założenia, że problemy współczesnej Europy, które są właściwie problemami całego świata, mają swoje źródło przede wszystkim w kryzysie rodziny, zapraszamy czytelnika do lektury drugiego tomu naszej serii „Dialog bez Granic”. Zawiera on artykuły, które bezpośrednio odnoszą się do problemów rodziny, oraz takie, które stanowią podstawę rozważań na temat rodziny w ogóle. Czytelnik znajdzie w nich rel eksje nad sytuacją rodziny w historii oraz przemyślenia będące wyzwaniami wobec tradycyj- nych poglądów na wychowanie rodzinne. Zdajemy sobie sprawę z tego, że prezentowane teksty dotykają zaledwie kilku kwestii związanych z istotą i miejscem rodziny we współczesnym świecie, jednocześnie żywimy głęboką nadzieję, iż staną się one nie tylko inspiracją do wielu konstruktywnych dyskusji, ale również bodźcem do podejmowania wielu konkretnych działań na rzecz rozwijania i wspierania zdrowego życia rodzinnego. Wiesława Korzeniowska Andrzej Murzyn 3 S. Kot, Dzieje wychowania, Warszawa 1926, s. 25–26. Úvod V knize s názvem Zachód i cała reszta (h e West and the Rest, Západ a zbytek světa) se známý anglický i lozof Roger Scruton zamýšlí nad fak- tory, které měly rozhodující význam pro charakter kultury současné mlá- deže. Ta se podle jeho mínění vymezuje negativně, opozicí vůči loajalitě a posvátnosti rodičů1. Scruton zastává názor, shodně se kterým je situace, v níž se nacházejí mladí lidé, stojící v řadě případů před morální prázdno- tou, mnohem vážnější než různorodé generační konl ikty. Tento věhlasný i lozof nám poskytuje prostor k pochopení toho, že současní náctiletí, omá- mení eroticko-narkotickým stylem života, mají jen nemnoho společného s osobností vyznačující se tvůrčí polemikou, která se úvahami o měnících se podmínkách života stává zodpovědnější a opatrnější ve vyjadřování soudů a názorů na otázky složité skutečnosti. Ti první vyrůstají na zemi nikoho a negují veškeré vztahy a vazby. Jako lidé neschopní dialogu se stávají ne revolucionáři, ale spíše teroristy – ve skutečnosti totiž nemají zač bojovat a jestliže není za co bojovat, je jejich jediným cílem rozsévání zničujícího zmaru a fyzického, duševního a morálního sebezničení. Rodina byla vždy nejautentičtějším spojovacím článkem mezi soukro- mým a veřejným životem. Tuto pravdu nejlépe vystihují slova Jana Pavla II: „Rodina je jedním z nejcennějších lidských vlastnictví“2. 1 R. Scruton, Zachód i cała reszta, przeł. T. Bieroń, „Zysk i S-ka“, Poznań 2003. 2 J. Wilk SDB, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, Instytut Pedagogiki KUL, Lublin 2002, s. 5. 12 Úvod V souvislosti s člověkem homo familiaris byl domov vždy spojován s pocitem tepla, bezpečí a neopakovatelných zkušeností. Vztahy mezi rodinou a státem byly předmětem diskusí již ve starověku3 a dnes již není pochyb o tom, že z většiny dětí zbavených rodinného tepla a lásky se stávají zločinci nebo naprostí konformisté, tedy nepřátelé demokratické společ- nosti složené především z tvůrčích jedinců. Na základě předpokladu, že problémy současné Evropy, které jsou v podstatě problémy celého světa, mají svůj původ především v krizi rodi- ny, zveme k četbě druhého dílu naší řady „Dialog bez Granic” („Dialog bez Hranic”). Čtenář se zde může seznámit s články, jež bezprostředně souvi- sejí s problematikou rodiny a s problémy, které tvoří základ úvah o rodině obecně. Nalezne zde úvahy o situaci rodiny v historii a texty tvořící výzvu vůči tradičním názorům na rodinnou výchovu. Uvědomujeme si, že předkládané texty se týkají pouze několika otá- zek spjatých s podstatou a místem rodiny v současném světě. Zároveň však pevně doufáme, že se stanou nejen inspirací dalších konstruktivních dis- kusí, ale také podnětem k mnohým konkrétním aktivitám ve prospěch roz- voje a podpory zdravého rodinného života. Wiesława Korzeniowska Andrzej Murzyn 3 S. Kot, Dzieje wychowania, Warszawa 1926, s. 25–26. Introduction In his book entitled Zachód i cała reszta (h e West and the Rest) a fa- mous English philosopher, Roger Scruton, rel ects on the origin of a mod- ern youth culture that considers itself to be in opposition to the sanctity and loyalty of parents1. In Scruton’s opinion it is not simply the conl ict of generations that makes more and more young people fall into a moral emptiness. He gives us to understand that a modern teenager who is in- toxicated by erotic-narcotic way of life has nothing to do with a creative contestant whose profound rel ection on the changing reality makes him responsible and careful with his opinions and judgements. h e former one grows on no soil and negates every ai liation. Being unable to take part in a dialogue, he is likely to become not a revolutionist but a terrorist because he has nothing to i ght for and since he has nothing to i ght for, his only aim is sowing destruction and self-destruction – physical, mental and the moral one. h e family has always played the part of a link between a private life and a public one which was ot en stressed by John Paul II: “h e family is one of the most valuable human goods”2. Since man is homo familiaris, the family home has always been associ- ated with the sense of warmth, safety and unrepeatable experiences. It is already in the antiquity that the connections between family and state were 1 R. Scruton, Zachód i cała reszta, przeł. T. Bieroń, “Zysk i S-ka”, Poznań 2003. 2 J. Wilk SDB, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, Instytut Pedagogiki KUL, Lublin 2002, s. 5. 14 Introduction the matter of dispute3. h ere is no doubt that most of the children devoid of family warmth and love become criminals or – at best – complete conform- ists instead of growing into creative persons – citizens. Assuming that problems of modern Europe that are also problems of the whole world spring mainly from the family crisis, we deliver the sec- ond volume of our book series “Dialog bez Granic” (“Dialogue without Borders”) to you. h ere are both papers that refer to the family problems directly and papers that make the basis of every discussion on family. h e reader can come accross the papers showing the situation of family in course of history and the ones that challenge views on family education. Aware of the fact that presented papers touch only few issues concern- ing family, we are hopeful that they will not only arouse many creative con- siderations but also incite you to undertake many activities for the benei t of a sound family. Wiesława Korzeniowska Andrzej Murzyn 3 S. Kot, Dzieje wychowania, Warszawa 1926, s. 25–26. Part One Basis Dominique Maerten Centre de Formation Pedagogique in Cambrai L’Autorité Author Dominique Maerten was born in 1953. Married, 4 children, he is a deacon for catholic church in the Cambrai diocesis. He has a university degree in philosophy, education and theology. His Mas- ter was in education in 1944 called Bergson, a pedagogy of conversion. Dominique Maerten has been teaching philosophy in a secondary school for 30 years. At the Centre de Formation Pedagogique in Cambrai, he belongs to the managing staf . He is part of the christian training and catechetic learn- ing of future teaching and trains in catechetic pedagogy. On the other hand he is a teacher training with school practical training in the writing of professional essays and he belongs to the team for analysing pe- dagogical and educative practice. Part of the diocesis direction of Catholic Schools in Cambrais, he is respon- sible for the pastoral training of secondary schools. 1. Introduction La rél exion et la recherche autour de la notion d’autorité relèvent de deux ordres de motivation: d’une part un besoin de clarii cation théorique dans le cadre de la préparation d’un concours de pédagogie, et d’autre part une demande, de nature sociale, de moyens pratiques de la part d’ensei- gnants, ou stagiaires, estimant, à tort ou à raison manquer d’autorité: Leur questions est donc Comment avoir de l’autorité? Les raisons invoquées de ce manque: 1) le comportement des enfants «manifestement»(?) plus indisciplinés qu’autrefois, la montée des incivilités scolaires, la crise générale de l’autorité; 2) le malaise venant de ce qu’une certaine forme sournoise de culpabilisa- tion s’insinue dès qu’on parle d’autorité. Comme si l’on se retenait d’en faire trop; comme si le plaisir d’exercer l’autorité n’était pas (ne devait pas être) un plaisir pur. Comme si l’on n’était pas totalement convaincu soi-même du bien-fondé de l’autorité. Après tout, il y a des théories pé- dagogiques séduisantes (séductrices?) qui prônent un abandon de toute forme d’autorité!... Du coup, on se rassure en se disant que l’autorité que l’on refuse, ce n’est pas la véritable autorité, mais sa caricature. On se lance alors dans une entreprise désespérée de distinctions subtiles entre termes voisins, dont on distingue soigneusement l’autorité (discipline, force, violence, punition...). Bref, avant d’en arriver à la question «comment?», il y a d’abord la question «qu’est-ce que c’est?», et avant même, la question «pourquoi?», c’est-à-dire «faut-il ou non» exercer l’autorité? 20 Part One. Basis 2. Qu’est-ce que l’autorité? A la recherche d’un modèle qui soit aussi une déi nition 2.1. A travers quelques textes Quatre auteurs que nous avons retenus fournissent quatre modèles dif érents de l’autorité qui serviront de départ à nos analyses: 2.1.1. Emile Durkheim, Éducation et sociologie, pp. 65–68 L’autorité réside dans le statut du maître, à la condition que celui-ci s’identii e à son statut. La source de l’autorité, c’est la société en tant qu’institution. Celle-ci est à l’origine du devoir, lequel permet l’ef ort par lequel on se dépasse. 2.1.2. Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, pp. 29–31 L’autorité réside dans l’ascendant charismatique d’une personne (réelle ou i ctive, pas nécessairement autre que le sujet lui-même), aux antipodes de l’obligation sociale ou naturelle. C’est la force par laquelle un modèle appelle son imitation. 2.1.3. John Dewey, Expérience et éducation, pp. 103–104 L’autorité réside dans l’activité des élèves et dans l’intérêt du groupe, et non dans la personne du maître. 2.1.4. Emile Rousseau, Émile, Livre II, pp. 100–101 Représente un refus de l’autorité humaine au proi t de la force des cho- ses. Ne pas interdire, mais empêcher. Remplace le permis par le possible. 2.2. Autorité et discipline Partons de la discipline. Déi nissons-la sommairement et provisoire- ment comme l’ordre qui règne dans une classe, propice aux apprentissages,
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rodzina dla Europy czy Europa dla rodziny?
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: