Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00428 011408 10697827 na godz. na dobę w sumie
Rola decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym - ebook/pdf
Rola decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 450
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0492-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem dotyczącym prawnych i ekonomiczno-finansowych aspektów wykorzystania decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym.  Autor wykazuje, że decyzja administracyjna odgrywa fundamentalną rolę w procesie nadzoru nad prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem polskiego systemu finansowego. Prawna konstrukcja decyzji administracyjnej, która zapewnia elastyczność jej wykorzystania oraz liczne gwarancje dla sfery praw i interesów jej adresatów, czyni z niej wysoce skuteczny instrument prawny regulacji systemu finansowego. Autor równocześnie wykazuje, że w świetle stale narastających procesów globalizacji, liberalizacji i deregulacji światowych systemów finansowych aktualny polski model wykorzystania decyzji administracyjnej w procesie nadzoru nad polskimi instytucjami finansowymi wpływa niekorzystnie na ich funkcjonowanie i dalszy rozwój. Przyjęty model prowadzi, bowiem do występowania niekorzystnego zjawiska arbitrażu regulacyjnego. W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania instytucji nadzoru nad polskim systemem finansowym konieczne jest wprowadzenie daleko idących modyfikacji do modelu koncepcyjnego wykorzystania w nadzorze decyzji administracyjnych, jak również do modelu pracy Komisji Nadzoru Finansowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE ROLA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ W NADZORZE NAD POLSKIM SYSTEMEM FINANSOWYM PAWEŁ WAJDA ł Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PAWE£ WAJDA · ROLA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ W NADZORZE NAD POLSKIM SYSTEMEM FINANSOWYM Polecamy nasze publikacje z tej serii: Agnieszka Góra-Błaszczykowska ZASADA RÓWNOŚCI STRON W PROCESIE CYWILNYM Marlena Wach STATUS UŁOMNYCH OSÓB PRAWNYCH W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM Andrzej Herbet SPÓŁKA CYWILNA. KONSTRUKCJA PRAWNA Bartosz Draniewicz OPŁATA PRODUKTOWA Ewa Skibińska SWOBODA ZAKŁADANIA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ OSOBY PRAWNE (ART. 43–48 TWE) Jerzy Kopyra PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA PODSTAWIE USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI Tomasz Chilarski UPADŁOŚĆ TRANSGRANICZNA W PRAWIE UE Maciej Gutowski NIEWAŻNOŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNEJ, wyd. 2 Sławomir Cieślak FORMALIZM POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Paweł Księżak ŚWIADCZENIE NIEGODZIWE www.sklep.beck.pl ROLA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ W NADZORZE NAD POLSKIM SYSTEMEM FINANSOWYM PAWE£ WAJDA Redakcja: Aleksandra Dróżdż ã Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: ELPIL, Siedlce ISBN 978-83-255-0492-2 Spis treści Wprowadzenie........................................................................................................ IX Wykaz skrótów....................................................................................................... . XVII Wykaz literatury.................................................................................................... . XXI Rozdział I. System finansowy w Polsce i jego elementy składowe............................................................................................................. §.1.. Ogólna.charakterystyka......................................................................... . §.2...Instrumenty.finansowe.–.aspekty.prawne..................................... . §.3.. Rynki.finansowe.–.cechy,.funkcje,.podziały.................................. . §.4.. Instytucje.finansowe.–.aspekty.prawne.......................................... . §.5.. Zasady.funkcjonowania.systemu.finansowego............................. . §.6.. Współczesne.tendencje.występujące.w.obrębie.systemu. . finansowego.jako.czynniki.mające.decydujący.wpływ.. . na.kierunek.zachodzących.zmian...................................................... . §.7... Instytucje.występujące.w.obrębie.polskiego.systemu.. . finansowego.–.zagadnienie.prawne,.aktualne.tendencje.. . i.stan.rynku................................................................................................. . Rozdział II. Nadzór jako podstawowa metoda oddziaływania władzy publicznej na procesy zachodzące w obrębie systemu finansowego.................................................................................. . §.1.. Pojęcie.nadzoru.w.nauce.o.organizacji.i.zarządzaniu.oraz.. . w.materialnym.prawie.administracyjnym...................................... . §.2.. Pojęcie.kontroli,.kontrola.jako.zasadniczy.element.składowy. . nadzoru........................................................................................................ . §.3.. Nadzór.na.gruncie.normatywnym..................................................... . §.4.. Nadzór.na.gruncie.prawa.administracyjnego............................... . §.5.. Nadzór.–.pojęcie.tylko.z.zakresu.ustrojowego.prawa. 1 1 5 11 19 31 43 52 83 83 88 93 96 . administracyjnego?.................................................................................. . 104 §.6.. Typologie.nadzoru................................................................................... . 114 §.7... Konieczność.zapewnienia.specjalizacji.i.fachowości.. . nadzoru........................................................................................................ . 116 VV Spis treści §.8.. Rola.nadzoru.sprawowanego.przez.organy.administracji. . publicznej.w.zapewnieniu.prawidłowego.funkcjonowania.. . systemu.gospodarczego......................................................................... . 120 Rozdział III. Nadzór nad systemem finansowym............................. . 133 §.1.. Rola.instytucji.nadzoru.w.sferze.gospodarczej............................. . 133 §.2.. Podstawowe.zadania.realizowane.przez.organy.nadzoru.. . w.sferze.systemu.finansowego............................................................ . 135 §.3.. Modele.nadzoru.nad.systemem.finansowym................................ . 138 §.4.. Nadzór.nad.systemami.finansowymi.w.Unii.Europejskiej....... . 139 §.5.. Warunki.efektywnego.sprawowania.nadzoru.nad..................... . . systemem.finansowym........................................................................... . 146 §.6.. Nadzór.nad.systemem.finansowym.w.Polsce................................ . 148 Rozdział IV. Decyzja administracyjna jako zasadnicza prawna forma działania w nadzorze nad polskim rynkiem finansowym................................................................................. . 169 §.1.. Rola.prawnych.form.działania.w.funkcjonowaniu.organów. . administracji.publicznej........................................................................ . 169 §.2.. Wpływ.prawnych.form.działania.wykorzystywanych.. . przez.KNF.w.procesie.nadzoru.nad.systemem.finansowym. . na.bezpieczeństwo.i.konkurencyjność.polskiego.systemu. . finansowego............................................................................................... . 178 §.3.. Prawne.formy.działania.wykorzystywane.przez.KNF.. . w.procesie.sprawowania.nadzoru.nad.prawidłowym. . funkcjonowaniem.systemu.finansowego....................................... . 184 §.4.. Decyzja.administracyjna.jako.podstawowa.forma.działania. . wykorzystywana.przez.KNF.w.procesie.nadzoru.nad.. . polskim.systemem.finansowym......................................................... . 201 Rozdział V. Wykorzystanie decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym...................... . 213 §.1.. Wykorzystanie.decyzji.administracyjnej.we.wszystkich.. . etapach.nadzoru........................................................................................ . 213 §.2.. Decyzje.swobodne.jako.podstawowy.typ.decyzji. . administracyjnych.wykorzystywanych.przez.KNF.. . w.procesie.nadzoru.systemu.finansowego..................................... . 214 §.3.. Gwarancje.ochrony.praw.i.interesów.instytucji.finansowej.. . na.gruncie.postępowania.administracyjnego............................... . 221 §.4.. Kontrola.sądowa.decyzji.administracyjnych.wydawanych.. . przez.KNF.................................................................................................... . 228 VI Spis treści §.5.. Wstępna.ocena.roli.decyzji.administracyjnej.w.nadzorze.. . nad.systemem.finansowym.................................................................. . 235 Rozdział VI. Decyzja administracyjna jako instrument sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem systemu finansowego..................................................................................................... . 241 §.1.. Kryteria.oceny........................................................................................... . 241 §.2.. Zasada.demokratycznego.państwa.prawnego.jako.granica.. . dla.ingerencji.KNF.w.funkcjonowanie.instytucji.. . finansowych............................................................................................... . 242 §.3.. Konstytucyjna.gwarancja.wolności.gospodarczej.jako.. . granica.dla.ingerencji.KNF.w.funkcjonowanie.instytucji. . finansowych............................................................................................... . 243 §.4.. Zasada.proporcjonalności.jako.granica.dla.ingerencji.KNF.. . w.funkcjonowanie.instytucji.finansowych.................................... . 250 §.5.. Zasada.subsydiarności.jako.granica.dla.ingerencji.KNF.. . w.funkcjonowanie.instytucji.finansowych.................................... . 253 §.6.. Rola.konkurencji.i.konkurencyjności.w.prawidłowym. . funkcjonowaniu.instytucji.i.systemu.finansowego.................... . 255 §.7... Zakres.ingerencji.KNF.w.funkcjonowanie.instytucji.. . finansowych............................................................................................... . 256 Rozdział VII. Rola decyzji administracyjnej w nadzorze wstępnym nad systemem finansowym............................................ 259 §.1.. Licencjonowanie.instytucji.finansowych....................................... . 259 §.2.. Kontrola.przepływów.kapitałowych.w.instytucjach.. . finansowych............................................................................................... . 296 Rozdział VIII. Nadzór bieżący nad prawidłowym funkcjonowaniem instytucji finansowych................................... . 309 §.1.. Istota.sprawowania.nadzoru.bieżącego........................................... . 309 §.2.. Wykonywanie.nadzoru.bieżącego.jako.zasadniczy.. . instrument.zapewniający.prawidłowe.funkcjonowanie.. . instytucji.finansowych........................................................................... . 312 §.3.. Wykorzystanie.dyscypliny.rynkowej.w.nadzorze.nad.. . systemem.finansowym........................................................................... . 323 §.4.. Rola.kontroli.wewnętrznej.w.sprawowaniu.efektywnego.. . nadzoru.nad.prawidłowym.funkcjonowaniem.instytucji.. . finansowych............................................................................................... . 332 §.5.. Systemy.wczesnego.ostrzegania......................................................... . 336 Rozdział IX. Decyzja administracyjna jako środek nadzoru następczego ...................................................................................................... 341 VII Spis treści §.1.. Istota.sprawowania.nadzoru.następczego...................................... . 341 §.2.. Decyzja.administracyjna.jako.zasadniczy.prawny.środek.. . nadzoru.następczego.............................................................................. . 342 §.3.. Jawność.zewnętrzna.postępowania.administracyjnego.. . w.sprawach.zastosowania.środków.nadzoru.następczego.. . jako.czynnik.dyscyplinujący.funkcjonowanie.instytucji. . finansowych............................................................................................... . 350 Zakończenie............................................................................................................. . 357 VIII Wprowadzenie Władza.publiczna.w.każdym.państwie.podejmuje.się.wypełniania. wielu.obowiązków.wobec.społeczeństwa,.które.przeważnie.skoncen- trowane. są. na. organizowaniu. i. ochronie. życia. społecznego,. zapew- nianiu.spokoju.i.bezpieczeństwa.publicznego.oraz.dbałości.o.stabilne. i.prawidłowe.działanie.gospodarki.rynkowej,.a.co.jest.z.tym.bezpo- średnio. związane. dbałości. o. należyte. i. bezpieczne. funkcjonowanie. systemu.finansowego..Aktywna.rola.państwa.w.zapewnieniu.prawi- dłowego.funkcjonowania.systemu.finansowego.może.być.uzasadnio- na. potrzebą. chronienia. mechanizmów. rynkowych. i. koniecznością. zapewnienia.prawidłowego.funkcjonowania.poszczególnych.instytu- cji.finansowych..Ocena.zasadności.ingerencji.nadzorczej.w.przebieg. procesów.rynkowych.jest.zależna.od.przyjętego.w.danym.państwie. modelu.systemu.gospodarczego..Zgodnie.z.klasycznymi.teoriami.libe- ralnymi.wszelka.ingerencja.państwa.w.działanie.mechanizmu.rynko- wego.jest.o.tyle.niecelowa.i.niewskazana,.że.prowadzi.do.zakłócenia. jego. funkcjonowania.. Natomiast. zgodnie. z. teoriami. ekonomiczny- mi. dopuszczającymi. interwencjonizm. państwa,. taka. ingerencja. jest. konieczna,.gdyż.pozwala.na.wyeliminowanie.negatywnych.efektów. i.ryzyka.związanych.z.niereglamentowaną.działalnością1..Abstrahując. od.rozważań.o.charakterze.ekonomicznym,.należy.stwierdzić,.że.in- gerencja. nadzorcza. w. przebieg. procesów. zachodzących. w. obrębie. rynków. finansowych. jest. obecnie. zjawiskiem. powszechnie. wystę- pującym. w. systemach. prawnych.. Ingerencja. ta. uzasadniona. jest. ze. względu. na. szczególną. rolę. jaką. odgrywają. instytucje. finansowe. w.obrębie.systemu.finansowego.oraz.ze.względu.na.zaufanie.publicz- ne.jakim.cieszą.się.te.instytucje.. 1.Próbą.pogodzenia.powyższych.tendencji.może.być.postulat.M. Jełowickiego,.aby. zawsze. dążyć. do. utrzymania. równowagi. pomiędzy. zachowaniem. swobód. obywatel- skich.i.swobód.innych.podmiotów,.a.niezbędnym.ograniczeniem.działań.szkodliwych. lub.zagrażających.interesom.państwa,.społeczeństwa,.grup.społecznych.i.poszczegól- nych.obywateli..Por..szerzej:.M. Jełowicki,.Organy.administracji.specjalnej, Warszawa. 1990,.s..176. IXIX Wprowadzenie Przejście.od.modelu.gospodarki.socjalistycznej.do.gospodarki.wol- norynkowej,.wymusiło.na.prawodawcy.dokonanie.poważnych.i.dale- ko.idących.zmian.w.strukturze.administracji.gospodarczej.i.w.katalo- gu.prawnych.form.działania,.które.mogą.być.wykorzystywane.przez. organy. administracji. publicznej. regulujące. procesy. występujące. w. obrocie. gospodarczym.. W. konsekwencji,. podobnym. komplekso- wym.zmianom.podlegały.i.nadal.podlegają.struktura.i.prawne.formy. działania. stosowane. przez. organy. administracji. publicznej. sprawu- jące.nadzór.nad.systemem.finansowym..Zmiany.jakim.ulegała,.ulega. i.powinna.ulegać.struktura.instytucjonalnoprawna.administracji.pu- blicznej.sprawującej.nadzór.nad.rynkiem.finansowym.i.prawne.for- my.działania.wykorzystywane.przez.aparat.nadzorczy.są.wyrazem.dy- namicznych,.ewolucyjnych,.a.miejscami.nawet.rewolucyjnych.zmian. zachodzących.w.obrębie.rynków.finansowych..Ostatnie.lata.przyno- siły.bowiem.nowe.potrzeby.i.zjawiska,.które.wymagały.reakcji.ze.stro- ny.administracji.publicznej,.a.nie.mieściły.się.w.strukturze.prawnej. nadzoru. nad. systemem. finansowym,. generując. potrzebę. szybkich. i. daleko. sięgających. zmian. w. kierunku. unowocześniania. nadzoru,. jego. dostosowania. do. wymagań. i. tendencji. płynących. bezpośred- nio.z.rynku..Należy.podkreślić,.że.wszelkie.zaniedbania.w.szybkości. i..intensywności.reakcji.na.zmiany.będą.generowały.poważne.konse- kwencje.. Wystarczy. wskazać,. iż. nieadekwatny. do. potrzeb. i. zjawisk. rynku.finansowego.nadzór.będzie.funkcjonował.w.sposób.niespraw- ny,.co.w.konsekwencji.będzie.miało.negatywne.przełożenie.na.funk- cjonowanie.nadzorowanych.instytucji.finansowych.i.całego.systemu. finansowego.. Warto. podkreślić,. iż. postulat. dostosowania. regulacji. prawnych.do.stanu.ekonomiki.i.świadomości.społecznej2.jest.o.tyle. istotny,.że.implementacja.do.systemu.prawnego.norm.niedostosowa- nych.do.rzeczywistości.społecznej.i.ekonomicznej.prowadzi.do.ich. lekceważenia,.a.tym.samym.uczy.adresatów.norm.prawnych.niepo- słuszeństwa.wobec.prawa,.co.w.konsekwencji.prowadzi.do.osłabie- nia.regulacyjnej.roli.prawa..Przepisy.prawa.nie.mogą.być.tworzone. w. oderwaniu. od. rzeczywistości. społecznej. i. gospodarczej. bowiem. celem.implementacji.wszelkich.regulacji.prawnych.do.systemu.pra- wa.jest.skuteczne.ich.stosowanie.do.regulowania.stosunków.o.cha- rakterze. gospodarczym. lub. społecznym.. Ewentualne. nowelizacje. 2.Postulat.taki.był.zgłaszany.w.literaturze.przez.J. Starościaka;.por..szerzej:.J. Sta­ rościak,. Podstawy. prawne. działania. administracji,. Źródła. prawa. administracyjnego,. Warszawa.1973,.s..190–191. X Wprowadzenie aktów.prawnych.normujących.zagadnienia.nadzoru.nad.rynkiem.fi- nansowym.nie.mogą.prowadzić.do.powstania.„pustki.społecznej”3.–. sytuacji,.w.której.doniosłe.z.punktu.widzenia.gospodarczego.zagad- nienia.nie.będą.przedmiotem.regulacji.o.charakterze.normatywnym. lub..nienormatywnym,.bowiem.nawet.nienajlepsza.regulacja.prawna. jest.lepszym.rozwiązaniem.niż.brak.jakiejkolwiek.regulacji. Władze. nadzorcze. w. poszczególnych. krajach. są,. w. podejmowa- nych. przez. siebie. działaniach. o. charakterze. regulacyjnym,. w. coraz. większym.stopniu.związane.i.zdeterminowane.różnymi.standardami. o.charakterze.międzynarodowym..Zjawisko.to.jest.ściśle.skorelowa- ne.z.postępującymi.procesami.globalizacji,.liberalizacji.i.deregulacji,. które. prowadzą. do. wzrostu. powiązań. pomiędzy. krajowymi. syste- mami.finansowymi.i.do.standaryzacji.w.obrębie.regulacji.prawnych. ograniczających.swobody.świadczenia.usług.i.przepływu.kapitałów.. Wydaje. się,. iż. ten. nowy. trend. powinien. być. oceniany. pozytywnie,. bowiem.harmonizacja.rozwiązań.prawnych.pozwala.na.zminimalizo- wanie. możliwości. wystąpienia. arbitrażu. regulacyjnego4.. Odmienne. regulacje.prawne.dotyczące.funkcjonowania.systemów.finansowych. prowadzą.do.sytuacji,.w.której.instytucje.finansowe.wybierają.sobie. takie. otoczenie. regulacyjne,. które. w. najmniejszym. stopniu. będzie. ograniczać.możliwość.prowadzenia.przez.nie.działalności..Aby.unik- nąć.tego.niekorzystnego.zjawiska,..w.którym.funkcjonowanie.nadzo- ru.nad.rynkiem.finansowym.jest.jednym.z.kryteriów.podlegających. ocenie. w. procesie. wyboru. przez. instytucję. finansową. kraju. siedzi- by. –. konieczne. jest. stworzenie. identycznej. pozycji. wyjściowej. dla. wszystkich. konkurujących. ze. sobą. podmiotów. gospodarczych. dzia- łających. w. obrębie. globalnego. rynku. finansowego,. tak. by. o. wybo- rze.kraju.siedziby.decydowały.czynniki.o.charakterze.ekonomicznym. a.nie.czynniki.o.charakterze.prawnym..Biorąc.pod.uwagę.specyfikę. funkcjonowania. systemu. finansowego,. którego. uczestnicy. są. nasta- wieni.na.wypracowanie.jak.największego.zysku.w.ujęciu.ekonomicz- 3.J. Starościak,.Problemy.współczesnej.administracji,.Warszawa.1972,.s..57–58. 4.Warto.zauważyć,.iż.w.UE.długo.nie.doceniano.zagrożeń.płynących.z.występują- cego.arbitrażu.regulacyjnego;.por..szerzej:.R. Drury,.The.„Delaware.Syndrome”:.Euro- pean.Fears.nad.Reactions,.Business.Law.Review.2005,.Nr.11,.s..709;.Ch. W. A. Timmer­ mans,. Die. europäische. Rechtsangleichung. im. Gesellschaftsrecht.. Eine. integrations. und.rechtspolitische.Analyse,.RabelsZ.1984,.Nr.48,.s..14;.W. Klyta,.Spółki.kapitałowe. w.prawie.europejskim,.KPP.2000,.z..4,.s..794–798. XI Wprowadzenie nym5,.istnieje.wysokie.ryzyko,.że.instytucje.funkcjonujące.w.obrębie. polskiego.systemu.finansowego,.w.obliczu.stosowania.przez.Komisję. Nadzoru.Finansowego.zbyt.restrykcyjnych.i.ograniczających.ich.dzia- łalność.środków.prawnych6,.będą.podejmowały.działania.prowadzą- ce.do.wyjścia.spod.polskiego.nadzoru.i.wejścia.pod.bardziej.liberalny. nadzór.wykonywany.przez.odpowiednie.organy.w.innym.państwie. członkowskim.. Powyższe. rozważania. prowadzą. do. . sformułowania. pytania.jak.intensywne.powinno.być.wykorzystywanie.przez.KNF.de- cyzji.administracyjnej,.aby.zapewnić.bezpieczeństwo.systemu.finan- sowego. i. konkurencyjność. instytucji. finansowych. nadzorowanych. przez. KNF. wobec. innych. instytucji. działających. na. terenie. Polski,. ale.niepodlegających.nadzorowi.KNF..Znalezienie.odpowiedzi.na.tak. postawione.pytanie.jest.o.tyle.utrudnione,.iż.relacja.pomiędzy.bez- pieczeństwem. a. należytym. stopniem. konkurencyjności. jest. płynna. i.powinna.być.każdorazowo.wytyczana.z.uwzględnieniem.całościo- wej.specyfiki.rynku.finansowego.w.ujęciu.globalnym..Konieczne.jest. zapewnienie. odpowiednich. standardów. bezpieczeństwa. bez. rów- noczesnej. nadmiernej. i. nieuzasadnionej. ingerencji. w. mechanizmy. rynkowe..W.tym.miejscu.warto.przytoczyć.myśl.L. Górala7,.który.pod- nosi,.że.im.bardziej.na.obszarze.danego.kraju.dominują.zasady.gospo- darki.wolnorynkowej,.tym.większą.rolę.odgrywa.instytucja.nadzoru. nad.rynkiem.finansowym..Wysokie.ryzyko.występujące.w.obrębie.tej. gospodarki.powoduje.to,.że.instytucje.finansowe.są.w.wyższym.stop- niu.narażone.na.wszelkie.napięcia.rynkowe..Stąd.też.celowe.jest.sku- pienie.dalszych.rozważań.na.znalezieniu.odpowiedzi.na.pytanie.jaki. powinien. być. zakres. interwencji. nadzorczej. organów. administracji. publicznej.w.działalność.instytucji.finansowych.i.czy.obecny.kształt. instytucjonalnoprawny.nadzoru.jest.modelem.odpowiednim.dla.pol- skiego.systemu.finansowego.oraz.czy.obecny.sposób.wykorzystania. 5.„Powszechnie.przyjmuje.się,.że.wolność.gospodarcza.obejmuje.możliwość.podej- mowania.i.prowadzenia.działalności,.której.zasadniczym.celem.jest.osiągnięcie.zysku”;. tak.np..TK.w.wyroku.z.29.4.2003.r.,.SK.24/02,.(OTK-A.2003,.Nr.4,.poz..33). 6.Prawne.środki..wykorzystywane.przez.KNF.mają.charakter.bardziej.intensywny. niż.analogiczne.środki.stosowane.przez.organy.nadzoru.w.tych.państwach.członkow- skich.UE,.które.przyjmują.minimalny.standard.–.właściwy.dla.całej.UE.–.za.model.wy- starczający. 7.L. Góral,.Nadzór.bankowy,.Warszawa.1998,.s..29..Na.marginesie.warto.za.J. Lan­ giem.zauważyć,.iż.sprawy.o.charakterze.gospodarczym.zawsze.były.przedmiotem.za- interesowania.administracji.państwowej;.por..szerzej:.J. Lang,.Organizacja.gospodarki. terenowej,.w:.Terenowe.organy.administracji.i.rady.narodowe.po.reformie,.pod.red.. J. Służewskiego,.Warszawa.1977,.s..389. XII Wprowadzenie decyzji.administracyjnej.przez.KNF.nie.wywiera.negatywnego.wpły- wu.na.funkcjonowanie.nadzorowanych.instytucji.finansowych. Zasadniczym. celem. pracy. jest. wykazanie,. że. decyzja. administra- cyjna. odgrywa. fundamentalną. rolę. w. procesie. nadzoru. nad. prawi- dłowym. funkcjonowaniem. rynku. finansowego,. wykazanie,. że. jej. prawna. konstrukcja,. zapewniająca. elastyczność. jej. wykorzystania. i.liczne.gwarancje.dla.sfery.praw.i.interesów.jej.adresata.czyni.z.niej. wysoce. skuteczny. środek. regulacji. rynku. finansowego,. który. znaj- duje.zastosowanie.we.wszystkich.etapach.funkcjonowania.instytucji. finansowej.. Celem. rozprawy. jest. także. wykazanie,. iż. w. świetle. sta- le. narastających. procesów. globalizacji,. integracji,. liberalizacji. i. de- regulacji.światowych.systemów.finansowych.aktualny.polski.model. wykorzystania. decyzji. administracyjnej. w. procesie. nadzoru. nad. in- stytucjami. finansowymi. (przepisy. polskiego. prawa. materialnego. przewidują. liczne. odstępstwa. od. modelu. unijnego). wpływa. nieko- rzystnie.na.funkcjonowanie.i.rozwój.tych.instytucji.finansowych,.któ- re.podlegają.nadzorowi.sprawowanemu.przez.KNF..Przyjęty.model. nadzoru. prowadzi. bowiem. do. występowania. niekorzystnego. zjawi- ska. arbitrażu. regulacyjnego.. W. celu. zapewnienia. właściwego. funk- cjonowania.nadzoru.nad.systemem.finansowym.w.Rzeczypospolitej. Polskiej,.a.w.konsekwencji.całej.sieci.bezpieczeństwa,.konieczne.jest. wprowadzenie.daleko.idących.modyfikacji.do.modelu.koncepcyjne- go.decyzji.administracyjnych.wykorzystywanych.w.regulacji.rynku.fi- nansowego.i.do.modelu.pracy.organu.nadzoru..Zmiany.te.powinny. być. dostosowane. do. specyfiki. polskiego. systemu. finansowego. i. do. światowych.standardów.określających.tendencje.w.nadzorze.nad.ryn- kiem.finansowym..W.pracy.zostały.też.zawarte.rozważania.poświęco- ne. konieczności. wyznaczenia. zakresu. ingerencji. władzy. publicznej. w.przebieg.procesów.gospodarczych.zachodzących.w.obrębie.rynku. finansowego.. Ingerencja. ta. ma. służyć. zapewnieniu. bezpieczeństwa. i.stabilności.funkcjonowania.systemu.finansowego,.jednak.nie.może. prowadzić. do. naruszenia. praw. rynkowych. ani. do. naruszenia. pozy- cji. konkurencyjnej. polskich. instytucji. finansowych. wobec. ich. kon- kurentów.mających.siedzibę.w.innych.państwach.członkowskich.UE. i.prowadzących.działalność.w.obrębie.polskiego.rynku.finansowego. w.formie.prawnej.oddziału.zagranicznego.przedsiębiorcy.(instytucji. finansowej). Ogólnym.założeniem.prezentowanym.w.pracy.jest.potrzeba.uzys- kania.wniosków.o.maksymalnie.ogólnym.charakterze,.które.będą.do- tyczyły. równolegle. sektora. bankowego,. ubezpieczeniowego. i. inwe- XIII Wprowadzenie stycyjnego..Dlatego.też.konieczne.było.zawężenie.zawartych.w.pracy. rozważań.tylko.do.regulacji.prawnych.dotyczących.tych.instytucji.fi- nansowych,. które. wywierają. największy. wpływ. na. funkcjonowanie. polskiego.systemu.finansowego.. W. pracy. przedstawione. zostały. rozważania. o. charakterze. praw- no-dogmatycznym,.z.równoczesnym,.pomocniczym.wykorzystaniem. elementów. analizy. prawnoporównawczej.. Dodatkowo. przeanali- zowano.poglądy.–.zawarte.w.piśmiennictwie.polskim.i.obcojęzycz- nym.–.doktryny.prawa.administracyjnego,.prawa.finansowego,.a.tak- że.przedstawicieli.nauki.finansów.co.do.prezentowanej.w.rozprawie. problematyki..Te.teoretyczne.rozważania.zostały.uzupełnione.analizą. orzecznictwa. Europejskiego. Trybunału. Sprawiedliwości,. Trybunału. Konstytucyjnego,. Sądu. Najwyższego. i. Sądów. Administracyjnych.. Aby.móc.w.pełni.uchwycić.aspekty.praktyczne.prezentowanego.za- gadnienia. konieczne. było. zawarcie. w. treści. pracy. rozważań. o. cha- rakterze. ekonomicznym,. które. stanowią. uzupełnienie. rozważań. teoretycznych.i.kwestii.czysto.jurydycznych.oraz.pozwalają.na.doko- nanie.kompleksowej.oceny.roli,.jaką.odgrywa.decyzja.administracyj- na.w.nadzorze.nad.polskim.systemem.finansowym. Praca.złożona.jest.z.dziewięciu.rozdziałów..Pierwszy.rozdział.zo- stał. poświęcony. systemowi. finansowemu. i. prawnym. aspektom. jego.funkcjonowania..W.rozdziale.tym.dokonano.analizy.mechaniz- mów. funkcjonowania. systemu. finansowego. i. regulacji. prawnych. określających. jego. strukturę. i. poszczególne. elementy. składowe.. Przeprowadzona. analiza. prowadzi. do. konkluzji,. że. system. finanso- wy. jest. regulowany. przy. wykorzystaniu. regulacji. o. sformalizowa- nym.i.niesformalizowanym.charakterze,.które.muszą.być.dostosowa- ne.do.specyfiki.funkcjonowania.systemu..W.rozdziale.drugim.pracy. dokonano.analizy.pojęcia.„nadzór”.w.nauce.prawa.administracyjne- go,.ze.szczególnym.uwzględnieniem.roli.nadzoru.w.regulacji.obrotu. gospodarczego..W.obliczu.stale.zwiększającej.się.roli.instytucji.nad- zoru. w. życiu. gospodarczym,. za. szczególnie. ważki. należy. uznać. po- stulat.odnośnie.wprowadzenia.na.gruncie.prawa.administracyjnego. definicji.legalnej.pojęcia.„nadzór”..Trzeci.rozdział.pracy.poświęcony. został. zagadnieniom. nadzoru. nad. systemem. finansowym,. ze. szcze- gólnym.uwzględnieniem.prawnych.aspektów.funkcjonowania.KNF.. W. kolejnym. rozdziale. pracy. przedstawiono. zagadnienia. poświęco- ne.prawnym.formom.działania,.które.znajdują.zastosowanie.w.spra- wowaniu.nadzoru.nad.prawidłowym.funkcjonowaniem.rynku.finan- sowego,. ze. szczególnym. uwzględnieniem. fundamentalnej. roli. jaką. XIV Wprowadzenie odgrywa.decyzja.administracyjna.w.procesie.zapewnienia.bezpiecz- nego.i.stabilnego.funkcjonowania.poszczególnych.instytucji.finanso- wych,.a.w.konsekwencji.całego.systemu.finansowego..Uwzględniono. w.szczególności.elementy,.które.czynią.z.decyzji.administracyjnych. najlepszy.–.w.aktualnym.stanie.prawnym.–.instrument.prawny.regu- lacji. rynku. finansowego.. W. piątym. rozdziale. została. zawarta. szcze- gółowa. analiza. dotycząca. wykorzystania. decyzji. administracyjnej. w. nadzorze. nad. rynkiem. finansowym.. Rozdział. szósty. poświęcono. zagadnieniom. gwarancji. prawnych. służących. limitowaniu. ingeren- cji. władzy. publicznej. w. przebieg. procesów. zachodzących. w. obrę- bie.rynku.finansowego.i.próbie.wyznaczenia.granicy.tej.ingerencji.. Rozdziały.siódmy,.ósmy.i.dziewiąty.zostały.poświęcone.wykorzysta- niu.decyzji.administracyjnej.w.poszczególnych.fazach.nadzoru,.czy- li.roli.decyzji.administracyjnej.w.sprawowaniu.nadzoru.wstępnego,. bieżącego. oraz. następczego. nad. instytucjami. finansowymi.. W. roz- działach.tych.położono.nacisk.na.ukazanie.różnic.pomiędzy.polskimi. przepisami.prawa.materialnego.stanowiącymi.podstawę.prawną.wy- dania.decyzji.administracyjnej.a.modelem.zapisanym.w.treści.dyrek- tyw.unijnych,.a.także.zostały.przedstawione.aktualne.tendencje.do- tyczące.nadzoru.nad.funkcjonowaniem.rynku.finansowego,.których. wdrożenie.do.krajowego.modelu.przyczyniłoby.się.do.wzrostu.efek- tywności. jego. działania. i. do. wzrostu. bezpieczeństwa. funkcjonowa- nia.instytucji.finansowych. Pragnę.przekazać.najserdeczniejsze,.największe.wyrazy.wdzięcz- ności. Mojemu. Promotorowi,. Pani. prof.. dr. hab.. Aleksandrze Wikto­ rowskiej.i.serdecznie.podziękować.za.poświęcony.mi.ogrom.czasu,. okazaną. mi. wszechstronną. i. niczym. nieograniczoną. pomoc,. prze- ogromną.dobroć.i.niezwykle.cenne.uwagi,.bez.których.powstanie.ni- niejszej. pracy. nie. byłoby. możliwe.. Podziękowania. kieruję. także. do. Moich.Recenzentów:.Pana.Prof..dr..hab..Marka Wierzbowskiego.oraz. Pana.Prof..dr..hab..Jana Szreniawskiego..Jestem.Im.bardzo.wdzięcz- ny.za.trud.zapoznania.sie.z.obszerną.publikacją.oraz.liczne.niezwykle. cenne.uwagi. XV Wykaz skrótów 1. Źródła prawa Dyrektywa.2002/83/WE... dyrektywa. Parlamentu. Europejskiego. i. Rady. z.5.11.2002.r.. dotycząca. ubezpieczeń. na. życie. (Dz.Urz..WE.2002.L.345/1) Dyrektywa.2006/48/WE... dyrektywa. Parlamentu. Europejskiego. i. Rady. z.14.6.2006. r.. w.sprawie. podejmowania. i.pro- wadzenia. działalności. przez. instytucje. kredyto- we.(Dz.Urz..UE.2006.L.177/1) Dyrektywy.2002/87/WE... dyrektywa. Parlamentu. Europejskiego. i. Rady. z.16.12.2002. r.. w. sprawie. dodatkowego. nad- zoru. nad. instytucjami. kredytowymi,. zakładami. ubezpieczeń. oraz. przedsiębiorstwami. inwe- stycyjnymi. konglomeratu. finansowego. i. zmie- niająca.dyrektywy.Rady.73/239/EWG,.79/267/.WG,. 92/49/.WG,. 92/96/EWG,. 93/6/EWG. i.93/22/.WG. oraz. dyrektywy. 98/78/WE. i.2000/12/WE. Parla- mentu. Europejskiego. i.Rady. (Dz.Urz.. WE. 2003. L.35/1) DzAdmU...................................... ustawa. z. 4.9.1997. r.. o. działach. administracji. rządowej.(t.j..Dz.U..z.2007.r..Nr.65,.poz..437.ze.zm.) ElDokU...................................... ustawa.z.12.9.2002.r..o.elektronicznych.dokumen- tach.płatniczych.(Dz.U..Nr.169,.poz..1385.ze.zm.) FundInwU................................ . ustawa.z.27.5.2004.r..o.funduszach.inwestycyjnych. (Dz.U..Nr.146,.poz..1546.ze.zm.) KC............................................. ustawa. z. 23.4.1964. r.. –. Kodeks. cywilny. (Dz.U.. Nr.16,.poz..93.ze.zm.) KK............................................. ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.karny.(Dz.U..Nr.88,. poz..553.ze.zm.) Konstytucja.RP...................... Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej.z.2.4.1997.r.. (Dz.U..Nr.78,.poz..483.ze.zm.) KPA........................................... ustawa. z.14.6.1960. r.. –. Kodeks. postępowania. administracyjnego. (t.j.. Dz.U.. z. 2000. r.. Nr. 98,. poz..1071.ze.zm.) XVIIXVII Wykaz skrótów KSH............................................. ustawa.z.15.9.2000.r..–.Kodeks.spółek.handlowych. (Dz.U..Nr.94,.poz..1037.ze.zm.) NadKredU................................ . ustawa. z.15.4.2005. r.. o.nadzorze. . uzupełniającym.. nad. instytucjami. kredytowymi,. zakładami. ubez- pieczeń. i.firmami. inwestycyjnymi. wchodzącymi. w.skład.konglomeratu.finansowego.(Dz.U..Nr.83,. poz..719.ze.zm.) NadRFU................................... ustawa.z.21.7.2006.r..o.nadzorze.nad.rynkiem.fi- nansowym.(Dz.U..Nr.157,.poz..1119.ze.zm.). NadRKU.................................. ustawa. z.29.7.2005. r.. o.nadzorze. nad. rynkiem. kapitałowym.(Dz.U...Nr.183,.poz..1537.ze.zm.) ObrInstrFinU........................ ustawa. z.29.7.2005. r.. o.obrocie. instrumentami.. finansowymi.(Dz.U...Nr.183,.poz..1538.ze.zm.) OfPublU.................................. ustawa. z.29.7.2005. r.. o. ofercie. publicznej. i. wa- runkach. wprowadzenia. instrumentów. finan- sowych. do. zorganizowanego. systemu. obro- tu. oraz. o.spółkach. publicznych. . (Dz.U.. Nr.184,. poz..1539.ze.zm.) OKiKU..................................... ustawa. z.16.2.2007. r.. o.ochronie. konkurencji. i.konsumentów.(Dz.U..Nr.50,.poz..331.ze.zm.) PrBank..................................... ustawa.z.29.8.1997.r..–.Prawo.bankowe.(t.j..Dz.U.. z.2002.r..Nr.72,.poz..665.ze.zm.) RachunkU............................... ustawa.z.29.9.1994.r...o.rachunkowości.(t.j..Dz.U.. z.2002.r..Nr.76,.poz..694.ze.zm.) RzeczUbezpU.......................... ustawa. z.22.5.2003. r.. o.nadzorze. ubezpiecze- niowym. i.emerytalnym. oraz. o.Rzeczniku. Ubez- pieczonych.(Dz.U...Nr.124,.poz..1153.ze.zm.) SAPPr....................................... ustawa. z.30.8.2002. r.. –. Prawo. o. postępowaniu. przed. sądami. administracyjnymi. (Dz.U.. Nr.153,... poz..1270.ze.zm.) SądAdminPr........................... ustawa.z.25.7.2002.r..–.Prawo.o.ustroju.sądów.ad- ministracyjnych.(Dz.U..Nr.153,.poz..1269.ze.zm.) SwDziałGospU...................... ustawa.z.2.7.2004.r..o.swobodzie.działalności.gos- podarczej. (t.j.. Dz.U.. z.2007. r.. Nr.155,. poz..1095. ze.zm.) traktat. z. 25.3.1957. r.. ustanawiający. Wspólnotę. Europejską.(Dz.U..z.2004.r..Nr.90,.poz..864/2) TWE.......................................... UbezpU................................... ustawa..z.22.5.2003.r..o.działalności.ubezpiecze- niowej.(Dz.U..Nr.124,.poz..1151.ze.zm.) 2. Organy i instytucje BGK.......................................... Bank.Gospodarstwa.Krajowego XVIII Wykaz skrótów EBC........................................... Europejski.Bank.Centralny ETS............................................ Europejski.Trybunał.Sprawiedliwości GINB........................................ Generalny.Inspektor.Nadzoru.Bankowego KNB.......................................... Komisja.Nadzoru.Bankowego KNF.......................................... Komisja.Nadzoru.Finansowego KNUiFE................................... Komisja.Nadzoru.Ubezpieczeń.i.Funduszy.Eme- rytalnych KPWiG..................................... Komisja.Papierów.Wartościowych.i.Giełd KRS........................................... Krajowy.Rejestr.Sądowy NBP........................................... Narodowy.Bank.Polski NSA........................................... Naczelny.Sąd.Administracyjny OECD....................................... Organizacje.Wspólnoty.Gospodarczej.i.Rozwoju Prezes.UOKiK....................... Prezes. Urzędu. Ochrony. Konkurencji. i.Konsu- mentów Sąd.Apelacyjny SA.............................................. Spółdzielcze.Kasy.Oszczędnościowo-Kredytowe SKOK........................................ Sąd.Najwyższy SN.............................................. Sąd.Pierwszej.Instancji SPI............................................. TK............................................. Trybunal.Konstytucyjny UE.............................................. Unia.Europejska WE............................................. Wspólnota.Europejska WTO......................................... Światowa.Organizacja.Handlu 3. Publikatory i czasopisma BiK............................................ Bank.i.Kredyt Dz.U.......................................... Dziennik.Ustaw Dz.Urz...................................... Dziennik.Urzędowy GB............................................. Gazeta.Bankowa GP.............................................. Gazeta.Prawna IPiP.PAN.................................. Instytut. Państwa. i. Prawa. Polskiej. Akademii. Na- uk. (obecnie. Instytut. Nauk. Prawnych. Polskiej. Akademii.Nauk) KPP........................................... Kwartalnik.Prawa.Prywatnego ONSA........................................ Orzecznictwo. Naczelnego. Sądu. Administracyj- nego OSG............................................. Orzecznictwo.Sądów.w.Sprawach.Gospodarczych OSN.......................................... Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego OSNAPiUS.............................. Orzeczenictwo.Sądu.Najwyższego.Izba.Adminis- tracyjna,.Pracy.i.Ubezpieczeń.Społecznych XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rola decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: