Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00547 010532 10728090 na godz. na dobę w sumie
Rola państwa w procesach podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Diagnoza istniejących uwarunkowań i barier prawnych - perspektywy rozwoju - ebook/pdf
Rola państwa w procesach podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Diagnoza istniejących uwarunkowań i barier prawnych - perspektywy rozwoju - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 140
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7858-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia jest pierwszym opracowaniem dotyczącym prawa publicznego gospodarczego, które analizowane jest przez pryzmat konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw jako punktu centralnego działań legislacyjnych ustawodawcy.  (...) Na uwagę zasługuje różnorodność podejmowanych zagadnień badawczych, od przyczyn stosowania przez państwo środków mających negatywny wpływ na konkurencyjność i innowacyjność rozpoczynając, poprzez diagnozę istniejących uwarunkowań i barier prawnych w tym zakresie (trzymając się w ramach publicznego prawa gospodarczego), kończąc zaś na identyfikacji kluczowych problemów z tym związanych, trafnie wybierając i eksponując problematykę  małych i średnich przedsiębiorstw, zamówień publicznych i procesu inwestycyjno-budowlanego jako charakterystycznych obszarów, gdzie te problemy są szczególnie widoczne. Autorzy patrzą również w przyszłość, bowiem podjęto próbę określenia możliwych i pożądanych kierunków polityki państwa w tym zakresie. Wymaga podkreślenia, że rozważania natury ogólnej przenikają się i uzupełniają ze szczegółowymi, tworząc spójną całość.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Rola państwa w pRocesach podnoszenia konkuRencyjności i innowacyjności pRzedsiębioRstw. diagnoza istniejących uwaRunkowań i baRieR pRawnych – peRspektywy Rozwoju AnnA BrzezińskA-rAWA (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ANNA BRZEZIŃSKA-RAWA (red.) • ROLA PAŃSTWA W PROCESACH PODNOSZENIA KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW. DIAGNOZA ISTNIEJĄCYCH UWARUNKOWAŃ I BARIER PRAWNYCH – PERSPEKTYWY ROZWOJU Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Krzysztof Mularski PRAWO INTERTEMPORALNE Z PERSPEKTYWY NAUKI PRAWA CYWILNEGO. WYKŁADNIA PRZEPISÓW INTERTEMPORALNYCH Dominika Opalska OBOWIĄZEK LOJALNOŚCI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Wojciech Piątek POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ WYROKU SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Daniel Wacinkiewicz (red.) WSPÓŁCZESNE INSTYTUCJE PRAWA. OBYWATEL – PAŃSTWO – SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Katarzyna Górka JAWNOŚĆ POSIEDZEŃ SEJMU I SENATU ORAZ JEJ OGRANICZENIA W KONSTYTUCJI RP Magdalena Wilejczyk ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO Marek Szydło PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Miłosz Kaczyński PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM www.ksiegarnia.beck.pl ROLA PAŃSTWA W PROCESACH PODNOSZENIA KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW. DIAGNOZA ISTNIEJĄCYCH UWARUNKOWAŃ I BARIER PRAWNYCH – PERSPEKTYWY ROZWOJU Redakcja ANNA BRZEZIŃSKA-RAWA Autorzy ANNA BRZEZIŃSKA-RAWA HENRYK NOWICKI DOROTA SYLWESTRZAK WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. dr hab. Wojciech Szwajdler † Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/D/HS5/03629: Rola państwa w procesach podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw – diagnoza istniejących uwarunkowań i barier prawnych, perspektywy rozwoju © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7857-2 ISBN e-book 978-83-255-7858-9 Spis treści Autorzy   ............................................................................................................................  II Przedmowa   .....................................................................................................................  IX Wykaz skrótów   ...............................................................................................................  XI Wykaz literatury   ............................................................................................................  X Wykaz orzecznictwa    ....................................................................................................  XXI Wykaz aktów prawnych   ...............................................................................................  XXIII Wykaz stron internetowych i innych źródeł    ..........................................................  XXXI Rozdział I. Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia oraz 1 1 7 9 9 10 13 15 18 18 23 27 31  metody i środki prawne wpływu państwa na gospodarkę jako punkt wyjścia do rozważań nad rolą państwa w kształtowaniu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców, Anna Brzezińska-Rawa, Dorota Sylwestrzak  .......................................................  § 1.  Słów kilka o wolności działalności gospodarczej i konstytucyjnych  przesłankach jej ograniczenia  .......................................................................  § 2.  O różnorodności form wpływu państwa na gospodarkę, w tym na  konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorców .................................  Rozdział II. Instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców niezależne od rodzaju działalności gospodarczej, Anna Brzezińska-Rawa, Dorota Sylwestrzak   ......................................................  § 1.  Uwagi ogólne  ...................................................................................................  § 2.  Prezes UOKiK  ..................................................................................................  § 3.  Inspekcja Handlowa  .......................................................................................  § 4.  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej  ...............................................  Rozdział III. Instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorców w poszczególnych sektorach gospodarki. Organy regulacyjne, Dorota Sylwestrzak   ..................................................................................................  § 1.  Prezes URE  .......................................................................................................  § 2.  Prezes UKE  ......................................................................................................  § 3.  Prezes UTK  ......................................................................................................  § 4.  Prezes ULC  .......................................................................................................  Spis treści Rozdział IV. O materialno- i formalnoprawnych uwarunkowaniach i barierach dla konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców, Anna Brzezińska-Rawa  ...........................................................................................  Rozdział V. Przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji przedsiębiorców, Anna Brzezińska-Rawa  ...........................................................................................  § 1.  Pojęcie koncentracji  ........................................................................................  § 2.  Zamiar koncentracji  .......................................................................................  § 3.  Obowiązek zgłoszenia. Obliczanie obrotu ..................................................  § 4.  Wyłączenia spod obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji  ..............  § 5.  Rozstrzygnięcia w postępowaniach w sprawach kontroli koncentracji  ...    I.  Decyzje kończące postępowanie na wniosek o wszczęcie  postępowania w sprawach koncentracji  ...........................................    II.  Postanowienie w sprawie wydłużenia terminu na dokonanie  koncentracji  ...........................................................................................  III.  Decyzje kończące postępowanie wszczęte z urzędu  ......................  § 6.  Terminy wydania decyzji  ...............................................................................    Rozdział VI. Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy, Dorota Sylwestrzak   ..................................................................................................  Rozdział VII. Zamówienia publiczne elementem innowacyjności w polityce gospodarczej Unii Europejskiej, Henryk Nowicki   ........................................................................................................  § 1.  Innowacyjność w wybranych dokumentach Unii Europejskiej  ..............  § 2.  Innowacyjność w „nowych” dyrektywach Unii Europejskiej  dotyczących zamówień publicznych  ............................................................  § 3.  Partnerstwo innowacyjne ............................................................................ Rozdział VIII. Innowacyjność w polskim prawie zamówień publicznych – zagadnienia wybrane, Henryk Nowicki   ........................................................................................................  § 1.  Zagadnienia wstępne  ......................................................................................  § 2.  Innowacyjność w polskim systemie zamówień publicznych  ...................  § 3.  Innowacyjność na etapie przygotowania postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego  ................................................................................  § 4.  Innowacyjność na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego  ................................................................................  Rozdział IX. Identyfikacja kluczowych problemów prawnych w działalności inwestycyjnej w obiekty budowlane, Anna Brzezińska-Rawa  ...........................................................................................  35 45 45 45 46 50 51 51 53 54 55 57 69 69 73 76 79 79 82 84 88 91 Rozdział X. Uwagi i wnioski końcowe, Anna Brzezińska-Rawa, Dorota Sylwestrzak   ......................................................  Indeks rzeczowy   ............................................................................................................  I 100 105 Autorzy Anna Brzezińska-Rawa – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa  Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,  autorka kilkudziesięciu opracowań z zakresu publicznego prawa konkurencji, prawa  planowania przestrzennego i prawa budowlanego. Henryk Nowicki – doktor nauk prawnych, pracownik Katedry Publicznego Prawa  Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,  kierownik Studiów Podyplomowych w zakresie Prawa Zamówień Publicznych.  Specjalizuje się w problematyce publicznego prawa gospodarczego, prawa zamówień  publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz kontroli administracji. Autor  licznych publikacji naukowych, w tym kilkudziesięciu z zakresu prawa zamówień pub- licznych i partnerstwa publiczno-prywatnego. Dorota Sylwestrzak – doktor nauk prawnych, radca prawny, pracownik naukowo-dydak- tyczny zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego na  Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, autorka i współau- torka wielu publikacji naukowych. II Przedmowa Niniejsze opracowanie powstało jako wynik realizacji Grantu NCN Sonata 2 Nr 2011/03/ D/HS5/03629 pt. „Rola państwa w procesach podnoszenia konkurencyjności i innowacyj- ności przedsiębiorstw – diagnoza istniejących uwarunkowań i barier prawnych, perspek- tywy rozwoju”. Grant ten otrzymany został w ramach panelu HS5: Normy i władza: pra- wo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna. Uczestnikami Grantu byli: dr Anna Brzezińska-Rawa, adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego jako kierow- nik projektu, oraz wykonawcy: dr Henryk Nowicki, starszy wykładowca w tejże Katedrze  i dr Dorota Sylwestrzak, adiunkt z Katedry Prawa Administracyjnego. Wszyscy uczestni- cy zatrudnieni są na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu. Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest określenie, które z dostępnych pań- stwu instrumentów wpływu na gospodarkę, klasyfikowanych jako instrumenty publicznego  prawa gospodarczego, mają wpływ na konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw.  Analizie poddana zostanie kwestia, które z powyższych instrumentów mają pozytywny  wpływ na procesy konkurencyjne i innowacyjne, a które stanowią barierę w procesie ich  zwiększania. Następnie zbadane zostaną przyczyny stosowania przez państwo środków  mających negatywny wpływ na konkurencyjność i innowacyjność. Na tej podstawie sfor- mułowana zostanie diagnoza istniejących uwarunkowań i barier prawnych, z uwzględnie- niem tego, czy środki stosowane przez państwo (zarówno pozytywne, jak i negatywne) są  zróżnicowane w zależności od wielkości przedsiębiorcy.  Źródłem pomysłu na temat niniejszego opracowania było ustalenie, że dotychczas nie  były prowadzone badania sprofilowane pod kątem identyfikacji środków, metod czy instru- mentów z zakresu publicznego prawa gospodarczego (a więc w szczególności nie finanso- wego i podatkowego), stosowanych przez państwo, mających wpływ (zarówno pozytyw- ny, jak i negatywny) na konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorców i że w zasadzie  środki te mają charakter uwarunkowań konkurencyjności i innowacyjności, bądź też sta- nowią dla nich bariery. Z kolei tematyka projektu jest niezwykle aktualna i społecznie  ważna zarówno dla podejmujących decyzje polityczne, jak i przedsiębiorców. Prowadzone  były dotychczas badania nad instrumentami wpływu państwa na gospodarkę, lecz nie było  badane, które z tych instrumentów mają wpływ na innowacyjność i konkurencyjność.  Natomiast badania nad konkurencyjnością i innowacyjnością były prowadzone dotych- czas z innej perspektywy – ekonomicznej. Wnioski z badań mogą stanowić inspirację dla prowadzenia polityki gospodarczej pań- stwa w sposób zwiększający konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorców. Toruń, 1.11.2015 r.  Anna Brzezińska-Rawa  IX Wykaz skrótów I. Akty prawne DrPublU ..............................  ustawa z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r.  poz. 460 ze zm.) GospNierU ..........................  ustawa  z 21.8.1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774) InspHandU ..........................  ustawa z 15.12.2000 r. – o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U.  z 2014 r. poz. 148 ze zm.) KoncesBudU ..................... ustawa z 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usłu- gi (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 113) Konstytucja RP ...................  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U.  Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) KPA ......................................  ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) OchrKonkurU .....................  ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.) PlanZagospU .......................  ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze- strzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) PPPU ....................................  ustawa z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym  (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 696) PrBud ...................................  ustawa z 7.7.1994 r. –  Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 1409 ze zm.) PrEnerg ................................  ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r.  poz. 1059 ze zm.) PrLot .....................................  ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 1393 ze zm.) PrOchrŚrod .........................  ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.  z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) PrTelekom............................  ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U.  z 2014 r. poz. 243 ze zm.) PrWłPrzem ..........................  ustawa  z 30.6.2000 r.  –  Prawo  własności  przemysłowej  (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410) PrZamPubl ..........................  ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.  z 2013 r. poz. 907 ze zm.) XI Wykaz skrótów SwobDziałGospU ...............  ustawa z  2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) TrKolejU ..............................  ustawa z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U.  z 2015 r. poz. 1297)  2. Czasopisma Dz.U.  ....................................  Dziennik Ustaw Dz.Urz.  ................................  Dziennik Urzędowy EPS .......................................  Europejski Przegląd Sądowy FK  ........................................  Finanse Komunalne iKAR  ....................................  Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny PiP  .......................................  Państwo i Prawo PPH  .....................................  Przegląd Prawa Handlowego PPPubl  .................................  Przegląd Prawa Publicznego PUG  .....................................  Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego  R.Pr.  .....................................  Radca Prawny SPP  .......................................  System Prawa Prywatnego ST  .........................................  Samorząd Terytorialny St. Prawn.  ............................  Studia Prawnicze Studia BAS  ..........................  Studia Biura Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu 3. Organy i instytucje IH  .........................................  Inspekcja Handlowa MI  ........................................  Minister Infrastruktury MIR  .....................................  Minister Infrastruktury i Rozwoju MG .......................................  Minister Gospodarki MŁ  .......................................  Minister Łączności MON  ............................... Minister Obrony Narodowej MŚ  ................................... Minister Środowiska MRiGŻ  ............................ Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej MSWiA  ........................... Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MTBiGM  ........................ Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej MTiGM  ........................... Minister Transportu i Gospodarki Morskiej NSA  .....................................  Naczelny Sąd Administracyjny Prezes UOKiK  ....................  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes URE  .........................  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki  Prezes UKE  .........................  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej  Prezes UTK  ........................  Prezes Urzędu Transportu Kolejowego RM  .......................................  Rada Ministrów XII Wykaz skrótów SN  ........................................  Sąd Najwyższy TK  ........................................  Trybunał Konstytucyjny UOKiK  ................................  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów UPRP  ...................................  Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej WSA  ....................................  Wojewódzki Sąd Administracyjny 4. Inne skróty art.  ........................................  artykuł mpzp  ....................................  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MŚP  .....................................  mali i średni przedsiębiorcy poz.  ......................................  pozycja r.  ...........................................  rok rozp.  .....................................  rozporządzenie UPRP ....................................  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ust.  .......................................  ustęp s.  ...........................................  strona wyr.  ......................................  wyrok ze zm.  ..................................  ze zmianami zob.  ......................................  zobacz   XIII Wykaz literatury Antkiewicz S., Pronobis M. (red.), Gospodarka w warunkach kryzysu, Warszawa 2009 Baehr J., [w:] A. Stawicki, E. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsu- mentów, Komentarz, Warszawa 2011 Barroso J.M., Komunikat Komisji Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrów- noważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 2010 Bąkowski T., Prawne procedury planowania przestrzennego w kontekście ochrony in- teresu publicznego oraz interesu indywidualnego, [w:] I. Zachariasz (red.), Kierunki refor- my prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2012 Bąkowski T., Swoboda działalności gospodarczej a reglamentacja podejmowania i pro- wadzenia działalności gospodarczej, [w:] T. Bąkowski, Administracyjnoprawna sytuacja  jednostki w świetle zasady pomocniczości, LEX/el. 2007 Błachucki M., System postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji  przedsiębiorców, Warszawa 2012 Błachucki M., Stankiewicz R., Decyzja zezwalająca na dokonanie koncentracji z naru- szeniem testu istotnego ograniczenia konkurencji, PUG 2010, Nr 6  Brzezicki T., Brzezińska-Rawa A., Charakter prawny decyzji w sprawie ustalenia wa- runków zabudowy i zagospodarowania terenu: skutki prawne zmiany zagospodarowania  terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, [w:] W. Szwajdler (red.), Aspekty  prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2013 Brzezicki T., Brzezińska-Rawa A., Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:  charakter prawny, treść oraz skutki ekonomiczne, [w:] W. Szwajdler (red.), Aspekty praw- ne planowania i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2013 Brzezińska-Rawa A., Kilka uwag o ustalaniu wartości nieruchomości do celów renty  planistycznej: glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9.02.2010 r. (P 58/08), FK  2011, Nr 11 Brzezińska-Rawa A., Nadużycie pozycji dominującej w postaci stosowania ceny nad- miernie wygórowanej, PPPubl. 2011, Nr 1 cia pozycji dominującej, PUG 2001, Nr 8 Brzezińska-Rawa A., Przesłanki oceny dyskryminacji cenowej jako przejawu naduży- Brzezińska-Rawa A., Skutki prawne naruszenia ustawy o przeciwdziałaniu nieuczci- wym praktykom rynkowym, [w:] M.M. Żołny, J. Kapelańska-Pręgowska (red.), Iusest ars  boni et aequi, Toruń 2009  Brzezińska-Rawa A., Wprowadzenie do prawa antymonopolowego, Toruń 2009 Brzezińska-Rawa A., Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach  z 27 stycznia 2010 r. (II SA/Gl 790/09) : glosa aprobująca, ST 2012, Nr 9  Brzezińska-Rawa A., Zadania Prezesa UOKiK w świetle ustawy o systemie oceny zgod- ności, [w:] H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński (red.), Europeizacja publicznego prawa  gospodarczego, Warszawa 2011  X Wykaz literatury Brzezińska-Rawa A., Zakaz nadużycia pozycji dominującej we wspólnotowym i pol- skim prawie antymonopolowym, Toruń 2009  Brzezińska-Rawa A., Sylwestrzak D., Leniency w sprawach porozumień ograniczają- cych konkurencję w Polsce: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, [w:] J. Sługocki (red.),  Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej: problemy prawnoadministracyj- ne, Wrocław 2014 Brzezińska-Rawa A., Sylwestrzak D., Settlement w postępowaniach w sprawach prak- tyk ograniczających konkurencję – instytucja skutecznej ochrony konkurencji czy narzę- dzie ułatwiające działalność organu antymonopolowego?, [w:] J. Grabowski, K. Pokryszka, A. Hołda-Wydrzyńska (red.), 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej: ten- dencje rozwojowe, Katowice 2013 de Cecco F., State Aid and the European Economic Constitution, Oxford and Portland,  Cieśliński A., Wspólnotowe prawo gospodarcze. Swobody rynku wewnętrznego, t. I,  Cieśliński A., Dereń A., Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej, [w:] A. Cieśliński (red.), Wspólnotowe prawo gospodarcze, t. II, Warszawa 2007 Dudzik S., Współpraca Komisji Europejskiej z organami ochrony konkurencji w spra- wach kontroli koncentracji przedsiębiorstw, Warszawa 2010  Elhague E., Geradin D., Global Competition Law and Economics, Oxford and Portland,  Fornalczyk A., Początki polityki konkurencji w Polsce, [w:] M. Krasnodębska-Tomkiel  (red.), Zmiany w polityce konkurencji na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, Warszawa  2010  Garlicki L., [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej. Komentarz, t. I,  Oregon 2013 Warszawa 2009 Oregon 2011 Warszawa 2005 LEX/el. 2011 Goździewicz-Biechońska J., Wadliwość decyzji w procesie inwestycyjno-budowlanym,  Jones A., Sufrin B., EC Competition Law, Text, Cases and Materials, Oxford 2014 Jurkowska-Gomułka A., [w:] Skoczny T. (red.), Komentarz do ustawy o ochronie kon- kurencji i konsumentów, Warszawa 2009 Kalinowski M., Pronobis M., Gospodarka. Nowe perspektywy po kryzysie, Warszawa  Kania M., Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Studium administracyjno- prawne, Katowice 2013 Karayigit M.T., Under the Triangle Rules of Competition, State Aid and Public  Procurement: Public Undertakings Entrusted with the Operation of Services of General  Economic Interest, European Competition Law Review 2009, vol. 30, issue 11 Kępiński M. (red.), System Prawa Prywatnego, t. 15, Prawo konkurencji, Warszawa Kijowski K., [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Prawo administracyjne  materialne. t. 7, Warszawa 2014 Kocowski T., [w:] J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł (red.), System prawa ad- ministracyjnego, t. 8, Publiczne prawo gospodarcze 2010 2014 XI Wykaz literatury Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, komen- tarz, Warszawa 2014  Kolasiński M.K., Kustra A., Konstytucyjne standardy ochrony przedsiębiorcy a środki  zaradcze we wspólnotowym prawie konkurencji, EPS 2008, Nr 5 Korah V., An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice, Oxford and  Portland, Oregon 2007 Korbel W., Trzy podstawowe problemy współczesnego polskiego prawodawstwa,  [w:] I. Zachariasz (red.), Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania prze- strzennego, Warszawa 2012 Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa  Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Komentarz, Warszawa  2010 2013 2007 Kosikowski C., Etel M., Nowe prawo działalności gospodarczej, Białystok 2014 Krasnodębska-Tomkiel M., Perspektywy polityki konkurencji w Polsce – w 20 rocznicę  powstania UOKiK, [w:] M. Krasnodębska-Tomkiel (red.), Zmiany w polityce konkurencji  na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, Warszawa 2010 Krasnodębska-Tomkiel M., Współpraca instytucjonalna ECN, [w:] M. Kępiński (red.),  System Prawa Prywatnego, t. 15, prawo konkurencji, Warszawa 2014 Król-Bogomilska M., Kary pieniężne w prawie antymonopolowym, Warszawa 2001 Łapiński J., Nieć M., Rzeźnik G., Zakrzewski R., Działalność sektora małych i średnich  przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów UE, [w:] P. Zadura-Lichota, A. Tarnawa (red.),  Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013,  Warszawa 2014  Markowski T., Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej – założenia budowy mode- lu zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem, [w:] T. Markowski, P. Zuber (red.),  System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kra- ju, Warszawa 2011 Marguardt P., Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców, Warszawa  Maszewski Ł., Ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi za  pomocą środków komunikacji elektronicznej, [w:] A. Brzezińska-Rawa, H. Nowicki (red.),  Państwo a gospodarka, Toruń 2012 Maszewski Ł., O potrzebie i możliwościach uproszczenia rejestracji działalności go- spodarczej osób fizycznych w Polsce, [w:] J. Pakuła, A. Pikulik (red.), Iustitia est constans  et perpetua voluntasiussuumcuiquetribuendi, Toruń 2011 Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, pro- gnozy, Warszawa 2012  Nestoruk I., Prawo konkurencji: testy, kazusy, tablice, Warszawa 2008 Nowicka A., Patenty europejskie i ich skutki w Polsce, [w:] R. Skubisz (red.), Prawo  własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego, t. 14a, Warszawa 2012 Nowicki H., Innowacyjność w zamówieniach publicznych, [w:] J. Sadowy (red.), System  zamówień publicznych w Polsce, Warszawa 2013 XII Wykaz literatury Nowicki H., Kontrola postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, [w:] J. Sadowy  (red.), System zamówień publicznych w Polsce, Warszawa 2013 Nowicki H., Podstawy prawne systemu zamówień publicznych w Polsce, [w:] J. Sadowy  (red.), System zamówień publicznych w Polsce, Warszawa 2013 Nowicki H., System zamówień publicznych jako regulacja prawna kreująca innowa- cyjność, [w:] J. Niczyporuk, J. Sadowy, M. Urbanek (red.), Nowe podejście do zamówień  publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospo- darki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne, UZP – UMCS,  Lublin 2011 Nowicki H., Wprowadzenie do systemu zamówień publicznych,[w:] J. Sadowy (red.),  System zamówień publicznych w Polsce, Warszawa 2013 Nowicki H., Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej,  [w:] S. Sojak (red.), Założyć firmę i nie zbankrutować: aspekty prawne, Warszawa 2009 Nowicki H., Zasady udzielania w ustawie prawo zamówień publicznych, [w:] J. Sadowy  (red.), System zamówień publicznych w Polsce, Warszawa 2013 Nowicki H., Zielone zamówienia publiczne Zamówienia prospołeczne oraz Inne poli- tyki uwzględniane w zamówieniach publicznych innych, [w:] J. Sadowy (red.), System za- mówień publicznych w Polsce, Warszawa 2013 Nowicki H., Nowicki P., Partnerstwo publiczno-prywatne jako element systemu zamó- wień publicznych, [w:] G. Gołębiowski, K. Marchewka-Bartkowiak, Partnerstwo publicz- no-prywatne, Studia BAS 2014, Nr 3 (39)  Nowicki H., Nowicki P.,  Zamówienia  publiczne  w wybranych  państwach  Unii  Europejskiej, Warszawa 2011 2008  XIII Warszawa 2013  Nowicki P., Efektywne zamówienia publiczne jako rezultat stosowania nowego podej- ścia do zamówień publicznych, Warszawa 2013 Nowicki P., Partnerstwo publiczno-prywatne, [w:] J. Sadowy (red.), System zamówień  publicznych w Polsce, Warszawa 2013 Nowicki P., Partnerstwo publiczno-prywatne a nowelizacja systemu zamówień pub- licznych Unii Europejskiej, [w:] H. Nowicki, P. Nowicki (red.), Państwo a gospodarka.  Partnerstwo publiczno-prywatne prawną formą realizacji zadań publicznych, Toruń  2014 Nowicki P., Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji inwestycji pub- licznych – zarys problematyki, [w:] A. Brzezińska-Rawa, H. Nowicki (red.), Państwo a go- spodarka, Toruń 2012  Nowicki P., Unia gospodarcza i walutowa – nowy ład instytucjonalny? [w:] J. Galster  (red.), Unia Europejska w dobie przemian ustrojowych. Zagadnienia systemowe i insty- tucjonalne, Toruń 2013  Nowicki P., Zamówienia publiczne w prawie Unii Europejskiej, [w:] J. Sadowy (red.),  System zamówień publicznych w Polsce, Warszawa 2013 Nowińska E., Promińska U., du Vall M., Prawo własności przemysłowej, Warszawa  Nowińska E., du Vall M., Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Komentarz,  Wykaz literatury OECD Competition Comitteee, International Enforcement Co-operation, Secretariat  Report on the OECD/ICN Survey on the International Enforcement Co-operation, OECD  2013 Partyk A., Partyk T., Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług, Komentarz,  LEX/el. 2014 Pawełczyk M., Antymonopolowy obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji przed- siębiorców (wybrane problemy proceduralne), R.Pr. 2009, Nr 1 Pawełczyk M., Prawo konkurencji w systemie publicznego prawa gospodarczego,  [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 8B,  Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2014 Piotrowska A., Innowacyjność a kryteria techniczne w zamówieniach publicznych,  [w:] J. Niczyporuk, J. Sadowy, M. Urbanek (red.), Nowe podejście do zamówień publicznych  – zamówienia publiczne jako instrument zwiększania innowacyjności gospodarki i zrów- noważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne, część I, Warszawa 2011  Postuła I., Werner A., Prawo pomocy publicznej, Warszawa 2008 Powałowski A. (red.), Leksykon prawa konkurencji, Warszawa 2010 Sawin S., Bereszko W., Innowacyjne i przedkomercyjne zamówienia publiczne, PARP  Skoczny T., [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów,  Warszawa 2012 Warszawa 2009 Skoczny T., Zgody szczególne w prawie kontroli koncentracji, Warszawa 2012 Skubisz R., Funkcje znaku towarowego, [w:] Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecz- nictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001 Sołtysiński S., Kanton K., Kryteria zgłaszania zamiaru koncnetracji do Prezesa UOKiK  – uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] M. Krasnodębska-Tomkiel (red.), Zmiany w po- lityce konkurencji na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, Warszawa 2010  Stankiewicz R., Joint ventures w prawie antymonopolowym PPH 2007, Nr 8  Starzyńska W., Innowacyjność a system zamówień publicznych w opinii podmiotów  zamawiających, [w:] J. Niczyporuk, J. Sadowy, M. Urbanek (red.), Nowe podejście do za- mówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększania innowacyjno- ści gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne, część I,  Warszawa 2011 Stawicki E., [w:] A. Stawicki, E. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i kon- sumentów, Komentarz, Warszawa 2011 Stefaniuk M., [w:] T. Skoczny, A. Jurkowska, D. Miąsik (red.), Ustawa o ochronie kon- kurencji i konsumentów, Komentarz, Warszawa 2009 Strzyczkowski K., Prawa podstawowe wobec publicznej działalności gospodarczej,  [w:] J. Grabowski, K. Pokryszka, A. Hołda-Wydrzyńska (red.), 25 lat fundamentów wolno- ści gospodarczej. Tendencje rozwojowe, Katowice 2013  Sylwestrzak D., Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon- sumentów, PUG 2002, Nr 9 sumentów, Warszawa 2012 Sylwestrzak D., Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon- Szczepaniak J., Patent europejski. Przesłanki zdolności patentowej, Warszawa 2003 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rola państwa w procesach podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Diagnoza istniejących uwarunkowań i barier prawnych - perspektywy rozwoju
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: