Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00700 009499 11015976 na godz. na dobę w sumie
Rola prawników w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów. - ebook/pdf
Rola prawników w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 523
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6487-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

„Rola prawników w alternatywnych  metodach rozwiązywania sporów”. Tytuł niniejszej pracy wskazuje na to, że dotyczy ona roli prawników w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, ale w rzeczywistości wychodzi poza tę tematykę. Jest próbą odpowiedzi na szersze pytania dotyczące usytuowania zawodów prawniczych i roli prawników oraz przekształcenia stosunków klient – prawnik we współczesnym świecie. Dotychczasowe podejście do rozwiązywania konfliktów prawnych oraz tradycyjne  relacje z klientami wymagają przeformułowania ze względu na bardzo szybkie przemiany kontekstu społecznego, ekonomicznego i prawnego. Zmiana w podejściu do wykonywania zawodów prawniczych jest nieuchronna i konieczna w obliczu przekształcającej się rzeczywistości społecznej, znaczenia konsensusu w stosunkach prawnych, coraz większej doniosłości demokracji deliberatywnej, stopnia skomplikowania i złożoności sporów oraz globalizacji  i zbliżania się systemów prawnych. Wbudowanie metod alternatywnych w system prawny daje prawnikom rzeczywistą szansę na to, aby te nieuchronne modyfikacje  wprowadzić szybciej i bardziej systemowo, a przez to zaadaptować się lepiej do postępujących przemian o charakterze ogólnym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

H C Y N W Y T A N R E T L A W W Ó K N W A R P A L O R I I W Ó R O P S A N A W Y Z Ą W Z O R H C A D O T E M I A K S Ń Y Z R U M G . E Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adre- sujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznic twa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach. „Rola prawników w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów”. Tytuł niniejszej pracy wskazuje na to, że dotyczy ona roli prawników w alternatyw- nych metodach rozwiązywania sporów, ale w rzeczywistości wychodzi poza tę tematykę. Jest próbą odpowiedzi na szersze pytania dotyczące usytuowania za- wodów prawniczych i roli prawników oraz przekształcenia stosunków klient – prawnik we współczesnym świecie. Dotychczasowe podejście do rozwiązy- wania konfliktów prawnych oraz tradycyjne relacje z klientami wymagają prze- formułowania ze względu na bardzo szybkie przemiany kontekstu społecznego, ekonomicznego i prawnego. Zmiana w podejściu do wykonywania zawodów prawniczych jest nieuchronna i konieczna w obliczu przekształcającej się rze- czywistości społecznej, znaczenia konsensusu w stosunkach prawnych, coraz większej doniosłości demokracji deliberatywnej, stopnia skomplikowania i zło- żoności sporów oraz globalizacji i zbliżania się systemów prawnych. Wbudo- wanie metod alternatywnych w system prawny daje prawnikom rzeczywistą szansę na to, aby te nieuchronne modyfikacje wprowadzić szybciej i bardziej systemowo, a przez to zaadaptować się lepiej do postępujących przemian o cha- rakterze ogólnym. Ewa Gmurzyńska – ukończyła Wydział Prawa i Administracji UW oraz studia LLM na University of Florida w Stanach Zjednoczonych. Uzyskała tytuł dokto- ra prawa na WPiA UW – Instytut Prawa Cywilnego. Wpisana na listę radców prawnych OIRP w Warszawie. Jest adiunktem na WPiA UW. Wykłada mediacje i negocjacje w sporach prawnych na WPiA UW, prowadzi klinikę mediacji oraz Centrum Prawa Amerykańskiego. Współzałożycielka i członek zarządu fundacji Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW. Jest mediato- rem w sporach gospodarczych i akademickich. Przez dziewięć lat sprawowała kolejno funkcje członka Prezydium, wiceprzewodniczącej i przewodniczącej Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów ADR przy Ministrze Sprawiedliwości. www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-6486-5 Cena: 149,00 zł MONOGRAFIE PRAWNICZE ROLA PRAWNIKÓW W ALTERNATYWNYCH METODACH ROZWIĄZYWANIA SPORÓW EWA GMURZYŃSKA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE EWA GMURZYŃSKA • ROLA PRAWNIKÓW W ALTERNATYWNYCH METODACH ROZWIĄZYWANIA SPORÓW Polecamy nasze publikacje: Miłosz Kaczyński PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM Rafał Stankiewicz MODEL RACJONALIZACJI DOSTĘPU DO PRODUKTU LECZNICZEGO. ZAGADNIENIA PUBLICZNOPRAWNE Karol Świtaj SKARGA O STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA Tatiana Chauvin HOMO IURIDICUS. CZŁOWIEK JAKO PODMIOT PRAWA PUBLICZNEGO Bartosz Kołaczkowski KSZTAŁTOWANIE SIĘ REGULACJI PRAWNYCH ZGROMADZEŃ W POLSCE ORAZ W WYBRANYCH KRAJACH O ANGLOSASKIEJ TRADYCJI PRAWNE Łukasz Goździaszek PRAWO BLOGOSFERY www.ksiegarnia.beck.pl ROLA PRAWNIKÓW W ALTERNATYWNYCH METODACH ROZWIĄZYWANIA SPORÓW EWA GMURZYŃSKA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Redakcja: Agnieszka Bereźnicka-Serafin © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6486-5 ISBN e-book 978-83-255-6487-2 Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  Wykaz literatury   ........................................................................................................  Wprowadzenie    ..........................................................................................................  Wyjaśnienia dotyczące zakresu pracy oraz używanych pojęć   ........................  Rozdział I. Psychologiczne i profesjonalne ograniczenia prawników w podejściu do rozwiązywania sporów   .........................................................  § 1.   Uwagi wstępne ..............................................................................................  § 2.   Bariery poznawcze w efektywnym rozwiązywaniu sporów .................  I.  Zbyt optymistyczna ocena zdarzeń przyszłych  ..........................  II.  Ujęcie problemu od strony strat i ryzyka ......................................  III.  Sprawiedliwość proceduralna jako element satysfakcji stron ........  I.  Teoria reaktywnej dewaluacji .........................................................  .  Teoria atrybucji .................................................................................  I.  Inne aspekty psychologiczne, które powinny być brane               pod uwagę przy reprezentacji klienta ............................................  § 3.   Ograniczenia w podejściu do rozwiązywania sporów wynikające   ze specyfiki wykonywania zawodów prawniczych ................................  I.  Wprowadzenie ...................................................................................  II.  Rywalizacja i materializm ...............................................................  III.  Analityczne myślenie .......................................................................  I.  Inteligencja emocjonalna  ................................................................  .  Reprezentacja prawna jako „gorliwa walka”             w interesie klienta .............................................................................    I.  Sporne podejście do konfliktu ........................................................    II.  Subsumcja i oparcie się na przepisach prawa  ..............................    III.  Paternalistyczne podejście do relacji z klientami ........................  § 4.   Podsumowanie .............................................................................................  Rozdział II. Potrzeba nowych kierunków zmian w edukacji prawniczej   ............................................................................................................  § 1.   Uwagi wstępne ..............................................................................................  § 2.   Obecny model edukacji prawniczej ..........................................................  XI XIII 1 8 11 11 13 13 18 20 25 27 28 32 32 33 36 41 47 51 60 64 66 67 67 71  Spis treści § 3.   Pozytywizm prawniczy w edukacji ...........................................................  § 4.   Metodologia nauczania a pozytywizm prawniczy .................................  § 5.   Wiedza potrzebna studentom prawa po ukończeniu studiów .............  § 6.   Model dyskursywny jako alternatywny model edukacji   prawniczej .....................................................................................................  § 7.  Znaczenie interdyscyplinarnego i humanistycznego podejścia do  nauczania prawa  ..........................................................................................  § 8.   Myślenie prawnicze a inteligencja emocjonalna .....................................  § 9.   Nauczanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów ..................  I.  Rozwój nauczania ADR (Alternative Methods of Dispute Resolutions ‒ Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów)  w krajach common law  ....................................................................  II.  Sposoby nauczania ADR ..................................................................  III.  Zintegrowane (interdyscyplinarne) nauczanie ADR ..................  I.  Kliniki prawa jako przykład innowacyjnego nauczania               kładącego nacisk na wrażliwość i inteligencję emocjonalną ..........  .  Kliniki mediacji .................................................................................  I.  Nauczanie ADR w Europie ..............................................................    II.  Nauczanie mediacji i innych metod ADR w Polsce ....................    III.  Klinika mediacji przy WPiA UW ..................................................  § 10.    Podsumowanie .............................................................................................  Rozdział III. Paternalizm a autonomia   ...............................................................  § 1.   Złożoność stosunków klient–prawnik .....................................................  § 2.   Podstawy filozoficzne paternalizmu .........................................................  § 3.   Paternalizm a zawody prawnicze  .............................................................    I.  Nierówność relacji  ............................................................................    II.  Definiowanie problemu klienta  .....................................................    III.  Prawnik jako ideał „racjonalnego człowieka” ..............................    I.  Zakres przekazywanych informacji  ..............................................    .  Język prawniczy .................................................................................    I.  Kontekst historyczny relacji klient–prawnik  ...............................    II.  Granice paternalizmu.......................................................................  § 4.  Uzasadnienie paternalizmu prawniczego  ...............................................  § 5.  Autonomia klienta .......................................................................................  I.  Uwagi wstępne  ..................................................................................  II.  Elementy autonomii  ........................................................................  III.  Zakres autonomii a kategorie klientów .........................................  I.  Świadoma zgoda ................................................................................  § 6.  Podsumowanie  ............................................................................................          I 77 81 84 86 88 95 100 100 103 106 110 113 116 119 121 124 127 127 128 133 133 135 135 136 138 141 142 148 151 151 159 160 162 172 Spis treści Rozdział IV. Modele reprezentacji oparte na autonomii klienta   ...................  § 1.   Model partycypacyjny Rosenthala  ...........................................................  § 2.   Model oparty na kluczowej roli klienta (client centered model)  ..........  I.  Uwagi ogólne  ....................................................................................  II.  Wpływ psychoterapii na model reprezentacji opartej       na kluczowej roli klienta  .................................................................      III.  Główne założenia modelu opartego na kluczowej   roli klienta  .........................................................................................  I.  Krytyczna ocena modelu opartego na kluczowej   roli klienta ..........................................................................................  1.  Dopuszczalność perswazji .........................................................  2.  Wrażenie neutralności ................................................................  3.  Nieograniczona autonomia klienta  .........................................  4.  Prawne i pozaprawne elementy w reprezentacji  ....................    .  Korzyści i wątpliwości związane z autonomicznymi   wariantami reprezentacji klienta  ...................................................  § 3.   Podsumowanie .............................................................................................  Rozdział V. Negocjacje prawne   ..............................................................................  § 1.   Uwagi wstępne ..............................................................................................  § 2.   Pojęcie negocjacji prawnych  ......................................................................  § 3.   Powszechność negocjacji w sporach prawnych .......................................  § 4.   Potrzeba pogłębiania wiedzy prawników o negocjacjach  ....................  § 5.   Typologie negocjacji ....................................................................................  § 6.   Negocjacje sporne (pozycyjne) i oparte na rozwiązaniu problemu         jako podstawowe warianty negocjacji w sprawach prawnych ..............  I.  Założenia modelu spornego negocjacji .........................................  II.  Uzasadnienie stosowania negocjacji pozycyjnych   w sporach prawnych .........................................................................  1.  Zakres negocjacji .........................................................................  2.  Wymiana informacji ...................................................................  3.  Rola negocjatora‒prawnika  .......................................................  4.  Negocjacje w „cieniu sądów i prawa”  ......................................  III.  Negocjacje oparte na rozwiązaniu problemu ...............................  1.  Wprowadzenie .............................................................................  2.  Ekonomiczne podstawy negocjacji opartych na   rozwiązaniu problemu ................................................................  3.  Klient w negocjacjach problemowych ......................................  a.  Interesy klienta  ......................................................................  b.  Kluczowe usytuowanie klienta w negocjacjach  ...............  c.   Wymiana informacji .............................................................  175 175 182 182 184 186 188 188 189 190 193 194 199 203 203 205 211 212 220 228 229 232 232 234 237 238 239 239 242 248 248 251 253 II Spis treści § 7.   Dylematy negocjatora‒prawnika   .............................................................  I.  Dylemat wyboru rodzaju negocjacji w sporach prawnych  .......  II.  Dylemat ujawniania informacji  .....................................................  III.  Dylemat „utylitarny” ........................................................................        § 8.  Wybory dokonywane przez prawników w zakresie wariantów   negocjacji .......................................................................................................  I.  Przyzwyczajenia ................................................................................  II.  Wiedza i język ....................................................................................  III.  Badania dotyczące rodzajów negocjacji stosowanych        przez prawników ...............................................................................  § 9.  Podsumowanie .............................................................................................  Rozdział VI. Informowanie klientów przez prawników o mediacji    .............  § 1.   Uwagi wstępne  .............................................................................................  § 2.   Przepisy unijne  ............................................................................................  § 3.   Przykłady rozwiązań dotyczących informowania klientów   o mediacji w krajach Unii Europejskiej  ...................................................  § 4.   Uregulowanie obowiązku informacyjnego w Stanach   Zjednoczonych .............................................................................................  § 5.   Obowiązek informowania klientów o mediacji   w polskim Kodeksie Etyki Radców Prawnych (KERP)   oraz Zbiorze Zasad Etyki Adwokatów i Godności Zawodu   (Kodeksie Etyki Adwokackiej, KEA) ........................................................  § 6.   Odpowiedzialność prawników za nieudzielenie klientowi informacji  o mediacji  .....................................................................................................  § 7.   Zakres decyzyjności klienta  ......................................................................  § 8.   Świadoma zgoda klienta jako zasada wpływająca na obowiązek  informowania o mediacji ............................................................................  § 9.   Zakres informacji przekazywanej klientowi przez prawnika ..............  § 10.  Forma i czas informacji przekazywanej klientom przez prawnika  ....  § 11.  Wiedza potrzebna do przekazania klientowi adekwatnej informacji  o mediacji ......................................................................................................  § 12. Deklaracja o stosowaniu mediacji (ADR) ................................................  § 13. Podsumowanie  ............................................................................................  Rozdział VII. Udział prawników w mediacji   ......................................................  § 1.   Uwagi wstępne ..............................................................................................  § 2.   Różnice między postępowaniem sądowym a mediacją   w kontekście udziału prawników ..............................................................  I.  Prawda materialna v. rozwiązanie problemu ...............................  II.  Formalizm v. elastyczność  ..............................................................      III 255 255 259 261 264 264 267 269 271 273 273 276 278 285 289 295 297 299 302 306 308 311 313 317 317 320 320 322 Spis treści   III.  Koncentracja na swoim punkcie widzenia v. zmiana   perspektywy  ......................................................................................  I.  Granice żądania pozwu v. granice mediacji .................................    .  Komunikacja z sędzią v. komunikacja z mediatorem .................      I.  Subsumcja v. szerokie ujęcie problemów klienta .........................    II.  Ograniczoność v. wielość możliwych rozwiązań  .......................    III.  Publiczny charakter rozprawy v. poufność mediacji ..................  § 3.   Argumenty przeciwko udziałowi pełnomocników w mediacji............  § 4.   Argumenty za udziałem pełnomocników w mediacji  ..........................  I.  Ekspertyza prawna w mediacji  ......................................................  II.  Zapobieganie nierównowadze w mediacji  ...................................  III.  Upodmiotowienie stron  ..................................................................  I.  Zwiększenie efektywności mediacji  ..............................................  .  Racjonalne spojrzenie na spór  .......................................................            § 5.  Udział pełnomocników w mediacji – uregulowania prawne       na świecie i w Polsce  ...................................................................................  I.  Kraje Unii Europejskiej  ...................................................................  II.  Stany Zjednoczone  ...........................................................................  § 6.  Reprezentacja w mediacji  ...........................................................................  § 7.  Podobieństwa między rolą pełnomocników w tradycyjnej   reprezentacji i w mediacji  ..........................................................................  § 8.  Różnice między dotychczasową reprezentacją a reprezentacją   w mediacji ......................................................................................................  § 9.  Poziom aktywności prawnika i klienta w mediacji ................................  § 10.  Udział prawnika w mediacji w dobrej wierze  ........................................  § 11.  Pomoc klientom w mediacji .......................................................................  I.  Pomoc prawnika w wyborze stosownej procedury  ....................  II.  Umiejętne wykorzystanie mediacji i mediatora przez       pełnomocnika w dojściu do porozumienia ..................................  III.  Pomoc pełnomocnika w wyborze właściwego mediatora  .........  I.  Pomoc prawnika w wyborze odpowiedniego momentu   na mediacje ........................................................................................  § 12. Pomoc prawnika w przygotowaniu klienta do mediacji  ......................  I.  Znaczenie przygotowania klienta do mediacji  ............................  II.  Rola edukacyjna prawnika. Informacja o mediacji       i jej przebiegu oraz roli mediatora ..................................................  III.  Przedyskutowanie z klientem jego szerokich interesów.  Przedyskutowanie interesów drugiej strony  ...............................  I.  Pomoc klientowi w wyborze strategii negocjacyjnej  .................  .  Podział zadań w mediacji pomiędzy klienta i prawnika  ...........  I.  Przedyskutowanie z klientem ograniczeń w dotychczasowym   dojściu do porozumienia .................................................................              323 324 324 325 326 327 328 333 333 335 336 338 340 341 341 347 351 356 359 362 366 368 368 372 375 377 380 380 382 383 385 387 390 IX Spis treści § 13.  Pomoc prawnika na etapie przedmediacyjnym  .....................................  § 14.  Przygotowanie strategii mediacyjnej  .......................................................  § 15. Pomoc prawnika w czasie mediacji ...........................................................  § 16. Podsumowanie .............................................................................................  Rozdział VIII. Reprezentacja klienta „oparta na współdziałaniu”           (collaborative law) jako przykład praktyki prawnej wykorzystującej szerokie podejście do interesów klienta    .......................................................  § 1.   Uwagi wstępne  .............................................................................................  § 2.   Wyjaśnienie pojęcia collaborative law  .....................................................  § 3.   Podstawowe zasady collaborative law  ......................................................  I.  Klauzula wyłączająca (disqualification agreement)  ....................  II.  Postanowienia umowy czterostronnej  .........................................  III.  Rola prawników .................................................................................  I.  Bezpośrednie spotkania czterostronne .........................................  .  Udział grupy ekspertów ...................................................................  § 4.   Klauzula wyłączająca – uwagi szczegółowe  ............................................  § 5.   Ograniczenie usług prawnych do określonych czynności ....................  § 6.   Kwestie etyczne .............................................................................................  § 7.   Regulacje prawne dotyczące collaborative law w Stanach Zjednoczonych,   jako przykład reprezentacji opartej na współdziałaniu .........................  I.  Uwagi wstępne  ..................................................................................  II.  Klauzula wyłączająca w prawie jednolitym ..................................  III.  Dobrowolne przekazanie informacji drugiej stronie ..................  I.  Świadoma zgoda stron na udział w collaborative law  ................  § 8.  Collaborative law w innych krajach  ........................................................  § 9.  Dziedziny prawa, w których collaborative law znajduje                     zastosowanie  ................................................................................................  § 10.  Podobieństwa i różnice między collaborative law a mediacją  .............  § 11. Prawnicy w collaborative law  .....................................................................  I.  Uwagi wstępne  ..................................................................................  II.  Rola prawników w reprezentacji „opartej na współdziałaniu”  ........  III.  Umiejętności potrzebne w collaborative law  ...............................  I.  Powstrzymanie się od groźby sądu ................................................  .  Współpraca między prawnikami ...................................................  § 12. Podsumowanie .............................................................................................  Wnioski końcowe  .......................................................................................................  Lawyers in alternative dispute resolution – summary of the book in English    ............................................................................................................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................  X 391 395 399 403 407 407 413 416 416 417 418 418 419 421 424 427 430 430 432 433 433 434 436 440 449 449 450 454 457 457 458 461 473 477 Wykaz skrótów ABA  .....................................  American Bar Association ADR  .....................................  Alternative Disputes Resolution BATNA ................................  best alternative to negotiated agreement   BRAO  ..................................  Budesrechtsanwaltsordnung CCBE  ...................................  Code of Conduct for Lawyers EP  .........................................  Edukacja Prawnicza EPS .......................................  Europejski Przegląd Sądowy  GCLC ...................................  Global Collaborative  Law Council KC .........................................  Kodeks cywilny  KEA ......................................  Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu KERP ....................................  Kodeks Etyki Radcy Prawnego KPC ......................................  Kodeks postępowania cywilnego  Pal.  .......................................  Palestra  PiP  .......................................  Państwo i Prawo R.Pr.  .....................................  Radca Prawny RIM  .....................................  Règlement Intérieur National de la Profession d‘avocat RPEiS ....................................  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny TK  ........................................  Trybunał Konstytucyjny UCLA  ..................................  Uniform Collaborative Act WATNA  ..............................  worse alternative to negotiated agreement ZPO  .....................................  Zivilprozessordnung XI Wykaz literatury Nr 15 Abney S.R., Avoiding Litigation: A Guide to Civil Collaborative Law, ictoria 2005 Abney S.R., The Evolution of Civil Collaborative Law, Texas Wesleyan Law Review 2009,  Abramson H.I., Mediation Representation, Oxford 2011 Ackman D., Enron‘s Lawyers: Eyes Wide Shut?, Forbes 28.1.2002 r.: www.forbes.com/ 2002/01/28/0128veenron.html Acton K.W., The Impact of Mediation on Legal Education and the Profession, Windsor  Adler R.S., Flawed Thinking: Addressing Decision Biases in Negotiation, Ohio State  Yearbook of Access to Justice 1999, Nr 17 Journal on Dispute Resolution 2005, Nr 20 Adrych I., Informed consent ‒ świadoma zgoda pacjenta na zabieg w prawie amerykań- skim; http://www.prawoimedycyna.pl/index.php?str=artykul id=155 Agacka-Indecka J., Tajemnica zawodowa adwokata ‒ znaczące rozstrzygnięcia sądów,  cz. II, Pal. 2005, Nr 7‒8 cz. II, Pal. 2013, Nr 5‒6 Agacka-Indecka J., Tajemnica zawodowa adwokata ‒ znaczące rozstrzygnięcia sądów,  Alberts P., Gaiaux M., Zwenk F., Tumewu M., Mediation Monitor 2005–2008, Scientific  Research Center of the Ministry of Security and Justice Mediation Monitor 2005,  Nr 8 Albiston C.H., Sandefur R.L., Expanding Empirical Studies Access to Justice, Wisconsin  Law Review, June 2013, Nr 1 Practice, Oxford 2012 Albert P., Netherlanden, [w:] G. DePalo, M.B. Trevor (red.), EU Mediation Law and  Allred K.G., Relationship Dynamics in Disputes: Replacing Contention With Cooperation,  [w:] M.L. Moffitt, R.C. Bordone, The Handbook of Dispute Resolution, San Francisco  2005 Amsterdam G., Telling Stories and Stories About Them, Clinical Law Review 1994,  Nr 1 Oxford 2012 Anthimos A., Greece, De Palo G., M.B. Trevor (red.), EU Mediation Law and Practice,  Arkuszewska A.M., Pełnomocnik strony – zastępca, doradca, psycholog, negocjator, me- diator, [w:] E. Gmurzyńska (red.) Polubownie to znaczy jak? Mediacja i arbitraż – po- dobieństwa i różnice. Materiały z konferencji na Wydziale Prawa i Administracji UW,  Warszawa 2012, Kwartalnik ADR  2013, Nr 2(22)  Armor D.A., Taylor S.E., When Prediction Fails: The Dilemma of Unrealistic Optimism in  Heuristic and Biases, the Psychology of Intuitive Judgment, [w:] T. Gilovich, D. Griffin, XIII Wykaz literatury D. Kahneman, Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment, New  York 2002 Arnold T.,Why ADR?, PLI/PAT 1999, Nr 572 Babcock L., Loewenstein G., Explaining Bargaining Impasse: The Role of Self Serving  Biases, Economy Perspectives 1997, Nr 11 Babcock L., Loewenstein G., Issacharoff S., Camerer C., Biased Judgments of Fairness in  Bargaining, American Economy Review 1995, Nr 85 Bardel M., Żyła M., Państwowe, czyli niczyje. Własność w PRL, dodatek specjalny  Barkai J.L., Fine V.O., Empathy Training for Lawyers and Law Students, South Western  Tygodnika Powszechnego z 12.6.2011 University Law Review 1983, Nr 13 Baron R., What Type I Am, London 1998 Barry M.M., Dubin J.C., Joy J.A., Clinical Education for this Millennium: The Third Wave,  Clinical Law Review 2000, Nr 7 Baruch Bush, Mediation Skills and Client-Centered Lawyering: A New iew of the  Partnership , Clinical Law Review 2013, Nr 19 Baruch R.A., Bush, Folger J.P., The Promise of Mediation: Responding to Conflict through  Empowerment and Recognition, San Francisco 1994 Basten J., Control and the Lawyer – Client Relationship, Journal of Legal Profession  1981, Nr 6 Bastress R.M., Harbaurg J.D., Interviewing, Counseling and Negotiating: Skills for  Effective Representation, New York 1990 Batko A., Sztuka perswazji czyli o języku wpływu manipulacji, Gliwice 2005 Bazerman M., Shonk K., The Decision Perspective to Negotiation, [w:] Handbook of  Dispute Resolution, San Francisco 2005 Becker H. S., The Nature of Profession, Education for the Professions, Chicago 1962 Becker H.S., Education from the Profession, Chicago  1962 Beckwin S.S., Slovin S., The Collaborative Lawyer as Advocate: A Response, Ohio State  J.G. Browning, Collaborative Law Promises a Kinder, Gentler Approach to Business  Disputes, http://www.collaborativelaw.us/articles/Kinder_Gentler_Disputes.pdf Beckwitch S.S., Goren Slovin S., The Collaborative Lawyers as Advocate: A Response,  Ohio State Journal on Dispute Resolution 2003, Nr 18 Bell S.J., Richard L.R., Do You Really Want to be a Lawyer, Princeton 1992 Bellow G., Moulton M., The Lawyering Process: Ethics and Professional Responsibility,  Benjamin A., The Helping Interview, Boston 1981 Bennet M.D., Hermann M.S.G., The Art of Mediation, National Institute for Trial  Mineola N.Y. 1981 Advocacy, Boulder, 1996 Bieliński A., Prawnik i jego misja w ramach procedur alternatywnego rozwiązywania  sporów w warunkach kryzysu klasycznego wymiaru sprawiedliwości, Kwartalnik  ADR 2013, Nr 2(22) Bieniek G., Ciepła H., Dmowski S., Gudowski J., Kołakowski K., Sychowicz M., Wiśniewski T., Żuławska C., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania,  T. 2, Warszawa 2011 XI Wykaz literatury Bieńkowska B.T., Wybrane Zagadnienia „Prawa stron do sporu” w polskim procesie kar- nym, [w:] Studia Iuridica XXXIII/1997 Binder D.A., Bergman P., Price S.C., Tremblay P.R., Lawyers as Counselors: A Client- Binder D.A., Bergman P., Price S.C., Tremblay P.R., Lawyers as Counselors: A Client  Binder D.A., Price S.C., Legal Interviewing and Counseling: A Client Centered Approach,  Centered Approach, St. Paul 1991 Centered Approach, West 1990 St. Paul 1977 Birke, Fox C.R., Psychological Principles in Negotiating Civil Settlements, Harvard  Negotiation Law Review 1999, Nr 4 Black’s Law Dictionary, 8th Ed, St Paul, 2004 Blumberg A.S., The Practice of Law as Confidence Game: Organizational Cooptation of  a Profession, Law and Society Review 1967, Nr 1 Bobrowicz M., Jestem za. E-book: http://www.mediacjajestemza.pl/pdf/Mediacja-jestem- za-e-BOOK.pdfza nia, IPOZ 2012 Bobrowicz M., Mediacja ‒ nowa szansa dla radców prawnych; www.cmg.kirp.pl/content/ download/74/271/.../MEDIACJA_e-book.pdf Boratyńska M., Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta do samodecydowa- Borkowski J., Standaryzacja nauczania w naukach prawnych, PiP 2004, Nr 2 Borucka-Arctowa M., Komunikacja między sądami a społeczeństwem, [w:] Sądy w opinii  społeczeństwa polskiego, K. Pałecki (red.), Warszawa 2003 Borucka-Arctowa M., Koncepcja sprawiedliwości proceduralnej i jej rola w okresie prze- mian systemowych, analiza teoretyczno-prawna, [w:] K. Pałecki (red.), Dynamika  wartości w prawie, Kraków 1987 Borucka-Arctowa M., Zaufanie do prawa jako wartość społeczna i rola sprawiedliwości  proceduralnej, [w:] Teoria Prawa, Filozofia Prawa, Współczesne Prawa i Prawodaw- stwa, Toruń 1988 Bosek L., Zakres Obowiązku Informacyjnego, [w:] Prawo wobec medycyny i biotechno- logii, Zbiór orzeczeń z komentarzami,  red. M. Safjan, Warszawa 2011 Bosek L., Zgoda Blankietowa, [w:] Prawo wobec medycyny i biotechnologii, Zbiór orze- czeń z komentarzami,  red. M. Safjan, Warszawa 2011 Boyarin Y., Generating Win Win Results: Negotiating Conflicts in the Drafting Process  of the Uniform Collaborative Law Act, Hofstra Law Review 2009, Nr 38 Bradway J.S., Legal Aid Clinic as a Law School Courses, Southern California Law Review  1930, Nr 4 Brand B., Ethical Obligations to Inform Clients of the ADR Options, Washington 2002 Breger M.J., Should an Attorney be Required to Advice Client on ADR Options,  Georgetown Journal of Legal Ethics 2000, Nr 13 Brehm J.W., A Theory of Psychological Reactance, New York, London 1966 Brenner L.A., On the Evaluation of One Side Evidence, Journal of Behavioral Decision  Making 1996, Nr 9 Brooks S.L., Madden R.G., Epistemology and Ethics In Relationship-centered Legal  Education And Practice, New York Law School Law Review 2011, vol.  56, Nr 2 X Wykaz literatury Brown H., Fry H., Marshall S., The Effective Academic:  Reflective Practice, [w:] H. Fry, S. Ketterdge, S. Marshall, Handbook for Teaching and Learning in Higher Education,  Enhancing Academic Practice, London 2003.  Bryan K.A., Why Should Businesses Hire Settlement Counsel?, Journal of Dispute  Bryan P., Reclaiming Professionalism, The Lawyer’s Role in Divorce Mediation, Family  Bryan P., Reclaiming Professionalism, The Lawyer’s Role in Divorce Mediation, Family  Resolution 2008, Nr 1 Law Quarterly 1994, Nr 28 Law Quarterly 1994, Nr 28 Review 1992, Nr 40 Bryan P.E., Killing Us Softly: Divorce Mediation and the Politics of Power, Buffalo Law  Bryzova V., Tomoszek M., Vlckova V., Introducing Legal Clinics in Olomouc, Czech  Republic, International Journal of Clinical Legal Education, ol. 9, Issue 10, December  2006 Buchanan A.E., Medical Paternalism, [w:] R. Sartorius, Paternalism, Minneaoplis 1983 Bycel B.J., Is There an Ethical Obligation to Inform Clients of ADR Options?, ermont  Bar Journal 2001, Nr 27 Cameron N.J., Collaborative Practice: Deepening the Dialogue: Continuing Legal  Education Society of British Columbia, ancouver 2004 Caplan L., Good Advocate, Legal Affairs, May-June 2004, http://www.legalaffairs.org/is- sues/May-June-2004/editorial_mayjun04.msp. Carbonneau T.E., Alternate Dispute Resolution Melting Lances and Dismounting the  Steeds, Chicago 1989 the Steeds, Urbana 1989 Carbonnneau T.E., Alternative Dispute Resolution: Meeting the Lances and Dismounting  Carrillo A.J., Yaksic N.E., Re-Imaging the Human Rights Law Clinic, Maryland Journal  of International Law 2011, ol. 26, Issue 80 Weiss D.C., SEC Accuses Two Ex-Enron Lawyers of Securities iolations, American Bar  Association Journal 29.3.2007 r.; www.abajournal.com/news/article/sec-accuses-two- ex-enron-lawyers-of-securities-violations Chauvin T., Prawa stają się prawem: demokratyczne procedury w służbie wartości, [w:]  red. M. Wyrzykowski, Prawa stają się prawem. Status jednostki a tendencje rozwojo- we prawa, Warszawa 2006 Chemerinsky E., Why Not Clinical Education, Clinical Law Review, ol. 16, Issue 1, 200 Choong K.A., Mediation in the Law Curriculum,  at the Learning in Law Annual  Conference, UK Centre for Legal Education, University of Warwick, United Kingdom,  Jan. 2007, http://ssrn.com/abstract=1013295. Christe R.N., Conflict as Property, The British Journal of Criminology XII, Nr 1 Chroust A.H., The Legal Profession in Ancient Republican Rome, Notre Dame Law  Review 1954, Nr 30 Chursmir L.H., Law and Jurisprudence Occupations: A Look at Motivational Need  Patterns, Commercial Law Journal, May 1984 Cieśla J., Cieśla A., Jak podzielić dziecko po rozwodzie, http://www.polityka.pl/spole- czenstwo/artykuly/1517910,1,jak-podzielic-dziecko-po-rozwodzie.read XI Wykaz literatury Ciszewski J.A., Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2012 Coben J.R., Summer Musings on Curriculum Innovations to Change, Lawyers Standard  Philosophical Map, University of Florida Law Review 1998, Nr 50 Cochran R., Must Lawyers Tell Clients About ADR, Arbitration Journal, June 1993 Cochran R., Professional Rules and ADR: Control of Alternative Dispute Resolution un- der the ABA Ethics 2000 Commission Proposal and Other Professional Responsibility  Standards, Fordham Urban Law Journal 2000, Nr 28 Cochran R.F., Educating Clients on ADR Alternatives, Los Angeles Lawyers, October  2002 Nr 30 Cochran R.F., Legal Ethics and Collaborative Practice Ethics, Hofstra Law Review 2009,  Cochran R.F., Legal Representation and the Next Steps Toward Client Control: Attorney  Malpractice for the Failure to Allow the Client to Control Negotiation and Pursue  Alternatives to Litigation, Washington and Law Review 1990, Nr 47 Cochran R.F., Professional Rules and ADR: Control of Alternative Dispute Resolution un- der the ABA Ethics 2000 Commission Proposal and Other Professional Responsibility  Standards, Fordham Urban Law Journal 2001, Nr 28 Cole S.R., et al., Sustaining Incremental Expansion: Ohio State’s Experience in Developing  the Dispute Resolution Curriculum, Florida Law Review 1998, Nr 50 Conolon D.E., Nonlinear and Nonmonotonic Effects of Outcome on Procedural and  Distributive Fairness Judgment, Journal of Applied Social Psychology 1989, Nr 19 Cooley J.W., Mediation Advocacy, Notre Dame 1996 Coulter C., New Form of Law Aims to Meet Wider Human Needs, Irish Times 2008 Craver Ch.B., What Makes a Great Legal Negotiator, Loyola Law Review 2010, Nr 56 Cybulko A., Komunikacja, [w:] E. Gmurzyńska, R. Morek (red.), Mediacja. Teoria i prak- tyka, Warszawa 2009 Warszawa 2009 Cybulko A., Konflikt, [w:] E. Gmurzyńska, R. Morek (red.), Mediacja. Teoria i praktyka,  Cybulko A., Siedlecka-Andrychowicz A., Mediator: Role, umiejętności, osobowość, [w:]  E. Gmurzyńska, M. Morek (red), Mediacje. Teoria i praktyka., Warszawa 2009 Cyrol T., Mediacja sportowa w Polsce, Kwartalnik ADR 2012, Nr 4(20) Czarkowski M., Różyńska J., Świadoma zgoda na udział w eksperymencie medycznym,  Warszawa 2008 Dahlgaard J.J., Kristesen K., Kanji K., Podstawy zarządzania jakością,  Warszawa 2001 Daicoff S.S., Asking Leopards to Change Their Spots: Should Lawyers Change. A Critique  of Solutions to Problems with Professionalism by Reference to Empirically Derived  Attorney Personality Attributes, Geo Journal of Legal Ethics 1998, Nr 11 Daicoff S.S., Collaborative Law, A New Tool for the Lawyer’s Toolkit, University of Florida  Daicoff S.S., Collaborative Law, A New Tool for the Lawyer’s Toolkit, University of Florida  Journal of Law and Policy 2009, Nr 20 Journal of Law and Policy 2009, Nr 20 Daicoff S.S., Law as Healing Profession, Pepperdine Dispute Resolution Law Journal  2006, Nr 6 XII Wykaz literatury Daicoff S.S., Lawyers Know Thyself: A Psychological Analysis of Personality Strengths  and Weaknesses, Washington 2004 Daicoff S.S., Lawyers Know Thyself: A Review of Empirical Research on Attorney  Attributes Bearing on Professionalism, American University Law Review 1997,  Nr 46 Daicoff S.S., Making Law Therapeutic for Lawyers: Therapeutic Jurisprudence, Preventive  Law and the Psychology of Lawyers, Psychology, Public Policy and Law 1991, Nr 5 Daicoff S.S., Oxymoron, Ethical Decision Making by Attorneys: An Empirical Study, Florida Law Review 1996, Nr 48 Damasio A.R., Descartes Error: Emotion, Reason, and the Human Brain, New York  1994 ol. 122, Issue 4 Damaska M., The Uncertain Fate of Evidentiary Transplants, Anglo-American and  Continental Experiments, American Journal of Comparative Law 1997, Nr 45 De Klerk W., University Law Clinics in South Africa, South African Law Journal 2005,  De Palo G., Trevor M.B. (red.), EU Mediation, Law and Practice, Oxford 2012 del Carmen G., Joffe S., Informed Consent for Medical Treatment and Research: A Review,  The Oncologist 2005; http://theoncologist.alphamedpress.org/content/10/8/636. long Della Noce D., Baruch Bush R.A., Folger J.P., Clarifying the Traditional Underpinning of  Mediation Implications for Practice and Policy, Pepperdine Dispute Resolution Law  Journal 2002, Nr 3 Deutsch M., Coleman P., Marcus E.C., Handbook of Conflict Resolution: Theory and  Practice, San Francisco 2000 Deutsch M., The Effect of Motivational Orientation Upon Trust and Suspicion, Human  Deutsch M., The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes, New  Dinerstein R.D., Client Centered Counseling: Reappraisal and Refinement, Arizona Law  Relations 1960, Nr 13 Haven 1973 Review 1990, Nr 32 Dinerstein R.D., Clinical Texts and Contexts, UCLA Law Review 1992, Nr 39 Dingfelder S.F., Nice by Nature?, American Psychological Association; http//www.apa. org.monitor/2009/09/mora-behavior.aspx Dinrestein R.D., Ellmann S., Gunning I., Shalleck A., Connection, Capacity and Morality  in Lawyer – Client Relationship: Dialogues and Commentary, Clinical Law Review  2004, Nr 10 Dionse J., Schmelzer J., Schuchman B., Striving for Happiness, ABA Journal 1995, Nr 81 Dmowski S., Sychowicz M., Ciepła H., Kołakowski K., Wiśniewski T., Żuławska C., Gudowski J., Komentarz do Kodeksu cywilnego, Warszawa 2011 Donnell J., The Corporate Counsel, A Role of Study, Indiana Law Review 1970, vol. 45,  Issue 4, article 2  Doroszewski W., Słownik języka polskiego, Warszawa 2012 Drell A., Chilling Out, ABA Journal, October 1994 XIII Wykaz literatury Dumpala P., Apple Lawyers Tried To Cover-Up Exploding iPod Stories, Says Reporter,  Business Insider 22.7.2009 r.,  www.businessinsider.com/apple-lawyers-try-to-cover- up-exploding-ipods-says-news-network-2009-7 Duree M.A., Mandatory Mediation: Myth and Reality, Family Court Review 1992, vol. 30,  Nr 4 Dvorkin E., Himmelstein J., Lesnick H., Becoming a Lawyers; A Humanistic Perspective  on Legal Education and Professionalism, Minneapolis, Minnesota 1981 Dworkin E., (et al.), Becoming a Lawyer: A Humanistic Perspective on Legal Education  and Professionalism, St. Paul 1989 Dworkin G., Paternalism, [w:] R. Sartorius, Paternalism, Minneapolis 1983 Dworkin G., The Theory and Practice of Autonomy, Cambridge 1988 Dziurnikowska O., Stefańska M., Winczorek J., Miejsce nauk prawno-humanistycznych  w wykształceniu prawników, [w:] Humanizacja zawodów prawniczych a nauczanie  akademickie, A. Turska (red.), Warszawa 2000 Edukacja w zawodzie prawnika ‒ czy konieczna?, telewizyjny wywiad z Prezesem KIRP  e-kirp.pl/T-Info-KIRP/KIRP/Edukacja-w-zawodzie-prawnika-czy-konieczna Elkins J., Reading/teaching Lawyers Films, ermont Law Review 2004, Nr 28 Elkins J.R., The Legal Persona: An Essay on the Professional Mask, irginia Law Review  Elkins J.R.,Thinking Like a Lawyer: Second Thoughts, Mercer Law Review 1995–1996,  1978, Nr 64 Nr 47 Ellmann S., Empathy and Approval, Hastings Law Journal 1992, Nr 43 Ellmann S., Lawyers and Clients, UCLA Law  Review 1987, Nr 34 Ereciński T., Gudowski J., Jędrzejewska M., Weitz K., Grzegorczyk K., Kodeks postępowa- nia cywilnego. Komentarz, T. I i II, T. Ereciński (red.), Warszawa 2012 F.S. Mosten, Unbundling Legal Services; A Guide to Delivering Legal Services a la Carte,  Chicago 2000 Faden R.R., Beauchamp T.L., A History and Theory of Informed Consent, Oxford 1986 Fairman Ch.M., A Proposed Model Rule for Collaborative Law, Ohio State Journal on  Dispute Resolution 2005, Nr 1 Fairman H.M., Growing Pains: Changes in Collaborative Law and the Challenge of Legal  Ethics, Campbell Law Review 2008, Nr 30 Fairman M., Ethics and Collaborative Lawyering, Why Put Old Hats on New Heads?,  Ohio State Journal of Dispute Resolutions 2003, Nr 18 Farnsworth W., The Legal Regulation of Self Serving Bias, UC Davis Law Review 2003,  Faxon R.P., Zeytoonian M., Prescription for Sanity in Resolving Business Disputes:  Civil Collaborative Practice in a Business Restructuring Case, Collaborative Law  Journal 2007, Nr 5 Ferguson D.A., How To Prepare Your Client for Mediation, The Advocate 2013, Nr 56 Fisher R., Ury W., Patton B., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się,  Nr 37 Warszawa 2000 Fisher R., Ury W., Patton B., Getting to Yes, New York 1991 Fiutak A., Prawo w medycynie, Warszawa 2010 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rola prawników w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: