Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00347 005246 20936571 na godz. na dobę w sumie
Rosyjski dla bystrzaków - ebook/pdf
Rosyjski dla bystrzaków - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 312
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7782-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> polski
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Zobacz najnowsze wydanie tej książki 'Rosyjski dla bystrzaków'

Говоришь по русcки? Конечнo - cóż w tym trudnego!
Ucz się на здоровье!

Fakt, że z naszymi wschodnimi sąsiadami kłócimy się nieustannie od wielu stuleci, nie powinien nam przesłonić urody języka rosyjskiego. Znajomość tego fascynującego języka, przywodzącego na myśl Puszkina, Czechowa czy Wysockiego, jest dziś niezwykle przydatna - nie tylko w czasie wakacji, ale przede wszystkim w sprawach biznesowych.

Przygotowaliśmy dla Ciebie podręcznik napisany przez wybitnych lingwistów. Będzie on stanowił doskonały substytut każdego kursu językowego lub stanie się jego znakomitym uzupełnieniem. Z pewnością docenisz go, jeśli szukasz książki oferującej klarownie opisaną gramatykę, a przy tym pomysły na praktyczne zastosowanie poznanego słownictwa. Naucz się porozumiewać po rosyjsku w podróży, restauracji, muzeum i podczas zakupów. Język ten przyda Ci się również w trakcie podróży na Ukrainę oraz do innych krajów za naszą wschodnią granicą.

Ponadto znajdziesz tu dekalogi: 10 rzeczy, których nie należy robić ani mówić w Rosji, 10 najważniejszych rosyjskich świąt, 10 sposobów na szybkie przyswojenie języka rosyjskiego oraz 10 ulubionych rosyjskich wyrażeń

dr Andrew Kaufman - wykładowca na Wydziale Języków i Literatury Słowiańskiej Uniwersytetu Wirginii.
Andrew Kaufman posiada tytuł doktora języków i literatury słowiańskiej zdobyty na Uniwersytecie Stanforda. Jest cenionym publicystą, a także wielokrotnie nagradzanym przez najlepsze amerykańskie uniwersytety nauczycielem języka, literatury i kultury rosyjskiej. Przez długi czas mieszkał w Rosji, gdzie studiował na Uniwersytecie Moskiewskim.

dr Serafima Gettys - koordynatorka Programu Języków Obcych na Uniwersytecie Lewisa.
Serafima Gettys zdobyła doktorat z języków obcych w Instytucie Pedagogicznym im. Hercena w Leningradzie (dziś Sankt Petersburg). Obecnie pracuje jako koordynatorka Programu Języków Obcych na Uniwersytecie Lewisa. Wcześniej wykładała język rosyjski na Uniwersytecie Stanforda.

Nina Wieda - doktorantka na Wydziale Języków i Literatury Słowiańskiej Uniwersytetu Northwestern w Chicago.
Nina Wieda jest doktorantką na Wydziale Języków i Literatury Słowiańskiej Uniwersytetu Northwestern w Chicago. To wykwalifikowana lingwistka, posiadająca tytuł magistra nauk społecznych.

DODATKI SPECJALNE:
Dialogi z książki na płycie CD
Tabele czasowników
Słowniczek polsko-rosyjski i rosyjsko-polski

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rosyjski dla bystrzaków Autor: dr Andrew Kaufman, dr Serafima Gettys, Nina Wieda T³umaczenie: Leszek Sielicki ISBN: 978-83-246-1981-8 Tytu³ orygina³u: Russian For Dummies Format: 180×235, stron: 312 Ɲ+ư+Ƹƶǀ ++ Ƹƻƹc+ƶ? )++Ƴǀ+Ʈ — có¿ w tym trudnego! Ucz siê +Ʈ ƵƲ+Ƹ+ư,Ƴ! Fakt, ¿e z naszymi wschodnimi s¹siadami k³ócimy siê nieustannie od wielu stuleci, nie powinien nam przes³oniæ urody jêzyka rosyjskiego. Znajomoœæ tego fascynuj¹cego jêzyka, przywodz¹cego na myœl Puszkina, Czechowa czy Wysockiego, jest dziœ niezwykle przydatna — nie tylko w czasie wakacji, ale przede wszystkim w sprawach biznesowych. Przygotowaliœmy dla Ciebie podrêcznik napisany przez wybitnych lingwistów. Bêdzie on stanowi³ doskona³y substytut ka¿dego kursu jêzykowego lub stanie siê jego znakomitym uzupe³nieniem. Z pewnoœci¹ docenisz go, jeœli szukasz ksi¹¿ki oferuj¹cej klarownie opisan¹ gramatykê, a przy tym pomys³y na praktyczne zastosowanie poznanego s³ownictwa. Naucz siê porozumiewaæ po rosyjsku w podró¿y, restauracji, muzeum i podczas zakupów. Jêzyk ten przyda Ci siê równie¿ w trakcie podró¿y na Ukrainê oraz do innych krajów za nasz¹ wschodni¹ granic¹. • Æwicz wymowê oraz akcent i prowadŸ p³ynne rozmowy po rosyjsku. • SprawdŸ, jak mo¿na g³adko opanowaæ oparty na cyrylicy alfabet oraz gramatykê. • Poznaj i stosuj na co dzieñ popularne powiedzenia we wspó³czesnej ruszczyŸnie. • Naucz siê swobodnie prowadziæ pogawêdki, komunikowaæ siê w podró¿y i sytuacjach szczególnych. Ponadto znajdziesz tu dekalogi: 10 rzeczy, których nie nale¿y robiæ ani mówiæ w Rosji, 10 najwa¿niejszych rosyjskich œwi¹t, 10 sposobów na szybkie przyswojenie jêzyka rosyjskiego oraz 10 ulubionych rosyjskich wyra¿eñ dr Andrew Kaufman — wyk³adowca na Wydziale Jêzyków i Literatury S³owiañskiej Uniwersytetu Wirginii dr Serafima Gettys — koordynatorka Programu Jêzyków Obcych na Uniwersytecie Lewisa Nina Wieda — doktorantka na Wydziale Jêzyków i Literatury S³owiañskiej Uniwersytetu Northwestern w Chicago DODATKI SPECJALNE: Dialogi z ksi¹¿ki na p³ycie CD Tabele czasowników S³owniczek polsko-rosyjski i rosyjsko-polski Spis treści O autorach .............................................................................................................................. 13 Podziękowania ........................................................................................................................ 15 Wstęp ...................................................................................................................................... 17 O książce .....................................................................................................................................................17 Konwencje zastosowane w książce ..................................................................................................................17 Naiwne założenia ..........................................................................................................................................18 Jak zbudowana jest książka ............................................................................................................................18 Część I: Na dobry początek .......................................................................................................................18 Część II: Rosyjski w akcji ..........................................................................................................................19 Część III: Rosyjski w podróży ....................................................................................................................19 Część IV: Dekalogi ..................................................................................................................................19 Część V: Dodatki .....................................................................................................................................19 Ikony użyte w książce ....................................................................................................................................19 Co dalej .......................................................................................................................................................20 Część I: Na dobry początek ...........................................21 Rozdział 1: Rosyjski nie jest Ci zupełnie obcy ........................................................................ 23 Słowa, które na pewno znasz .........................................................................................................................23 Rosyjskie wyrazy rozpoznawalne na całym świecie ..........................................................................................23 Wyrazy podobne, a znaczenie inne ............................................................................................................24 Alfabet rosyjski (jest łatwiejszy, niż myślisz) ....................................................................................................25 Od A do Ja: cyrylica ma sens ....................................................................................................................25 Znam cię! Znajomo wyglądające i identycznie brzmiące litery .....................................................................27 Sztuczki: znajomo wyglądające, lecz inaczej brzmiące litery ..........................................................................28 Dziwadła: nietypowo wyglądające litery ......................................................................................................28 Brzmieć jak prawdziwy Rosjanin: zasady prawidłowej wymowy ........................................................................29 Zasada jedna litera – jedna głoska .............................................................................................................29 Oddajmy głos samogłoskom ......................................................................................................................29 Przegląd kłopotliwych głosek .....................................................................................................................31 Stosujemy popularne wyrażenia .....................................................................................................................31 Zwroty grzecznościowe .............................................................................................................................32 Przepraszamy ...........................................................................................................................................32 Magazynek pełen przydatnych zwrotów ......................................................................................................32 Czytamy po rosyjsku ......................................................................................................................................33 4 Rosyjski dla bystrzaków Rozdział 2: Do rzeczy: podstawy gramatyki rosyjskiej ............................................................ 35 Przypadki w języku rosyjskim .........................................................................................................................35 Mianownik ...............................................................................................................................................36 Dopełniacz ...............................................................................................................................................36 Biernik .....................................................................................................................................................36 Celownik ..................................................................................................................................................36 Narzędnik ................................................................................................................................................37 Miejscownik .............................................................................................................................................37 Rzeczowniki i zaimki .....................................................................................................................................37 Fakty na temat rodzaju rzeczowników ........................................................................................................37 Sprawdzamy przypadki .............................................................................................................................38 Przypadki w liczbie mnogiej ......................................................................................................................40 Zaimki ....................................................................................................................................................43 Wzbogacamy wypowiedź przymiotnikami .......................................................................................................46 Zawsze w zgodzie: zgodność rzeczownik – przymiotnik ..........................................................................46 Wiele wspólnego: przymiotniki w pozostałych przypadkach .........................................................................47 Wprowadzamy ruch, stosując czasowniki ........................................................................................................48 Bezokolicznik ...........................................................................................................................................48 Czas teraźniejszy ......................................................................................................................................48 Rozmawiamy o czasie przeszłym ................................................................................................................49 Czas przyszły ...........................................................................................................................................51 Niezwykły czasownik БЫТЬ (być) ................................................................................................................52 Rosyjskie przysłówki .....................................................................................................................................52 Przysłówki sposobu ...................................................................................................................................52 Przysłówki czasu ......................................................................................................................................53 Budujemy zdania jak zawodowiec ..................................................................................................................53 Porządek wyrazów w zdaniu .....................................................................................................................53 Wybieramy rzeczownik (lub zaimek) i przymiotnik ......................................................................................53 Wybieramy czasownik ...............................................................................................................................54 Łączymy łącznikami ..................................................................................................................................54 Tworzymy pytania ....................................................................................................................................54 Liczymy po rosyjsku ......................................................................................................................................54 Liczebniki od 0 do 9 .................................................................................................................................55 Liczebniki 10 – 19 ...................................................................................................................................56 Liczebniki 20 – 99 ...................................................................................................................................56 Liczebniki 100 – 999 ...............................................................................................................................57 Liczebniki 1000 – 1 000 000 ...................................................................................................................58 Liczebniki porządkowe .............................................................................................................................58 Rozdział 3: Здравствуйте! Привет! Jak się przywitać i przedstawić ................................... 61 Z kim rozmawiam? Styl formalny i nieformalny ..............................................................................................61 Krzątanina: mówimy „dzień dobry” i „do widzenia” .......................................................................................62 Witamy się z różnymi osobami ...................................................................................................................62 Witamy się o różnych porach dnia .............................................................................................................63 Wyrażenie „jak się masz?” ........................................................................................................................63 Żegnamy się ............................................................................................................................................64 Nie takie proste: rozszyfrowujemy rosyjskie imiona ..........................................................................................65 Spis treści 5 Przełamujemy lody: przedstawiamy się ...........................................................................................................66 Zapoznajemy się ......................................................................................................................................66 Pytamy o imiona i przedstawiamy się .........................................................................................................67 Przedstawiamy przyjaciół, kolegów i członków rodziny ................................................................................67 Część II: Rosyjski w akcji ..............................................71 Rozdział 4: Poznajmy się: rozmowy towarzyskie ..................................................................... 73 Coś ci powiem: mówimy o sobie .....................................................................................................................73 Skąd jesteś? .............................................................................................................................................73 Rozmowa o narodowości i pochodzeniu .....................................................................................................75 Ile masz lat? .............................................................................................................................................79 Rozmowa o rodzinie .................................................................................................................................80 Rozmowa o pracy .....................................................................................................................................82 Spotkajmy się: wymienianie informacji kontaktowych .......................................................................................84 Przepraszam? Wyjaśniamy, że czegoś nie rozumiemy ......................................................................................85 Rozdział 5: Zamieszanie wokół jedzenia ................................................................................. 87 Koncentrujemy się na podstawach żywienia ....................................................................................................87 Jemy ........................................................................................................................................................87 Pijemy .....................................................................................................................................................88 Sztućce i zastawa stołowa ..........................................................................................................................89 Podstawowe zasady zachowania się przy stole .............................................................................................90 Różnorodne rosyjskie posiłki ..........................................................................................................................90 Co na śniadanie? Praktycznie wszystko! .....................................................................................................90 Zjedzmy obiad .........................................................................................................................................91 Prosta kolacja ...........................................................................................................................................93 Kupujemy artykuły spożywcze ........................................................................................................................95 Wybieramy owoce i warzywa .....................................................................................................................95 Przyglądamy się innym artykułom spożywczym ...........................................................................................96 Idziemy coś zjeść ...........................................................................................................................................97 Ustalamy, dokąd pójdziemy ......................................................................................................................97 Rezerwujemy stolik przez telefon ...............................................................................................................98 Sztuka zamawiania posiłku ........................................................................................................................99 Zwroty przydatne w rozmowie z kelnerem ................................................................................................100 Płacimy rachunek ...................................................................................................................................100 Rozdział 6: Idziemy na zakupy ............................................................................................... 105 Kupuj do upadłego: gdzie i jak kupować .......................................................................................................105 Różne rodzaje sklepów ............................................................................................................................106 Pytamy o godziny otwarcia ......................................................................................................................107 Poruszanie się po domu towarowym .........................................................................................................108 Prosimy o pomoc (lub odmawiamy) .........................................................................................................109 Dobrze Ci w tym: kupujemy ubrania ............................................................................................................111 Szukamy konkretnych części garderoby .....................................................................................................111 Kwestia koloru .......................................................................................................................................113 Szukamy właściwego rozmiaru .................................................................................................................114 Przymierzamy ubrania ............................................................................................................................114 6 Rosyjski dla bystrzaków To czy tamto? Ustalamy, co kupimy ............................................................................................................115 Stosujemy zaimki wskazujące ...................................................................................................................115 Wyrażamy upodobania i awersje ..............................................................................................................116 Porównujemy dwa przedmioty .................................................................................................................116 Oznajmiamy, co nam się najbardziej (lub najmniej) podoba ......................................................................117 Trzeba płacić: kupujemy .............................................................................................................................118 Ile to kosztuje? ........................................................................................................................................118 Biorę! ....................................................................................................................................................118 Gdzie i jak zapłacić ................................................................................................................................119 Coś specjalnego: odjazdowe pamiątki z Rosji ................................................................................................120 Rozdział 7: Idziemy w miasto, w rosyjskim stylu .................................................................. 123 Zegar tyka: sprawdzamy czas ......................................................................................................................123 Liczymy godziny ....................................................................................................................................124 Liczymy minuty ......................................................................................................................................124 Pytamy o czas ........................................................................................................................................126 Czas na pory dnia ...................................................................................................................................127 Dni tygodnia ..........................................................................................................................................128 Odniesienia do teraźniejszości .................................................................................................................129 Zawsze razem: planujemy wypad .................................................................................................................130 Pójdziesz ze mną? ..................................................................................................................................130 O której się zaczyna? ..............................................................................................................................131 Na dużym ekranie: idziemy do kina ..............................................................................................................132 Wybieramy film ......................................................................................................................................132 Kupujemy bilety .....................................................................................................................................132 Wybieramy miejsce .................................................................................................................................133 Klasyka: rosyjski balet i teatr ........................................................................................................................134 Zamawianie biletów — przydatne wskazówki ...........................................................................................134 Co należy robić w antrakcie .....................................................................................................................135 Wizyta w muzeum ......................................................................................................................................136 Jak było? Dzielimy się wrażeniami ................................................................................................................137 Rozdział 8: Przyjemności: rekreacja i sport .......................................................................... 141 Pogadajmy o hobby .....................................................................................................................................141 Co robiłeś wczoraj wieczorem? ................................................................................................................141 Co robisz w ten weekend? .......................................................................................................................143 Co lubisz robić? .....................................................................................................................................143 Czytamy .....................................................................................................................................................144 Czytałeś to? ...........................................................................................................................................145 Co lubisz czytać? ....................................................................................................................................145 Gdzie znaleźć coś do czytania? ................................................................................................................148 Radujemy się na łonie natury .......................................................................................................................148 Dacza ....................................................................................................................................................148 Szukamy pożywienia w lesie ....................................................................................................................149 Narty na Kaukazie .................................................................................................................................149 Wycieczka nad Bajkał .............................................................................................................................150 Rejs z biegiem Wołgi ..............................................................................................................................150 Spis treści 7 Prace ręczne ...............................................................................................................................................151 Zręczne ręce ..........................................................................................................................................151 Gramy na instrumentach .........................................................................................................................152 Kolekcje .....................................................................................................................................................153 Uprawiamy sport ........................................................................................................................................153 Rozdział 9: Rozmawiamy przez telefon i wysyłamy pocztę .................................................... 157 Podstawy rozmów telefonicznych ..................................................................................................................157 Odświeżamy terminologię związaną z telefonami .......................................................................................157 Rozpoznajemy różne rodzaje telefonów ....................................................................................................158 Różne rodzaje połączeń ..........................................................................................................................159 Wybieramy numer i dzwonimy .....................................................................................................................159 Podstawy telefonicznej etykiety .....................................................................................................................160 Szanujemy czas, nie przedstawiając się .....................................................................................................160 Prosimy o przywołanie do telefonu osoby, z którą chcemy rozmawiać .........................................................161 Możliwe odpowiedzi ...............................................................................................................................161 Zostawiamy wiadomość ..........................................................................................................................163 Automatyczna sekretarka .........................................................................................................................165 Wysyłamy list, faks lub e-mail ......................................................................................................................165 Rozdział 10: W domu i w biurze ............................................................................................. 169 Szukamy mieszkania lub domu .....................................................................................................................169 Rozmawiamy o mieszkaniu ......................................................................................................................169 Rozmawiamy o domu .............................................................................................................................170 Zadajemy właściwe pytania .....................................................................................................................171 Zawieramy umowę .................................................................................................................................171 Urządzamy się ............................................................................................................................................173 Nazwy pomieszczeń ................................................................................................................................173 Kupujemy meble ....................................................................................................................................173 Szukamy pracy ...........................................................................................................................................175 Gdzie należy szukać ................................................................................................................................175 Kontakt z pracodawcą .............................................................................................................................176 Ustalamy zakres obowiązków ..................................................................................................................177 Jak sobie radzić w pracy ...............................................................................................................................178 Poruszanie się po biurze ..........................................................................................................................178 Komunikacja w pracy ..............................................................................................................................179 Część III: Rosyjski w podróży .......................................183 Rozdział 11: Planujemy wyprawę .......................................................................................... 185 Kiedy możemy wyjechać? Ustalamy datę wyjazdu .........................................................................................185 Rozpoznajemy nazwy miesięcy ................................................................................................................185 Rozmawiamy o konkretnych datach .........................................................................................................186 Podajemy rok .........................................................................................................................................187 Określamy pory roku ..............................................................................................................................187 Dokąd chcesz pojechać? Ustalamy miejsce przeznaczenia ..............................................................................188 Sprawdzamy różne państwa ....................................................................................................................188 Odwiedzamy Rosję ................................................................................................................................189 8 Rosyjski dla bystrzaków Jak się tam dostać? Rezerwujemy wycieczkę w biurze podróży ........................................................................190 Nie ruszaj się bez nich z domu: paszport i wiza ............................................................................................. 191 Paszport ................................................................................................................................................192 Wiza .....................................................................................................................................................192 Co zabrać ze sobą: porady dotyczące pakowania ...........................................................................................194 Rozdział 12: Jak się tam dostać: samoloty, pociągi i nie tylko ............................................ 197 Czasowniki oznaczające ruch ....................................................................................................................... 197 Chodzimy i jeździmy przez cały czas ........................................................................................................198 Idziemy lub jedziemy w chwili mówienia o tym ..........................................................................................199 Wyjaśniamy, dokąd się wybieramy ...........................................................................................................200 Poruszamy się po lotnisku ............................................................................................................................201 Stosujemy czasownik „lecieć” ..................................................................................................................202 Przechodzimy odprawę i wkraczamy na pokład samolotu ...........................................................................202 Kontrola paszportowa i celna ...................................................................................................................203 Opuszczamy lotnisko ..............................................................................................................................204 Korzystamy z transportu publicznego ...........................................................................................................205 Bierzemy taksówkę ..................................................................................................................................205 Jedziemy mikrobusem ..............................................................................................................................206 Łapiemy autobusy, trolejbusy i tramwaje ..................................................................................................206 Przejażdżka metrem ................................................................................................................................207 Wsiadamy do pociągu .................................................................................................................................207 Studiujemy rozkład jazdy ........................................................................................................................207 Omawiamy rodzaje pociągów i wagonów ..................................................................................................208 Kupujemy bilety .....................................................................................................................................208 Podstawowe informacje dotyczące podróży ...............................................................................................209 Wsiadamy do pociągu .............................................................................................................................209 Odkrywamy uroki podróży pociągiem ......................................................................................................209 Rozdział 13: Pobyt w hotelu .................................................................................................. 213 Rezerwujemy hotel ......................................................................................................................................213 Rodzaje hoteli ........................................................................................................................................213 Rezerwujemy pokój .................................................................................................................................214 Meldujemy się ............................................................................................................................................217 Gładko przechodzimy procedurę meldowania ...........................................................................................217 Oglądamy pokój .....................................................................................................................................219 Zapoznajemy się z zapleczem .................................................................................................................. 220 Personel hotelu .......................................................................................................................................220 Rozwiązujemy problemy ..............................................................................................................................220 Zgłaszamy usterkę ..................................................................................................................................221 Prosimy o dostarczenie brakujących przedmiotów .....................................................................................221 Prosimy o zamianę pokoju .......................................................................................................................221 Wymeldowujemy się i płacimy rachunek .......................................................................................................222 Rozdział 14: Money, Money, Money ....................................................................................... 225 Zwracamy uwagę na walutę .........................................................................................................................225 Ruble i kopiejki ......................................................................................................................................225 Dolary, euro i inne waluty .......................................................................................................................226 Wymieniamy pieniądze ...............................................................................................................................226 Spis treści 9 Korzystamy z usług banków .........................................................................................................................228 Otwieramy rachunek w wybranym banku ..................................................................................................228 Dokonujemy wpłat i wypłat .....................................................................................................................229 Korzystamy z bankomatu .........................................................................................................................230 Wydajemy pieniądze ...................................................................................................................................231 Szukamy okazji .......................................................................................................................................231 Płacimy gotówką ....................................................................................................................................232 Płacimy kartami kredytowymi ..................................................................................................................232 Rozdział 15: Gdzie jest plac Czerwony? Pytamy o drogę ....................................................... 235 Zadajemy pytania „gdzie” oraz „jak” ...........................................................................................................235 Gdzie to jest? .........................................................................................................................................235 Jak się tam dostać? ..................................................................................................................................236 Właściwe rozumienie wskazówek ..................................................................................................................237 Rozpoznajemy przyimki ..........................................................................................................................237 W prawo albo w lewo .............................................................................................................................238 Ustalamy kierunki ...................................................................................................................................240 Podajemy odległości ....................................................................................................................................243 Oznaczanie odległości za pomocą czasu ...................................................................................................243 Stosowanie właściwych miar odległości .....................................................................................................244 Rozdział 16: Nagłe wypadki .................................................................................................. 247 Prosimy o pomoc w razie wypadku i innych nadzwyczajnych okoliczności .......................................................247 Wzywamy pomocy ..................................................................................................................................247 Dzwonimy pod właściwy numer ...............................................................................................................248 Zgłaszamy problem ................................................................................................................................248 Prosimy o pomoc osoby mówiącej po polsku .............................................................................................250 Opieka medyczna .......................................................................................................................................251 Poznajemy anatomię ...............................................................................................................................251 Opisujemy objawy ..................................................................................................................................253 Zgłaszamy alergie oraz inne szczególne okoliczności ......................................................................................254 Wizyta u specjalisty ................................................................................................................................255 Poddajemy się badaniu i słuchamy diagnozy .............................................................................................256 Wizyta w aptece .....................................................................................................................................257 Wzywamy policję ........................................................................................................................................258 Rozmawiamy z milicją ............................................................................................................................258 Odpowiadamy na pytania funkcjonariuszy milicji ......................................................................................259 Część IV: Dekalogi ......................................................261 Rozdział 17: Dziesięć sposobów na szybkie opanowanie rosyjskiego .................................. 263 Wypróbuj rosyjską telewizję, filmy i muzykę ..................................................................................................263 Słuchaj rosyjskich programów radiowych ......................................................................................................264 Czytaj rosyjskie publikacje ...........................................................................................................................264 Korzystaj z internetu ...................................................................................................................................264 Odwiedź rosyjską restaurację .......................................................................................................................265 Poszukaj Rosjanina, z którym będziesz mógł korespondować .........................................................................265 Naucz Rosjanina języka polskiego ................................................................................................................265 10 Rosyjski dla bystrzaków Jedź do Rosji ..............................................................................................................................................265 Wyjdź za mąż za Rosjanina (lub ożeń się z Rosjanką) ..................................................................................266 Rozdział 18: Dziesięć ulubionych rosyjskich zwrotów .......................................................... 267 Ой! .............................................................................................................................................................267 Давай! .......................................................................................................................................................268 Представьте себе .......................................................................................................................................268 Послушайте! ..............................................................................................................................................268 Пир горой ...................................................................................................................................................268 Я требую продолжения банкета .................................................................................................................269 Слово — серебро, а молчание — золото .....................................................................................................269 Одна голова хорошо, а две лучше ...............................................................................................................269 Друг познаётся в беде ................................................................................................................................269 Старый друг лучше новых двух ..................................................................................................................270 Rozdział 19: Dziesięć najważniejszych rosyjskich świąt ...................................................... 271 Nowy Rok ..................................................................................................................................................271 Stary Nowy Rok .........................................................................................................................................272 Boże Narodzenie ........................................................................................................................................272 Wielkanoc ..................................................................................................................................................273 Dzień Kobiet ..............................................................................................................................................273 Dzień Obrońcy Ojczyzny ............................................................................................................................273 Rosyjskie Mardi Gras .................................................................................................................................273 Pierwszy Maja ............................................................................................................................................273 Dzień Zwycięstwa ......................................................................................................................................274 Dzień Jedności Narodowej ...........................................................................................................................274 Rozdział 20: Dziesięć zwrotów, dzięki którym zostaniesz uznany za Rosjanina .................... 275 Только после Вас! .......................................................................................................................................275 Вы сегодня прекрасно выглядите! ..............................................................................................................275 Заходите на чай! ........................................................................................................................................276 Угощайтесь! ...............................................................................................................................................276 Приятного апетита! ....................................................................................................................................276 Сядем на дорожку! .....................................................................................................................................276 Садись, в ногах правды нет! .......................................................................................................................276 Ни пуха, ни пера! ........................................................................................................................................277 Целую ........................................................................................................................................................277 С лёгким паром! .........................................................................................................................................277 Rozdział 21: Dziesięć rzeczy, których nie należy w Rosji robić ani mówić ............................ 279 Nie przychodź w gości z pustymi rękami .......................................................................................................279 Zdejmuj buty ..............................................................................................................................................279 Nie żartuj z rodziców ..................................................................................................................................280 Nie wznoś toastu „На здоровье!” ................................................................................................................280 Nie przyjmuj ostatniej koszuli .......................................................................................................................280 Nie ubieraj się byle jak ................................................................................................................................280 Nie stosuj zasady „każdy płaci za siebie” ......................................................................................................281 Nie pozwól kobiecie nosić ciężkich przedmiotów ...........................................................................................281 Nie przeocz osoby starszej w środkach komunikacji ........................................................................................281 Nie bekaj w towarzystwie .............................................................................................................................282 Spis treści 11 Część V: Dodatki ........................................................283 Dodatek A Tablice czasowników .......................................................................................... 285 Dodatek B Minisłowniczek .................................................................................................... 289 Dodatek C Klucz z odpowiedziami ......................................................................................... 299 Dodatek D Na płycie CD ........................................................................................................ 305 Rozdział 6 Idziemy na zakupy W tym rozdziale: ► Ustalamy, jak i gdzie robić zakupy. ► Szukamy ubrań. ► Wybieramy potrzebne nam artykuły. ► Płacimy. ► Kupujemy pamiątki. Z akupy są dla Rosjan ważną częścią życia. W czasach istnienia Związku Radzieckiego, gdy zdobycie nawet najzwyklejszego produktu, jak pasta do zębów, było problemem, Rosjanie jeszcze bardziej zaczęli cenić wszelkie piękne lub pożyteczne przedmioty, które udawało się kupić. I tak pozostało do dnia dzisiejszego. Zakup każdej nowej rzeczy, czy będzie to zestaw stereo, sofa czy płaszcz, jest dla Rosjanina przyjemnym i ważnym wydarzeniem. W związku z tym jako mieszkaniec Zachodu powinieneś w rosyjskich sklepach poczuć się jak w domu. W tym rozdziale opowiemy o różnych rodzajach sklepów, nauczymy Cię także, jak zapytać o godziny otwarcia sklepu i jak będąc już w sklepie, poprosić obsługę o pomoc. Poznasz także zasady kupowania ubrań w rosyjskim stylu, wybierania odpowiedniego koloru i rozmiaru, przymierzania i porównywania różnych elementów ubioru. Nauczysz się także płacić za zakupione przedmioty. Dodatkowo opowiemy o klasycznych pamiątkach z Rosji. A więc — na zakupy! Kupuj do upadłego: gdzie i jak kupować Sklepy, w których można nabyć wszystko (poza żywnością), dzielą się na dwie kategorie: универмаги (u-ni-wier-ma-gi; domy towarowe), znajdujące się zwykle na przedmieściach dużych miast, i mniejsze магазины (ma-ga-zi-ny; sklepy), specjalizujące się w sprzedaży konkretnych artykułów, na przykład zastawy stołowej czy telewizorów. W kolejnym dziale poznasz różne rodzaje sklepów i ich asortyment. Dowiesz się również, jak zapytać o godziny otwarcia, jak znaleźć konkretny sklep i jak będąc już w sklepie, poprosić obsługę o pomoc. 106 Część II: Rosyjski w akcji Różne rodzaje sklepów W Rosji powstaje coraz więcej sklepów, wiele z nich ma bardzo wyszukane nazwy, ale większość nazywa się tak jak za czasów Związku Radzieckiego, kiedy nie istniał marketing i nazwy sklepów pochodziły od nazw sprzedawanych w nich towarów. I tak, sklep z butami może nazywać się po prostu обувь (o-buw’; obuwie), sklep z zabawkami игрушки (ig-rusz-ki; zabawki), a księgarnia — книги (kni-gi; książki). Podobne nazwy mogą mieć również poszczególne отделы универмага (at-die-ły u-ni-wier-ma-ga; działy domu towarowego). A oto lista popularnych sklepów: (cid:57) антикварный магазин (an-tik-war-nyj ma-ga-zin; sklep z antykami), (cid:57) аптека (ap-tie-ka; apteka), (cid:57) бельё (bie-ljo; bielizna), (cid:57) детская одежда (diets-ka-ja a-dież-da; odzież dziecięca), (cid:57) электротовары (e-lek-tra-ta-wa-ry; artykuły elektryczne), (cid:57) фототовары (fo-ta-ta-wa-ry; artykuły fotograficzne), (cid:57) галантерея (ga-łan-tie-rie-ja; galanteria), (cid:57) газетный киоск (ga-ziet-nyj ki-osk; kiosk z gazetami), (cid:57) головные уборы (ga-ław-ny-je u-bo-ry; nakrycia głowy), (cid:57) канцелярские товары (kan-ce-lar-ski-je ta-wa-ry; artykuły biurowe), (cid:57) хозяйственный магазин (cha-ziaj-stwien-nyj ma-ga-zin; artykuły gospodarstwa domowego), (cid:57) комиссионный магазин (ka-mi-sion-nyj ma-ga-zin; komis), (cid:57) косметика (kas-mie-ti-ka; kosmetyki), (cid:57) мужская одежда (muż-ska-ja a-dież-da; odzież męska), (cid:57) музыкальные инструменты (mu-zy-kal-ny-je in-stru-mien-ty; instrumenty muzyczne), (cid:57) одежда (a-dież-da; odzież), (cid:57) парфюмерия (par-fiu-mie-ri-ja; perfumeria), (cid:57) посуда (pa-su-da; naczynia stołowe), (cid:57) спортивные товары (spor-tiw-ny-je ta-wa-ry; artykuły sportowe), (cid:57) сувениры (su-wie-ni-ry; pamiątki), (cid:57) ткани (tka-ni; tkaniny), (cid:57) цветы (cwie-ty; kwiaty), (cid:57) верхняя одежда (wierch-nia-ja a-dież- da; odzież wierzchnia), (cid:57) ювелирные товары (ju-wie-lir-ny-je ta-wa-ry; artykuły jubilerskie), (cid:57) женская одежда (żens-ka-ja a-dież-da; odzież damska). Rozdział 6: Idziemy na zakupy 107 Pytamy o godziny otwarcia Najprostszym sposobem ustalenia, w jakich godzinach dany sklep jest otwarty, jest sprawdzenie wywieszki na drzwiach lub w oknie wystawowym, na której powinno być napisane открыто (at-kry-ta; otwarte) lub закрыто (za-kry-ta; zamknięte). Inną dobrą metodą jest zadzwonić. Jeśli nikt nie odbiera telefonu, sklep prawdopodobnie jest zamknięty i mamy problem z głowy. Jeśli jednak usłyszymy kogoś po drugiej stronie, należy zapytać Магазин открыт? (ma-ga-zin at-kryt; czy sklep jest czynny?) lub До каторого часа открыт магазин? (do ka-to-ra-wa czi-sa at-kryt ma-ga-zin; do której godziny sklep jest czynny?). Gdy chcemy się dowiedzieć, czy sklep będzie otwarty konkretnego dnia, pytamy na przykład B вoскресение магазин открыт? (w was-krie-sie-ni-je ma-ga-zin at-kryt; czy w niedzielę sklep jest czynny?). Więcej o dniach tygodnia znajdziesz w rozdziale 7. Najprostszym sposobem, aby powiedzieć po rosyjsku, że sklep (czy też drzwi, okno) jest otwarty lub zamknięty, jest zastosowanie czasowników открыт i закрыт. W wypadku rzeczownika rodzaju żeńskiego czasowniki powyższe przyjmą końcówkę -a, jak w wyrażeniu Дверь открыта (dwier’ at-kry-ta; drzwi są otwarte), natomiast dla rzeczownika rodzaju nijakiego właściwą końcówką omawianych czasowników będzie -o, jak w wyrażeniu Окно закрыто (ak-no za-kry-ta; okno jest zamknięte). W liczbie mnogiej należy zastosować końcówkę -ы, jak w zdaniu Все магазины сегодня открыты (wsie ma-ga-zi-ny si-wod-nia at-kry-ty; wszystkie sklepy są dziś otwarte). (W rozdziale 2. znajdziesz więcej informacji na temat rodzaju rzeczowników). Pytając o godziny pracy sklepu, możemy także zastosować następujące zwroty: (cid:57) Когда магазин закрывается? (kag-da ma-ga-zin zak-ry-wa-jet-sa; kiedy sklep jest zamykany?). (cid:57) Когда завтра открывается магазин? (kag-da zaw-tra at-kry-wa-jet-sa ma-ga-zin; kiedy jutro sklep zostanie otwarty?). Czasowniki oткрываться (at-kry-wat-sa) i закрываться (za-kry-wat-sa) są tak zwanymi czasownikami zwrotnymi. Nie mają one dopełnienia bliższego, ponieważ odnoszą się „zwrotnie” do podmiotu zdania. W pytaniu Когда магазин закрывается? (kag-da ma-ga-zin za-kry-wa- jet-sa; kiedy sklep jest zamykany?) pytamy dosłownie „Kiedy sklep się zamyka?”. Nie interesuje nas, kto zamyka sklep, a tylko fakt, iż jest on zamykany. Czasowniki zwrotne w bezokoliczniku przyjmują najczęściej końcówkę -ся, natomiast w pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej końcówkę -cь. Czasownik закрывается został utworzony przez dodanie końcówki zwrotnej -ся do formy trzeciej osoby liczby pojedynczej закрывает (za-kry-wa-jet; zamyka) czasownika niedokonanego закрывать (za-kry-wat’; zamykać). (Informacje o bezokoliczniku i odmianie czasowników znajdziesz w rozdziale 2.). Aby podać godziny pracy sklepów, Rosjanie używają także czasownika работать (ra-bo-tat’; pracować). Kiedy więc pytasz o godziny otwarcia, możesz usłyszeć Да, магазин сегодня работает до семи (da, ma-ga-zin si-wod-nia ra-bo-ta-jet da sie-mi; tak, sklep jest dziś czynny [dosłownie: pracuje] do siódmej) lub Магазин не работает в воскресение (ma-ga-zin nie ra-bo-ta-jet w was-krie-sie-ni-je; nie, sklep nie jest czynny [dosłownie: nie pracuje] w niedzielę). 108 Część II: Rosyjski w akcji Dzwoniąc do sklepu czy biura w Rosji, nie oczekuj, że osoba odbierająca telefon przedstawi się i poda nazwę instytucji, do której dzwonisz. Najprawdopodobniej usłyszysz szorstkie Алло! (a-lo; halo), Слушаю! (słu-sza-ju; słucham) lub po prostu Да! (da; tak), wypowiedziane melancholijnym głosem. Słuchaj bardzo uważnie przekazywanych przez rozmówcę informacji, ponieważ gdy tylko skończy ich udzielać, natychmiast odłoży słuchawkę. Więcej informacji o rozmowach telefonicznych znajdziesz w rozdziale 9. Poruszanie się po domu towarowym Rozpoczynając poszukiwania wymarzonej pamiątki w wielkim domu towarowym, najlepiej podejść do miejsca z napisem справочная (spra-wacz’-na-ja; informacja) lub do któregoś z pracowników i zapytać Где отдел сувениров? (gdie at-dieł su-wie-ni-raw; gdzie jest dział z pamiątkami?) lub Где сувениры? (gdie su-wie-ni-ry; gdz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rosyjski dla bystrzaków
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: