Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00499 010257 10729077 na godz. na dobę w sumie
Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach - ebook/pdf
Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 386
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2824-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręcznik Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach stanowi nową propozycję dla osób, które opanowały język rosyjski na poziomie zaawansowanym i pragną poszerzyć swoją wiedzę o terminologię specjalistyczną z zakresu rosyjskiego języka prawnego i prawniczego. Podstawą metodyczną podręcznika są różnorodne ćwiczenia leksykalne. Dużą pomoc w opanowywaniu materiału stanowi klucz do ćwiczeń oraz glosariusz rosyjsko-polski.

Publikacja polecana jest nie tylko studentom filologii rosyjskiej, lingwistyki stosowanej i kierunków pokrewnych, lecz również słuchaczom lektoratów na kierunkach prawniczych i administracyjnych, prawnikom i pracownikom kancelarii prawnych obsługujących klientów rosyjskojęzycznych oraz tłumaczom przysięgłym. Stanowi także doskonały materiał dydaktyczny dla wykładowców i lektorów, prowadzących zajęcia z takich przedmiotów jak: terminologia prawnicza, tłumaczenie prawnicze i rosyjski język biznesu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Magdalena Kałuża Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach Русский юридический язык. 40 уроков Wydawnictwo C. H. Beck Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach Русский юридический язык. 40 уроков MAGDALENA KAŁUŻA Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach Русский юридический язык. 40 уроков Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2011 Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach Русский юридический язык. 40 уроков Wydawca: Anna Wieczorek Korekta: Alicja Dołowa Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C. H. Beck 2011 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DMQuadro Druk i oprawa: Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-2823-2 ISBN e-book 978-83-255-2824-9 Содержание Przedmowa / IX I. OСНОВЫ PODSTAWY / 1 Урок 1. V Урок 3. Урок 4. Урок 5. Урок 2. Право: общие дефиниции, отрасли, классификация Prawo: definicje ogólne, gałęzie, klasyfikacja / 1 Основные понятия – гражданское право Podstawowe pojęcia – prawo cywilne / 8 Основные понятия – уголовное право Podstawowe pojęcia – prawo karne / 13 Основные понятия – конституционное право. Конституция Российской Федерации Podstawowe pojęcia – prawo konstytucyjne. Konstytucja Federacji Rosyjskiej / 18 Норма права. Источники права. Система кодексов Российской Федерации Norma prawna. Źródła prawa. System kodeksów Federacji Rosyjskiej / 24 Судебная система Российской Федерации и Республики Беларусь System sądownictwa Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi / 33 Органы государственной власти РФ. Правописание имен собственных. Аббревиатуры Organy władzy państwowej FR. Pisownia nazw własnych. Skróty / 42 Основные принципы права. Популярные латинские юридические термины и изречения Podstawowe zasady prawa. Popularne łacińskie terminy i sentencje prawnicze / 53 Нотариальный акт. Особенности заверения переводов в РФ Akt notarialny. Specyfika poświadczania tłumaczeń w FR / 60 Урок 10. Грамматика юридического языка и речи правоведов Урок 6. Gramatyka w języku prawa i prawników / 67 Урок 7. Урок 8. Урок 9. е и н а ж р е д о С II. РАЗВИТИЕ ROZWINIĘCIE / 74 Урок 11. Элементы гражданского процессуального права Elementy prawa procesowego cywilnego / 74 Урок 12. Наследственное право Prawo spadkowe / 79 Урок 13. Таможенное право Prawo celne / 85 Урок 14. Право интеллектуальной собственности Prawo własności intelektualnej / 92 Урок 15. Коммерческое право Prawo handlowe / 97 Урок 16. Общества и товарищества Spółki / 104 Урок 17. Налоговое право Prawo podatkowe / 109 Урок 18. Трудовое право Prawo pracy / 113 Урок 19. Европейское право Prawo europejskie / 119 Урок 20. Коммуникация в суде. Юридические профессии Komunikacja w sądzie. Zawody prawnicze / 125 III. ОБРАЗЦЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ WZORY DOKUMENTÓW CYWILNOPRAWNYCH I PISM PROCESOWYCH / 134 VI Урок 21. Доверенность Pełnomocnictwo / 134 Урок 22. Договор купли-продажи Umowa kupna-sprzedaży / 140 Урок 23. Завещание Testament / 147 Урок 24. Учредительный договор общества с ограниченной ответственностью Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością / 158 Урок 25. Трудовой контракт Umowa o pracę / 165 Урок 26. Исковое заявление о возмещении ущерба Pozew o odszkodowanie / 172 Урок 27. Заявление о выдаче судебного приказа Pozew w postępowaniu nakazowym / 179 Урок 28. Исковое заявление о расторжении брака Pozew o rozwód / 186 Урок 29. Мировое соглашение Ugoda sądowa / 193 Урок 30. Апелляционная и кассационная жалобы Skarga apelacyjna i kasacyjna / 198 е и н а ж р е д о С VII IV. ИСТОЧНИКИ TEKSTY ŹRÓDŁOWE / 208 Урок 31. Конституция Российской Федерации (извлечение) Konstytucja Federacji Rosyjskiej (wyciąg) / 208 Урок 32. Всеобщая декларация прав человека (извлечение) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (wyciąg) / 220 Урок 33. Конвенция ООН о правах ребенка (извлечение) Konwencja o prawach dziecka ONZ (wyciąg) / 227 Урок 34. Венская конвенция ООН о договорах международной купли- -продажи товаров (извлечение) Konwencja Wiedeńska ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (wyciąg) / 237 Урок 35. Договор между Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам (извлечение) Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych (wyciąg) / 249 Урок 36. Шенгенский кодекс о границах (извлечение) Kodeks Graniczny Schengen (wyciąg) / 256 Урок 37. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Польша Об избежании двойного налогообложения доходов и имущества (извлечение) Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (wyciąg) / 264 Урок 38. Определение Конституционного Суда РФ Postanowienie Sądu Konstytucyjnego FR / 271 Урок 39. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ Postanowienie Prezydium Najwyższego Sądu Arbitrażowego FR / 285 Урок 40. Постановление Пленума Верховного Суда РФ Postanowienie Plenum Sądu Najwyższego FR / 291 Ключи к заданиям Klucz do ćwiczeń / 301 Библиография Bibliografia / 357 Глоссарий Glosariusz / 361 Przedmowa Podręcznik Rosyjski język prawniczy stanowi nową propozycję dla osób, które opano- wały język rosyjski na poziomie zaawansowanym i pragną poszerzyć swoją wiedzę o terminologię specjalistyczną z zakresu rosyjskiego języka prawnego i prawniczego. Mogą korzystać z niego nie tylko studenci filologii rosyjskiej, lingwistyki stosowanej i kierunków pokrewnych, słuchacze lektoratów na kierunkach prawniczych i admini- stracyjnych czy uczniowie szkół językowych, lecz także prawnicy i pracownicy kance- larii prawnych obsługujących klientów rosyjskojęzycznych oraz tłumacze przysięgli. Stanowi doskonałą pomoc dydaktyczną dla wykładowców i lektorów, prowadzących zajęcia z takich przedmiotów jak terminologia prawnicza, tłumaczenie prawnicze, rosyjski język biznesu itp. Publikacja zawiera bogaty zbiór ćwiczeń leksykalnych skonstruowanych na podsta- wie autentycznych tekstów wybranych aktów prawnych, orzecznictwa sądów, nauki prawa i praktyki obrotu prawno-gospodarczego rosyjskiego obszaru językowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa Federacji Rosyjskiej. Sporadycznie, w celu uka- zania różnic systemowych i terminologicznych, odniesiono się do systemu prawnego Białorusi i Ukrainy (np. sądy gospodarcze w Rosji to арбитражные суды, które na Bia- łorusi i Ukrainie określane są jako хозяйственные суды; sądy arbitrażowe (polubow- ne) w Rosji i na Ukrainie to третейские суды, na Białorusi używa się tego określenia w odniesieniu do sądów arbitrażowych rozpatrujących spory cywilnoprawne, zaś spory gospodarcze w trybie arbitrażu rozpatrują арбитражные суды). Książka liczy 40 jednostek lekcyjnych podzielonych na 4 rozdziały. Rozdział pierw- szy (Podstawy) poza podstawową terminologią z zakresu prawa cywilnego, karnego i konstytucyjnego zawiera ćwiczenia językowe z wykorzystaniem elementów teorii prawa, informacji o rosyjskim systemie sądów i organów państwowych, przykładów aktów notarialnych oraz konstrukcji gramatycznych typowych dla rosyjskiego języka prawniczego. Rozdział drugi (Rozwinięcie) obejmuje słownictwo z zakresu prawa pro- cesowego cywilnego oraz poszczególnych gałęzi prawa materialnego. Ostatnia lekcja rozdziału – jako jedyna w całym podręczniku odnosząca się do języka mówionego – gromadzi leksykę używaną podczas rozprawy sądowej oraz słownictwo związane z zawodami prawniczymi. Rozdział trzeci (Wzory dokumentów cywilnoprawnych i pism procesowych) stanowi zbiór typowych dokumentów i pism używanych w obrocie go- spodarczym i cywilnoprawnym, które zostały potraktowane jako baza do ćwiczeń IX a w o m d e z r P leksykalnych. Lekcje rozdziału czwartego (Teksty źródłowe) zawierają stosunkowo obszerne fragmenty wybranych aktów prawnych, w tym rosyjskiej Konstytucji, rosyj- skich tekstów międzynarodowych konwencji i umów bilateralnych oraz orzecznictwa Sądu Konstytucyjnego, Najwyższego Sądu Gospodarczego i Sądu Najwyższego Fe- deracji Rosyjskiej. Teksty te zostały dobrane tak, aby mogły zainteresować polskiego czytelnika. Ponieważ do każdej lekcji tego rozdziału zostały przygotowane pytania, mogą one służyć np. jako zadanie zaliczeniowe lub materiał do samodzielnej pracy z tekstem. Ze względu na glottodydaktyczny charakter książki, a co za tym idzie – klarowność i przejrzystość tekstu, zrezygnowano z cytowania i oznaczania cudzysłowami źródeł, w oparciu o które powstały poszczególne ćwiczenia. Gwiazdką przy nagłówku ozna- czono odsyłacze do wykorzystanych w danym ćwiczeniu źródeł podręcznikowych, encyklopedycznych i internetowych, które mogą zainteresować bardziej dociekliwego czytelnika. Bibliografię oraz szczegółowy wykaz źródeł internetowych i aktów praw- nych, stanowiących bazę ćwiczeń językowych, można znaleźć na końcu podręcznika. Podstawę metodyczną podręcznika stanowią różnorodne ćwiczenia leksykalne, takie jak uzupełnianie tekstów z lukami, tworzenie par ekwiwalentów i synonimów, krzy- żówki, tłumaczenie, odtwarzanie właściwego porządku liter w słowie, słów w zdaniu, zdań w akapicie i in. W opanowaniu trudnego materiału przydatnym powinien być przejrzysty klucz do ćwiczeń oraz glosariusz rosyjsko-polski. X W książce wykorzystane zostały doświadczenia autorki zdobyte w praktyce wykła- dowcy i tłumacza przysięgłego, w szczególności podczas współpracy z kancelariami prawnymi, sądami, prokuratorami, Policją oraz pracownikami naukowymi zatrud- nionymi na wydziałach prawa zarówno polskich, jak i rosyjskich, białoruskich czy ukraińskich uczelni wyższych. Szczególne podziękowania autorka pragnie złożyć Pani Doktor Tatianie Szałajewej, docent Wydziału Prawa Brzeskiego Uniwersytetu Państwowego im. A. Puszkina, która służyła niezawodną pomocą i udzielała licznych konsultacji na wszystkich etapach pracy nad podręcznikiem. Magdalena Kałuża I. ОСНОВЫ PODSTAWY УРОК 1 Право: общие дефиниции, отрасли, классификация Prawo: definicje ogólne, gałęzie, klasyfikacja Право: 1� � о��е��и�но� �����е � о��е��и�ное �ра�о �и�и �о����енно �ра�о� � ��о �и��е�а о��ео��� 1� � о��е��и�но� �����е � о��е��и�ное �ра�о �и�и �о����енно �ра�о� � ��о �и��е�а о��ео��� за�е�ьн�х, фор�а�ьно о�реде�енн�х юридиче��их нор�, у��ана��и�ае��х и о�е��ечи� �ае��х го�удар���о� и на�ра��енн�х на урегу�иро�ание о��е���енн�х о�ношений. О��� е��и�ное �ра�о � ��о за�онода�е�ь���о, юридиче��ие о��чаи, юридиче��ие �рецеден�� и нор�а�и�н�е дого�ор� данного �ериода � �он�ре�но� го�удар���е. Оно о��е��и�но � �о� �����е, ч�о не�о�ред���енно не за�и�и� о� �о�и и �ознани� о�де�ьного �ица и не �ринад�ежи� е�у. 1 2� В �у��е��и�но� �����е � �у��е��и�ное �ра�о � ��о �ера юридиче��и �оз�ожного �о�е� дени�, �риз�анна� удо��е��ор��ь �о����енн�е ин�ере�� �ица. Су��е��и�н��и �ра�а�и ����у�аю� �он�ре�н�е �ра�а и ��о�од� �ично��и ��ра�о на жизнь, ��о�оду, �руд, о�разо� �ание и �.�.�. Они �у��е��и�н� � �о� �����е, ч�о ���зан� � �у��е��о�, �ринад�ежа� е�у и за�и��� о� его �о�и и �ознани�. Задание 1. На основании вышеизложенной дефиниции права подберите эквиваленты к данным глаголам: a należeć �do kogo? czego?� b zaspokajać �co?� c zależeć �od kogo? czego?� d obowiązywać 1 к о р У e regulować f kierować, ukierunkowywać �na kogo? na co?� g ustanawiać h zabezpieczać, gwarantować i określać j powoływać �do czego?� Задание 2. Пользуясь словами для справок, подберите к данным расшифровкам соот- ветствующие термины: �ра�о�ознание • �ра�онарушение • �ра�о�ор�до� • �ра�оо�ношение • �ра�о�очие �ра�о�ерно��ь • �ра�о�рее����о • �ра�о�у��е��но��ь • �ра�оохрани�е�ьн�е орган� �ра�о�удие • �ра�о��о�о�но��ь • �ра�о��орче���о • �ра�о�едение 1. ………………………………………………………………… � фор�а де��е�ьно��и го�удар� � фор�а де��е�ьно��и го�удар� ���а, о�у�е�����е�а� ���ши�и и �е��н��и органа�и го�удар���енной ��а��и, и�и не�о� �ред���енно �а�и� народо� ��у�е� �ро�едени� референду�а�, на�ра��енна� на �оздание и �о�ершен���о�ание �и��е�� нор�, регу�ирую�их ��ожи�шие�� � о��е���е о�ношени�. 2. ………………………………………………………………… � ��о�о�но��ь физиче��ого 2 �ица ���ь но�и�е�е� граждан��их �ра� и о��занно��ей. 3. ………………………………………………………………… � о�но�анна� на �ра�е и ��ожи�ша��� � резу�ь�а�е о�у�е����ени� идеи и �ринци�о� за�онно��и �а�а� у�ор�до� ченно��ь о��е���енн�х о�ношений, �о�ора� ��ражае��� � �ра�о�ерно� �о�едении их уча��ни�о�. 4. ………………………………………………………………… � �оо��е����ие ���ени� �оци� � �оо��е����ие ���ени� �оци� а�ьной жизни �ре�о�ани�� и доз�о�ени�� �одержа�ей�� � нор�ах �ра�а го�удар���енной �о�и. 5. ………………………………………………………………… � го�удар���енн�е орган�, о�но�ной фун�цией �о�ор�х ����е��� охрана за�онно��и и �ра�о�ор�д�а, за�и�а �ра� и ��о�од че�о�е�а, �орь�а � �ре��у�но��ью. 6. ………………………………………………………………… � �ю�ое �ино�ное де�ние �дей���ие и�и �ездей���ие�, �о�орое нарушае� �а�ие��и�о нор�� �ра�а. 7. ………………………………………………………………… � урегу�иро�анное нор�а�и �ра�а о��е���енное о�ношение, уча��ни�и �о�орого ����ю��� но�и�е���и �у��е��и�н�х �ра� и о��занно��ей. 8. ………………………………………………………………… � �фера о��е���енного, гру�� � �фера о��е���енного, гру�� �о�ого и инди�идуа�ьного �ознани�, о�ражаю�а� �ра�означи��е ���ени� и о�у��о��енна� �ра�означи���и ценно����и, �ред��а��ение� до�жного �ра�о�ор�д�а. 9. ………………………………………………………………… � �реду��о�ренна� за�оно� �оз�ожно��ь уча��ни�а �ра�оо�ношени� �о�ерша�ь о�реде�енн�е дей���и� и�и �ре�о�а�ь из�е��н�х дей���ий о� другого уча��ни�а ��ого �ра�оо�ношени�. 10. ………………………………………………………………… � ��о�о�но��ь и�е�ь и о�у� � ��о�о�но��ь и�е�ь и о�у� �е������ь не�о�ред���енно и�и через �ред��а�и�е�� �ра�а и юридиче��ие о��занно��и. 11. ………………………………………………………………… � фор�а го�удар���енной де��е�ьно��и, �о�ора� за��ючае��� � ра���о�рении и разрешении �удо� о�не�енн�х � его �о��е�енции де�. 12. ………………………………………………………………… � �ереход о� одного �ица ��у��е��а �ра�а� � друго�у �ра� и о��занно��ей; �оже� о�у�е������ь�� � �и�у за�она, до� го�ора и�и других юридиче��их о�но�аний. 13. ………………………………………………………………… � �о же, ч�о и юридиче��а� нау�а, юри��руденци�; �ред�е� юридиче��ой ��ециа�ьно��и � уче�н�х за�едени�х. Задание 3. Запомните нижеуказанные конструкции. Заполните пробелы нужными буквами. я и ц а к и ф и с с а л к , и л с а р т о , и и ц и н и ф е д е и щ б о : о в а р П 3 ƚ) +Ʈ ƿƺ+? +Ʈ ƴƶƵ+_, ƺƸƻƲ, ƵƮ_ƶƺƻ, ƴƶ_ƶǁƳ, ƵƮƯƮƹ_+ư+ƻ, ƶ_,, ƶƹ_, +ƺƲ_ƽ, +ƽƸ_+ƻ ƵƲ+Ƹ+ư_,, +ƯƸƮƵ+ưƮ+_Ƴ, +Ư_ƳƲƶ+Ƴ+ƶƳ, +Ƴ+Ƹƶ++ƹ_+ưƳ+_+ƹƺ, ƿƮƹ_++Ʒ ƴ_Ƶ+ƶ, ƹƮ++_+ƸƳƲƳ+Ƴ+ƶƳ +ƮƸ+Ʋ+ư )ƤƚƜ) Ɯ) ƿƳƱ+? +ƮƸ+Ʋ_ư, +ƳƸư_Ʒ ++ƿƶ, +Ƴƺƶƾ_Ʒ, Ʊ_++ƹƮ, +++ƶ_+ưƮ+ƶ,, ++ƿ_,, +Ƹ_ưƶ, ƵƮǁ_ƺ,, ƹ+Ưƹ_ưƳ+++ƹƺƶ, ƻƯƳƴ_ǁƮ, ư,Ư_ƸƮ, ƹ+ƸƮưƳƲ_ƶư+ƹƺƶ, +ƳƸƳƲ+ưƳƸ_,, ƵƮ++++ƲƮƺƳ+_++Ʒ ƶ+ƶƾ_Ʈƺƶư, ƛ) +Ʈ++Ƴ? ƹƻƯ_Ƴ+ƺƶư++Ƴ, +Ư_Ƴ+ƺƶư++Ƴ, +ƻƯ+ƶ_++Ƴ, ƿƮƹ_++Ƴ, +Ư,_++Ƴ, ƳƹƺƳƹƺưƳ+_+Ƴ, +ƸƳƾƳƲƳ+_++Ƴ, ƻƱ_++ư++Ƴ, +Ƴ_Ʋƻ+Ʈ_+Ʋ++Ƴ, +++_ƳƸƿƳƹ++Ƴ, ưƳǁ_+Ƴ, +ƸƳƲ+Ƹƶ_ƶ+ƮƺƳ+_ƹ++Ƴ Ɲ) )ƤƚƜƚ ƿ,ƶ? ++Ʊ+? ƿƳ++ư_+Ʈ, ƱƸƮƴƲƮ+_+Ʈ, ƸƳƯ_++Ʈ, ƴƳ+_ƶ+, +ƮƸ_Ʋ+ư, +Ʈƾ_++Ʈ+,+,ƽ +Ƴ+_ǀƶ+ƹƺư, ƹƳ+ƹƻƮ+_+,ƽ ƶ ƱƳ+_ƳƸ+,ƽ +Ƴ+_ǀƶ+ƹƺư, ++ƺƸƳ_ƶƺƳ+ƳƷ 1 к о р У 4 )ƤƚƜ)Ɯ)ƣ (-ƚ*, -)Ɵ) ƞ) Ɵ) ƹƻƯ_Ƴ+ƺ, +Ư_Ƴ+ƺ, ++Ƹ_Ʈ, ƶƹƺ+ƿ+_+, Ƽ_Ƹ+Ʈ, +++,ƺ_Ƴ, +ƺƸƮƹ+_, +Ƹƶ_+Ʈ+ƶ, +ƸƳ_+Ƴƺ, ƸƳƮ+ƶƵƮƾ_,, +ƹƻǁƳƹƺư+Ƴ+_Ƴ, Ƽƻ++ƾ_ƶ, ƺƳ+Ƹ_,, ǀ++_Ʈ, +Ƹƶ+ƾ_+, +Ƹ+ƶƹƽ+_ƲƳ+ƶƳ, ƹƻǁ++ƹƺ_, +ƮƵ+ƮƿƳ+_Ƴ, ƶ+ƹƺ_ƺƻƺ ƹƺƮ++ư_Ƴ+ƶƳ, +ƮƸƻǀƳ+_Ƴ, ƹ+Ư+,ƲƳ_ƶƳ, +Ƹƶ+Ƴ_Ƴ+ƶƳ, ƺ+++_ưƮ+ƶƳ, ,Ƶ_+ , • ƶ+ƹƺ_ƺƻƺ, +Ư_ƿƮƷ, ++Ƹ_Ʋ++, ƹƺƮƺ_ƹ, Ʈ_ƺ, ƸƳ_ƶ+, ƶ+_ƻ+ƶƺƳƺ, Ʋ++_+Ƴ+ƺ • ++++_,, ƹƳ+_,, +ƻ+_ƺƻƸƮ, ƶ+Ƽ+Ƹ+Ʈƾ_,, ƶ+Ƽ+Ƹ+Ʈƺ_+Ʈ, ƹƶƹƺƳ+_, ƹƺƮƺ_ƹƺƶ+Ʈ, ƾƳ+_, ++_+Ʈ, +_Ʊ+ƺƮ, +Ƹƶưƶ+ƳƱ_,, +++_ƺƶ+Ʈ • Ʊ+ƹƻƲƮƸ_ƺư+, ƸƳƱƻ+ƶƸ+ưƮ+_Ƴ, ư+ƵƲƳƷƹƺư_Ƴ, +ƺ++ǀƳ+_Ƴ, ƹ+ƹƺ+_+ƶƳ, ƹ+Ƶ+Ʈ_ƶƳ, ƻƿƳ+_Ƴ, +++_ƸƳ+ƶƳ, ƹƸƳƲƹ_ư+ )ƤƚƜƚ *ƤƢƞƢƫƟƥ)Ƣƣ (-ƚ*, -)Ɵ) Ơ) • +Ƹ+ƾƳ_ƹ, Ʋ++ƻ+Ƴ_ƺ, Ʈ_ƺ, ƺƳƸ_ƶ+, _Ʈ+ƺ, ƮƲƸ_ƹ, +ƸƳƾƳƲƳ+_ • +ƺưƳƺƹ_ưƳ+++ƹƺ,, +ƸƮ+ƺ_+Ʈ, +++_ƶƵƶ,, ƹ_+Ʈ, ƺƳƽ_ƶ+Ʈ, +Ʈ_+Ʈ, +ƺƸƮ_+,, +Ư_ƵƮ+++ƹƺ,, +++ƹƻ+_ƺƮƾƶ,, +ƹƶƽ++_Ʊƶ,, +++ƹƺƸƻ+ƾ_,, • +++,ƺ_Ƴ, +ƹ++ưƮ+_Ƴ, +ƸƮ_+, +ƶ_+ )ƸƮư+ + Ƣ+Ƽ. (ƿƺ+ ƲƳ+Ʈƺ,?) ơ) Ʊ_++ƹ+ưƮƺ,, ƶ_ƯƶƸƮƺ,, ƻƿƮƹ_ư+ưƮƺ, (+Ƹƶ+ƶ+Ʈƺ, ƻƿƮƹƺ_Ƴ), ƵƮǁ_ǁƮƺ,, ƯƮ+_+ƺƶƸ+ưƮƺ,ƹ,, ƹ+ưƳƸ_Ʈƺ,, +Ʋ+_Ƹ,ƺ,, ư+_ƹƶƺ, (+ƸƳƲ++ƴƳ+ƶ,, +++ƸƮư+ƶ) Ƣ) Ɲ+ƮƱ++ + (Ɯ. +.) +ƸƮư+/+ƸƮưƮ ƱƮƸƮ+_ƶƸ+ưƮƺ,, +ƯƳ_+ƳƿƶưƮƺ,, _+Ƴƺ,, +++_ƿƮƺ,, ƵƮ+_Ƴ++,ƺ,, ƵƮ_ƶǁƮƺ,, +ƹƻǁƳƹƺư_,ƺ,, ƸƳƮ+ƶ_+ưƮƺ,, +Ƹ_+Ƴ+,ƺ,, ƶƹ_++,Ƶ+ưƮƺ,, ƹ+Ư_,ƲƮƺ,, ƵƮư_ƳưƮƺ,, ƻƹƺ_+Ʈư+ƶưƮƺ,, ƺ++_+ưƮƺ,, ƶƵ_Ƴ+,ƺ, )ƤƚƜ) )) • Ʋ+ƯƶưƮ_,ƹ,, ƺƸƳ_+ưƮƺ,, ƶƵƯƳ_Ʈƺ, +ƸƮưƮ • +ƺ+ƮƵ_ưƮƺ,ƹ, +ƺ +ƸƮưƮ • ƹƺƸƳ_ƶƺ,ƹ, + +ƸƮưƻ • +Ư_ƮƲƮƺ,, (ư+ƹ)+++,Ƶ+_Ʈƺ,ƹ, +ƸƮư++ • ƸƮƹ_ƻƴƲƮƺ,, ƲƳƯƮƺ_Ƹ+ưƮƺ, + +ƸƮưƳ • ƻƿƮƹ_ư+ưƮƺ,, ƵƮ++_ƿƮƺ,ƹ, ư +ƸƮưƳ • +ƹ++ư,_Ʈƺ,, +Ʈ +ƸƮưƳ • ++_ƸƮƺ,ƹ, +Ʈ +ƸƮư+ • ƶƹ_+Ʋƶƺ,, ư,_Ƴ+Ʈƺ,, ƹ+ƳƲ_ưƮƺ, ƶƵ +ƸƮưƮ я и ц а к и ф и с с а л к , и л с а р т о , и и ц и н и ф е д е и щ б о : о в а р П 5 Задание 4. Нижеприведенные выражения сопоставьте в пары синонимов. юридиче��ое �ра�о �ра�о�ой а�� юридиче��а� до��рина �юр. нау�а� �ра�о�а� �е�ь� �ра�о�едение, юри��руденци� �у��е��ное �ра�о �ра�о�а� �и��е�а юридиче��ий а�� о��ее �ра�о �common law� ро�ано�гер�ан��а� �ра�о�а� �и��е�а �он�инен�а�ьное �ра�о анг�о��а��он��а� �ра�о�а� �и��е�а Задание 5. К нижеуказанным терминам, относящимся к отраслям права, подберите их польские эквиваленты. Ознакомьтесь с дефинициями. Отрасль права � ��о у�ор�доченна� �о�о�у�но��ь юридиче��их нор�, регу�ирую�их о�реде�енн�й род ��феру� о��е���енн�х о�ношений; наи�о�ее �ру�ное �одразде�ение �и��е�� �ра�а, �о��о��ее из �одо�ра��ей, ин��и�у�о� и нор� �ра�а. ОТРАСЛИ МАТЕРИАЛЬНОГО ПРАВА 1 �он��и�уционное �го�удар���енное� �ра�о 2 граждан��ое �. 3 уго�о�ное �. 4 ад�ини��ра�и�ное �. 5 �рудо�ое �. 6 аграрное ��е�ь��охоз�й���енное� �. 7 ��о�огиче��ое ��риродоохранное� �. 8 уго�о�но�и��о�ни�е�ьное �. 9 финан�о�ое �. 10 хоз�й���енное �. 11 �ред�рини�а�е�ь��ое �. 12 �уници�а�ьное �. 13 на�ого�ое �. 14 �а�оженное �. 15 �ан�о���ое �. 1 к о р У 6 16 �юдже�ное �. 17 �едицин��ое �. 18 фар�аце��иче��ое �. 19 �ран��ор�ное �. ОТРАСЛИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 20 граждан��ое �роце��уа�ьное �. 21 уго�о�но��роце��уа�ьное �. 22 ар�и�ражное �роце��уа�ьное �. 23 ад�ини��ра�и�но��роце��уа�ьное �. ПОДОТРАСЛИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 24 на��ед���енное �. 25 �. ин�е��е��уа�ьной �о����енно��и 26 а��ор��ое �. 27 �е�ное �. 28 �е�ейное �. 29 �о��ерче��ое �. 30 о��за�е�ь���енное �. Международное право � �ожно ра���а�ри�а�ь �а� �аче���енно иную �ра�о�ую �и��е�у, о��ичную �о �ра�нению � �ну�риго�удар���енн�� �ра�о�. Оно �ред��а���е� �о�ой �и��е�у дого�орн�х и о��чн�х нор� и �ринци�о�, ��ражаю�их �ог�а�о�анную �о�ю го�удар��� и регу�ирую�их о�ношени� �ежду ни�и, �еждународн��и организаци��и и не�о�ор��и други�и �у��е��а�и �еждународного �ра�а. Де�и��� на о�ра��и, но его �а�ого не�ьз� �чи�а�ь о�ра��ью �а�ой��и�о национа�ьной �и��е��. ОТРАСЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 1 �еждународное �у��ичное �. 2 �еждународное ча��ное �. 3 �еждународное �ор��ое �. 4 �еждународное уго�о�ное �. 5 �еждународное �а�оженное �. 6 �еждународное �. �ра� че�о�е�а 7 �еждународное �о��иче��ое �. 8 �еждународное гу�ани�арное �. 9 �еждународное �оздушное �. 10 ди��о�а�иче��ое и �он�у�ь��ое �. я и ц а к и ф и с с а л к , и л с а р т о , и и ц и н и ф е д е и щ б о : о в а р П 7 УРОК 2 Основные понятия – гражданское право Podstawowe pojęcia – prawo cywilne 8 Задание 1. Ознакомьтесь с характеристикой гражданского права. От слов, выделенных курсивом, образуйте глаголы в инфинитиве*. Гражданское право: Гражданское право � �ажнейша� о�ра��ь �ра�а, �ред�е�о� �о�орой ����ю��� и�у�е���ен� н�е и связанные � ни�и �ичн�е неи�у�е���енн�е о�ношени�, основанные на �ринци�ах и�у� �е���енной �а�о��о��е�ьно��и, ��о�од� заключения дого�ора, юридиче��о� ра�ен���е и а�� �оно�ии �о�и ��орон � це��х создания наи�о�ее ��аго�ри��н�х у��о�ий д�� удовлетворения ча��н�х �о�ре�но��ей, а �а�же нор� развития ��оно�иче��их о�ношений. Г. �. ����е��� �дро� ча��ного �ра�а. В Е�ро�е �а�егори� „граждан��ое �ра�о” �и�о ��и�ае��� � ча��н�� �ра�о�, �и�о о�означае� его цен�ра�ьную о�ра��ь, наи�енее подверженную ���зи � �у��ичн�� �ра�о�. До�гое �ре�� д�� Е�ро�ей��ого ча��ного �ра�а ���о хара��ерно деление на граждан��ое �ра�о и �орго�ое �ра�о, регулирующее о�ношени� �ежду �рофе��иона�ьн��и уча��ни�а�и о�оро�а, одна�о, � �ечение XX �е�а д�� ча��и е�ро�ей��их ��ран �а�ое де�ение о��а�о, ���и �рин��� един�е граждан��ие �оде���. При ��о�, �а� �ра�и�о, � граждан��ие �оде��� �но�и�и�ь ого�ор�и, от- носящиеся � �рофе��иона�ьн�� уча��ни�а� о�оро�а. Те� не �енее, � р�де ��ран �а�ие �оде��� �родо�жаю� �у�е���о�а�ь. Прин��о �чи�а�ь, ч�о нор�� �орго�ого �ра�а ����ю��� ��ециа�ь� н��и �о о�ношению � граждан��о��ра�о��� нор�а�, � ���зи � ��и� граждан��ое �ра�о ино� гда наз��аю� о��и� ча��н�� �ра�о�, а �орго�ое и �рудо�ое � ��ециа�ьн�� ча��н�� �ра�о�. К �ра�оо�ношени��, регу�ируе��� граждан��и� �ра�о�, о�но�����, �режде ��его, �о�арно� �денежн�е ��у�����родажа, �о��а��а, �ере�оз�а, и�у�е���енн�й нае�, аренда и �р.� и ин�е и�у�е���енн�е о�ношени� � ���зи � переходом �ра� на и�у�е���о �дарение, �ез�оз�ездное �о�ьзо�ание и �р.�, о�ношени� � о��а��и ин�е��е��уа�ьной �о����енно��и, �ичн�е неи�у�е� ���енн�е о�ношени� �на�ри�ер, о�ношени�, возникающие �о �о�оду �а�их не�а�ериа�ьн�х ��аг �а� и��, че��ь, до��оин���о, де�о�а� ре�у�аци��. * И��очни�: http://law�news.in �14.08.2011�. Не регу�ирую��� граждан��и� �ра�о� ин�е неи�у�е���енн�е о�ношени� �на�ри�ер, регу� �ируе��е �е�ейн��* и �рудо��� �ра�о��, а �а�же о�ношени�, о�но�анн�е на ��а��но� под- чинении одной ��орон� другой �регу�ирую��� ад�ини��ра�и�н��, уго�о�н�� и финан�о���, � �о� чи��е на�ого��� и �юдже�н��, �ра�о� и др.�. Действие граждан��ого �ра�а ра��ро��ран�е��� и на �а�ие о��е���енн�е о�ношени�, � �о� �ор�х граждане �оо��е не �рини�аю� уча��и�. Та�, нор�а�и граждан��ого �ра�а регу�иру� ю��� о�ношени� �ежду организаци��и �юридиче��и�и �ица�и�**, �озни�аю�ие � �роце��е реализации �роиз�еденной �роду�ции, �ере�оз�и ее на же�езнодорожно�, �ор��о�, речно� и�и �оздушно� �ран��ор�е, страхования ��ого груза, осуществления ра�че�о� за поставлен- ную �роду�цию и �а� да�ее. Граждан��и� �ра�о� регу�ирую��� о�ношени� � уча��ие� Ро��ий� ��ой Федерации, �у��е��о� Ро��ий��ой Федерации и �уници�а�ьн�х о�разо�аний, на�ри�ер, � ��учае завещания гражданино� ��оего и�у�е���а го�удар���у. о в а р п е о к с н а д ж а р г   – я и т я н о п е ы н в о н с О Задание 2. Пользуясь подсказками, заполните пробелы: 1. Zdolność prawna � _ _ _ _ _ c _ _ c _ _ _ _ c _ _ 2. Zdolność do czynności prawnych � _ _ е _ _ _ _ о _ _ _ _ � _ 3. Osoba fizyczna � _ _ _ и _ _ _ � _ _ � _ _ _ 4. Osoba prawna � _ р _ _ _ ч _ _ _ _ _ _ _ ц _ 5. Prawo podmiotowe � � _ _ _ е _ _ _ _ _ _ _ _ р _ _ _ 6. Nietykalność własności prywatnej � _ _ � _ и _ _ _ н _ _ _ н _ _ _ _ _ ч _ � _ _ _ _ � _ _ _ � _ _ _ 9 _ _ _ _ _ 7. Obowiązek � о _ _ з _ _ _ _ _ � _ 8. Zobowiązanie � о _ _ з _ _ _ _ _ _ � _ _ 9. Umowa � _ о _ _ _ о _ 10. Czynność prawna � _ д _ _ _ а 11. Majątek � _ _ _ � _ _ _ _ o 12. Stosunki majątkowe � _ � _ _ _ � _ _ _ _ н _ _ _ _ н _ ш _ _ _ _ 13. Domniemanie � _ р _ з _ � _ _ и _ 14. Przedawnienie � и _ _ _ � _ _ _ а _ _ _ _ � _ 15. Obrót gospodarczy � д _ � _ _ _ _ _ � _ _ _ _ 16. Działalność gospodarcza � _ р _ д _ _ _ н _ _ _ _ _ _ ь _ _ _ _ д _ _ � _ _ ь _ _ _ � _ 17. Przedsiębiorca � � _ _ д _ _ _ н _ _ _ _ _ _ _ * Не�о�ор�е �ра�о�ед� не ��де��ю� �е�ейного �ра�а � о�де�ьную о�ра��ь, �чи�а� его �одо�ра��ью граждан��ого �ра�а. ** Вни�ание! В ру���о� юридиче��о� �з��е ��о�о организация ����е��� �о�у��рн�� �инони�о� ��ра� жени� юридическое лицо.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: