Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00461 007731 18432512 na godz. na dobę w sumie
Rozbudowa i naprawa komputerów PC. Wydanie XVI - książka
Rozbudowa i naprawa komputerów PC. Wydanie XVI - książka
Autor: Liczba stron: 1664
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-746-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hardware >> rozbudowa i naprawa
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wymień stare komponenty na nowe. Usuń usterki.
Tchnij w swój komputer nowe życie

Wszystkie, nawet najdoskonalsze, komputery PC mają jedną podstawową wadę -- błyskawicznie się starzeją z racji ciągłego, dynamicznego rozwoju technologii związanych z produkcją komponentów do nich. Oczywiście -- najlepszym wyjściem z takiej sytuacji jest regularna wymiana sprzętu na nowy, ale nie jest to rozwiązanie, na które wszystkich stać. Innym, w wielu przypadkach równie dobrym, rozwiązaniem jest wymiana newralgicznych komponentów komputera i optymalizacja działania pozostałych. Można również próbować 'tuningu': podkręcenia procesora, modernizacji układu chłodzenia czy też udoskonalenia obudowy. Możliwości jest wiele -- należy jedynie wybrać tę, która będzie optymalna.

Książka 'Rozbudowa i naprawa komputerów PC. Wydanie XVI' to kompendium wiedzy o komponentach współczesnych pecetów, sposobach ich rozbudowy oraz usuwania ewentualnych usterek. Znajdzie tu coś dla siebie każdy, kto chce zmodyfikować swój komputer, samodzielnie poskładać nowy, poprawić wydajność jego działania poprzez przetaktowanie procesora oraz dowiedzieć się, dlaczego jego komputer nie działa. Książka przedstawia również zagadnienia związane z sieciami komputerowymi i transmisją danych, komunikacją bezprzewodową oraz odzyskiwaniem danych z uszkodzonych nośników.

Jeśli chcesz dowiedzieć się wszystkiego o architekturze komputera, dobrać odpowiednie komponenty i prawidłowo je zmontować -- przeczytaj tę książkę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Rozbudowa i naprawa komputerów PC. Wydanie XVI Autor: Scott Mueller T³umaczenie: Piotr Pilch, Witold Zio³o ISBN: 83-7361-746-9 Tytu³ orygina³u: Upgrading and Repairing PCS 16th Edition Format: B5, stron: 1664 Wymieñ stare komponenty na nowe. Usuñ usterki. Tchnij w swój komputer nowe ¿ycie Wszystkie, nawet najdoskonalsze, komputery PC maj¹ jedn¹ podstawow¹ wadê — b³yskawicznie siê starzej¹ z racji ci¹g³ego, dynamicznego rozwoju technologii zwi¹zanych z produkcj¹ komponentów do nich. Oczywiġcie — najlepszym wyjġciem z takiej sytuacji jest regularna wymiana sprzêtu na nowy, ale nie jest to rozwi¹zanie, na które wszystkich staæ. Innym, w wielu przypadkach równie dobrym, rozwi¹zaniem jest wymiana newralgicznych komponentów komputera i optymalizacja dzia³ania pozosta³ych. Mo¿na równie¿ próbowaæ „tuningu”: podkrêcenia procesora, modernizacji uk³adu ch³odzenia czy te¿ udoskonalenia obudowy. Mo¿liwoġci jest wiele — nale¿y jedynie wybraæ tê, która bêdzie optymalna. Ksi¹¿ka „Rozbudowa i naprawa komputerów PC. Wydanie XVI” to kompendium wiedzy o komponentach wspó³czesnych pecetów, sposobach ich rozbudowy oraz usuwania ewentualnych usterek. Znajdzie tu coġ dla siebie ka¿dy, kto chce zmodyfikowaæ swój komputer, samodzielnie posk³adaæ nowy, poprawiæ wydajnoġæ jego dzia³ania poprzez przetaktowanie procesora oraz dowiedzieæ siê, dlaczego jego komputer nie dzia³a. Ksi¹¿ka przedstawia równie¿ zagadnienia zwi¹zane z sieciami komputerowymi i transmisj¹ danych, komunikacj¹ bezprzewodow¹ oraz odzyskiwaniem danych z uszkodzonych noġników. • Historia powstania komputerów osobistych • Przegl¹d podstawowych elementów komputerów • BIOS — funkcje i mo¿liwoġci • Urz¹dzenia wejġcia i wyjġcia • Noġniki danych • Interfejsy • Technologie sieciowe • Monta¿ komputera • Wymiana komponentów peceta • Diagnozowanie i usuwanie usterek • Przetaktowywanie procesorów oraz poprawa wydajnoġci uk³adów ch³odzenia • Konserwacja sprzêtu • Systemy plików i odzyskiwanie danych Jeġli chcesz dowiedzieæ siê wszystkiego o architekturze komputera, dobraæ odpowiednie komponenty i prawid³owo je zmontowaæ — przeczytaj tê ksi¹¿kê. Spis treści O Autorze...............................................................................................................................27 Współpracownicy i redaktorzy techniczni.................................................................................29 Wprowadzenie ........................................................................................................................31 Co nowego znalazło się w 16. edycji? ...................................................l....................................................32 Czemu ma służyć ta książka?...................................................l..................................................................33 Czy ta książka jest przeznaczona dla Ciebie? ...................................................l.........................................33 Omówienie rozdziałów ...................................................l...................................................l........................34 Komentarz Autora ...................................................l...................................................l...............................37 Rozdział 1. Historia powstania komputera osobistego ..............................................................39 Historia maszyn cyfrowych przed powstaniem komputera osobistego...................................................l...39 Chronologia ...................................................l...................................................l...................................39 Kalkulatory mechaniczne ...................................................l...................................................l..............44 Pierwszy kalkulator mechaniczny...................................................l.....................................................44 Maszyny elektroniczne ...................................................l...................................................l..................45 Nowoczesne komputery...................................................l...................................................l.......................46 Od lamp do tranzystorów...............................l...................................................l...................................47 Układy scalone ...................................................l...................................................l..............................48 Pierwszy mikroprocesor ...................................................l...................................................l................48 Historia komputera osobistego ...................................................l...............................................................52 Narodziny komputera osobistego ...................................................l.....................................................52 Komputer osobisty firmy IBM ...................................................l.........................................................53 Przemysł komputerowy ponad 20 lat później ...................................................l...................................54 Rozdział 2. Komponenty, funkcje i typy komputerów ................................................................57 Czym jest komputer osobisty? ...................................................l................................................................57 Kto dominuje na rynku oprogramowania komputerów PC?...................................................l.............58 Kto obecnie ma największy wpływ na rozwój sprzętu komputerowego?............................................60 Przewodnik po typach systemów PC...................................................l................................................64 Typy komputerów...................................................l...................................................l................................66 Komponenty komputera ...................................................l...................................................l......................69 Rozdział 3. Typy i parametry mikroprocesorów.........................................................................71 Historia mikroprocesora przed pojawieniem się komputerów osobistych .................................................71 Procesory produkowane po roku 1971...................................................l....................................................72 Parametry procesorów ...................................................l...................................................l.........................75 Magistrala danych wejścia-wyjścia (I/O) ...................................................l.........................................80 Magistrala adresowa ...................................................l...................................................l......................81 Rejestry wewnętrzne (wewnętrzna magistrala danych) ...................................................l....................82 Tryby pracy procesora ...................................................l...................................................l...................83 8 Rozbudowa i naprawa komputerów PC Szybkość procesorów ...................................................l...................................................l....................88 Porównanie szybkości procesorów i płyt głównych ...................................................l.........................93 Szybkości procesorów Cyrix ...................................................l............................................................97 Szybkości procesorów AMD...................................................l...................................................l.........97 Przetaktowywanie...................................................l...................................................l........................102 Pamięć podręczna (Cache) ...................................................l...................................................l..........105 Zasada działania pamięci podręcznej...................l...................................................l...........................106 Pamięć Cache Level 2 ...................................................l...................................................l.................108 Funkcje procesorów...................................................l...................................................l...........................112 SMM (Zarządzanie energią) ...................................................l...................................................l........113 Wykonywanie superskalarne ...................................................l...................................................l.......113 MMX...................................................l...................................................l...........................................114 SSE, SSE2 i SSE3 ...................................................l...................................................l.......................115 3DNow!, Enhanced 3DNow! i 3DNow! Professional ...................................................l....................116 Dynamic Execution (Dynamiczne wykonywanie)...................................................l..........................117 Architektura DIB ...................................................l...................................................l.........................118 Technologia hiperwątkowości ...................................................l........................................................119 Wytwarzanie procesorów...................................................l...................................................l...................120 Fałszowanie procesorów...................................................l...................................................l..............124 Obudowa PGA...................................................l...................................................l.............................126 Obudowy SEC i SEPP...................................................l...................................................l.................127 Typy gniazd procesorów...................................................l...................................................l....................129 Podstawka ZIF (Zero Insertion Force)...................................................l............................................129 Gniazdo Socket 1...................................................l...................................................l.........................131 Gniazdo Socket 2...................................................l...................................................l.........................132 Gniazdo Socket 3...................................................l...................................................l.........................133 Gniazdo Socket 4...................................................l...................................................l.........................134 Gniazdo Socket 5...................................................l...................................................l.........................135 Gniazdo Socket 6...................................................l...................................................l.........................135 Gniazdo Socket 7 i Super7 ...................................................l...................................................l..........136 Gniazdo Socket 8...................................................l...................................................l.........................137 Gniazdo Socket 370 (PGA-370)...................................................l.....................................................137 Gniazdo Socket 423...................................................l...................................................l.....................139 Gniazdo Socket 478...................................................l...................................................l.....................139 Gniazdo Socket A (Socket 462) ...................................................l.....................................................140 Gniazdo Socket 603...................................................l...................................................l.....................142 Gniazdo Socket 754...................................................l...................................................l.....................142 Gniazdo Socket 939 i Socket 940...................................................l...................................................142 Gniazdo Socket T ...................................................l...................................................l........................143 Gniazda procesorowe ...................................................l...................................................l..................144 Napięcia zasilania procesorów...................................................l..............................................................145 Ciepło i problemy z jego odprowadzaniem...................................................l...........................................147 Koprocesory (jednostki zmiennoprzecinkowe)...................................................l.....................................148 Błędy procesora ...................................................l...................................................l.................................150 Możliwości aktualizacji procesorów...................................................l.....................................................151 Nazwy kodowe procesorów...................................................l...................................................l...............151 Procesory kompatybilne z procesorami firmy Intel (AMD i Cyrix) ...................................................l.....155 Procesory firmy AMD ...................................................l...................................................l.................155 Procesory firmy Cyrix ...................................................l...................................................l.................155 P1 (086). Procesory pierwszej generacji...................................................l...............................................155 Procesory 8088 i 8086 ...................................................l...................................................l.................156 Procesory 80186 i 80188 ...................................................l...................................................l.............157 Koprocesor 8087 ...................................................l...................................................l.........................157 Spis treści 9 P2 (286). Procesory drugiej generacji...................................................l...................................................157 Procesor 286...................................................l...................................................l................................157 Koprocesor 80287 ...................................................l...................................................l.......................158 P3 (386). Procesory trzeciej generacji ...................................................l..................................................159 Procesory 386 ...................................................l...................................................l..............................159 Procesor 386DX ...................................................l...................................................l..........................160 Procesor 386SX...................................................l...................................................l...........................160 Procesor 386SL ...................................................l...................................................l...........................161 Koprocesor 80387 ...................................................l...................................................l.......................161 P4 (486). Procesory czwartej generacji...................................................l.................................................162 Procesory 486 ...................................................l...................................................l..............................162 Procesor 486DX ...................................................l...................................................l..........................164 Procesor 486SL ...................................................l...................................................l...........................165 Procesor 486SX...................................................l...................................................l...........................166 Koprocesor 487SX ...................................................l...................................................l......................167 Procesory DX2/OverDrive i DX4...................................................l...................................................167 Procesor Pentium OverDrive przeznaczony dla systemów 486SX2 i DX2.......................................169 Procesor AMD 486 (5x86) ...................................................l...................................................l..........170 Procesor Cyrix/TI 486 ...................................................l...................................................l.................171 P5 (586). Procesory piątej generacji ...................................................l.....................................................171 Procesory Pentium...................................................l...................................................l.......................171 Procesor Pentium pierwszej generacji ...................................................l............................................175 Procesor Pentium drugiej generacji ...................................................l................................................176 Procesory Pentium-MMX...................................................l...................................................l............178 Defekty procesora Pentium...................................................l...................................................l..........179 Procedura sprawdzająca obecność błędu koprocesora...................................................l....................180 Błędy związane z zarządzaniem energią...................................................l.........................................180 Modele i wersje procesora Pentium...................................................l................................................181 Procesor AMD-K5...................................................l...................................................l.......................182 Intel P6 (686). Procesory szóstej generacji ...................................................l...........................................183 Dynamiczne wykonywanie...................................................l...................................................l..........183 Architektura DIB ...................................................l...................................................l.........................184 Inne ulepszenia procesorów szóstej generacji...................................................l.................................184 Procesory Pentium Pro ...................................................l...................................................l................185 Procesory Pentium II ...................................................l...................................................l...................189 Procesor Celeron ...................................................l...................................................l.........................200 Procesor Pentium III...................................................l...................................................l....................206 Procesor Pentium II lub III Xeon...................................................l....................................................214 Inne procesory szóstej generacji ...................................................l...........................................................214 Procesor NexGen Nx586 ...................................................l...................................................l.............215 Procesory z serii AMD-K6 ...................................................l...................................................l..........215 Procesory AMD Athlon, Duron i Athlon XP...................................................l..................................219 Procesor AMD Duron...................................................l...................................................l..................221 Procesor AMD Athlon XP...................................................l...................................................l...........224 Procesor Athlon MP ...................................................l...................................................l....................226 Procesory Cyrix/IBM 6x86 (M1) i 6x86MX (MII) ...................................................l........................226 Procesor C3 firmy VIA...................................................l...................................................l................227 Procesory Intel Pentium 4 siódmej generacji...................................................l........................................228 Pentium 4 Extreme Edition...................................................l...................................................l..........230 Wymagania pamięciowe...................................................l...................................................l..............231 Informacje na temat zasilaczy...................................................l.........................................................231 Oznaczenia modeli procesorów Intel...................................................l..............................................239 Następcy procesora Pentium 4...................................................l........................................................240 10 Rozbudowa i naprawa komputerów PC Procesory ósmej generacji (64-bitowe rejestry)...................................................l....................................241 Procesor Itanium i Itanium 2 ...................................................l..........................................................241 AMD Athlon 64 i 64 FX..................................................l...................................................l...............244 AMD Opteron...................................................l...................................................l..............................248 Aktualizacja procesora...................................................l...................................................l.......................248 Procesory w wersji OverDrive...................................................l........................................................249 Testy porównawcze procesorów...................................................l.....................................................249 Metody identyfikacji problemów występujących w procesorach ...................................................l.........250 Rozdział 4. Płyty główne i magistrale ....................................................................................253 Formaty płyt głównych ...................................................l...................................................l.....................253 Komputery PC i XT...................................................l...................................................l.....................255 Format Full-size AT ...................................................l...................................................l....................256 Format Baby-AT ...................................................l...................................................l.........................258 Format LPX...................................................l...................................................l.................................260 Format ATX ...................................................l...................................................l................................262 Format MicroATX...................................................l...................................................l.......................270 Format FlexATX ...................................................l...................................................l.........................271 Format ITX i Mini-ITX ...................................................l...................................................l...............272 Format BTX ...................................................l...................................................l................................277 Format NLX ...................................................l...................................................l................................280 Format WTX ...................................................l...................................................l...............................284 Formaty niestandardowe...................................................l...................................................l..............286 Systemy Backplane...................................................l...................................................l......................287 Komponenty płyty głównej...................................................l...................................................l................290 Gniazda procesora (Socket i Slot)...................................................l.........................................................290 Chipsety...................................................l...................................................l.............................................292 Rozwój chipsetów ...................................................l...................................................l.......................292 Chipsety firmy Intel...................................................l...................................................l.....................294 Chipsety współpracujące z procesorami AMD Athlon i Duron...................................................l......296 Tradycyjna architektura mostka północnego i południowego ...................................................l........297 Architektura koncentratora ...................................................l.............................................................298 Połączenia o dużej szybkości między mostkiem północnym i południowym....................................300 Pierwsze chipsety firmy Intel dla płyt głównych klasy 386/486...................................................l.....302 Chipsety piątej generacji (klasa P5 Pentium)...................................................l........................................302 Intel 430LX (Mercury) ...................................................l...................................................l................303 Intel 430NX (Neptune)...................................................l...................................................l................304 Intel 430FX (Triton) ...................................................l...................................................l....................305 Intel 430HX (Triton II)...................................................l...................................................l................306 Intel 430VX (Triton III) ...................................................l...................................................l..............307 Intel 430TX ...................................................l...................................................l.................................308 Chipsety innych producentów współpracujące z procesorami Pentium ............................................308 Chipsety szóstej generacji (procesory P6 Pentium Pro/II/III)...................................................l...............309 Intel 450KX/GX (Orion Workstation/Server) ...................................................l................................311 Intel 440FX (Natoma) ...................................................l...................................................l.................311 Intel 440LX ...................................................l...................................................l.................................314 Intel 440EX ...................................................l...................................................l.................................314 Intel 440BX ...................................................l...................................................l.................................315 Intel 440ZX i 440ZX-66...................................................l...................................................l..............316 Intel 440GX...................................................l...................................................l.................................316 Intel 450NX...................................................l...................................................l.................................316 Intel 810, 810E i 810E2...................................................l...................................................l...............317 Chipsety Intel 815...................................................l...................................................l........................320 Intel 820 i 820E ...................................................l...................................................l...........................323 Intel 840...................................................l...................................................l.......................................325 Chipsety klasy P6 innych producentów...................................................l..........................................327 Spis treści 11 Chipsety siódmej generacji obsługujące procesor Pentium 4 ...................................................l...............330 Chipsety Intel 850...................................................l...................................................l........................335 Chipsety Intel 845...................................................l...................................................l........................335 Chipsety Intel 865...................................................l...................................................l........................338 Chipset Intel 875P ...................................................l...................................................l.......................338 Chipsety Intel 915...................................................l...................................................l........................339 Chipset Intel 925X...................................................l...................................................l.......................340 Chipsety innych firm zgodne z procesorem Pentium 4...................................................l.........................340 Chipsety firmy SiS ...................................................l...................................................l......................340 Chipsety firmy ALi Corporation ...................................................l....................................................344 Chipsety firmy ATI ...................................................l...................................................l.....................346 Chipsety firmy VIA ...................................................l...................................................l.....................347 Chipsety zgodne z procesorami Athlon, Duron i Athlon XP ...................................................l................352 Chipsety firmy AMD zgodne z procesorami Athlon i Duron...................................................l.........352 Chipsety firmy VIA przeznaczone dla procesorów Athlon, Duron i Athlon XP ...............................354 ProSavage KM133...................................................l...................................................l.......................358 Chipsety firmy Silicon Integrated Systems zgodne z procesorami AMD Athlon i Duron.................361 Chipset ALiMagik1 dla procesorów Athlon i Duron...................................................l......................367 Chipsety nForce firmy NVIDIA przeznaczone dla procesorów Athlon, Duron i Athlon XP ............368 Chipsety Radeon IGP firmy ATI przeznaczone dla procesorów Athlon, Duron i Athlon XP ...........369 Chipsety firmy Intel przeznaczone dla procesorów Pentium 4 i Xeon ...................................................l.370 Chipset Intel 860 ...................................................l...................................................l.........................370 Chipset Intel E7205 ...................................................l...................................................l.....................372 Chipset Intel E7505 ...................................................l...................................................l.....................372 Chipsety przeznaczone dla procesora Athlon 64 ...................................................l..................................373 Chipset AMD 8000 (8151) ...................................................l...................................................l..........376 Chipsety firmy ALi dla procesora Athlon 64...................................................l..................................379 Chipsety firmy VIA Technologies dla procesora Athlon 64...................................................l...........379 Chipsety firmy NVIDIA ...................................................l...................................................l..............382 Chipsety firmy SiS ...................................................l...................................................l......................383 Chipsety firmy ATI ...................................................l...................................................l.....................386 Układy Super I/O...................................................l...................................................l...............................386 Adresy układu CMOS RAM ...................................................l...................................................l.......388 Złącza płyty głównej...................................................l...................................................l..........................388 Typy magistrali systemowych, ich funkcje i właściwości ...................................................l....................396 Magistrala procesora (FSB)...................................................l............................................................402 Magistrala pamięci ...................................................l...................................................l......................407 Gniazda rozszerzeń...................................................l...................................................l......................407 Rodzaje magistral I/O ...................................................l...................................................l........................408 Magistrala ISA...................................................l...................................................l.............................408 Magistrala Micro Channel ...................................................l...................................................l...........412 Magistrala EISA ...................................................l...................................................l..........................412 Magistrale lokalne ...................................................l...................................................l.......................414 Magistrala VESA Local Bus ...................................................l...................................................l.......416 Magistrala PCI...................................................l...................................................l.............................417 Magistrala PCI Express ...................................................l...................................................l...............420 Magistrala AGP (Accelerated Graphics Port)...................................................l.................................423 Zasoby systemowe...................................................l...................................................l.............................425 Przerwania ...................................................l...................................................l...................................426 Kanały DMA ...................................................l...................................................l...............................434 Adresy portów I/O...................................................l...................................................l.......................435 Rozwiązywanie konfliktów zasobów...................................................l....................................................439 Ręczne rozwiązywanie konfliktów zasobów ...................................................l..................................440 Zastosowanie szablonu konfiguracji systemu...................................................l.................................441 12 Rozbudowa i naprawa komputerów PC Karty specjalne — omówienie problemów...................................................l.....................................445 Systemy Plug and Play ...................................................l...................................................l................449 Kryteria doboru płyt głównych (jeśli wiesz, czego szukasz) ...................................................l................451 Dokumentacja...................................................l...................................................l..............................454 Komponenty pracujące z zawyżoną częstotliwością ...................................................l......................455 Rozdział 5. BIOS ...................................................................................................................457 Podstawowe informacje o BIOS-ie...................................................l.......................................................457 BIOS — urządzenia i oprogramowanie ...................................................l................................................460 BIOS płyty głównej ...................................................l...................................................l...........................462 ROM...................................................l...................................................l............................................463 Cieniowanie pamięci ROM (ROM shadowing)...................................................l..............................465 Rodzaje pamięci ROM ...................................................l...................................................l................465 Producenci układów ROM BIOS ...................................................l...................................................470 Aktualizacja BIOS-u...................................................l...................................................l..........................476 Gdzie szukać aktualizacji BIOS-u? ...................................................l................................................478 Identyfikacja wersji BIOS-u ...................................................l...........................................................478 Odczytanie daty BIOS-u...................................................l...................................................l..............479 Tworzenie kopii zapasowej BIOS-u ...................................................l...............................................479 Tworzenie kopii zapasowej konfiguracji CMOS BIOS...................................................l..................480 Układy Flash BIOS...................................................l...................................................l......................481 Adresy pamięci CMOS RAM płyty głównej...................................................l..................................486 Wymiana układu BIOS ROM...................................................l...................................................l......488 BIOS i problemy związane z rokiem 2000 ...................................................l.....................................489 Środowisko przeduruchomieniowe...................................................l.......................................................489 Omówienie ustawień CMOS ...................................................l...................................................l.............491 Uruchomienie i dostęp do programu BIOS Setup ...................................................l..........................491 Menu programu BIOS Setup ...................................................l...................................................l.......492 Menu Maintenance ...................................................l...................................................l......................493 Menu Main ...................................................l...................................................l..................................493 Menu Advanced........................................l...................................................l......................................495 Menu Security ...................................................l...................................................l.............................506 Menu Power Management...................................................l...................................................l...........508 Menu Boot (kolejność użycia urządzeń inicjalizujących)...................................................l...............509 Menu Exit...................................................l...................................................l....................................510 Dodatkowe opcje programu BIOS Setup...................................................l........................................511 BIOS Plug and Play ...................................................l...................................................l...........................513 Numery identyfikacyjne urządzeń PnP...................................................l...........................................513 ACPI...................................................l...................................................l............................................513 Inicjalizacja urządzenia PnP...................................................l...........................................................514 Komunikaty błędów BIOS-u ...................................................l...................................................l.............515 Podstawowe tekstowe komunikaty o błędach generowane przez BIOS w trakcie inicjalizacji .........516 Komunikaty ROM BIOS informujące o niepowodzeniu inicjalizacji systemu operacyjnego (nieodnalezieniu poprawnego rekordu MBR) ...................................................l..............................516 Rozdział 6. Pamięć ...............................................................................................................521 Podstawowe wiadomości o pamięci...................................................l......................................................521 ROM...................................................l...................................................l............................................523 DRAM...................................................l...................................................l.........................................524 Pamięć podręczna SRAM...................................................l...................................................l............525 Typy pamięci RAM ...................................................l...................................................l...........................529 FPM (Fast Page Mode) DRAM...................................................l...................................................l...533 EDO (Extended Data Out) RAM...................................................l....................................................534 SDRAM...................................................l...................................................l.......................................535 DDR SDRAM ...................................................l...................................................l.............................537 DDR2 SDRAM ...................................................l...................................................l...........................538 RDRAM ...................................................l...................................................l......................................539 Spis treści 13 Moduły pamięci ...................................................l...................................................l.................................542 Moduły SIMM, DIMM i RIMM ...................................................l...................................................l.543 Rozmieszczenie końcówek modułu SIMM ...................................................l....................................548 Rozmieszczenie końcówek modułu DIMM...................................................l....................................551 Rozmieszczenie końcówek modułu DDR DIMM ...................................................l..........................553 Rozmieszczenie końcówek modułu DDR2 DIMM ...................................................l........................555 Rozmieszczenie końcówek modułu RIMM...................................................l....................................557 Pojemność i organizacja fizycznej pamięci RAM ...................................................l..........................560 Banki pamięci...................................................l...................................................l..............................563 Szybkość modułów pamięci ...................................................l...................................................l........564 Złoto lub cyna...................................................l...................................................l..............................565 Kontrola parzystości i kod korekcji błędów ECC...................................................l...........................568 Rozszerzanie pamięci komputera...................................................l..........................................................576 Możliwe strategie rozszerzania pamięci ...................................................l.........................................576 Wybór i instalacja pamięci ...................................................l.............................................................577 Rozwiązywanie problemów związanych z pamięcią ...................................................l............................582 Procedura identyfikująca defekt pamięci...................................................l........................................585 Organizacja logiczna pamięci komputera ...................................................l.............................................587 Pamięć konwencjonalna (podstawowa)...................................................l..........................................589 Pamięć górna (UMA) ...................................................l...................................................l..................590 Pamięć powyżej pierwszego megabajta (extended memory)...................................................l..........596 Zapobieganie konfliktom pomiędzy obszarami pamięci ROM BIOS i ich nakładaniu się................598 Cieniowanie pamięci ROM (ROM shadowing)...................................................l..............................599 Całkowita wielkość pamięci a pamięć dostępna dla programów...................................................l....599 Konfiguracja i optymalizacja pamięci kart ...................................................l.....................................600 Rozdział 7. Interfejs ATA/IDE ...............................................................................................603 Omówienie interfejsu IDE ...................................................l...................................................l.................603 Poprzednicy IDE ...................................................l...................................................l.........................603 Rodowód interfejsu IDE...................................................l...................................................l..............604 Wersje magistrali IDE ...................................................l...................................................l.................605 Rodowód interfejsu ATA ...................................................l...................................................l............606 Standardy ATA...................................................l...................................................l..................................608 ATA-1 ...................................................l...................................................l.........................................609 ATA-2 ...................................................l...................................................l.........................................609 ATA-3 ...................................................l...................................................l.........................................610 ATA/ATAPI-4...................................................l...................................................l.............................611 ATA/ATAPI-5...................................................l...................................................l.............................612 ATA/ATAPI-6...................................................l...................................................l.............................613 ATA/ATAPI-7...................................................l...................................................l.............................614 SATA/ATAPI-8 ...................................................l...................................................l..........................614 Interfejs równoległy ATA...................................................l...................................................l..................615 Złącze równoległe ATA ...................................................l...................................................l..............615 Kabel danych równoległego interfejsu ATA ...................................................l..................................617 Kable dłuższe i „zaokrąglone”...................................................l........................................................619 Sygnały równoległego interfejsu ATA ...................................................l...........................................620 Konfiguracja z dwoma dyskami ATA ...................................................l............................................620 Tryby przesyłu danych PIO równoległego interfejsu ATA ...................................................l............623 Tryby DMA równoległego interfejsu ATA ...................................................l....................................623 Interfejs Serial ATA...................................................l...................................................l...........................625 Złącza i kable Serial ATA ...................................................l...................................................l...........626 Konfiguracja urządzeń Serial ATA ...................................................l................................................627 Serial ATA II...................................................l...................................................l...............................629 Advanced Host Controller Interface ...................................................l...............................................630 Transfery danych interfejsu Serial ATA...................................................l.........................................630 14 Rozbudowa i naprawa komputerów PC Funkcje interfejsu ATA ...................................................l...................................................l.....................631 Polecenia ATA ...................................................l...................................................l............................631 ATA Security Mode ...................................................l...................................................l....................632 Host Protected Area...................................................l...................................................l.....................633 Interfejs pakietowy ATA ...................................................l...................................................l.............634 Ograniczenia pojemności dysku ATA ...................................................l..................................................635 Prefiksy dla wielokrotności dziesiętnych i binarnych...................................................l.....................635 Ograniczenia BIOS-u ...................................................l...................................................l..................635 CHS kontra LBA ...................................................l...................................................l.........................637 Konwersje CHS-LBA i LBA-CHS...................................................l.................................................638 Polecenia BIOS a polecenia ATA...................................................l...................................................639 Ograniczenia CHS (bariera 528 MB) ...................................................l.............................................640 Translacja CHS (łamanie bariery 528 MB) ...................................................l....................................641 Bariera 2,1 GB...................................................l...................................................l.............................643 Bariera 4,2 GB...................................................l...................................................l.............................643 Translacja korzystająca z LBA ...................................................l.......................................................645 Bariera 8,4 GB...................................................l...................................................l.............................647 Bariera 137 GB i powyżej ...................................................l...................................................l...........648 Ograniczenia związane z systemami operacyjnymi i innym oprogramowaniem...............................650 ATA RAID ...................................................l...................................................l........................................651 Rozdział 8. Interfejs SCSI .....................................................................................................655 Small Computer System Interface ...................................................l........................................................655 SCSI kontra ATA ...................................................l...................................................l........................657 Historia i budowa dysków twardych SCSI ...................................................l.....................................657 Standard SCSI ANSI ...................................................l...................................................l.........................661 SCSI-1 ...................................................l...................................................l...............................................663 SCSI-2 ...................................................l...................................................l...............................................663 SCSI-3 ...................................................l...................................................l...............................................666 SPI lub Ultra SCSI...................................................l...................................................l.......................667 SPI-2 i Ultra2 SCSI ...................................................l...................................................l.....................667 SPI-3 lub Ultra3 SCSI (Ultra160)...................................................l...................................................670 SPI-4 lub Ultra4 SCSI (Ultra320)...................................................l...................................................671 SPI-5 lub Ultra5 SCSI (Ultra640)...................................................l...................................................672 Serial Attached SCSI...................................................l...................................................l...................673 Macierze dyskowe RAID ...................................................l...................................................l............674 Fibre Channel SCSI...................................................l...................................................l.....................674 iSCSI ...................................................l...................................................l...........................................675 Kable i złącza SCSI ...................................................l...................................................l...........................675 Funkcje pinów złączy i kabli równoległego interfejsu SCSI ...................................................l................678 Kable i złącza asymetrycznego SCSI ...................................................l.............................................678 Sygnały High Voltage Differential SCSI...................................................l........................................680 Ekspandery ...................................................l...................................................l..................................682 Zakańczanie magistrali ...................................................l...................................................l................683 Konfiguracja napędu SCSI ...................................................l...................................................l................684 Polecenie Start on Command (opóźnione uruchamianie) ...................................................l...............687 Parzystość SCSI........................................l...................................................l......................................687 Zasilanie terminatorów ...................................................l...................................................l................687 Negocjacja synchroniczna ...................................................l...................................................l...........688 Plug and Play SCSI...................................................l...................................................l............................688 Rozwiązywanie problemów z konfiguracją SCSI...................................................l.................................689 Porównanie wydajności interfejsów SCSI i ATA — zalety i ograniczenia .............................................690 Zalecane host adaptery SCSI, kable i terminatory ...................................................l................................691 Spis treści 15 Rozdział 9. Świat urządzeń o zapisie magnetycznym...............................................................693 Zapis magnetyczny ...................................................l...................................................l............................693 Historia zapisu magnetycznego ...................................................l............................................................694 Wykorzystanie pól magnetycznych do przechowywania danych ...................................................l.........694 Rodzaje głowic odczytująco-zapisujących...................................................l............................................698 Głowice ferrytowe ...................................................l...................................................l.......................698 Głowice Metal-In-Gap...................................................l...................................................l.................699 Głowice cienkowarstwowe...................................................l...................................................l..........699 Głowice magnetorezystywne...................................................l...................................................l.......699 Głowice magnetorezystywne drugiej generacji (GMR)...................................................l..................701 Zapis prostopadły ...................................................l...................................................l........................702 Ślizgacze głowic ...................................................l...................................................l................................703 Schematy kodowania danych...................................................l...................................................l.............705 Kodowanie FM...................................................l...................................................l............................706 Kodowanie MFM ...................................................l...................................................l........................706 Kodowanie RLL ...................................................l...................................................l..........................707 Porównanie schematów kodowania ...................................................l......................................................708 Dekodery Partial-Response, Maximum-Likehood...................................................l................................709 Mierzenie pojemności...................................................l...................................................l........................710 Gęstość powierzchniowa ...................................................l...................................................l...................710 Zwiększanie gęstości powierzchniowej za pomocą „czarodziejskiego pyłu”....................................713 Rozdział 10. Dyski twarde ....................................................................................................715 Definicja dysku twardego ...................................................l...................................................l..................715 Rozwój dysków twardych...................................................l...................................................l..................716 Działanie dysku twardego...................................................l...................................................l..................717 Analogia obrazująca technologię dysków twardych...................................................l
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozbudowa i naprawa komputerów PC. Wydanie XVI
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: