Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00021 003299 18798549 na godz. na dobę w sumie
Rozbudowa i naprawa komputerów PC. Wydanie XVIII - książka
Rozbudowa i naprawa komputerów PC. Wydanie XVIII - książka
Autor: Liczba stron: 1568
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1511-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hardware >> rozbudowa i naprawa
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj Twojego peceta od podszewki!

Różnorodność sprzętu dostępnego na rynku może przyprawić o zawrót głowy. Procesory, płyty główne, dyski twarde, pamięci... to wszystko połączone w całość tworzy Twój komputer PC. Jeżeli któryś z tych elementów zawiedzie, jeżeli zechcesz zwiększyć moc Twojego sprzętu lub poznać szczegółowo sposób jego działania, ta książka Ci to umożliwi!

Dzięki niej poznasz specyfikę każdej części, składającej się na Twojego peceta. Zdobędziesz wiedzę na temat procesorów, płyt głównych, pamięci oraz dysków. Ponadto nauczysz się zwiększać wydajność sprzętu poprzez dobór właściwych parametrów w BIOS-ie. Dowiesz się, jak wybrać dostosowaną do potrzeb kartę graficzną, dźwiękową lub inny sprzęt. Z pewnością zainteresuje Cię rozdział poświęcony podkręcaniu procesorów (ang. overclocking), który zawiera również dobre rady odnośnie chłodzenia. 'Rozbudowa i naprawa komputerów PC. Wydanie XVIII' to bezcenne kompendium dla pasjonata komputerów PC! Po przeczytaniu tej książki bez problemu złożysz nowy komputer oraz naprawisz lub rozbudujesz już posiadany.

Wszystko, co pasjonat komputerów wiedzieć powinien!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozbudowa i naprawa komputerów PC. Wydanie XVIII Autor: Scott Mueller T³umaczenie: Przemys³aw Szeremiota ISBN: 978-83-246-1511-7 Tytu³ orygina³u: Upgrading and Repairing PCs (18th Edition) (Upgrading Repairing) Format: 172x245, stron: 1568 Oprawa: twarda Poznaj Twojego peceta od podszewki! • Jak dobraæ w³aœciwe ustawienia w BIOS-ie? • Jak z³o¿yæ lub rozbudowaæ komputer PC? • Jak przeprowadziæ overclocking? Ró¿norodnoœæ sprzêtu dostêpnego na rynku mo¿e przyprawiæ o zawrót g³owy. Procesory, p³yty g³ówne, dyski twarde, pamiêci… to wszystko po³¹czone w ca³oœæ tworzy Twój komputer PC. Je¿eli któryœ z tych elementów zawiedzie, je¿eli zechcesz zwiêkszyæ moc Twojego sprzêtu lub poznaæ szczegó³owo sposób jego dzia³ania, ta ksi¹¿ka Ci to umo¿liwi! Dziêki niej poznasz specyfikê ka¿dej czêœci, sk³adaj¹cej siê na Twojego peceta. Zdobêdziesz wiedzê na temat procesorów, p³yt g³ównych, pamiêci oraz dysków. Ponadto nauczysz siê zwiêkszaæ wydajnoœæ sprzêtu poprzez dobór w³aœciwych parametrów w BIOS-ie. Dowiesz siê, jak wybraæ dostosowan¹ do potrzeb kartê graficzn¹, dŸwiêkow¹ lub inny sprzêt. Z pewnoœci¹ zainteresuje Ciê rozdzia³ poœwiêcony podkrêcaniu procesorów (ang. overclocking), który zawiera równie¿ dobre rady odnoœnie ch³odzenia. „Rozbudowa i naprawa komputerów PC. Wydanie XVIII” to bezcenne kompendium dla pasjonata komputerów PC! Po przeczytaniu tej ksi¹¿ki bez problemu z³o¿ysz nowy komputer oraz naprawisz lub rozbudujesz ju¿ posiadany. • Budowa komputera PC • Rodzaje procesorów i ich specyfika • P³yty g³ówne • Basic Input/Output System (BIOS) • Dyski twarde oraz inne pamiêci masowe • Pamiêci przenoœne • Napêdy optyczne • Karty graficzne i dŸwiêkowe • Komunikacja — pod³¹czenie do sieci lokalnej oraz Internetu • Zapewnienie zasilania odpowiedniej jakoœci • Sk³adanie komputera • Rozbudowa komputera PC • Sposoby rozwi¹zywania problemów Wszystko, co pasjonat komputerów wiedzieæ powinien! Spis treĈci O autorze ............................................................................................................................... 23 Wprowadzenie ....................................................................................................................... 25 Co nowego znalazáo siĊ w 18. edycji? ...................................................................................................... 26 Czemu ma sáuĪyü ta ksiąĪka? ................................................................................................................... 26 Czy ta ksiąĪka jest przeznaczona dla Ciebie? ........................................................................................... 27 Omówienie rozdziaáów ............................................................................................................................ 27 Komentarz autora ..................................................................................................................................... 29 Rozdziaä 1. Historia powstania komputera osobistego ............................................................. 31 Historia maszyn cyfrowych przed powstaniem komputera osobistego .................................................... 31 Chronologia ....................................................................................................................................... 31 Kalkulatory mechaniczne ................................................................................................................... 36 Pierwszy kalkulator mechaniczny ...................................................................................................... 36 Maszyny elektroniczne ...................................................................................................................... 38 Nowoczesne komputery ........................................................................................................................... 39 Od lamp do tranzystorów ................................................................................................................... 39 Ukáady scalone ................................................................................................................................... 40 Pierwszy mikroprocesor ..................................................................................................................... 41 Historia komputera osobistego ................................................................................................................. 44 Narodziny komputera osobistego ....................................................................................................... 44 Komputer osobisty firmy IBM ........................................................................................................... 46 Przemysá komputerowy ponad 25 lat póĨniej .................................................................................... 47 Rozdziaä 2. Komponenty, funkcje i typy komputerów ............................................................... 49 Czym jest komputer osobisty? ................................................................................................................. 49 Kto dominuje na rynku oprogramowania komputerów PC? .............................................................. 50 Kto obecnie ma najwiĊkszy wpáyw na rozwój sprzĊtu komputerowego? .......................................... 53 Przewodnik po typach systemów PC ................................................................................................. 56 Typy komputerów .................................................................................................................................... 58 Komponenty komputera ........................................................................................................................... 61 Rozdziaä 3. Typy i parametry mikroprocesorów ........................................................................ 63 Historia mikroprocesora przed pojawieniem siĊ komputerów osobistych ................................................ 63 Procesory produkowane po roku 1971 ..................................................................................................... 64 Parametry procesorów .............................................................................................................................. 67 Magistrala danych wejĞcia-wyjĞcia (I/O) ........................................................................................... 68 Magistrala adresowa .......................................................................................................................... 69 Rejestry wewnĊtrzne (wewnĊtrzna magistrala danych) ..................................................................... 69 Tryby pracy procesora ....................................................................................................................... 74 SzybkoĞü procesorów ......................................................................................................................... 80 6 Rozbudowa i naprawa komputerów PC PrĊdkoĞci i oznaczenia procesorów a prĊdkoĞci páyt gáównych ......................................................... 90 Numery modelowe procesorów Intel ................................................................................................. 91 SzybkoĞci procesorów Cyrix .............................................................................................................. 92 SzybkoĞci procesorów AMD ............................................................................................................. 92 Przetaktowywanie .............................................................................................................................. 94 PamiĊü podrĊczna procesora (cache) ................................................................................................. 97 Zasada dziaáania pamiĊci podrĊcznej ................................................................................................. 98 PamiĊü cache L2 procesora ................................................................................................................ 99 PamiĊü cache L3 .............................................................................................................................. 100 Funkcje procesorów ............................................................................................................................... 104 Tryb SMM (zarządzanie energią) .................................................................................................... 104 Przetwarzanie superskalarne ............................................................................................................ 106 MMX ............................................................................................................................................... 107 SSE, SSE2, SSE3 i SSSE3 ............................................................................................................... 107 3DNow!, Enhanced 3DNow! i 3DNow! Professional ...................................................................... 109 Dynamic Execution (Dynamiczne wykonywanie) ........................................................................... 109 Architektura DIB ............................................................................................................................. 110 Technologia hiperwątkowoĞci ......................................................................................................... 111 Technologia wielordzeniowa ........................................................................................................... 112 Wytwarzanie procesorów ....................................................................................................................... 114 Faászowanie procesorów .................................................................................................................. 119 Obudowa PGA ................................................................................................................................. 120 Obudowy SEC i SEPP ..................................................................................................................... 121 Typy gniazd procesorów ........................................................................................................................ 123 Podstawka ZIF (Zero Insertion Force) ............................................................................................. 123 Gniazdo Socket 1 ............................................................................................................................. 125 Gniazdo Socket 2 ............................................................................................................................. 126 Gniazdo Socket 3 ............................................................................................................................. 127 Gniazdo Socket 4 ............................................................................................................................. 128 Gniazdo Socket 5 ............................................................................................................................. 129 Gniazdo Socket 6 ............................................................................................................................. 130 Gniazdo Socket 7 i Super7 ............................................................................................................... 130 Gniazdo Socket 8 ............................................................................................................................. 130 Gniazdo Socket 370 (PGA-370) ...................................................................................................... 131 Gniazdo Socket 423 ......................................................................................................................... 133 Gniazdo Socket 478 ......................................................................................................................... 134 Gniazdo Socket A (Socket 462) ....................................................................................................... 134 Gniazdo Socket 603 ......................................................................................................................... 135 Gniazdo Socket 754 ......................................................................................................................... 136 Gniazdo Socket 939 i Socket 940 .................................................................................................... 136 Gniazdo LGA775 ............................................................................................................................. 138 Gniazdo Socket AM2 ....................................................................................................................... 138 Gniazdo Socket F (1207FX) ............................................................................................................ 139 KrawĊdziowe gniazda procesorowe ................................................................................................. 139 NapiĊcia zasilania procesorów ............................................................................................................... 141 Ciepáo i problemy z jego odprowadzaniem ............................................................................................ 143 Koprocesory (jednostki zmiennoprzecinkowe) ...................................................................................... 144 BáĊdy procesora ...................................................................................................................................... 146 Nazwy kodowe procesorów ................................................................................................................... 147 P1 (086). Procesory pierwszej generacji ................................................................................................ 150 Procesory 8088 i 8086 ...................................................................................................................... 150 Procesory 80186 i 80188 .................................................................................................................. 151 Koprocesor 8087 .............................................................................................................................. 152 Spis treĈci 7 P2 (286). Procesory drugiej generacji .................................................................................................... 152 Procesor 286 .................................................................................................................................... 152 Koprocesor 80287 ............................................................................................................................ 153 P3 (386). Procesory trzeciej generacji .................................................................................................... 153 Procesory 386 .................................................................................................................................. 154 Procesor 386DX ............................................................................................................................... 155 Procesor 386SX ............................................................................................................................... 155 Procesor 386SL ................................................................................................................................ 156 Koprocesor 80387 ............................................................................................................................ 156 P4 (486). Procesory czwartej generacji .................................................................................................. 157 Procesory 486 .................................................................................................................................. 157 Procesor 486DX ............................................................................................................................... 158 Procesor 486SL ................................................................................................................................ 160 Procesor 486SX ............................................................................................................................... 161 Koprocesor 487SX ........................................................................................................................... 161 Procesory DX2/OverDrive i DX4 .................................................................................................... 162 Procesor Pentium OverDrive przeznaczony dla systemów 486SX2 i DX2 ..................................... 164 Procesor AMD 486 (5x86) ............................................................................................................... 164 Procesor Cyrix/TI 486 ...................................................................................................................... 166 P5 (586). Procesory piątej generacji ....................................................................................................... 166 Procesory Pentium ........................................................................................................................... 166 Procesor Pentium pierwszej generacji .............................................................................................. 170 Procesor Pentium drugiej generacji .................................................................................................. 171 Procesory Pentium-MMX ................................................................................................................ 173 Defekty procesora Pentium .............................................................................................................. 173 Procedura sprawdzająca obecnoĞü báĊdu koprocesora ..................................................................... 174 BáĊdy związane z zarządzaniem energią .......................................................................................... 175 Modele i wersje procesora Pentium ................................................................................................. 175 Procesor AMD-K5 ........................................................................................................................... 176 Intel P6 (686). Procesory szóstej generacji ............................................................................................ 177 Dynamiczne wykonywanie .............................................................................................................. 177 Architektura DIB ............................................................................................................................. 178 Inne ulepszenia procesorów szóstej generacji .................................................................................. 178 Procesory Pentium Pro ..................................................................................................................... 179 Procesory Pentium II ........................................................................................................................ 183 Procesor Celeron .............................................................................................................................. 194 Procesor Pentium III ........................................................................................................................ 202 Procesor Pentium II lub III Xeon ..................................................................................................... 210 Inne procesory szóstej generacji ............................................................................................................. 210 Procesor NexGen Nx586 ................................................................................................................. 211 Procesory z serii AMD-K6 ............................................................................................................... 212 Procesory AMD Athlon, Duron i Athlon XP ................................................................................... 215 Procesor AMD Duron ...................................................................................................................... 216 Procesor AMD Athlon XP ............................................................................................................... 217 Procesor Athlon MP ......................................................................................................................... 219 Procesor Sempron (Socket A) .......................................................................................................... 221 Procesory Cyrix/IBM 6x86 (M1) i 6x86MX (MII) .......................................................................... 222 Procesor C3 firmy VIA .................................................................................................................... 223 Procesory Intel Pentium 4 siódmej generacji ......................................................................................... 226 Pentium 4 Extreme Edition .............................................................................................................. 229 Zasilanie i cháodzenie procesorów Pentium 4 .................................................................................. 229 Procesory Xeon ................................................................................................................................ 236 8 Rozbudowa i naprawa komputerów PC Procesory ósmej generacji (64-bitowe rejestry) ..................................................................................... 236 AMD Athlon 64 i 64 FX .................................................................................................................. 236 AMD Sempron (Socket 754) ........................................................................................................... 242 AMD Opteron .................................................................................................................................. 243 Procesory wielordzeniowe ..................................................................................................................... 243 Intel Pentium D i Pentium Extreme Edition ..................................................................................... 243 Intel Core 2 ...................................................................................................................................... 247 AMD Athlon 64 X2 i 64 FX ............................................................................................................ 248 Wymiana procesora ................................................................................................................................ 249 Procesory w wersji OverDrive ......................................................................................................... 254 Testy porównawcze procesorów ...................................................................................................... 255 Metody identyfikacji problemów wystĊpujących w procesorach ........................................................... 256 Rozdziaä 4. Päyty gäówne i magistrale .................................................................................... 259 Formaty páyt gáównych .......................................................................................................................... 259 Komputery PC i XT ......................................................................................................................... 261 Format Full-size AT ......................................................................................................................... 262 Format Baby-AT .............................................................................................................................. 264 Format LPX ..................................................................................................................................... 266 Format NLX ..................................................................................................................................... 268 Format ATX ..................................................................................................................................... 272 Format MicroATX ........................................................................................................................... 280 Format FlexATX .............................................................................................................................. 281 Format DTX i Mini-DTX ................................................................................................................ 282 Format ITX i Mini-ITX .................................................................................................................... 283 Format BTX ..................................................................................................................................... 286 Format WTX .................................................................................................................................... 289 Formaty niestandardowe .................................................................................................................. 290 Systemy Backplane/Blade ................................................................................................................ 291 Gniazda procesora (Socket i Slot) .......................................................................................................... 293 Chipsety ................................................................................................................................................. 295 Rozwój chipsetów ............................................................................................................................ 296 Chipsety firmy Intel ......................................................................................................................... 297 Zintegrowana grafika firmy Intel ..................................................................................................... 299 Chipsety wspóápracujące z procesorami AMD ................................................................................ 301 Tradycyjna architektura mostka póánocnego i poáudniowego .......................................................... 301 Architektura koncentratora ............................................................................................................... 303 Szybkie áącza miĊdzy mostkiem póánocnym i poáudniowym .......................................................... 305 Pierwsze chipsety firmy Intel dla páyt gáównych klasy 386/486 ............................................................ 306 Chipsety piątej generacji (klasa P5 Pentium) ......................................................................................... 306 Chipsety szóstej generacji (procesory P6 Pentium Pro/II/III) ................................................................ 308 Intel 810, 810E i 810E2 ................................................................................................................... 309 Chipsety Intel 815 ............................................................................................................................ 314 Intel 820 i 820E ................................................................................................................................ 317 Intel 840 ........................................................................................................................................... 319 Chipsety klasy P6 innych producentów ........................................................................................... 321 Chipsety ALi/ULi (Acer Labs) dla procesorów klasy P6 ................................................................. 321 Chipsety dla procesorów siódmej i ósmej generacji (Pentium 4/D i Core 2) ......................................... 323 Chipsety Intel 850 ............................................................................................................................ 325 Chipsety Intel 845 ............................................................................................................................ 327 Chipsety Intel 865 ............................................................................................................................ 329 Chipset Intel 848P ............................................................................................................................ 330 Chipset Intel 875P ............................................................................................................................ 331 Rodzina chipsetów Intel 915 ............................................................................................................ 332 Rodzina chipsetów Intel 925X ......................................................................................................... 334 Spis treĈci 9 Rodzina chipsetów Intel 945 Express .............................................................................................. 335 Chipsety Intel 955X i 975X ............................................................................................................. 336 Chipsety serii Intel 96x .................................................................................................................... 336 Chipsety serii Intel 3x ...................................................................................................................... 336 Chipsety innych producentów dla procesorów Intel ............................................................................... 338 Chipsety firmy SiS ........................................................................................................................... 338 Chipsety firmy ULi Electronics ....................................................................................................... 343 Chipsety firmy ATI .......................................................................................................................... 345 Chipsety firmy VIA ......................................................................................................................... 346 Chipsety dla procesorów AMD Athlon .................................................................................................. 353 Chipsety firmy AMD ....................................................................................................................... 353 Chipsety firmy VIA dla procesorów AMD ...................................................................................... 356 ProSavage KM133 ........................................................................................................................... 359 Chipsety firmy Silicon Integrated Systems zgodne z procesorami AMD Athlon i Duron ............... 362 Chipset (ALiMagik1) firmy ULi dla procesorów AMD .................................................................. 368 Chipsety nForce firmy NVIDIA przeznaczone dla procesorów Athlon, Duron i Athlon XP ........... 369 Chipsety Radeon IGP firmy ATI ..................................................................................................... 370 Chipsety firmy Intel ............................................................................................................................... 371 Chipset Intel 860 .............................................................................................................................. 371 Chipset Intel E7205 .......................................................................................................................... 372 Chipset Intel E7505 .......................................................................................................................... 372 Chipset Intel E7525 .......................................................................................................................... 374 Chipsety dla procesorów AMD Athlon 64 ............................................................................................. 374 Chipset AMD 8000 (8151) .............................................................................................................. 375 ATI (obecnie AMD) ........................................................................................................................ 376 Chipsety firmy ALi dla procesora Athlon 64 ................................................................................... 377 Chipsety firmy VIA dla procesora Athlon 64 .................................................................................. 379 Chipsety NVIDIA dla procesorów Athlon 64 .................................................................................. 381 Chipsety firmy SiS ........................................................................................................................... 383 Ukáady Super I/O ................................................................................................................................... 387 Adresy ukáadu CMOS RAM ............................................................................................................ 388 Záącza páyty gáównej .............................................................................................................................. 389 Typy magistrali systemowych, ich funkcje i wáaĞciwoĞci ...................................................................... 396 Magistrala procesora (FSB) ............................................................................................................. 403 Magistrala pamiĊci ........................................................................................................................... 408 Gniazda rozszerzeĔ .......................................................................................................................... 409 Rodzaje magistral I/O ............................................................................................................................ 409 Magistrala ISA ................................................................................................................................. 410 Magistrala Micro Channel ............................................................................................................... 413 Magistrala EISA .............................................................................................................................. 413 Magistrale lokalne ............................................................................................................................ 414 Magistrala VESA Local Bus ............................................................................................................ 418 Magistrala PCI ................................................................................................................................. 418 Magistrala PCI Express .................................................................................................................... 422 Magistrala AGP (Accelerated Graphics Port) .................................................................................. 424 Zasoby systemowe ................................................................................................................................. 427 Przerwania ....................................................................................................................................... 428 Kanaáy DMA .................................................................................................................................... 436 Adresy portów I/O ........................................................................................................................... 437 Rozwiązywanie konfliktów zasobów ..................................................................................................... 441 RĊczne rozwiązywanie konfliktów zasobów .................................................................................... 442 Zastosowanie szablonu konfiguracji systemu .................................................................................. 443 Karty specjalne — omówienie problemów ...................................................................................... 447 Systemy Plug and Play ..................................................................................................................... 452 10 Rozbudowa i naprawa komputerów PC Kryteria doboru páyt gáównych (jeĞli wiesz, czego szukasz) .................................................................. 453 Dokumentacja .................................................................................................................................. 456 Komponenty pracujące z zawyĪoną czĊstotliwoĞcią ........................................................................ 457 Rozdziaä 5. BIOS .................................................................................................................. 459 Podstawowe informacje o BIOS-ie ........................................................................................................ 459 BIOS — urządzenia i oprogramowanie .................................................................................................. 462 BIOS páyty gáównej ................................................................................................................................ 463 ROM ................................................................................................................................................ 465 Cieniowanie pamiĊci ROM (ROM shadowing) ............................................................................... 467 Rodzaje pamiĊci ROM ..................................................................................................................... 467 Producenci ukáadów ROM BIOS ..................................................................................................... 471 Aktualizacja BIOS-u .............................................................................................................................. 477 Gdzie szukaü aktualizacji BIOS-u? .................................................................................................. 478 Identyfikacja wersji BIOS-u ............................................................................................................ 478 Odczytanie daty BIOS-u .................................................................................................................. 479 Tworzenie kopii zapasowej BIOS-u ................................................................................................ 480 Tworzenie kopii zapasowej ustawieĔ pamiĊci CMOS ..................................................................... 481 Aktualizacja pamiĊci BIOS-u .......................................................................................................... 481 Adresy pamiĊci CMOS RAM páyty gáównej ................................................................................... 488 Wymiana ROM ................................................................................................................................ 490 BIOS i problemy związane z rokiem 2000 ...................................................................................... 491 ĝrodowisko przeduruchomieniowe ........................................................................................................ 491 Omówienie ustawieĔ CMOS .................................................................................................................. 493 Uruchomienie i dostĊp do programu BIOS Setup ............................................................................ 493 Menu programu konfiguracyjnego BIOS-u ..................................................................................... 494 Menu konserwacji ............................................................................................................................ 495 Menu gáówne ................................................................................................................................... 496 Menu zaawansowane ....................................................................................................................... 497 Opcje zabezpieczeĔ .......................................................................................................................... 510 Zarządzanie energią ......................................................................................................................... 511 Menu rozruchu systemu (kolejnoĞü uĪycia urządzeĔ inicjalizujących) ............................................ 512 Menu wyjĞciowe .............................................................................................................................. 515 Dodatkowe opcje programu BIOS Setup ......................................................................................... 516 BIOS Plug and Play ............................................................................................................................... 517 Numery identyfikacyjne urządzeĔ PnP ............................................................................................ 517 ACPI ................................................................................................................................................ 518 Inicjalizacja urządzenia PnP ............................................................................................................ 519 Komunikaty báĊdów BIOS-u .................................................................................................................. 519 Komunikaty o báĊdach rozruchu ...................................................................................................... 520 Komunikaty báĊdów MBR ............................................................................................................... 523 BáĊdy translacji geometrii dysku ...................................................................................................... 524 Rozdziaä 6. Pamiöè ............................................................................................................... 527 Podstawowe wiadomoĞci o pamiĊci ....................................................................................................... 527 ROM ................................................................................................................................................ 530 DRAM ............................................................................................................................................. 530 PamiĊü podrĊczna SRAM ................................................................................................................ 532 Typy pamiĊci RAM i ich wydajnoĞü ................................................................................................ 535 FPM (Fast Page Mode) DRAM .............................................................................................................. 537 EDO (Extended Data Out) RAM ........................................................................................................... 539 SDRAM ................................................................................................................................................. 541 DDR SDRAM ........................................................................................................................................ 543 DDR2 SDRAM ...................................................................................................................................... 545 DDR3 ..................................................................................................................................................... 547 Spis treĈci 11 RDRAM ................................................................................................................................................. 547 Moduáy pamiĊci ..................................................................................................................................... 550 Moduáy SIMM, DIMM i RIMM ............................................................................................................ 551 Moduáy rejestrowe ................................................................................................................................. 557 Rozmieszczenie koĔcówek moduáu SIMM ............................................................................................ 558 Rozmieszczenie koĔcówek moduáu DIMM ........................................................................................... 560 Rozmieszczenie koĔcówek moduáu DDR DIMM .................................................................................. 563 Rozmieszczenie koĔcówek moduáu DDR2 DIMM ................................................................................ 565 Rozmieszczenie koĔcówek moduáu DDR3 DIMM ................................................................................ 567 Rozmieszczenie koĔcówek moduáu RIMM ........................................................................................... 569 OkreĞlanie pojemnoĞci i parametrów moduáów pamiĊci ........................................................................ 572 Banki pamiĊci ........................................................................................................................................ 574 SzybkoĞü moduáów pamiĊci ................................................................................................................... 576 Kontrola parzystoĞci i kod korekcji báĊdów ECC ............................................................................ 576 Kontrola parzystoĞci ............................................................................................................................... 579 Dziaáanie mechanizmu kontroli parzystoĞci ........................................................................................... 580 Kod korekcji báĊdów .............................................................................................................................. 583 Rozszerzanie pamiĊci komputera ........................................................................................................... 584 MoĪliwe strategie rozszerzania pamiĊci ........................................................................................... 585 Wybór i instalacja pamiĊci ..................................................................................................................... 586 Zakup pamiĊci .................................................................................................................................. 586 Instalowanie moduáów DIMM i RIMM ................................................................................................. 589 Instalowanie moduáów SIMM ................................................................................................................ 591 Rozwiązywanie problemów związanych z pamiĊcią .............................................................................. 592 Procedura identyfikująca defekt pamiĊci ............................................................................................... 595 Organizacja logiczna pamiĊci komputera ............................................................................................... 597 Rozdziaä 7. Interfejs ATA/IDE ............................................................................................... 601 Omówienie interfejsu IDE ..................................................................................................................... 601 Poprzednicy IDE .............................................................................................................................. 602 Rodowód interfejsu IDE .................................................................................................................. 602 Wersje magistrali IDE ...................................................................................................................... 603 Rodowód interfejsu ATA ................................................................................................................. 604 Standardy ATA ...................................................................................................................................... 605 ATA-1 .............................................................................................................................................. 606 ATA-2 .............................................................................................................................................. 607 ATA-3 .............................................................................................................................................. 607 ATA/ATAPI-4 ................................................................................................................................. 608 ATA/ATAPI-5 ................................................................................................................................. 610 ATA/ATAPI-6 ................................................................................................................................. 611 ATA/ATAPI-7 ................................................................................................................................. 611 SATA/ATAPI-8 ............................................................................................................................... 612 Interfejs równolegáy ATA ...................................................................................................................... 612 Záącze równolegáe ATA ................................................................................................................... 613 Kabel danych równolegáego interfejsu ATA .................................................................................... 616 Kable wydáuĪone i „zrolowane” ...................................................................................................... 617 Sygnaáy równolegáego interfejsu ATA ............................................................................................. 618 Konfiguracja z dwoma dyskami ATA .............................................................................................. 618 Tryby przesyáu danych PIO równolegáego interfejsu ATA .............................................................. 621 Tryby DMA równolegáego interfejsu ATA ...................................................................................... 621 Interfejs Serial ATA ............................................................................................................................... 623 Záącza i kable Serial ATA ................................................................................................................ 624 Konfiguracja urządzeĔ Serial ATA .................................................................................................. 626 Druga generacja Serial ATA ............................................................................................................ 627 12 Rozbudowa i naprawa komputerów PC Advanced Host Controller Interface (AHCI) ................................................................................... 628 Transfery danych interfejsu Serial ATA .......................................................................................... 629 Funkcje interfejsu ATA .......................................................................................................................... 630 Polecenia ATA ................................................................................................................................. 630 ATA Security Mode ......................................................................................................................... 631 Host Protected Area ......................................................................................................................... 632 Interfejs pakietowy ATA ................................................................................................................. 633 Ograniczenia pojemnoĞci dysku ATA .................................................................................................... 633 Prefiksy dla wielokrotnoĞci dziesiĊtnych i binarnych ...................................................................... 634 Ograniczenia BIOS-u ....................................................................................................................... 635 CHS kontra LBA .............................................................................................................................. 636 Konwersje CHS-LBA i LBA-CHS .................................................................................................. 637 Polecenia BIOS a polecenia ATA .................................................................................................... 637 Ograniczenia CHS (bariera 528 MB) ............................................................................................... 638 Translacja CHS (áamanie bariery 528 MB) ...................................................................................... 640 Bariery 2,1 GB oraz 4,2 GB ............................................................................................................. 642 Translacja korzystająca z LBA ........................................................................................................ 643 Bariera 8,4 GB ................................................................................................................................. 646 Bariera 137 GB i powyĪej ................................................................................................................ 647 Ograniczenia związane z systemami operacyjnymi i innym oprogramowaniem ............................. 648 PATA/SATA i macierze RAID .............................................................................................................. 649 Rozdziaä 8. ćwiat urzñdzeþ o zapisie magnetycznym .............................................................. 653 Zapis magnetyczny ................................................................................................................................. 653 Historia zapisu magnetycznego .............................................................................................................. 654 Wykorzystanie pól magnetycznych do przechowywania danych ........................................................... 654 Rodzaje gáowic odczytująco-zapisujących ............................................................................................. 658 Gáowice ferrytowe ........................................................................................................................... 658 Gáowice Metal-In-Gap ..................................................................................................................... 659 Gáowice cienkowarstwowe .............................................................................................................. 659 Gáowice magnetorezystywne ........................................................................................................... 659 Gáowice magnetorezystywne drugiej generacji (GMR) ................................................................... 661 ĝlizgacze gáowic .................................................................................................................................... 662 Schematy kodowania danych ................................................................................................................. 664 Kodowanie FM ................................................................................................................................ 665 Kodowanie MFM ............................................................................................................................. 665 Kodowanie RLL .............................................................................................................................. 666 Porównanie schematów kodowania ................................................................................................. 667 Dekodery Partial-Response, Maximum-Likehood ........................................................................... 668 Mierzenie pojemnoĞci ............................................................................................................................ 669 GĊstoĞü powierzchniowa ........................................................................................................................ 669 ZwiĊkszanie gĊstoĞci powierzchniowej za pomocą „czarodziejskiego pyáu” .................................. 672 Technologia zapisu prostopadáego ................................................................................................... 673 Rozdziaä 9. Dyski twarde ...................................................................................................... 677 Definicja dysku twardego ....................................................................................................................... 677 Rozwój dysków twardych ...................................................................................................................... 678 Rozmiary dysków ................................................................................................................................... 679 Dyski 5,25 cala ................................................................................................................................ 680 Dyski 3,5 cala .................................................................................................................................. 681 Dyski 2,5 cala .................................................................................................................................. 681 Dyski 1,8 cala .................................................................................................................................. 681 Dyski 1-calowe ................................................................................................................................ 682 Spis treĈci 13 Dziaáanie dysku twardego ...................................................................................................................... 682 Analogia obrazująca technologiĊ dysków twardych ........................................................................ 684 ĝcieĪki i sektory ............................................................................................................................... 685 Formatowanie dysku ........................................................................................................................ 688 Podstawowe czĊĞci dysku twardego ....................................................................................................... 692 Talerze dysku twardego (dyski) ....................................................................................................... 692 NoĞniki zapisu .................................................................................................................................. 693 Gáowice odczytująco-zapisujące ...................................................................................................... 695 Mechanizm pozycjonera gáowicy ..................................................................................................... 696 Filtry powietrzne .............................................................................................................................. 703 Aklimatyzacja termiczna dysków .................................................................................................... 704 Silniki ............................................................................................................................................... 705 Páytka z ukáadami logicznymi .......................................................................................................... 706 Kable i záącza ................................................................................................................................... 706 Elementy konfiguracyjne ................................................................................................................. 707 WáasnoĞci dysku twardego ..................................................................................................................... 707 PojemnoĞü ........................................................................................................................................ 707 WydajnoĞü ....................................................................................................................................... 710 NiezawodnoĞü .................................................................................................................................. 714 Cena ................................................................................................................................................. 717 Rozdziaä 10. Pamiöci wymienne ............................................................................................ 719 Rola napĊdów noĞników wymiennych ................................................................................................... 719 Dodatkowa pamiĊü dyskowa ............................................................................................................ 719 PrzydatnoĞü kopii zapasowych ........................................................................................................ 720 Dodatkowe noĞniki startowe ............................................................................................................ 720 Przenoszenie danych pomiĊdzy komputerami ................................................................................. 721 Dyskietkowe sterowniki dla napĊdów noĞników wymiennych ........................................................ 721 Porównanie technologii zapisu danych na dyskach, taĞmach i w pamiĊci Flash .................................... 722 Dyski magnetyczne .......................................................................................................................... 722 TaĞma magnetyczna ......................................................................................................................... 723 PamiĊci Flash ................................................................................................................................... 723 Interfejsy dla napĊdów noĞników wymiennych ..................................................................................... 723 Stacje dyskietek — kiedyĞ i dziĞ ............................................................................................................ 725 Alternatywy wobec stacji dyskietek ................................................................................................. 725 NapĊdy 1,44 MB 3,5 cala ................................................................................................................. 726 Interfejsy napĊdu dyskietek .............................................................................................................. 727 Elementy napĊdu .............................................................................................................................. 727 Sposób wykorzystania dyskietki przez system operacyjny .............................................................. 734 Sygnaá Disk Change ............
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozbudowa i naprawa komputerów PC. Wydanie XVIII
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: