Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00105 006538 18458020 na godz. na dobę w sumie
Rozbudowa i naprawa komputerów PC. Wydanie drugie - książka
Rozbudowa i naprawa komputerów PC. Wydanie drugie - książka
Autor: Liczba stron: 1456
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-051-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hardware >> rozbudowa i naprawa
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Nieważne, czy jesteś serwisantem, studentem czy hobbystą - ta książka wzbogaci Twoją wiedzę o sprzęcie komputerowym.

'Rozbudowa i naprawa komputerów PC. Wydanie 2' to wyjątkowa pozycja na rynku wydawniczym: najbardziej kompletne i wyczerpujące źródło informacji o budowie komputerów PC. Jeśli chcesz dowiedzieć się co sprawia, że najnowsze procesory osiągają zawrotną wydajność; dlaczego warto dbać o - jakże często pomijany komponent peceta, jakim jest zasilacz lub jak wybrać odpowiednie moduły pamięci przy rozbudowie komputera - tu znajdziesz wszystkie odpowiedzi.

W tym wydaniu: Scott Mueller jest jednym z największych autorytetów w dziedzinie sprzętu komputerowego. Poza wykształceniem tysięcy specjalistów od sprzętu, jest autorem książki, której kolejne wydanie trzymasz w ręku, a która rozeszła się na całym świecie w ponad dwóch milionach egzemplarzy. Artykuły Scotta ukazywały się takich pismach jak Forbes, Investors Business Daily i wielu innych. Scott pojawia się także jako ekspert na antenie TechTV i licznych rozgłośni radiowych.

'Kolejne wydanie książki Scotta Muellera pozwoli Ci trzymać rękę na pulsie, śledzić najnowsze technologie, będąc zarazem wyczerpującym źródłem informacji. Musisz ją mieć'. Gordon Mah Ung, Starszy Redaktor, Maximum PC

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Rozbudowa i naprawa komputerów PC. Wydanie 2 Autor: Scott Mueller T³umaczenie: Gonera Pawe³, Kêdziera Jerzy, Koronkiewicz Pawe³, Pilch Piotr, Zio³o Witold ISBN: 83-7361-051-0 Tytu³ orygina³u: Upgrading and Repairing PCs, 14th Edition Format: B5, stron: 1455 Niewa¿ne, czy jesteġ serwisantem, studentem czy hobbyst¹ — ta ksi¹¿ka wzbogaci Twoj¹ wiedzê o sprzêcie komputerowym. „Rozbudowa i naprawa komputerów PC. Wydanie 2” to wyj¹tkowa pozycja na rynku wydawniczym: najbardziej kompletne i wyczerpuj¹ce ĥród³o informacji o budowie komputerów PC. Jeġli chcesz dowiedzieæ siê co sprawia, ¿e najnowsze procesory osi¹gaj¹ zawrotn¹ wydajnoġæ; dlaczego warto dbaæ o — jak¿e czêsto pomijany komponent peceta, jakim jest zasilacz lub jak wybraæ odpowiednie modu³y pamiêci przy rozbudowie komputera — tu znajdziesz wszystkie odpowiedzi. W tym wydaniu: • Procesory Intela Pentium 4 wykonane w technologii Northwood nie pasuj¹ ju¿ do p³yt g³ównych opartych o Socket 423. Dowiedz siê w jaki sposób in¿ynierowie Intela zdo³ali przyspieszyæ a zarazem zmniejszyæ procesor, dodaj¹c jednoczeġnie 55 nowych „nó¿ek”, tak by mo¿na go by³o montowaæ w z³¹czach Socket 478. • Po wygaġniêciu umowy licencyjnej z firm¹ Rambus, komputery oparte na Pentium 4 nie musz¹ ju¿ korzystaæ z drogich pamiêci RDRAM. Przekonaj siê, czy nowe pecety oparte na uk³adach DDR SDRAM s¹ od nich szybsze, czy wolniejsze. • AMD znowu zmieni³o oznaczenia swoich procesorów, opisuj¹c je wskaĥnikiem wydajnoġci. Dowiedz siê, z jak¹ rzeczywist¹ prêdkoġci¹ zegara pracuje Athlon XP 2200+ i czy naprawdê jego wydajnoġæ dorównuje procesorom Intela o szybkoġci taktowania 2.2GHz. • Dla tych, którzy doġwiadczyli wygody, jak¹ jest szerokopasmowy dostêp do Internetu, ³¹czenie siê poprzez modem z ogólnoġwiatow¹ sieci¹ nie jest ¿adn¹ alternatyw¹. Jeġli i Ty myġlisz o szerokopasmowym dostêpie do sieci, znajdziesz w tej ksi¹¿ce omówienie najwa¿niejszych zwi¹zanych z tym technologii, takich jak ³¹cza kablowe, DSL i ³¹cza satelitarne. Poznasz ich wady i zalety i dowiesz siê, jakiego sprzêtu potrzebujesz. Scott Mueller jest jednym z najwiêkszych autorytetów w dziedzinie sprzêtu komputerowego. Poza wykszta³ceniem tysiêcy specjalistów od sprzêtu, jest autorem ksi¹¿ki, której kolejne wydanie trzymasz w rêku, a która rozesz³a siê na ca³ym ġwiecie w ponad dwóch milionach egzemplarzy. Artyku³y Scotta ukazywa³y siê takich pismach jak Forbes, Investors Business Daily i wielu innych. Scott pojawia siê tak¿e jako ekspert na antenie TechTV i licznych rozg³oġni radiowych. „Kolejne wydanie ksi¹¿ki Scotta Muellera pozwoli Ci trzymaæ rêkê na pulsie, ġledziæ najnowsze technologie, bêd¹c zarazem wyczerpuj¹cym ĥród³em informacji. Musisz j¹ mieæ”. Gordon Mah Ung, Starszy Redaktor, Maximum PC Rzut oka na książkę O Autorze .............................................................................................................................................................27 Współpracownicy i Redaktorzy techniczni.........................................................................................................29 Wprowadzenie......................................................................................................................................................31 Rozdział 1. Historia powstania komputera osobistego .......................................................................................39 Rozdział 2. Komponenty, funkcje i typy komputerów .......................................................................................55 Rozdział 3. Typy i parametry mikroprocesorów.................................................................................................69 Rozdział 4. Płyty główne i magistrale...............................................................................................................229 Rozdział 5. BIOS ...............................................................................................................................................379 Rozdział 6. Pamięć.............................................................................................................................................437 Rozdział 7. Interfejs IDE....................................................................................................................................513 Rozdział 8. Interfejs SCSI.................................................................................................................................555 Rozdział 9. Świat urządzeń o zapisie magnetycznym........................................................................................589 Rozdział 10. Dyski twarde .................................................................................................................................607 Rozdział 11. Napędy dyskietek.........................................................................................................................647 Rozdział 12. Nośniki wymienne o dużej pojemności .......................................................................................669 Rozdział 13. Pamięci optyczne .........................................................................................................................711 Rozdział 14. Instalowanie i konfigurowanie napędów dysków........................................................................797 Rozdział 15. Podsystem graficzny ....................................................................................................................827 Rozdział 16. Podsystem audio ..........................................................................................................................891 Rozdział 17. Porty wejścia-wyjścia — od szeregowego i równoległego do IEEE-1394 i USB......................925 Rozdział 18. Urządzenia wejściowe...................................................................................................................955 Rozdział 19. Internet ..........................................................................................................................................993 Rozdział 20. Sieć lokalna (LAN) ....................................................................................................................1041 Rozdział 21. Zasilacze i obudowy....................................................................................................................1087 Rozdział 22. Montaż i aktualizacja komputera ...............................................................................................1139 Rozdział 23. Diagnostyka, testowanie i konserwacja komputera PC .............................................................1181 Rozdział 24. Systemy plików i odzyskiwanie danych ....................................................................................1243 Dodatek A Słownik ..........................................................................................................................................1285 Dodatek B Rozwiązywanie problemów — indeks .........................................................................................1367 Skorowidz ........................................................................................................................................................1391 6 Rozbudowa i naprawa komputerów PC Spis treści O Autorze ................................................................................................................................. 27 Współpracownicy i Redaktorzy techniczni................................................................................. 29 Wprowadzenie .......................................................................................................................... 31 Rozdział 1. Historia powstania komputera osobistego ............................................................... 39 Historia maszyn cyfrowych przed powstaniem komputera osobistego........................................................39 Chronologia .............................................................................................................................................39 Kalkulatory mechaniczne ........................................................................................................................43 Pierwszy kalkulator mechaniczny ..........................................................................................................44 Maszyny elektroniczne ............................................................................................................................45 Nowoczesne komputery.................................................................................................................................46 Od lamp do tranzystorów ........................................................................................................................46 Układy scalone ........................................................................................................................................47 Pierwszy mikroprocesor ..........................................................................................................................47 Historia komputera osobistego .....................................................................................................................50 Narodziny komputera osobistego ...........................................................................................................50 Komputer osobisty firmy IBM ...............................................................................................................52 Przemysł komputerowy ponad 20 lat później.........................................................................................53 Rozdział 2. Komponenty, funkcje i typy komputerów ................................................................. 55 Czym jest komputer osobisty? ......................................................................................................................55 Kto dominuje na rynku oprogramowania komputerów PC? ..................................................................56 Kto obecnie ma największy wpływ na rozwój sprzętu komputerowego?.............................................58 Przewodnik po typach systemów PC......................................................................................................61 Typy komputerów..........................................................................................................................................63 Komponenty komputera.................................................................................................................................66 Rozdział 3. Typy i parametry mikroprocesorów.......................................................................... 69 Mikroprocesory..............................................................................................................................................69 Historia mikroprocesora przed pojawieniem się komputerów osobistych ..................................................70 Parametry procesorów ...................................................................................................................................73 Magistrala danych wejścia-wyjścia (I/O) ...............................................................................................76 Magistrala adresowa ................................................................................................................................78 Rejestry wewnętrzne (wewnętrzna magistrala danych) .........................................................................79 Tryby pracy procesora .............................................................................................................................80 Szybkość procesorów ..............................................................................................................................83 Porównanie szybkości procesorów i płyt głównych...............................................................................86 Szybkości procesorów Cyrix ..................................................................................................................89 Szybkości procesorów AMD...................................................................................................................91 Przetaktowywanie....................................................................................................................................94 Spis treści 7 Pamięć podręczna (Cache) ......................................................................................................................97 Zasada działania pamięci podręcznej .....................................................................................................98 Pamięć Cache Level 2 ...........................................................................................................................100 Funkcje procesorów .....................................................................................................................................103 SMM (Zarządzanie energią)..................................................................................................................103 Wykonywanie superskalarne.................................................................................................................104 MMX .....................................................................................................................................................105 SSE i SSE2 ............................................................................................................................................106 3DNow! i Enhanced 3DNow! ...............................................................................................................108 Dynamic Execution (Dynamiczne wykonywanie) ...............................................................................108 Architektura DIB ...................................................................................................................................109 Wytwarzanie procesorów.............................................................................................................................110 Fałszowanie procesorów........................................................................................................................114 Obudowa PGA.......................................................................................................................................115 Obudowy SEC i SEP .............................................................................................................................117 Typy gniazd procesorów..............................................................................................................................119 Podstawka ZIF (Zero Insertion Force) .................................................................................................120 Gniazdo Socket 1...................................................................................................................................120 Gniazdo Socket 2...................................................................................................................................121 Gniazdo Socket 3...................................................................................................................................122 Gniazdo Socket 4...................................................................................................................................123 Gniazdo Socket 5...................................................................................................................................124 Gniazdo Socket 6...................................................................................................................................124 Gniazdo Socket 7 i Super7 ....................................................................................................................125 Gniazdo Socket 8...................................................................................................................................126 Gniazdo Socket 370 (PGA-370)...........................................................................................................126 Gniazdo Socket 423...............................................................................................................................128 Gniazdo Socket 478...............................................................................................................................129 Gniazdo Socket A (Socket 462) ...........................................................................................................129 Gniazdo Socket 603...............................................................................................................................131 Gniazda procesorowe...................................................................................................................................131 Gniazdo Slot 1 (SC242).........................................................................................................................131 Gniazdo Slot 2 (SC330).........................................................................................................................132 Napięcia zasilania procesorów....................................................................................................................133 Ciepło i problemy z jego odprowadzaniem ................................................................................................135 Radiatory ...............................................................................................................................................135 Radiatory aktywne.................................................................................................................................136 Instalacja radiatora.................................................................................................................................137 Koprocesory (Jednostki zmiennoprzecinkowe)..........................................................................................139 Błędy procesora ...........................................................................................................................................141 Możliwości aktualizacji procesorów...........................................................................................................142 Nazwy kodowe procesorów.........................................................................................................................142 Procesory kompatybilne z procesorami firmy Intel (AMD i Cyrix)...........................................................146 Procesory firmy AMD ...........................................................................................................................146 Procesory firmy Cyrix ...........................................................................................................................146 P1 (086). Procesory pierwszej generacji.....................................................................................................146 Procesory 8088 i 8086 ...........................................................................................................................147 Procesory 80186 i 80188 .......................................................................................................................148 Koprocesor 8087....................................................................................................................................148 P2 (286). Procesory drugiej generacji.........................................................................................................148 Procesor 286 ..........................................................................................................................................148 Koprocesor 80287..................................................................................................................................149 P3 (386). Procesory trzeciej generacji ........................................................................................................149 Procesory 386 ........................................................................................................................................150 Procesor 386DX ....................................................................................................................................151 8 Rozbudowa i naprawa komputerów PC Procesor 386SX .....................................................................................................................................151 Procesor 386SL......................................................................................................................................152 Koprocesor 80387..................................................................................................................................152 P4 (486). Procesory czwartej generacji ......................................................................................................153 Procesory 486 ........................................................................................................................................153 Procesor 486DX ....................................................................................................................................154 Procesor 486SL......................................................................................................................................156 Procesor 486SX .....................................................................................................................................157 Koprocesor 487SX ................................................................................................................................157 Procesory DX2/OverDrive i DX4 ........................................................................................................158 Procesor Pentium OverDrive przeznaczony dla systemów 486SX2 i DX2........................................160 Procesor AMD 486 (5x86) ....................................................................................................................160 Procesor Cyrix/TI 486 ...........................................................................................................................162 P5 (586). Procesory piątej generacji ...........................................................................................................162 Procesory Pentium.................................................................................................................................162 Procesor Pentium pierwszej generacji..................................................................................................166 Procesor Pentium drugiej generacji......................................................................................................166 Procesory Pentium-MMX......................................................................................................................169 Defekty procesora Pentium ...................................................................................................................169 Procedura sprawdzająca obecność błędu koprocesora .........................................................................170 Błędy związane z zarządzaniem energią ..............................................................................................171 Modele i wersje procesora Pentium......................................................................................................171 Procesor AMD-K5.................................................................................................................................173 Intel P6 (686). Procesory szóstej generacji.................................................................................................173 Dynamiczne wykonywanie....................................................................................................................174 Architektura DIB ...................................................................................................................................174 Inne ulepszenia procesorów szóstej generacji ......................................................................................174 Procesory Pentium Pro ..........................................................................................................................175 Procesory Pentium II .............................................................................................................................180 Procesor Celeron....................................................................................................................................189 Procesor Pentium III..............................................................................................................................193 Procesor Pentium II lub III Xeon .........................................................................................................194 Inne procesory szóstej generacji .................................................................................................................202 Procesor NexGen Nx586 .......................................................................................................................202 Procesory z serii AMD-K6 ....................................................................................................................202 Procesory AMD Athlon i Athlon XP ...................................................................................................206 Procesor AMD Athlon XP.....................................................................................................................210 Procesor AMD Duron............................................................................................................................212 Procesory Cyrix/IBM 6x86 (M1) i 6x86MX (MII)..............................................................................212 Procesory Intel Pentium 4 siódmej generacji..............................................................................................214 Wymagania pamięciowe........................................................................................................................216 Informacje na temat zasilaczy ..............................................................................................................217 Procesory ósmej generacji (64-bitowe rejestry) .........................................................................................221 Procesor Itanium i Itanium 2 ................................................................................................................221 Aktualizacja procesora.................................................................................................................................224 Procesory w wersji OverDrive .............................................................................................................225 Testy porównawcze procesorów ..........................................................................................................225 Metody identyfikacji problemów występujących w procesorach...............................................................226 Rozdział 4. Płyty główne i magistrale ..................................................................................... 229 Formaty płyt głównych ................................................................................................................................229 Komputery PC i XT...............................................................................................................................231 Format Baby-AT....................................................................................................................................232 Format Full-size AT ..............................................................................................................................234 Format LPX ...........................................................................................................................................235 Spis treści 9 Format ATX ..........................................................................................................................................238 Format Micro-ATX ...............................................................................................................................242 Format Flex-ATX ..................................................................................................................................244 Karta dodatkowa ATX...........................................................................................................................246 Format NLX ..........................................................................................................................................248 Format WTX..........................................................................................................................................252 Formaty niestandardowe........................................................................................................................253 Systemy Backplane................................................................................................................................254 Komponenty płyty głównej..........................................................................................................................256 Gniazda procesora (Socket i Slot)...............................................................................................................256 Chipsety .......................................................................................................................................................258 Rozwój chipsetów..................................................................................................................................259 Chipsety firmy Intel...............................................................................................................................260 Chipsety współpracujące z procesorami AMD Athlon i Duron...........................................................262 Architektura North/South Bridge .........................................................................................................263 Architektura koncentratora ...................................................................................................................264 Pierwsze chipsety firmy Intel dla płyt głównych klasy 386/486..........................................................265 Chipsety piątej generacji (klasa P5 Pentium) .............................................................................................267 Intel 430LX (Mercury) ..........................................................................................................................268 Intel 430NX (Neptune)..........................................................................................................................268 Intel 430FX (Triton) ..............................................................................................................................269 Intel 430HX (Triton II)..........................................................................................................................270 Intel 430VX (Triton III) ........................................................................................................................271 Intel 430TX............................................................................................................................................272 Chipsety innych producentów współpracujące z procesorami Pentium .............................................272 Chipsety szóstej (procesory P6 Pentium Pro/II/III) i siódmej generacji (procesor Pentium 4).................281 Intel 450KX/GX (Orion Workstation/Server)......................................................................................283 Intel 440FX (Natoma) ...........................................................................................................................285 Intel 440LX............................................................................................................................................287 Intel 440EX............................................................................................................................................287 Intel 440BX ...........................................................................................................................................288 Intel 440ZX i 440ZX-66........................................................................................................................288 Intel 440GX ...........................................................................................................................................289 Intel 450NX ...........................................................................................................................................289 Intel 810, 810E i 810E2.........................................................................................................................290 Intel 815, 815E, 815EP..........................................................................................................................294 Intel 820 i 820E .....................................................................................................................................296 Intel 840.................................................................................................................................................299 Intel 850.................................................................................................................................................301 Intel 860.................................................................................................................................................301 Chipsety klasy P6 innych producentów................................................................................................302 Chipsety kompatybilne z procesorami Athlon i Duron ..............................................................................310 Chipsety firmy AMD kompatybilne z procesorami Athlon i Duron....................................................310 Chipsety firmy VIA ...............................................................................................................................312 ProSavage PM133 .................................................................................................................................314 Chipsety firmy Silicon Integrated Systems kompatybilne z procesorami AMD Athlon i Duron.......315 Chipsety firmy Acer Labs kompatybilne z procesorami AMD Athlon i Duron .................................316 Układy Super I/O .........................................................................................................................................317 Adresy układu CMOS RAM .................................................................................................................318 Złącza interfejsów płyty głównej .........................................................................................................318 Typy magistrali systemowych, ich funkcje i właściwości..........................................................................322 Magistrala procesora..............................................................................................................................326 Magistrala pamięci ................................................................................................................................331 Gniazda rozszerzeń................................................................................................................................332 10 Rozbudowa i naprawa komputerów PC Rodzaje magistral I/O ..................................................................................................................................333 Magistrala ISA.......................................................................................................................................333 Magistrala Micro Channel .....................................................................................................................336 Magistrala EISA ....................................................................................................................................337 Magistrale lokalne .................................................................................................................................338 Magistrala VESA Local Bus .................................................................................................................341 Magistrala PCI.......................................................................................................................................342 Magistrala PCI Express .........................................................................................................................344 Magistrala AGP (Accelerated Graphics Port) ......................................................................................347 Zasoby systemowe .......................................................................................................................................349 Przerwania .............................................................................................................................................350 Kanały DMA .........................................................................................................................................357 Adresy portów I/O .................................................................................................................................358 Rozwiązywanie konfliktów zasobów .........................................................................................................362 Ręczne rozwiązywanie konfliktów zasobów........................................................................................363 Zastosowanie szablonu konfiguracji systemu ......................................................................................364 Karty specjalne — omówienie problemów ..........................................................................................368 Systemy Plug and Play ..........................................................................................................................372 Kryteria doboru płyt głównych (jeśli wiesz, czego szukasz)......................................................................373 Dokumentacja........................................................................................................................................376 Komponenty pracujące z zawyżoną częstotliwością............................................................................377 Rozdział 5. BIOS ..................................................................................................................... 379 Podstawowe informacje o BIOS-ie.............................................................................................................379 BIOS — urządzenia i oprogramowanie......................................................................................................380 BIOS płyty głównej .....................................................................................................................................382 ROM ......................................................................................................................................................383 Cieniowanie pamięci ROM (ROM shadowing) ...................................................................................385 ROM (prawdziwy lub odwzorowywany) .............................................................................................386 PROM....................................................................................................................................................386 EPROM .................................................................................................................................................388 EEPROM/Flash ROM ...........................................................................................................................389 Producenci układów ROM BIOS .........................................................................................................391 Aktualizacja BIOS-u....................................................................................................................................396 Gdzie szukać aktualizacji BIOS-u? ......................................................................................................397 Identyfikacja wersji BIOS-u.................................................................................................................398 Tworzenie kopii zapasowej konfiguracji CMOS BIOS .......................................................................399 Kontrolery klawiatury............................................................................................................................399 Adresy pamięci CMOS RAM płyty głównej .......................................................................................404 Wymiana układu BIOS ROM................................................................................................................406 BIOS i problemy związane z rokiem 2000...........................................................................................407 Omówienie ustawień CMOS .......................................................................................................................407 Uruchomienie i dostęp do programu BIOS Setup ................................................................................407 Menu programu BIOS Setup .................................................................................................................408 Menu Maintenance ................................................................................................................................409 Menu Main ............................................................................................................................................410 Menu Advanced.....................................................................................................................................411 Menu Security........................................................................................................................................423 Menu Power Management.....................................................................................................................424 Menu Boot (kolejność użycia urządzeń inicjalizujących)....................................................................426 Menu Exit ..............................................................................................................................................428 Dodatkowe opcje programu BIOS Setup .............................................................................................428 BIOS Plug and Play .....................................................................................................................................430 Numery identyfikacyjne urządzeń PnP ................................................................................................431 ACPI ......................................................................................................................................................431 Inicjalizacja urządzenia PnP.................................................................................................................432 Spis treści 11 Komunikaty błędów BIOS-u .......................................................................................................................432 Podstawowe tekstowe komunikaty błędów generowane przez BIOS w trakcie inicjalizacji .............433 Rozdział 6. Pamięć ................................................................................................................. 437 Podstawowe wiadomości o pamięci ...........................................................................................................437 ROM ......................................................................................................................................................439 DRAM ...................................................................................................................................................440 Pamięć podręczna SRAM......................................................................................................................441 Typy pamięci RAM .....................................................................................................................................445 FPM (Fast Page Mode) DRAM.............................................................................................................448 EDO (Extended Data Out) RAM..........................................................................................................451 SDRAM .................................................................................................................................................452 DDR SDRAM........................................................................................................................................453 RDRAM.................................................................................................................................................453 Moduły pamięci ...........................................................................................................................................456 Moduły SIMM, DIMM i RIMM ...........................................................................................................457 Rozmieszczenie końcówek modułu SIMM..........................................................................................461 Rozmieszczenie końcówek modułu DIMM .........................................................................................464 Rozmieszczenie końcówek modułu DDR DIMM................................................................................466 Rozmieszczenie końcówek modułu RIMM .........................................................................................468 Pojemność i organizacja fizycznej pamięci RAM................................................................................471 Banki pamięci ........................................................................................................................................473 Szybkość modułów pamięci ..................................................................................................................475 Złoto lub cyna........................................................................................................................................475 Kontrola parzystości i kod korekcji błędów ECC ................................................................................479 Rozszerzanie pamięci komputera ...............................................................................................................487 Możliwe strategie rozszerzania pamięci...............................................................................................487 Wybór i instalacja pamięci ...................................................................................................................488 Rozwiązywanie problemów związanych z pamięcią..................................................................................493 Procedura identyfikująca defekt pamięci .............................................................................................496 Organizacja logiczna pamięci komputera...................................................................................................497 Pamięć konwencjonalna (podstawowa)................................................................................................500 Pamięć górna (UMA) ............................................................................................................................501 Pamięć powyżej pierwszego megabajta (extended memory)...............................................................507 Zapobieganie konfliktom pomiędzy obszarami pamięci ROM BIOS i ich nakładaniu się.................508 Cieniowanie pamięci ROM (ROM shadowing) ...................................................................................509 Całkowita wielkość pamięci a pamięć dostępna dla programów .........................................................509 Konfiguracja i optymalizacja pamięci kart...........................................................................................511 Rozdział 7. Interfejs IDE.......................................................................................................... 513 Omówienie interfejsu IDE ...........................................................................................................................513 Poprzednicy IDE..........................................................................................................................................513 Interfejs IDE.................................................................................................................................................514 Pochodzenie interfejsu IDE ..................................................................................................................516 Wersje magistrali IDE ...........................................................................................................................516 ATA IDE......................................................................................................................................................517 Standardy ATA ............................................................................................................................................517 ATA-1....................................................................................................................................................518 ATA-2....................................................................................................................................................519 ATA-3....................................................................................................................................................520 ATA/ATAPI-4.......................................................................................................................................520 ATA/ATAPI-5.......................................................................................................................................521 ATA/ATAPI-6.......................................................................................................................................522 ATA/ATAPI-7.......................................................................................................................................522 12 Rozbudowa i naprawa komputerów PC Składniki standardu ATA ............................................................................................................................523 Złącze ATA ...........................................................................................................................................523 Kabel danych ATA................................................................................................................................526 Sygnały ATA.........................................................................................................................................527 Konfiguracja z dwoma dyskami ...........................................................................................................527 Polecenia ATA ......................................................................................................................................529 Rozszerzenia ATA .......................................................................................................................................530 Dodatkowy kanał ATA..........................................................................................................................531 Ograniczenia pojemności dysku...........................................................................................................531 Szybszy przesył danych.........................................................................................................................545 Interfejs pakietowy ATA .......................................................................................................................548 Interfejs Serial ATA.....................................................................................................................................548 ATA RAID ..................................................................................................................................................551 Rozdział 8. Interfejs SCSI....................................................................................................... 555 Small Computer System Interface ..............................................................................................................555 Standard SCSI ANSI ...................................................................................................................................556 SCSI-1..........................................................................................................................................................559 SCSI-2..........................................................................................................................................................559 SCSI-3..........................................................................................................................................................561 SPI lub Ultra SCSI.................................................................................................................................562 SPI-2 i Ultra2 SCSI ...............................................................................................................................562 SPI-3 lub Ultra3 SCSI (Ultra160) ........................................................................................................565 SPI-4 lub Ultra4 SCSI (Ultra320) ........................................................................................................566 SPI-5 lub Ultra5 SCSI (Ultra640) ........................................................................................................566 Fiber Channel SCSI ...............................................................................................................................567 Kable i złącza SCSI .....................................................................................................................................567 Funkcje pinów i złączy ................................................................................................................................568 Kable i złącza asymetrycznego SCSI ...................................................................................................569 Sygnały High Voltage Differential SCSI .............................................................................................572 Ekspandery ............................................................................................................................................573 Zakańczanie magistrali ..........................................................................................................................573 Konfiguracja napędu SCSI ..........................................................................................................................575 Polecenie Start on Command (opóźnione uruchamianie) ....................................................................578 Parzystość SCSI.....................................................................................................................................579 Zasilanie terminatorów ..........................................................................................................................579 Negocjacja synchroniczna .....................................................................................................................579 Plug and Play SCSI......................................................................................................................................579 Rozwiązywanie problemów z konfiguracją SCSI ......................................................................................580 SCSI kontra IDE ..........................................................................................................................................582 Historia i budowa dysków twardych SCSI...........................................................................................582 Wydajność .............................................................................................................................................586 SCSI kontra IDE — zalety i ograniczenia............................................................................................587 Zalecane host adaptery SCSI, kable i terminatory ...............................................................................588 Rozdział 9. Świat urządzeń o zapisie magnetycznym................................................................ 589 Zapis magnetyczny ......................................................................................................................................589 Historia zapisu magnetycznego ..................................................................................................................590 Wykorzystanie pól magnetycznych do przechowywania danych ..............................................................590 Rodzaje głowic odczytująco-zapisujących .................................................................................................594 Głowice ferrytowe .................................................................................................................................594 Głowice Metal-In-Gap...........................................................................................................................594 Głowice cienkowarstwowe....................................................................................................................595 Głowice magnetorezystywne.................................................................................................................595 Głowice magnetorezystywne drugiej generacji (GMR).......................................................................597 Spis treści 13 Ślizgacze głowic ..........................................................................................................................................598 Schematy kodowania danych.......................................................................................................................599 Kodowanie FM ......................................................................................................................................600 Kodowanie MFM ..................................................................................................................................600 Kodowanie RLL ....................................................................................................................................601 Porównanie schematów kodowania............................................................................................................602 Dekodery Partial-Response, Maximum-Likehood .....................................................................................603 Mierzenie pojemności..................................................................................................................................603 Gęstość powierzchniowa .............................................................................................................................604 Rozdział 10. Dyski twarde...................................................................................................... 607 Definicja dysku twardego ............................................................................................................................607 Rozwój dysków twardych............................................................................................................................608 Działanie dysku twardego............................................................................................................................608 Analogia obrazująca technologię dysków twardych ............................................................................610 Ścieżki i sektory.....................................................................................................................................611 Formatowanie dysku..............................................................................................................................614 Podstawowe części dysku twardego ...........................................................................................................618 Talerze dysku twardego (dyski) ...........................................................................................................619 Nośniki zapisu .......................................................................................................................................620 Głowice odczytująco-zapisujące ..........................................................................................................621 Mechanizm pozycjonera głowicy.........................................................................................................623 Filtry powietrzne....................................................................................................................................630 Aklimatyzacja termiczna dysków.........................................................................................................631 Silniki.....................................................................................................................................................631 Płytka z układami logicznymi ..............................................................................................................632 Kable i złącza.........................................................................................................................................633 Elementy konfiguracyjne.......................................................................................................................633 Płyta czołowa lub ramka........................................................................................................................633 Własności dysku twardego ..........................................................................................................................634 Pojemność..............................................................................................................................................634 Wydajność .............................................................................................................................................637 Niezawodność........................................................................................................................................643 Cena ...............................................................................................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozbudowa i naprawa komputerów PC. Wydanie drugie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: