Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00427 007821 18454607 na godz. na dobę w sumie
Rozbudowa i naprawa laptopów - książka
Rozbudowa i naprawa laptopów - książka
Autor: Liczba stron: 1104
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-519-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hardware >> rozbudowa i naprawa
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Produkcja laptopów to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu komputerowego. Są coraz lepiej wyposażone i przerastają nieraz możliwościami komputery stacjonarne. W ogromnym tempie wzrasta również ich sprzedaż. Nadal jednak są uważane za towar luksusowy, co w dużym stopniu kształtuje ich cenę. Komponenty laptopów są mniejsze i znacznie droższe od części do komputerów stacjonarnych, co powoduje, że ich rozbudowa lub naprawa pociąga za sobą wysokie koszty. Skomplikowana konstrukcja laptopa skutecznie zniechęca użytkowników do przeprowadzania jakichkolwiek samodzielnych modyfikacji.

Książka 'Rozbudowa i naprawa laptopów' jest poradnikiem przeznaczonym zarówno dla użytkowników laptopów, jak i dla osób zajmujących się ich serwisowaniem. Użytkownicy komputerów przenośnych znajdą w niej porady dotyczące samodzielnego diagnozowania usterek i instalowania nowych elementów komputera. Serwisanci z kolei docenią między innymi szczegółowe informacje na temat technologii wykorzystywanych w laptopach oraz pozornie błahe, ale w praktyce niezmiernie istotne wskazówki dotyczące sposobów demontażu i ponownego montażu komputerów przenośnych i ich komponentów.

Jeśli chcesz wiedzieć wszystko o laptopach -- zaczynając od Compaq Portable PC, a kończąc na najnowszych technologiach komputerowych dostępnych na rynku, to ta książka jest właśnie dla Ciebie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Rozbudowa i naprawa laptopów Autor: Scott Mueller T³umaczenie: Leszek Mosingiewicz, Marek Pêtlicki, Piotr Rajca ISBN: 83-7361-519-9 Tytu³ orygina³u: Upgrading and Repairing Laptops Format: B5, stron: 1104 Produkcja laptopów to jedna z najszybciej rozwijaj¹cych siê ga³êzi przemys³u komputerowego. S¹ coraz lepiej wyposa¿one i przerastaj¹ nieraz mo¿liwoġciami komputery stacjonarne. W ogromnym tempie wzrasta równie¿ ich sprzeda¿. Nadal jednak s¹ uwa¿ane za towar luksusowy, co w du¿ym stopniu kszta³tuje ich cenê. Komponenty laptopów s¹ mniejsze i znacznie dro¿sze od czêġci do komputerów stacjonarnych, co powoduje, ¿e ich rozbudowa lub naprawa poci¹ga za sob¹ wysokie koszty. Skomplikowana konstrukcja laptopa skutecznie zniechêca u¿ytkowników do przeprowadzania jakichkolwiek samodzielnych modyfikacji. Ksi¹¿ka „Rozbudowa i naprawa laptopów” jest poradnikiem przeznaczonym zarówno dla u¿ytkowników laptopów, jak i dla osób zajmuj¹cych siê ich serwisowaniem. U¿ytkownicy komputerów przenoġnych znajd¹ w niej porady dotycz¹ce samodzielnego diagnozowania usterek i instalowania nowych elementów komputera. Serwisanci z kolei doceni¹ miêdzy innymi szczegó³owe informacje na temat technologii wykorzystywanych w laptopach oraz pozornie b³ahe, ale w praktyce niezmiernie istotne wskazówki dotycz¹ce sposobów demonta¿u i ponownego monta¿u komputerów przenoġnych i ich komponentów. • Historia i krótki przegl¹d komputerów przenoġnych • Konserwacja komputerów przenoġnych • Demonta¿ i monta¿ laptopów • Procesory i wykorzystywane w nich technologie • Typy i komponenty p³yt g³ównych • Pamiêæ — standardy, modu³y i modernizacja • Zasilacze i baterie • Magistrale, ³¹cza i porty • Pamiêci masowe • Karty graficzne i wyġwietlacze • Urz¹dzenia dĥwiêkowe • Komunikacja — modemy, karty sieciowe • Klawiatura, mysz i inne urz¹dzenia wskazuj¹ce • Systemy operacyjne oraz BIOS • Rozwi¹zywanie typowych problemów Jeġli chcesz wiedzieæ wszystko o laptopach — zaczynaj¹c od Compaq Portable PC, a koñcz¹c na najnowszych technologiach komputerowych dostêpnych na rynku, to ta ksi¹¿ka jest w³aġnie dla Ciebie. Spis treści O Autorze ...............................................................................................17 Wprowadzenie ........................................................................................19 Laptopy czy notebooki? ...................................................n...................................................n....20 Cele książki...................................................n...................................................n.......................21 Omówienie rozdziałów ...................................................n..................................................22 Strona internetowa Autora ...................................................n.............................................24 Komentarz Autora...................................................n...................................................n.............25 Rozdział 1. Podstawowe informacje o komputerach przenośnych ..............................27 Definicja komputera przenośnego...................................................n........................................28 Elementy składowe komputerów przenośnych ...................................................n..............29 Popularność komputerów przenośnych...................................................n..........................31 Kto sprzedaje komputery przenośne? ...................................................n............................32 Ewolucja komputerów przenośnych...................................................n.....................................33 Komputery przenośne używane przed pojawieniem się komputerów PC.........................33 Wczesne komputery przenośne zgodne z IBM PC — komputery walizkowe ..................37 Komputery o wymiarach pudełka na lunch...................................................n....................43 Laptopy...................................................n...................................................n.......................44 Innowacyjne i znaczące komputery przenośne ...................................................n..............57 Moje własne wspomnienia dotyczące rewolucji komputerów przenośnych .....................64 Zalety laptopów...................................................n...................................................n.................66 Wiele zastosowań ...................................................n...................................................n.......66 Idealne dla osób pracujących w wielu miejscach...................................................n...........66 Płaskie ekrany ...................................................n...................................................n.............67 Niskie zapotrzebowanie na energię...................................................n................................67 Wbudowane urządzanie UPS...................................................n.........................................68 Zintegrowana konstrukcja...................................................n..............................................68 Zabierają mniej miejsca ...................................................n.................................................68 Problemy związane ze stosowaniem komputerów przenośnych .............................................68 Większe koszty ...................................................n...................................................n...........69 Zwiększone ryzyko utraty komputera ...................................................n............................69 Niewielkie ekrany i klawiatury ...................................................n......................................70 Mniejsza szybkość ...................................................n...................................................n......70 Trudniejsza aktualizacja i rozbudowa...................................................n............................71 Ogólne rozwiązania problemów związanych z komputerami przenośnymi............................71 De facto tańsze niż komputery stacjonarne...................................................n....................71 Ubezpieczenia komputerów przenośnych...................................................n......................72 Zabezpieczenie przed utratą komputera...................................................n.........................72 Do gier można użyć taniego komputera stacjonarnego...................................................n..73 Rozbudowa jest możliwa ...................................................n...............................................73 8 Rozbudowa i naprawa laptopów Rozdział 2. Przegląd komputerów przenośnych: typy i cechy.....................................75 Typy i klasy komputerów przenośnych...................................................n................................76 Laptopy kontra notebooki ...................................................n..............................................76 Notebooki ...................................................n...................................................n...................77 Subnotebooki — koniec trendu?...................................................n....................................77 Wiele typów notebooków ...................................................n..............................................78 Tablety ...................................................n...................................................n........................83 Komputery kieszonkowe...................................................n................................................84 Urządzenia PDA ...................................................n...................................................n.........85 Podstawowe cechy ...................................................n...................................................n............86 Procesory ...................................................n...................................................n....................86 Wielkość ekranów i rozdzielczość ...................................................n.................................88 Akceleratory graficzne...................................................n...................................................n90 Nośniki danych ...................................................n...................................................n...........92 Możliwości rozbudowy...................................................n..................................................93 Interfejsy zewnętrzne ...................................................n...................................................n..94 Urządzenia wskazujące...................................................n..................................................95 Możliwości dokowania ...................................................n..................................................96 Sieci ...................................................n...................................................n............................97 Rozdział 3. Konserwacja i montaż komputera............................................................99 Działania profilaktyczne ...................................................n...................................................n.100 Pasywne procedury profilaktyczne ...................................................n..............................100 Aktywne procedury profilaktyczne...................................................n..............................108 Narzędzia do serwisowania komputerów ...................................................n...........................120 Narzędzia podręczne...................................................n...................................................n.121 Słowo o osprzęcie ...................................................n...................................................n.....128 Urządzenia testowe ...................................................n...................................................n...129 Specjalne narzędzia dla entuzjastów...................................................n............................134 Modernizacja i naprawianie komputerów przenośnych ...................................................n.....137 Demontaż komputera ...................................................n...................................................n138 Program BIOS Setup...................................................n...................................................n.......157 Uruchamianie programu BIOS Setup w różnych markach i modelach komputerów......158 Obsługa programu BIOS Setup (CMOS Setup)...................................................n...........161 Obsługa haseł ...................................................n...................................................n..................162 Typy haseł...................................................n...................................................n.................162 Łamanie haseł POP, HDP i SVP...................................................n..................................168 Hasła systemu Windows ...................................................n..............................................169 Rozdział 4. Procesory .............................................................................................171 Cechy procesorów mobilnych...................................................n............................................172 Technologia SL...................................................n...................................................n.........172 Technologie zwiększające wydajność procesorów (SpeedStep, PowerNow!, LongRun)...174 Obudowy procesorów mobilnych ...................................................n......................................178 Obudowy formatu TCP...................................................n................................................178 Moduł mobilny ...................................................n...................................................n.........180 Minikaseta.........................................n...................................................n...........................184 Obudowy BGA oraz PGA...................................................n............................................185 Funkcje procesorów ...................................................n...................................................n........189 SMM (zarządzanie energią) ...................................................n.........................................189 Wykonywanie superskalarne ...................................................n.......................................189 Technologia MMX ...................................................n...................................................n...190 SSE oraz SSE2...................................................n...................................................n..........191 3DNow!, Enhanced 3DNow! oraz 3DNow! Professional...............................................193 Spis treści 9 Dynamic Execution (wykonywanie dynamiczne)...................................................n........194 Architektura DIB ...................................................n...................................................n......196 Technologia Hyperthreading...................................................n........................................196 Mobilne procesory firmy Intel ...................................................n...........................................198 Procesory 486 z technologią SL...................................................n...................................198 Procesor Mobile Pentium...................................................n.............................................199 Procesory Mobile Pentium II i III ...................................................n................................200 Procesory Mobile Pentium 4 i Mobile Pentium-M ...................................................n......211 Procesor Pentium M...................................................n...................................................n..214 Procesory Mobile Celeron ...................................................n...........................................218 Wersje i modele procesorów Mobile Celeron...................................................n..............221 Mobilne procesory AMD ...................................................n...................................................n223 Mobilne procesory serii AMD K6 ...................................................n...............................224 Procesory Mobile Athlon i Mobile Athlon XP ...................................................n............224 Procesor Mobile Duron...................................................n................................................226 Procesor Mobile Athlon XP-M ...................................................n....................................227 Rozdział 5. Płyty główne.........................................................................................229 Formaty płyt głównych ...................................................n...................................................n...230 Typy magistral systemowych, ich funkcje i możliwości...................................................n....230 Magistrala procesora...................................................n...................................................n.236 Magistrala pamięci...................................................n...................................................n....238 Rodzaje magistral wejścia-wyjścia...................................................n.....................................239 Magistrala PCI ...................................................n...................................................n..........239 Magistrala AGP (ang. Accelerated Graphics Port) ...................................................n......241 Komponenty płyty głównej...................................................n................................................243 Gniazda procesora (Socket i Slot)...................................................n................................243 Chipsety ...................................................n...................................................n....................244 Szczegółowe informacje o chipsetach...................................................n..........................254 Zasoby systemowe ...................................................n...................................................n..........265 Przerwania ...................................................n...................................................n................266 Kanały DMA...................................................n...................................................n.............274 Adresy portów wejścia-wyjścia ...................................................n...................................274 Plug and Play ...................................................n...................................................n..................278 Urządzenia PnP...................................................n...................................................n.........279 BIOS .................................................n...................................................n...........................279 System operacyjny...................................................n...................................................n....280 Rozdział 6. Pamięć.................................................................................................281 Standardy pamięci...................................................n...................................................n...........282 Ile pamięci zainstalować?...................................................n...................................................n283 Szybkość pamięci...................................................n...................................................n............284 Typy pamięci ...................................................n...................................................n..................286 FPM (Fast Page Mode) DRAM ...................................................n...................................288 EDO (ang. Extended Data Out) RAM ...................................................n.........................289 SDRAM ...................................................n...................................................n....................290 DDR SDRAM...................................................n...................................................n...........292 DDR2 SDRAM...................................................n...................................................n.........293 RDRAM...................................................n...................................................n....................294 Moduły pamięci ...................................................n...................................................n..............294 Moduły SO-DIMM ...................................................n...................................................n...295 Moduły Micro-DIMM ...................................................n.................................................304 Modernizacja pamięci ...................................................n...................................................n.....312 10 Rozbudowa i naprawa laptopów Rozdział 7. Zasilanie ..............................................................................................315 Zasilacze prądu zmiennego i stałego...................................................n..................................316 Akumulatory ...................................................n...................................................n...................320 Bateria CMOS i zegara ...................................................n................................................321 Akumulator główny ...................................................n...................................................n..323 Typy akumulatorów...................................................n...................................................n..324 Konserwacja akumulatorów...................................................n.........................................328 Zarządzanie energią ...................................................n...................................................n........329 Advanced Power Management ...................................................n....................................331 Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)...................................................n.332 Opcje zasilania APM w BIOS-ie ...................................................n.................................337 Rozdział 8. Magistrale rozszerzeń ...........................................................................341 PC Card (PCMCIA) ...................................................n...................................................n........342 Typy magistral PC Card...................................................n...............................................343 Fizyczne typy kart PC Card ...................................................n.........................................344 Programowa obsługa kart PC Card...................................................n..............................346 NewCard...................................................n...................................................n...................350 Szybkie magistrale ...................................................n...................................................n..........351 Szeregowe czy równoległe...................................................n...........................................352 Universal Serial Bus (USB) ...................................................n.........................................353 IEEE 1394 (FireWire lub i.LINK) ...................................................n...............................363 Porównanie IEEE 1394a i USB 1.1/2.0 ...................................................n.......................366 Połączenia o mniejszych szybkościach ...................................................n..............................369 Porty szeregowe...................................................n...................................................n........370 Porty równoległe...................................................n...................................................n.......378 Rozdział 9. Dyski twarde ........................................................................................389 Historia i rozwój dysków twardych...................................................n....................................390 Gęstość powierzchniowa...................................................n...................................................n.391 Standardy dysków twardych (Form Factors) ...................................................n...............394 Inne standardy dysków twardych...................................................n.................................398 Działanie dysków twardych ...................................................n...............................................399 Ścieżki i sektory...................................................n...................................................n........402 Formatowanie dysku...................................................n...................................................n.403 Podstawowe komponenty dysku twardego...................................................n.........................408 Talerze dysku twardego (dyski) ...................................................n...................................409 Nośnik zapisujący ...................................................n...................................................n.....410 Głowice zapisu i odczytu ...................................................n.............................................412 Filtry powietrza...................................................n...................................................n.........416 Aklimatyzacja temperaturowa dysków twardych ...................................................n........417 Silniki osiowe (ang. Spindle Motors)...................................................n...........................418 Łożyska hydrodynamiczne (ang. Fluid Dynamic Bearing).............................................418 Układy logiczne ...................................................n...................................................n........419 Przewody i złącza ...................................................n...................................................n.....419 Elementy konfiguracyjne ...................................................n.............................................420 Parametry dysku twardego...................................................n.................................................420 Pojemność...................................................n...................................................n.................420 Wydajność ...................................................n...................................................n................423 Koszty...................................................n...................................................n.......................430 Interfejsy ATA (IDE)...................................................n...................................................n......431 Standardy ATA ...................................................n...................................................n...............432 ATA-1...................................................n...................................................n.......................433 ATA-2...................................................n...................................................n.......................434 ATA-3...................................................n...................................................n.......................435 Spis treści 11 ATA/ATAPI-4...................................................n...................................................n..........435 ATA/ATAPI-5...................................................n...................................................n..........436 ATA/ATAPI-6...................................................n...................................................n..........437 ATA/ATAPI-7...................................................n...................................................n..........438 Cechy standardu ATA...................................................n...................................................n.....439 Połączenia wejścia-wyjścia ATA...................................................n.................................439 Przewody połączeniowe ATA...................................................n......................................441 Konfiguracja dwóch napędów ...................................................n.....................................443 Polecenia ATA...................................................n...................................................n..........447 Ograniczenia pojemności napędów...................................................n..............................448 Tryby transferów ATA ...................................................n................................................461 ATAPI (ATA Packet Interface) ...................................................n...................................464 Serial ATA ...................................................n...................................................n......................465 Rozdział 10. Wymienne nośniki danych .....................................................................471 Media wymienne...................................................n...................................................n.............472 Interfejsy napędów mediów wymiennych...................................................n....................474 Wymienne napędy dysków optycznych oraz optyczne nośniki danych..........................475 Wykonywanie kopii zapasowych...................................................n.................................476 Technologia dysków i napędów optycznych...................................................n......................477 Technologia optyczna dysków CD...................................................n.....................................478 Format CD: krótka historia ...................................................n..........................................478 Konstrukcja i technologia płyt CD-ROM ...................................................n....................479 Technologia DVD...................................................n...................................................n...........494 Historia DVD...................................................n...................................................n............495 Konstrukcja i technologia DVD...................................................n...................................496 Formaty dysków optycznych ...................................................n.............................................508 Formaty dysków i napędów CD...................................................n...................................508 Zapis wielosesyjny...................................................n...................................................n....508 Systemy plików na dyskach CD-ROM ...................................................n........................512 Formaty i standardy dysków DVD ...................................................n..............................519 Zgodność odtwarzaczy DVD ...................................................n.......................................521 Odtwarzanie filmów DVD na laptopie...................................................n.........................521 Zabezpieczenie przed kopiowaniem dysków DVD ...................................................n.....522 Właściwe traktowanie nośników optycznych ...................................................n..............525 Specyfikacje napędów CD i DVD tylko do odczytu ...................................................n..........527 Specyfikacja wydajności...................................................n..............................................527 Interfejsy ...................................................n...................................................n...................538 Zapisywalne dyski CD...................................................n.................................................540 Standardy nagrywalnych nośników DVD...................................................n....................557 Wieloformatowe nagrywarki DVD...................................................n..............................566 Programy i sterowniki do nagrywania dysków CD/DVD ...............................................567 Startowe dyski CD i DVD — El Torito ...................................................n.......................570 Przypisywanie liter dysków do napędów dysków wymiennych .....................................570 Rozwiązywanie problemów z napędami optycznymi ...................................................n..575 Aktualizacja firmware w napędach CD-RW i nagrywarkach DVD................................579 Urządzenia wymiennych nośników magnetycznych...................................................n..........582 Iomega Zip...................................................n...................................................n................583 SuperDisk LS-120 oraz LS-240...................................................n...................................584 Wymienne nośniki danych wykorzystujące technologię dysków twardych....................585 Napędy dyskietek...................................................n...................................................n............586 Elementy napędu...................................................n...................................................n.......587 Interfejsy napędów dyskietek...................................................n.......................................587 Specyfikacja fizyczna i działanie dyskietek...................................................n.................587 Typy napędów dyskietek ...................................................n.............................................591 12 Rozbudowa i naprawa laptopów Konstrukcja dyskietki 31/2 cala ...................................................n......................................593 Specyfikacje typów dyskietek...................................................n......................................594 Właściwe traktowanie dyskietek i napędów ...................................................n................595 Wykrywacze metalu i aparatura prześwietlająca na lotniskach ......................................596 Karty flash oraz inne pamięciowe nośniki danych ...................................................n.............597 Mechanizm działania pamięci flash ...................................................n.............................597 Typy urządzeń pamięci flash ...................................................n.......................................598 Przenoszenie danych z pamięci flash do komputera ...................................................n....604 Technologia MicroDrive...................................................n..............................................606 Rozdział 11. Grafika i dźwięk....................................................................................609 Podsystem graficzny ...................................................n...................................................n.......610 Główne cechy wyświetlaczy laptopowych...................................................n...................610 Dawniejsze formy wyświetlaczy w urządzeniach przenośnych: CRT i plazmowe .........611 Wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD)...................................................n......................612 Testowanie wyświetlacza...................................................n.............................................628 Obsługa wyświetlacza LCD...................................................n.........................................629 Interfejsy wyświetlaczy...................................................n...................................................n...630 VGA (Video Graphics Array)...................................................n......................................631 SVGA ...................................................n...................................................n.......................633 Tryb XGA i wyższe ...................................................n...................................................n..634 Cyfrowe złącza wideo...................................................n..................................................638 Elementy karty graficznej ...................................................n............................................643 Uaktywnianie sygnału na zewnętrznym wyjściu wideo..................................................655 Obsługa wielu monitorów...................................................n............................................656 Grafika 3D w laptopach ...................................................n...............................................658 Przechwytywanie sygnału TV i wideo...................................................n.........................667 Rozwiązywanie problemów z obrazem na laptopie ...................................................n.....672 Laptopowy sprzęt audio ...................................................n...................................................n..678 Złącza audio...................................................n...................................................n..............678 Kontrola głośności ...................................................n...................................................n....680 Jakość dźwięku w laptopach...................................................n........................................681 Sterowniki kontrolerów dźwięku ...................................................n.................................684 Oglądanie filmów DVD...................................................n...............................................685 Odtwarzanie i tworzenie plików z cyfrowym dźwiękiem ...............................................685 Technologie i terminologia dotyczące kontrolerów dźwięku..........................................686 Kto jest kim w dziedzinie dźwięku dla laptopów...................................................n.........689 Głośniki ...................................................n...................................................n....................693 Mikrofony ...................................................n...................................................n.................699 Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem w laptopach...................................................n700 Rozdział 12. Komunikacja ........................................................................................705 Modemy ...................................................n...................................................n..........................706 Modemy V.92...................................................n...................................................n...........707 Modemy PC Card ...................................................n...................................................n.....708 Winmodemy...................................................n...................................................n..............709 Modemy bezprzewodowe ...................................................n............................................709 Typy systemów komórkowych ...................................................n..........................................713 Połączenia sieciowe ...................................................n...................................................n........714 Sieci przewodowe ...................................................n...................................................n.....715 Sieci bezprzewodowe...................................................n...................................................n716 Połączenia w podróży ...................................................n...................................................n.....720 Łącza dostępne w hotelach ...................................................n..........................................720 Publiczne punkty dostępu do sieci bezprzewodowych...................................................n.722 Modemy komórkowe ...................................................n...................................................n724 Połączenia za pomocą modemów przewodowych ...................................................n.......725 Spis treści 13 Przenoszenie danych pomiędzy systemami...................................................n........................738 Oprogramowanie do połączeń bezpośrednich...................................................n..............738 Przenoszenie danych za pomocą urządzeń dodatkowych ...............................................739 Zarządzanie procedurą udostępniania i synchronizacji danych pomiędzy komputerami ....740 Bezpieczeństwo komunikacji...................................................n.............................................740 Zabezpieczenia przed kradzieżą...................................................n...................................740 Hasła na poziomie sprzętowym ...................................................n...................................741 Hasła systemu operacyjnego...................................................n........................................741 Oprogramowanie antywirusowe ...................................................n..................................742 Zapory sieciowe...................................................n...................................................n........742 Wirtualne sieci prywatne ...................................................n.............................................742 Szyfrowanie ...................................................n...................................................n..............742 Rozdział 13. Klawiatury i urządzenia wskazujące .......................................................745 Klawiatury laptopowe ...................................................n...................................................n.....746 Klawisze systemu Windows...................................................n...............................................749 Obsługa Windows bez użycia myszy ...................................................n.................................750 Technologia działania klawiatur ...................................................n........................................751 Konstrukcja klawisza ...................................................n...................................................n753 Interfejsy klawiatur ...................................................n...................................................n...757 Funkcje powtarzania klawiszy ...................................................n.....................................759 Numery i kody klawiszy ...................................................n..............................................759 Złącza klawiatur i myszy ...................................................n.............................................760 Klawiatury USB...................................................n...................................................n........762 Usuwanie problemów z klawiaturami ...................................................n................................764 Uszkodzone przewody lub złącza ...................................................n................................764 Zablokowane klawisze...................................................n.................................................765 Czyszczenie klawiatury...................................................n................................................765 Zalecane klawiatury zewnętrzne ...................................................n........................................767 Urządzenia wskazujące ...................................................n...................................................n...768 TrackPoint II/III/IV..................................................n...................................................n....769 Touch pad ...................................................n...................................................n.................772 Interfejsy zewnętrznych urządzeń wskazujących...................................................n.........774 Zewnętrzne urządzenia wskazujące ...................................................n...................................776 Myszy ...................................................n...................................................n.......................776 Trackballe ...................................................n...................................................n.................779 Bezprzewodowe urządzenia wskazujące...................................................n............................780 Radio lub podczerwień ...................................................n................................................780 Główni producenci i produkty ...................................................n.....................................781 Problemy z urządzeniami bezprzewodowymi...................................................n..............782 Rozdział 14. Akcesoria do komputerów przenośnych ................................................785 Torby...................................................n...................................................n...............................786 Walizki z tworzywa sztucznego...................................................n...................................787 Walizki skórzane...................................................n...................................................n.......787 Plecaki ...................................................n...................................................n......................788 Walizki na kółkach ...................................................n...................................................n...788 Walizki wzmacniane...................................................n...................................................n.789 Stacje dokujące ...................................................n...................................................n...............790 Markowe stacje dokujące...................................................n.............................................791 Rozwiązania firm trzecich ...................................................n...........................................792 Zmierzch nad dokami ...................................................n..................................................792 Replikatory portów ...................................................n...................................................n.........792 Markowe replikatory portów ...................................................n.......................................793 Replikatory uniwersalne ...................................................n..............................................794 14 Rozbudowa i naprawa laptopów Wymienne moduły...................................................n...................................................n..........794 Wewnętrzne zatoki rozszerzeń...................................................n...........................................795 Systemy zintegrowane (all-in-one) ...................................................n..............................796 Markowe wnęki rozszerzeń ...................................................n.........................................796 Urządzenia zasilające ...................................................n...................................................n......800 Baterie...................................................n...................................................n.......................800 Ogniwa zasilające ...................................................n...................................................n.....802 Zasilacze ...................................................n...................................................n...................803 Komunikacja ...................................................n...................................................n...................804 Przejściówki do sieci telefonii cyfrowej ...................................................n......................804 Międzynarodowe złącza telefoniczne ...................................................n..........................805 Nośniki danych ...................................................n...................................................n...............805 Urządzenia zabezpieczające...................................................n...............................................805 Zabezpieczenia przed kradzieżą...................................................n...................................806 Systemy odzyskiwania laptopów ...................................................n.................................807 Urządzenia uwierzytelniające ...................................................n......................................808 Urządzenia wejściowe...................................................n...................................................n.....809 Przenośne urządzenia wskazujące...................................................n................................809 Przenośne klawiatury ...................................................n...................................................n809 Urządzenia wyjściowe ...................................................n...................................................n....810 Przenośne drukarki ...................................................n...................................................n...810 Przenośne skanery...................................................n...................................................n.....811 Sprzęt wykorzystywany do prezentacji ...................................................n..............................811 Analogowe projektory telewizyjne ...................................................n..............................812 Panele do rzutników...................................................n...................................................n..812 Projektory cyfrowe...................................................n...................................................n....812 Wyświetlacze plazmowe...................................................n..............................................814 Złącza telewizyjne ...................................................n...................................................n....815 Specjalne interfejsy ...................................................n...................................................n.........816 USB ...................................................n...................................................n..........................816 Karty FireWire...................................................n...................................................n..........817 Porty szeregowe...................................................n...................................................n........817 Porty równoległe...................................................n...................................................n.......818 Kontrolery SCSI ...................................................n...................................................n.......818 Urządzenia kontrolne i pomiarowe ...................................................n..............................818 Inne urządzenia...................................................n...................................................n.........818 Nawigacja ...................................................n...................................................n.......................818 Odbiorniki GPS ...................................................n...................................................n........819 Ręczne odbiorniki GPS...................................................n................................................820 Akcesoria do wyświetlaczy laptopowych...................................................n...........................820 Osłony przed słońcem...................................................n..................................................820 Osłony zapewniające prywatność ...................................................n................................821 Stojaki na laptopy...................................................n...................................................n............821 Podstawy na biurko...................................................n...................................................n...821 Stojaki do samochodu...................................................n..................................................822 Gdzie to kupić ...................................................n...................................................n.................823 Rozdział 15. Oprogramowanie i systemy operacyjne .................................................825 Proces rozruchowy...................................................n...................................................n..........826 Proces rozruchowy: faza niezależna od systemu operacyjnego ......................................827 Proces rozruchowy systemu DOS...................................................n................................833 Proces rozruchowy systemów Windows 9x/Me...................................................n...........834 Proces rozruchowy systemów Windows NT/2000/XP ...................................................n838 Spis treści 15 Instalacja systemu operacyjnego ...................................................n........................................839 Podział dysku na partycje w systemach Windows 9x/Me...............................................840 Formatowanie dysku...................................................n...................................................n.840 Ładowanie sterowników napędu CD-ROM...................................................n.................841 Instalacja ważnych sterowników...................................................n..................................843 Przypisywanie liter napędom ...................................................n.............................................843 Zarządzanie literami dysków w systemach MS-DOS, Windows 9x/Me.........................844 Zarządzanie dyskami w systemach Windows NT/2000/XP............................................846 Odzyskiwanie danych na laptopie...................................................n......................................847 Usuwanie plików za pomocą Kosza systemowego ...................................................n......847 Odzyskiwanie plików nie znajdujących się w Koszu...................................................n...848 Odzyskiwanie danych z dysków podzielonych na partycje i sformatowanych ...............851 Norton Disk Editor...................................................n...................................................n....854 Odzyskiwanie danych z kart pamięci flash ...................................................n..................864 Odzyskiwanie danych z uszkodzonego laptopa ...................................................n...........866 Rozdział 16. Rozwiązywanie problemów ....................................................................869 Podstawy rozwiązywania problemów ...................................................n................................870 Nowoczesne laptopy — bardziej skomplikowane i bardziej niezawodne.......................870 Porównanie podzespołów laptopowych i desktopowych ................................................871 Wymiana podzespołów...................................................n................................................875 Diagnostyka za pomocą rozkładu na części pierwsze ...................................................n..875 Problemy w fazie POST...................................................n...............................................878 Problemy ze sprzętem po uruchomieniu systemu ...................................................n........880 Problemy z oprogramowaniem ...................................................n....................................880 Problemy z kartami kontrolerów...................................................n..................................881 Diagnostyka ...................................................n...................................................n..............881 Rozwiązywanie najczęstszych problemów ...................................................n..........................901 Problemy z zasilaniem i uruchomieniem systemu ...................................................n.......901 Problemy z systemem Windows ...................................................n..................................904 Problemy sprzętowe...................................................n...................................................n..906 Rozdział 17. Inne źródła informacji............................................................................915 Dokumentacja ...................................................n...................................................n.................916 Części zamienne...................................................n...................................................n..............920 Obsługa techniczna producenta...................................................n..........................................920 IBM...................................................n...................................................n...........................921 Toshiba ...................................................n...................................................n.....................921 Dell ...................................................n...................................................n...........................921 HP...................................................n...................................................n.............................921 Compaq...................................................n...................................................n.....................921 Gateway ...................................................n...................................................n....................921 Acer ...................................................n...................................................n..........................922 Sony...................................................n...................................................n..........................922 Dodatek A Słownik skrótów ...................................................................................923 Dodatek B Słownik ................................................................................................945 Skorowidz...........................................................................................1065 Rozdział 3. Konserwacja i montaż komputera 100 Rozbudowa i naprawa laptopów Działania profilaktyczne Działania profilaktyczne są kluczowym czynnikiem zapewniającym wieloletnie, bez- problemowe działanie komputera. Laptopy, ze względu na swój przenośny charakter, są szczególnie podatne na problemy, znacznie bardziej niż komputery stacjonarne, które działają w jednym miejscu. Wystarczy przypadkowe upuszczenie na twardą powierzch- nię, aby zmienić komputer wart kilka tysięcy dolarów w bezwartościowy złom. Odrobi- na uwagi połączona z kilkoma prostymi procedurami prewencyjnymi potrafi zapobiec problemom w pracy komputera, utracie danych, awariom elementów oraz zapewnić dłuż- sze i bezproblemowe działanie systemu. W niektórych przypadkach udało mi się „napra- wić” szwankujący komputer, stosując wyłącznie proste czynności profilaktyczne. Co wię- cej, działania profilaktyczne mogą także podnieść wartość komputera w przypadku jego sprzedaży, gdyż poprawiają jego wygląd i działanie. Opracowanie programu działań profilaktycznych jest ważnym zadaniem każdej osoby, która posiada komputery przenośne lub zarządza nimi. Można wyróżnić dwa rodzaje działań profilaktycznych: pasywne oraz aktywne. Pasywne działania profilaktyczne obejmują czynności podejmowane w celu ochrony sys- temu przed wpływem środowiska. Do działań tego typu można zaliczyć stosowanie urzą- dzeń ochraniających przed skokami napięcia, używanie systemu w czystym pomiesz- czeniu o kontrolowanej temperaturze, czy też zapobieganie występowaniu zbyt dużych wibracji. Innymi słowy, pasywne działania profilaktyczne sprowadzają się do właściwego traktowania komputera. Z kolei aktywne działania profilaktyczne obejmują czynności, które mają na celu zapew- nienie jak najdłuższego, bezawaryjnego działania komputera. Przede wszystkim polegają one na okresowym czyszczeniu systemu oraz jego komponentów. W dwóch kolejnych punktach rozdziału zostały opisane zarówno pasywne, jak i aktywne działania profi- laktyczne. Pasywne procedury profilaktyczne Pasywne działania profilaktyczne polegają na dbaniu o komputer poprzez zapewnienie mu jak najlepszego środowiska pracy, i to zarówno pod względem fizycznym, jak i elektrycz- nym. Do czynników fizycznych można zaliczyć temperaturę otoczenia, szok termiczny wynikający z przepływu mocy, zanieczyszczenie powietrza dymem i pyłami oraz wszel- kiego typu uderzenia lub wibracje. Do czynników elektrycznych można zaliczyć elek- tryczność statyczną, zakłócenia linii zasilających (mogące występować w sytuacjach, gdy komputer jest podłączony do gniazdka lub innego, zewnętrznego źródła zasilania), jak również zakłócenia występujące na częstotliwościach radiowych. Ogólne zasady dbania o komputery przenośne i dotyczące ich obsługi Komputery przenośne to drogie urządzenia, w których tolerancja na wszelkiego typu zakłócenia i problemy jest mniejsza niż w stacjonarnych systemach komputerowych. Choć większość komputerów przenośnych projektowana jest w taki sposób, aby mogły Rozdział 3. Konserwacja i montaż komputera 101 one niezawodnie działać w normalnych warunkach zewnętrznych, to jednak przydaje się zachować zdrowy rozsądek podczas ich transportowania i użytkowania. Traktując kom- puter jako niezwykle drogie i złożone urządzenie elektroniczne (którym przecież jest!), możemy w ogromnym stopniu zminimalizować szanse wystąpienia problemów. Zamiast rozwodzić się nad tym jak należy traktować komputer, zapewne łatwiej będzie opisać czego nie należy z nim robić. Często obserwowałem ludzi robiących ze swoimi laptopami takie rzeczy, od których włosy jeżyły mi się na głowie. Poniżej podana została lista złych rzeczy, których nie należy robić: Upuszczać, uderzać ani w jakikolwiek inny sposób „karać” komputera, zwłaszcza gdy działa. Upuszczać komputera. Nawet jeśli komputer znajduje się w specjalnej torbie, to w wielu przypadkach torby te nie są odpowiednio zabezpieczone i nie chronią wystarczająco komputera. Umieszczać laptopa w bagażu innym niż podręczny, gdyż narazi to komputer na brutalne traktowania podczas transportowania na lotnisku. Umieszczać ciężkich toreb lub innych obiektów na laptopie (na przykład, w pojemnikach bagażowych w samolocie), nawet jeśli jest on umieszczony w torbie. Przechowywać komputera w miejscu, gdzie temperatura jest niższa od 5ºC lub wyższa od 35ºC. Umieszczać pracującego komputera na kocu lub innej miękkiej powierzchni, która może zatkać otwory wentylacyjne znajdujące się na spodniej części obudowy komputera, co może doprowadzić do jego przegrzania. Pracować na komputerze, który nie został wyjęty z torby służącej do jego przenoszenia, gdyż może to doprowadzić do zatkania otworów wentylacyjnych i przegrzania systemu. Umieszczać komputera bliżej niż w odległości 13 cm od urządzeń elektrycznych generujących mocne pole magnetyczne, takich jak silniki elektryczne, odbiorniki telewizyjne, lodówki oraz duże głośniki. Uruchamiać dwukierunkowych nadajników radiowych w bliskiej odległości od komputera, gdyż mogą one spowodować indukowanie prądów i napięć, które z kolei mogą doprowadzić do różnego typu uszkodzeń i nieprawidłowej pracy komputera. Oblewać komputera płynami, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia jego komponentów i powstawania zwarć. Kłaść ciężkich przedmiotów na złożonym komputerze lub umieszczać go w ściśle wypełnionej walizce lub torbie, w której ekran LCD może być narażony na duży nacisk. Umieszczać obiektów pomiędzy klawiaturą a ekranem, gdyż podczas zamykania ekranu mogą one spowodować jego uszkodzenie. Podnosić lub trzymać komputera za ekran LCD, gdyż może to spowodować uszkodzenie samego ekranu bądź zawiasów. 102 Rozbudowa i naprawa laptopów Rysować, zginać lub naciskać powierzchni ekranu LCD. Przesuwać komputera lub ciągnąć za kabel zasilający, gdy jego wtyczka jest podłączona do komput
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozbudowa i naprawa laptopów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: