Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00187 007687 17357960 na godz. na dobę w sumie
Rozbudowa i naprawa sieci. Kompendium - książka
Rozbudowa i naprawa sieci. Kompendium - książka
Autor: , Liczba stron: 280
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-440-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> sieci komputerowe >> budowa sieci
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kieszonkowy poradnik dla administratorów sieci komputerowych

Zgodnie ze znanym sloganem firmy Sun Microsystems sprzed czterdziestu lat ('The network is the computer') komputery ujawniają w pełni swe możliwości dopiero po połączeniu ich w sieć. Nieustanny rozwój technologiczny sprawia, że (coraz lepsze) sieci komputerowe zdobywają sobie coraz większą popularność i coraz szersze obszary zastosowań. Jednocześnie ich projektowanie, budowanie, konfigurowanie i (przede wszystkim) efektywne wykorzystywanie wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji i nieustannego ich doskonalenia. Także ze względu na rozmaite konsekwencje potencjalnych problemów w funkcjonowaniu sieci zagadnieniem pierwszej wagi staje się wypracowanie środków i metod sprawnego radzenia sobie z tymi problemami -- ich rozwiązywania i zapobiegania im.

Niniejsza książka stanowi kompendium poświęcone niezliczonym zagadnieniom z zakresu sieci komputerowych -- ich tworzeniu, diagnozowaniu, naprawianiu, ulepszaniu i rozbudowywaniu. Czytelnik znajdzie tu omówienie takich zagadnień, jak (między innymi): Książka stanowi kompendium wiedzy oparte na jednej z najbardziej szczegółowych pozycji poświęconych sieciom komputerowym ('Rozbudowa i naprawa sieci'). Jej zwięzła treść umożliwia szybkie znajdowanie niezbędnych informacji, a jej poręczny format sprawia, że można mieć ją zawsze pod ręką.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Rozbudowa i naprawa sieci. Kompendium Autorzy: Scott Mueller, Terry W. Ogletree T³umaczenie: Pod redakcj¹ Bart³omieja Królickiego na podstawie t³umaczenia Paw³a Gonery, Adama Jarczyka, Piotra Pilcha i Miko³aja Szczepaniaka ISBN: 83-7361-440-0 Tytu³ orygina³u: Upgrading and Repairing Networks: Field Guide, 4th Edition Format: B5, stron: 280 Przewodnik po sprzêcie komputerowym dla hobbystów i profesjonalistów Zgodnie ze znanym sloganem firmy Sun Microsystems sprzed czterdziestu lat („The network is the computer”) komputery ujawniaj¹ w pe³ni swe mo¿liwoġci dopiero po po³¹czeniu ich w sieæ. Nieustanny rozwój technologiczny sprawia, ¿e (coraz lepsze) sieci komputerowe zdobywaj¹ sobie coraz wiêksz¹ popularnoġæ i coraz szersze obszary zastosowañ. Jednoczeġnie ich projektowanie, budowanie, konfigurowanie i (przede wszystkim) efektywne wykorzystywanie wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji i nieustannego ich doskonalenia. Tak¿e ze wzglêdu na rozmaite konsekwencje potencjalnych problemów w funkcjonowaniu sieci zagadnieniem pierwszej wagi staje siê wypracowanie ġrodków i metod sprawnego radzenia sobie z tymi problemami — ich rozwi¹zywania i zapobiegania im. Niniejsza ksi¹¿ka stanowi kompendium poġwiêcone niezliczonym zagadnieniom z zakresu sieci komputerowych — ich tworzeniu, diagnozowaniu, naprawianiu, ulepszaniu i rozbudowywaniu. Czytelnik znajdzie tu omówienie takich zagadnieñ, jak (miêdzy innymi): • Topologie sieci • Sprzêt sieciowy (routery, prze³¹czniki, mosty, krosownice, modemy) i okablowanie (skrêtki, kable koncentryczne, ġwiat³owody) • Protokó³ Ethernet • Sieci wirtualne • Model referencyjny OSI i protoko³y sieciowe • Po³¹czenia sieciowe • Sieci bezprzewodowe • Bezpieczeñstwo, zwi¹zane z nim zagro¿enia i ġrodki zapobiegawcze (uprawnienia dostêpu, szyfrowanie, zapory sieciowe) • Problemy w dzia³aniu sieci, ich diagnozowanie i s³u¿¹ce do niego narzêdzia • Modernizacja i rozbudowa sieci Spis treści Rozdział 1. Budowa i elementy składowe sieci ..........................................9 Topologie sieciowe ...................................................c.............................. 9 Topologie stosowane w sieciach lokalnych...................................... 9 Tworzenie sieci wielosegmentowej i stosowane topologie ............ 18 Topologia sieci wielowarstwowej .................................................. 20 Okablowanie sieciowe ...................................................c....................... 21 Skrętka ...................................................c......................................... 21 Konfiguracje par wtyczek modularnych......................................... 23 Typy gniazdek ...................................................c............................. 24 Kable koncentryczne..............................................c......................... 24 Światłowody ...................................................c................................ 26 Przełączniki...................................................c........................................ 29 Zasada działania...................................................c........................... 29 Rodzaje przełączników...................................................c................ 30 Sieci wirtualne VLAN ...................................................c....................... 32 Przełączanie oparte na ramkach sieciowych................................... 32 Znakowanie niejawne i jawne.................................................c........ 33 Znakowanie jawne w sieciach szkieletowych ................................ 35 Standardy przełączania organizacji IEEE....................................... 35 Routery...................................................c............................................... 37 Protokoły routowalne i protokoły routingu .................................... 37 Zastosowanie routera ...................................................c................... 38 Porty routerów ...................................................c............................. 40 Rozdział 2. Protokół Ethernet ..................................................................43 Standardy sieci Ethernet...................................................c..................... 43 Kolizje oraz IEEE 802.3: Metoda dostępu CSMA/CD .................. 45 Ramki Ethernet ...................................................c............................ 46 IEEE 802.3u — Fast Ethernet ...................................................c..... 50 IEEE 802.3z — Gigabit Ethernet ...................................................c 51 IEEE 802.3ae — 10Gigabit Ethernet.............................................. 52 4 Rozbudowa i naprawa sieci. Kompendium Rozdział 3. Problemy w sieciach Ethernet...................................................c............ 53 Kolizje...................................................c.......................................... 53 Błędy w sieci Ethernet ...................................................c....................... 56 Wykrywanie prostych błędów ...................................................c..... 56 Zła wartość FCS lub niedopasowana ramka................................... 56 Krótkie ramki...................................................c............................... 57 Olbrzymie i niezrozumiałe ramki ...................................................c 58 Fala rozgłaszań ...................................................c............................ 58 Monitorowanie błędów ...................................................c...................... 58 TCP/IP..................................................................................61 TCP/IP...................................................c................................................ 61 Model OSI i TCP/IP ...................................................c.................... 61 IP...................................................c.................................................. 63 TCP ...................................................c.............................................. 74 UDP ...................................................c............................................. 81 Porty, usługi i aplikacje ...................................................c............... 83 ICMP...................................................c............................................ 84 Podstawowe usługi i aplikacje TCP/IP ................................................. 85 FTP ...................................................c.............................................. 85 Telnet ...................................................c........................................... 90 Finger...................................................c........................................... 91 Protokoły poczty internetowej ...................................................c........... 91 SMTP...................................................c........................................... 91 POP3 ...................................................c............................................ 95 IMAP4 ...................................................c......................................... 97 DHCP ...................................................c................................................. 99 Format pakietu DHCP ...................................................c............... 100 Komunikacja między klientem i serwerem DHCP....................... 101 Protokoły serwera plików ...................................................c................ 104 SMB i CIFS ...................................................c............................... 104 NCP...................................................c............................................ 108 NFS ...................................................c............................................ 110 HTTP...................................................c................................................ 114 Mechanika HTTP...................................................c....................... 115 Nagłówek HTTP...................................................c........................ 115 URL, URI i URN...................................................c....................... 116 IPv6 ...................................................c.................................................. 116 Różnice między IPv4 i IPv6 ...................................................c...... 116 Nagłówek IPv6 ...................................................c.......................... 117 Rozdział 4. Protokoły routingu ...............................................................121 Podstawowe typy protokołów routingu .............................................. 121 RIP ...................................................c............................................. 122 OSPF...................................................c.......................................... 126 MPLS ...................................................c............................................... 128 Routing i przełączanie ...................................................c............... 128 Etykietowanie ...................................................c............................ 128 Współpraca Frame Relay i ATM z MPLS ................................... 129 Spis treści 5 Rozdział 5. Protokoły WAN ....................................................................131 Połączenia telefoniczne...................................................c.................... 131 Protokół punkt-punkt oraz protokół IP dla łączy szeregowych.... 131 Połączenia wydzielone...................................................c..................... 137 Linie dzierżawione...................................................c..................... 137 ATM ...................................................c.......................................... 140 Frame Relay i X.25...................................................c.................... 147 DSL ...................................................c.................................................. 152 Modemy DSL ...................................................c............................ 152 xDSL...................................................c.......................................... 153 Modemy kablowe...................................................c............................. 154 Sieci telewizji kablowej...................................................c............. 154 Różnice w działaniu modemów kablowych i modemów xDSL... 156 Specyfikacja DOCSIS ...................................................c............... 157 Rozdział 6. Sieci WLAN .........................................................................159 Wprowadzenie do sieci bezprzewodowych ........................................ 159 Punkty dostępowe i sieci ad hoc...................................................c 159 Fizyczne przesyłanie danych ...................................................c..... 161 IEEE 802.11...................................................c............................... 162 Źródła zakłóceń ...................................................c......................... 164 IEEE 802.11b ...................................................c................................... 164 Korzystanie z sieci 802.11b...................................................c....... 165 Łączenie sieci WLAN z siecią LAN............................................. 165 IEEE 802.11a ...................................................c................................... 166 Zakłócenia powodowane przez inne urządzenia .......................... 166 Przepustowość w paśmie 5,4 GHz................................................ 166 Sieci WLAN w miejscach publicznych........................................ 166 Bezpieczeństwo ...................................................c......................... 167 IEEE 802.11g ...................................................c................................... 167 Bluetooth...................................................c.......................................... 167 Przegląd technologii ...................................................c.................. 168 Sieci piconet i scatternet ...................................................c............ 169 Tryby pracy urządzeń Bluetooth..................................................c. 172 Łącza SCO i ACL...................................................c...................... 172 Profile Bluetooth...................................................c........................ 175 Inne technologie WLAN...................................................c.................. 178 Urządzenia przenośne...................................................c................ 178 Bezpieczeństwo w sieciach WLAN...................................................c. 179 WEP drugiej generacji...................................................c............... 179 WPA oraz 802.11i ...................................................c..................... 179 Sieci PAN...................................................c......................................... 180 Rozdział 7. Novell IPX/SPX ...................................................................181 Protokoły firmy Novell ...................................................c.................... 181 Pakiet protokołów NetWare ...................................................c...... 182 Usługi i protokoły bezpołączeniowe...................................................c 182 Usługi i protokoły połączeniowe ...................................................c..... 183 6 Rozbudowa i naprawa sieci. Kompendium Protokół IPX ...................................................c.................................... 183 Przesyłanie pakietów ...................................................c................. 184 Struktura pakietu...................................................c........................ 184 Typy ramek...................................................c................................ 185 Protokół SPX...................................................c.................................... 185 Przesyłanie pakietów ...................................................c................. 186 Struktura pakietu...................................................c........................ 187 Protokół SPXII...................................................c........................... 187 Protokół NCP ...................................................c................................... 188 Podpisywanie pakietów NCP ...................................................c.... 189 Bezpieczeństwo w NetWare ...................................................c............ 192 Rozdział 8. Bezpieczeństwo w sieci .......................................................193 Bezpieczeństwo w sieciach rozległych ............................................... 193 Niszczące programy...................................................c................... 194 Najczęstsze ataki...................................................c........................ 195 Sniffer ...................................................c........................................ 199 Podszywanie i naśladownictwo ...................................................c. 199 Działania prewencyjne...................................................c............... 200 VPN...................................................c.................................................. 201 IPSec ...................................................c.......................................... 201 PPTP ...................................................c.......................................... 205 L2TP ...................................................c.......................................... 205 SSL...................................................c...................................................c 206 Szyfrowanie symetryczne i asymetryczne.................................... 206 Certyfikaty cyfrowe ...................................................c................... 207 Wymiana potwierdzeń SSL ...................................................c....... 207 Ochrona przed przechwyceniem dzięki certyfikatom .................. 208 Https...................................................c........................................... 209 Dodatkowa warstwa w stosie protokołów sieciowych ................. 209 Szyfrowanie ...................................................c..................................... 209 Technologie szyfrowania...................................................c........... 209 PGP ...................................................c............................................ 211 Zabezpieczenia systemów operacyjnych ............................................ 212 Demony i usługi systemowe...................................................c...... 212 Delegowanie uprawnień ...................................................c............ 213 Zapora firewall...................................................c........................... 214 Firewall ...................................................c............................................ 214 Filtrowanie pakietów ...................................................c................. 214 Filtrowanie stanowe...................................................c................... 216 Bramki aplikacji...................................................c......................... 216 Rozdział 9. Rozwiązywanie problemów z siecią ......................................221 Narzędzia diagnostyczne dla sieci TCP/IP ......................................... 221 Konfiguracja systemu komputera ................................................. 221 Ping ...................................................c............................................ 222 Traceroute ...................................................c.................................. 224 Netstat ...................................................c........................................ 225 ARP...................................................c............................................ 226 Spis treści 7 Tcpdump ...................................................c.................................... 227 Nslookup...................................................c.................................... 227 Telnet ...................................................c......................................... 227 Syslog ...................................................c........................................ 227 Narzędzia do testowania i analizowania sieci..................................... 228 Testowanie kabli...................................................c........................ 228 Analizatory sieci i protokołów...................................................c... 231 SNMP ...................................................c........................................ 237 Małe sieci biurowe i domowe ...................................................c.......... 241 Kłopoty z zasilaniem ...................................................c................. 242 Problemy z konfiguracją komputerów.......................................... 242 Problemy z komponentami ...................................................c........ 244 Zabezpieczanie kabli...................................................c.................. 244 Problemy z sieciami bezprzewodowymi ...................................... 245 Dodatek A Model referencyjny OSI ........................................................261 Tylko model!...................................................c.................................... 261 Enkapsulowanie...................................................c......................... 262 Warstwa fizyczna...................................................c....................... 263 Warstwa łącza danych ...................................................c............... 263 Warstwa sieci...................................................c............................. 263 Warstwa transportowa ...................................................c............... 264 Warstwa sesji ...................................................c............................. 264 Warstwa prezentacji...................................................c................... 264 Warstwa aplikacji ...................................................c...................... 265 Skorowidz ...........................................................................267 Rozdział 2. Protokół Ethernet Mimo że inne technologie sieci lokalnych, jak Token-Ring czy IPX/SPX firmy Novell, nadal są stosowane, popularność sieci Ethernet znacznie przewyższa popularność wszyst- kich pozostałych. Standardy sieci Ethernet Za tworzenie standardów dla sieci lokalnych i rozległych odpowiada komitet IEEE 802 sieci LAN i MAN (IEEE 802 LAN/MAN Standards Committee). Oto najbardziej popularne standardy sieci Ethernet (w kolejcności ich powstawania): 10BASE-5 — zwany często „grubym” Ethernetem standard wykorzystywał grube przewody koncentryczne. „10” w nazwie oznacza maksymalcną przepustowość sieci, czyli 10 megabitów na sekundę (Mb/s). Liczba c„5” oznacza, że maksymalna długość segmentu wynosi 500 metrów. Aby zainstalcować nowy węzeł w sieci, należy użyć tzw. wampira, który jest podłączancy do okablowania szkieletowego. 10BASE-2 — zwany często „cienkim” Ethernetem standard przewiduje praccę sieci z maksymalną szybkością 10 Mb/s i wykorzystuje cieńscze, łatwiejsze w instalacji przewody. Maksymalna długość segmentu wynosi 185 metrów. Jeśli zastosujemy repeatery, łączna długość przewodów może wynocsić nawet 925 metrów. Tworzenie prostych magistral jest możliwe dziękci stosowaniu złącza BNC w kształcie T. 10BASE-36 — ten rzadko stosowany standard sieci Ethernet wykorzystuje sygnalizację szerokopasmową. Technologia przewiduje stosocwanie przewodu koncentrycznego zawierającego trzy zestawy przewodów, każcdy w oddzielnym kanale, z których każdy operuje z szybkością 10 Mb/s i możce mieć długość do 3600 metrów. 44 Rozbudowa i naprawa sieci. Kompendium 10BASE-T — połączenia sieciowe są prowadzone od stacji roboczych doc centralnego koncentratora lub przełącznika, o maksymalcnej długości 100 metrów, tworząc fizyczną topologię gwiazdy. Zastosowanie okablowaniac nieekranowanej skrętki ( „T” w nazwie standardu) sprawia, że sieć jest tańszca i znacznie łatwiejsza w instalacji. Ponadto centralizacja sieci umożliwia jecj łatwe testowanie w poszukiwaniu błędów, izolowanie wadliwych portów oraz przenoszecnie użytkowników pomiędzy segmentami. 10BASE-FL — pracuje z szybkością 10 Mb/s i wykorzystuje przewody światłowodowe; w szczególności światłowody wielomodowe (ang. multimode fiber cable — MMF) z rdzeniem o średnicy 62,5 mikrona i płaszczem o średnicyc 125 mikronów. Wykorzystuje się w nich dwa osobne włókna do wysyłcania i odbierania danych, co umożliwia komunikację w pełnym duplecksie. 100BASE-TX — standard umożliwiający przesyłanie danych z szybkością 100 Mb/s. Wykorzystuje się przewody kategorii 5, co umożliwiac zwiększenie odległości dzielącej stację roboczą i koncentrator do 100 mcetrów. Do przesyłania danych są wykorzystywane cztery żyły w przewodzie. 100BASE-T4 — wykorzystuje przewody kategorii 3 lub 5, więc maksymalna odległość pomiędzy stacją roboczą a koncentratorem wynosi 1c00 metrów. Komunikacja odbywa się za pomocą czterech żył w przewodzie. Jecst to kolejny standard umożliwiający przesyłanie danych z szybkością 100 Mb/cs. 100BASE-FX — wykorzystuje wielomodowe przewody światłowodowe, dzięki czemu maksymalna odległość dzieląca stację roboczą i koncecntrator może wynosić nawet 412 metrów. Jedno włókno światłowodu jest wykorzystywane do cnadawania, drugie do odbierania danych. 1000BASE-SX — dokument opisujący standardy IEEE 802.3z został zatwierdzony w roku 1998 i definiuje kilka technologii sieciowych z rocdziny nazwanej Gigabit Ethernet. Standard 1000BASE-SX został zaprojektowany z myślą oc pracy z wielomodowymi przewodami światłowodowymi wykorzystującymi facle świetlne o długości około 850 nanometrów (nm). „S” w nazwie stancdardu oznacza mniejszą długość (ang. short) generowanych fal świetlnych. Maksymalna długość segmentu sieci wynosi 550 metrów. 1000BASE-LX — kolejny standard gigabitowego Ethernetu zakładający praccę sieci z wykorzystaniem jednomodowego lub wielomodowego okcablowania światłowodowego. Litera „L” w nazwie standardu oznacza większą długcość fal świetlnych, od 1270 do 1335 nanometrów. Maksymalna długość segmenctu sieci wynosi 550 metrów w przypadku stosowania przewodów wielomodowych i 5000 metrów w przypadku wykorzystania przewodów jednomodowych. 1000BASE-CX — ten standard umożliwia wykorzystanie przez gigabitowy Ethernet ekranowanych przewodów miedzianych. Technologia czostała zaprojektowana z myślą o łączeniu urządzeń znajdujących się w cniewielkich odległościach (do 25 metrów). 1000BASE-T — standard IEEE 802.3ab dodano do warstwy fizycznej technologii Gigabit Ethernet wykorzystującej nieekranowaną skrętkę katcegorii 5. Maksymalna długość segmentu sieci 1000BASE-T wynosi 100 metrów. Rozdział 2. ♦ Protokół Ethernet 45 Kolizje oraz IEEE 802.3: Metoda dostępu CSMA/CD Zanim opracowano przełączniki pracujące w pełnym dupleksie, komunikujące się węzły sieci Ethernet uzyskiwały dostęp do współdzielonego nośnika sieciowego za pomocą mechanizmu zwanego Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect (CSMA/CD). Ozna- cza to, że przed podjęciem próby przesłania danych we współużytkowanym segmencie sieci LAN, komputer (lub urządzenie sieciowe) sprawdza (ang. Carrier Sense) najpierw, czy w danym momencie inne urządzenie nie przesyła danych w sieci (ang. Multiple Access). Jeśli nie, węzeł może rozpocząć transmisję danych do sieci. Jeśli więcej niż jeden węzeł wykryje, że nośnik sieci nie jest wykorzystywany, i oba (lub więcej) węzły rozpoczną w tym samym czasie przesyłanie danych, nastąpi kolizja (ang. Collision Detect). W takim przypadku wszystkie węzły zakończą przesyłanie danych i po loso- wym (oczywiście z pewnymi ograniczeniami) czasie spróbują wzcnowić transmisję. Używany we wczesnych implementacjach Ethernetu schemat kodowania Manchester wykorzystywał sygnały elektryczne o napięciu od –1,85 V do 1,85 V. Kolizje były wówczas wykrywane za pomocą pomiarów napięcia, które w przypadku ich wystąpienia wykra- czało poza dopuszczalny przedział. W sieciach zgodnych ze standardem Ethernet 10 Mb/s dane są przesyłane z szybkością 10 milionów bitów na sekundę. Specyfikacja standardu określa, że czas propagacji pa- kietu w sieci nie przekracza 51,2 milisekund (czas zbliżony do przesłania 64 bajtów przy szybkości 10 Mb/s). Stacja robocza nie może rozpocząć transmisji nowego pakietu, dopóki nie minie czas potrzebny do przesłania pakietu pomiędzy dwoma najbardziej oddalonymi węzłami w sieci Ethernet. Jeśli urządzenie nie będzie nadawało w czasie propagacji pakietu w sieci, straci możliwość wykrycia kolizji, zanim przystąpi do nadawa- nia następnej ramki. Jeśli rozmiar ramki, która wymaga ponownego przesłania, jest mniejszy niż 64 bajty, węzeł nadawczy wypełni ją zerami, by spełnić warunek mini- malnej długości ramki. W specyfikacji standardu Ethernet II zdefiniowano także maksymalny rozmiar ramki — ramka o minimalnej długości 64 bajtów może mieć maksymalnice 1500 bajtów. Komunikacja urządzeń w sieci Ethernet w 6 krokach: 1. Nasłuchuj sieć, by określić, czy którekolwiek inne urządzencie aktualnie nie transmituje swoich danych (ang. Carrier Sense — CS). 2. Jeśli żadne inne urządzenie nie nadaje, rozpocznij transmcisję. 3. Jeśli więcej niż jedno urządzenie wykryje w danej chwili brack transmisji, urządzenia mogą jednocześnie rozpocząć nadawanie. 4. Kiedy dwa urządzenia rozpoczynają nadawanie swoich danych w tcym samym momencie, wysyłany przez nie sygnał jest zniekształconcy, co transmitujące urządzenia powinny wykryć (ang. Collision Detect — CD). 5. Po nadaniu danych w sieci urządzenie przez chwilę nasłuchujec sieć, by określić, czy transmisja zakończyła się pomyślnie, czy też nastąpicła kolizja. Pierwsze 46 Rozbudowa i naprawa sieci. Kompendium urządzenie, które wykryje kolizję, rozsyła sygnał blokująccy z kilkoma bajtami przypadkowych danych, by poinformować o zaistniałej sytuacjci pozostałe urządzenia w sieci. 6. Każde urządzenie, którego działalność miała związek z wykrytąc kolizją, wstrzymuje na krótko (kilka milisekund) swoją pracę i nasłucchuje sieć, by określić, czy nośnik sieciowy jest używany, i próbuje wznowić transmicsję. Każdy węzeł powodujący kolizję wykorzystuje algorytm losowo generujący cczas oczekiwania, ograniczając tym samym możliwość ponownego wystąpienia koclizji. Algorytm oczekiwania Algorytm oczekiwania jest jednym z podstawowych elementów mechanizmu CSMA/CD. Zamiast oczekiwać przez określony czas, urządzenie sieciowe wstrzymuje swoją pracę i przestaje nadawać dane, obliczana jest losowa wartość, którą urządzenie wykorzystuje do wyznaczenia liczby milisekund, po upłynięciu których wznocwi transmisję. Do wyznaczania tego czasu mechanizm obliczeń nosi nazwę skróconego binarnego algo- rytmu odczekiwania wykładniczego (ang. Truncated Binary Exponential Backoff Algo- rithm). Za każdym razem, gdy z powodu próby wysłania konkretnej ramki w sieci nastę- puje kolizja, urządzenie nadające wstrzymuje pracę na czas, który z każdą kolizją jest dłuższy. Urządzenie podejmuje maksymalnie 16 prób transmitowania danych. Jeśli po ich wykonaniu stwierdzi, że przesłanie tych informacji za pomocą nośnika sieciowego jest niemożliwe, opuszcza daną ramkę i informuje o zaistniałej sytuacji składową wyższego poziomu stosu protokołów, która odpowiada albo za wznowienie transmisji, albo za raportowanie o błędzie użytkownikowi aplikacji. Ramki Ethernet Jednostka danych w warstwie sieci jest nazywana pakietem lub datagramem (patrz rysu- nek 2.1). Pojęcie datagramu odnosi się zwykle do jednostek danych w usługach bezpołą- czeniowych, pojęcie pakietu dotyczy zazwyczaj jednostek danych w usługach połącze- niowych. W warstwie łącza danych te datagramy nazywamy ramkami. Każda ramka zawiera zarówno informacje wymagane do jej dostarczenia do odpowiedniego adresata przez nośnik sieciowy, jak i wymieniane za jej pomocą właściwe dane. W warstwie fizycz- nej ramka jest transmitowana w postaci ciągu bitów, który jest uzależniony od konkret- nej technologii wykorzystywanej do kodowania danych w nocśniku sieciowym. Porcja danych w ramce składa się zwykle z bajtów zawierających informacje, które zostały tam umieszczone przez protokół wyższego poziomu i dostarczone do warstwy łącza danych, która odpowiada za transmisję ramki ethernetowej do węzła docelowego. Przykła- dowo, protokół IP określa zarówno wykorzystywane przez siebie informacje w nagłówku, jak i dane przenoszone za pomocą datagramu IP. Kiedy datagram IP przechodzi w dół do warstwy łącza danych, wszystkie potrzebne informacje znajdują się jednak w jedno- stce danych ramki Ethernetu. Rozdział 2. ♦ Protokół Ethernet 47 Rysunek 2.1. Model referencyjny OSI Skład ramki zależy od typu sieci. Format ramki Ethernetu i Ethernetu II w niewielkim stopniu różni się od IEEE 802.3. Standard IEEE 802.5 (Token-Ring) definiuje natomiast ramkę, która różni się zasadniczo od ramek sieci Ethernect. XEROX PARC Ethernet i Ethernet II Ramka oryginalnego standardu Ethernet definiuje kilka pól, które wykorzystano później także w specyfikacji ramki standardu Ethernet II: Preambuła — 8-bajtowa sekwencja zer i jedynek wykorzystywana do ozcnaczania początku ramki i ułatwiająca synchronizację transmisji. Docelowy adres MAC (Media Access Control) — 6-bajtowy adres wyrażany zwykle w formacie liczby szesnastkowej. Adres MAC nadawcy — kolejne 6-bajtowe pole reprezentujące adres stacji roboczej, która wygenerowała ramkę. Pole typu — 2-bajtowe pole oznaczające protokół klienta (np. IPX, IPc lub DECnet) wykorzystywany w polu danych. Pole danych — pole o nieokreślonej długości, w którym znajdują się właścicwe dane. Określenie długości ramki pozostawiono protokołowi wyższego poziomu. Pole typu jest z tego powodu bardzo ważną częścią ramki. Na rysunku 2.2 widać rozmieszczenie poszczególnych pól w ramce oryginalnego stan- dardu Ethernet. Rysunek 2.2. Ramka standardu Ethernet 48 Rozbudowa i naprawa sieci. Kompendium Standard 802.3 Rozmieszczenie pól w ramce standardu Ethernet 802.3 zostało przedstawione na ry- sunku 2.3. Rysunek 2.3. Format ramki standardu IEEE 802.3 Podstawowa zmiana polega na wprowadzeniu nowego pola w miejsce wykorzystywa- nego wcześniej pola typu. Te 2 bajty są w standardzie 802.3 wykorzystywane do okre- ślania długości następującego po nich pola danych. Kiedy wartość w tym polu nie prze- kracza 1500, możemy powiedzieć, że jest to pole długości. Jeśli omawiane pole zawiera wartość 1536 lub większą, oznacza to, że jest ona wykorzystywana do definiowania typu protokołu. Dodatkowo ograniczono rozmiar preambuły z 8 do 7 bajtów, zaraz po niej następuje 1-bajtowy ogranicznik początku ramki (ang. Start of Frame Delimiter — SFD). Pole SFD zawiera ciąg bitów 10101011 (ostatni bajt stosowanej wcześniej 8-bajtowej pre- ambuły zawierał w ostatnich dwóch bitach cyfry 10). Ostatnią częścią ramki jest 4-bajtowa suma kontrolna ramki (ang. Frame Check Sequ- ence — FCS), której celem jest przechowywanie obliczanej dla ramki sumy kontrolnej CRC. Stacja nadająca ramkę oblicza tę wartość na podstawie pozostałych bitów tej ramki. Stacja odbiorcza także oblicza wartość CRC na podstawie otrzymanych bitów i porównuje ją z liczbą otrzymaną w polu FCS. Jeśli nie są identyczne, wiadomo, że ramka musiała ulec uszkodzeniu podczas przesyłania i musi zostać cnadana ponownie. IEEE 802.2: Sterowanie łączem logicznym W siedmiowarstwowym referencyjnym modelu sieci OSI dwie najniższe warstwy to warstwa fizyczna i warstwa łącza danych. Wersja opracowana przez IEEE zawiera po- nad warstwą fizyczną podwarstwy sterowania łączem logicznym (ang. Logical Link Control — LLC) i sterowania dostępem do nośnika sieciowego (ang. Media Access Control — MAC), co widać na rysunku 2.4. Dzięki temu możliwe jest korzystanie w jednej sieci z różnych rodzajów nośników transmisyjnych i różnych metod uzyski- wana dostępu do tych nośników. Ramka i nagłówek LLC Podwarstwa sterowania dostępem do nośnika sieciowego odpowiada za właściwe wy- korzystanie usług udostępnianych przez warstwę fizyczną i obsługi danych przesyła- nych do i od zdalnych stacji roboczych w sieci. Do zadań cpodwarstwy LLC należy więc Rozdział 2. ♦ Protokół Ethernet 49 Rysunek 2.4. Model IEEE wykrywanie błędów i lokalne adresowanie (z wykorzystaniem adresów fizycznych, czyli adresów MAC). Podwarstwa LLC udostępnia wyższym warstwom usługi, które można podzielić na na- stępujące trzy typy: Usługa bezpołączeniowa bez potwierdzeń — niektóre protokoły wyższego poziomu (np. TCP) udostępniają już funkcje sterowania przepływem ci potwierdzania odbiorów, które umożliwiają weryfikację prawidłowego dostarczacnia pakietów. Nie ma potrzeby powielania tych funkcji w podwarstwie LLC. Usługa połączeniowa — ten rodzaj usługi wymaga, by przed nawiązaniem komunikacji i 11rozpoczęciem przesyłania danych było stworczone łącze logiczne. Przykładem jest protokół TCP, który w fazie ustanawiania połączenia wykorzystuje mechanizm wymiany potwierdzeń otrzymania pakietów sieciowcych, zanim będą przesyłane właściwe dane. Ten typ usług oferuje funkcje wykrycwania błędów i sterowania przepływem. Usługa bezpołączeniowa z potwierdzeniami — ta usługa jest kombinacją dwóch pozostałych. Oferuje komunikację bezpołączeniową, która tcakże nie wymaga nawiązywania i sprawdzania połączenia przed rozpoczęcicem transmisji. Ten rodzaj komunikacji wykorzystuje jednak mechanizmy cpotwierdzeń, które dają pewność, że pakiety sieciowe dotarły nienaruszone i we właściwej kolejności (zgodnej z kolejnością nadania) do adresata. Aby umożliwić implementację tych funkcji, zdefiniowano umieszczany w ramce „pod- nagłówek”, który znajduje się bezpośrednio przed polem danych. Pole nagłówka LLC ma długość 3 bajtów. Pierwszy bajt reprezentuje punkt dostępu usługi docelowej (ang. Destination Service Access Point — DSAP), drugi — punkt dostępu usługi źródłowej (ang. Source Service Access Point — SSAP), ostatni to pole kontroli. 50 Rozbudowa i naprawa sieci. Kompendium Na rysunku 2.5 widać kombinację podnagłówka LLC z ramką standardu 80c2.3. Rysunek 2.5. Ramka 802.3 z podnagłówkiem LLC Standard ramki SNAP, 802.3 Aby zapewnić zgodność z wcześniejszymi technologiami sieciowymi, wprowadzono podramkę SNAP (od ang. Sub-Network Access Protocol). Konstruuje się ją dodając dwa nowe pola do podnagłówka LLC zaraz po właściwych polach LLC: 3-bajtowy unikalny identyfikator OUI (od ang. Organizationally Unique Identifier), 2-bajtowe pole typu protokołu. Rozszerzenia SNAP muszą się znajdować w polach nagłówka LLC. Pełną postać ramki standardu 802.3 widać na rysunku 2.6. Rysunek 2.6. Ramka standardu 802.3 zawierająca podnagłówek LLC i rozszerzenia SNAP IEEE 802.3u — Fast Ethernet Technologia Fast Ethernet została zaprojektowana w taki sposób, by zapewnić zgod- ność z istniejącymi sieciami 10BASE-T. Wykorzystuje ten sam format ramki i nadal stosuje zdefiniowaną w standardzie 802.3 metodę dostępu do nośnikac CSMA/CD. Rozdział 2. ♦ Protokół Ethernet 51 100BASE-T Jedną z zalet sieci 100BASE-T jest możliwość przejścia na tę technologię bez koniecz- ności zmiany istniejącego w budynku okablowania kategorii 3. Jedynym standardem umożliwiającym wykorzystanie okablowania kategorii 3 jest 100BASE-T4. Istnieje ważna różnica pomiędzy standardami 100BASE-T4 i 100BASE-TX: nie używają tych samych par żył w przewodach do nadawania i odbierania danych. W standardzie 100BASE-T4 do komunikacji wykorzystuje się wszystkie cztery pary żył i zupełnie inną technikę przesyłania sygnałów. W przypadku sieci, które zostały skonstruowane na podstawie okablowania kategorii 5 mimo stosowania mało wymagającej technologii 10BASE-T, przejście do standardu o prze- pustowości 100 Mb/s będzie najlepszym dowodem trafności tamtej inwestycji. Ta przewi- dująca pracę ze skrętką specyfikacja standardu 100BASE-T może być stosowana zarówno z przewodami nieekranowanymi, jak i ekranowanymi (STP), które są zwykle stosowane w sieciach Token-Ring. Standard 100BASE-TX oparto na specyfikacji ANSI TP-PMD (od ang. Twisted-Pair Physical Medium Dependent). 100BASE-T4 W przypadku sieci opartych na okablowaniu kategorii 3 i 4 jedynym sposobem jej mo- dernizacji bez wymiany przewodów jest zastosowanie urządzeń technologii 100BASE-T. Standard ten wykorzystuje metodę przesyłania sygnałów w trybie półdupleksu za po- mocą czterech par żył. Trzy z tych par żył są wykorzystywane do przesyłania właściwych danych, czwarta służy do wykrywania kolizji. Każda z tych trzech par umożliwia transmisję danych z szybkością 33,3 Mb/s, co daje razem 100 Mb/s (ten rodzaj sygnalizacji nosi na- zwę 4T+). W przewodach stosuje się trzypoziomowy schemat kodowania, zamiast używa- nego w większości innych nośników schematu dwupoziomowego. 100BASE-T4 wymaga specjalnego sprzętu (kart sieciowych i koncentratorów) i cdziała w trybie półdupleksu. 100BASE-FX Sieć 100BASE-FX wykorzystuje przewody światłowodowe z dwiema wiązkami (jedna do nadawania, druga do odbierania danych) i może mieć nawet c2 kilometry długości. Światłowody są dobrym rozwiązaniem dla sieci szkieletowych. W przeciwieństwie do przewodów miedzianych, które wykorzystują do komunikacji impulsy elektryczne, prze- wody światłowodowe wykorzystują impulsy świetlne. To sprawia, że znacznie lepiej się sprawdzają w środowiskach charakteryzujących się dużymi zakłóceniami elektrycz- nymi. Przewody tego typu są także znacznie bezpieczniejsze, ponieważ nie emitują sy- gnałów elektrycznych, które mogłyby być przechwytywane przez specjalistyczne urzą- dzenia podsłuchowe. IEEE 802.3z — Gigabit Ethernet W roku 1998 ukończono prace nad specyfikacją technologii 802.3z nazwanej Gigabit Ethernet (gigabitowym Ethernetem), na którą składają się nacstępujące standardy: 52 Rozbudowa i naprawa sieci. Kompendium 1000BASE-SX — wykorzystuje światłowody wielomodowe do łączenia na niewielkie odległości. W przypadku przewodów o średnicy rdzenia 50 mikronów maksymalna długość wynosi 300 metrów, w przypadku przewodów o średniccy rdzenia 62,5 mikronów maksymalna długość wynosi 550 metrów. 1000BASE-LX — wykorzystuje światłowody jednomodowe o maksymalnej długości 3000 metrów lub wielomodowe o maksymalnej długości 550 metcrów. 1000BASE-CX — wykorzystuje przewody miedziane, czyli skrętkę, zapewniacjące dużą wydajność na odległości maksymalnie 25 metrów. Standard tecn został zaprojektowany z myślą o szafach kablowych. 1000BASE-T — wykorzystuje przewody skrętki kategorii 5 o maksymalnecj długości 100 metrów. Definiujący tzw. gigabitowy Ethernet standard IEEE 802.3z przewiduje dodanie nowego pola do podstawowej ramki 802.3 — pola rozszerzenia, bezpośrednio za polem sekwencji sprawdzania ramki. Jest ono wykorzystywane do zwiększenia minimalnego rozmiaru ramki do 512 bajtów (zamiast wykorzystywanych w wolniejszych sieciach 64 bajtów). Zwiększony minimalny rozmiar ramki jest potrzebny tylko wtedy, gdy sieć standardu Gigabit Ethernet działa w trybie półdupleksu i nadal wykorzystuje mechanizm wykry- wania kolizji. Wspomniane pole jest zbędne w pełnym dupleksiec. Kolejną metodą zwiększenia szybkości przesyłania danych w sieciach Gigabit Ethernet jest ograniczenie kosztów związanych z wykorzystywaniem mechanizmu CSMA/CD dla każdej ramki przesyłanej w sieci. Do standardu 802.3z dodano tzw. tryb wiązkowy (ang. burst mode), który umożliwia kolejne przesyłanie wielu ramek zaraz po otrzymaniu dostępu do nośnika sieciowego. Jest to możliwe dzięki specjalnym tzw. bitom rozsze- rzającym wstawianym w wolnych przestrzeniach pomiędzy normalnymi ramkami. Te bity utrzymują aktywność nośnika, dzięki czemu pozostałe staccje nie mogą wykryć jego bezczynności i próbować transmitować swoje dane. Standard Gigabit Ethernet jest obecnie powszechnie stosowany w szkieletowych sie- ciach lokalnych łączących mocno obciążone usługi lub przełącczniki. IEEE 802.3ae — 10Gigabit Ethernet W standardzie 10Gigabit Ethernet utrzymano format ramki 802.3 oraz znane z wcze- śniejszych wersji Ethernetu minimalne i maksymalne rozmiary ramek. Nowa technologia wyklucza możliwość komunikacji w trybie półdupleksowym oraz stosowania mechani- zmów współdzielonego dostępu do nośnika sieciowego. Specyfikacja standardu 802.3ae przewiduje istnienie dwóch typów warstwy fizycznej (ang. Physical layer — PHY): warstwa sieci LAN i warstwa sieci WAN. Warstwa PHY jest dalej dzielona na dwie podwarstwy: podwarstwę zależną od fizycznego nośnika (ang. Physical Media Dependent — PMD) oraz podwarstwę fizycznego kodowania (ang. Physical Coding Sublayer — PCS). Podwarstwa PCS odpowiada za sposób kodowania danych w fizycznym nośniku sieciowym. Podwarstwa PMD reprezentuje parametry fizyczne, np. stosowaną długość fal laserowych lub świetlnychc. Rozdział 2. ♦ Protokół Ethernet 53 Warstwy LAN PHY i WAN PHY obsługują te same podwarstwy PMD. Podwarstwy PMD sieci 10Gigabit Ethernet wykorzystują zakres od lasera 850 nm w wielomodo- wych światłowodach (50,0 mikronów) dla mniejszych odległości (do 65 metrów) do lasera 1550 nm w jednomodowych światłowodach (9,0 mikronów) dla sieci o długości nawet 40 kilometrów. Warstwa LAN PHY będzie przeznaczona do działania z istnieją- cym kodowaniem sieci lokalnych standardu Gigabit Ethernet, jednak z większą szybko- ścią przesyłania danych. Warstwa LAN PHY jest osobnym fizycznym interfejsem umożliwiającym komunikację na większe odległości z opcjonalnym (rozważanym obecnie) interfejsem umożliwiają- cym wykorzystanie przez sieci 10Gigabit Ethernet sieci SONET/SDH. SONET OC-192 oferuje przepustowość zbliżoną do tej proponowanej w standardzie 10Gigabit Ethernet. Potrzebny jest jedynie prosty mechanizm buforujący, który umożliwi połączenie urzą- dzeń obu standardów. Obecnie standard 10Gigabit Ethernet jest jednak powszechnie uważany za protokół sieci WAN. Szacuje się, że implementacja usług sieci 10Gigabit Ethernet będzie tańsza niż konstrukcja podobnych rozwiązań T3 dla środowisk MAN i WAN. Sceptycy twierdzą, że sieci Ethernet nigdy nie będą posiadały mechanizmów gwarancji jakości usługi (ang. Quality of Service — QoS), oferowanych przez sieci ATM. Poza tym, w porównaniu z technologią SONET i innymi szybkimi protokołami transmisyj- nymi, Ethernet oferuje stosunkowo niewiele narzędzi administracyjnych. Prostota stan- dardu Ethernetu i fakt, że kosztuje znacznie mniej niż inne rozwiązania sieci WAN, czyni z niego jednak atrakcyjnego konkurenta na tym crynku. Problemy w sieciach Ethernet Najczęściej spotykanym źródłem problemów (oprócz zagięcia, przerwania przewodów czy awarii kart sieciowych) jest nadmierna liczba koliczji. Kolizje Chociaż w tradycyjnych sieciach Ethernet kolizje są zjawiskiem naturalnym, zawsze istnieje możliwość wystąpienia nadmiernej liczby kolizji, która powoduje zauważalny dla końcowych użytkowników spadek wydajności. Kiedy jakieś urządzenie zacznie generować kolizje stanowiące 1 łącznego obciążenia sieci, może to oznaczać problem. Jest to jeden ze wskaźników, o którym warto pamię- tać podczas monitorowania obciążenia sieci lokalnej. Jeśli Twoja sieć spełnia założenia zastosowanej topologii oraz jej obciążenie jest na niskim poziomie, nadmierna liczba kolizji może wynikać z niewłaściwie działającej karty sieciowej, która nie nasłuchuje sieci przed podjęciem próby transmisji danych. 54 Rozbudowa i naprawa sieci. Kompendium Wykrywanie kolizji Najprostszą metodą określenia liczby kolizji w sieci lokalnej jest obserwacja odpo- wiednich diod koncentratora lub przełącznika. Większość koncentratorów ma diodę zapalającą się w momencie wykrycia kolizji. Jeśli stwierdzisz, że taka dioda świeci się niemal ciągle lub miga bardzo często, należy sprawdzić, czy liczba kolizji przekracza dopuszczalny limit. Jeśli tak, to stosując oprogramowanie monitorujące sieć można okre- ślić jej obciążenie — jeśli przekracza 30 – 40 , trzeba rozważyć podzielenie sieci LAN na mniejsze domeny kolizyjne. Analizatory sieci lokalnych i narzędzia monitorujące mogą pomóc w wyznaczeniu liczby występujących kolizji. Specjalne pulpity zarządzania wykorzystujące protokół SNMP i sondy RMON mogą się przydać do zebrania informacji statystycznych pomocnych w przypadku lokalizowania segmentów sieci o najwyższych wskaźnikach występowania kolizji. W przypadku małych sieci lokalnych zawierających tylko kilka przełączników zastosowanie wbudowanego oprogramowania zarządzającego jest znacznie tańszym roz- wiązaniem niż inwestycja w zaawansowane oprogramowanie zarządzania siecią, np. HP OpenView. Typy kolizji Dobre analizatory sieci oferują mnóstwo informacji. W przypadku poszukiwania przy- czyn kolizji oprogramowanie dostarcza zwykle więcej niż jeden rodzaj danych, który ułatwia znalezienie ich przyczyny. Kolizje lokalne Z kolizją lokalną (nazywaną także wczesną kolizją) mamy do czynienia w sytuacji, gdy wystąpi w lokalnym segmencie już w trakcie nadawania pierwszych 64 bajtów ramki. Jest to najbardziej popularny rodzaj kolizji. Dochodzi do niej, gdy dwie różne stacje sieci LAN wykryją brak transmisji w nośniku sieciowym i jednocześnie rozpoczną nadawanie swoich danych. Efektem jest tzw. krótka ramka (ang. runt), ponieważ przed wystąpie- niem zdarzenia kolizji została pomyślnie wysłana tylko mała część ramki. Specyfikacja standardu Ethernet przewiduje tego typu sytuacje — obie stacje wykorzystują algorytm wyczekiwania, który opóźnia wznowienie transmisji. Jeśli wskaźnik występowania wczesnych kolizji jest wysoki, przyczyną może być ob- ciążenie segmentu sieci zbliżające się do 40 . W większości przypadków oznacza to, że sieć jest przeciążona. Należy wtedy rozważyć zainstalowanie dodatkowego przełącznika, który pozwoli ograniczyć liczbę kolizji. Jeśli można wskazać konkretny węzeł, w któ- rym dochodzi do największej liczby kolizji lokalnych, może to oznaczać jakiś problem sprzętowy tej stacji, np. wadliwa karta sieciowa. Późne kolizje Późne kolizje występują w momencie, gdy dwa urządzenia sieciowe rozpoczynają nada- wanie danych w tym samym czasie, ale nie wykrywają zaistniałej kolizji natychmiast. Przyczyną występowania tego typu kolizji są zwykle zbyt długie segmenty sieci. Jeśli Rozdział 2. ♦ Protokół Ethernet 55 czas nadania ramki w sieci jest krótszy od czasu potrzebnego do dostarczenia tej ramki do najbardziej oddalonego węzła, żaden z transmitujących dane węzłów nie zostanie poinformowany o rozpoczęciu transmisji przez inny węzeł w trakcie nadawania pierw- szych 64 bajtów ramki (64 bajty to rozmiar najmniejszej rcamki). Późne kolizje nie powodują wznawiania transmisji ramki, ponieważ jej nadawca nie ma pojęcia o wystąpieniu kolizji. Odpowiedzialność za wykrycie i obsłużenie błędu (zażądanie ponownej transmisji) spoczywa w takim przypadku na protokolce wyższego poziomu. Jeśli istnieje wysoki poziom wskaźnika występowania późnych kolizji w danej sieci lokalnej, należy sprawdzić, czy problem nie wynika ze złej topologii. Nie chodzi wyłącznie o przekroczenie dopuszczalnych długości przewodów, ale także o wykorzystywanie zbyt wielu koncentratorów i innych urządzeń. Jeśli to nie jest przyczyną, to problem wynika prawdopodobnie z awarii sprzętu. Ograniczanie liczby kolizji Istnieje kilka przyczyn występowania nadmiernej liczby kolizji. Niektóre z nich są następ- stwem zignorowania reguł zdefiniowanych dla topologii, wadliwie działającego sprzętu lub przeciążenia segmentu sieci (zbyt dużej liczby użytkownicków). Niepoprawna topologia sieci Jeśli występują segmenty, których rozmiary przekraczają długości dopuszczalne przez specyfikację stosowanej topologii sieciowej, niektóre z urządzeń sieciowych mogą nie mieć możliwości wykrycia transmisji danych przeprowadzanych przez pozostałe węzły. Kiedy konieczna jest rozbudowa sieci, nigdy nie powinno się w nieprzemyślany sposób dodawać nowych segmentów dołączając do sieci nowy repeater, koncentrator czy most. Z tego właśnie powodu istotne znaczenie ma konstruowanie aktualnych map fizycznych topologii sieci, co umożliwi w przyszłości właściwe planowancie rozbudowy sieci. Wadliwe karty sieciowe Problem nadmiernej liczby kolizji może wynikać ze złego funkcjonowania karty siecio- wej, która nie wykrywa transmisji sygnału w nośniku sieciowym i rozpoczyna nadawa- nie swoich danych, niezależnie od dostępności tego nośnika. Najprostszą metodą jest zastąpienie podejrzanego urządzenia innym, co do którego mamy pewność, że działa prawidłowo. Jeśli to nie rozwiąże problemu, warto spróbować wykorzystać inny prze- wód łączący tę kartę z siecią lub przełożyć tę samą kartę do innego gniazda komputera. Kolejna taktyka rozwiązywania tego typu problemów polega na wykorzystaniu opro- gramowania diagnostycznego dołączanego do sprzedawanych urządzeń przez produ- centów kart sieciowych. Nadawcy generujący największe obciążenie Liczba urządzeń, które można połączyć w jednej domenie rozgłaszania sieci kompute- rowej, jest ograniczona z powodu spadającej wydajności. Spadek wydajności może spowodować także stosunkowo niewielka liczba komputerów generujących duży ruch 56 Rozbudowa i naprawa sieci. Kompendium w sieci. Kiedy rośnie obciążenie sieci, rośnie także liczba kolizji. Kiedy więc w sieci występuje nadmierna liczba kolizji, oznacza to zwykle, że obciążenie w danym seg- mencie zbliżyło się lub przekroczyło poziom 40 — warto wówczas podzielić tę część sieci lokalnej na segmenty za pomocą przełącznika lub pocdobnego urządzenia. Błędy w sieci Ethernet Większości z omawianych poniżej problemów można zaradzić wprowadzając w sieciach stosunkowo niewielkie modyfikacje. Jeśli nadal korzystamy z koncentratorów, należy rozważyć zastosowanie w ich miejsce nowocześniejszych przełączników. Jeśli decy- dujemy się na używanie urządzeń korzystających z mechanizmu CSMA/CD, decydu- jemy się tym samym na kolizje i problemy z nimi związacne. Wykrywanie prostych błędów Najprostszą metodą wykrywania błędów jest kontrola parzystości (ang. parity check). Przykładem tej metody jest przesyłanie znaków za pomocą 7-bitowego zbioru znaków ASCII z dodatkowym ósmym bitem. Jeśli dany protokół sieciowy wykorzystuje me- chanizm kontroli parzystości, ósmemu bitowi przypisuje się wartość jeden lub zero, w zależności od tego, czy liczba wartości „1” w pozostałych siedmiu bitach jest odpo- wiednio parzysta czy nieparzysta. Jeśli stosuje się mechanizm kontroli nieparzystości, wartość „1” w ósmym bicie oznacza nieparzystą liczbę wartości „1” w pozostałych siedmiu bitach. Stacja odbiorcza może w prosty sposób sama obliczyć wartość bitu pa- rzystości analizując pierwsze siedem bitów i porównać go z otrzymaną wartością. Ten schemat wykrywania błędów może się nie sprawdzić, jeśli podczas transmisji uszko- dzeniu uległ więcej niż jeden bit. Ten sposób kontrolowania otrzymywanych danych może być wykorzystywany wyłącznie na poziomie pojedynczych bajtów, nie jest więc pomocny podczas weryfikacji popraw- ności ramki danych mającej długość 1518 bajtów. W ramkach sieci Ethernet wykorzy- stuje się do wykrywania ewentualnych niespójności 4-bajtowe sumy kontrolne CRC ramki (ang. Frame Check Sequence — FCS). Zła wartość FCS lub niedopasowana ramka Warstwa MAC oblicza, na podstawie zawartości ramki, wartość sumy kontrolnej CRC, którą umieszcza w polu FCS. Stacja docelowa może wykonać te same obliczenia i — porównując otrzymany wynik z wartością umieszczoną w ramce przez stację nadawczą — określić, czy ramka została uszkodzona podczas przesyłanica. Istnieje możliwość, że wartość FCS została błędnie obliczona przez stację nadawczą z powodu problemów sprzętowych związanych z realizacją tej funkcji w warstwie MAC. Nie można także wykluczyć sytuacji, w której problem spowodowała karta sieciowa Rozdział 2. ♦ Protokół Ethernet 57 odpowiedzialna za transmisję ramki, czego efektem mogło być niewłaściwe przekazanie bitów do nośnika sieciowego. Jak w przypadku większości błędów, problem może także wynikać z zakłóceń, jakim podlegają miedziane przewody łączącce sieć komputerową. Kiedy poziom występowania błędnych wartości FCS przekroczy 2 – 3 łącznego obciąże- nia pasma sieci komputerowej, powinno się rozpocząć poszukiwanie urządzenia, które generuje błędy. Zlokalizowanie adresu źródłowego wadliwego urządzenia jest możliwe za pomocą analizatorów sieciowych. Ponieważ ramka składa się z bajtów (jednostek 8-bitowych), po dotarciu do węzła doce- lowego jej rozmiar powinien być zawsze podzielny przez osiem. Jeśli nie jest, to wystąpił tak zwany błąd niedopasowanej ramki (ang. misaligned frame) — występuje zwykle w połączeniu z błędem niewłaściwej wartości FCS. Najczęstszym powodem są zakłó- cenia elektryczne w okablowaniu lub kolizja. Inną przyczyną może być niewłaściwa topologia sieci, w której wykorzystuje się więcej niż dwa połączone kaskadowo wielo- portowe repeatery. Krótkie ramki Rozmiar tzw. krótkiej ramki (ang. runt) w sieci Ethernet jest mniejszy niż 64 bajty, czyli mniejszy od rozmiaru najmniejszej dopuszczalnej ramki. Należy pamiętać, że transmi- tujące pakiet urządzenie sieciowe nie może zakończyć nadawania w czasie krótszym niż wynosi czas propagacji pakietu w lokalnej domenie rozgłaszania. W przeciwnym przy- padku urządzenie nie miałoby możliwości wykrycia ewentualnejc kolizji. Jeśli krótka ramka ma poprawną wartość FCS, to problem prawdopodobnie wynika z niewłaściwego funkcjonowania karty sieciowej, która wygenerowała tę ramkę. Jeśli natomiast wartość FCS nie jest zgodna z zawartością ramki, prawdopodobnym źródłem problemu jest kolizja lub błędna topologia. Niekiedy skutkiem ubocznym występowania kolizji są przesyłane sygnały interpretowane jako krótkie ramki. Jeśli tego typu błędy pojawiają się w sieci stosunkowo często, koniecz- nie trzeba sprawdzić wskaźniki obciążenia danego segmentu sieci. Jeśli maksymalne obciążenie jest wysokie, a średnie obciążenie jest na dobrym poziomie, to można zmienić harmonogram pracy użytkowników, by szczególnie wymagające zadania były realizowane w czasie, gdy sieć jest mniej obciążona. Innym rozwiązaniem jest umieszczenie wydaj- nych stacji roboczych generujących duże obciążenie sieci w osobnym segmencie LAN, zwalniając pasmo dostępne dla zwykłych stacji roboczych. Jeśli obciążenie sieci jest niskie, problem będzie wymagał głębszej analizy polegającej na zidentyfikowaniu stacji roboczej lub urządzenia sieciowego generującego krótkie ramki. Może to być dosyć trudne, ponieważ znaczna część błędów tego typu polega na prze- syłaniu ramek tak krótkich, że niemożliwe jest określecnie adresu źródłowego. Generowanie krótkich ramek może także wynikać ze zignorowania określonych w standar- dzie Ethernet reguł dla stosowanej topologii. Typowym błędem jest zastosowanie więcej niż czterech repeaterów w jednej domenie kolizyjnej. 58 Rozbudowa i naprawa sieci. Kompendium Olbrzymie i niezrozumiałe ramki Karty sieciowe generują niekiedy ramki, których rozmiar przekracza dopuszczalne maksimum — noszą one nazwę błędów olbrzymich ramek (ang. giant frame error). Zlokalizowanie urządzenia generującego takie ramki może być proste, jeśli używany analizator sieci LAN jest w stanie wykryć ich adres źródłowy. W niektórych przy- padkach nie da się wykryć adresu wadliwego urządzenia, jeśli np. działająca niepra- widłowo karta sieciowa z pewną częstotliwością rozsyła w sieci nic nieznaczące sy- gnały. W takim przypadku powinno się kolejno odłączyć każdą stację roboczą danego segmentu sieci, by sprawdzić, czy usunięcie tych węzłów nie eliminuje omawianego problemu. Chociaż określenie jabber (niezrozumiała ramka) dotyczy niekiedy ramek przekracza- jących dopuszczalny rozmiar, w zasadzie odnosi się do wszystkich sytuacji, w których urządzenie sieciowe nie działa zgodnie z jej regułami i transmituje do nośnika siecio- wego nieprawidłowe sygnały. Wadliwe urządzenie sieciowe może zarówno rozsyłać zbyt duże ramki, jak i bez przerwy nadawać niezrozumiały sygnał. Taki błąd może unieruchomić nawet cały segment sieci, ponieważ karta sieciowa bez przerwy przesy- łająca swoje sygnały uniemożliwia uzyskanie dostępu do współdzielonego nośnika sie- ciowego wszystkim innym stacjom. Fala rozgłaszań Ze zjawiskiem fali rozgłaszań ma się zwykle do czynienia w momencie, gdy urządze- nia sieciowe generują obciążenie sieci powodujące dalsze generowanie tego obciążenia. Chociaż dodatkowe obciążenie może teoretycznie wynikać z fizycznych problemów urządzeń sieciowych, zwykle jest powodowane przez protokoły wyższego poziomu. Problem z wykryciem źródła tego typu zachowań polega na tym, że zwykle w momen- cie ich wystąpienia uzyskanie dostępu do sieci jest niemożliwe. Fale rozgłaszań mogą znacząco ograniczyć szybkość przesyłania danych w sieci, a nawet całkowicie wstrzy- mać jej pracę. Monitorując operacje rozgłaszania w sieci widać wskaźnik nieprzekraczający około 100 rozgłaszanych ramek na sekundę. Jeśli wartość tego wskaźnika na stałe przekroczy tę wartość, to przyczyną może być wadliwie działająca karta sieciowa lub należy po- dzielić domenę kolizyjną na mniejsze segmenty. Monitorowanie błędów Istnieje wiele narzędzi, które można wykorzystać do monitorowania sieci w celu wy- krywania błędów. Np. analizator sieciowy Network Sniffer wyświetla informacje o ram- kach zwierających rozmaite błędy (włącznie ze słabymi ramkami, błędami CRC czy Rozdział 2. ♦ Protokół Ethernet 59 niewłaściwymi rozmiarami). Niektóre programowe narzędzia, np. Monitor sieci dołą- czany m.in. do systemu Windows NT Server firmy Microsoft, umożliwiają przegląda- nie statystyk na temat zgubionych ramek, błędów CRC oraz rcozgłaszań. W przypadku sieci wymagających centralnego zarządzania i kontroli do monitorowania sieci i automatycznego powiadamiania o sytuacjach alarmowych można wykorzystać aplikacje protokołu SNMP i standard RMON. W zależności od producenta, do wielu urządzeń pracujących (np. routerów lub inteli- gentnych koncentratorów) jest dołączane specjalne oprogramowanie zarządzające, któ- rego działanie można ograniczyć do wyświetlania statystyk o błędach, jeśli oczywiście nie korzystamy z bardziej zaawansowanych funkcji.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozbudowa i naprawa sieci. Kompendium
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: