Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00173 005908 19007141 na godz. na dobę w sumie
Rozdział 2. Usługa bancassurance jako metoda kompleksowego rozwiązywania problemów finansowych JST - ebook/pdf
Rozdział 2. Usługa bancassurance jako metoda kompleksowego rozwiązywania problemów finansowych JST - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 91
Wydawca: CeDeWu Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7941-036-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> bankowość i finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka prezentuje obszerne i kompleksowe omówienie usług bancassurance adresowanych do samorządu terytorialnego i świadczącej ją organizacji bancassurance. Należy podkreślić unikalność rozważań na temat możliwości wykorzystania tej usługi w polskim samorządzie terytorialnym; monografia ta jest jednym z pierwszych tak kompleksowych opracowań na temat bancassurance w sektorze samorządu terytorialnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział 2. Usługa bancassurance jako metoda kompleksowego rozwiązywania problemów finansowych JST Recenzneci: prof. dr hab. Beata Filipiak, prof. dr hab. inż. Dorota Korenik © Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne. Za bro nio ne jest ko pio wa nie, prze twa rza nie i roz po wszech nia nie w ja kim kol wiek ce lu oraz po sta ci bez pi sem nej zgo dy au to ra i wy daw cy. Wy daw nic two Ce De Wu oraz au tor do ło ży li wszel kich sta rań, aby tre ści za war te w ni niej szej pu- bli ka cji by ły kom plet ne i rze tel ne. Nie bio rą jed nak od po wie dzial no ści za ich wy ko rzy sta nie ani za zwią za ne z tym ewen tu al ne na ru sze nie praw au tor skich oraz za skut ki dzia łań wy ni kłe z wy ko- rzy sta nia in for ma cji za war tych w książ ce. Projekt okładki: Agnieszka Natalia Bury DTP: CeDeWu Sp. z o.o. Wydanie I papierowe, Warszawa 2006 ISBN 978-83-60089-09-5 Wydanie I elektroniczne, Warszawa 2013 ISBN 978-83-7941-036-1 (Rozdział 2) Wy daw ca: CeDeWu Sp. z o.o. 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 47/49 e-mail: cedewu@cedewu.pl Redakcja wydawnictwa: (4822) 374 90 20 lub 22 Fax: (4822) 827 38 89 Księgarnia Ekonomiczna 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 47 Tel.: (4822) 396 15 00...01 Fax: (4822) 827 38 89 Ekonomiczna Księgarnia Internetowa www.cedewu.pl www.4books.pl Made in Poland Spis treści Wykaz stosowanych skrótów i ważniejszych oznaczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Rozdział I Jednostka samorządu terytorialnego uczestnikiem na rynku finansowym. . . . . . . . . . 9 1.1. Specyfika JST jako jednostki gospodarującej (w zarysie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.2. Specyfika finansowa JST – w aspekcie dochodów i wydatków . . . . . . . . . . . . . . 11 1.3. Ryzyko w działalności JST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1.4. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Rozdział II Usługa bancassurance jako metoda kompleksowego rozwiązywania problemów Finansowych JST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2.1. Określenie potencjalnych obszarów wykorzystania usługi bancassurance. . . . . . 37 2.2. Potencjalne usługi finansowania potrzeb bieżących JST przez „organizację bancassurance” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2.2.1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2.2.2. Kasowa obsługa budżetu samorządowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2.2.3. Factoring i usługi zabezpieczające z nim związane . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2.3. Potencjalne usługi finansowania potrzeb rozwojowych JST przez „organizację bancassurance” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2.3.1. Długoterminowe kredytowanie inwestycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 2.3.2. Leasing komunalny.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 2.3.3. Emisja obligacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 2.3.4. Emisja obligacji przychodowych jako szczególna forma emisji obligacji . . . 71 www.cedewu.pl 3 Hanna Kociemska – Usługa bancassurance dla JST 2.3.5. Sekurytyzacja aktywów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 2.3.6. Usługa typu project finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 2.4. Podsumowanie i wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Rozdział III Stan i uwarunkowania rozwoju bancassurance po stronie podażowej. Implikacje dla rozwoju usługi bancassurance oferowanej JST . . . . . . . . . . . . . . . . 105 3.1. Usługa bancassurance – definicja, zakres, forma świadczenia usługi dla JST. . . . . 105 3.2. Konsolidacja obszarów działalności bankowej i ubezpieczeniowej w Polsce. Możliwość aplikacji rozwiązań „organizacji bancassurance„ na rynku klienta samodrządowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 3.2.1. Przegląd stanu polskiego sektora bankowego i jego usług w zakresie bancassurance (dla JST) na tle podstawowych trendów rozwojowych w bankowości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 3.2.2. Przegląd sektora ubezpieczeniowego i jego usług dla JST, z uwzględnieniem obszaru bancassurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 3.3. Grupa Dexia jako przykład „organizacji bancassurance„ działającej na europejskim i pozaeuropejskim rynku samorządu terytorialnego. . . . . . . . . 167 Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 4 www.cedewu.pl Wykaz stosowanych skrutów i najważniejszych oznaczeń BFG – bankowy fundusz gwarancji CEO – chief executive officer DKBP – Dexia Kommunalkredit Bank Polski SA EKSR – Europejska Karta Samorządu Regionalnego EKST – Europejska Karta Samorządu Terytorialnego JST – jednostka samorządu terytorialnego (inaczej jednostka samorządowa) lub jednostki samorządu terytorialnego takie jak: gmina, powiat, samorząd województwa (oznacze- nie stosowane dla liczby pojedynczej lub mnogiej) KNB – Komisja Nadzoru Bankowego KNUiFE – Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych KPWiG – Komisja Papierów Wartościowych i Giełd M A – mergers and acquisitions – fuzje i przejęcia NBUK – Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa PFI – private finance initiative – inicjatywy partnera prywatnego PKB – produkt krajowy brutto PPP – partnerstwo publiczno prywatne RIO – regionalna izba obrachunkowa SPV – special purpose vehicle – spółka specjalnego przeznaczenia SPZOZ – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej UE – Unia Europejska www.cedewu.pl 5 Wprowadzenie Współczesna polska jednostka samorządu terytorialnego (JST), boryka się i zapew- ne będzie się borykać z problemem stale szczupłych środków finansowych. Problem ten ma znaczenie nie tylko dla sprawności samorządowej gospodarki finansowej, ale i – w różnym stopniu w zależności od szczebla szamorządu – dla strategii rozwoju lo- kalnego czy intraregionalnego. Silnie ograniczone zasoby finansowe oraz dotacyjny charakter finansowania zadań JST determinują możliwości podejmowania kolejnych, bardziej złożonych zadań, wymuszają poszukiwanie innych rozwiązań ich realizacji – np. z wykorzystaniem programów project finance. Tak więc w warunkach permanent- nych niedostatków publicznych środków pieniężnych wyzwaniem podstawowym dla JST staje się poszukiwanie sposobów racjonalizacji gospodarki zasobami finansowymi w ramach obowiązujących regulacji prawnych. Wprawdzie Polskę nieuchronnie czeka reforma finansów publicznych, ale nie oznacza to, że JST mają odkładać na później próby racjonalizacji własnej gospodarki finansowej. Niniejsze opracowanie ma stano- wić m.in. dowód na to, że w jednostkach samorządu terytorialnego nie wyczerpały się rezerwy wewnętrznej racjonalizacji gospodarki finansowej, a nawet, że ich wykorzy- staniu przeszkadza pewien niedostatek wiedzy w zakresie potrzeb i możliwych nowo- czesnych form uczestnictwa samorządu terytorialnego na rynku finansowym. W obrębie zainteresowania nie znajdzie się kwestia gruntownej reformy finansów publicznych. Wychodzi się tu z założenia, że można i trzeba w każdych warunkach prawnych poszukiwać lepszych metod gospodarowania zasobami finansowymi (gro- madzenia, podziału i wydatkowania) dla realizacji przypisanych jednostce samorzą- dowej zadań. Na podstawie choćby pobieżnej konfrontacji stanu najnowszych zdoby- czy bankowości za granicą w sferze koncepcji współdziałania instytucji finansowych z dotychczasowym uczestnictwem (jego sposobami i zakresem) JST na rynku finanso- wym wydaje się, że znaczny potencjał dla racjonalizacji gospodarki finansowej tkwi m.in. w metodach współpracy z instytucjami finansowymi. Najmłodszą z metod jest bancassurance. Wykorzystywanie usługi typu bancassurance (usługi bancassurance) może stanowić jeden z ważnych sposobów sprawnego prowadzenia polityki rozwoju lokalnego oraz regionalnego. Fakt, iż usługa bancassurance jak dotychczas nie była wykorzystywana w polskim sektorze samorządu terytorialnego – co autorka ustaliła w oparciu o wstępne, własne sondaże w tych JST – nie usprawiedliwia zaniechania przedstawienia i rozważenia ma- terii usługi bancassurance dla jednostek samorządu. W świetle powyższego interesujący jest nie poziom dotychczasowego wykorzystania usługi bancassurance przez samorząd www.cedewu.pl 7 Hanna Kociemska – Usługa bancassurance dla JST terytorialny w Polsce, bo ten jest praktycznie zerowy, a przede wszystkim istniejące możliwości jej wykorzystania, zakres i procedury świadczenia takiej usługi, korzyści i ewentualne niedostatki z nią łączące się, warunki jej efektywnego wykorzystywania. Zagadnienia usługi bancassurance nie sposób przedstawić bez spojrzenia na samo zjawisko bancassurance, które jest w świecie finansów bardzo młode. Dlatego mate- ria usługi bancassurance będzie rozważana na tle całego zjawiska, tym bardziej że wiążą się z nim terminy nie zawsze jednoznaczne, takie jak: usługa bancassurance, ry- nek bancassurance, „organizacja bancassurance”. Tak więc, określono szczegółowe przesłanki zapotrzebowania JST na usługę bancassurance, przedstawiono potencjalne obszary jej wykorzystania, ustalono istniejący oraz pożądany zakres oferty usługi ban- cassurance dla JST, zidentyfikowano potencjalne i faktyczne możliwości tworzenia „organizacji bancassurance” świadczącej usługę bancassurance dla JST, sformułowa- no wnioski końcowe na podstawie zestawienia efektów badania strony popytowej (sa- morządu terytorialnego) i strony podażowej (instytucji finansowych mogących zajmo- wać się działalnością bancassurance) w Polsce. Cennych informacji dostarczyły roz- mowy i wywiady przeprowadzone z kierownictwem Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA oraz pozyskane przez autorkę w Grupie Dexia działającej jako organizacja świadczaca kompleksowe usługi finansowe dla sektora publicznego na świecie. Szcze- gólnie wnikliwym badaniom w tej pracy poddano jednostki samorządu województwa, stąd większość przykładów dotyczących możliwości wykorzystywania usługi bancas- surance odnoszono do samorządu województwa. W żadnym razie nie umniejsza to znaczenia tematyki usługi bancassurance dla pozostałych szczebli samorządowych, zwłaszcza gmin. W tym miejscu należy się Czytelnikowi wyjaśnienie, że w znakomitej części książka ta powstała w oparciu o obronioną przez autorkę w 2005 r. dysertację doktorską pt. „Wykorzystanie usługi bancassurance przez samorząd województwa”, przygotowaną w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. inż. Doroty Korenik. 8 www.cedewu.pl Rozdział II Usługa bancassurance jako metoda kompleksowego rozwiązywania problemów finansowych JST 2.1. Określenie potencjalnych obszarów wykorzystania usługi bancassurance Procesy integracji Polski z Unią Europejską wzmacniają rolę JST, społeczności zamieszkujących na ich obszarach, na co wskazano w rozdziale I. Można zauwa- żyć odchodzenie od tradycyjnych wzorców identyfikacji narodowej na rzecz two- rzenia nowych form powiązań i identyfikacji mieszkańców jako Europejczyków. Dlatego też innego znaczenia nabiera rozwój wewnątrz poszczególnych JST, w tym regionów, który zaczyna być coraz bardziej zbliżony i dopasowany do rzeczywi- stych potrzeb i wymagań społeczności lokalnych i regionalnych. Jednocześnie wła- dze samorządowe starają się w pełni odkryć i wykorzystać potencjał, jakim dana jednostka samorządowa dysponuje, a zawiera on w sobie zasoby przyrodnicze, ka- pitał ludzki, infrastrukturę, dziedzictwo kulturowe oraz zasoby finansowe. W ten sposób władze samorządowe kreują kompleksowe podejście do zarządzania w sa- morządzie tak, aby aktywnie wpływać na rozwój zamieszkujących na jego teryto- rium społeczności, przyciągać większą liczbę podmiotów gospodarczych, a nawet umożliwiać – ku obopólnej korzyści – partnerom prywatnym współuczestniczenie w prowadzeniu niektórych zadań na rzecz społeczności lokalnych. Znaczenia na- biera tym samym wizerunek zewnętrzny JST, jako kluczowy czynnik warunkujący jej dalszy rozwój i utrzymanie konkurencyjnej pozycji na globalnym rynku finanso- wym, która jest potrzebna w sytuacji ostrych i permanentnych niedostatków środ- ków publicznych dla podtrzymania i poprawy jej rozwoju. Wobec rosnących aspiracji, zadań i potrzeb JST w warunkach ostrych niedobo- rów publicznych środków pieniężnych, wydaje się pożądane pojawienie się insty- tucji finansowych, które mogłyby w kompleksowy i wyspecjalizowany sposób wspomagać finansowo samorządy. Mogłyby one oferować takie produkty i usługi, które gwarantowałyby jak najlepsze wykorzystanie możliwości tkwiących w samo- rządzie, a także sprzyjałyby tworzeniu nowych perspektyw rozwoju. Wydaje się po- www.cedewu.pl 37
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozdział 2. Usługa bancassurance jako metoda kompleksowego rozwiązywania problemów finansowych JST
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: