Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00321 008637 13885845 na godz. na dobę w sumie
Rozliczanie faktur korygujących w obrocie - ebook/pdf
Rozliczanie faktur korygujących w obrocie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374405591 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja omawia zasady rozliczania faktur korygujących w obrocie krajowym, zarówno tych „in plus” jak i „in minus”, gdyż termin ich rozliczenia jest różny. W publikacji uwzględniono aktualne stanowisko organów podatkowych na temat uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktury korygującej, rozliczeń skonta, zasad wystawiania zbiorczych faktur korygujących.Przedstawiono również przykładowe wzory faktur korygujących.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ANETA SZWĘCH ROZLICZANIE 3 n i a e j n y m a z y g o w a ę o t t a w k o r s ł u g i a l b o d a a ł a p o d a F A K T U R Y K O R Y G U J Ą C E FAKTUR KORYGUJĄCYCH W OBROCIE KRAJOWYM 4 września 2015 r. podatnik wystawił fakturę dokumentującą prowizję za pośrednictwo w udzie- leniu kredytu bankowego. Usługa ta jest zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. Sprzedawca, wystawiając fakturę, wykazał w niej kwotę VAT według stawki 23 . 25 września 2015 r. podatnik wystawił fakturę korygującą błędnie wykazaną stawkę podatku. k o r ó w l u b w y y , j e t o w a ż e d a a w y p r t s s t n i e m n i a d o s w y y a e t n s i ę o d j e j d a z k o c ń e d d o k o a n i a l u b z z ą , p r n ił a y h k o r t a p ł a a ż n e r ó k o z c i ę d o ż s ł u g i o b j ę a t o , ś ę z t c i l u b c e w z g l ę d u n u l u b u ś a ł o z a j ) t o w a e z ę p o d s r t u k a r o d z z m i a y . ć o d p o w i e d n i o k w o t z w ę ( t k e a ę k o r a w p ł y w a n n n y z y c a k w o t y z t k e p o d z i a ł e m n k o r a w i e e li y p a d k e z z ż h p r k a z a t e g o c n a ł y n ż s a l e z o u n e j. W p o c ji. k t y h p o n z w o l n i o c y y g o w a ć k o r ś P R Z Y K Ł A D – SKUTKI U SPRZEDAWCY I NABYWCY e g o , t o n a l e y t k ę k o r t p o d a n i a l u b k w o t - e d a y k w o t p r u i s n i a l u b a w i d ł o w ą k o w a k k p o d a t o p o d a ć p r a w e a w y t s r a w i e h c y e g ó l n z a n a p o w i n z c t k e k o r 99-999 Częstochowa, ul. Jesienna 1 Nabywca: Alfa Sp. z o.o. NIP: XXX-XX-XX-XXX e o p o d a a w y y t e ę k o r c ą c y d o t h w y c a k z a ■■ ■ p r ■■ ■ ż e J p o w i n p o d a y ż k o w a t t p o d s s e p o a w i o n n n i a u a s z o ś li n i a , a w i e d a c u n c y t z a z t k r r a e r t ■■ ■ e z ż t a t n n t r k t z n t s f isbn Faktura korygująca nr 2/2015 do faktur y nr 66/2015 z 4 września 2015 r. z 25 września 2015 r. War tość sprzedaży netto 6 000 Cena jed- nostkowa netto 6 000 6 000 6 000 INWEST – FIN Tomasz Kołodziejski 99-999 Częstochowa, ul. Letnia 1 Sprzedawca: NIP: XXX-XXX-XX-XX Data wykonania usługi: 31 sierpnia 2015 r. Przyczyna korekty: błędna stawka VAT Nazwa usługi Prowizja za pośrednictwo w udzieleniu kredytu Prowizja za pośrednictwo Po korekcie: w udzieleniu kredytu 1. Zmniejszająca kwota korekty: Do zwrotu: 1380 zł Lp. Przed korektą: 1. War tość sprzedaży brutto 7 380 Podatek VAT stawka VAT kwota VAT 1 380 – 23 zw. 6 000 1 380 1 380 1 380 1 380 x 23 0 0 Potwierdzam otrzymanie faktur y kor ygującej: …….........................................................…………………… (data i podpis) B i u l e F K I 2 SPIS TREŚCI 1. Kiedy i w jaki sposób należy wystawić fakturę korygującą . . . . . . . . . . . . . .3 . 1 .1 ..Jaką.treść.powinna.zawierać.zwykła.faktura.korygującą.. . . . . . . . . . . . . .3 . 1 .2 ..W.jaki.sposób.wystawić.uproszczoną.zbiorczą.fakturę.korygująca . . . . . .5 2. Kiedy rozliczać podatek należny wynikający z faktury korygującej . . . . . . .7 . . . 2 .1 ...Kiedy.rozliczyć.podatek.należny.na.podstawie.faktury.korygującej.. „in.plus” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 2 .2 ...Kiedy.rozliczyć.podatek.należny.na.podstawie.faktury.korygującej.. „in.minus”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 2 .3 ...Kiedy.wystawca.korekty.musi.posiadać.potwierdzenie.odbioru.faktury. korygującej.przez.nabywcę.i.w.jakiej.formie.powinien.je.uzyskać . . . . . . . 10 3. Rozliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktury korygującej.. . . . 13 . . 3 .1 ...Kiedy.rozliczyć.podatek.naliczony.na.podstawie.faktury.korygującej.. „in.plus” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3 .2 ...Kiedy.rozliczyć.podatek.naliczony.na.podstawie.faktury.korygującej.. „in.minus”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 4. Kto wystawia faktury korygujące, gdy nastąpiła zmiana formy prowadzonej działalności.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 październik 2015 r. IFK FAKTURY KORYGUJĄCE 3 Rozliczanie faktur korygujących w obrocie krajowym – skutki u sprzedawcy i nabywcy Dla celów VAT transakcje są rozliczane zgodnie z ich faktycznym prze- biegiem. Jeśli po dokonaniu transakcji stwierdzono pomyłkę kwotową na wystawionej fakturze pierwotnej lub zmienił się stan faktyczny, tj. nastąpił zwrot towaru, udzielono rabatu potransakcyjnego bądź zmie- niono cenę, to okoliczności te skutkują koniecznością ich udokumento- wania fakturą korygującą. Termin podatkowego rozliczenia korekt za- leży od tego, czy wystawiona faktura korygująca zwiększa czy zmniejsza VAT. Istotna może być także przyczyna wystawienia korekty. 1. Kiedy i w jaki sposób należy wystawić fakturę korygującą Fakturę korygującą należy wystawić w każdym przypadku, który powoduje zmianę stanu fak- tycznego skutkującego obniżeniem lub podwyższeniem podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT. Jej celem jest udokumentowanie ostatecznej wartości sprzedaży zgodnie z rzeczywistym przebiegiem transakcji. Na okoliczności wystawienia faktury korygującej wskazuje art. 106j ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem fakturę korygującą wystawia się wtedy, gdy po wystawieniu faktury pierwotnej: 1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, 2) udzielono opustów i obniżek cen po dokonaniu sprzedaży, 3) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, 4) zwrócono nabywcy całość lub część zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży (np. zaliczkę, przedpłatę, ratę), 5) podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkol- wiek innej pozycji faktury. 1.1. Jaką treść powinna zawierać zwykła faktura korygująca Elementy, które powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura korygująca, zostały okre- ślone w art. 106j ust. 2 ustawy. Niezależnie od przyczyny korekty, czyli bez względu na to, czy faktura korygująca sprzedaż jest wystawiana z powodu podwyższenia ceny czy zwrotu towaru, czy jakiejkolwiek pomyłki kwotowej na fakturze pierwotnej, powinna zawierać: ■■■ oznaczenie wyrazami „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyrazem „KOREKTA”, ■■■ numer kolejny oraz datę jej wystawienia, ■■■ datę wystawienia korygowanej faktury, ■■■ kolejny numer korygowanej faktury nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę, ■■■ imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, ■■■ numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług, ■■■ numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług, październik 2015 r. IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozliczanie faktur korygujących w obrocie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: