Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00219 007612 18452040 na godz. na dobę w sumie
Rozliczanie i opodatkowanie nieruchomości w praktyce - ebook/pdf
Rozliczanie i opodatkowanie nieruchomości w praktyce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 130
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326963667 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-53%), audiobook).

Wątpliwości w rozliczaniu podatku od nieruchomości budzi kwestia powstania obowiązku podatkowego. Innym problemem jest moment wygaśnięcia tego obowiązku. W książce zawarliśmy liczne komentarze oraz wyjaśnienia ekspertów. Znajdziesz także aż 33 najczęstsze problemy związane z rozliczeniem podatku od nieruchomości.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ROZLICZANIE I OPODATKOWANIE NIERUCHOMOŚCI W PRAKTYCE R O Z L I C Z A N E I I I O P O D A T K O W A N E N E R U C H O M O Ś C I I W P R A K T Y C E B I B L I O T E K A F I N A N S O W O - K S I Ę G O W A Sprawdź nasze publikacje na: FabrykaWiedzy.com 4 3 1 M O U Cena brutto 69,00 zł UOM134 Rozliczanie i opodatkowanie nieruchomości.indd 1 12.04.2017 11:08 ROZLICZANIE I OPODATKOWANIE NIERUCHOMOŚCI W PRAKTyCE UOM134.indd 1 12.04.2017 19:19 Redaktor: Anna Kostecka Autorzy: praca zbiorowa Wydawca: Katarzyna Bednarska Korekta: Zespół ISBN: 978-83-269-6366-7 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 DTP: Dariusz Ziach Druk: Miller Druk sp. z o.o. Książka „Rozliczanie i opodatkowanie nieruchomości w praktyce” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce bez zgody wydawcy jest za- broniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Informuje- my, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamó- wienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczą- cych innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. UOM134.indd 2 12.04.2017 19:19 SPIS TREŚCI Wstęp .......................................................................................................................................... Komentarze ekspertów .......................................................................................................... Jak rozliczyć nakłady pozostawione w obcym środku trwałym ............................... Rozliczanie opłat za użytkowanie wieczyste zależy od daty zawarcia umowy ..... Aport gminnej nieruchomości do spółki podlega VAT ............................................... Sprzedaż nieruchomości przez jednostki z sektora finansów publicznych ............. Wyjaśnienia ekspertów .......................................................................................................... Jak udowodnić fiskusowi, że najemca wykorzystuje lokal tylko do celów mieszkalnych ....................................................................................................................... Kiedy odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu podlega VAT ............ Usługi komunalne a podatek od nieruchomości .......................................................... Czy zniesienie współwłasności podlega VAT ............................................................... Jaką stawkę VAT zastosować do usług zarządzania wynajmowaną nieruchomością ................................................................................................................... Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości wraz z infrastrukturą towarzyszącą ........... Jak rozliczyć sprzedaż nabytych nieruchomości .......................................................... Jak rozliczyć sprzedaż działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości ... Czy przekazanie nieruchomości wspólnikowi podlega VAT ..................................... Odpowiedzi na pytania .......................................................................................................... Dowiedz się, jak zaksięgować fakturę za zaliczkę przy sprzedaży nieruchomości ..................................................................................................................... Decyzja gminy o umorzeniu zaległego podatku od nieruchomości ma charakter uznaniowy ........................................................................................................................... Wynajem hali namiotowej – jak rozliczyć VAT ............................................................. Umowa cesji praw i obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej a VAT i PCC ......................................................................................................................... Sprzedaż w ramach działalności lokalu mieszkalnego nabytego .............................. 5 7 7 19 28 38 51 51 54 56 58 60 61 63 67 69 71 71 72 74 76 77 3 UOM134.indd 3 12.04.2017 19:19 Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy sprzedaży lokali mieszkalnych i niemieszkalnych przez dewelopera .................................................... Sprawdź, czy zmniejszenie wartości godziwej gruntów wpłynie na wysokość dochodu do opodatkowania ............................................................................................. Podatek VAT od sprzedaży działki rolnej częściowo przekształconej w budowlaną ....................................................................................................................... Skutki podatkowe dla wspólnika wnoszącego grunty do spółki .............................. Konsekwencje sprzedaży mieszkania wykorzystywanego w działalności gospodarczej w PIT i VAT ................................................................................................. Jak ustalić wartość rynkową, kiedy stan nieruchomości wymagał istotnych ulepszeń ............................................................................................................................... Z jakimi stawkami podatku VAT należy sprzedać niezabudowane działki ............. Jaką stawkę amortyzacyjną zastosować do wyremontowanego budynku przeznaczonego na sklep .................................................................................................. Czy można obciążać najemców kosztami mediów według stawek VAT właściwych dla najmu ....................................................................................................... Konsekwencje podatkowe zakupu nieruchomości w Hiszpanii ............................... Dodatkowe przychody z najmu prywatnego gruntu i budynku. Jak liczyć limit do VAT ....................................................................................................... Konsekwencje podatkowe rozszerzenia działalności o wynajem mieszkania ........ Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości ......................................................... Czy jest możliwa indywidualna stawka amortyzacyjna na budynek niemieszkalny wraz z gruntem ....................................................................................... Sprawdź, czy należność z tytułu wynagrodzenia za bezumowne użytkowanie nieruchomości podlega opodatkowaniu ........................................................................ Jak obliczyć podatek od sprzedaży nieruchomości przez jednego z małżonków .... Kiedy następuje zwolnienie z podatku od nieruchomości ......................................... Inwestycja w obcy obiekt w zamian za wynajem ......................................................... Czy odsetki w związku ze sprzedażą nieruchomości na raty będą podlegały opodatkowaniu VAT .......................................................................................................... Czy sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona z VAT i PCC .................................... Sprzedaż udziałów w spółce będącej właścicielem nieruchomości ........................... Konsekwencje przeznaczenia środków pieniężnych po sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe ............................................................... Czy w miesiącu sprzedaży nieruchomości podatnik może pomniejszyć przychody ze sprzedaży o koszty budowy tej nieruchomości ................................... Czy należy zapłacić podatek od nieruchomości od stacji transformatorowej ......... Od jakiej kwoty zapłacić podatek od zbycia nieruchomości ...................................... Jakie są konsekwencje zakupu nieruchomości przez małżonków, z których tylko jeden jest podatnikiem VAT .................................................................................... Czy od reklamy umieszczonej na budynku trzeba płacić podatek od nieruchomości ............................................................................................................... Podatek od nieruchomości zapłacony za lata ubiegłe a koszty podatkowe ............. 79 81 82 84 85 87 88 91 92 94 96 97 101 104 105 106 107 108 109 113 116 117 120 121 123 124 125 128 4 UOM134.indd 4 12.04.2017 19:19 Rozliczanie i opodatkowanie nieruchomości w praktyce WSTęP Właściciele, użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze, a także posia- dacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego są podmiotami obowiąza- nymi do zapłaty podatku od nieruchomości. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następują- cego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Z kolei wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Prze- pisy przewidują zwolnienia od podatku od nieruchomości. Jakich budyn- ków, gruntów dotyczą? Odpowiedź znajdziesz w książce. W publikacji zawarliśmy komentarze oraz wyjaśnienia ekspertów doty- czące podatku od nieruchomości. Specjaliści omawiają także najczęstsze problemy związane z rozliczeniem podatku od nieruchomości. Zapraszam do lektury. Anna Kostecka prawnik, redaktor serwisów dla księgowych 5 UOM134.indd 5 12.04.2017 19:19 UOM134.indd 6 12.04.2017 19:19 Komentarze eKspertów Jak rozliczyć nakłady pozostawione w obcym środku trwałym Jak pokazuje praktyka, wielu przedsiębiorców wykorzystuje w działal- ności gospodarczej nieruchomości, które mają innych właścicieli. W tym celu ponoszą określone wydatki adaptacyjne, modernizacyjne czy remon- towe. Rozliczenie tego rodzaju nakładów na cudzą rzecz w związku z za- kończeniem najmu wywołuje skutki nie tylko na gruncie prawa cywilnego, ale również przepisów podatkowych. Zwróć uwagę na fakt, że prawo (a w niektórych przypadkach również obo- wiązek) czynienia nakładów na cudzą rzecz wynika z przepisów Kodeksu cywilnego (dalej: kc). Oczywiście mogą być też konsekwencją opartych na nim zapisów umownych. Na podstawie 662 § 1 kc wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzy- mywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu. Nie ma jednak przeszkód, aby strony porozumiały się co do innego, gorszego stanu rzeczy, w jakim zostanie ona wydana. Wówczas najemca będzie mógł we własnym zakresie doprowadzić przedmiot najmu, np. lokal albo budynek użytkowy do stanu przydatności, a także zaadaptować go do swoich potrzeb. Jak kwalifikować kosztowo nakłady na cudzą rzecz Co istotne, przepisy o podatku dochodowym kwalifikują nakłady ponie- sione na cudzą rzecz do odrębnej kategorii środków trwałych, określonej jako inwestycje w obcych środkach trwałych. Przepisy te nie definiują jednak tego rodzaju inwestycji. Wskazują tylko, że podlegają one amortyzacji oraz podlegają innym przepisom, które odnoszą się do środków trwałych. Jak wynika z art. 22a 7 UOM134.indd 7 12.04.2017 19:19 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT i art. 16a ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, omawiane in- westycje amortyzuje się niezależnie od przewidywanego okresu używania. Rodzaj i minimalny okres amortyzacji środka trwałego, w którym dokonano inwestycji budynki (lokale) lub budowle (10 lat) środki trwałe zaliczone do grupy 3–6 i 8 KŚT: – o wartości początkowej nieprzekraczającej 25.000 zł (24 miesiące) – o wartości początkowej większej niż 25.000 zł i nie wyższej niż 50.000 zł (36 miesięcy) – pozostałe przypadki (60 miesięcy) środki transportu (30 miesięcy) Maksymalna stawka amortyzacji 10 50 33,33 20 40 W przepisach, o których mowa, ustawodawca zawarł natomiast defini- cję „inwestycji”, którymi są środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy o rachunkowości (art. 5a pkt 1 ustawy o PIT i art. 4a pkt 1 ustawy o CIT). Przypomnijmy zatem, że ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości określa środki trwałe w budowie jako zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środ- ka trwałego. Dlatego należy odwołać się do wyjaśnień udzielanych w tym zakresie przez organy podatkowe. DECyzJa IS Inwestycja w obcym środku trwałym to ogół działań (nakładów) podatnika, odnoszących się do niestanowiącego jego własności środka trwałego, które zmierzają do jego ulepszenia lub polegają na stworzeniu składnika majątku mającego cechy środka trwałego. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20 stycznia 2015 r., nr IPTPB1/415-575/14-4/MD Ponieważ w świetle definicji podawanych przez fiskusa chodzi w tym przypadku o działania dotyczące cudzego środka trwałego, polegające naj- częściej na jego ulepszeniu, pojawia się również pytanie, kiedy mamy do czy- nienia z takim ulepszeniem. Otóż w myśl obowiązujących przepisów środek trwały ulega ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji. 8 UOM134.indd 8 12.04.2017 19:19 Rozliczanie i opodatkowanie nieruchomości w praktyce Komentarze ekspertów Rodzaj czynności Efekt przeprowadzonych prac Przebudowa Rozbudowa Rekonstrukcja Adaptacja Modernizacja Zmiana (poprawienie) istniejącego stanu środków trwałych na inny Powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych, w szczególności zaś budynków i budowli, linii technolo- gicznych itp. Odtworzenie (odbudowanie) zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych. Przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu, niż wskazywało jego pierwotne przeznaczenie, albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych Unowocześnienie środków trwałych Środki trwałe uznaje się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesio- nych w danym roku podatkowym przekroczy 3.500 zł i wydatki te powo- dują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem uży- wania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomo- cą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. Tak wynika odpowiednio z art. 22g ust. 17 ustawy o PIT i art. 16g ust. 13 ustawy o CIT. PRZYKŁAD Amortyzacja inwestycji w obcym środku trwałym Spółka „X” wynajmuje lokal w pawilonie handlowym. W marcu 2016 roku jednostka poniosła nakłady w wysokości 18.600 zł na adaptację tego lokalu, w celu przystoso- wania go do swoich potrzeb. Amortyzację tego środka trwałego (tj. inwestycji w obcym środku trwałym) spółka rozpoczęła od kwietnia 2017 roku. Zastosowała do niej stawkę amortyzacyjną w wysokości 10 rocznie. Miesięczny odpis amortyzacyjny wynosi w takim przypadku 155 zł [tj. (18.600 zł × 10 ) : 12 miesięcy]. UwaGa! Od ulepszenia należy odróżnić remont, który polega jedynie na przywróceniu pierwotnego stanu technicznego oraz użytkowego środka trwałego, utraconych na skutek upływu czasu i jego eksploatacji. Wydatki na prace remontowe, bez względu na ich wartość, są bezpośrednio odnoszone w koszty uzyskania przy- chodów. 9 UOM134.indd 9 12.04.2017 19:19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozliczanie i opodatkowanie nieruchomości w praktyce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: