Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01747 011464 15562312 na godz. na dobę w sumie
Rozliczanie transakcji transgranicznych w 2018 roku - ebook/pdf
Rozliczanie transakcji transgranicznych w 2018 roku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-7043-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> bankowość i finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W tej publikacji Czytelnik znajdzie kompleksowe omówienie zasad rozliczania eksportu, importu, WDT i WNT.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozliczanie transakcji transgranicznych w 2018 roku Redaktor: Rafał Kuciński Wydawca: Marta Grabowska-Peda Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk 05-071 Sulejówek, ul. Konopnickiej 46 ISBN: 978-83-269-7043-6 Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10 e-mail: serwispodatkowyvat@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2018 „Rozliczanie transakcji transgranicznych w 2018 roku” wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostęp- nymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w tej publikacji oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie do- tyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Rozliczanie transakcji transgranicznych w 2018 roku” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświad- czenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w tej publikacji oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stano- wisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Rozliczanie transakcji transgranicznych w 2018 roku” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Biuro Obsługi Klienta: tel.: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl CZY WIESZ, JAK POPRAWNIE ROZLICZAĆ EKSPORT TOWARÓW Ustawa o VAT wyróżnia dwie kategorie eksportu towarów – bezpośredni i pośredni. Obie z tych transakcji mogą korzystać z 0 stawki VAT. Jednak z uwagi na istotę tych zdarzeń zastosowanie preferencyjnej stawki wymaga posiadania odmiennych doku- mentów. Stosowana w transakcjach eksportowych 0 stawka VAT nie powoduje obciążeń fiskalnych dla podatnika dokonującego eksportu. Ciężar podatkowy ponoszony jest w kraju konsump- cji. Ma ona natomiast tę przewagę nad zwolnieniem z VAT, że podatnikowi z tytułu wyko- nania czynności objętej tą stawką przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Legalna definicja eksportu w ustawie o VAT Ustawa o VAT zawiera legalną definicję eksportu. Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy o VAT jest nim dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium UE przez: `` `` dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni), bądź nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz – z wyłącze- niem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych (eksport pośredni) – jeżeli wywóz tych towarów poza terytorium UE jest potwierdzony przez urząd celny. W konsekwencji warunkiem do uznania przemieszczenia towarów za eksport jest w zasadzie wyłącznie ich wywóz poza terytorium unii. Inaczej natomiast wygląda kwestia możliwości objęcia tej transakcji stawką 0 . Powstanie obowiązku podatkowego Przepisy nie zawierają szczególnych regulacji, które określałyby termin powstania obowiąz- ku podatkowego w przypadku eksportu towarów. Powstaje on zatem według zasady ogólnej – czyli z chwilą dokonania dostawy lub otrzymania całości lub części zapłaty (o rozliczaniu VAT w przypadku otrzymania zaliczki na poczet eksportu piszemy w dalszej części artyku- łu). Datę dokonania dostawy wyznacza z kolei moment, w którym dochodzi do przeniesienia na nabywcę prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. W praktyce – w celu ustalenia 3 Rozliczanie transakcji transgranicznych w 2018 roku daty dokonania dostawy (terminu powstania obowiązku podatkowego) – uwzględniane są tak- że warunki dostawy Incoterms. PRZYKŁAD Powstanie obowiązku podatkowego w eksporcie Firma Delta eksportuje towar na warunkach DAP (Delivered at Place – dostarczone do miejsca; sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca, nato- miast jego rozładunek jest w gestii kupującego). W tym schemacie dostawa towarów zo- staje dokonana i powstaje od niej obowiązek podatkowy z chwilą dostarczenia towarów do określonego miejsca (najczęściej jest to magazyn odbiorcy). Towar został załadowany i odebrany przez przewoźnika działającego dla sprzedającego w listopadzie i w tym mie- siącu została dokonana odprawa celna. Towar dotarł do nabywcy w grudniu. W konse- kwencji eksport powinien zostać wykazany w deklaracji VAT za grudzień ze stawką 0 , o ile oczywiście podatnik posiada dokument IE-599 potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE. Eksport pośredni i bezpośredni Jeśli eksporter (lub podmiot przez niego upoważniony) sam dokonuje wywozu towarów z Pol- ski poza terytorium UE i na niego wystawione są dokumenty eksportowe jako zgłaszającego towar do odprawy celnej – stanowi to tzw. eksport bezpośredni. Eksport pośredni natomiast odbywa się wówczas, gdy wywóz towarów z terytorium Polski poza terytorium UE jest do- konywany przez nabywcę spoza kraju lub na jego rzecz. W takim przypadku dokumenty wy- wozowe wystawione są na zagranicznego klienta. Pomimo tego eksport pośredni także daje polskiemu dostawcy prawo do zastosowania stawki 0 . PRZYKŁAD Eksport pośredni Spółka z siedzibą w Warszawie prowadzi działalność w zakresie handlu sprzętem kom- puterowym. W lutym spółka sprzeda towar firmie z Rosji. Podatnik ten samodzielnie od- bierze towar z magazynu podatnika w Warszawie i samodzielnie zorganizuje jego wywóz poza terytorium UE. Odprawa celna będzie dokonana w imieniu podmiotu zagraniczne- go i w konsekwencji w zgłoszeniu celnym podmiot ten zostanie wskazany jako eksporter. Jednak mimo to polska firma będzie mogła objąć tę dostawę eksportową 0 stawką VAT. W praktyce dochodzi do częstych przypadków odsprzedaży przez podatnika towaru innemu podmiotowi krajowemu, który następnie dokonuje eksportu tego towaru. Nie jest to jednak 4 Rozliczanie transakcji transgranicznych w 2018 roku
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozliczanie transakcji transgranicznych w 2018 roku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: